orgutsel yonlendirme prezantasyonu by 5K4v9Jq8

VIEWS: 0 PAGES: 69

									  ÖRGÜTSEL
YÖNLENDİRME
(Misyon, Vizyon ve Amaçlar)
   Prof.Dr.Hayri ÜLGEN

               1
         MİSYON
      Redhouse sözlüğünde misyon;
“Bir kişi veya topluluğun üstlendiği özel görev,
    en büyük arzu, temel hedef, amaç”

    İşletme yönetimi açısından misyon;
     “Bir işletmeye yön vermek,
 anlam kazandırmak amacıyla belirlenmiş
  ve o işletmeyi benzerlerinden ayıran
    görev veya ortak değerler”
                       2
       MİSYON

     Bir işletme veya örgütün
   “varoluş nedeni ” ni açıklayan,
     temel amaç ve hedefini
net bir şekilde ortaya koyan bir ifadedir.                       3
Misyon bildirgesi ve Örgütsel Misyon
  Misyon bildirgesi, “bir organizasyonun
  çalışma alanını, işlemsel faaliyetlerini ve
  hizmet ettiği baskı gruplarına olan
  sorumluluklarını kapsamlı olarak
  tanımlayan kalıcı bir beyan”dır.
  “Bir şirketin misyonuna ilişkin tanımın en
  az 30 veya 50 yıl gibi ortalama ömrü vardır.
  Normalde büyük çaplı değişmeler olmadan
  10 yıl geçerli olması beklenir”. Peter Drucker
                         4
    Çeşitli yabancı işletmelerin
     misyonlarına örnekler
  3M: Çözümlenmemiş sorunları yaratıcı bir biçimde
  çözmek.
  Cargill: Tüm dünyada yaşam standartlarını
  geliştirmek.
  Hewlett-Packard: İnsanlığın mutluluğu ve
  gelişmesi için teknolojik yardımlarda bulunmak.
  Merck: İnsan yaşamını korumak ve geliştirmek.
  Lost Arrow Corporation: Sosyal değişim için bir
  model ve araç olmak.
                            5
    Çeşitli yabancı işletmelerin
     misyonlarına örnekler
  Pacific Theatres: Toplumu geliştirmek ve
  yüceltmek için insanlara olanak sağlamak.
  Nike: Rekabet, kazanma ve rakipleri yok etme
  heyecanını yaşatmak.
  Sony: İnsanlık yararına teknolojiyi geliştirmek ve
  uygulamak.
  Wal-Mart: Sıradan halka, zenginlerin aldığı şeyleri
  satın alma fırsatı vermek.
  Walt Disney: İnsanları mutlu etmek.

                             6
   Ülkemizdeki bazı kurumların
     misyonlarına örnekler
  Vakko: Sizin için varız
  Beko: İnsan hayatını kolaylaştıran ürünleri
  mükemmel hizmet anlayışı ile sunmak
  Kent Yatırım: Yaygın hizmet ağıyla müşterilere
  avantajlı yatırım ve finansman seçenekleri sunmak
  Sentim(Dell) Bilgisayar: Bilgi teknolojileri alanında
  çözüm geliştiren, pazarlayan ve artı değer üreten
  lider firma olmak.
  Koç-Amerikan Hastanesi: Tıp ahlakı ilkelerine sadık
  kalarak sağlık hizmetlerinde mükemmele ulaşmaya
  çalışmak
                            7
   Ülkemizdeki bazı kurumların
     misyonlarına örnekler
  Garanti Bankası: Etkinliğimiz, çevikliğimiz ve
  örgütsel verimliliğimizle; müşterilerimize,
  çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, topluma ve
  çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir
  biçimde arttırmaktır.
  Lassa: Daha kaliteli çıktıları, daha ekonomik
  üreterek müşteri memnuniyetini en üst düzeye
  çıkarmak, çalışanların tatmini ve moralini
  arttırmak, ortaklarımıza tatminkar oranda
  kazandırmak, toplumsal sorumluluklarımızı yerine
  getirmek için performans ve rekabette üstün başarı
  sağlamak.
                           8
      Genişletilmiş Misyon
  Misyon kavramının çok geniş ve ayrıntılı olarak,
  ana misyonun ötesinde vizyonu, amaç ve hedefler
  ile paydaşlarımıza olan sorumlulukları da
  kapsamasıdır.

