Nghi�n c?u x�c d?nh nhu c?u nang lu?ng, protein, axit by Yr6IZ22

VIEWS: 10 PAGES: 9

									 Nghiên cứu xác định nhu cầu năng lượng, protein, axit amin
   (lysine, methyonine) và khoáng (canxi, photpho) của ngan
                Pháp nuôi thịt

           Đề cương đề tài mã số: CH0695


Lời cam đoan                           i
Lời cảm ơn                           ii
Mục lục                             iii
Danh mục các chữ viết tắt                    v
Danh mục bảng                          vi
Danh mục hình                        vii
1.   Mở đầu                          1
1.1.  Đặt vấn đề                        1
1.2.  Mục tiêu của đề tài                   2
2.   Tổng quan nghiên cứu                   3
2.1.  Đặc tính sinh học của ngan                3
2.2.  Đánh giá giá trị dinh dưỡng của thức ăn         7
2.3.  Nhu cầu năng lượng của gia cầm              9
2.4.  Nhu cầu protein và axit amin của gia cầm      14
2.5.  Nhu cầu khoáng của gia cầm             24
2.6.  Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước      27
3.   Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu    33
3.1.  Đối tượng nghiên cứu                33
3.2.  Nội dung nghiên cứu                 33
3.3.  Phương pháp nghiên cứu               33
3.4.  Phương pháp xử lý số liệu              44
4.   Kết quả và thảo luận                45


                     i
4.1.  Ảnh hưởng của các mức năng lượng - protein và lysine tiêu hóa
    trong khẩu phần đến khối lượng cơ thể của ngan Pháp nuôi thịt  45
4.2.  Ảnh hưởng của các mức năng lượng - protein và lysine tiêu hóa
    trong khẩu phần đến tốc độ sinh trưởng của ngan Pháp nuôi thịt  48
4.3.  Ảnh hưởng của các mức năng lượng - protein và lysine tiêu hóa
    trong khẩu phần đến hiệu quả chuyển hóa thức ăn của ngan Pháp
    nuôi thịt                            51
4.4.  Ảnh hưởng của các mức năng lượng - protein và lysine tiêu hóa
    trong khẩu phần đến một số chỉ tiêu về chất lượng thịt xẻ của
    ngan Pháp nuôi thịt                       57
4.5.  Ảnh hưởng của các mức năng lượng - protein và lysine tiêu hóa
    trong khẩu phần đến thành phần hoá học của thịt ngan       61
4.6.  Ảnh hưởng của các mức canxi và photpho dễ hấp thu trong khẩu
    phần đến khối lượng cơ thể của ngan Pháp nuôi thịt        63
4.7.  Ảnh hưởng của các mức canxi và photpho dễ hấp thu trong khẩu
    phần đến tốc độ sinh trưởng của ngan Pháp nuôi thịt       65
4.8.  Ảnh hưởng của các mức canxi và photpho dễ hấp thu trong khẩu
    phần đến hiệu quả chuyển hóa thức ăn của ngan Pháp nuôi thịt   67
4.9.  Ảnh hưởng của các mức canxi và photpho dễ hấp thu trong khẩu
    phần đến hàm lượng khoáng tổng số trong xương ống chân của
    ngan                               70
4.10.  Ảnh hưởng của tỷ lệ canxi/photpho dễ hấp thu trong khẩu phần
    đến sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và hàm lượng khoáng
    tổng số trong xương ống chân của ngan              72
5.   Kết luận và đề nghị                       75
5.1.  Kết luận                             75
5.2.  Đề nghị                             75
Tài liệu tham khảo                            77


                    ii
     DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT


Ca  :        Canxi
C   :        Cao
dht  :        Dễ hấp thu
ME  :        Năng lượng trao đổi
NE  :        Năng lượng thuần
P   :        Photpho
TB  :        Trung bình
Th  :        Thấp
             iii
              DANH MỤC BẢNG
      S          Tên bảng              Tran
    TT                               g
Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm I                    34
Bảng 3.2: Sơ đồ bố trí thí nghiệm II                    35
Bảng 3.3: Khẩu phần thức ăn cho ngan ở thí nghiệm I            37
Bảng 3.4: Thành phần dinh dưỡng của khẩu phần thí nghiệm I         38
Bảng 3.5: Khẩu phần thức ăn cho ngan ở thí nghiệm II giai đoạn 0 - 3
    tuần tuổi. (%)                           39
Bảng 3.6: Khẩu phần thức ăn cho ngan ở thí nghiệm II giai đoạn 4 - 7
    tuần tuổi (%)                            40
Bảng 3.7: Khẩu phần thức ăn cho ngan thí ở nghiệm II giai đoạn 8 - 10
    tuần tuổi (%).                           41
Bảng 4.1: Khối lượng ngan qua các tuần tuổi (gam)             46
Bảng 4.2: Tốc độ sinh trưởng (g/con/ngày) của ngan Pháp qua các giai
    đoạn sinh trưởng                          49
Bảng 4.3: Hiệu quả chuyển hóa thức ăn của ngan Pháp qua các tuần tuổi   53
Bảng 4.4: Tỷ lệ móc hàm và tỷ lệ thịt xẻ của ngan Pháp nuôi thịt (%)    58
Bảng 4.5: Tỷ lệ thịt đùi, tỷ lệ thịt lườn và tỷ lệ mỡ bụng của ngan Pháp
    nuôi thịt (%)                            60
Bảng 4.6: Thành phần hóa học của thịt ngan (%)               62
Bảng 4.7: Khối lượng cơ thể ngan qua các giai đoạn sinh trưởng (gam)    64
Bảng 4.8: Tốc độ sinh trưởng của ngan qua các tuần tuổi (g/con/ngày)    66
Bảng 4.9: Hiệu quả chuyển hóa thức ăn của ngan Pháp nuôi thịt       68
Bảng 4.10: Hàm lượng khoáng tổng số trong xương ống chân của ngan
    (g/100g xương).                           71
Bảng 4.11: Ảnh hưởng của tỷ lệ Ca/P dht trong khẩu phần đến sinh
    trưởng của ngan                           72


