Ceramics ??????? by 5E35cTB

VIEWS: 48 PAGES: 46

									                                  Винахід - 2005
Кращий винахід – 2005

І місце

Спосіб підбивання трубопроводу ґрунтом з відвалу та пристрій для його
здійснення, обладнання для ущільнення ґрунту під трубопроводом та
ґрунтоущільнюючий механізм

патент № 44294

Патентовласники: ТОВ Науково-дослідний та технічний центр „Ротор”, ВАТ
Акціонерна компанія по транспорту нафти „Транснєфть” (RU), Підприємство
придніпровських магістральних нафтопроводів.

Автори: Биков Олександр Володимирович, Василенко Станіслав Кузьмич, Коваль
Андрій Борисович, Кумилганов Алєксандр Сємьоновіч (RU), Лейченко Юрій
Борисович, Мамонтов Юрій Міхайловіч (RU), Мовчан Алій Андрійович, Мусійко
Володимир Данилович, Скрипковський Олексій Миколайович, Чєрняєв Валєрій
Давидовіч (RU), Яковлєв Віктор Іванович

Галузь: транспорт, енергетика, збереження навколишнього середовища
Регіон: м. Київ


   Винахід відноситься до галузі технології та технічних засобів робіт,
пов‘язаних з прокладанням та     капітальним ремонтом    магістральних
трубопроводів з діаметром труб 530 – 1220 мм без піднімання труби і припинення
перекачування нафти.
Для вирішення цієї задачі винахідниками було створено комплекс нових машин
для виконання земляних робіт продуктивністю 80 – 12- пог. м/год. Однією з таких
машин є машина підбивання ґрунту під діючим трубопроводом після заміни
старого ізоляційного покриття.
   Завданням підбиваючої машини є безперервна подача подрібненого ґрунту
у виїмку під трубопровід і його рівномірне ущільнення спеціальним
ґрунтоущільнюючим   механізмом.  Ґрунтоущільнюючий   механізм   виконує
завершальну стадію ремонтних робіт, від ефективності проведення яких залежить
напружено-деформований стан трубопроводів при їх подальшій експлуатації.

  Основними перевагами ґрунтоущільнюючого механізму за винаходом є:
  1. Забезпечення руху лопастей по заданій траєкторії в межах безпечної зони
   відносно трубопроводу і забезпечення безперервного і надійного
   автоматичного контролю положення механізму в залежності від глибини
   залягання і радіуса повороту трубопроводу;
  2. Виключення можливості механічного пошкодження нового ізоляційного
   покриття і самого трубопроводу;
  3. Досягнення необхідного ступеня ущільнення ґрунту під трубопроводом , що
   запобігає осіданню труби під час експлуатації, а також забезпечує
   рівномірність ущільнення ґрунту, як з боків трубопроводу, так і вздовж його
   осі;
  4. Досягнення мінімальних силових навантажень на елементи механізму, що
   підвищує їх довговічність і забезпечує можливість слідкування за зусиллями
   ущільнення в залежності від ґрунтових умов;
                               Винахід – 2005

5. Досягнення мінімального впливу вертикальної реакції обтискування, що
  передається через стрілу на тягач, з метою зменшення навантажень і
  покращання керованості машиною;
6. Забезпечення швидкого переналагодження механізму на інший діаметр
  трубопроводу.

 Винахід впроваджено у виробництво та втілено в машині МП - М.

  Економічний ефект від впровадження становить 80-112 млн. грн./ рік, а при
застосуванні всього комплексу землерийних машин, в яком працює машина
МП-М,- економія матеріальних витрат при капітальному ремонті трубопроводів
складе 340-470 млн. грн./рік.

  Винахід та технологія демонструвались на міжнародних виставках у Канаді,
Німеччині та Китаї.

  Винахід захищено 20-тирічним патентом України та патентами РФ (№
2135699), США (№ 6418644 В1), Угорщини (№ 223214) та Євразійським
патентом (№ 002996).
                                     2
                                  Винахід – 2005

Кращий винахід - 2005
ІІ місце

Спосіб переробки меланжів – окисників ракетного палива

патент №: 67466

Патентовласник: Сумський державний науково-дослідний інститут мінеральних
добрив і пігментів

Автори: Карпович Едуард Олександрович, Заречений Володимир Григорович,
Вакал Сергій Васильович, Малій Наталія Іванівна, Сіліч Ганна Василівна

Галузь: збереження навколишнього середовища
Регіон: Сумська обл.


    Винахід відноситься до способів знешкодження та утилізації некондиційних
меланжів – окислювачів ракетного палива.
    Меланжі – окислювачі ракетного палива представляють собою суміш
концентрованої азотної кислоти й оксидів азоту. Основне їх призначення –
забезпечення умов горіння рідкого вуглеводного палива в реактивних двигунах у
верхніх прошарках атмосфери, бідних киснем.
    Меланжі тривалий час можуть зберігатися в цистернах, що виготовлені з
нержавіючої сталі або з алюмінію.
    Тепер на складах знаходиться значна кількість меланжів, у котрих або минув
гарантований термін збереження, або через підвищення вмісту в них продуктів
корозії, їх не можна використовувати по прямому призначенню.
    На сьогодні, в Україні у великих обсягах утилізацію меланжів не проводять.
При утилізації меланжів (зокрема у Молдові) використовують метод
доспалювання, що значною мірою забруднює атмосферне повітря і шкодить
навколишньому середовищу.
    Технологія утилізації меланжу за винаходом полягає у взаємодії окислів
азоту з карбамідом в присутності води та одержанні рідкого азотного добрива, що
відноситься до добрив відомого класу, типу КАС – розчинів карбаміду і аміачної
селітри.
    Спосіб реалізується без утворення твердих і рідких відходів виробництва та
знижує ризик екологічної аварії при руйнації ємностей, у яких зберігається меланж.
    Технологія за винаходом дозволяє створити автономні установки для
утилізації меланжів безпосередньо біля сховищ, уникаючи при цьому необхідності
транспортування меланжу. Основною задачею способу є проведення умов
знешкодження меланжів при мінімальному впливі шкідливих чинників на екологію
району установки.
    Переваги технології за винаходом:
    1. Відсутність використання теплової енергії для технологічних потреб.
    2. Відсутність програмованих викидів в атмосферу окислів азоту.
    3. Результат переробки відходів – виробництво корисної хімічної продукції –
      мінеральних добрив.
    4. Гарантований збут виготовлення рідких азотних добрив.
    5. Значно менша вартість впровадження технології переробки меланжу
      відносно вартості його зберігання.
                                        3
                                Винахід – 2005

   6. Значно менша вартість переробки меланжу за запропонованою
    технологією відносно вартості його спалювання.
   7. Одержання додаткового виробництва та реалізації продукції і, як
    наслідок, збільшення внутрішнього валового продукту (ВВП).
   8. Одержання   прибутку  від  реалізації продукції підприємством-
    переробником і поповнення державного бюджету у вигляді податку на
    прибуток.

   Термін окупності капітальних вкладень при впровадженні винаходу
становить 4,9 місяці.
   Розрахунковий економічний ефект від впровадження винаходу складає
134 млн. грн./рік.

   Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
   Подано заявку на патент РФ.
                                      4
                                   Винахід – 2005

Кращий винахід – 2005
ІІІ місце

Пристрій для вирощування профільованих монокристалів

патент № : 47846 А

Патентовласник: Науково-дослідне відділення „Оптичні та конструкційні
кристали” Науково-технологічний концерн „Інститут монокристалів” НАН України

Автори: Литвинов Леонід Аркадійович, Ткаченко Сергій Анатолійович, Коваль
Юрій Миколайович

Галузь: машинобудування та приладобудування
Регіон: Харківська обл.


   Винахід відноситься до сфери одержання монокристалів способом
Степанова і може бути використаний при вирощуванні профільованих
монокристалів із капілярними каналами з розплавів оксидів та інших речовин.
   Вироби з кристалів сапфіру різного профілю з внутрішнім отвором
одержують шляхом вирощування методом Степанова. Однак одержання
капілярних отворів менше 1 мм є досить складною проблемою через
непередбачене замикання отвору в процесі вирощування. А вирощування
довгомірних кристалів з внутрішнім отвором діаметром менше ніж 0,8 мм стає
практично неможливим. З розвитком нових технологій збільшується потреба в
кристалах сапфіра з капілярними каналами менш ніж 1 мм. Ці вироби
використовуються в різноманітних пристроях в якості ізоляторів сопел форсунок
високого тиску, розпилювачів, філь’єр, каналів подачі агресивних рідин та ін. До
даних виробів ставляться досить жорсткі вимоги як до внутрішнього, так і до
зовнішнього діаметру по всій довжині.
   Пропонований винахід дуже ефективно та з мінімальними витратами
вирішує проблему вирощування профільованих монокристалів з фіксованим
внутрішнім капілярним каналом діаметром 0,3 – 0,8 мм і довжиною до 900 мм, як
при одиночній, так і при груповій кристалізації.
   Впровадження винаходу дає можливість значно розширити асортимент
продукції, а саме профільованих монокристалів для споживання як в Україні, так і
за кордоном. За рахунок збільшення номенклатури виробів, що виготовляються,
щорічний обсяг поставок виріс майже в 1,5 рази та складає на місяць 25 000 –
30 000 грн.
   Патентовласником укладено угоди на постачання профільованих
монокристалів, виготовлених за патентом, з такими фірмами, як „ RUBICON
TECHNOLOGY” (США), “GAVISH” (Ізраїль) , “Applied Ceramics” (Ізраїль) , “Almaz
Optics, Inc.” (США), “Meller Optics, Inc.” (Німеччина), “Orbe Pioneer LTD.” (Японія),
“Impex High Tech.” (США).
                                          5
                                 Винахід – 2005

