Tuula Skrivem�ten av finske stedsnavn p� Finnskogene by x8M625X

VIEWS: 31 PAGES: 17

									                 Finnish
        Compiled by Eeva-Liisa Stenhammar

Applied Onomastics
ALANEN, TIMO Tammelan Missale Aboensen takakannen merkintöjen ikä. In:
 LHVu. 68 (1999), p. 53–56.
ALANEN, TIMO—KEPSU, SAULO Kuninkaan kartasto Suomesta 1776–1805.
 Konungens kartwerk från Finland. SKST 505. Hki 1989. 397 p.
  Kartoitustyön vaiheet – Julkaistujen karttojen säilytys Ruotsin sota-arkistossa –
  Kuninkaan kartaston lehtijako – Kartat – Hakemisto
  Review: BLOMQVIST, MARIANNE, NoB 78 (1990), p. 213–214. MEAD, W. R.,
  Books from Finland 24/3 (1990), p. 178–180. WELIN, SAARA, Vir. 95 (1991), p.
  466–468.
BLOMQVIST, MARIANNE Reviderad personnamnslag i Finland. In: StAS 10
 (1992), p. 91–98.
BLOMQVIST, MARIANNE Den gamla och den eventuellt nya släktnamnslagen
 och deras konsekvenser i Finland. In: Nyere nordisk personnavnskikk. Rap-
 port fra et symposium på Skammestein i Valdres 10.–14. april 1985. Edited
 by SCHMIDT, TOM. NORNA-rapporter 35. NORNA-förlaget, Uppsala 1987,
 p. 151–158.
COLLINDER, BJÖRN De finska och lapska ortnamnen på våra kartor. In: Torne-
 dalica 1. Luleå 1962, p. 15–22.
HAKKILA, ESKO Sukunimeä koskeva lainsäädäntö. WSOY, Porvoo 1940. 98 p.
  Laki sukunimestä, annettu 23. 12. 1920 – Asetus sukunimestä, annettu 23. 12.
  1920 – Laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa, annettu 5. 7.
  1934 – Asetus nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa annetun
  lain toimeenpanosta, annettu 5. 7. 1934 – Avioliittolaki, annettu 13. 6. 1929 –
  Asetus avioliittolain ja sen voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta, annettu
  22. 11. 1929 – Laki avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista, annettu 27. 7.
  1922 – Laki ottolapsista, annettu 5. 6. 1925 – Ritarihuonejärjestys Suomen Rita-
  ristolle ja Aatelille, annettu 22. 11. 1918 – Laki eräistä kansainvälisluontoisista
  perheoikeudellisista suhteista, annettu 5. 12. 1929 – Kaavoja
HANHIVAARA, TIMO (ed.) Sukunimiopas. Suojatut sukunimet. Revised edi-
 tion. Suomalaisuuden liitto, Hki 1994. 144 p.
  Suomenkieliset sukunimet – Ohjeita sukunimeään muuttaville – Lääninhallitus-
  ten osoitteet – Vapaat sukunimet – Suojatut sukunimet
  Review: MANNI-LINDQVIST, TIINA, Kielikello 1994/4, p. 35–36.
HOVI, KALERVO Paikannimet historiantutkimuksen lähteinä. In: Yhteiskunta
 muuttuu — kieli muuttuu. Nykysuomen seuran 10-vuotisjuhlakirja. Edited by
 YLI-VAKKURI, VALMA—LÄNSIMÄKI, MAIJA—NYMAN, AARRE. WSOY,
 Porvoo 1992, p. 83–93.
HUOVINMAA, KAI Sukunimilain uudistaminen. In: Sukuviesti 1979/2, p. 10–11.
HÄRKÖNEN, IIVO (ed.) Karjalaisten nimiopas. Karjalan sivistysseuran jul-
 kaisema opasvihkonen karjalaisten uusien kansallisten suku- ja ristimä-
 nimien valintaa varten. Karjalan sivistysseuran julkaisuja 45. Hki 1930.
 61 p.
  Johdatukseksi – Karjalan venäläisperäiset sukunimet niistä johdettuine uusine
  sukunimineen – Uudet sukunimet aakkosjärjestyksessä – Karjalan entiset kr.-
  usk. kirkkokalenterin mukaiset ristimänimet niistä johdettuine uusine nimineen:
  Miesten nimet – Entiset kirkkokalenterin mukaiset nimet uusine nimineen: Nais-
  ten nimet – Uudet ristimänimet aakkosjärjestyksessä: Miesten nimet – Uudet ris-
  timänimet aakkosjärjestyksessä: Naisten nimet
IKOLA, OSMO Kuka olikaan Tapio Marko? In: Vir. 90 (1986), p. 143–144.
ITKONEN, TERHO Mustassalosta Vanhanselälle. In: Vir. 87 (1983), p. 575–576.
— Uusista kartoistamme poimittua. In: Vir. 57 (1953), p. 427–428.
ITKONEN, T. I. Petsamon kartan nimistö. In: Vir. 37 (1933), p. 487–488.
KANERVA, RAUNI "Julja gratuleras järtligt på sin namnsdag!" In: Från Adam
  till My. Edited by BLOMQVIST, MARIANNE. MINSNL 20. Hfors 1999, p.
  101–121.
KANGAS, URPO Suomen nimioikeus. Lyhyt oppimäärä. Lakimiesliiton kus-
  tannus, Hki 1998. 197 p.
  Etunimi – Lapsen sukunimi – Puolison sukunimi – Erityiset nimenmuutos-
  tilanteet – Uuden sukunimen hyväksymisen edellytykset – Nimiviranomaiset ja
  nimilain oikeussuojajärjestelmä – Asiahakemisto
KANGAS, URPO Ihmisen nimi. Nimenmääräytymisen oikeudelliset rajat.
 Lakimiesliiton kustannus, Hki 1991. 178 p.
  Sukunimilain säätämistaustasta – Sukunimen määräytyminen syntymän, adop-
  tion ja avioliiton perusteella – Sukunimen muuttaminen hakemuksen johdosta –
  Etunimen antaminen vastasyntyneelle lapselle – Etunimen ilmoituksenvarainen
  muuttaminen – Etunimen muuttaminen hakemuksen johdosta – Liitteet: Nimi-
  laki, Nimiasetus, Oikeustapaushakemisto, Asiahakemisto
  Review: BLOMQVIST, MARIANNE, StAS 10 (1992), p. 169–171. NÄRHI, EEVA
  MARIA, Vir. 97 (1993), p. 721–730.
KASANKO, A. (ed.) Nimi ja usko. Ortodoksinen ristimänimiopas. Ortodoksi-
 sen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, Kuopio 1952. 135 p.
  Alkusana – Pyhä Nimi – Mikä lapselle nimeksi? – Taivaalliset esirukoilijat: Py-
  hät miehet, Pyhät naiset – Ristimänimet: Miesten nimiä, Naisten nimiä – Pyhien
  hierarkia
KEJONEN, AIMO Paikannimiin sisältyvästä geologisesta tiedosta ja sen käytöstä
  geologisessa tutkimuksessa. In: Geologi 43/2 (1991), p. 41–47.
KIRKINEN, HEIKKI Des noms finnois dans les anciens documents russes. In:
  ÉFOu. 4 (1967), p. 25–41.
KIVINIEMI, EERO Nimipäiväkalenteri uudistuu vuosituhannen vaihteessa. In:
  Yliopiston nimipäiväalmanakka vuodeksi 1999. Published by Helsingin
  yliopisto. Yliopistopaino, Hki 1998, p. 62–68.
— Miten almanakan nimipäiväkalenteria on uudistettu. Pyhimyskalenterista
  nimipäiväalmanakkaan. In: Yliopiston nimipäiväalmanakka vuodeksi 1996.
  Published by Helsingin yliopisto. Yliopistopaino, Hki 1995, p. 63–69.
— Nimipäiväkalenterin muutokset 1995. In: Almanakka vuodeksi 1995 jälkeen
  vapahtajamme Kristuksen syntymän. Helsingin yliopisto, Hki 1994, p. 65–
  69.
