QUI TR�NH T?M ?NG V� THANH TO�N KINH PH� by EO1GkU6

VIEWS: 19 PAGES: 13

									        QUY TRÌNH TẠM ỨNG KINH PHÍ

I. TẠM ỨNG THỰC HIỆN MUA SẮM, SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ
  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ LAO ĐỘNG :

1. Thủ tục, hồ sơ :
   - Giấy đề nghị tạm ứng                - Mẫu số : 03

2. Quy trình thực hiện :
   Thực hiện theo “Quy trình mua sắm, sửa chữa hoặc thay thế tài sản cố định
và công cụ lao động”.


II. TẠM ỨNG THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ KHÁC :

1. Thủ tục, hồ sơ :
   - Giấy đề nghị tạm ứng                 - Mẫu số : 03
   - Dự trù kinh phí được duyệt              - Mẫu số : 02
   - Bản đề nghị được duyệt                - Mẫu số : 01
   - Các giấy tờ liên quan công việc thực hiện cần kèm theo.
    (Hợp đồng, Thư mời, Giấy đi đường, Quyết định . . .)

2. Quy trình thực hiện :


                  Ban giám hiệu

                                
                     
   Đơn vị, Cá nhân                      Phòng TCKT

                     

Các bước thực hiện :

    : Đơn vị, cá nhân lập bản đề nghị trình BGH duyệt thực hiện công việc
    : Đơn vị, cá nhân lập dự trù kinh phí gửi phòng TCKT
    : Phòng TCKT kiểm tra xác định nguồn, định mức, chế độ trình BGH duyệt
    : BGH phê duyệt và chuyển trả về Phòng TCKT
    : Phòng TCKT thông báo đơn vị, cá nhân bổ sung hồ sơ (nếu có) và lập giấy
     đề nghị tạm ứng và thực hiện công việc.
      QUY TRÌNH THANH TOÁN KINH PHÍ

I. THANH TOÁN TẠM ỨNG :
1. Thủ tục, hồ sơ :
   - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng           - Mẫu số : 05
   - Bảng kê chứng từ thanh toán             - Mẫu số : 06
   - Các chứng từ hợp pháp, hợp lệ, hợp lý kèm theo
   - Dự trù kinh phí được duyệt (bản photocopy)
   - Bản đề nghị được duyệt (bản photocopy)
   - Các giấy tờ liên quan công việc thực hiện cần kèm theo.

2. Quy trình thực hiện :
                   Đơn vị, cá nhân
                   Ban giám hiệu
                                 
                             
     Đơn vị, cá nhân                     Phòng TCKT
                     
Các bước thực hiện :
    : Đơn vị, cá nhân lập giấy đề nghị thanh toán gửi phòng TCKT
    : Phòng TCKT kiểm tra định mức, chế độ, chứng từ trình BGH duyệt
    : BGH phê duyệt và chuyển trả về Phòng TCKT
    : Phòng TCKT thông báo đơn vị, cá nhân bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ thanh
     toán (nếu có) ký nhận thanh toán.

II. THANH TOÁN KINH PHÍ TRỰC TIẾP (KHÔNG QUA TẠM ỨNG) :
1. Thủ tục, hồ sơ :
   - Giấy đề nghị thanh toán                - Mẫu số : 04
   - Bảng kê chứng từ thanh toán              - Mẫu số : 06
   - Các chứng từ hợp pháp, hợp lệ, hợp lý kèm theo
   - Dự trù kinh phí được duyệt (theo mẫu của mua sắm, sửa chữa hoặc thay thế
                 TSCĐ,CCLĐ và theo mẫu số 02)
   - Bản đề nghị được duyệt (theo mẫu của mua sắm, sửa chữa hoặc thay thế
                 TSCĐ,CCLĐ và theo mẫu số 01)
   - Các giấy tờ liên quan công việc thực hiện cần kèm theo
    (Hợp đồng, Thư mời, Giấy đi đường, Quyết định, . . .)