Кращий винахід в регіоні
Автономна Республіка Крим

Пристрій гідроклиновий

патент №: 51891 А

Патентовласники: Барбашин Володимир Вікторович, Савіцький Володимир
Миколайович

Автори: Барбашин Володимир Вікторович, Савіцький Володимир Миколайович

Галузь: будівництво


    Винахід відноситься до пристроїв для здобування корисних копалин за
допомогою клинів, зокрема до шпаринних і шпурових пристроїв для руйнування
гірських порід.
    Конструкція за винаходом характеризується унікальними силовими
характеристиками (досягається зусилля від 400,0 тон до 1500,0 тон на основному
клині), що забезпечує здобування блочного каменю у будь-яких об‘ємах та у
найкоротші строки.
    Винахід може бути використаний для відриву по рядку шпурів чи шпар
дрібних і великих монолітів природного каменю, при розробці гірських виробок у
твердих породах, а також при руйнуванні міцних монолітних споруджень з бетону і
залізобетону чи при руйнуванні браку сталеливарного виробництва – т.зв.
чавунних „козлів” . Крім того, цей пристрій може бути використаний в інших
силових механізмах – наприклад, домкратах, гільйотинах і інших пристроях.
    Пристрій за патентом за силовими характеристиками кращий за зарубіжний
аналог ГКП фірми “Darda” у 4-5 разів, а за своєю вартістю – нижчий у 3-6 разів.
    Економічний ефект від впровадження винаходу становитиме 1,5 млн.
грн./рік.
                                       6
                                  Винахід – 2005

Дніпропетровська область

Установка десульфурації чавуну зернистим магнієм у великовантажних ковшах

патент № : 67533 А

Патентовласник: Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної
академії наук України

Автори: Большаков Вадим Іванович, Білий Олексій Петрович, Александров Віктор
Олександрович,   Шевченко Анатолій Пилипович, Воробйов Олександр
Васильович, Носоченко Олег Васильович, Двоскін Борис Вульфович, Остапенко
Олександр Віталійович, Башмаков Олександр Михайлович, Буга Ілля Дмитрович,
Шевченко Віктор Миколайович, Вергун Олександр Сергійович, Костіцин Євген
Олександрович, Курилова Людмила Парфирівна, Булахтін Андрій Сергійович,
Шевченко Сергій Анатолійович, Кисляков Володимир Генадійович

Галузь: хімія та металургія


    Установка десульфурації чавуну зернистим магнієм у великовантажних
ковшах є сучасним автоматизованим комплексом позапічної обробки з
виробничою спроможністю від 0,5 до 5,0 млн. т/рік знесірюваного чавуну з вмістом
сірки до 0,001-0,002 %.
    Високі технічні результати досягнені за рахунок інжекційного введення
магнію у чавун з використанням технічних пристроїв за патентом.
    Установка за патентом дозволяє забезпечити стійке введення реагенту в
чавун, рівномірне барботування ванни чавуну, знижує навантаження на елементи
конструкції установки, спрощує управління процесом і обслуговування фурм.
Одночасно з цим знижуються капітальні витрати, забезпечується можливість
наповнення ковшів чавуном до 95-97% і високе засвоєння реагенту (понад 90 %).
    Технічне рішення за винаходом у порівнянні з аналогами забезпечує
стабільні режими дозування і інжектування магнію у розплав чавуну. Завдяки
цьому гарантується стабільність параметрів вдування реагенту, що в свою чергу,
дозволяє відмовитись від допоміжних домішок до магнію і практично вирішити
проблему глибокого рафінування чавуну за вмістом сірки.
    Використання установки за патентом дозволяє одержати прибуток від
десульфурації чавуну в обсязі 2,685 млн. дол. США / рік.
    Строк окупності витрат на установку десульфурації чавуну в обсязі 2,5 млн.
тон на рік складає 10 місяців.
    Крім указаного економічного ефекту, УДЧ за патентом забезпечує
здійснення ресурсозбереження технології десульфурації чавуну завдяки:
    - зменшенню витрат чавуну зі шлаком;
    - зменшення витрат реагенту;
    - зменшення витрат на утилізацію шлаку;
    - зменшення капітальних витрат при будівництві УДЧ за рахунок меншого
      обсягу устаткування.
    -
    За станом на 2005 рік споживачами застосування техніки десульфурації
чавуну магнієм за патентом є:
    - ВАТ „МК „Азовсталь”,
    - „Запоріжсталь”,

                                        7
                                 Винахід – 2005

   - „Криворіжсталь”,
   - Єнакієвський металургійний завод
   - 24 установки на металургійних комбінатах Китаю за сумісним обсягом
виробництва 28 млн. т чавуну на рік;

   Потенційними споживачами, які надіслали запит на установку є:
   - Індія (1,5 млн. т /рік);
   - Іран (0,8 млн. т/рік);
   - Польща (5,4 млн. т/рік);
   - Болгарія (1,0 млн. т/рік).

    Технологія, захищена патентом, експонувалась на міжнародних виставках в
Індії, Китаї, Німеччині.
                                       8
                                  Винахід – 2005

Донецька область

Спосіб отримання глибокодемінералізованої води

патент №: 72057

Патентовласник: Відкрите акціонерне товариство „Концерн Стирол”

Автори: Янковський Микола Андрійович, Степанов Валерій Андрійович

Галузь: збереження навколишнього середовища


    Винахід відноситься до галузі підготовки води методом зворотного осмосу і
може бути використаний в теплоенергетиці, хімічній та інших галузях
промисловості для одержання живильної води енергетичних котлів та систем
перетворення в аміачному виробництві, забезпечує захист навколишнього
середовища в галузі водоспоживання і захист рік від стоків, які містять шкідливі
хімічні речовини.
    Спосіб отримання глибокодемінералізованої води для систем перетворення
аміачного виробництва за патентом виключає збір річкової води, застосовуючи в
якості вихідної води високомінералізовані біологічно очищені стічні води хімічного
виробництва, зливові стоки, шахтні води та інше. При цьому створюється
замкнута система водоспоживання, яка використовує для очищення води від
розчинених домішок безреагентну мембранну технологію зворотного осмосу.
    В результаті отримується якісна живильна вода для систем паротворення
високого та середнього тиску, підвищується ефективність використання вихідної
води, запобігається засолення водних джерел, заощаджується енергія й
одночасно створюються умови для отримання мінеральної сировини – повареної
солі.
    Економічний ефект від впровадження винаходу становить 11,9 млн. грн. на
рік.
    Винахід захищено 20-тирічним патентом України, подана заявка на винахід
РФ.
                                        9
                                  Винахід – 2005

Житомирська область

Спосіб визначення селекційної та виробничої цінності сортів і біотипів рослин за
пилком

патент №: 73733

Патентовласник: Поліщук Інеса Борисівна

Автори: Поліщук Інеса Борисівна

Галузь: агропромисловий комплекс


   Винахід відноситься до селекції сільськогосподарських культур і може бути
використаним в селекції, насінництві і сортовипробуванні сортів.
   Запропонований спосіб відрізняється використанням показників усіх наявних
розмірів пилкових зерен (від найменшого до найбільшого діаметрів) , поділом їх на
фракції і підфракції та визначенням співвідношення між фракціями, завдяки чому
здійснюється виявлення і відбір селекційно- і виробничоцінних сортів і біотипів.
   За допомогою винаходу можливо виявити конкурентноспроможні сорти і
біотипи яблуні, картоплі, пшениці (озимої та ярої) та інших культур.
   Прогнозований економічний ефект від впровадження винаходу становить
2,0 млн. грн./рік.
   Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
                                       10
                                Винахід – 2005

Закарпатська область

Спосіб підготовки вихідної   сировини  для  вирощування  монокристалів
лейкосапфіру (ά-Al2O3)

патент №: 61230

Патентовласник: Блецкан Дмитро Іванович, Пекар Ярослав Михайлович, Блецкан
Олександр Дмитрович

Автори: Блецкан Дмитро Іванович, Пекар Ярослав Михайлович, Блецкан
Олександр Дмитрович

Галузь: матеріалознавство


    Винахід відноситься до технології вирощування монокристалів і може бути
використаний при підготовці вихідної сировини для вирощування монокристалів
лейкосапфіру (ά-Al2O3) напрямленою кристалізацією розплаву.
    Запропонована технологія підготовки вихідної сировини для вирощування
монокристалів лейкосапфіру (ά-Al2O3) здійснюється за допомогою досить простої
приставки до ростової установки „Омега”, забезпечує щільне і повне заповнення
тигля, процес заповнення здійснюється шляхом плавлення порошку, а значить має
місце часткове його очищення внаслідок випаровування легколетючих речовин.
Важливим є різке зниження вартості сировини з 400 грн. до 45 грн.
    Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
    Технологія за винаходом експонувалась на міжнародній виставці у Китаї
(жовтень 2005р.)
                                      11
                                 Винахід – 2005

