UK Ilgalaikiai 8kl by HC12051904239

VIEWS: 375 PAGES: 36

									                   UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) ILGALAIKIS PLANAS
                             8 klasei
                           I užsienio kalba
                         (4 pamokos per savaitę)
                        Pagilintas anglų kalbos mokymas(is)
                            Situacijos apibūdinimas
      8-oje klasėje mokiniai mokosi anglų kalbos septintus metus. Ankstyvasis anglų kalbos mokymas(is) buvo pradėtas 2-oje
klasėje, o nuo 4-os klasės buvo tęsiamas pagilintas anglų kalbos mokymas. Aštuntokai mokosi anglų kalbos 4 valandas per savaitę.
Mokyklos nuožiūra skirta pamoka anglų kalbinei raiškai yra integruota į pagilinto anglų kalbos mokymo programą.
      8-oje klasėje tęsiamas anglų kalbos kultūrinės ir kalbinės komunikacijos gebėjimų pagilintas ugdymas. Mokiniai mokosi
naudotis vadovėliais, žodynais, žinynais, įgyja išsamesnį supratimą apie kalbos funkcionavimą, ugdomas jų pasitikėjimas savimi ir
noras bendrauti su kitais.
      Visose grupėse mokiniai žingeidūs, dauguma motyvuoti, darbštūs ir stropūs. Tačiau yra keletas pažengusiųjų mokinių,
kuriems sunkiau sekasi kurti rašytinį tekstą. Naudojant įvairius metodus ir mokymo priemones, diferencijuojant užduotis, tikimės
pasiekti neblogų rezultatų.

1. Tikslas
Ugdyti mokinių kalbinę komunikacinę kompetenciją, visų kalbinės veiklos rūšių – klausymo, skaitymo, kalbėjimo, rašymo –
gebėjimus, plėsti ir gilinti mokinių lingvistinę, sociolingvistinę kompetencijas, reikalingas bendrauti anglų kalba.

2. Uždaviniai
● Ugdyti sakytinio teksto supratimo gebėjimus:
  - suprasti bendrinę autentišką, neilgą, normalaus tempo įvairių funkcijų ir stilių kalbą (pokalbius, pasakojimus, apibūdinimus,
   diskusijas, interviu, instrukcijas, skelbimus), artimą nagrinėjamoms temoms;
  - suvokti kalbančiojo mintis, jo būklę, požiūrį į kalbamą dalyką, pašnekovą, kalbos adresatą ir tikslą;
  - pasižymėti trumpas pastabas, kuriomis galėtų pasinaudoti.
 Ugdyti rašytinio teksto supratimo gebėjimus:
  - suprasti funkcinio stiliaus tekstus (laiškus, ištraukas iš laikraščių ir žurnalų, pasakojimus);
  - greitai skaityti, atrasti pagrindinę mintį arba specifines detales;
  - atspėti nežinomų žodžių reikšmę iš konteksto;
  - skaityti prieš tai išklausius įrašą autentiška kalba, skaitymą susieti su tam tikra gramatine ir leksine medžiaga;
  - nuspėti galimus įvykius iš teksto pavadinimo.
 Ugdyti bendravimo ir raiškos žodžiu ir raštu gebėjimus:
  - dalyvauti pokalbiuose, diskusijose, interviu, besikeičiant informacija, artima nagrinėtoms temoms;
  - nesudėtinga kalba pateikti ir gauti informaciją, išreikšti savo nuomonę;
  - pasakoti apie patirtus, matytus, skaitytus ar girdėtus dalykus;
  - taisyklingai tarti ir intonuoti;
  - taisyklinga kalba rašyti asmeninius laiškus, žinutes, straipsnius nagrinėtomis temomis.

3. Mokymo ir mokymosi turinys
3.1. Temos/potemės pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (BP)
   Jaunimo gyvenimo stilius.
   Sveika gyvensena.
   Paslaugos, aptarnavimas.
   Kultūrinis gyvenimas.
   Kalbos šalis (šalys).
   Kelionės, turizmas, susisiekimas.
   Šiuolaikinės informacinės ir kompiuterinės technologijos.
3.2. Ugdytinos nuostatos
   Norėti mokytis anglų kalbos.
   Siekti reikšti savo nuomonę anglų kalba.
   Tobulinti skaitomo teksto suvokimo gebėjimus klausantis anglų kalba kalbančių žmonių.
   Tobulinti bendravimo raštu gebėjimus, siekti rašto ir rašymo kultūros.
3.3. Mokymasis mokytis
      Naudotis patirtimi, įgyta mokantis kitų kalbų. Įsivertinti kalbos mokymosi pasiekimus naudojantis Europos kalbų aplanku
(EKA). Planuoti mokymąsi, taikyti tinkamus mokymosi būdus, pasirinkti užduotis, atitinkančias individualų mokymosi stilių.
3.4. Ugdymo turinio išdėstymas