  General Motors; “Sunulan ürünlerle
  müşterilerimize üstün faydalar sağlamak,
  çalışanlarımızı ve ortaklarımızı başarımıza ortak
  etmek ve yatırımcılarımıza sürekli yüksek kazanç
  sağlamak”
                            9
      Genişletilmiş Misyon
  Genişletilmiş misyon, aşağıda belirtilen dört
   temel sorunun cevabını içermektedir.
1.  Temel misyonumuz nedir? Bugün ne durumdayız?
   Ne olmak arzusundayız?
2.  Temel misyon bildirgemizde tanımlanan şirket
   amaçlarına nasıl ulaşabiliriz?
3.  Sahip olduğumuz temel değerler “altın yumurtlayan
   tavuk” nedir?
4.  Gayelerimizi gerçekleştirmeye yönelik dış büyüme
   stratejimizi nasıl tanımlayacağız? Uzun dönemdeki
   malî hedefimiz nedir?
                          10
  Beş Neden (Five Whys) Yöntemi
  Bazı işletme ve organizasyonlar misyonlarını
  tanımlarken kapsamı geniş tutarlar. Bu
  durumda gerçek misyonu belirleme
  yöntemlerinden biri “beş neden”(five whys)
  yöntemidir.
  Bu yöntemin uygulanmasında; önce üretin
  ürün/hizmetin tanımı yapılır, daha sonra bu
  ürün/hizmetin neden üretildiği beş defa
  ilgililere sorulur. Birkaç yanıttan sonra
  “işletmenin temel misyonu” na ulaşılmış
  olacaktır.                 11
  Örgütsel Misyonun İşlevleri

  Örgütsel misyonun ilk işlevi;
  “bir işletme ya da örgütte çalışanların
  tümüne ortak bir yön vermesidir”.

  Örgütsel misyonun ikinci işlevi ise,
  “işletmeyi benzerlerinden ayırdeden bir
  özellik taşımasıdır”.

                       12
   Örgütsel Misyonun Özellikleri
  Misyon paylaşılan ortak değer ve inançlardan
  oluşmalıdır.
  Misyon, uzun bir dönemi kapsamalıdır.
  Misyon, işletmede çalışanların hepsiyle ilgilidir.
  Misyon her zaman daha iyiye ve daha üstün
  başarılara yöneliktir.
  Misyon belirli bir işletmeye özgüdür ve özeldir.


                         13
  Örgütsel Misyonun Özellikleri

  Misyon nicelikle değil, nitelikle ilgili bir
  değerdir.
  Misyon işletmenin içinde değil, dışına
  yöneliktir.
  Misyon mamul veya hizmete değil, pazar
  üzerine odaklanır.                          14
   Örgütsel Misyon ve Değişim


  İşletmenin başarıya ulaşabilmesi için sadece
  içinde bulunduğu çevreyi ve paydaşlarını
  anlaması yetmez, şirketin misyonu ve
  vizyonunun da iyice anlaşılıp, değişen çevre
  koşullarına göre geliştirilmesi gerekir.                        15
  Örgütsel Misyonun Değişimine
    Neden Olan Etmenler:
  Ekonomik, politik, yasal, teknolojik, sosyal
  ve doğal çevre koşullarındaki değişim,
  İşletmelerin büyüme ve gelişmesi,
  Yerel pazarlardan ulusal ve uluslararası
  pazarlara açılma,
  Üretilen ürün/hizmetlerdeki farklılaşmalar,
  Kurucu ve yöneticilerin düşüncelerindeki
  değişim,
  Kurumsallaşma,
  Stratejik işbirlikleri,            16
         VİZYON
  Vizyon, bir işletme ya da kurumun gelecekte
  ulaşmak istediği yeri, varmak istediği
  durumu iade eder.
  Vizyon, kuruluşun bir hedefe odaklanmasını
  ve bu hedefe yönelmesini sağlayan amaçtır.
  Vizyon, gelecek için çalışanlara rehber olur
  ve yatırımcılara hedeflenen amaçlara
  ulaşmaya çalışırken nasıl hareket etmeleri
  gerektiği konusunda yol gösterecek ilkeler
  geliştirir.
                        17
        VİZYON
  Toplumların, ülkelerin ve kuruluşların
başarı hikayeleri incelendiğinde hepsinin bir
      vizyonu olduğu görülür.
  En eski ve en sağlam vizyonlar dinsel
          niteliklidir.