Запорізька область

Водяна система генератора інертного газу

патент №: 7722 U

Патентовласник: Державне підприємство „Машинобудівне конструкторське бюро
„ПРОГРЕС” ім. акад. Івченка

Автори: Муравченко Олег Федорович, Кравченко Ігор Федорович, Пінчук
Валентин Васильович, Кирилюк Андрій Іванович, Машкін Василь Павлович,
Мінаков Віталій Анатолійович

Галузь: енергетика


    Водяна система охолодження є невід‘ємною конструктивною частиною
генератора інертних газів (ГІГ) з камерою допалювання, виконаного на базі
авіаційного газотурбінного двигуна. Такі генератори призначені для продукування
інертного газу з метою пожежогасіння в будь-яких видах замкнутих приміщень. Це
можуть бути шахти, склади, тунелі, житлові приміщення, телевежі і т.д. Генератор
інертних газів із запатентованим пристроєм на визначених режимах роботи
успішно випробуваний для захисту рослин від заморозків.
    Рішення за патентом запобігає найменшу можливість руйнування гарячої
частини генератора інертних газів, а отже, його відмовлення в екстремальних
умовах пожежі будь-якого ступеня важкості. Унаслідок вдалого конструкційного
рішення підвищилась ефективність роботи генератора при забезпеченні
економічності пристрою за рахунок зменшення матеріальних і тимчасових втрат на
відновлення і зміну його основних гарячих частин.
    Генератор інертних газів з водною системою охолодження за патентом
успішно пройшов Міжвідомчі випробування й експлуатується в Україні та за
кордоном.
    Різні модифікації установки експонувались на міжнародних виставках та
відзначені нагородами.
                                       12
                                Винахід – 2005

Кіровоградська область

Одноківшовий двогусеничний екскаватор

патент №: 57216 А

Патентовласник: Бугайов Сергій Семенович

Автори: Бугайов Сергій Семенович, Бугайов Семен Петрович

Галузь: машинобудування та приладобудування


    Винахід відноситься до гірничих машин для відкритих робіт. Конструкція
екскаватора за патентом вирішена розміщенням приймального пластинчатого
(стрічкового) конвеєру похило між гусеничними ходами всередині П-подібної
нижньої рами в повздовжньому напрямку.
    Така конструкція забезпечує зменшення тривалості технологічного циклу,
підвищує продуктивність екскаватора, дозволяє вести розробку та виїмку
розсипчастих та підірваних скельних порід з розвантаженням на пластинчатий
(стрічковий) конвеєр. Транспортування порід конвеєром в транспортні засоби
значно менша по енергоємності ніж витрати енергії на повороти верхньої
поворотної платформи екскаватора на розвантаження та повернення до копання.
    Продуктивність екскаватора за винаходом зростає в 1,5 – 2 рази.
    Економічна ефективність від впровадження винаходу може становити136,5
млн. грн./рік. Окупність капітальних вкладень при впровадженні винаходу
становить 0,75 року.
                                      13
                                 Винахід – 2005

Місто Київ та Київська область

Термопластична формувальна    композиція  для  отримання  ультратонких
синтетичних волокон

патент №: 69476

Патентовласник: Київський національний університет технології та дизайну

Автори: Цебренко Марія Василівна, Резанова Вікторія Георгіївна, Цебренко Ірина
Олександрівна

Галузь: хімія та металургія


   Винахід відноситься до термопластичних формувальних композицій для
отримання ультратонких синтетичних волокон (мікроволокон) і може бути
використаний для формування мікроволокон шляхом переробки розплавів
сумішей полімерів.
   Запропонована термопластична композиція забезпечує отримання
ультратонких волокон (мікроволокон) діаметром від десятих відсотків до декількох
мікрометрів. Таких волокон немає в природі і вони не можуть бути одержані за
традиційними технологіями.
   Призначення фільтру на основі мікроволокон – фільтрація питної і технічної
води, повітря, ліків і середовищ для їх виробництва, різні технологічні гази,
органічні розчинники, концентровані мінеральні і органічні кислоти, луги і їх
розчини, нафта, масла, фоторезистори, фотоемульсії, травники, проявники,
перекиси, пиво, лікеро-горілчані вироби, технологічні середовища харчової
промисловості, радіоактивні аерозолі та пил.
   Фільтрувальний елемент не вносить домішок заліза, міді, кремнію,
марганцю, нікелю, алюмінію, кальцію, а також органічних речовин у фільтрат.
Фільтрувальний матеріал не обростає бактеріями і проявляє сорбційну активність.
   За своїми властивостями розроблені фільтри перевищують фільтри
аналогічного призначення таких відомих фірм, як Millipor, Sartorius, Gelman.
   Фільтрувальні композиції з фільтрувальними елементами експонувались на
міжнародних виставках в Україні та Китаї.
   Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
                                       14
                                  Винахід – 2005

Луганська область

Спосіб підготовки газу для синтезу метанолу

патент №: 37785

Патентовласник:   Сєвєродонецьке   державне   виробниче   підприємство
„Об‘єднання „Азот”

Автори: Волохов Іван Васильович, Фьодоров Олександр Миколайович, Голубєв
Валентин Валентинович, Шатохін Віталій Федорович,   Вакуленко Анатолій
Леонідович, Кобзарь Анатолій Михайлович, Носков Борис Іванович, Бережний
Леонід Леонідович, Носачьов Павло Григорович

Галузь: хімія та металургія


    Винахід відноситься до хімічної галузі, зокрема, до способу підготовки газу
для синтезу метанолу, шляхом конверсії вуглеводневого газу, його охолодження,
змішування із газом, який містить водень і оксид або діоксид вуглецю, а
співвідношення реагуючих компонентів додатково корегують або кількістю водню,
який подають в суміш газів, або шляхом подачі діоксиду вуглецю на конверсію
вуглеводневого газу.
    Технічне рішення за винаходом оптимізує процес підготовки газу для
синтезу метанолу, регулює стехіометричне співвідношення реагуючих компонентів
без додаткової стадії очищення газу від діоксиду вуглецю.
    Впровадження винаходу забезпечило зниження собівартості вихідного газу у
виробництві метанолу за рахунок зниження витрат сировини та енергоресурсів,
виведення стадії МЕА очищення конвертованого газу.

   Річна економія від впровадження винаходу складає 3,865 млн. грн./рік.

   Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
                                        15
                                  Винахід – 2005

Львівська область

Препарат протизапальної дії для лікування тварин – ліпоген

патент: 55967 А

Патентовласник: Інститут біології тварин Української академії аграрних наук

Автори: Кичун Ігор Володимирович, Віщур Олег Іванович, Чорненький Тарас
Ярославович

Галузь: агропромисловий комплекс


   Винахід належить до ветеринарної медицини, зокрема, ветеринарної
фармакології, а саме до створення препаратів, що володіють пролонгованою
антимікробною дією.
   Запропонована композиція, що має стійкий протизапальний ефект з
пролонгованою антимікробною дією, економний у виготовленні і зручний у
застосуванні.
   Терапевтична ефективність препарату – 95-99%.
   Проводиться впровадження розробки в інститутах АПВ Української академії
аграрних наук та господарствах різної форми власності.
                                       16
                                  Винахід – 2005

Одеська область

Спосіб пеленгування джерел випромінювання

патент №: 69553 А

Патентовласник:   Дем‘янчук   Борис  Олександрович,   Буренков  Дмитро
Олександрович

Автори: Дем‘янчук Борис Олександрович, Буренков Дмитро Олександрович

Галузь: електроніка та комунікаційні системи


    Винахід відноситься до технології однопозиційного визначення кутових
координат, азимута і кута місця джерел випромінювання різноманітних сигналів у
радіолокаційному діапазоні частот.
    Спосіб забезпечує швидке та однаково точне однопозиційне пеленгування
джерел безперервного випромінювання у координатних площинах систем
міліметрового, сантиметрового та дециметрового діапазонів в просторі по куту
місця від 0 до 90 градусів, по азимуту – від 0 до 360 градусів.
    Спосіб реалізується за допомогою перископічної трансрефлекторної
вісісиметричної сіткової антени, яка не має (на висоті випромінюючого центру)
токопроводних блоків та механічних вузлів, що обертаються. Це дозволяє
зменшити у 30 разів вагу типових конструкцій, які піднімають на мачту, збільшує у
десятки разів ремонтопридатність та відновлюваність при пошкодженнях.
    Впровадження винаходу дасть можливість пошуку джерел випромінення на
великих та гранично малих кутах місця і за горизонтом.
    Пропонований винахід вирішує проблему локації (безперервної та
своєчасної) об‘єктів і збереження швидкої (за кілька годин) відновлюваності
пеленгаторів у випадку їх пошкоджень.
    Винахід може бути використаний у протиповітряній обороні, цивільній авіації
(аеропорти тощо), телекомунікаційних структурах, станціях метеозондування.
                                        17
                                 Винахід – 2005