— Nimipäiväkalenterin muutoksista. In: Nimipäiväkalenteri 91 Namnsdags-
  kalender. WSOY, Hki 1991.
— Nimipäiväkalenterin ajantasaistamisesta. In: Vir. 86 (1982), p. 305–315.
LAINE, ANTTI Karjalaisista "suomalaisia". Nimenmuutokset suomalaisten miehit-
  tämässä Itä-Karjalassa jatkosodan vuosina. In: Yhteiskunta muuttuu — kieli
  muuttuu. Nykysuomen seuran 10-vuotisjuhlakirja. Edited by YLI-VAKKURI,
  VALMA—LÄNSIMÄKI, MAIJA—NYMAN, AARRE. WSOY, Porvoo 1992, p.
  94–108.
MANNI-LINDQVIST, TIINA Mistä on kartan nimet tehty? In: Kielikello 1997/2, p.
  32–34.
MIIKKULAINEN, RAIJA Skarvörarna i Sastmola. Ortnamn på kartor. In: Ord och
  några visor. Tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Edited by BLOMQVIST,
  MARIANNE. MINSNL 18. Hfors 1997, p. 182–186.
MUOTIALA, RIITTA & al. Sukunimiopas. Suojatut sukunimet. Suomalaisuu-
  den liitto, Hki 1984. 148 p.
  Sukunimioppaan käyttäjälle – Ohjeita sukunimeään muuttavalle: Milloin nimen-
  muutto on sallittua, Sukunimen muutoksen hakeminen, Sukunimen suojaaminen
  – Suojatut sukunimet vuonna 1984
MUOTIALA, RIITTA & al. Sukunimiopas. Suojatut sukunimet. Suomalaisuu-
 den liitto, Hki 1980. 145 p.
  Ohjeita sukunimeään muuttavalle: Milloin nimenmuutto on sallittua, Sukunimen
  muutoksen hakeminen, Sukunimen suojaaminen – Suojatut sukunimet vuonna
  1980
MÄKELÄ-ALITALO, ANNELI —ALITALO, ILKKA (eds.) Sukututkijan sanat ja
 nimet. Sukuseurojen keskusliitto, Hki 1998. 303 p.
  Samoissa kansissa – Sanaston lukijoille – Sukututkimussanasto – Nimistön luki-
  joille – Henkilönnimien käyttöopas – Etunimien käännökset ja osa muunnelmis-
  ta – Paikannimistö
NISSILÄ, VILJO Sukunimien muuttamisesta. In: Toinen kielivartio. Yleisradiossa
  pidettyjä kielipakinoita. TL 33. SKS, Hki 1963, p. 51–53.
— Henkilönnimet äidinkielen opetustehtävinä. In: ÄOLV 4 (1950), p. 5–29.
NIVANKA, EINO Suomalaisen almanakan nimipäivät ja kiinteät juhlapäivät
  vuosina 1705–1955. In: Suomen almanakan juhlakirja. Edited by VILKUNA,
  KUSTAA & al. Helsingin yliopisto, Hki 1957, p. 183–290.
NYLUND TORSTENSSON, EIVOR Official Place Names and Minority Languages
  in Bilingual Areas of Sweden. In: PICOS 17/2 (1990), p. 211–218.
— 1553 års fiskeregister för Torneå och Kalix storsocknar. Med kommentar.
  In: NoB 65 (1977), p. 71–86.
NÄRHI, EEVA MARIA Namenrecht und vornamenpraxis in Finnland. In: StAS 16
  (1998), p. 61–97.
— Suomenkielisistä sukunimistä uuden sukunimilain tullessa voimaan. In: Suo-
  malaista sukunimikäytäntöä. Written by NÄRHI, EEVA MARIA. Kielenkäytön
  oppaita 1. KKTKJ 91. Edita, Hki 1996, p. 106–123. — See also: Kielikello
  1986/3, p. 12–20.
— Uuden sukunimilain ensi vuosikymmen. In: Suomalaista sukunimikäytäntöä.
  Written by NÄRHI, EEVA MARIA. Kielenkäytön oppaita 1. KKTKJ 91. Edita,
  Hki 1996, p. 143–154.
— Soome nimemäärused ja nende ellurakendamine. In: KjK 36 (1993), p. 335–
  343.
— Etunimet Suomen nimikäytännössä ja lain kourissa. In: Kielikello 1992/4, p.
  7–14.
PAIKKALA, SIRKKA European Heritage Days in Finlandia si celebrano i toponi-
  mi. In: RIOn. 5 (1999), p. 645–646.
— Med namnen gestaltar vi världen. In: Ortnamnen — minnen i miljön. Dagar-
  na för Europas byggnadsarv 11.–12.9.1999. Written by PAIKKALA, SIRKKA
  & al. Finlands hembygdsförbund, Hfors 1999, p. 12–16.
— Nimiarkkitehdit — keitä he ovat? In: Yhteinen nimiympäristömme. Nimistön-
  suunnittelun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN, RITVA LIISA
  —SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto, Hki 1999, p. 194–199.
— Nimien avulla hahmotamme maailmaa. In: Paikannimet — paikan muisti.
  Euroopan rakennusperintöpäivät 11. –12.9.1999. Written by PAIKKALA,
  SIRKKA & al. Suomen kotiseutuliitto, Hki 1999, p. 12–16.
PAIKKALA, SIRKKA Nimistönsuunnittelun ja -huollon juridinen asema. In: Yh-
  teinen nimiympäristömme. Nimistönsuunnittelun opas. Edited by PAIKKALA,
  SIRKKA—PITKÄNEN, RITVA LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen
  kuntaliitto, Hki 1999, p. 200–206.
PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN, RITVA LIISA—SLOTTE, PETER Paikan-
  nimet — yhteinen omaisuutemme. Tarvitaanko Suomessa paikannimi-
  lakia? KKTKJ 99. Hki 1997. 76 p.
  Johdanto – Nimistönhuollon järjestäminen – Kansainväliset velvoitteet – EU-
  säädökset – Paikannimien huolto muissa maissa – Paikannimiä koskeva lainsää-
  däntö Suomessa – Paikannimilain tarve eli käytännön tilanteita – Rekisteritarve
  – Yhteenvetoa – Toimenpide-esitys
PALONEN, KARI Reading street names politically. In: Reading the political.
  Exploring the margins of politics. Books from the Finnish Political Science
  Association 15. Hki 1993, p. 103–121.
PAULAHARJU, AHTI Karttojen nimistöt ja paikannimien kerääminen niitä var-
  ten. In: Maanmittaus 1947, p. 90–100.
PITKÄNEN, RITVA LIISA On the reliability of the name recording by an 18th
  century surveyor. In: You name it. Edited by PITKÄNEN, RITVA LIISA—
  MALLAT, KAIJA. SF. Linguistica 7. SKS, Hki 1997, p. 139–148.
— Huomioita Korppoon Ahvensaaren kartoittajien nimimerkinnöistä. In: Suomi
  120/4 (1976), p. 123–131.
PYLKKÄNEN, ANU Uudet sukunimisäännöksemme — paluuta vanhaan käytän-
  töön? In: Sukuviesti 1986/1, p. 3–4.
RIUKULEHTO, SULEVI Kylän lyhyt historia. Ähtäriläinen kylä vanhoilla kartta-
  lehdillä. In: Ylävesille Ähtäriin. Edited by PITKÄNEN, RITVA LIISA—REKU-
  NEN, JORMA—MALLAT, KAIJA. SKST 653. Hki 1996, p. 24–41.
SANTAHOLMA, KAIJA Paikannimet ja uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. In:
 Paikannimet — paikan muisti. Euroopan rakennusperintöpäivät 11.–12.9.
 1999. Written by PAIKKALA, SIRKKA & al. Suomen kotiseutuliitto, Hki 1999,
 p. 35.