2. Quy trình thực hiện :
                   Đơn vị, cá nhân
                   Ban giám hiệu
                                 
                             
     Đơn vị, cá nhân                     Phòng TCKT
                      
Các bước thực hiện :
    : Đơn vị, cá nhân lập giấy đề nghị thanh toán gửi phòng TCKT
    : Phòng TCKT kiểm tra định mức, chế độ, chứng từ trình BGH duyệt
    : BGH phê duyệt và chuyển trả về Phòng TCKT
    : Phòng TCKT thông báo đơn vị, cá nhân bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ thanh
     toán (nếu có) ký nhận thanh toán.
Ghi chú :

   - Dự trù kinh phí là mức chi tối đa, khi thanh toán theo chứng từ hợp pháp, hợp
    lệ. Mọi phát sinh khác (không có hoặc vượt hơn mức dự trù) trình Ban giám
    hiệu phê duyệt bổ sung.
   - Tất cả các khoản thanh toán khuyến khích thực hiện bằng phương thức
    chuyển khoản. Riêng các khoản thanh toán có giá trị từ 1.000.000 đồng (một
    triệu đồng) trở lên bắt buộc thực hiện bằng phương thức chuyển khoản (trừ
    các trường hợp đặc biệt phải thanh toán bằng tiền mặt).
   - Một số khoản tạm ứng, thanh toán mang tính đặc thù khi thực hiện sẽ được
    hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và qui trình riêng.
   - Dự trù kinh phí : Các chỉ tiêu trong dự trù liên quan đến Phòng/ban chức
    năng nào thì phải có ý kiến Phòng/Ban chức năng đó trước khi gửi về phòng
    Tài chính kế toán.
 CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO QUY TRÌNH TẠM ỨNG
     VÀ THANH TOÁN KINH PHÍ

1. Bản đề nghị thực hiện công việc : (Mẫu số 1)
   (Biểu này mang tính chất gợi ý, hướng dẫn, khi thực hiện các đơn vị bổ sung cho
đầy đủ phù hợp với tính chất của từng công việc).

 Trường ĐHYD Cần Thơ           Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
Đơn vị, bộ phận trực thuộc          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    *****
                        . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

            BẢN ĐỀ NGHỊ (hoặcTờ trình)
            V/v : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       Kính gửi : Ban Giám Hiệu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ


Mô tả khái quát công việc :
   - Định danh công việc
   - Các nội dung cơ bản của công việc
   - Thanh phần tham gia
   - Địa điểm tiến hành
   - Thời gian bắt đầu, kết thúc
   - Cá nhân sẽ quan hệ tài chính (Họ tên, đơn vị, chức vụ, mã số cán bộ)
   - ....

   Kính trình BGH xem xét quyết định.
   Kính chào trân trọng.

 Người lập    Phụ trách đơn vị (Bộ môn)         Thủ trưởng đơn vị (khoa/phòng)
(Ký và ghi họ tên)  (Ký và ghi họ tên)             (Ký và ghi họ tên)
                   Duyệt của Ban Giám hiệu
2. Mẫu dự trừ kinh phí : (Mẫu số 2)
 Mẫu này dành cho các công việc thường xuyên thông thường trong năm (mua sắm,
sửa chữa lớn tài sản theo kế hoạch sẽ có mẫu riêng).

 Trường ĐHYD Cần Thơ            Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
Đơn vị, bộ phận trực thuộc           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   *****
                         . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

                 DỰ TRÙ KINH PHÍ
             V/v : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       Kính gửi : Ban Giám Hiệu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

