JSU SMK Perimbun by nklye

VIEWS: 557 PAGES: 54

									JADUAL SPEKSIFIKASI UJIAN

                (JSU)
          oleh:
        Ng Kok Lye

       19 Mei 2012

   SMK PERIMBUN
   Tempat : Blok E, PPD Hulu Langat
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK SELANGOR
  ISU
  Instrumen Pentaksiran yang dihasilkan di
  peringkat sekolah masih belum
  mencapai piawaian di peringkat
  kebangsaan; Sebab guru kurang:

  memahami tujuan sesuatu pentaksiran
  itu dijalankan.
  mematuhi nisbah aras kesukaran item.
  mengklasifikasikan aras kesukaran item.
  mengenal pasti konstruk yang
  ditaksir.
  merujuk HSP / tidak akur kurikulum.
  merujuk kepada kepentingan tajuk /
  konteks.
  menghasilkan item yang mempunyai
  kesahan yang tinggi.
  menilai item mengikut prinsip
  penilaian item.
RASIONAL
  Menyedari masih ramai guru yang
  belum menguasai kemahiran
  membina JSU, item dan menilai
  item maka JPN Selangor
  berhasrat untuk memantapkan
  pengetahuan dan kemahiran
  tersebut dengan mengadakan
  Program Pemantapan JSU dan
  Perealisasian Item.
MATLAMAT
 Meningkatkan kualiti
 instrumen pentaksiran
 sekolah-sekolah dalam
 negeri Selangor.
OBJEKTIF
Guru dapat:

 Menyediakan JSU mengikut
 piawai.
 Membina item yang berkualiti.

 Menilai item mengikut prinsip
 penilaian item.
SASARAN

  Semua guru SMK Perimbun.
METODOLOGI
      AKTIVITI     TEMPOH
1.CERAMAH:
 Pentaksiran

 JSU            1 JAM
 Pembinaan Item

 Penilaian Item

2. BENGKEL PEMBINAAN JSU   1 JAM
3. BENGKEL PEMBINAAN ITEM  2 JAM
4. BENGKEL PENILAIAN ITEM  1 JAM
5. PEMBENTANGAN KUMPULAN   1 JAM
PENTAKSIRAN
Pentaksiran merupakan satu episod
dalam proses pembelajaran yang
merangkumi aktiviti menghurai,
mengumpul, merekod, memberi skor
dan menginterpretasi maklumat
tentang pembelajaran seorang pelajar
bagi sesuatu tujuan.
DEFINISI PENTAKSIRAN
  SATU PROSES MENDAPATKAN
  MAKLUMAT DAN SETERUSNYA
  MEMBUAT PENGHAKIMAN
  TENTANG PRODUK SESUATU
  PROSES PENDIDIKAN
TUJUAN PENTAKSIRAN
  Proses mendapatkan gambaran
  tentang prestasi seseorang dalam
  pembelajaran.
  Menilai aktiviti / program yang
  dijalankan semasa P&P.
  Mendapatkan maklumat secara
  berterusan keberkesanan P&P.
  Memperbaiki P&P.
  Pensijilan.
RUKUN PENTAKSIRAN
  Pentaksir
  Orang yang ditaksir
  Instrumen
  Respon
  Skor
JADUAL SPEKSIFIKASI UJIAN
     (JSU)
Apakah JSU?
  Jadual yang menggambarkan ciri
  sesuatu ujian dari segi kandungannya.
  Rancangan persediaan item / soalan
  secara terancang dan rapi.
  Test Blue Print / Test Specification.
  Berupa matrik dalam bentuk jadual yang
  menemukan 2 paksi – paksi konteks /
  kandungan dengan paksi konstruk / aras
  kemahiran.
Apakah Konteks?
Apakah Konstruk?
  Konteks / kandungan merujuk
  kepada tajuk-tajuk.

  Konstruk / aras kemahiran
  merujuk kepada taksonomi
  objektif pendidikan / Taksonomi
  Bloom.
  (Jom mai pi tengok konstruk)
   menegak (lajur / column)
 Paksi
 mengukur konteks /
 kandungan tajuk.
   melintang (baris / row)
 Paksi
 mengukur konstruk / aras
 kandungan kognitif.
CIRI-CIRI JSU
1. Tajuk-tajuk / konteks
2. Aras kemahiran - tahap soalan
  (taksonomi Bloom) / konstruk.
3. Pemberatan (% / nisbah)
  konteks dan konstruk
  berdasarkan tempoh masa
  P&P dan kepentingan sesuatu
  kemahiran yang diajar.
4. Bentuk ujian:
 * Objektif
 * Subjektif – esei, struktur, dll/
 * Amali, Kerja kursus.

