07 05 2007 BM 8 2 05 Bien ban hop xem xet lanh dao by HC120519125523

VIEWS: 33 PAGES: 4

									  KHO BẠC NHÀ NƯỚC
KHO BẠC NHÀ NƯỚC ANGIANG


                BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
Số người tham dự:
  -  Ban Lãnh đạo gồm:
      Lâm Hồng Cường - Giám đốc;
      Trần thị Ngọc Thủy - Phó Giám đốc;
      Phan Hữu Thiện - Phó Giám đốc;
      Châu Nhân Luân - Đại diện chất lượng.
  -  Đại diện các phòng gồm: Phòng Thanh tóan Vốn đầu tư, Phòng Kế họach, Phòng Kế tóan, Phòng Tổ chức, PhòngKho quỹ, Phòng
    Kiểm tra kiểm sóat, Phòng Hành chính - tài vụ - quản trị và Phòng Tin học.
1. Tình hình thực hiện trong năm 2006-2007:
   a. Công tác tổ chức và đào tạo: Ngày 25/7/2006, Kho bạc nhà nước An Giang đã có quyết định thành lập Ban ISO gồm có 13 đồng
chí để tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng tại Cơ quan
   Đào tạo nâng cao nhận thức: Tháng 7 /2006, Cơ quan tổ chức lớp đào tạo nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng, về
tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 đối với khu vực hành chính công cho toàn thể cán bộ công chức của Cơ quan và KBNN Huyện, thị, thời gian đào
tạo 02 ngày.
  Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ: Ngày 7-8 /11/2006, Cơ quan tổ chức lớp đào tạo chuyên giá đánh giá chất lượng nội bộ. Có 20
CBCC tham dự khoá học và 20 CBCC được chứng nhận “chuyên giá đánh giá chất lượng nội bộ theo ISO 9001:2000”.
   b. Xây dựng hệ thống tài liệu và hướng dẫn áp dụng: Trong tháng 10/2006, Đơn vị tư vấn phối hợp cùng Tổ ISO Kho bạc nhà nước
An Giang tiến hành khảo sát tại các phòng để xác định phạm vi áp dụng, lựa chọn những lĩnh vực của từng phòng để tiến hành sọan thảo tài
liệu và nhằm giúp các bộ phận tiếp cận các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
    Tháng 01/2007, Cơ quan đã đưa hệ thống tài liệu được sọan thảo áp dụng vào thực tế.
    Ngày 09/01/2007 Cơ quan đã tổ chức tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ lần 1
    Ngày 18/04/2007 Cơ quan đã tổ chức tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ lần 2BM 8.2-KBAG 05                                                       Trang 1/4
                                                          Người thực         G
                 Những vấn đề không phù hợp       Thời gian  Hành động khắc phục      hiện/ Thời         hi
                                                                   Kiểm tra
STT   Nội dung xem xét                         hoàn tất                   gian           c
                      cần giải quyết
                                           (Ghi rõ nguyên nhân và hành          (ĐDCL)
                                      HĐKP     động KP đã thực hiện)   (Ký, ghi rõ họ       h
                                                             tên)          ú
 1  Chính sách chất lượng       Phù hợp với thực tế        Không
   của Kho bạc nhà nước                         yêu cầu
   An Giang


 2  Mục tiêu chất lượng        Phù hợp với thực tế        Không
   của Kho bạc nhà nước                         yêu cầu
   An Giang


 3  Mục tiêu chất lượng        Phù hợp với thực tế        Không
   của các phòng/ ban                          yêu cầu


 4  Việc thực hiện các quá Do từ trước đến nay, Kho bạc nhà nước     Không
   trình và sự phù hợp An Giang đã thực hiện theo hệ thống       yêu cầu
   của công việc     tương đối đầy đủ nên việc áp dụng cũng
               không quá khó khăn. Tuy nhiên, trước
               những vấn đề mới mà tiêu chuẩn ISO
               9001: 2000 yêu cầu cũng khiến cho các
               bộ phận lúng túng khi thực hiện.
               Mặc dù vậy, với sự quyết tâm của Ban
               lãnh đạo/ Ban ISO và tòan thể cán bộ của
               kho bạc, hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn
               ISO 9001: 2000 cho đến nay đã vận hành
               có hiệu lực. BM 8.2-KBAG 05                                                         Trang 2/4
5  Phản hồi của    Tổ Trước đây, Kho bạc cũng định kỳ gửi      12/ 2007
  chức/người dân    Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng. Tuy
             nhiên, do thời gian bắt đầu áp dụng ISO
             9001: 2000 chưa lâu nên Kho bạch dự
             kiến sẽ gửi phiếu thăm dò ý kiến khách
             hàng vào khỏang cuối năm 2007.


6  Hành động khắc phục   Cơ quan đã tiến hành thực hiện khắc phục
              một cách triệt để sau khi có những vấn đề
              không phù hợp phát sinh sau khi đánh giá
              chất lượng nội bộ lần 1 và 2.


7  Hành  động  phòng        Chưa phát sinh
  ngừa


8  Kết quả đánh giá chất Ngày 09/01/2007, nhóm cán bộ đánh giá
  lượng nội bộ     của Cơ quan đã tiến hành đánh giá chất
             lượng nội bộ lần 1 nhằm nâng cao nhận
             thức cho các bộ phận trong việc áp dụng
             hệ thống quản lý chất lượng. Sau đó, đến
             ngày 30/01/2007, mọi hành động khắc
             phục đã hòan tất. Tuy nhiên, do công việc
             vào dịp cuối năm và đầu năm rất bận nên
             cho đến ngày 16/04/2007, Kho bạc mới
             tiến hành đánh giá chất lượng lần 2 để
             chuẩn bị cho cuộc đánh giá của tổ chức
             chứng nhận.
              Kết quả các cuộc đánh giá được lưu hồ sơ
              bao gồm: Kế hoạch đánh giá, ghi chép
              trong quá trình đánh giá và Hành động
              khắc phục sau đánh giá chất lượng nội

BM 8.2-KBAG 05                                   Trang 3/4
               bộ.


9  Kết quả cuộc họp xem Đây là lần họp xem xét của lãnh đạo đầu
   xét của LĐ gần nhất tiên.
10  Những thay đổi có thể Chưa có thay đổi gì lớn ảnh hưởng tới hệ
   ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng.
   thống quản lý chất
   lượng


11  Các hành động cải tiến  Chưa phát sinh

12  Kết luận chung      Trong tháng 5/2006, các bộ phận cần rà sóat tài liệu đã ban hành và thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của tài liệu và
               của tiêu chuẩn ISO để Kho bạc nhà nước An Giang có thể đạt mục tiêu được cấp giấy chứng nhận ISO trong tháng
               5/2007.


                                                     Ngày 07 tháng 05 năm 2007
    Giám đốc KBNN An Giang                                       Người ghi biên bản
      Lâm Hồng Cường                                           Châu Nhân Luân
 BM 8.2-KBAG 05                                                       Trang 4/4

								
To top