1. Các cơ sở để tiến hành công việc :
    (Thể hiện sự đã cho phép của cấp có thẩm quyền quyết định)
2. Mô tả khái quát công việc :
    - Định danh công việc, các nội dung cơ bản của công việc
    - Thanh phần tham gia
    - Địa điểm tiến hành
    - Thời gian bắt đầu, kết thúc
    - Cá nhân sẽ quan hệ tài chính (Họ tên, đơn vị, chức vụ, …)
3. Dự trù kinh phí :
    - Nếu nội dung chi tiết ít, thì lập bảng liền kề
    - Nếu nội dung chi phí khá nhiều, khá phức tạp thì lập bảng đính kèm
    - Ở đây chỉ cần thể hiện nội dung hết sức khái quát, tổng số chi phí và ghi
     dòng chữ bảng đính kèm
Stt   Nội dung chi phí       Giải thích    Số tiền dự toán  Ghi chú
   Chi tiết đến mức nhỏ Chỉ cần thể hiện số
   nhất            lượng, đơn giá, định
                mức chi . . . .   Tổng cộng                       xxxxxxxx đồng
    Số tiền bằng chữ : . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Tài liệu đính kèm (nếu có) :
    - Liệt kê các tài liệu thể hiện sự được phép tiến hành công việc hoặc cơ sở các
      khoản mục dự toán.

 Người lập    Phụ trách đơn vị (Bộ môn)            Thủ trưởng đơn vị (khoa/phòng)
(Ký và ghi họ tên)  (Ký và ghi họ tên)                   (Ký và ghi họ tên)


            Phần kiểm soát và phê duyệt của trường

Kế toán TT          Trưởng Phòng TCKT                 Duyệt của Ban giám hiệu
              (xác định nguồn tài chính)             Ngày . . . . tháng . . . năm . . .
3. Giấy đề nghị tạm ứng : (Mẫu số 3)
  Sau khi đã được duyệt dự trù kinh phí.

 Trường ĐHYD Cần Thơ                     Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
Đơn vị, bộ phận trực thuộc                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    *****
                                  . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

                     GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

           Kính gửi : Ban Giám Hiệu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Họ tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mã số CBCC (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . ..
Địa chỉ công tác : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Chức vụ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....
Nay tôi làm bảng đề nghị này kính gửi Ban Giám Hiệu cho tạm ứng tiền để chi cho việc
(lý do tạm ứng): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tổng số tiền : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Bằng chữ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....
Thời hạn thanh quyết toán : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rất mong Ban giám hiệu duyệt cho tạm ứng để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

 Người đề nghị                               Thủ trưởng đơn vị (khoa/phòng)
(Ký và ghi họ tên)                                (Ký và ghi họ tên)
                     Phần kiểm soát và chấp nhận của trường

      Kế toán         Trưởng phòng TCKT                 Duyệt của Ban giám hiệu
                                           Ngày . . . tháng . . . năm . . .
4. Giấy đề nghị thanh toán : (Mẫu số 4)
      Sau khi thực hiện xong công việc (không tạm ứng).

 Trường ĐHYD Cần Thơ                     Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
Đơn vị, bộ phận trực thuộc                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     *****                         . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

                   GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN


           Kính gửi : Ban Giám Hiệu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Họ tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mã số CBCC (nếu có): . . . . . . . . . . . . . ..
Địa chỉ công tác : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chức vụ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nội dung thanh toán : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời gian thực hiện : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đề nghị thanh toán số tiền : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viết bằng chữ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Người đề nghị          Phụ trách đơn vị (Bộ môn) Thủ trưởng đơn vị (khoa/phòng)
(Ký và ghi họ tên)             (Ký và ghi họ tên)  (Ký và ghi họ tên)
                  Phần kiểm soát phê duyệt thanh toán của trường

Bằng số : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bằng chữ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kế toán thanh toán             Trưởng phòng TCKT            Duyệt của Ban giám hiệu
                                          Ngày . . . tháng . . . năm . . .
Ghi chú : Các loại giấy tờ kèm theo giấy đề nghị thanh toán
   - Bảng kê chứng từ thanh toán với các chứng từ gốc
   - Báo cáo kết thúc công việc
   - Các chứng từ tài liệu liên quan trực tiếp
     (hợp đồng, thanh lý hợp đồng, phiếu xuất/nhập kho TSCĐ, CCDC, hoá chất,
     vật tư tiêu hao, bảng chấm công, giấy báo làm ngoài giờ,quyết định. . .)
   - Bản sao dự trù kinh phí được duyệt
5. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng : (Mẫu số 5)
      Sau khi thực hiện xong công việc (có tạm ứng).