Eil.  Tema, potemė, skyrius    Va-  Ugdomi gebėjimai                       Pastabos
nr.                landų
                  skai-
                  čius
1.   Sportas.          3 – 5 Pokalbis.                          Kalbos priemonės.
    Sveika gyvensena, mano      3.2. Dalyvauti paprastame pokalbyje.             Žodžių junginiai, susiję su
    mėgstama sporto šaka       Monologas.                          sportu.
    Unit 2.              3.3.5. Trumpai papasakoti apie mėgstamą veiklą.
    A Question of Sport. 2A      Klausymas.
    Across Cultures. The       1.1.2. Suprasti trumpų informacinių skelbimų, radijo
    Boat Race. 2C           televizijos pranešimų pagrindinę informaciją ir detales.
                     Skaitymas.
                     2.1.2. Rasti reikiamą informaciją skelbimuose,
                     reklamose, bukletuose.
2.   Jaunimo gyvenimo      12 – Klausymas.                          Kalbos priemonės
    stilius (veikla, sportas,  15  1.1.1. Suprasti ilgesnio pokalbio, diskusijos, interviu ar  The Past Simple laikas.
    bendravimas, santykiai      monologo, aprašomojo ar mišriojo tipo teksto, kuriame    The Past Continuous laikas.
    su bendraamžiais ir        yra samprotavimo elementų, pagrindinę informaciją ir     Taisyklingi, netaisyklingi
    tėvais)              svarbesnes detales, aiškiai išreikštą pagrindinę mintį    veiksmažodžiai.
    Unit 2.              arba problemą, atskirti pagrindinę informaciją nuo
    Winning and Losing. 2B      papildomos.
    Talking about the Past.      Skaitymas.
    2D,F,G              2.1.3. Detaliai suprasti trumpus paprastus pasakojimus
    Surf‘s up. 2E           apie kasdienius įvykius, kai teksto struktūra yra aiški, o
                     kalba paprasta.
                     Pokalbis:
                     3.1. Bendrauti su pašnekovu pagal programos temas ir
                      situacijas (pradėti, palaikyti ir užbaigti pokalbį) siekiant
                      komunikacinio tikslo.
                      3.2. Dalyvauti paprastame pokalbyje.
                      Monologas.
                      3.3.4. Trumpai papasakoti apie įvykį.
                      Rašymas.
                      4.3.1. Rašyti trumpus straipsnelius, pvz., į mokyklos
                      laikraštį.
3.  Kartojimas.          3–5
   Jaunimo gyvenimo
   stilius
   Language Review.
   SB 1 – 2
   Language Review.
   WB 1 – 2
   Skills Round – up.
   1 – 2 SB
   Get Ready for your
   Exam 1 WB
4.  Test 2             1
5.  Kalbos šalis (šalys).     11 –  Skaitymas:                           Kalbos priemonės
   (įdomios vietovės,       12   2.1.3. Detaliai suprasti trumpus paprastus pasakojimus     Būdvardžiai, apibūdinantys
   klimatas, gamta,           apie kasdienius įvykius, kai teksto struktūra yra aiški, o   vietą.
   regionai, tradicijos ir kt.)     kalba paprasta.                        Įvardžiai: some, any, many,
   Unit 3.                2.1.Pagal skaitymo tikslą pasirenkant skaitymo būdą      much, a lot of, a little, a
   Town and Country. 3A –        suprasti autentiškus sudėtingesnės sandaros          few.
   E                   informuojamojo, pasakojamojo, aprašomojo ir mišriojo      Artikeliai: a/an, the.
                      tipo tekstus, kuriuose yra samprotavimo elementų.       Sudėtiniai daiktavardžiai.
                      Kalbėjimas.
                     1.1.1. Suprasti ilgesnio pokalbio, diskusijos, interviu ar
                     monologo, aprašomojo ar mišriojo tipo tekstą, kuriame
                     yra samprotavimo elementų, pagrindinę informaciją ir
                     svarbesnes detales, aiškiai išreikštą pagrindinę mintį
                     arba problemą, atskirti pagrindinę informaciją nuo
                     papildomos.
                     Monologas.
                     3.3. Kalbėti monologu: informuoti, pasakoti,
                     apibūdinti, samprotauti.
                     3.3.7. Papasakoti apie kasdienę aplinką, vietas.
6.  Kelionės, turizmas,      3–4  Kalbėjimas.                         Kalbos priemonės
   susisiekimas.            1.1. Suprasti tiesiogiai sakomą ar įrašytą bendrinę kalbą Vietos ir krypties
   Unit 3.               pagal programos temas ir situacijas, kai kalbama       prielinksniai.
   Giving Directions.          normaliu tempu.
   3F - G                Pokalbis.
                     3.1. Bendrauti su pašnekovu pagal programos temas ir
                     situacijas (pradėti, palaikyti ir užbaigti pokalbį) siekiant
                     komunikacinio tikslo.
                     Rašymas.
                     4.1. Raštu pateikti informaciją. (A Tourist Leaflet about
                     a Place).
7.  Kartojimas.          1–2
   Get Ready for your
   Exam 3 – 4 SB
8.  Test 3            1
9.  Kultūrinis gyvenimas     14 –  Skaitymas.                        Kalbos priemonės
   (kinas, koncertai,      15   2.1.1. Suprasti samprotavimo elementų turinčių tekstų  Būdvardžiai, apibūdinantys
   šventės, tradicijos ir kt.)     (pasisakymų, asmeninių laiškų, jaunimo laikraščių    filmus.
   Unit 4.               straipsnių) pagrindinę informaciją ir pagrindinę (???)  Būdvardžiai, turintys
   In the Spotlight.       mintį.                             galūnes
   4A – G            Kalbėjimas.                           - ed, - ing.