SAVOLAINEN, MATTI—HALME-KAURANEN, RITVA Ehdotus hallituksen esi-
 tykseksi eduskunnalle sukunimeä koskevan lainsäädännön uudistamises-
 ta. Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu 1973/6 . Helsinki
 1973. 67 p.
  Yleisperustelut – Yksityiskohtaiset perustelut – Lakitekstit: sukunimilaki, suku-
  nimiasetus, asetus sukunimilautakunnasta – Liite: lausunnonantajien suhtautu-
  minen uudistusten keskeisiin ehdotuksiin
SLOTTE, PETER Den officiella hanteringen av ortnamn i Finland. Balansgången
  svenskt – finskt – högspråkligt – dialektalt. In: Årsmelding. Avdeling for
  namnegranskning, Universitetet i Oslo, Oslo 1995, p. 133–141.
— Kartnamn och gatunamn — två uppgifter för den tillämpade ortnamnsforsk-
  ningen. In: Xenia Thorsiana. En vänskrift tillägnad Car-Erik Thors på hans
  60-årsdag den 8 juni 1980. Edited by SAARI, MIRJA—SOLSTRAND, HELENA.
  MINSNL 5. Hfors 1980, p. 295–309.
STÅHLBERG, K. J. Etunimilain perustelut. In: Etunimikirja. Edited by TEPPO,
  HANNES—VILKUNA, KUSTAA. TL 5. SKS, Hki 1947, p. 17–39.
STÅHLBERG, K. J. Nimilainsäädännöstä Suomessa. In: Korkeimman hallinto-
  oikeuden juhlajulkaisu. Offprint. Hki 1943, p. 77–91.
Sukunimiopas. Suomalaisen sukunimen tarvitsijoiden avuksi. Akateeminen
  Karjala-seura, Hki 1927. 24 p.
Sukunimiopas. Uusia suomalaisia sukunimiä. Suomalaisuuden liitto, Hki
  1930. 133 p.
  Ohjeita sukunimenmuuttoa varten – Uusien sukunimien luettelo – Katsaus suku-
  nimiin – Liiteluettelo – Sukunimen suojaaminen
SÖDERHOLM, EIRA The Position of Finnish and Saami Place Names in Norway.
 In: PICOS 17/2 (1990), p. 361–368.
TALVE, ILMAR Namens- und Geburtstagstraditionen in Finnland. FF com-
 munications 199. Suomalainen tiedeakatemia, Hki 1966. 84 p.
  Einfürung – Namenstagssitten in Finnland – Namenstag und Geburtstag –
  Zusammenfassung und Vergleiche
TAPANINEN, REINO Paikannimet koulun opetuksessa. In: Paikannimet — paikan
 muisti. Euroopan rakennusperintöpäivät 11.–12.9.1999. Suomen kotiseutu-
 liitto, Hki 1999, p. 34–35.
TARASTI, KARI—ENWALDS, LEILA Sukunimiopas. Uusia suomalaisia suku-
 nimiä. Sukunimiopas 10. Suomalaisuuden liitto, Hki 1974. 31 p.
  Ohjeita nimenmuuttajille: Milloin nimenmuutto on sallittua, Sukunimen muu-
  toksen hakeminen, Sukunimen suojaaminen.
TEPPO, HANNES (ed.) Sukunimiopas. Uusia suomalaisia sukunimiä. Suoma-
  laisuuden liiton sukunimiopas 7. Hki 1942. 92 p.
VILKUNA, KUSTAA Almanakan nimistön uudistus. In: Vir. 52 (1948), p. 391–
  408.
VÄÄTÄINEN, NIILO Sukunimiopas. Uusia suomalaisia sukunimiä. Suoma-
 laisuuden liiton sukunimiopas 8. Hki 1952. 77 p.


Name-planning
ALANEN, TIMO Päätiet osoitenimistön pulmana. In: Yhteinen nimiympäristöm-
  me. Nimistönsuunnittelun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN,
  RITVA LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto, Hki 1999,
  p. 110–114.
— Nimien normaalistaminen sukututkijan kannalta. In: Sukutieto 1991/ 3, p. 5.
— Vanhan rahvaan etunimien kirjoittamisesta. In: Kielikello 1987/4, p. 19–21.
ANHAVA, JAAKKO Minä menen Burmaan. In: Kielikello 1992/4, p. 37–39.
— Mikä nimeksi Englannin kuninkaalle. In: Vir. 95 (1991), p. 100–102.
ANTTILA, AARNE Vieraskielisten erisnimien foneettisesta taivutuksesta. In: Vir.
  29 (1925), p. 129–130.
— Ranskalaisten erisnimien käsittelystä suomen kielessä 1. "Virittäjän" toimi-
  tukselle. In: Vir. 29 (1925), p. 154–155.
— Ranskalaisten erisnimien käsittelystä suomen kielessä. Loppusanani n.s. "fo-
  neettisesta taivutuksesta". In: Vir. 30 (1926), p. 107–108.
BJARLAND, RAIJA—ITKONEN, TERHO Kaksikielistyvän alueen nimistön kielel-
  linen huolto. In: Kielikello 8 (1976), p. 18–20.
DONNER, KAI Vieraiden nimien oikeinkirjoitus. In: Vir. 13 (1909), p. 186.
ENKAMA, KAI Genevejärven puolesta. In: Vir. 87 (1983), p. 296–299.
ESKELAND, TUULA Skrivemåten av finske stedsnavn på Finnskogene. In: NoN
  15 (1998), p. 45–60.
HAKULINEN, KERKKO Maailman paikannimet. Oikeinkirjoitusopas. Revised
  edition. Otava, Hki 1996. 285 p.
  Alkusanat – Käyttäjälle: Nimiartikkelien rakenne, Suomalaisten eksonyymien ja
  termillisten nimien oikeinkirjoitus, Genevejärvi vai Genevenjärvi, Latinaista
  aakkostoa käyttävien maiden omakieliset nimet, Latinaistukset – Kielten nimien
  lyhenteet – Luettelot: Termittömät eksonyymit, Termilliset nimet, Maiden
  nimet, Venäjän talous- ja hallintoalueiden nimet, Vieraskieliset termit ja niiden
  suomennokset – Hakemisto
— Kiinalainen äännekirjoitus: kehitys, suomalainen ääntämys ja käyttö paikan-
 nimissä. In: Vir. 88 (1984), p. 87–99. Correction, p. 216.
— Maailman paikannimet. Oikeinkirjoitusopas. Otava, Hki 1983. 281 p.
  Esipuhe – Johdanto – Luettelot: Kielet ja kirjoitusjärjestelmät, Maiden nimet,
  Hallitusmuotojen nimitykset, Neuvostoliiton talous- ja hallintoalueiden nimet,
  Termilliset nimet, Vieraskieliset nimet, Termittömät eksonyymit, Hylätyt
  eksonyymit – Peruskäsitteitä ja oikeinkirjoitusongelmia: Maantieteellinen nimi,
  Kansallinen normaalistaminen, Kansainvälinen normaalistaminen, Latinainen
  kirjoitus, Vieraat kirjoitusjärjestelmät ja niiden latinaistaminen, Maantieteelliset
  termit, Eksonyymit – Hakemisto
— Ohjeita ulkomaiden paikannimien käytöstä ja oikeinkirjoituksesta suomen
  kielessä. In: Terra 81/2 (1969), p. 57–60.
— Paikannimien normaalistamisen ongelma. In: Terra 81/2 (1969), p. 50–51.
HAKULINEN, LAURI Ranskalaisten nimien taivuttamisesta suomessa. In: Vir. 41
  (1937), p. 123–124.
— Vierasperäisten paikannimien oikeinkirjoitus. In: Vir. 31 (1927), p. 346.
HYRKKÄNEN, JUKKA Bulgarialaisten sanojen ja nimien translitterointiongel-
  mia. In: Vir. 79 (1975), p. 411–417.
IKOLA, OSMO Etu- ja sukunimien taivutuksesta. In: Vir. 89 (1985), p. 549–551.
ITKONEN, TERHO Dalai-lama, Juhana-herttua ja Birger-jaarli. In: Vir. 92 (1988),
  p. 561–562.