Fatih’in, Napolyon’un, Abraham Lincoln’un,
 Mahatma Gandhi’nin, M. Kemal Atatürk’ün,
 Adolf Hitler’in, birer lider olarak vizyonları
   ülkelerinin kaderlerini etkilemiştir.   18
      Atatürk’ün Vizyonu

  Türkiye’yi batılı ülkeler düzeyinde, laik,
  demokratik ve ekonomik olarak gelişmiş
  çağdaş bir ülke haline getirmekti.
  Bugün vizyonumuz, Avrupa Birliğine
  girmek, Yasalarımız, ekonomimiz, ve diğer
  toplumsal değerlerimizi Avrupalı Ülkeler
  düzeyine çıkarmaktır.

                         19
        VİZYON
Bir işletmede Lider’in başlıca görevi;
 Çalışanları heyecanlandıracak, motive
 edecek,
 Kapasitelerini tümüyle ortaya koymalarını
 sağlayacak,
 Ortak bir vizyon yaratmak

            ve onu canlı tutmaktır.


                         20
      Vizyon yaratmak
yalnız üst yönetimin tekelinde değildir.

  Vizyonun yaratılması sürecinde
ne kadar büyük bir katılım sağlanırsa,
   çalışanların vizyona bağlılığı
     daha fazla olacaktır.

                      21
        Vizyon
kuruluşun bir hedefe odaklanmasını ve
bu hedefe yönelmesini sağlayan araçtır.


  Amaç ve hedeflerden farklı olarak
     vizyon her yıl değişmez,
belirsizlik ya da beklenmedik durumlarla
 karşılaşıldığında kuruluşun ne yapması
      gerektiğini ortaya koyar.


                      22
  Henri Ford (Ford Motor Co.), Konosuke
 Matsushita (Panasonic), Akio Morita (Sony),
  Robert Bosh (Bosh), Tom Watson (IBM),
    Lee Iacocca (Chrysler), Bill Gates
  (Microsoft), Michel Dell (Dell Computer)
     ve Vehbi Koç (Koç Holding)
gibi iş adamları ve girişimcilerin vizyonları da
 şirketlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda
   büyüme ve gelişmelerinde önemli rol
          oynamıştır.

                        23
       Vizyon Tanımları
  IBM:
  Bilgisayar sistemleri, yazılım, ağsistemleri,
  kayıt saklama donanımları ve
  mikroelektroniği de kapsayan en gelişmiş
  bilgi teknolojilerinin yaratılması,
  geliştirilmesi ve üretiminde sektörde lider
  olmak,


                          24
Ülkemizde Bazı İşletmelerin Vizyon
      Tanımları
  Arçelik:
  “2005 yılına kadar Avrupa beyaz eşya
  sektöründe ilk beş, Dünya dayanıklı tüketim
  sektöründe, ilk yirmi şirket arasında yer alan
  uluslararası bir kuruluş olmak”.

  Sentim (Dell) Bilgisayar:
  “Müşteri beklentileri doğrultusunda doğru
  çözümleri ve en yeni teknolojileri en düşük
  maliyetle sunabilen rekabetçi, global bir
  kurum olmak”.
                         25
Ülkemizde Bazı İşletmelerin Vizyon
      Tanımları
  Koç-Amerikan Hastanesi:
  Hizmet vermekte olduğumuz toplumda
  güveni ve saygınlığı temsil eden
  geleneğimizi sürdürmek.

  Lassa:
  İç Pazarda 1 numara olmak ve Lassa’yı
  Türkiye’nin Global Markası haline getirmek.

  Garanti Bankası:
  Avrupa’da en iyi banka olmak.
                       26
Başarılı organizasyonların ortak noktası,
        stratejilerini
 değişen iç ve dış çevre koşullarına
   uyarlayabilmelerinin yanı sıra
 belirli bir vizyon, amaç ve hedefe
      sahip olmalarıdır.