Полтавська область

Ґрунтовка

патент № 69835 А

Патентовласник: Школяр Сергій Петрович

Автори: Прасолов Євген Якович, Школяр Сергій Петрович

Галузь: будівництво


   Винахід відноситься до будівництва, а саме до виробництва екологічно
чистих сумішей ґрунтовок для оштукатурених поверхонь під фарбування.
   В результаті створення винаходу вирішено завдання удосконалення складу
ґрунтовки, який дозволяє поліпшити її фізико-механічні властивості, а саме
зменшення часу висихання, підвищення адгезії, пластичності, а також екологічні і
економічні характеристики за рахунок використання нетоксичних, недефіцитних,
недорогих відходів виробництва.
   Ґрунтовка за винаходом має здатність створювати рівномірний
безперервний шар по поверхні і є технологічною при виконанні будівельних
оздоблювальних робіт.
                                       18
                                Винахід – 2005

Рівненська область

Металодетектор збирального комбайна і спосіб виявлення феромагнітного тіла
(його варіанти)

патент №: 57622

Патентовласник:  Приватне  мале  підприємство  Науково-виробнича  фірма
„Продекологія”

Автори: Биков Олександр Болеславович, Томчук Віталій Васильович, Лозін
Дмитро Андрійович, Джус Микола Ілліч (RU), Джус Ілля Миколайович (RU)

Галузь: машинобудування та приладобудування


   Винахід відноситься до області сільськогосподарської техніки і може
використовуватись в кормо- і зернозбиральних комбайнах.
   суть запропонованого технічного рішення полягає у формуванні сигналу
близького чи рівного сигналу завади і вирахуванні цього сигналу із сигналу,
одержуваного з індукційного датчика при роботі механізму
   Металодетектор за винаходом захищає робочий орган кормозбирального
комбайна (різальний пристрій) від поломок при попаданні металевих предметів,
зменшує кількість ремонтів комбайна, зменшує витрати на проведення ремонтів і
збільшує строк служби комбайна.
   Металодетектор за винаходом відрізняється від аналогів спрощеною
схемою, спрощеним процесом настроювання металодетектора, підвищенням
стійкості до завад і підвищеною чутливістю.

   Винахід захищено 20-тирічним патентом України та патентом РФ.
                                      19
                                  Винахід – 2005

Сумська область

Капсуль-детонатор

патент №: 60824 А

Патентовласник: Шосткінський казенний завод „ІМПУЛЬС”

Автори: Бунін Олександр Борисович, Войнаренко Михайло Григорович, Гладков
Юрій Аркадійович, Доронько Микола Іванович, Сафронов Анатолій Рудольфович,
Черкай Михайло Панасович, Чернов Євген Дмитрович

Галузь: машинобудування та приладобудування


   Винахід відноситься до засобів ініціювання зарядів вторинних вибухових
речовин миттєвої або уповільненої дії і може бути використаний під час
проведення вибухових робіт у різних галузях народного господарства, які
застосовують вибухові речовини, наприклад, у гірничорудній промисловості,
будівельній галузі, аварійно-рятувальній службі.
   Капсуль-детонатор за винаходом містить порожнистий корпус з закритим
дном, в якому розміщені основний заряд вторинної вибухової речовини, проміжна
товстостінна оболонка з ініціювальним зарядом з вторинної вибухової речовини з
перемінною щільністю по довжині оболонки та запалювально-уповільнюючий
елемент у торці проміжної оболонки, який дає необхідний час для уповільнення
капсуля-детонатора.
   Технічне рішення за винаходом забезпечує підвищення надійності
функціонування за рахунок введення нових елементів конструкції і зв‘язків і нового
виконання відомих елементів. Згідно з винаходом густина вторинної вибухової
речовини ініціювального заряду у кінцевій ділянці отвору втулки більша за її
густину на початковій ділянці отвору втулки і менша за густину вторинної
вибухової речовини основного заряду. Крім того, капсуль-детонатор не потребує
застосування проміжної вторинної вибухової речовини, що дозволяє спростити
конструкцію.
   Впровадження технічного рішення за винаходом може дати економічний
ефект у розмірі 2,7 млн. грн./рік.
                                        20
                                  Винахід – 2005

Тернопільська область

Інерційний планетарний трансформатор моменту

патент №: 55495

Патентовласник: Данилишин Григорій Михайлович

Автори: Данилишин Григорій Михайлович

Галузь: машинобудування та приладобудування


    Винахід належить до механічних автоматичних безступеневих передач
інерційно-імпульсного типу і може бути використаний в трансмісіях легкових і
вантажних автомобілів, мотоциклів, транспортних засобів спеціального
призначення та приводах стаціонарних машин і верстатів.
    Структурно інерційні планетарні трансформатори моменту – неповні
диференціальні механізми з двома ступенями рухливості, в яких незрівноважені
вантажі (дебаланси) на сателітах планетарного імпульсного механізму накладають
на наявні кінематичні зв‘язки ще й динамічні, що надає приводу з вказаними
передачами властивості „природного” автоматизму.
    Компонувальна схема згідно винаходу передбачає розміщення дебалансу
по одну сторону відносно лінії, що з‘єднує центральну вісь і вісь відповідного
сателіта, обертовий момент формується асиметричним (при врахуванні в описі
винаходу відцентрових сил як домінуючих –знакопостійним), що знімає
необхідність впровадження механізмів вільного ходу в приводі.
    Технічне рішення за винаходом передбачає трансформацію обертового
моменту без замикання вихідного вала трансформатора на корпус,
характеризується високою надійністю, довговічністю, компактністю та здатністю
забезпечити передбачені режими роботи. Це дає підстави ефективного
впровадження механічних автоматичних безступеневих передач принаймні на
рівні обсягу ринку гідромеханічних передач в країнах Західної Європи – від 10% до
30% з прогнозованим зростанням до 50% завдяки економії від ресурсозбереження.
    Економічний ефект від впровадження винаходу може становити 3,85 млн.
грн./рік.
    Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
                                       21
                                Винахід – 2005

Харківська область

Цифрова система комутації

патент №: 56015 А

Патентовласник: Акціонерне товариство закритого типу Науково-виробниче
підприємство „Українські телекомунікаційні системи”

Автори: Акіншин Володимир Леонідович, Апостолов Сергій Віталійович,
Астапович В’ячеслав Васильович, Бабенко Андрій Леонідович, Білик Олег
Миколайович, Болдовський Сергій Антонович, Булгаков Олександр Миколайович,
Вольвач Дмитро Олександрович, Вольвач Олександр Дмитрович, Гавриленко
Борис Юрійович, Гурін Олександр Валентинович, Дмітрієв Геннадій Никандрович,
Дубовик Ігор Васильович, Захаров Олександр Степанович, Ключка Роман
Віталійович, Кочетов Ігор Сергійович, Лихобаба Олександр Борисович, Макуліна
Тетяна Олексіївна, Миргород Микола Петрович, Мисливцева Олена
Володимирівна, Оболенцева Алла Миколаївна, Овчаренко В"ячеслав Євгенович,
Ольховський Віктор Петрович, Охріменко Тетяна Іванівна, Плотнікова Ольга
Іванівна, Рильський-Риловніков Ігор Тимофійович, Самойленко Дмитро
Євгенійович, Томах Геннадій Миколайович, Фірсов Володимир Володимирович,
Черніга Володимир Борисович, Шегеда Артем Миколайович, Яновський Микола
Володимирович

Галузь: електроніка та комунікаційні системи


   Цифрова система комутації за винаходом „Восток” – універсальний
комплекс програмно-апаратних засобів, який дозволяє побудову цифрових
автоматичних телефонних станцій різного призначення та ємності.
   ЦСК „Восток” може бути використана для побудови цифрових
телекомунікаційних систем для телефонних мереж загального користування та
відомчих цифрових телефонних мереж.
   Технічне рішення за винаходом дозволяє розширити функціональні
можливості системи телефонного зв‘язку шляхом створення цифрової системи
комутації у вигляді універсального комплексу програмно-апаратних засобів з
розподіленою системою керування, за рахунок нового виконання абонентських
комплектів з уведенням в них процесорів, а також модуля абонентської
концентрації і модуля транзитної комутації. Така структура побудови забезпечує
роботу системи з будь-якими стандартизованими телефонними апаратами і
комплексами комутаційного обладнання, що дозволяє створювати системи будь-
яких ємностей за рахунок введення необхідної кількості модулів абонентської
концентрації і блоків групового підключення у модулі транзитної комутації;
створювати системи будь-якого призначення – від кінцевої телефонної станції до
опорно-транзитної телефонної станції, або цифрові системи комутації у будь-
якому співвідношенні за ємністю і функціональним призначенням телефонних
станцій, які в них входять.
   Цифрова система комутації „Восток”    експонувалась на міжнародних
спеціалізованих виставках в Україні.
   Винахід захищено деклараційним патентом України та патентом РФ.                                      22
                                  Винахід – 2005

Херсонська область

Кормоготувальний агрегат

патент № 53588

Патентовласник: Науково-виробничий     упроваджувальний   центр  Академії
інженерних наук України

Автори: Соляник Микола Борисович, Вартаян Олександр Мушегович, Олійник
Василь Станіславович