                  1.1. Suprasti tiesiogiai sakomą ar įrašytą bendrinę kalbą   Būdvardžių laipsniavimas.
                  pagal programos temas ir situacijas, kai kalbama        Palyginimai : (not) as... as,
                  normaliu tempu.                        too, enough.
                  Pokalbis:
                  3.1. Bendrauti su pašnekovu pagal programos temas ir
                  situacijas (pradėti, palaikyti ir užbaigti pokalbį) siekiant
                  komunikacinio tikslo (Booking tickets).
                  3.2. Dalyvauti paprastame pokalbyje.
                  Monologas.
                  3.3.2. Trumpai išsakyti nuomonę apie filmą, knygą,
                  koncertą, įvykį.
                  Rašymas.
                  4.1. Raštu pateikti informaciją.(A Film Review).
10.  Kartojimas.       4–5  Skaitymas.
   Įdomios vietos.        2.1.1. Suprasti samprotavimo elementų turinčių tekstų
   Kultūrinis gyvenimas.     (pasisakymų, asmeninių laiškų, jaunimo laikraščių
   Kinas             straipsnių) pagrindinę informaciją ir pagrindinę mintį.
   Language Review.       Kalbėjimas.
   SB 3 – 4           1.2. Pasirinkti klausymo būdą (visuminis, atrankinis,
   Language Review.       detalusis) pagal klausymo tikslą ir komunikacinę
   WB 3 – 4           situaciją.
   Skills Round – up       Pokalbis.
   1 – 4 SB           3.2. Dalyvauti paprastame pokalbyje.(Plans for the
   Get Ready for your      Weekend)
   Exam 2 WB           Rašymas.
                  4.2.1. Parašyti žinutę.
11.  Test 4         1
12.  Paslaugos,         5–6  Kalbėjimas.                         Kalbos priemonės
   aptarnavimas           1.1.1. Suprasti ilgesnio pokalbio, diskusijos, interviu ar  The Present Perfect laikas.
   (parduotuvės, buities       monologo, aprašomojo ar mišriojo tipo teksto, kuriame    The Present Perfect
   paslaugos ir kt.)         yra samprotavimo elementų, pagrindinę informaciją ir     Continuous laikas
   Unit 5.              svarbesnes detales, aiškiai išreikštą pagrindinę mintį    Konstrukcijos “have been,
   Gifts. At the Shops.       arba problemą, atskirti pagrindinę informaciją nuo      have gone“
   5A-B,D              papildomos.                         Laiko prieviaiksmiai: for,
                    Pokalbis. 3.2. Dalyvauti paprastame             since, ever, never.
                    pokalbyje.(Shopping).
13.  Kalbos šalis (šalys).    2–3  Skaitymas.
   Kultūrinis gyvenimas       2.1.3. Detaliai suprasti trumpus paprastus pasakojimus
   Unit 5.              apie kasdienius įvykius, kai teksto struktūra yra aiški, o
   Gift – giving in Britain.     kalba paprasta.
   5C                Pokalbis.
                    3.2. Dalyvauti paprastame pokalbyje. (Giving/receiving
                    presents)
                    M. (???)
                    3.3.5. Trumpai papasakoti apie mėgstamą
                    veiklą/šventes.
14.  Kelionės, turizmas,     3–4  Skaitymas.
   susisiekimas.           2.1.2. Rasti reikiamą informaciją skelbimuose,
   Unit 5.              reklamose, bukletuose.
   Monumental Gifts. 5E       Rašymas:
                    4.1.2. Parašyti skelbimą (pvz., į laikraštį).
                    4.2.2. Parašyti trumpą tekstą ant atviruko apie tai, kaip
                    leidžia atostogas, ką veikia.
15.  Paslaugos,         4–5  Skaitymas.                          Kalbos priemonės
   aptarnavimas           2.1.1. Suprasti samprotavimo elementų turinčių tekstų    Prielinksniai.
   (parduotuvės)           (pasisakymų, asmeninių laiškų, jaunimo laikraščių
   Unit 5.               straipsnių) pagrindinę informaciją ir pagrindinę
   Buying clothes.           mintį.(???)
   Receiving Presents. 5F –      Klausymas.
   G                  1.1.1. Suprasti ilgesnio pokalbio, diskusijos, interviu ar
                     monologo, aprašomojo ar mišriojo tipo teksto, kuriame
                     yra samprotavimo elementų, pagrindinę informaciją ir
                     svarbesnes detales, aiškiai išreikštą pagrindinę mintį (?)
                     arba problemą, atskirti pagrindinę informaciją nuo
                     papildomos.
                     Pokalbis.
                     3.2. Dalyvauti paprastame pokalbyje. (Shopping)
                     Rašymas.
                     4.2. Bendrauti raštu pagal programos temas ir situacijas
                     rašant sveikinimus, kvietimus, žinutes, laiškus. (Thank
                     – you Letter)
16.  Kartojimas.          1–2  Skaitymas.
   Kultūrinis gyvenimas        2.1.1. Suprasti samprotavimo elementų turinčių tekstų
   (kinas, koncertai,         (pasisakymų, asmeninių laiškų, jaunimo laikraščių
   šventės, tradicijos ir kt.)     straipsnių) pagrindinę informaciją ir pagrindinę
   Get Ready for your         mintį.(???)
   Exam 5 SB              Pokalbis.
                     3.1. Bendrauti su pašnekovu pagal programos temas ir
                     situacijas (pradėti, palaikyti ir užbaigti pokalbį) siekiant
                     komunikacinio tikslo. (Agree on an event)
17.  Kartojimas.          3–4  Kalbėjimas.
   Paslaugos,             1.1. Suprasti tiesiogiai sakomą ar įrašytą bendrinę kalbą
   aptarnavimas            pagal programos temas ir situacijas, kai kalbama
   (parduotuvės)            normaliu tempu.
   Get Ready for your         Pokalbis.