5. Bilangan item yang mengikut
  konteks & konstruk.
6. Peratus / nisbah kesukaran
  item (5:3:2 atau 6:3:1 – 20%
  hingga 80%).
KEPENTINGAN JSU
1. Menjamin ujian dibina secara
  tersusun dan berobjektif.
 (sembarangan tanpa perancangan rapi)


2. Menjamin kualiti kertas ujian.
 (kesahan & kebolehpercayaan ujian)
Apakah KESAHAN?

 Sesuatuujian sepatutnya
 mengukur apa yang
 sepatutnya diukur .
KEBOLEHPERCAYAAN?
  Tahap ketekalan antara skor-skor
  ujian yang senantiasa tetap dengan
  tidak adanya ralat pengukuran
  (Test Style Manual, ETS, New Jersey, USA)


  Merupakan satu pertunjuk bagi
  konsistensi skor-skor antara
  pemeriksa, mengikut masa, atau
  tugasan-tugasan yang berlainan atau
  item-item yang mengukur perkara
  yang sama
  (http://www.cresst96.cse.ucla.edu/glossary)
Masih dalam hal Kepentingan JSU...
3. Menimbulkan rasa pentingnya setiap
  tajuk kepada guru yang mengajar
  mengikut penekanan yang diberi
  dalam peperiksaan awam.

4. Memastikan terdapatnya
  keseimbangan dan kesesuaian di
  antara tajuk-tajuk / konteks dengan
  aras kemahiran / konstruk.
5. Membiasakan pelajar-pelajar
  dengan bentuk / format dan
  penekanan tajuk dalam
  peperiksaan awam.

6. Menjadi panduan membentuk
  soalan.

7. Membolehkan ujian yang sama
  boleh dibina oleh guru lain.
8. Memudahkan guru membuat
  analisis jawapan pelajar bagi
  tujuan pemulihan setiap kali
  selepas ujian.

9. Menstabilkan taraf dan aras
  kesukaran ujian dari semasa
  ke semasa / satu tahun ke
  tahun lain.
10. Soalan dibina berasaskan
  objektif P&P.
11. Mengambil kira bilangan masa
  yang diperuntukkan untuk
  sesuatu tajuk.
12. Perbandingan dapat dibuat
  antara satu ujian dengan ujian
  yang lain.
LANGKAH-LANGKAH
MEMBINA JSU
LANGKAH 1:
1.1 Tentukan topik yang
  hendak ditaksir.
  Misalnya dari Topik 1.1 hingga 1.3

1.2. Tentukan bilangan masa
   pengajaran
  Misalnya 40 waktu
Contoh: Tajuk Dan Masa/Waktu P&P
 BIL.           TAJUK P&P      MASA / WAKTU

    Sejarah Perkembangan BM
    * Asal Usul BM               5
 1.1
    * BM Sebelum Merdeka           WAKTU
    * BM Selepas Mereka
    Liguistik
    * Pengenalan Liguistik           15
 1.2
    * Definisi dan Sejarah          WAKTU
    * Linguistik Deskriptif
    Fenologi
    * Definisi
                          20
 1.3  * Alat Artikulasi, Cara Penghasilan
                         WAKTU
    * Fenom Segmental
    * Fenom Suprasegmental
                          40
              JUMLAH
                         WAKTU
LANGKAH 2:
2.1 Tentukan jenis ujian
  Ujian objektif, Struktur dan/atau Esei

2.2 Tentukan jumlah item akan dibina
  Misalnya 10 item.

2.3 Tentukan pemarkahan setiap item
  Misalya 5 markah bagi 1 item

2.4 Hitung berapa waktu P&P mesti dibina bagi
  satu item
  = 40 = 4 waktu = setiap 4 waktu P&P dibina 1 item
   10             atau
          = setiap 1 item bagi 4 waktu P&P.
ATAU:
2.5. Hitung Bilangan Item Bagi Setiap Topik;

  Jumlah Waktu P&P Topik  x Jumlah Item
  Jumlah Waktu Keseluruhan

  Contoh: Tajuk 1.2.