— Panasonic Vastaanottimista PostiTeleen ja TeleForumiin. In: Vir. 92 (1988),
  p. 443–446.
— Sisä- vai ulkopaikallissija? In: Vir. 90 (1986), p. 144–147.
— Missourista Kymeen. In: Vir. 88 (1984), p. 263–264.
— Valtapuolueet nimensä kirjoittajina. In: Vir. 87 (1983), p. 444–447.
— Lapin paikannimistön huoltoa. In: Nimikirja. Edited by SIHVO, HANNES. KV
  52 (1972), p. 284–304.
KAHLA, MARTTI Neuvostoliiton paikannimet. Valikoima sosialististen Neu-
  vostotasavaltain Liiton paikannimistöä. Oikeinkirjoitus- ja painotus-
  opas. KKTKJ 19. Hki 1982. 203 p.
  Julkaisun tarkoituksesta ja laatimisperiaatteista – Oppaan rakenteesta ja käytöstä
  – Neuvostoliiton paikannimien luettelo – Suomalaisten ja karjalaisten nimimuo-
  tojen sekä suomennosten hakemisto – Lyhenneluettelo – Lähdeluettelo – Tässä
  opaassa käytetty venäjän kielen transkriptio- eli siirrekirjoituskaava – Liite:
  Neuvostoliiton tärkeimmät aluehallintoyksiköt
  Review: SINISALO, AINO, Vir. 87 (1983), p. 138–139.
KAHLA, MARTTI & al. (eds.) Suomalaisten henkilönnimien kyrillinen siirre-
 kirjainnusopas. Ópravoqnik po ruóókoj peredaqe
 finlándókih liqnüh imen i familij. KKTKJ 53. Valtion
 painatuskeskus, Hki 1988. 389 p.
  Saatteeksi – Vmeóto predióloviá – Siirrekirjainnusperiaatteista – O
  principah tranókribirovaniá – Siirrekirjainnusohjeet kirjaimittain
  ja kirjainyhtymittäin. Pravila peredaqi otdelynüh bukv i
  bukvoóoqetanij – Siirrekirjainnettujen nimien retranskriptio-ohje.
  Pravila    retranókripcii      tranókribirovannüh     imen –
  Ruotsalaisten ja eräiden vierasperäisten nimien ääntämisohjeissa 3. palstassa
  käytettyjen foneettisten merkkien äännearvot – Normü proiznoseniá
  ruóókih    grafem,    iópolyzuemüh     v   3-ej    kolonne
  dlášsvedókih i nekotorüh inoázüqnüh imen – Suomalais-
  ruotsalainen kirjaimisto. Finóko-svedókij alfavit – Naistennimiä.
  Xenókie imena – Miestennimiä. Muxókie imena – Sukunimiä.
  Familii
— (eds.) Neuvostoliittolaisten henkilönnimien opas. Kokoelma venäläisiä
 etunimiä sekä Neuvostoliitossa käytössä olevia sukunimiä. 2nd, expanded
 ed. KKTKJ 28. Valtion painatuskeskus, Hki 1984. 268 p.
  Julkaisun tarkoituksesta ja laatimisperiaatteista – Venäjän kyrillisten kirjain-
  merkkien translitteroinnista – Venäjän kyrillisen kirjaimiston kansallinen trans-
  litterointikaava – Oppaan käyttöön liittyviä taivutus-, painotus- ym. ohjeita –
  Etunimiluettelo: Miehennimet, Naisennimet, Deminutiivimuodot – Sukunimi-
  luettelo – Kansallisuuden ja/tai kielen mukainen sukunimihakemisto – Suku-
  nimiluettelossa esiintyvien kansallisuksien ja/tai kielten lyhenneluettelo –
  Lähde- ja kirjallisuusluettelo
KALIMA, JALO Huomioita Venäjän paikannimien oikeinkirjoituksesta. In: Vir.
  46 (1942), p. 338.
KALLIO, JUSSI Julkishallinon nimien oikeinkirjoitus. In: Kielikello 1996/1, p.
  12–23.
KETTUNEN, LAURI Budapestissa vai Budapestissä? In: Vir. 49 (1945), p. 296.
— Eesti ja Viro. In: Vir. 33 (1929), p. 274–279.
— Tallinna vai Rääveli? In: Vir. 17 (1913), p. 15.
KIVINIEMI, EERO Maisema muuttuu — mullistuuko nimistö? In: Yhteinen nimi-
  ympäristömme. Nimistönsuunnittelun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—
  PITKÄNEN, RITVA LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto,
  Hki 1999, p. 9–14. — See also: Aika 1972/2, p. 109–113.
KOLARI, VELI Selvyyttä slaavilaisnimien ääntämiseen. In: Vir. 90 (1986), p.
  134–140.
KORHONEN, RITVA Alastarolla Ylistarossa. Suomen asutusnimet ja niiden
  taivutus. KKTKJ 58. Valtion painatuskeskus, Hki 1990. 555 p.
  Alkusanat – Selitykset – Nimihakemisto – Viitehakemistot: Ruotsinkieliset
  nimet, Saamenkieliset nimet
  Review: MALLAT, KAIJA, Vir. 95 (1991), p. 317–319. OITTINEN, HANNU,
  Kieliposti 1992/1, p. 29–30. PITKÄNEN, RITVA LIISA, Kielikello 1991/3, p. 26–
  27.
KORHONEN, RITVA Paikannimityyppi Ruonan Sydänmaa. In: Kielikello 1987/4,
  p. 22–24.
— Pitäjän- ja kylännimien paikallissijataivutus. In: Kielikello 8 (1976), p. 6–12.
LAURILA, VIHTORI Vhaëlin nimen lukemisesta. In: Vir. 43 (1939), p. 221–224.
LEHIKOINEN, LAILA Näkökulmia kadunnimistöön. In: Yhteinen nimiympäris-
  tömme. Nimistönsuunnittelun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄ-
  NEN, RITVA LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto, Hki
  1999, p. 61–64. — See also: Vir. 87 (1983), p. 292–296.
LEHTI, ULPU Omaleimaisuutta kaavanimistöön. In: Kotiseutu 1 (1972), p. 2.
— Vihantasalmi vai Vihannansalmi? In: Vir. 73 (1969), p. 101.
LESKINEN, EINO Kuntiemme suomenkielisten nimien taivutus. In: Vir. 50 (1946),
  p. 498–503.
LIEKO, ANNELI Kreikankielisten nimien oikeinkirjoituksesta ja taivutuksesta. In:
  Vir. 92 (1988), p. 434–440.
LINDHOLM, RISTO K.—ANTTILA, PAAVO Keskustelua saarivaltakunnan nimes-
  tä. In: Kielikello 1996/4, p. 37–38.
MAGGA, OLE HENRIK Om normering av samiske og finske stedsnavn i Nord-
  Norge. In: Den 5. nasjonale konferansen i namnegranskning, Blindern 18.
  november 1988. Innleiingar og diskusjon. Edited by HELLELAND, BOTOLV
  —KRUKEN, KRISTOFFER. Universitetet i Oslo, Avdeling for namnegransking
  1991, p. 82–92.
MALLAT, KAIJA Suomalaistettuja nimiäkö ruotsalaisten tilalle? In: Vir. 91
  (1987), p. 607–612.
MIIKKULAINEN, RAIJA Seurojen ja yhdistysten nimien kirjoittaminen. In: Kieli-
  kello 1987/4, p. 17–18.
— Vieraiden nimien taivuttaminen. In: Kielikello 1985/2, p. 14–23.
MIKKONEN, PIRJO Etunimeksi Pipa, Boby tai Tarya? In: Vir. 91 (1987), p. 444–
  448.
MÄKELÄ, ANNELI Esivanhempien nimet. In: Sukuviesti 1985/2, p. 5–6.
NAHKOLA, KARI Yhdyssanat ja sanaliitot paikannimissä. In: Kieliposti 1987/3,
  p. 16–21.