                    27
     Vizyonun Türleri

        VİZYON
İşletmenin içinde  İşletmenin gelecek
bulunduğu dönem    dönemler için
  için vizyonu      vizyonu
                     28
Bugünkü ve Gelecekteki Vizyon
  Bugünkü vizyon, bize içinde bulunduğumuz
  yeri gösterirken, gelecek vizyonu bize
  varmak istediğimiz hedefi gösterecektir.
  Bugünkü vizyon işletmenin hangi noktadan
  hareketle değişime başlayacağına işaret
  ederken, gelecek vizyonu işletmenin varmak
  istediği hedefi gösterecektir.


                       29
     Vizyon’un Türleri
      İşletme yöneticileri
  bugünkü ve gelecekteki vizyonlarını
  belirlerken şu an görünenleri değil,
gelecekte olabilecekleri referans almalıdır.

   Gelecek vizyonuna sahip olmak,
    reaktif (tepkisel) olmakla,
  proaktif (önceden etkili) olmanın
     arasındaki farkı belirler

                        30
      Vizyon’un Türleri
 Vizyon’u kapsadığı zaman dilimi dışında
 kapsama alanı ve ilgili olduğu hiyerarşik
 düzey açısından da türlere ayırabiliriz.
 Bir işletmenin yöresel, ulusal veya küresel
 boyutlarda farklı vizyonları olabileceği gibi,
 Üst düzey yönetimi, stratejik işletme
 birimleri ve fonksiyonel boyutlarda da,
 birbirlerine bağımlı ancak ayrı ayrı
 vizyonları da olabilir.
                          31
    Vizyonun Oluşturulması

  Vizyonu oluşturmanın ve geliştirmenin en
  ideal yöntemi, vizyonu çalışanlarla birlikte
  oluşturmaktır.
  Ancak bu yöntem, en iyi vizyona sahip
  olmanın değil, en iyi vizyonu geliştirmenin
  ideal yoludur.
  Kurucunun, patronun, liderin veya bir
  profesyonelin oluşturduğu vizyon, tüm örgüt
  üyeleri tarafından paylaşılan bir vizyona
  dönüşmelidir.
                          32
     Vizyonun Oluşturulması
  Geçmişte, uygarlık hamlesine dönüşen gelişmelere
  ilişkin vizyonlar ortaklaşa geliştirilen vizyonlardan
  çok, bireysel vizyonlar olmuştur. Bu yargı,
  katılımcı ve demokratik yönetim anlayışına aykırı
  gibi görünebilir. Oysa uygulamada vizyon’lar
  hep bu biçimde oluşmuştur.