  = 15 x 10 = 3.75 ~ 4 item bagi topik 1.2.
   40
LANGKAH 3:
3.1 Tentukan model aras kesukaran item
  (menggunakan Taksonomi Bloom)

3.2 Untuk Domain kognitif;
  Aras 6:  Penilaian   Sukar
  Aras 5:  Sintesis
  Aras 4:  Analisis
  Aras 3:  Aplikasi
  Aras 2:  Kefahaman
  Aras 1:  Pengetahuan  Mudah
Pengiraan Bil. Item Mengikut Topik:
                       MASA /  Anggaran Jumlah  Jumlah
BIL.       TAJUK P&P
                       WAKTU     Item     Item

    Sejarah Perkembangan BM
    * Asal Usul BM             5     5 X 10
1.1
    * BM Sebelum Merdeka         WAKTU            1
                              40
    * BM Selepas Mereka

    Liguistik
                             15 X 10
    * Pengenalan Liguistik         15
1.2
    * Definisi dan Sejarah        WAKTU     40       4
    * Linguistik Deskriptif
    Fenologi
    * Definisi                    20 X 10
                        20
1.3  * Alat Artikulasi, Cara Penghasilan
                       WAKTU     40       5
    * Fenom Segmental
    * Fenom Suprasegmental
                        40
          JUMLAH
                       WAKTU
                              10      10
LANGKAH 4:
3.1 Tentukan bilangan item bagi
  setiap komponen (sekiranya
  pelbagai bentuk ujian dibina –
  objektif, struktur dan / atau esei)
3.2 Tentukan aras kesukaran setiap
  item dan mengikut pemberatan
  5:3:2 atau 6:3:1 atau antara 20% -
  80%
LANGKAH 5:
5.1 Bina jadual dan lengkapkan
  dengan semua ciri yang telah
  ditentukan.
5.2 Susun nombor item mengikut
  tajuk.
5.3 Tuliskan mata pelajaran dan
  tingkatan.
PEREALISASIAN ITEM
Perealisasian item ialah satu siri
aktiviti yang dirancang untuk
melahirkan pembina item yang
berpengetahuan, berkemahiran dan
bersahsiah tinggi dalam kerja-kerja
pembinaan item dan penilaian item
selaras dengan prinsip dan prosedur
pentaksiran.
    ITEM ?
• PERKARA ATAU ALAT YANG
 DIGUNAKAN UNTUK
 MENDAPATKAN RESPONS YANG
 MERUPAKAN MAKLUMAT YANG
 BOLEH DIPERTIMBANGKAN DALAM
 PENTAKSIRAN ATAU PENGUKURAN
 KONSTRUK
KOMPONEN ITEM
1. RANGSANGAN
 – Mengandungi maklumat khusus dalam
  bentuk petikan, rajah, jadual, dll.

2. TUGASAN
 – Apa yang perlu diberikan sebagai
  respons.
3. ARAHAN
 - Bagaimana cara memberikan respons.

4. PERATURAN PEMARKAHAN /
  SKEMA PENSKORAN
 (bagi item subjektif)

5. PILIHAN JAWAPAN
 (bagi item objektif aneka pilihan)
   CIRI-CIRI ITEM
1. KEAKURAN
 –  Kurikulum
 –  Peluang
 –  Spesifikasi Ujian
2. KETEPATAN
 –  Menepati konstruk yang ditaksir
 –  Menepati konteks yang ditetapkan
3. KESESUAIAN
 –  Aras kesukaran seperti yang dihasratkan
 –  Kepentingan dari segi konteks-situasi
 –  Adil bagi semua pihak
   PIAWAIAN MEMBINA
      ITEM
1. MEMBINA ITEM MENGIKUT
  SPESIFIKASI
 –  Konstruk
 –  Tajuk / Konteks
 –  Jenis Item
 –  Aras Kesukaran
2. PIAWAIAN PROSES
  Menyemak keakuran item dengan
  speksifikasi ujian dari aspek:
 – Keakuran (Kurikulum, Speksifikasi
  Peluang)
 – Ketepatan (Konstruk – Tajuk / Konteks)
 – Kejelasan (Tugasan, Arahan)
 – Kesesuaian (Kepentingan, Aras, Adil)
KEAKURAN KURIKULUM
* Perkara yang ditaksir/dinilai mestilah
 sebahagian daripada kurikulum.

* Terdapat dan terkandung dalam SP &
 HSP.