NISSILÄ, VILJO Suomen virallisen paikannimistön murteellisuuksia. In: Kieli-
  kello 8 (1976), p. 12–14.
— Ulkomaiden paikannimien oikeinkirjoituksesta suomen kielessä. In: Vir. 73
  (1969), p. 327–330.
— Ulkomaiden paikannimien suomenkielisen oikeinkirjoituksen kehitys. In:
  Terra 81/2 (1969), p. 52–57.
— Paikannimistömme huolto ja suojelu. Sanakirjasäätiön nimistöjaoksen
  julkaisuja 4. TL 38. SKS, Hki 1965. 117 p.
  Vanhin virallinen paikannimistömme – Nimistömme huolto ja suojelu – Paikan-
  nimien kieliasun normaalistaminen – Paikannimien oikeinkirjoitus
  Review: PELLIJEFF, GUNNAR, NoB 53 (1965), p. 134–137. SINISALO, AINO, Vir.
  69 (1965), p. 331–332.
NISSILÄ, VILJO Paikannimien oikeinkirjoittamisesta. In: Toinen kielivartio.
  Yleisradiossa pidettyjä kielipakinoita. TL 33. SKS, Hki 1963, p. 44–45.
— Itä-Karjalan paikannimien kieliasun normaalistamisesta. In: Vir. 62 (1958),
  p. 193–208.
— Paikannimien kirjakielisestä asusta. In: Vir. 49 (1945), p. 576–586.
NISSILÄ, VILJO—SARMELA, MATTI—SINISALO, AINO Ethnologisches ort-
  schafts- und dorfregister des finnischen Sprachgebietes. In Finnland,
  Karelien, Ingermanland, Norrbotten, Finnmark und auf der Halbinsel
  Kola. SF 15. SKS, Hki 1970. 136 p.
  Erklärungen: Kirchspielregister, Dorfregister, Zur Ortographie der Namen –
  Hinweise zur Verwendungen: Kirchspielverzeichnis, Dorfverzeichnisse – Das
  Kirchspielverzeichnis – Die Dorfverzeichnisse: 1. Karelien, 2. Ingermanland, 3.
  Norrbotten, Finnmark, und Halbinsel Kola
NYLUND TORSTENSSON, EIVOR Ortnamnsutredningen och våra tornedalsfinska
 ortnam. In: FUS 7 (1984), p. 141–147.
NÄRHI, EEVA MARIA Banmästaren, Basunen, Lättan. Användning av motiv-
 kretsar vid namnplanering. In: Helsingin kadunnimet. Helsingfors gatunamn.
 3. Edited by LEHIKOINEN, JYRKI. Helsingin kaupungin nimistötoimikunta,
 Hki 1999, p. 105–116.
— Exonyms from a national and international point of view. In: Utanlandske
 namn i Norden. Rapport frå NORNA:s tjuesjette symposium i Oslo 28.–30
 mai 1997. Edited by HELLELAND, BOTOLV—NILSSON, LEIF. NORNA-rap-
 porter 68. Uppsala 1999, p. 113–136.
— Kirkkojen nimet. In: Yhteinen nimiympäristömme. Nimistönsuunnittelun
 opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN, RITVA LIISA—SLOTTE,
 PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto, Hki 1999, p. 105–109.
— Muistonimet. In: Yhteinen nimiympäristömme. Nimistönsuunnittelun opas.
 Edited by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN, RITVA LIISA—SLOTTE, PETER.
 KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto, Hki 1999, p. 96–99.
— Ratamestareita, Pasuunoita, Orpaanportaita. Aihepiirien käyttö nimistön-
 suunnittelussa. In: Helsingin kadunnimet. Helsingfors gatunamn. 3. Edited
 by LEHIKOINEN, JYRKI. Helsingin kaupungin nimistötoimikunta, Hki 1999,
 p. 22–33.
— Kenpä sutta pelkäisi? Sukunimien taivutus. In: Suomalaista sukunimikäytän-
 töä. Written by NÄRHI, EEVA MARIA. Kielenkäytön oppaita 1. KKTKJ 91.
 Edita, Hki 1996, p. 124–139. — See also: Kielikello 1991/1 p. 10–16.
— Kostet-, Viirret-tyyppisten nimien taivutus. In: Suomalaista sukunimikäytän-
 töä. Written by NÄRHI, EEVA MARIA. Kielenkäytön oppaita 1. KKTKJ 91.
 Edita, Hki 1996, p. 140–142. — See also: Kielikello 1983/1, p. 21–22.
— Erikoisia erisnimiä ja erisnimiä yleisnimissä. In: Kielikello 1995/3, p. 19–21.
— Miljoonat ulkomaiset paikannimet . "... olen käännynnä Pittsiissä, Lousiissa,
 Rätulaatsissa, Miamissa ..." In: Kielikello 1994/4, p. 7-12.
— Paikannimien muutoksista Venäjällä ja sen naapurustossa. In: Kielikello
 1994/4, p. 23-25.
— Toponymics guidelines for map and other editors. In: Newsletter 17 (1994),
 p. 22.
NÄRHI, EEVA MARIA Vetelin- eli Perhonjoki. In: Maanmittaus 69/2 (1994), p.
 56–60.
— Den officiella behandlingen av ortnamn i Finland. In: Språk i Norden 1993.
 Sprog i Norden 1993. Årsskrift for Nordisk språksekretariat og språknemn-
 dene i Norden. Edited by LØLAND, STÅLE & al. Nordisk språksekretariats
 skrifter 15. Oslo 1993, p. 88–94.
— Maiden nimistä ja niiden muuttumisesta. In: Yhteiskunta muuttuu — kieli
 muuttuu. Nykysuomen seuran 10-vuotisjuhlakirja. Edited by YLI-VAKKURI,
 VALMA—LÄNSIMÄKI, MAIJA—NYMAN, AARRE. WSOY, Porvoo 1992,
 p.109–124.
— Maidenkin nimiä muutetaan. In: Kielikello 1990/4, p. 22.
— Viron paikannimet suomen kielessä. In: Kielikello 1990/4, p. 16–18.
— Kaavanimistön suunnittelu. In: Nykysuomen sanavarat. Edited by VESI-
 KANSA, JOUKO. WSOY, Porvoo 1989, p. 344–348. — See also: Kielikello
 1985/2, p. 3–6.
— Mikä Pohjola, mikä Skandinavia? In: Kielikello 1988/2, p. 13–15.
— Siirrekirjoitusjärjestelmien eduista. In: Kielikello 1988/1, p. 25–26.
— Nimien kansainväliset siirrekirjoitusjärjestelmät. Venäjä. Kreikka. In: Kieli-
 kello 1987/4, p. 24–27.
— Uusien nimien antamisesta ja vanhojen suojelemisesta. In: Kielikello 1987/4,
 p. 3–7.
— Genevenjärvi vai Genevejärvi? In: Kielikello 1984/1, p. 9–12. — See also:
 Vir. 87 (1983), p. 153–156.
— "Genevejärvestä" ja vähän muistakin nimistä. In: Vir. 87 (1983), p. 299–301.
— Suku- ja etunimien taivutus ja oikeinkirjoitus. In: Kieliviesti 1983/1, p. 5–8.
— Vieraiden nimien ääntäminen. In: Kielikello 1982/1, p. 10–12.
— Kaavanimistö kielen osana. In: Helsingin kadunnimet. Helsingfors gatu-
 namn. 2. Edited by PESONEN, LEO A. Helsingin kaupungin julkaisuja 32. Hki
 1979, p. 22–28.
— Kiinan erisnimien latinaistaminen. In: Kielikello 1979/2, p. 9–12.
— Kiinan nimien kirjoittaminen. In: Vir. 83 (1979), p. 154–160.
— Stadsplanens namn — en del av språket. In: Helsingin kadunnimet. Helsing-
 fors gatunamn. 2. Edited by PESONEN, LEO A. Helsingfors stads publikatio-
 ner 32. Hfors 1979, p. 123–130.
— Ortnamnsvården i Finland. In: Ortnamnsvård och ortnamnsplanering.