  Nitekim, keşif ve icatlar alanında bu tip örnekler
  oldukça yaygındır.
  Kristof Kolomb, Americo Vespuçi gibi kaşifler ile
  Edison, Bell, Einstein gibi dehaların vizyonları bu
  duruma örnektir.
                             33
   Vizyon’u oluşturan unsurlar
        Amaç, Değerler ve İmaj’dır.
  Bir İşletmenin Amacı, onun varoluş nedeni’dir.
  Ne yaptığımızı, hangi alanda çalıştığımızı açıklar.
  Değerler, hedeflere ulaşmada yönetici ve çalışanlar
  için nelerin önemli olduğu saptanır.
  Değerleri belirlemek ve vizyonun bir parçası haline
  getirmek, çalışanları hedefe odaklamada son
  derece önemlidir.
  İmaj, bireyin zihninde yarattığı ve gelecekte
  olmasını çok istediği durumun, amaç ve değerlerin
  gerçekleşmesi halinde neler olacağının resmidir.
                           34
       Bugünkü vizyon ile
   gelecekteki vizyonu oluşturmada,
bu çalışmayı yapanların kendi kendilerine
veya ilgili yöneticilere bazı soruları sormaları
  ve bunların cevaplarını değerlendirerek
   vizyon bildirgelerini hazırlamaları
        doğru olacaktır.                        35
Bugünkü Vizyonun Oluşturulmasında
Rehber Olacak Sorular
  Müşterilerimiz kimler?    Rekabet üstünlüğümüzün
  Hangi sosyal paydaşlara    kaynağı nedir?
  hizmet ediyoruz?       Bugün bizi tek kılan
  Onlar için ürettiğimiz    yeteneklerimiz nelerdir?
  değer nedir? Bu değeri
  nasıl üretiyoruz?       Pazarda nasıl algılanıyoruz?
  Hangi dağıtım         Bize para kazandıran esas
  kanallarından         şey nedir?
  müşterilerimize        İşyerimiz, çalışanlarımız
  ulaşmaktayız?         için nasıl bir çalışma
  Rakiplerimiz kimler?     yeridir?
                             36
Bugünkü Vizyonun Oluşturulmasında
Rehber Olacak Sorular
  Değerlerimiz nelerdir?
  İnsanlar, birbirlerine nasıl davranıyorlar?
  Bugünümüzü garanti altında tutan nedir?
  Gelecek için neler yapıyoruz?
  Organizasyonumuzun toplum içindeki rolü nedir?
  Çevremize olan katkımız nedir?
                           37
Gelecek Vizyonunun Oluşturulmasında
Rehber Olacak Sorular
  Gelecekte müşterilerimiz     Rekabet üstünlüğümüzün
  kimler olacak?          kaynağı ne olacak?
  Hangi sosyal paydaşlara     Bize para kazandıran esas
  hizmet edeceğiz?         şey ne olacak?
  Müşterilerimizle ve sosyal
  paydaşlarımızla nasıl      Pazarda nasıl
  çalışacağız?           algılanacağız?
  Onlar için üreteceğimiz     İşyerimiz çalışanlar için
  değer nedir? Bu değeri      nasıl bir çalışma yeri
  nasıl üreteceğiz?        olacak?
  Rakiplerimiz kimler       Değerlerimiz neler
  olacak?             olacak?         38
Gelecek Vizyonunun Oluşturulmasında
Rehber Olacak Sorular
  Hangi dağıtım kanallarından müşterilerimize
  ulaşacağız?
  Geleceğimizi garanti altında tutacak şey nedir?
  İnsanlar birbirlerine nasıl davranacaklar?
  İnsanlar nasıl kabul görecekler?
  Gelecek için neler yapıyor olacağız?
  Organizasyonumuzun toplum içindeki rolü ne
  olacak?
  Çevremizdeki dünyaya katkımız ne olacak?

                           39
Vizyonun oluşturulması
        Kurucu veya lider tarafından
        önceden belirlenmiş bir
        vizyonun örgüt üyeleriyle
Vizyonun    paylaşılması ve geliştirilmesi
oluşturulması

        Vizyonun çalışanlarla
        birlikte geliştirilmesi


                     40
Önceden belirlenmiş vizyonun çalışanlara
anlatılarak paylaşılmasında dikkat
edilecek unsurlar
  Açık olmak gereklidir.
  Vizyona temel oluşturan gerçekler, açık bir şekilde,
  sürekli olarak vurgulanmalıdır.
  Vizyonun ancak çalışanlarla hayata geçirilebileceği,
  dolayısıyla çalışanların değerli olduğu belirtilmelidir.
  Vizyonun, insanların “biz” anlayışıyla çalışmaktan
  gurur duydukları kuruluşa getirileri üstünde
  durulmalıdır.
  Vizyon hakkında çalışanların görüşleri alınmalıdır.
                             41
Vizyonun çalışanlarla birlikte
gerçekleştirilmesinde dikkat edilecek
noktalar

  Herkesin görüşüne eşit değer verilmelidir.
  Anlaşmadan ziyade, birbirini tamamlayan
  görüşlere prim verilmelidir.
  Amacın vizyon bildirgesini oluşturmak değil,
  gerçek bir vizyon ortaya çıkarmak olduğu
  unutulmamalıdır.