                    iv
Bảng 4.12: Ảnh hưởng của tỷ lệ Ca/P dht trong khẩu phần đến hiệu quả
    chuyển hóa thức ăn và tỷ lệ khoáng tổng số trong xương ống
    chân của ngan                          73
                   v
            DANH MỤC HÌNH
      S         Tên hình               Tran
    TT                               g
Hình 1: Khối lượng cơ thể ngan qua các tuần tuổi (ảnh hưởng của các
    mức năng lượng, protein và axit amin trong khẩu phần)        47
Hình 2: Tốc độ sinh trưởng của ngan qua các giai đoạn (ảnh hưởng của
    các mức năng lượng, protein và axit amin trong khẩu phần)      50
Hình 3: Lượng thức ăn thu nhận của ngan qua các giai đoạn (ảnh hưởng
    của các mức năng lượng, protein và axit amin trong khẩu phần)    54
Hình 4: Tiêu tốn thức ăn của ngan qua các giai đoạn (ảnh hưởng của các
    mức năng lượng, protein và axit amin trong khẩu phần)        54
Hình 5: Hàm lượng khoáng trong xương ống chân của ngan Pháp        72
                   vi
                 1. MỞ ĐẦU


1.1. Đặt vấn đề
   Trong chăn nuôi gia cầm thì ngan là đối tượng sinh vật được quan tâm
nghiên cứu và phát triển bởi vì chúng có nhiều đặc tính nổi trội hơn so với các
loại gia cầm khác. Chúng có sức sống tốt, khả năng tận dụng thức ăn cao, tốc độ
sinh trưởng nhanh và có thể nuôi thích ứng ở cả trên cạn và dưới nước, chúng
không phụ thuộc vào tính chất thời vụ như vịt cũng không đòi hỏi chế độ dinh
dưỡng nghiêm ngặt như ở gà. Mặt khác, ngan có tỷ lệ thân thịt cao, nạc nhiều,
chất lượng thịt tốt, thịt ngan còn là một trong những loại thịt đỏ có tác dụng
chữa bệnh nên được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Theo kết quả nghiên cứu
của Leclerg và Carville (1976) [47] thì trong thịt ngan chứa 22 - 23% protein;
1,43 - 1,66% lipit và 0,3% canxi - photpho; protein trong thịt ngan có giá trị cao,
chứa đầy đủ các loại axit amin cần thiết cho cơ thể con người. Hiện nay trên thị
trường, ngan được coi là món ăn đặc sản vì vậy giá trị 1kg thịt ngan có thể cao
gấp 1,3 - 1,5 lần giá trị thịt gà; gấp 1,7 - 1,9 lần thịt vịt. Đây là, động lực thúc
đẩy người chăn nuôi quan tâm đến con ngan nhiều hơn.
   Trong chăn nuôi gia cầm nói chung và chăn nuôi ngan nói riêng, một
trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến khả năng sản xuất của chúng là giá trị
dinh dưỡng của thức ăn. Thức ăn chiếm hơn 70% giá thành sản phẩm. Tuy
nhiên, đến tận những năm 80 của thế kỷ XX vẫn chưa có một cơ sở dữ liệu nào
về nhu cầu các chất dinh dưỡng cho các loài thủy cầm. Để thiết lập khẩu phần ăn
cho vịt và ngan các nhà sản xuất thức ăn ở châu Âu vẫn phải sử dụng các
khuyến cáo về nhu cầu các chất dinh dưỡng cho gà tây và gà broiler. Tuy cùng
là lớp chim nhưng các loài thủy cầm có những đặc điểm sinh lý tiêu hoá, khả
năng lợi dụng thức ăn, tốc độ sinh trưởng và thành phần thân thịt rất khác so với
gà. Vì vậy, việc nghiên cứu thức ăn và dinh dưỡng cho ngan là rất cần thiết.
   Khi khẩu phần thức ăn cân đối và đầy đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng
được nhu cầu sinh sản và sinh trưởng sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thành
phần dinh dưỡng quan trọng nhất đối với gia cầm nói chung và ngan nói riêng là
năng lượng và protein, mặt khác phải có sự cân đối các axit amin và khoáng chất
trong khẩu phần. Vì vậy, ngoài những yêu cầu về quy trình chăm sóc nuôi
dưỡng và vệ sinh phòng bệnh thì đòi hỏi phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý
nhằm phát huy khả năng sinh sản và sinh trưởng của ngan Pháp. Xuất phát từ
yêu cầu đó chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu xác định nhu cầu năng
lượng, protein, axit amin (lysine, methyonine) và khoáng (canxi, photpho) của
ngan Pháp nuôi thịt”.
1.2. Mục tiêu của đề tài
   Xác định nhu cầu năng lượng, protein, axit amin (lysine, methionine) và
khoáng (canxi, photpho) trong khẩu phần thức ăn của ngan Pháp nuôi thịt.
   Góp phần hoàn thiện quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng ngan Pháp nuôi
thịt ở Việt Nam.
Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ.
Trường hợp có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung, độc giả có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.
Vui lòng truy cập tại đây để xem hướng dẫn: http://thuvienluanvan.com

								
To top