   Exam 6 SB           3.2. Dalyvauti paprastame pokalbyje (Shopping in
   Kartojimas.          Shops or Shopping Online).
   Get Ready for your
   Exam 3 WB
18.  Test 5         1
19.  Šiuolaikinės      14 –  Skaitymas.                         Kalbos priemonės
   informacinės ir     15   2.1. Pagal skaitymo tikslą pasirenkant skaitymo būdą    Frazeologiniai junginiai :
   kompiuterinės         suprasti autentiškus sudėtingesnės sandaros        turn on, turn down, turn
   technologijos         informuojamojo, pasakojamojo, aprašomojo, taip pat     away, turn up, turn off, take
   (televizija, radijas,     mišriojo tipo tekstus, kuriuose yra samprotavimo      out, take off, pick up, put on,
   spauda)            elementų.                         put down.
   Unit 6.            Kalbėjimas:                        The Future Simple laikas.
   Technology. Useful       1.1.2. Suprasti trumpų informacinių skelbimų, radijo ir  Frazės „going to“
   gadgets. 6A - G        televizijos pranešimų pagrindinę informaciją ir detales.  vartojimas
                   1.2. Pasirinkti klausymo būdą (visuminis, atrankinis,   Sąlygos sakiniai (zero
                   detalusis) pagal klausymo tikslą ir komunikacinę      conditional).
                   situaciją.                         Modaliniai veiksmažodžiai:
                   Pokalbis.                         may, might, could
                   3.2. Dalyvauti paprastame pokalbyje (Arranging to
                   Meet).
                   Monologas.
                   3.3. Kalbėti monologu: informuoti, pasakoti,
                   apibūdinti, samprotauti.
                   Rašymas.
                   4.2. Bendrauti raštu pagal programos temas ir
                   situacijas, rašant sveikinimus, kvietimus, žinutes,
                   laiškus (Letter of Complaint).
20.  Kartojimas.       3–4  Skaitymas.
   Paslaugos,           2.1.3. Detaliai suprasti trumpus paprastus pasakojimus
   aptarnavimas             apie kasdienius įvykius, kai teksto struktūra yra aiški, o
   Language Review           kalba paprasta.
   SB 5–6                Kalbėjimas.
   Get Ready for            1.1. Suprasti tiesiogiai sakomą ar įrašytą bendrinę kalbą
   your Exam 4 WB            pagal programos temas ir situacijas, kai kalbama
   Skills Round – up          normaliu tempu.
   1 – 6 SB               Monologas.
                      3.3. Kalbėti monologu: informuoti, pasakoti,
                      apibūdinti, samprotauti.
                      Rašymas.
                      4.2. Bendrauti raštu pagal programos temas ir situacijas
                      rašant sveikinimus, kvietimus, žinutes, laiškus (Thank –
                      you Letter)
21.  Test 6            1
22.  Kultūrinis gyvenimas     16 –  Skaitymas.                          Kalbos priemonės
   (kinas, koncertai,      17   2.1.Pagal skaitymo tikslą pasirenkant skaitymo būdą     Frazeologiniai junginiai su
   šventės, tradicijos ir kt.)     suprasti autentiškus sudėtingesnės sandaros         veiksmažodžiais
   Unit 7.               informuojamojo, pasakojamojo, aprašomojo ir mišriojo     sit, stand, turn, put, lift,
   Cultures and Customs.        tipo tekstus, kuriuose yra samprotavimo elementų.      bend, lie.
   7A – G                Kalbėjimas.                         Frazės, išreiškiančios
                      1.1.1. Suprasti ilgesnio pokalbio, diskusijos, interviu ar  gestus.
                      monologo, aprašomojo ar mišriojo tipo teksto, kuriame    Sąlygos sakiniai
                      yra samprotavimo elementų, pagrindinę informaciją ir     (Conditional 1)
                      svarbesnes detales, aiškiai išreikštą pagrindinę mintį    Modaliniai veiksmažodžiai:
                      arba problemą, atskirti pagrindinę informaciją nuo      must, mustn‘t, needn‘t.
                      papildomos.
                      Pokalbis.
                      3.2. Dalyvauti paprastame pokalbyje (Inviting smb.).
                      Monologas.
                    3.3.5. Trumpai papasakoti apie mėgstamą veiklą.
                    Rašymas.
                    4.2.4. Parašyti kvietimą į gimtadienį, nurodyti šventės
                    laiką ir vietą.
23.  Kartojimas.       1–2   Skaitymas.
   Paslaugos,            2.1.5. Detaliai suprasti paprastas vartotojo (pvz.,
   aptarnavimas           buitinių prietaisų, įrangos) instrukcijas.
   (buitiniai prietaisai)      Kalbėjimas.
   Get Ready for your        1.1. Suprasti tiesiogiai sakomą ar įrašytą bendrinę kalbą
   Exam 7 SB            pagal programos temas ir situacijas, kai kalbama
                    normaliu tempu.
                    Pokalbis.
                    3.2. Dalyvauti paprastame pokalbyje.
24.  Kartojimas.       4–5   Kalbėjimas.
   Sveika gyvensena,        1.1.1. Suprasti ilgesnio pokalbio, diskusijos, interviu ar
   maitinimasis, higiena,      monologo, aprašomojo ar mišriojo tipo teksto, kuriame
   sveikata             yra samprotavimo elementų, pagrindinę informaciją ir
   Get Ready for your        svarbesnes detales, aiškiai išreikštą pagrindinę mintį
   Exam 8 SB            arba problemą, atskirti pagrindinę informaciją nuo
   Get Ready for your        papildomos.
   Exam 5 WB            Pokalbis.
                    3.2. Dalyvauti paprastame pokalbyje (Eating habits).
25.  Test 7          1
26.  Rezervinės valandos   2