 Trường ĐHYD Cần Thơ                     Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
Đơn vị, bộ phận trực thuộc                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     *****                         . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

                   GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG


           Kính gửi : Ban Giám Hiệu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Họ tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mã số CBCC (nếu có): . . . . . . . . . . . . . ..
Địa chỉ công tác : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chức vụ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nội dung thanh toán : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời gian thực hiện : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Số tiền đã tạm ứng : . . . . . . . . . .
   Số tiền đã chi : . . . . . . . . . . (Viết bằng chữ : . . . . )
   Chênh lệch :
        - Số tạm ứng chi không kết : . . . .
        - Chi quá số tạm ứng : . . . . . .

 Người đề nghị          Phụ trách đơn vị (Bộ môn)           Thủ trưởng đơn vị (khoa/phòng)
(Ký và ghi họ tên)          (Ký và ghi họ tên)              (Ký và ghi họ tên)
                  Phần kiểm soát phê duyệt thanh toán của trường

Bằng số : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bằng chữ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kế toán thanh toán             Trưởng phòng TCKT            Duyệt của Ban giám hiệu
                                          Ngày . . . tháng . . . năm . . .
Ghi chú : Các loại giấy tờ kèm theo giấy đề nghị thanh toán
   - Bảng kê chứng từ thanh toán với các chứng từ gốc
   - Báo cáo kết thúc công việc
   - Các chứng từ tài liệu liên quan trực tiếp
     (hợp đồng, thanh lý hợp đồng, phiếu xuất/nhập kho TSCĐ, CCDC, hoá chất,
     vật tư tiêu hao, bảng chấm công, giấy báo làm ngoài giờ, Quyết định,. . .)
   - Bản sao dự trù kinh phí được duyệt
6. Bảng kê chứng từ thanh tóan : (Mẫu số 6)
    Kèm theo giấy đề nghị thanh toán.

 Trường ĐHYD Cần Thơ
Đơn vị, bộ phận trực thuộc          BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN
    *****                   (Kèm theo giấy đề nghị thanh toán)


Stt     Chứng từ           Nội dung chi        Số tiền      Duyệt của trường
     Số   Ngày           (diễn giải)                 Số tiền  TM chi
         tháng
 1
 2
 3
 4
 5
 ...
                    Tổng cộng         xxxxx
                                 đồng
    Tổng số tiền bằng số : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Tổng số tiền bằng chữ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                    Ngày . . . tháng . . . năm . . .
 Người đề nghị                     Thủ trưởng đơn vị (khoa/phòng/Bộ môn)
(Ký và ghi họ tên)                       (Ký và ghi họ tên)
Ghi chú : Giấy này kèm theo giấy đề nghị thanh toán.
            MỘT SỐ BIỂU MẪU KHÁC

1. Bảng chấm công làm thêm giờ :
   Đơn vị thực hiện chấm công khi có cán bộ làm thêm giờ.

 Trường ĐHYD Cần Thơ         Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
Đơn vị, bộ phận trực thuộc          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     *****              . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

         BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
                 Tháng . . . . Năm . . . .

             Ngày trong tháng            Cộng số giờ làm thêm
Stt  Họ và tên                      Số giờ Số giờ Số giờ Số giờ
          1    2    …      31    của   của    của  làm
                              ngày  ngày   ngày  đêm
                              làm   thứ   lễ, tết
                              việc  bảy,
                                  CN
A    B     1    2    ….     31    32    33    34   35
   Cộng    xxxx  xxxx   xxxx

Người chấm công      Xác nhận của đơn vị            Ban giám hiệu duyệt
  làm thêm        có người làm thêm
 (ký, họ tên)       (ký, họ tên)                   (ký, họ tên)
2. Giấy báo làm thêm giờ :
    Đơn vị, cá nhân thực hiện trước khi có cán bộ làm thêm giờ.