                          42
      KURUMUN
    AMAÇ VE HEDEFLERİ
  Misyon bir işletmenin varoluş sebebini
  belirlerken, amaçlar da yapılan faaliyetlerin
  temel nedeni veya beklentilerdir.
  Hedefler daha kesindir ve genelde amaçların
  nicelik olarak belirtilmiş şeklidir.                        43
          AMAÇLAR
      Örgütün Misyon ve Vizyonu ile
    iç ve dış çevrenin fırsat ve tehlikelerini
           dikkate alarak ;
       Örgütsel amaç ve hedefleri,
  Örgütün kurulma nedeni’ni belirlemek gerekir.

    Örgütün temel amacı nedir?
    Örgütü oluşturan bireylere göre değişir mi?
    Örgütün amacı, onu oluşturan bireyler
  tarafından bilinmeli midir?
                           44
      AMAÇLAR
      Örgütün amaçları,
   işletmenin dünya görüşünü,
ekonomik ve estetik değerlerini yansıtır.

   İşletmenin dış çevresindeki
Ekonomik, Sosyal, Politik, Teknolojik,
   Yasal ve Ekolojik Koşullar
amacı şekillendirmede önemli rol oynar.
                      45
        AMAÇLAR
      “Kar Maksimizasyonu”
uzun yıllar işletmelerin temel amacı olmuştur.

 Günümüzde modern yönetim anlayışı bu
      temel amaç yanında
 başka amaçları da ön plana çıkarmıştır.                       46
         AMAÇLAR
Bu amaçlar;
  Büyüme ve Gelişme,
  Etkinlik ve Verimlilik,
  Liderlik,
  Sosyal Sorumluluk bilinci,
  Çevre bilinci,
  Kalite anlayışı, vbg sıralanabilir.

                     47
Ayrıca;
 İşletmenin yaşamını sürdürme ve varlığını arttırma,

 İşletmenin kaynaklarını verimli kullanmak,

 Ortaklara düzenli ve tatmin kar ve bir kar payı
 dağıtmak,
 Adil bir ücret ve teşvik sistemi kurmak,

 İş ve istihdam güvenliği sağlamak,

 Uygun fiyatla, kaliteli mal üretmek,

 Çevreye hizmet götürmek,

 Yüksek vergi ödemek,

 Tüketiciyi korumak,

amaçlar arasında sıralanabilir.
                            48
  AMAÇ       HEDEF
          Gelecek 8 yıl boyunca
Şirketi büyütmek  her yıl satışları %10
          arttırmak

Sektörde lider   Gelecek 3 yıl içinde
konumuna      Üretilen ürünlerde
gelmek       % 70 piyasa payını
          sağlamak
                   49
Örgütün Amaçlar;

  Kişiden kişiye,
  Yöneticiden yöneticiye,
  Patrondan patrona,
  İşletmeden işletmeye

farklı özellikler taşır.

               50
Amaçlar ve Baskı Gruplarının
Bekleyişleri
  Müşteriler  Uygun fiyata sağlıklı ve kaliteli
         ürün/hizmetler,
  Toplum    Düşük maliyetli kaliteli ürün
         ve hizmetler, iş olanağı,
  Çalışanlar  İyi çalışma koşulları, teşvik ve
         yükselme olanağı,
  Ham madde,  Uzun süreli ilişkiler ve
  Yarı Mamul  marjinal kâr sağlayacak
  Sağlayanlar  satışlar,

                         51
Amaçlar ve Baskı Gruplarının
Bekleyişleri
  Kredi verenler  Zamanında ödeyen, Finansal
           açıdan güçlü müşteri,
  Hisse Sahipleri  Yüksek kar payı ödenmesi,
  Yönetim Kurulu  Konumlarının korunması,
           tatminkar huzur hakkı,
  Yöneticiler    Yüksek ücret ve kar payı
           ödemesi,                      52
Üst Yönetimin Amaçları
  Üst yönetim, hisse sahiplerinin şirkete
  yaptıkları yatırımlardan aldıkları kar payını
  atttırmak, ayrıca diğer yatırımcıları tatmin
  etmek zorundadır.
  Yönetim kendi çıkarlarını da arttırmaya çalışır.
  Şirketin büyüklüğü ve başarıları arttıkça, üst
  yönetime verilen ödüller de artacağından,
  yöneticiler genelde şirketi büyütme ve
  geliştirme eğilimi gösterecektir.