 Handlingar från NORNA:s femte symposium på Hanaholmen 23–25.9.1977.
 Edited by Zilliacus, Kurt. NORNA-rapporter 13. Uppsala 1978, p. 22–40.
— Maamme julkinen nimistönhuoltotyö. In: Kielikello 8 (1976), p. 3–6.
— Suku- ja etunimien taivutus ja oikeinkirjoitus. In: Kielikello 8 (1976), p. 21–23.
— (ed.) Maiden nimet kuudella kielellä. Suomeksi, ruotsiksi, saameksi, eng-
 lanniksi, ranskaksi, saksaksi. KKTKJ 77. Painatuskeskus, Hki 1994. 163
 p.
  Review: SILVERSTRÖM, CHRIS, Språkbruk 1995/2, p. 24.
— (ed.) Maiden nimet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi. KKTKJ
  48. Valtion painatuskeskus, Hki 1987. 102 p.
OJANSUU, HEIKKI Suonnejoki vai Suonenjoki? In: Vir. 8 (1904), p. 52.
PAIKKALA, SIRKKA Nimien suunnittelun lähtökohtia. In: Paikannimet — paikan
  muisti. Euroopan rakennusperintöpäivät 11.–12.9.1999. Written by PAIKKA-
  LA, SIRKKA & al. Suomen kotiseutuliitto, Hki 1999, p. 25–28.
— Nimipohdintoja kaksikielisestä kunnasta. In: Yhteinen nimiympäristömme.
  Nimistönsuunnittelun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN,
  RITVA LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto, Hki 1999,
  p. 142–147. — See also: Kielikello 1996/2, p. 16–21.
— Nimistönsuunnittelu vaatii järkeä ja tunnetta. In: Yhteinen nimiympäristöm-
  me. Nimistönsuunnittelun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN,
  RITVA LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto, Hki 1999,
  p. 54–60.
— Utgångspunkter för namnplaneringen. In: Ortnamnen — minnen i miljön.
  Dagarna för Europas byggnadsarv 11.–12.9.1999. Written by PAIKKALA,
  SIRKKA & al. Finlands hembygdsförbund, Hfors 1999, p. 25–28.
— Kongosta Kongoon. In: Kielikello 1998/2, p. 30–31.
— Maakuntakatsaus. In: Kielikello 1998/2, p. 14–18.
— Nimineuvonnan arkipäivää. In: Kielikello 1997/1, p. 12–15.
— Saarivaltakunnan nimi. In: Kielikello 1996/3, p. 13–18.
— Erfarenhet av namngivning i en tvåspråkig kommun. In: Språkbruk 1995/4,
  p. 9–13.
PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN, RITVA LIISA—SLOTTE, PETER (eds.)
 Yhteinen nimiympäristömme. Nimistönsuunnittelun opas. KKTKJ 110.
 Suomen kuntaliitto, Hki 1999. 225 p.
  Review: SJÖBLOM, PAULA, Sananjalka 42 (2000), p. 262–265.
PAIKKALA, SIRKKA—REUTER, MIKAEL Kääntäjät ja Suomen paikannimet. In:
  Yhteinen nimiympäristömme. Nimistönsuunnittelun opas. Edited by
  PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN, RITVA LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ
  110. Suomen kuntaliitto, Hki 1999, p. 159–164. — See also: Kielikello
  1997/2, p. 11–16.
PELTOLA, REINO Vieraskielisten nimien taivutuksesta suomenkielisessä esityk-
  sessä. In: Vir. 65 (1961), p. 258–262.
— Venäjän kielen translitteroinnista ja venäläisten nimien kirjainasusta suo-
  menkielisessä tekstissä. In: Vir. 61 (1957), p. 346–352.
PESONEN, LEO A. Kadunnimistön tarkistus vuoden 1946 alueliitoksen johdosta
  ja nimistön laatiminen uusiin kaupunginosiin. In: Helsingin kadunnimet.
  Edited by PESONEN, LEO A. Helsingin kaupungin julkaisuja 24. Hki 1981, p.
  69–86.
— Gatunamnsreformen efter inkorporeringen 1946 och namngivningen i nya
  stadsdelar. In: Helsingfors gatunamn. Edited by PESONEN, LEO A. Helsing-
  fors stads publikationer 24. Hfors 1971, p. 68–83.
PIIROINEN, TAITO (ed.) Historian etunimistöä. Valtion humanistisen toimi-
  kunnan asettaman etunimitoimikunnan suositus. TL 44. SKS, Hki 1967.
  89 p.
  Alkusanat – Yleisohjeet – Valikoima historiallisia henkilönnimiä: Valintaperus-
  teet, Käsittelytekniikka, Henkilöluettelo – Valikoima vierasperäisiä etunimiä:
  Nimien laatu ja valinta, Käsittelytekniikka ja käyttöohjeita, Etunimiluettelo
  Review: KÖVESI, MAGDA, MNyj. 14 (1968), p. 94–95. PENTTILÄ, AARNI,
  SuSuomi 1967, p. 321–322.
PITKÄNEN, RITVA LIISA Kaavanimistön suunnittelu. In: Yhteiskunta muuttuu —
  kieli muuttuu. Nykysuomen seuran 10-vuotisjuhlakirja. Edited by
  YLI-VAKKURI, VALMA—LÄNSIMÄKI, MAIJA—NYMAN, AARRE. WSOY,
  Porvoo 1992, p. 125–138.
PUNTTILA, MATTI Virolaisten nimien ääntämisestä. In: Kielikello 1989/2, p. 24–
  25.
— Onko Georg Otsan esitettävä Gustav Suitsun lauluja? Virolaisten nimien
  taivutuksesta. In: Vir. 76 (1972), p. 236–238.
RAPOLA, MARTTI Kotiseutujemme nimistön suojelusta. In: Kotiseutu 1955, p.
  136–139.
RAUTIO HELANDER, KAISA Suomen- ja saamenkieliset tiennimet Enontekiön
  kunnassa. In: Yhteinen nimiympäristömme. Nimistönsuunnittelun opas.
  Edited by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN, RITVA LIISA—SLOTTE, PETER.
  KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto, Hki 1999, p. 153–158.
— Stednavn i flerspråklige områder i Norge. Hvordan norske, samiske og
  finske stedsnavn brukes i offisiell og uoffisiell sammenheng i Norge. In:
  Ortnamn värda att vårda. Föredrag från Riksantikvarieämbetets symposium
  Ortnamnskultur Stockholm 5–7 maj 1993. Edited by ULFSPARRE, GÖRAN.
  Stockholm 1994, p. 123–134.
RISSANEN, MATTI Englantilaisten nimien ääntämisestä. In: Vir. 91 (1987), p.
  279–282.
RUPPEL, KLAAS KiinaIlmiö. In: Vir. 93 (1989), p. 245–246.
RÄIKKÄLÄ, ANNELI Miksi ja mistä lähtien ulkomaisten hallitsijoiden nimet on
  käännetty suomeksi? In: Tiede 2000 16 (1996), p. 60–61.
RÄISÄNEN, ALPO Tiedepuisto ei suomen kieleen sovi. In: Kielikello 1997/1, p.
  35.
SAARIMAA, E. A. Huomioita vierasperäisten sanojen ääntämisestä ja kirjoitta-
  misesta. In: Vir. 55 (1951), p. 499–504.
SADENIEMI, MATTI Tyyppi Etelä-Suomi, Keski-Eurooppa. In: Vir. 73 (1969), p.
  326–327.
— Yhdysperäiset maantieteelliset nimet. In: Kielikello 1 (1968), p. 15–17.
— Eräiden vieraiden sanojen kirjoitus- ja ääntöasusta. In: Vir. 71 (1967), p.
  345–346.
— Yhdysperäiset ulkomaan paikannimet. In: Vir. 71 (1967), p. 90.
— Saarennimien taivutuksesta. In: Vir. 62 (1958), p. 306–310.
SADENIEMI, MATTI & al. Luettelo sovinnaisista ulkomaiden paikannimistä. In:
  Terra 81/2 (1969), p. 60–93.