 Trường ĐHYD Cần Thơ              Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
Đơn vị, bộ phận trực thuộc              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     *****                   . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

                GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ

    - Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . .
    - Nơi công tác : . . . . . . . . . . . . .

 Ngày     Những       Cộng số giờ làm thêm          Đơn giá    Thành     Ký tên
 tháng     công     Từ giờ  Đến giờ   Thời                tiền
       việc đã              gian làm
        làm                thêm
  A       B       1     2     3           4       5      C
                      Cộng

Người báo làm thêm                  Thủ trưởng đơn vị (Khoa/phòng/Bộ môn)
 (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)
    Kế toán trưởng                    Ban Giám Hiệu duyệt
    (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)
3. Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn :
     Đơn vị, cá nhân thực hiện chi trả cho tham dự hội thảo, tập huấn khi trường tổ
chức.

 Trường ĐHYD Cần Thơ             Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
Đơn vị, bộ phận trực thuộc             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     *****                 . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

          BẢNG CHI TIỀN CHO NGƯỜI THAM DỰ
                 HỘI THẢO, TẬP HUẤN
- Nội dung hội thảo (tập huấn) : . . . . . . . . . . . .
- Địa điểm hội thảo (tập huấn) : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Thời gian hội thảo : . . . . . . ngày . . . tháng . . . năm . . . .

     Họ và tên người             Đơn vị
Stt   tham dự hội thảo    Chức vụ     công tác    Số tiền    Ký nhận      Ghi chú
      (tập huấn)
A        B          C        D        1        2        3
       Cộng                        xxx

     - Tổng số người tham dự : . . . . . . . . . . . . .
     - Tổng số tiền : . . . . . . .
     - Viết bằng chữ : . . . . . . .


Người chi tiền                   Thủ trưởng đơn vị (khoa/phòng/BM)
(Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)
4. Mẫu dự trù kinh phí chi tiếp khách :
     - Đơn vị, cá nhân thực hiện khi có ủy quyền của Ban giám hiệu.
     - Trước khi làm dự trù này, phải có bản đề nghị (ủy quyền) phê duyệt của BGH.

Trường ĐHYD Cần Thơ                  Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
Đơn vị, bộ phận trực thuộc                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    *****
                              . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

              DỰ TRÙ KINH PHÍ CHI TIẾP KHÁCH

          Kính gửi : Ban Giám Hiệu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

    Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, trong thời gian từ ngày . . . . tháng . . . .
năm . . . . đến ngày . . . . tháng . . . . năm . . . . Chúng tôi thay mặt nhà trường có tiếp và
làm việc với . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . về việc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................
    - Số lượng khách : . . . . người
    - Số lượng cán bộ trường tiếp khách : . . . . người
    - Địa điểm : . . . . . . . . . . . . . .
    Nay (Khoa/Phòng/Ban) làm bảng dự trù kinh phí chi tiếp đoàn khách trên như
sau :

Stt    Nội dung chi                 Mức chi         Số tiền dự toán        Ghi chú
1  - (ghi cụ thể chi tiết)
2  -
...
  Tổng cộng                                  xxxxxxxx đồng
   - Bằng chữ : . . . . . . .

 Người lập    Phụ trách đơn vị (Bộ môn)                Thủ trưởng đơn vị (khoa/phòng)
(Ký và ghi họ tên)  (Ký và ghi họ tên)                      (Ký và ghi họ tên)
                 (Phần kiểm soát và phê duyệt cấp trường)

Kế toán TT             Trưởng phòng TCKT               Duyệt của Ban giám hiệu
                   (nguồn kinh phí)              Ngày . . . . tháng . . . năm . . .
Ghi chú : Kèm theo bản đề nghị đã phê duyệt của BGH được phép tiến hành công việc.

								
To top