                         53
Üst Yönetimin Amaçları
  Yönetim, önemli ortakların (şirket hisselerinin
  %50 ve daha fazlasına sahip olanların) çıkar ve
  baskılarına cevap verir.
  Şirketin etkinlik, verimlilik ve karlılık
  performansı yönetimin performansına da
  yansıyacağından, üst yönetimin çıkarları
  ortakların çıkarlarıyla aynıdır.


                        54
       AMAÇLARIN
     SINIFLANDIRILMASI
  Temel Ekonomik Amaçlar (Maddi)
  ve Ekonomik Olmayan Amaçlar (Sosyal)
  Belirli bir zaman süreci açısından;
  Kısa-Orta-Uzun Vadeli Amaçlar
  Biçimsel Açıdan; Resmen açıklanmış, yazılı
  olarak tanımlanmış,Resmen açıklanmamış
  sözlü olarak bilinen amaçlar.
  İlgili oldukları hiyerarşik düzey açısından;
  Genel Amaçlar (Üst düzeyde)
  Özel Amaçlar (Fonksiyonel düzeyde)
  Yürütsel Amaçlar (İşlemsel düzeyinde)
                          55
     Temel Ekonomik Amaçlar

  Karlılık; (Sermaye veya Satışların karlılığı)
  Büyüme; (Niceliksel, Niteliksel, İç ve Dış
  Büyüme)
  Güvenlik veya Esneklik; (Defansif esneklik,
  Ofansif esneklik ve esneklik oranı)
  Otonomi veya Özerklik; (Bankalara
  bağımlılık, borç ödeme kapasitesi, vbg.)


                          56
    Ekonomik Olmayan Amaçlar


  Sosyal Amaçlar; (Çıkar gruplarına verilen
  ödünler,)
  Kişisel Amaçlar; (Kişisel kazanç max.,
  güvenlik, çevresel estetik ve kültür, insan
  sevgisi, vbg.)                         57
 Amaçlardan, temel ekonomik amaçlar,
özellikle karlılık dışındakilerin ölçülebilme
       oranı tartışmalıdır.

Amaçların belirgin bir biçimde saptanması
ve açıklanması stratejik yönetim açısından
       çok yararlıdır.


                        58
      Ölçülebilir Amaçlar
Amaç         Ölçü         Hedefler
Büyüme        Satışlar     1 yıl 2.yıl 3.yıl
Etkinlik       Kar/Satış      .......TL Kar
Hissedarlara Katkı  Kar Payı       .......TL/Hisse
Tüketiciye Katkı   Fiyat/Kalite     ....... TL/Birim
Topluma Katkı    Vergi Ödeme-Burs GelirVergi 1.cisi
Çalışanlara Katkı  Ücret-istihdam garantisi TL/Ay
           İşgücü devir hızı

                            59
   Amaçları Saptamanın Yararları
  Amaçların saptanması, bir işletmenin kendisini
  çevresi içinde tanımlanmasına yardımcı olur.
  İşletmenin toplum içindeki yerinin belirlenmesini
  sağlar. (Devlet-müşteriler, toplum’a karşı)
  Karar organlarını yönlendirir ve alınan kararların
  koordinasyonu sağlar. Amaçlar çalışanların
  davranışlarını yönlendirir.
  Amaçların saptanması, motivasyonu arttırır.
  Performans ölçmeye yarayacak standartları oluşturur.
  Performans değerleme’ye temel oluşturur.

                           60
      Sosyal Sorumluluk

  Sosyal sorumluluk, şirketlerin insanlık ve
  toplumun çıkarlarına uygun davranmalarına
  ilişkin bir beklentidir.
  Sosyal sorumluluk kavramı ile işletmelerin
  topluma ürün, hizmet, çalışanlara iş
  sağlamasından daha fazlası vurgulanır.


                         61
      Günümüzde Toplumun
     İşletmelerden Beklentileri

  Çevreyi korumak,
  Kaliteli ve güvenli ürünler satmak,
  Çalışanlara adil davranmak,
  Müşterilere karşı dürüst olmak,
  Eğitim ve sanata katkıda bulunmak,
  Toplumun geri kalmış kesimlerine yardımcı
  olmak.