SAXÉN, RALF Finlands kommuners namn i svensk skrift. Kritisk bear-
  betning af ett af Sällskapet för Finlands geografi insamladt material.
  Fennia 14/4. Sällskapet för Finlands geografi, Hfors 1897–1899. 52 p.
SCHERBAKOFF, ANTTI—KAHLA, MARTTI (eds.) Neuvostoliittolaisten henki-
  lönnimien opas. Kokoelma venäläisiä etunimiä sekä Neuvostoliitossa
  käytössä olevia sukunimiä. Oikeinkirjoitus- ja painotusohjeluettelo.
  Neuvostoliittoinstituutin julkaisusarja A 3. Hki 1967. 93 p.
  Luettelon käyttäjälle – Venäläisen kirjaimiston translitterointikaavat – Etunimi-
  luettelo: Miehennimet, Naisennimet, Deminutiivit – Sukunimiluettelo – Nimi-
  luettelossa esiintyvien kansallisuuksien luettelo
SCHMITZ, DIETER HERMANN Pohjanmaa oder Österbotten. Zur Übersetzung
  geographischer Namen. In: Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-sympo-
  siumi XIX, Vaasa 13.–14.2.1999. Edited by INGO, RUNE & al. Vaasan yli-
  opiston käännösteorian ja ammattikielten tutkijaryhmän julkaisut 25. Vaasa
  1999, p. 321–332.
SEIJES, NESTORI Vesijako-nimestä. In: Vir. 13 (1909), p. 91–92.
SINISALO, AINO Uudellamaalla, Vanhassakaupungissa ja Pitkälläsillalla. In: Yh-
  teinen nimiympäristömme. Nimistönsuunnittelun opas. Edited by PAIKKALA,
  SIRKKA—PITKÄNEN, RITVA LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen
  kuntaliitto, Hki 1999, p. 181–188. — See also: Kielikello 1987/4, p. 8–13.
— Kaavanimien oikeinkirjoituksesta. In: Yhteinen nimiympäristömme. Nimis-
  tönsuunnittelun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN, RITVA
  LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto, Hki 1999, p. 169–
  172. — See also: Kielikello 1985/2, p. 7–10.
— Ruijan ja Länsipohjan suomenkieliset paikannimet. In: Kielikello 8 (1976), p.
  20–21.
SLOTTE, PETER Namnbroblem i våra kommuner. In: Yhteinen nimiympäristöm-
  me. Nimistönsuunnittelun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN,
  RITVA LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto, Hki 1999,
  p. 115–136.
— Våra ortnamn för utlandet. In: Yhteinen nimiympäristömme. Nimistönsuun-
  nittelun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN, RITVA LIISA—
  SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto, Hki 1999, p. 165–168.
— Utländska namn på finska och svenska i Finland — och tvärtom. In: Utan-
  landske namn i Norden. Rapport frå NORNAs tjuesjette symposium i Oslo
  28.–30 mai 1997. Edited by HELLELAND, BOTOLV—NILSSON, LEIF.
  NORNA-rapporter 68. NORNA-förlaget, Uppsala 1999, p. 79–93.
— Vägnamn på två språk. In: Yhteinen nimiympäristömme. Nimistönsuunnitte-
  lun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN, RITVA LIISA—SLOTTE,
  PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto, Hki 1999, p. 137–141. — See also:
  Språkbruk 1995/2, p. 3–7.
— Gammalt och nytt i den kommunala namngivningen. In: Språkbruk 1996/1,
  p. 12–17.
— Vägnamn på två språk. In: Finlands kommuntidning 7–8/1995. Finlands
  kommunförbund, Hfors 1995, p. 37–39.
— Finlandssvenska namnvårdsproblem. In: Ortnamn värda att vårda. Edited by
  ULFSPARRE, GÖRAN. Riksantikvarieämbetet, Stockholm1994, p. 63-70.
[Suomen akatemian kielilautakunta] Vieraskielisten nimien taivutuksesta suo-
  menkielisessä esityksessä. In: Vir. 65 (1961), p. 262–266.
[Suomen akatemian kielilautakunta] Venäläisten nimien kirjoitusasu suomen-
  kielisessä tekstissä. In: Vir. 62 (1958), p. 380–395.
[Suomen akatemian kielilautakunta] Venäjän-, kiinan- ja japaninkielisten ni-
  mien kirjoitusasu suomenkielisessä tekstissä. In: Vir. 61 (1957), p. 345–346.
Suomen kielen lautakunta: Isojen ja pienten alkukirjainten käyttö julkishallin-
  non elinten nimissä. In: Kielikello 1978/2, p. 3–13.
Suomen kielen lautakunta: Suomalaisten nimien kirjainasu venäjänkielisessä
  tekstissä. In: Kielikello 10 (1978), p. 3–7.
Suomen kielen lautakunta: Venäläisten nimien kirjainasu suomenkielisessä
  tekstissä. In: Kielikello 10 (1978), p. 8–10.
Suomen nimiarkisto—Suomen maantieteellinen seura: Luettelo sovinnaisista
  ulkomaiden paikannimistä. In: Terra 81/2 (1969), p. 60–93.
SUUTARI, TONI Hyvä tiennimi — Kulkijanonni. In: Kielikello 1999/4, p. 13–18.
— Kaksikielisen haja-asutusalueen teiden nimeämisestä. In: Yhteinen nimiym-
  päristömme. Nimistönsuunnittelun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—
  PITKÄNEN, RITVA LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto,
  Hki 1999, p. 72–81.
SUVIRANTA, SAMI Ruotsin maakuntien ja läänien nimet. In: Kielikello 1998/2,
  p. 19–21.
TEPPO, HANNES Heikkoja nimenantoperusteita. In: Vir. 44 (1940), p. 264–265.
— Savoy, Elysée, Metropol. In: Vir. 43 (1939), p. 525–526.
TERHO, OLAVI Namnförrådet — en del av stadsplanen. Namngivningsförvaran-
 det och huvudprinciperna för namngivningen i Helsingfors. In: Helsingin
 kadunnimet. Helsingfors gatunamn. 2. Edited by PESONEN, LEO A. Helsing-
 fors stads publikationer 32. Hfors 1979, p. 116–122.
— Nimistö kaavan osana. Nimeämismenettely ja siinä noudatetut pääperiaatteet
 Helsingissä. In: Helsingin kadunnimet. Helsingfors gatunamn. 2. Edited by
 PESONEN, LEO A. Helsingin kaupungin julkaisuja 32. Hki 1979, p.15–21.
TORPPA, MARTTI Tutkielma Vetelinjoen nimestä ja sen historiallisesta taus-
 tasta. Vetelinjoesta Perhonjoeksi ja takaisin. In: Maanmittaus 69/2 (1994), p.
 53–55.
TUNKELO, E. A. Luukkaan vai Luukaksen? In: Vir. 53 (1949), p. 164–165.
— Oulu-? Oulunjoki, -järvi? In: Vir. 43 (1939), p. 436–438.
— Epäonnistuneita toiminimiä. In: Vir. 42 (1938), p. 143–144.
— Nimennön käytön laajentamisesta. In: Vir. 41 (1937), p. 248–250.
— Jatkoa keskusteluun nimistä Viro ja Eesti. In: Vir. 33 (1929), p. 279–295.
— Maannimistä Viro ja Vironmaa. In: Vir. 33 (1929), p. 102–125.
— Kaksoisnimistä. In: Vir. 23 (1919), p. 29–30.
— Rääveli: Tallinna. In: Vir. 23 (1919), p. 133.
— Suomalaisperäisten henkilönnimien taivutus. In: Vir. 23 (1919), p. 78–79.
— Keuru? Keuruu. In: Vir. 15 (1911), p. 46–47.
— Helsingin suomenkielinen paikannimistö. In: Vir. 13 (1909), p. 157–160.
— Kiehimä. In: Vir. 13 (1909), p. 47–48.
UUSIVIRTA, PEKKA Ranskalaisista nasaalivokaaliin päättyvistä nimistä suomen
 kielessä. In: Vir. 65 (1961), p. 343–344.