3.5. Pagrindinės ir papildomos mokymo priemonės
   Mokomasis komplektas „Solutions. Pre – Intermediate.“ (vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, garso įrašas, multiROM, CD).
   Žodynai.
   Oxford Student Multimedia Dictionary.
   N. Coe, M. Harrison, K.Paterson. Oxford Practice Grammar. (with Practice – Boost, CD – ROM).
   Interneto svetainės.
   Foto nuotraukos, iliustracijos.

3.6. Vertinimas
    Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal mokykloje patvirtintą vertinimo tvarkos aprašą, kuris parengtas vadovaujantis
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario
25 d. įsakymu Nr. ISAK – 256 (Žin., 2004, Nr.35 – 1150);

Planą parengė:
Virginija Adomavičienė, Panevėžio 5 vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė,
Aušrelė Matonienė, Panevėžio 5 vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė.
                      UŽSIENIO KALBOS (PRANCŪZŲ) ILGALAIKIS PLANAS
                            8 klasei (3 pamokos per savaitę)
                                I užsienio kalba

                                      1. Tikslas
     Pagrindinis prancūzų kalbos mokymo tikslas – išmokti kalbos kaip bendravimo priemonės. Mokinys turi suprasti pašnekovo posakius kasdienėse
situacijose, paprastus nurodymus ir instrukcijas, dalyvauti pokalbyje, pasakoti iš patirties, kalbėti auditorijai, ieškoti reikiamos informacijos.
                                   2. Uždaviniai
                                   2.1. Klausymas
Mokiniai gebės:
 suprasti tiesiogiai sakomą ar įrašytą bendrinę kalbą pagal programos temas ir situacijas, kai kalbama normaliu tempu;
 suprasti pašnekovo kasdienių temų posakius ir klausimus, jei pašnekovas prisitaiko ir stengiasi padėti;
 suprasti pokalbį ar monologą, informacinio ar pasakojamojo tipo tekstą;
 suprasti teksto pagrindinę informaciją ir svarbesnes detales, rasti tekste reikiamą informaciją;
 suprasti trumpų pranešimų ir skelbimų pagrindinę informaciją;
 pasirinkti klausymo būdą pagal klausymo tikslą ir situaciją;
 taikyti teksto supratimo strategijas: atspėti nežinomų žodžių reikšmę vartojant tarptautinius žodžius, nagrinėjant kontekstą.
                                   2.2. Skaitymas
Mokiniai gebės:
 suprasti ilgesnius nesudėtingos struktūros autentiškus tekstus pagal programos temas ir situacijas, paremtus vizualiniu elementu, kuriuose gali būti
  nežinomų žodžių;
  suprasti pagrindinę nesudėtingų paprastų pasakojimų ir aprašymų informaciją;
  rasti reikiamą informaciją tekstuose: plakatuose, skelbimuose, iškabose, reklamose, autobusų ir kt. tvarkaraščiuose, miesto, šalies žemėlapiuose,
  valgiaraščiuose ir kt.;
  suprasti trumpus nesudėtingus tekstus ( atvirukų, asmeninių laiškų ir kt.);
  suprasti anketų ir blankų klausimus, susijusius su asmenine informacija;
  pasirinkti skaitymo būdą pagal skaitymo tikslą ir komunikacinę situaciją;
  taikyti teksto supratimo strategijas.
                                    2.3. Kalbėjimas
Mokiniai gebės:
 bendrauti su pašnekovu pagal programos temas ir situacijas;
 pateikti klausimus ir į juos atsakyti, reaguoti į pašnekovo replikas, formuluoti paprastus pasakymus;
 dalyvauti pokalbyje siekiant komunikacinio tikslo;
  kalbėti monologu (pasakoti, apibūdinti).
                                    2.4. Rašymas