Галузь: агропромисловий комплекс


    Винахід  відноситься  до  сільського  господарства,  зокрема  до
кормовиробництва.
    Технічне рішення за винаходом дає можливість вирішити завдання
створення такого агрегату, який дозволив би за рахунок своїх конструктивних
властивостей виконувати якірне тривале змішування для виробництва корма,
котрий легко засвоювався би тваринами.
    Кормоготувальний агрегат за винаходом відрізняється від аналогів тим, що
на патрубку для подачі матеріалу він має клапан для впуску в переробну камеру
повітря. Це дає змогу виробляти гомогенні корми із зернової суміші в водному
середовищі. Такі корми дають додатковий приріст ваги тварин на відгодівлі на 60 -
80 %.
    Кормоготувальний агрегат за винаходом по ефективності своєї роботи може
замінити 4 звичайні агрегати.
    Корми із зернових, вироблені на кормоагрегаті за винаходом пройшли
апробацію та рекомендовані до використання сільськім та фермерськім
господарствам на території України. Агрегат користувачі характеризують як
бездоганний, економічно вигідний, ефективний і перспективний.
    Агрегат за винаходом експонувався на 5 міжнародних виставках в Україні і
Росії.
    Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
                                       23
                                 Винахід – 2005

Хмельницька область

Пластична паста подвійного призначення для процесів механічної обробки металів

патент №: 71073

Патентовласник: Технологічний університет Поділля

Автори: Кириченко Віктор Іванович, Кириченко Людмила Мефодіївна, Свідерський
Вячеслав Петрович

Галузь: матеріалознавство


   Винахід відноситься до мастильних матеріалів і технологічних рідин.
   Технічне рішення за винаходом дозволяє створити пластичну пасту
подвійного призначення для процесів механічної обробки металів такого складу,
який дозволяє наперед завдавати в широкому інтервалі необхідну кількість
важливих присадок, залежно від твердості металів, а отже і теплонапруженості
процесів їх обробки.
   В основі мастильної композиції використовується ріпакові оливи, які
піддаються   модифікації на першій стадії метанолізом, а на другій –
сульфідуванням, з отриманням кінцевого продукту – нової оливи метофролу-nS.
   Винахід за патентом експонувався на міжнародних виставках в Індії та КНР.
   Винахід захищено двадцятирічним патентом України.
                                      24
                                 Винахід – 2005

Черкаська область

Спосіб припинення процесу горіння

патент № 4786 U

Патентовласник: Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля
МНС України

Автори: Шкарабура Микола Григорович, Тищенко Олександр Михайлович,
Биченко Артем Олексійович, Дядченко Олександр Іванович

Галузь: збереження навколишнього середовища


   Корисна модель відноситься до області пожежної безпеки, а саме до
припинення процесу горіння твердих, рідких та газоподібних горючих матеріалів.
   Суть технічного рішення полягає в тому, що воді, яка використовується для
припинення процесу горіння, надаються додаткові властивості. В осередок горіння
подають електроактивовану воду із значенням рН ≤ 6,0 або рН≥9,0, також
використовують водний аноліт із значенням РН ≤ 3,0.
   Використання способу підвищує ефективність гасіння пожежі за рахунок
скорочення часу гасіння, а також зменшення витрат води.
   При умові використання електроактивованої води в якості вогнегасної
речовини усіма аварійно-рятувальними підрозділами МНС України, сума прямих
збитків від пожеж мала б бути зменшена на 18,3%, що становить 16,8 млн. грн.
                                      25
                                  Винахід – 2005

Галузеві номінації
Агропромисловий комплекс

Спосіб транспортування і перевантаження мінеральних добрив в начіпні машини
для їх внесення та самоскидний причіп і начіпна машина для його здійснення

патент №: 52174

Патентовласник: Приватна науково-виробнича фірма „Агрохіммаш”

Автори: Адамчук Валерій Васильович, Мойсеєнко Володимир Костянтинович

Регіон: Київська область


   Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування і
виробництва і може бути використаний при створенні машин для внесення
мінеральних добрив та при розробці технологій удобрення ґрунту.
   Технічне рішення за винаходом полягає в тому, що машина для внесення
мінеральних добрив монтується на начіпну систему трактора і до її причіпної серги
приєднується дишло переобладнаного причепа. На складі в кузов причепа
завантажуються добрива і агрегат рухається до удобрюваного поля, де причіп
встановлюється біля його краю і його дишло від‘єднується від машини. Трактор з
машиною під‘їжджає до заднього борту причепа, його гідросистема з‘єднується з
гідросистемою трактора і шляхом нахилу кузова добрива самопливом
перевантажуються в бункер машини, за допомогою якої вносяться у ґрунт.
   Застосування винаходу забезпечує механізацію важкої і шкідливої для
здоров‘я ручної праці, що в свою чергу веде до зниження трудовитрат при
удобренні ґрунту у 6 разів.

   Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
                                       26
                                 Винахід – 2005

Біотехнологія та харчова промисловість

Мобільна установка для очищення водопровідної та артезіанської води

патент №: 4068 U

Патентовласник: Рижук Сергій Миколайович, Плітін Володимир Нікіфорович,
Семчук Григорій Михайлович, Жданюк Петро Юхимович, Бердишев Геннадій
Дмитрович, Рибачук Євгеній Олексійович, Малін Леонід Анатолійович

Автори: Рижук Сергій Миколайович, Плітін Володимир Нікіфорович, Семчук
Григорій Михайлович, Жданюк Петро Юхимович, Бердишев Геннадій Дмитрович,
Рибачук Євгеній Олексійович, Малін Леонід Анатолійович

Регіон: Житомирська область


   Корисна модель відноситься до області обробки води з метою одержання
особливо чистої питної води і може бути використана при одержанні особливо
чистої питної води типу „Тала вода” з артезіанської свердловини або водопроводу.
   Мобільна установка за патентом містить дехлоратор, фільтр попереднього
очищення, фільтри попереднього тонкого очищення та первинного очищення,
структуратор, фільтр вторинного очищення і мінералізатор.
   Забезпечення установки фільтром первинної очистки дає можливість
підвищити термін служби установки із збереженням в цілому параметрів води із
льодоподібною молекулярною структурою і підвищеною біологічною активністю.
   Установка за патентом дає можливість одержувати значну кількість води
типу „Тала вода”, вільної від шкідливих речовин зі стертими патологічними
факторами екзогенного походження і виправленою структурно-орієнтаційною
спрямованістю, так званої „живої води”. Крім того, установка дає можливість
виробляти очищену воду в промислових масштабах ( до 30 -100 тис. літрів води з
однієї установки на добу).
   Корисна модель знаходиться на стадії серійного виробництва.
   Економічний ефект від впровадження корисної моделі може становити 2,8
млн. грн./рік.
                                       27
                                  Винахід – 2005

Будівництво

Спосіб Кріпака-Шинкарюка досліджень залізобетонних плит, що працюють на згин
в двох напрямах, та пристрій для його здійснення

патент №: 48726 А

Патентовласник: Кріпак Володимир Денисович, Шинкарюк Юрій Миколайович

Автори: Кріпак Володимир Денисович, Шинкарюк Юрій Миколайович

Регіон: м. Київ


   Винахід відноситься до галузі досліджень властивостей конструкцій та
споруд, а саме до способів досліджень залізобетонних плит та пристроїв для їх
здійснення.
   Спосіб за винаходом вдосконалює існуючий спосіб дослідження
залізобетонних плит, що працюють на згин в двох напрямах, шляхом застосування
нового принципу прикладання навантаження до плити та забезпечення можливості
вимірювання реакцій опор плити, що дозволяє підвищити точність досліджень та
розширити Ії діапазон. Спосіб за винаходом дає можливість досліджувати будь-
який різновид цих плит, підвищувати їх якість та знижувати собівартість.
   Створений за винаходом дослідницький стенд дозволяє:
   - завантажити дослідну плиту рівномірно розподіленими згинаючими
     моментами М1 в одному напрямку та М2 в другому напрямку одночасно
     при однаковій чи різній інтенсивності;
   - контролювати величини даних моментів з часом;
   - виконувати циклічні завантаження, варіюючи значеннями М1 та М2 з
     плином часу;
   - опорам завантажувальних важелів реагувати на прогин плит зміщенням
     точок опору без втрати реакцій;
   - контролювати значення опорних реакцій;
   - викликати утворення в дослідній плиті тріщин різної орієнтації і в заданій
     послідовності, згідно зі схемою виникнення тріщин.

    Впровадження способу дослідження залізобетонних плит за винаходом дає
можливість випробувати якість та виявляти дефекти залізобетонних плит ще на
стадії їх виробництва, тим самим підвищувати рівень безпеки та надійності
будівельних конструкцій, виконаних з цих плит.
    Крім того, комплексне глибоке дослідження властивостей залізобетонних
плит дозволить в подальшому покращити їх характеристики та зменшити їх
собівартість.
                                        28
                                 Винахід – 2005

Електроніка та комунікаційні системи

Мобільний фотосканер

патент №: 3569 U

Патентовласник: Мінковський Василь Георгійович

Автори: Мінковський Василь Георгійович

Регіон: Одеська область


    Пристрій за патентом використовує принципи робіт цифрового фотоапарата
і мобільного телефону з можливістю передачі MMS повідомлень.
    Мобільний фотосканер – це цифровий фотоапарат, який керується
дистанційно за допомогою мобільного телефону і отриманням результатів зйомки
на управляючий телефон у вигляді MMS-повідомлень (фотографій) по каналах
супутникового зв‘язку.
    Суть новизни полягає у тому, що за допомогою фотосканера можна
отримувати фотографії об‘єкта на відстані, без допомоги іншої людини, без
присутності і по команді власника, у будь-який час і, використовуючи канали
мобільного зв‘язку, одержувати фотографії на свій мобільний телефон у будь-
якому місці.
    Фотосканер може бути використаний в наступних областях:
    - стеження за об‘єктами, що охороняються (будинки, офіси, автомобілі
     тощо);
    - нагляд за дітьми, залишеними без дорослих;
    - контроль за діями співробітників в робочий час;
    - тощо.

