Mau 28 Bien ban nghiem thu chinh thuc de tai cap co so by 0nPrMb8l

VIEWS: 37 PAGES: 4

									                                    BM-751-28
 VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    VIỆT NAM               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ
 NGHIỆM THU CHÍNH THỨC            Hà Nội, ngày   tháng  năm 2010
    ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

        BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHÍNH THỨC ĐỀ TÀI
             NGHIÊN CỨU CẤP CƠ SỞ

  Tên đề tài:
  Chủ nhiệm:
  Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở của Giám đốc Viện
Khoa học Thủy lợi Việt Nam số   QĐ/VKHTLVN-KHTH ngày
  Thời gian họp nghiệm thu:
  Địa điểm:
I. Thành phần dự họp:
  1.1. Hội đồng nghiệm thu: Có mặt


  Vắng:


  1.2. Khách mời:
II. Nội dung:
  2.1. Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
                (có báo cáo kèm theo)
  2.2. Nhận xét của các uỷ viên phản biện. (văn bản kèm theo)
   2.3. Uỷ viên Hội đồng và đại biểu đặt câu hỏi, chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý
kiến và trả lời.
                    BM-751-28
Tóm tắt ý kiến của ủy viên hội đồng:
                               BM-751-28
  2.4. Hội đồng họp riêng và bỏ phiếu:
  - Bầu Ban kiểm phiếu
     Trưởng Ban:
     Hai thành viên:
  Kết quả bỏ phiếu:
            (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)
  2.5. Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của Hội đồng
III. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng:
                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
BM-751-28

								
To top