* Akur dengan objektif dan kandungan
 SP dan HSP.
KEAKURAN SPEKSIFIKASI
Konstruk yang dibina mesti akur dengan;
•  Spesifikasi ujian.
•  Masa dan bilangan item yang sesuai
•  Selari dengan kebolehan pelajar.
•  Aras mudah, sederhana dan tinggi.
  KEAKURAN PELUANG
• Pelajar yang diuji mesti diberi peluang yang
 sama dan mencukupi dalam mempelajari perkara
 yang ditaksir.
• Mempelajari perkara yang sama, dari segi
 kemudahankelengkapan, tenaga pengajar dan
 kepakaran dalam menyampaikan ilmu.
• Item yang dibina mesti ada kaitan dengan
 pengalaman serta pengetahuan harian pelajar.
• Contoh: Item tentang LRT, adakah pelajar
 kawasan pedalaman dapat membayangkannya
 atau tahu tentang LRT ?
  KETEPATAN KONSTRUK
- Item yang dibina menepati konstruk
 yang ditaksir.

- Istilah, ayat, petunjuk dalam item
 tepat dan dapat menjana pemikiran
 pelajar mengemukakan evidens yang
 relevan (jawapan)
 KETEPATAN TAJUK/KONTEKS
• Pelajar mesti biasa dengan perkara atau
 idea yang dikemukakan.

• Bina item ikut tajuk yang telah dipelajari.
 Jangan biarkan pelajar tidak dapat
 menjawab kerana belum belajar tajuk yang
 ditaksir bukannya kerana mereka tidak
 menguasai item yang diberi.
     KEJELASAN
- Item yang dibina mesti jelas dari segi
 tugasan dan arahan yang diberi, supaya
 dapat difahami dan rangsangan (stimulus)
 yang berlaku sesuai dengan kehendak item.

- Respons yang ada juga tidak boleh
 dipertikai dan pelajar tidak dapat
 meneka dengan mudah respons yang
 dikehendaki.
     KESESUAIAN
1. Kepentingan
 - Oleh kerana item yang dikemukakan
  itu merupakan perwakilan bagi
  beberapa konstruk/tajuk, maka adalah
  penting untuk memastikan bahawa
  idea,isi, kandungan yang dikemukakan
  dalam item adalah perkara yang
  penting dalam pembelajaran pelajar.
     KESESUAIAN
3. Adil
 - Item yang dikemukakan mestilah tidak
  memberikan faedah secara sistematik
  / automatik kepada golongan tertentu
  dalam masyarakat sama ada mengikut
  ras, jantina, tempat tinggal atau
  status ekonomi.
 - Item yang dibina mestilah tidak
  merugikan pihak yang lain.
    KESESUAIAN
3. Aras Kesukaran
  - Items yang dibina mestilah menepati
   aras kesukaran yang dihasratkan,
   sama ada aras kesukaran rendah (R),
   sederhana (S), atau tinggi (T).
  - Aras kesukaran tidak menguntungkan
   sebelah pihak sahaja
  ARAS KESUKARAN
ARAS RENDAH (R)
- Item yang mampu dijawab oleh calon
 berkebolehan rendah, sederhana dan tinggi.
ARAS SEDERHANA (S)
- Item yang mampu dijawab oleh calon
 berkebolehan sederhana dan tinggi.
ARAS TINGGI (T)
- Item yang mampu dijawab oleh calon
 berkebolehan tinggi sahaja.
PENILAIAN ITEM
( SISTEM 9 POIN )

A1  –  Akur Kurikulum
A2  –  Akur Speksifikasi
A3  –  Akur Peluang
A4  –  Akur Konstruk
A5  –  Akur Konteks
S6  –  Sesuai Jelas
S7  –  Sesuai Kesukaran
S8  –  Sesuai Penting
S9  –  Sesuai Adil
     ASPEK             NOMBOR ITEM
    PENILAIAN      1       2       3       4
  A1 – Kurikulum*     √       √       √       √

  A2 – Speksifikasi*    √       √       √       √

  A3 – Peluang*      √       √       √       √

  A4 – Konstruk*      X       √       √       √

  A5 – Kontek*              √       √       √

  S6 – Jelas**              √       √       √

  S7 – Kesukaran**            X       √       √

  S8 – Penting**             √       √       √

  S9 – Adil**              √       √       √  Item ini tidak perlu lagi      Item ini boleh diubahsuai aras
  dinilai, terus digugurkan      kesukarannya - KIV

Nota: * Satu atau lebih prinsip tidak dipenuh – item ditolak
   ** Satu atau lebih prinsip tidak dipenuh – item diubahsuai KIV
 TAMAT

  SEKIAN
TERIMA KASIH

								
To top