Mokiniai gebės:
 pateikti asmeninio pobūdžio informaciją pildant anketas, blankus: užrašyti savo vardą ir pavardę, adresą, gyvenamąją vietą;
 sudaryti daiktų sąrašą, pavyzdžiui, norint juos nusipirkti;
 bendrauti raštu pagal numatytas temas ir situacijas;
  rašyti trumpus asmeninius laiškus;
  parašyti žinutę internete;
  parašyti trumpą tekstą ant atviruko apie keliones, atostogas;
  parašyti laišką apie maitinimosi ypatybes;
  parašyti atviruką apie miestą, šalį.
                                3. Mokymo ir mokymosi turinys

                  3.1. Temos/potemės pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (BP)
  Šeima (papasakoti apie save, savo šeimą, draugus, gimines, kitus žmones, apibūdinti asmens išvaizdą ir kt.).
  Sveika gyvensena, maitinimasis, higiena, sveikata (apibūdinti sveikatą, papasakoti apie vizitą pas gydytoją).
  Paslaugos, aptarnavimas (pasakoti apie parduotuves, prekes, apibūdinti drabužį ir kt.).
  Kelionės, turizmas, susisiekimas (kalbėti apie keliones, maršrutus, įspūdžius, rasti savo miestą žemėlapyje, pasakoti apie įžymias vietas; kalbėti apie
  atostogas, patirtus įspūdžius, nuotykius ir kt.).
  Mokymasis, mokyklos gyvenimas (pasakoti apie savo mokyklą, mokslus, pamokų tvarkaraštį ir kt.).
  Jaunimo gyvenimo stilius (bendravimas, santykiai su bendraamžiais ir tėvais).
   Šiuolaikinės informacinės technologijos (televizija, radijas, spauda) ir kompiuterinės technologijos.
   Kultūrinis gyvenimas (kinas, teatras, koncertai, šventės ir kt.).

                                     3.2. Ugdytinos nuostatos
      Atvirumas kalbai ir jos atstovaujamai kultūrai;
      Nusiteikimas plėtoti kultūrinę savimonę suprantant kitokį mąstymą, kultūrą, gyvenseną, jauseną, gretinant užsienio kalbą ir kitos tautos kultūrą su
      gimtąja.
      Noras mokytis užsienio kalbų ir pasirengti gyventi daugiataučiame, daugiakultūriame ir daugiakalbiame pasaulyje.
      Nusiteikimas siekti savarankiškumo ir kūrybiškumo savo veikloje.
      Nusiteikimas ugdytis sėkmingai komunikacijai būtinas normas ir vertybes: gebėjimą klausytis pašnekovo ir suprasti jį, toleranciją, diskusijų kultūrą,
      gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.

                                 3.3. Mokymasis mokytis
      Stengtis savarankiškai įveikti mokymosi sunkumus, įžvelgti kalbos mokymosi galimybes ir jomis pasinaudoti, veiksmingai išnaudoti mokymosi
situacijas išlaikant dėmesį teikiamai informacijai, suvokiant galutinį užduočių tikslą, veiksmingai bendradarbiaujant pamokoje poromis ar grupėmis,
aktyviai ir dažnai vartojant išmoktą kalbą. Mokėti naudotis mokomąja medžiaga, mokytis tiesiogiai dalyvaujant komunikacinėje veikloje, suvokti savo,
kaip mokinio, silpnybes ir stiprybes, nusistatyti poreikius ir išsikelti tikslus; pasirinkti savas strategijas bei veikimo būdus siekti šių tikslų pagal savo
asmenines savybes ir išgales.
                               3.4. Ugdymo turinio išdėstymas