   Відправляючи на фотосканер SMS з певним кодом його можна
запрограмувати на фотографування:
   - по запиту „господаря”;
   - у автоматичному режимі з певним інтервалом;
   - при сприйнятті мікрофоном шуму – мова, стукіт і т.п.;
   - у нічному режимі;
   - при достатній місткості акумулятора, - передачі звуку з контрольованого
     об‘єкту.
   Через автономність живлення і малий розмір, фотосканери можна
інтегрувати в автомобільні протиугінні системи.
                                      29
                                  Винахід – 2005

Енергетика

Сонячний колектор

патент №: 65474 А

Патентовласник: Страшко Віталій Васильович, Подлєпіч Вячеслав Юрьєвіч (RU),
Безнощенко Дмитро Валентинович

Автори: Страшко Віталій Васильович, Подлєпіч Вячеслав Юрьєвіч (RU),
Безнощенко Дмитро Валентинович

Регіон: Дніпропетровська область


    Винахід належить до геліотехніки, зокрема до колекторів сонячної енергії і
може бути використаний у системах гарячого водопостачання й обігріву побутових
і промислових споруд.
    Сонячний колектор містить теплопоглинаючу панель, котра утворена з
окремих паралельних елементів, кожний з котрих виконаний у вигляді
подовженого виробу, який має у поперечному розрізі вигляд сформованого
цільного замкнутого контуру, утворюючого трубу для теплоносія та закриту з обох
кінців елемента порожнину, заповнену теплоакумулюючою речовиною; при цьому
його зовнішня поверхня, на яку падає сонячне випромінювання, є
теплопоглинаючою поверхнею, і на ній з двох подовжніх сторін виконані зовнішні
подовжні ребра, площини яких паралельні площині теплопоглинаючої панелі та
знаходяться на відстані одна від одної, що забезпечує наявність зазору між
ребрами. Сонячний колектор може монтуватись безпосередньо на каркас споруди
і виконувати роль стіни або даху споруди.

    Економічний ефект від впровадження винаходу може сягати 390 млн.
грн./рік.
    Винахід експонувався на міжнародних виставка в Україні та Австрії.

   Винахід захищено деклараційним патентом України, патентом РФ та подана
міжнародна заявка за системою РСТ.
                                       30
                                 Винахід – 2005

Збереження навколишнього середовища

Електрод для електрохімічної дезактивації та обробки металічних поверхонь

патент №: 60694 А

Патентовласник: Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського
Національної академії наук України

Автори: Зарубицький Олег Григорович, Омельчук Анатолій Опанасович, Буднік
Валерій Григорович, Юденкова Інна Миколаївна, Козин Валентин Хомич

Регіон: м. Київ


    Технічне рішення за винаходом відноситься до галузі електрохімічної
обробки поверхні металевих виробів, зокрема до процесів електрохімічної
дезактивації і може бути використане на підприємствах машинобудівної та
суднобудівної промисловості, атомної енергетики тощо.
    В основі винаходу лежить розробка такого електроду для електрохімічної
дезактивації, який забезпечує подачу в необхідні моменти обробки поверхні
певної кількості електроліту, що запобігає руйнуванню матеріалу діафрагми
електроду. Крім того, електрод за винаходом здатен контролювати силу (густину)
струму, що подається. Конструкція електроду дає можливість обробляти поверхні,
які мають складний рельєф з перегинами.
    В технічному рішенні за винаходом електропровідна пластина електроду
шарнірно з‘єднана з ручкою, на якій є дозатор електроліту з механізмом порційної
подачі розчину до пористого матеріалу та індикатор струму в електричному колі.
    Випробування конструкції   електроду за винаходом показали, що у
порівнянні з відомою конструкцією, він значно простішій в експлуатації та
обслуговуванні, забезпечує високу якість електрохімічної обробки, суттєво
збільшує продуктивність технологічної операції та строк експлуатації пористих
матеріалів. Це в свою чергу обумовлює зниження питомих витрат на процес
електрохімічної обробки.
    Винахід випробувано та впроваджено на ЧАЕС, згідно виконання договору
№ 2/98 від 20.07.98.
    Економічна ефективність від впровадження винаходу становить 100 тис.
грн./рік.
                                       31
                                  Винахід – 2005

Матеріалознавство

Спосіб одержання сцинтилятора на основі селеніду цинку, активованого телуром

патент №: 51766

Патентовласник: Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук
України

Автори: Рижиков Володимир Диомидович, Старжинський Микола Григорович,
Гальчинецький Леонід Павлович, Силін Віталій Іванович

Регіон: Харківська область


   Винахід відноситься до області отримання кристалічних напівпровідникових
матеріалів, що використовуються в електронному, ядерному приладобудуванні,
детекторах іонізуючих випромінювань.
   Технічне рішення за винаходом включає отримання сцинтилятору на основі
селеніду цинку, активованого телуром, що включає попередню підготовку
сировини, вирощування кристалів з розплаву під тиском інертного газу і
термообробку в насичених парах цинку. Відповідно до винаходу, за сировину для
вирощування використовують частки розміром 0,1 – 0,2 мм, механічно активовані
шляхом роздрібнення в середовищі, що містить кисень, попередньо вирощеного
кристалу селеніду цинку, активованого телуром, із вмістом останнього 0,5 – 1,0
мас.%.
   Спосіб за винаходом у порівнянні з прототипом, дозволяє одержувати
кристали селеніду цинку із високим світловиходом, низьким рівнем післясвітіння і
малим часом висвітлення, при зсуві максимуму люмінесценції в короткохвильову
область.
   Впровадження винаходу дає змогу підвищувати швидкодію детектуючої
системи (наприклад, контроль на митниці), підвищити просторове розділення та
здатність розпізнавати окремо органічну та неорганічну складову вмісту вантажів.
   Споживачами продукції, виготовленої за винаходом, є підприємства та
установи в Україні, Швеції, Франції, Ізраїлі, Німеччині, Швейцарії, Канаді, Кореї,
США.
   Винахід захищено 20-тирічним патентом України та патентом РФ.
                                        32
                                  Винахід – 2005

Машинобудування та приладобудування

Робоче колесо відцентрового насоса

патент №: 9828 U

Патентовласник: Близнюк Анатолій Сергійович

Автори: Близнюк Анатолій Сергійович

Регіон: Черкаська область


    Корисна модель відноситься до насособудування, а саме до конструкції
робочих коліс відцентрових насосів, які використовуються в цукровій галузі
агропромислового комплексу як бурякопідйомники.
    Конструкція відрізняється тим, що у відомому робочому колесі
відцентрового насосу, що має диск, на якому закріплені дві зігнуті лопаті, згідно
корисної моделі вихідні кромки лопатей виконані закругленими по радіусу, що
складає 1-1,5 радіуса закруглення вхідної кромки лопатей. Диск робочого колеса
згідно корисної моделі, має площу, зовнішні контури якої утворені робочими
поверхнями лопатей та дотичними до вихідної кромки однієї лопаті та вхідної
кромки іншої лопаті.
    Технічне рішення вирішує задачу створення робочого колеса відцентрового
насосу, в якому шляхом зміни конструкції лопатей та диска, забезпечено
зменшення втрат цукру при роботі буряконасосу та підвищення його економічності.
    Завдяки зменшенню вартості обладнання та вартості зекономленого цукру,
економічний ефект від впровадження корисної моделі становитиме 60,5 млн.
грн./рік.
                                       33
                                   Винахід – 2005

Медицина та фармакологія

Спосіб індивідуального дозування антациду для дітей і дорослих

патент №: 47267

Патентовласник: Ужгородський національний університет

Автори: Русановська Ольга Володимирівна, Сміян Іван Семенович

Регіон: Закарпатський


    Винахід відноситься до галузі медицини, зокрема, до фармакотерапії, і може
бути   використаним   для  індивідуального   дозування   антацидів  при
кислотнозалежних захворюваннях органів системи травлення у дітей та дорослих.
    Винахід дає спрощення процесу визначення індивідуального дозування
антациду, виключення небажаних побічних реакцій та ускладнень, як в процесі
визначення індивідуального дозування антацидів, так і в процесі їх використання.
    Використання винаходу дає можливість уникнути застосування шлункового
зондування, уникнути нефізіологічної, травматичної для хворого процедури та її
ускладнень, тобто дає можливість широкого його застосування для різних вікових
груп (в тому числі для дітей з 2-хрічного віку) та різних категорій хворих, при яких
протипоказано зондування.
    Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
                                         34
                                   Винахід – 2005

Транспорт

Елемент конструкції літального апарата та спосіб його виготовлення

патент №: 32654

Патентовласник: Харківське державне авіаційне виробниче підприємство

Автори: М‘ялиця Анатолій Костянтинович, Сивокозов Василь Степанович,
Кашубін Юрій Якович, Іванько Юрій Федорович

Регіон: Харківська область


   Винахід відноситься до авіаційної техніки.
   Елемент конструкції літального апарату за винаходом являє собою
монолітну конструкцію замкненого профілю з внутрішніми підкріпними
елементами, які виконані прямими або криволінійними в плані за формою та
орієнтованими паралельно твірній елементу конструкції. Спосіб виготовлення
елемента конструкції літального апарата здійснюється шляхом пересування
тиском і полягає в тому, що для формування внутрішніх порожнин застосовують
еластичні вкладиші, які мають можливість температурного об‘ємного розширення
для створення необхідного тиску пресування.
   Впровадження винаходу дозволило знизити вартість процесу виготовлення
елементів конструкції літального апарату завдяки зменшенню тривалості процесу
та застосуванню простого обладнання і оснастки.
   Винахід експонувався на міжнародних виставках у Ірані, Єгипті, Франції (Ле
Бурже), Польщі, Росії.
   Строк окупності винаходу 1,7 року. Економічний ефект від впровадження
становить 2,7 млн. грн./рік.

   Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
                                        35
                                  Винахід – 2005

Хімія та металургія

Спосіб утилізації агломераційного пилу

патент №: 10702 U

Патентовласник: Інститут газу Національної академії наук України

Автори: Лисенко Іван Сидорович, Сігал Ісаак Якович, Трухан Сергій Петрович,
Бабашкін Юрій Миколайович, Кравченко Віталій Антонович, Щавловський Микола
Миколайович, Срібняк Станіслав Васильович, Головченко Володимир Леонідович
Вовк Вячеслав Михайлович, Вишневський Богдан Миколайович, Нікітіна Ірина
Валеріївна

Регіон: м. Київ


   Корисна модель належить до способів агломерації і може бути
використаний у власному агломераційному процесі спікання аглошихти в гірничо-
металургійному виробництві газів.
   В основі технічного рішення лежить спосіб утилізації агломераційного пилу,
який складається з осадження великих частинок пилу і викид відхідних газів в
атмосферу. Після очищення аглогазів від великих частинок пилу їх змішують з
нагрітим повітрям після охолодження агломерату. Утворену суміш знову подають
для проходження крізь аглошихту. При змішуванні аглогазів з нагрітим повітрям,
температура суміші підвищується і, внаслідок цього, для розплавлення шихти
необхідна менша кількість палива. Крім того, аглогази містять паливні компоненти,
які при згоранні під час проходження крізь аглошихту також віддають тепло для
розплавлення шихти. Таким чином, додавання нагрітого повітря і спалення
паливних компонентів в агломераційних газах призводить до економії твердого
палива під час одержання розплаву.
   Таким чином, пропонований спосіб забезпечує повне очищення аглогазів від
пилу, при цьому зменшуються витрати палива для аглошихти і покращується
екологія навколишнього середовища.
   Споживачами даної технології є:
   - МК „Азовсталь” м. Маріуполь;
   - МК ім. Ілліча, м. Маріуполь;
   - Єнакіївський МЗ;
   - МК „Криворіжсталь”, м. Кривий Ріг;
   - МК „Запоріжсталь”;
   - Дніпровський МК, м. Дніпродзержинськ.

   Економічний ефект від впровадження корисної моделі становить 20,4
млн.грн./рік.
                                       36
                                 Винахід – 2005

Кращий винахід серед молоді
І місце

Спосіб регулювання об‘ємної подачі шестеренних гідромашин

патент №: 63343 А

Патентовласник: Кіровоградський державний технічний університет

Автори: Кулєшков Юрій Володимирович, Черновол Михайло Іванович, Матвієнко
Олександр Олександрович, Бевз Олег Вікторович, Москаленко Геннадій
Вікторович, Руденко Тимофій Вікторович

Галузь: машинобудування

Регіон: Кіровоградська область


   Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до способу регулювання
об‘ємної подачі шестеренних гідромашин (ШГМ) і може бути використаний при
виробництві регулюємих шестеренних гідромашин, а також модернізації ШГМ під
час ремонту.
   Винахід вирішує задачу спрощення регулювання об‘ємної подачі ШГМ,
підвищення тиску і коефіцієнту об‘ємної подачі ШГМ і зниження габаритних
розмірів і маси ШГМ, що регулюється.
   В способі за винаходом регулювання об‘ємної подачі (ОП) ШГМ
здійснюється шляхом зміщення шестерні. Це зміщення здійснюють в площині
перпендикулярній осі обертання шестерень з можливістю забезпечення
регулювання міжцентрової відстані зачеплення шестеренної гідромашини.
   Використання ШГМ з регульованою подачею дає можливість:
   - збільшити ККД гідросистем з дросельним регулюванням не менше, чим
      вдвічі;
   - забезпечити безступінчасте змінювання швидкості переміщення
      робочого органу,
   - дозволяє економити енергетичні витрати у випадку, коли робочий орган
      машини навантажений не на повну потужність;
   - зменшити витрати на охолодження і експлуатацію робочої рідини
      гідросистем;
   - збільшити стабільність роботи гідросистем.

   Економічний ефект від впровадження винаходу становить 30,2 млн. грн./рік.

   Молодь серед авторів:

   Матвієнко Олександр Олександрович - 27 років;
   Бевз Олег Вікторович, к.т.н. – 28 років;
   Москаленко Геннадій Вікторович – 28 років;
   Руденко Тимофій Вікторович – 26 років
                                       37
                                  Винахід – 2005

ІІ місце

Спосіб функціонування електронної інформаційної системи укладання контрактів

патент №: 7704 U

Патентовласник: Слободянюк Максим Едуардович

Автори: Слободянюк Максим Едуардович (18 років).

Галузь: інформаційні технології

Регіон: Луганська область


    Корисна модель відноситься до області інформаційних систем та систем в
електронній комерції і може бути використаний при розробці та укладанні
контрактів в інтерактивному режимі.
    Технологія укладання контрактів за корисною моделлю впроваджується
шляхом розробки програмного забезпечення і його розміщення на сервері, який
має безпосередні канали зв‘язку з телекомунікаційними мережами (Internet,
Intranet).
    Електронна інформаційна система укладання контрактів (ЕІСУК) може
інтегруватись з іншими електронними інтерактивними системами імітування
контрактів (торгівельні Інтернет-системи, системи аукціонного та тендерного типу,
транспортні і фрахтові біржі тощо), що дає можливість обробляти операції, які
здійснюються через інші системи після передачі згенерованих угод в електронну
інформаційну систему укладання контрактів.
    При впровадженні ЕІСУК в національному чи міжнародному масштабах і
повсюдному використанню її корпоративними і індивідуальними користувачами,
Система стане незамінним інструментом ведення бізнесу. Система не передбачає
обмежень на кількість контрагентів і операцій які фіксуються одночасно, так само
як Інтернет не обмежує кількість користувачів у мережі. Кожен день через систему
може проходити стільки операцій, скільки можна їх зафіксувати в усіх галузях
економіки, а це – сотні мільйонів угод.
                                       38
                                 Винахід – 2005

ІІІ місце

Багатоканальний автоматизований інфрачервоний газоаналізатор

патент №: 65504

Патентовласник: ВАТ „Український науково-дослідний інститут аналітичного
приладобудування” (АТ „Украналіт”)

Автори: Богданов Віктор Васильович, Приміський Владислав Пилипович, Чемерис
Ігор Віталійович, Візнюк Андрій Анатолійович (26 років)

Галузь: машинобудування та приладобудування

Регіон: м. Київ


   Винахід відноситься до сфери газового аналізу і може бути використаний
при розробці інфрачервоних газоаналізаторів для виміру концентрацій газів.
   Газоаналізатор за винаходом дозволяє автоматично і одночасно
вимірювати концентрації токсичних газів оксиду вуглецю ( 0 – 10 %), діоксиду
вуглецю ( 0 – 20%), вуглеводнів ( 0-1,0%), оксидів азоту (0 – 0,5%), кисню (0 –
21%), температури оливи ( 0 – 150 о С), частоти обертів (0 – 10000 об/хв.),
визначати співвідношення паливо/повітря. За результатами вимірів друкується
протокол вимірів за допомогою вмонтованого принтера.
   Прилад серійно випускається і не потребує додаткових фінансів на
розробку.
   Економічний ефект від впровадження становить 1,0 млн. грн./рік.

   Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
                                      39
                                 Винахід – 2005

               Спеціальні нагороди


   За вагомий внесок у збереження навколишнього середовища на
           підприємствах чорної металургії

Спосіб зневоднення сталеплавильних шламів
патент №: 7470 U

Патентовласник: ВАТ „Маріупольський металургійний комбінат” ім. Ілліча

Автори: Фентісов Ігор Миколайович, Жигар Валерій Іванович, Струтинський
В'ячеслав Анатолійович, Балахонцев Володимир Геннадійович, Малимон
Олександр Панасович, Сирота Володимир Ілліч, Латишко Григорій Іванович,
Неровня Євген Володимирович, Артюхов Миколай Миколайович, Ананьєв
Михайло Іванович, Лук‘яненко Ігор Анатолійович, Форман Андрій Васильович,
Скляр Михайло Юрійович, Гогенко Олег Олександрович, Толстун Олег Іванович,
Сидорський Олександр Володимирович

Галузь: хімія та металургія

Регіон: Донецька область


   Корисна модель відноситься до способів обробки осадів (відстою) стічних
вод зневодненням, сушінням або згущенням, зокрема залізовмісних
сталеплавильних шламів мокрого пиловловлення сталеплавильних цехів і може
бути використана на підприємствах чорної металургії.
   Спосіб зневоднювання сталеплавильних шламів включає змішування шламу
з модифікуючою домішкою (активованим торфом), причому співвідношення торфу
зі шламом становить 1: (3-10), та наступне гідратаційне зневоднення шламу, яке
здійснюють шляхом штабелювання суміші шламу з торфом.
   Спосіб за корисною моделлю          вирішує проблему підготовки
сталеплавильних шламів до агломерації, що раніше було неможливо у наслідок
присутності в них гідратної (хімічно зв‘язаної) вологи.
   До впровадження корисної моделі у виробництво сталеплавильні шлами
скидалися у відвал.