                      62
General Motors’da Sosyal Sorumluluk
  Şirket genelinde uygulanan bir eğitim programı
  olan UAW-GM gençleri AIDS konusunda eğitecek
  bir dergi çıkartıyor.
  Tüm çalışanlara yönelik, onların iş dışı bilgi ve
  becerilerini arttıracak “Destekleme Planı” na
  katılmalarını öneriyor.
  Azınlıklara ve kadınlara yönelik, 200.000 lise
  öğrencisini kapsayan “Fırsatları Keşfedin” ismini
  verdiği bir program sunuyor.
  1978’den beri “GM Kanser Araştırma Fonu” ile
  kanser tedavisi için yapılan araştırmalar
  destekleniyor.
                          63
General Motors’da Sosyal Sorumluluk

  GM her yıl öğrenci bursları ve üniversitelerin
  malzeme ihtiyacına harcamak üzere 35 Milyon $
  ödenek ayırıyor.
  GM, “Azınlıkları Destekleme Programı”
  çerçevesinde, azınlık şirketlerinden önemli
  miktarda satın alımlar yapıyor.
                           64
      İşletmelerimizden
    Sosyal Sorumluluk Örnekleri

  Eczacıbaşı Holding’in İstanbul Kültür ve
  Sanat Festivali sponsorluğu,
  Borusan Holding’in müzik ve sanata yaptığı
  yatırımlar, “Borusan Senfoni Orkestrası”
  Sabancı Holding’in Spastik Çocuklar Vakfı
  sponsorluğu, okullar, öğrenci yurtları,
  kütüphane ve benzeri eğitim sponsorlukları,
  Efes Pilsen, Ülker, Tofaş, Eczacıbaşı gibi
  kuruluşların spor takımı sponsorlukları,
                       65
      İşletmelerimizden
    Sosyal Sorumluluk Örnekleri

  Koç ve Sabancı Gruplarının üniversiteleri,
  müzeleri, verdikleri yüksek öğretim bursları,
  Tekfen Grubu’nun toprak erozyonu ve
  ağaçlandırma çalışmalarına sponsorluğu,
  Mercedes-Benz ve Pepsi-Cola Firmalarının
  Türk Milli Futbol Takımına sponsorluğu,
  Eski öğrencilerin ve mezunların, okullarını ve
  Mezunlar Derneklerini desteklemeleri,

                        66
       Yönetim Etiği
        Yönetim Etiği
 İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları kadar
önemli bir kavram olup yöneticilerin davranış
   ve ahlakî yargılama standartları’dır.

  Yöneticilerin karar ve davranışlarında
dürüst, tarafsız, güvenilir ve doğru olmasıdır.

                         67
Çeşitli Bakış Açılarına Göre Etik
  Adam Smith’e göre; herkes öncelikle kendi
  ekonomik çıkarını gözetirse etik davranmış olur ve
  sonuçta toplum bir bütün olarak bundan yarar
  görür.
  Milton Friedman’a göre; yasal düzenlemeler
  çerçevesinde kârını en yüksek düzeye çıkarmaya
  çalışan şirket etik davranmış olur.
  Charles Darwin’e göre; Bazı türler diğerlerine
  rağmen hayatta kalmayı başarır. Hayatta kalanlar
  çevresiyle uyum göstermeyi başaranlardır.
  Darwin’ci açıdan etik, birinin başkasını yok
  etmesine rağmen hayatta kalmasıyla açıklanır.

                           68
Çeşitli Bakış Açılarına Göre Etik
  Kişi her zaman kendi çıkarlarını ön plana çıkarırsa
  başkaları tarafından dışlanır. Kişiler uzun vadede
  kendi çıkarlarını korumak için diğer kişilerin de
  çıkarlarıyla ilgilenmelidir.
  Dini yaklaşıma göre; kişilerin başkalarına yararlı
  olacak şekilde davranmaları Tanrı’nın isteğidir. Kişi
  kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa başkalarında
  da o şekilde davranmalıdır.
  İnsanlar doğası gereği birbirlerine yardım ederler.
  İnsanlar kendi türünden olanlara yardım için yeri
  geldiğinde canlarını dahi tehlikeye atabilirler.
                           69

								
To top