Eil.                                                            Pamokų      Pastabos (integravimas,
                Gebėjimai pagal BP              Ugdymo turinys pagal BP (temos, potemės)
Nr.                                                             skaičius   diferencijavimas, vertinimas)
1.     Klausymas                          Šiuolaikinės informacinės technologijos        6    Vertinimas:
      Suprasti pokalbio pagrindinę mintį ir kai kurias detales,  (spauda, radijas, televizija) ir kompiuterinės         diagnostinis,
      rasti tekste reikiamą informaciją.              technologijos.                         apibendrinamasis.
      Skaitymas                          Faits divers.                         **Test de grammaire et de
      Suprasti įvairius tekstus, skaityti taisyklingai, normaliu  Faits divers, incidents et accidents.             lexique; évaluation orale
      tempu, atrinkti reikiamą informaciją ir ją tinkamai     Grammaire:                           individuelle.
      panaudoti.                          Le, la, les pronoms compléments;                *Remplir le questionnaire.
      Kalbėjimas                          Pour situer dans le passé: il y a, hier, dernier;
      Papasakoti įvykį, atsitikimą passé laiku, paaiškinti, kaip  Pour raconter: d’abord, ensuite, enfin;
Eil.                                                        Pamokų      Pastabos (integravimas,
             Gebėjimai pagal BP              Ugdymo turinys pagal BP (temos, potemės)
Nr.                                                         skaičius   diferencijavimas, vertinimas)
    tai atsitiko, kokiomis aplinkybėmis; pateikti savo      Pour expliquer pourquoi: pourquoi, parce que,
    tvarkaraštį.                         à cause de, grâce à.
    Rašymas
    Trumpai aprašyti įvykį.
2.   Klausymas                          Apie save. Kelionės, turizmas.           6    Vertinimas:
    Suprasti autentiškus tekstus, susidedančius iš dažniausiai  Projet de départ.                     diagnostinis,
    vartojamų žodžių bei gramatinių struktūrų.          Cadre de vie, déménagement.                apibendrinamasis.
    Skaitymas                          Grammaire:                         **Description de la famille,
    Suprasti trumpą pokalbį ar tekstą; remiantis gauta      -L’imparfait;                       évaluation orale individuelle;
    informacija kurti monologus ir dialogus.           - Le, la, les pronoms compléments pour les         exercices de grammaire-test à
    Kalbėjimas                          personnes;                         choix multiple.
    Pasakoti apie savo šeimos narius, gyvenimo būdą;       -Pour se plaindre, se réjouir.               *commentaire écrit de l’arbre
    suteikti informacijos apie šalį ar regioną.                                       généalogique; remplir les trous
    Rašymas                                                         dans les phrases.
    Aprašyti aplankytą šalį ar regioną.
3.   Klausymas                          Parduotuvės, jaunimo gyvenimo stilius,       4    Vertinimas:
    Suprasti ilgesnio pokalbio, diskusijos, interviu,      santykiai su tėvais, bendraamžiais.            diagnostinis,
    monologo ar mišriojo tipo teksto pagrindinę informaciją   Civilisation /Forum                    apibendrinamasis.
    ir svarbesnes detales.                    Les fringues et les parents.                **Test-compréhension de texte,
    Skaitymas                          Les jeunes français et la mode.              noter les idées principales;
    Tekstų ir interneto laiškelių skaitymas, analizė.                                    répondre aux questions.
    Kalbėjimas                                                       *test –choisir une réponse
    Dalyvauti diskusijoje apie vardinius drabužius,                                     correcte.
    išlaidavimą drabužiams.
    Rašymas
    Atlikti klasėje apklausą: mada mokykloje, parašyti
    trumpą reportažą apie tai; parašyti atsakymą į pasirinktą
    žinutę internete.
Eil.                                                       Pamokų      Pastabos (integravimas,
              Gebėjimai pagal BP             Ugdymo turinys pagal BP (temos, potemės)
Nr.                                                        skaičius   diferencijavimas, vertinimas)
4.   Klausymas                          Atostogos, laisvalaikis, sveika gyvensena.    8    Integracija į kūno kultūros
    Detaliai suprasti ilgesnį pokalbį, pasakojimą.       De retour.                        pamoką.
    Skaitymas                          Loisirs et sports, vacances.               Vertinimas:
    Išrinkti svarbiausią informaciją iš autentiškų tekstų bei  Grammaire:                        diagnostinis,
    dialogų.                          -Imparfait ou passé composé?               apibendrinamasis.
    Kalbėjimas                         -Les pronoms compléments COD: me, te, le,         **Test de grammaire et de
    Dialogas, pokalbis apie laisvalaikio praleidimo formas,   la, vous...                        lexique; production orale.
    sportą, nurodant savo pomėgius.               -Faire+infinitif. Si+adjective/adverbe que…        *remplir les phrases.
    Rašymas
    Parašyti internetu laišką draugui apie praeities įvykį.
5.   Klausymas                          Sveikata, laisvalaikis.              4    Vertinimas:
    Suprasti trumpų informacinių skelbimų, radijo ir      Civilisation /Forum                    diagnostinis,