    Економічний ефект від впровадження корисної моделі становить4,4 млн.
грн./рік.
                                      40
                                 Винахід – 2005

      За досягнення в галузі розробки вимірювальної техніки


Ємнісний вимірювальний перетворювач

патент №: 48596

Патентовласник: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
„Харківський авіаційний інститут”

Автори: Заболотний Олександр Віталійович, Заболотний Віталій Анисимович,
Кошовий Микола Дмитрович

Галузь: машинобудування та приладобудування

Регіон: Харківська область


   Винахід належить до вимірювальної техніки і може бути використаний для
вимірювання вологості нафтопродуктів та інших рідин з діелектричними
властивостями.
   Ємнісний вимірювальний перетворювач за винаходом має додатково
введену центральну вісь. причому частина електродів виконана в формі V-
подібних пласти з гідрофобним покриттям, а решта – у вигляді плоских пластин з
гідрофобним покриттям, що утворюють систему плоских конденсаторів, в якій
електроди однієї полярності закріплені на внутрішній поверхні корпусу і щільно
заходять в пази центральної осі, а електроди іншої полярності закріплені в
центральній осі і щільно заходять в пази внутрішньої частини корпусу.
   Запропонована конструкція ємнісного перетворювача підвищує початкову
ємність у п‘ять разів порівняно з прототипом, що підвищує чутливість та точність
вимірів за значного збільшення площі живого перерізу.
   Винахід дозволяє здійснювати визначення вологості емульсованих рідинних
палив безпосередньо у трубопроводі і забезпечує високу чутливість, точність та
стабільність вимірів. Він є первинним перетворювачем системи автоматичного
регулювання подаванням води в рідинне паливо для подальшого емульгування з
метою ефективного спалювання такої емульсії в котельних.
   Винахід експонувався на міжнародних виставках в Україні.

   Винахід захищено 20-тирічним патентом України.
                                       41
                                  Винахід – 2005

       За внесок у підвищення надійності електромереж


Система селективного захисту розгалужених електричних кіл

патент № 74452

Патентовласник: ЗАТ „Електричні низьковольтні апарати і системи”

Автори: Гапоненко Геннадій Миколайович, Кобозєв Олександр Сергійович,
Дашков Андрій Георгійович

Галузь: енергетика

Регіон: Харківська область


    Винахід належить до систем захисту розгалужених електричних кіл від
струмів короткого замикання, зокрема до систем селективного захисту
низьковольтних електроустановок ( до 1000 В).
    Винахід вирішує задачу створення такої системи селективного захисту
розгалужених електричних кіл, в якій за рахунок використання у вимикачах
додаткових „інтегральних” розчеплювачів і додання в силову частину електричних
кіл струмообмежуючих реакторів забезпечується підвищення швидкості захисту і
істотне зниження максимально можливих термічних навантажень на кабелі та інші
елементи електроустановки від струму, що протікає, і дуги перекриття . Завдяки
цьому забезпечується значне підвищення надійності роботи захисту та зниження
імовірності виникнення пожежі в електроустановках.
    Впровадження винаходу забезпечує підвищення швидкодії захисту при
збереженні селективності, що    в середньому на порядок знижує термічні
навантаження на кабелі та інші елементи електроустановок від струму К.З. та від
впливу електричної дуги. Тим самим, при штатній роботі апаратів захисту суттєво
знижується вірогідність виникнення пожеж в електроустановках.
    Підвищення швидкості захисту дозволить також суттєво підвищити
надійність захисту в режимі резервування (при відмові одного з апаратів нижчого
ступеня захисту). Для відповідальних споживачів, зокрема для АЕС, надійність
захисту в режимі резервування є важливим показником.

   Винахід захищено 20-тирічним патентом України та патентом РФ.
                                       42
                                Винахід – 2005

     За досягнення у розробці методів лікування нервових хвороб


Спосіб лікування вісцеральної вегетативної патології та вторинних судинних
церебральних дисгемій

патент: 64088 А

Патентовласник: Одеський державний медичний університет

Автори: Курако Юрій Львович, Стоянов Олександр Миколайович, Іваницький
Віктор Вітольдович, Горанський Юрій Іванович, Хубетова Ірина Віл‘ївна,
Варбанець Олена Іванівна

Галузь: медицина та фармакологія

Регіон: Одеська область


   Винахід відноситься до медицини, зокрема до неврології і може бути
застосований до фізіотерапії нервових хвороб.
   Спосіб за винаходом дозволяє шляхом одночасного використання
електрофорезу оксібутірата натрію, транквілізатора феназепама синусоїдально
модульованими струмами комплексно впливати на різні ланки патогенезу
периферичних і надсегментарних порушень ВНС, ліквідувати судинні і
психоемоційні розлади.
   Спосіб дозволяє проводити ефективну терапію вегето-судинних
захворювань. Має виразну знеболюючу дію завдяки симпатичному блокуванню і
перериває  сенсорно-вегетативне    порочне коло, виключає  центральне
гальмування ретикулярної формації, створює подвійний блок патологічної
аферентації на рівні периферичного симпатичного стовбура, сонячного сплетіння,
підвищує стійкість нейронів до гіпоксії.
   Винахід застосовують для проведення лікування в обласних клінічних
установах Одеської області.
                                      43
                                Винахід – 2005

     За гуманітарну та соціальну значимість винахідницької роботи

Шарнір для ортопедичних апаратів

патент №: 62348

Патентовласник: Український науково-дослідний інститут протезування,
протезобудування та відновлення працездатності

Автори: Салєєва Антоніна Денисівна, Віщенко Харитон Миколайович, Півоваров
Віктор Володимирович, Бажина Олена Миколаївна, Мікоткіна Тетяна Антонівна,
Петров Володимир Геннадійович

Галузь: медицина та фармакологія

Регіон: Харківська область


   Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до ортопедії і може бути
використаний при лікуванні ушкоджень ліктьового та колінного суглобів.
   Технічне рішення за винаходом дозволяє зменшити габарити, спростити
технологію виготовлення шарніру та підвищити його функціональність.
   Шарнір для ортопедичного апарату дозволяє встановлювати необхідну
кутову рухливість шин, що обумовлюється потребами пацієнта в процесі його
лікування.
   Винахід захищено двадцятирічним патентом України.
                                      44
                                Винахід – 2005

      Особи, представлені на нагородження медалями Всесвітньої
          організації інтелектуальної власності


в категорії „Молодий винахідник”

Спосіб регулювання об‘ємної подачі шестеренних гідромашин
патент №: 63343 А

Патентовласник: Кіровоградський державний технічний університет
Автори: Кулєшков Юрій Володимирович, Черновол Михайло Іванович, Матвієнко
Олександр Олександрович, Бевз Олег Вікторович, Москаленко Геннадій
Вікторович, Руденко Тимофій Вікторович

Галузь: машинобудування
Регіон: Кіровоградська область

Кандидатури на нагородження:
Матвієнко Олександр Олександрович - 27 років;
Бевз Олег Вікторович, к.т.н. – 28 років;
Москаленко Геннадій Вікторович – 28 років;
Руденко Тимофій Вікторович – 26 років

Спосіб функціонування електронної інформаційної системи укладання контрактів
патент №: 7704 U

Патентовласник: Слободянюк Максим Едуардович
Автори: Слободянюк Максим Едуардович (18 років).

Галузь: інформаційні технології
Регіон: Луганська область

Кандидатура на нагородження:
Слободянюк Максим Едуардович - 18 років

Багатоканальний автоматизований інфрачервоний газоаналізатор
патент №: 65504

Патентовласник: ВАТ „Український науково-дослідний інститут аналітичного
приладобудування” (АТ „Украналіт”)
Автори: Богданов Віктор Васильович, Приміський Владислав Пилипович, Чемерис
Ігор Віталійович, Візнюк Андрій Анатолійович (26 років)

Галузь: машинобудування та приладобудування
Регіон: м. Київ

Кандидатура на нагородження:
Візнюк Андрій Анатолійович - 26 років.
                                      45
                              Винахід – 2005

   в категорії „Жінки-винахідники”

Термопластична формувальна композиція для отримання ультратонких
синтетичних волокон
патент №: 69476
Патентовласник: Київський національний університет технології та дизайну
Автори: Цебренко Марія Василівна
Резанова Вікторія Георгіївна
Цебренко Ірина Олександрівна

Галузь: хімія та металургія

   Кандидатури на нагородження:

Цебренко Марія Василівна
Резанова Вікторія Георгіївна
Цебренко Ірина Олександрівна
                                   46

								
To top