VAINIOMÄKI-TANDU, PÄIVI Paraislaisista bordeaux'laisiin. Asukkaannimityk-
 sistä suomen kielessä. In: Kielikello 1994/4, p. 18–22.
WALLIN, VÄINÖ Suomalaiset kuntain nimet. Fennia 14/3. Hfors, 1897. 54 p.
WELIN, SAARA Julkisten rakennusten nimet. In: Yhteinen nimiympäristömme.
 Nimistönsuunnittelun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN,
 RITVA LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto, Hki 1999,
 p. 173–176. — See also: Kielikello 1985/2, p. 11–13.
— Säätytalossa vai Säätytalolla? In: Yhteinen nimiympäristömme. Nimistön-
 suunnittelun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN, RITVA LIISA
 —SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto, Hki 1999, p. 177–180.
 — See also: Kielikello 1987/4, p. 14–16.
— Teuvalle ja Temmekselle, Korppooseen ja Keminmaahan. In: Yhteinen nimi-
 ympäristömme. Nimistönsuunnittelun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—
 PITKÄNEN, RITVA LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto,
 Hki 1999, p. 189–193. — See also: Kielikello 1997/1, p. 16–21.
— Burma ja Myanmar. In: Kielikello 1998/1, p. 39.
— Kunnan nimeen perustuvat asukkaannimitykset. In: Kielikello 1998/2, p. 22–29.
— Yhdysnimien taivutus. In: Kielikello 1998/4, p. 33–34.
— Kansainvälisten uutisten nimiä. In: Kielikello 1996/2, p. 30–31.
— Kisapaikkojen nimiä lähellä ja kaukana. In: Kielikello 1996/4, p. 30–31.
— Lisää ulkomaisten rakennusten nimistä. In: Kielikello 1995/1, p. 36.
— Ulkomaisten rakennusten nimet suomenkielisessä tekstissä. In: Kielikello
 1994/4, p.13–17.
— Naapureiden nykynimiä. In: Kielikello 1992/4, p. 31.
— Miten virolaisia sukunimiä taivutetaan suomen kielessä? In: Kielikello
 1990/4, p. 68.
— Viro vai Eesti? In: Kielikello 1989/1, p. 4.
— Ongelmallisia paikannimiä. In: Kielikello 8 (1976), p. 14–18.
VESIKANSA, JOUKO Ulkomaiden paikannimet. Nykysuomen oppaita 5.
 WSOY, Porvoo 1980. 184 p.
  Alkusanat – Ohjeisto: Ainekset, Nimien kirjoitusasu, Nimien ääntäminen,
  Nimien taivutus, Paikallissijojen käytöstä – [Nimiluettelo] A–Ö
WESTERHOLM, MARTTI Asumuksennimien paikallisuussijojen käyttö Mikkelin
  pitäjässä. In: Vir. 26 (1922), p. 38–41.
VILJAMAA-LAAKSO, MARJA Markkinavoimat, virtuaalitodellisuus ja paikan-
  nimet. In: Yhteinen nimiympäristömme. Nimistönsuunnittelun opas. Edited
  by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄNEN, RITVA LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ
  110. Suomen kuntaliitto, Hki 1999, p. 82–87. — See also: Kielikello 1999/1,
  p. 16–20.
— Namnplanering som en del av samhällsplaneringen. In: Ortnamnen — min-
  nen i miljön. Dagarna för Europas byggnadsarv 11.–12.9.1999. Written by
  PAIKKALA, SIRKKA & al. Finlands hembygdsförbund, Hfors 1999, p. 29–33.
— Nimistönsuunnittelu on osa yhdyskuntasuunnittelua. In: Paikannimet — pai-
  kan muisti. Euroopan rakennusperintöpäivät 11.–12.9.1999. Written by
  PAIKKALA, SIRKKA & al. Suomen kotiseutuliitto, Hki 1999, p. 29–33.
VILJAMAA-LAAKSO, MARJA Nimistönsuunnittelu 2000-luvulle. In: Yhteinen ni-
  miympäristömme. Nimistönsuunnittelun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA
  —PITKÄNEN, RITVA LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen kunta-
  liitto, Hki 1999, p. 40–53.
— Gamla namn står sig både nu och framdeles. In: Ord och några visor.
  Tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Edited by BLOMQVIST, MARIANNE.
  MINSNL 18. Hfors 1997, p. 325–328.
— Gatunamn och identitet. In: Byens navne. Stednavne i urbaniserede områder.
  Rapport fra NORNA:s 24. symposium i København 25.–27. april 1996.
  Edited by DALBERG, VIBEKE—JØRGENSEN, BENT. NORNA-rapporter 64.
  NORNA-förlaget, Uppsala 1997, p. 159–170.
— Kadunnimet ja identiteetti. In: CIFU-8/5 (1995), p. 295–299. — See also:
  Kielikello 1995/4, p. 29–33.
— Namnen i Hagalund hör till stadsbilden. Esbo stadsplaneringsverk,
  namnenheten, Esbo 1992. 45 p.
  Samhällsplanering med namnens hjälp – Bostadsstiftelsens tid – Esbo övertar
  namngivningen – Vad stadsnamnen kan berätta – Namnen i Hagalund lever och
  utvecklas – Förteckningar över namnen på delområden och gator i Hagalund
— Nimistö Tapiolan kaupunkikuvassa. Espoon kaupunkisuunnitteluvirasto,
 nimistöyksikkö, Espoo 1992. 45 p.
  Yhdyskuntasuunnittelua nimien avulla – Asuntosäätiön aika – Espoo nimien
  antajaksi – Kadunnimien kertomaa – Tapiolan nimet elävät ja kehittyvät – Luet-
  telot Tapiolan osa-alueiden ja katujen nimistä
— Place names in the Tapiola cityscape. Espoo City Planning Office, Place-
 Names Unit, Espoo 1992. 49 p.
  Place-names as a means of community planning – The housing foundation era –
  Names given by the city of Espoo – The saga of street names – Tapiola place
  names live with the times – Indexes of Tapiola place and street names
— Name Planning as a Part of Town Planning. In. PICOS 17/2 (1990), p. 444–
  451.
— Nimet teille, kaduille ja toreille. In: Sukuviesti 1990/5, p. 21–22.
VILJAMAA, MARJA Om namnplanering som en del av stadsplaneringen. In:
  Ortnamnsvård och ortnamnsplanering. Handlingar från NORNA:s femte
  symposium på Hanaholmen 23–25.9.1977. Edited by ZILLIACUS, KURT.
  NORNA-rapporter 13. Uppsala 1978, p. 81–98.
VILKUNA, KUSTAA Paikannimien paikallissijojen käytöstä. Miksi Luvialla
  mutta Laviassa? In: Vir. 69 (1965), p. 105–120.
VILPPULA, MATTI Kaavanimisuunnittelua Vihdissä. In: Yhteinen nimiympäris-
  tömme. Nimistönsuunnittelun opas. Edited by PAIKKALA, SIRKKA—PITKÄ-
  NEN, RITVA LIISA—SLOTTE, PETER. KKTKJ 110. Suomen kuntaliitto, Hki
  1999, p. 65–71.
YRTTIAHO, KAARLO Musliminimet massahölkässä Suomeen — henkikirjoittaja
  ja kielitoimisto oletteko valmiit? In: Vir. 94 (1990), p. 527–529.
ZILLIACUS, KURT (ed.) Ortnamnsvård och ortnamnsplanering. Handlingar
  från NORNA:s femte symposium på Hanaholmen 23–25.9.1977.
  NORNA-rapporter 13. Uppsala 1978. 213 p.
ZILLIACUS, KURT—ÅDAHL-SUNDGREN, ULLA (eds.) Svenska ortnamn i Fin-
  land. 4th edition, 2nd unalterd impression. Skrifter 2. KKTK, Hfors 1984.
  112 p.
  Review: ANDERSSON, THORSTEN, NoB 73 (1985), p. 248.

								
To top