    televizijos pranešimų pagrindinę mintį ir kai kurias    Le Tour de France.                    apibendrinamasis.
    detales.                          Les sports et la compétition.               **Présentation de loisir préféré;
    Skaitymas                                                       test de lexique.
    Suprasti pagrindinę mintį, surasti reikiamą informaciją,                               *Test vrai/faux.
    kurioje yra nežinomų žodžių ir gramatinių struktūrų.
    Kalbėjimas
    Dalyvauti diskusijoje apie sporto šakas, kurias mėgsta
    arba nemėgsta žiūrėti per televizorių.
    Rašymas
    Atlikti apklausą klasėje: raštu apklausti klasės draugus,
    kokias sporto šakas mėgsta, ar sportuoja, žiūri sporto
    laidas ir t.t.; parašyti trumpą rašinėlį (apie 70 žodžių)
    tema „ Ką jūs manote apie sportines varžybas?“
Eil.                                                      Pamokų      Pastabos (integravimas,
             Gebėjimai pagal BP            Ugdymo turinys pagal BP (temos, potemės)
Nr.                                                       skaičius   diferencijavimas, vertinimas)
6.   Klausymas                        Šiuolaikinės informacinės technologijos     8     Internet.
    Suprasti klausomus tekstus, atpažinti veikėjus ir    (spauda, radijas, televizija) ir kompiuterinės       Vertinimas:
    veiksmo vietą.                     technologijos.                       diagnostinis,
    Skaitymas                        Une enquête pour Fleur Bleue.                apibendrinamasis.
    Interneto žinučių ir dialogų apibendrinimas.      Petits événements de la vie.                **Test de grammaire;
    Kalbėjimas                       Grammaire:                         production orale; compréhension
    Telefoninis pokalbis poromis; dialogo kūrimas ir    -Le pronom « en » (substitut d’un nom avec         de texte;
    skaitymas.                       partitif, complément indirect, de lieu) ;          *réécrire un dialogue; répondre
    Rašymas                         -Le pronom « y » (lieu) ;                  aux questions.
    Elektroninės žinutės rašymas draugui.          -Le passé récent ;
                                -Pour proposer, accepter, refuser.
7.   Klausymas                        Gyvenamasis būstas.                     Vertinimas:
    Suprasti informaciją, kurioje yra samprotavimo     Ça va être génial!                     diagnostinis,
    elementų.                        Le logement.                     6   apibendrinamasis.
    Skaitymas                        Grammaire:                         **Test de grammaire;
    Pagal skaitymo tikslą suprasti sudėtingesnės sandaros  -Les pronoms relatifs qui, que. Les adjectifs        Présentation de l’appartement/de
    tekstus, kuriuose yra samprotavimo elementų.      démonstratifs +là;                     la maison ; jeux de rôle;
    Kalbėjimas                       -Les numéraux ordinaux. Le/la même que;           *reconstituer le dialogue, remplir
    Papasakoti apie butą/namą, kuriame gyvena, pasakyti,  -Laver, se laver les mains...                les trous dans les phrases.
    kodėl patinka/nepatinka jame gyventi; susirasti     -Pour décrire un appartement ou une maison.
    laikraštyje buto/namo nuomos skelbimą ir trumpai
    papasakoti apie jį draugui.
    Rašymas
    Parengti interviu žurnalui „Notre maison“ apie
    pasirinktą gyvenamąją vietą.
Eil.                                                         Pamokų      Pastabos (integravimas,
              Gebėjimai pagal BP               Ugdymo turinys pagal BP (temos, potemės)
Nr.                                                          skaičius   diferencijavimas, vertinimas)
8.   Klausymas                           Évaluation –préparation au DELF.          2    Auto- évaluation générale,
    Suprasti sudėtingesnį pasakojamojo, aprašomojo ir                                     évaluation individuelle.
    mišriojo tipo teksto pagrindinę informaciją ir svarbesnes
    detales.
    Skaitymas
    Išrinkti informaciją iš keleto tekstų, suprasti
    sudėtingesnį pasakojamojo, aprašomojo ir mišraus tipo
    tekstų pagrindinę informaciją.
    Kalbėjimas
    Papasakoti apie savo atostogas.
    Rašymas
    Parašyti laišką draugui; atsiprašyti, paaiškinti priežastis;
    pranešti, parašyti, kur dabar gyvenate, papasakoti apie
    savo naująjį koledžą/mokyklą.
9.   Klausymas                           Kelionės, turizmas.                8    Integracija į geografijos
    Suprasti trumpų skelbimų, informacinių pranešimų        Une jolie ville.                      pamoką.
    pagrindinę informaciją; remiantis klausymo tekstų       La ville, vie quotidienne.                 Vertinimas:
    informacija kurti dialogą (dalyvauti pokalbyje) pagal     Grammaire:                         diagnostinis,
    pateiktą situaciją, kurti monologą pagal pateiktą temą.    -Le discours rapporté: dire que, demander si;       apibendrinamasis.
    Skaitymas                           -Les pronoms personnels indirects: me, te,         **Une lettre électronique à un
    Suprasti informacinių lankstinukų tekstus.           lui...;                          ami; test de grammaire.
    Kalbėjimas                           -Depuis, il y a, il y a ...que;              *Une lettre à compléter, test à
    Papasakoti apie savo miestą arba apie miestą, kuriame     -Pluriel des noms en –al.                 choix multiple.
    norėtų gyventi, paaiškinti savo pasirinkimą; papasakoti
    istoriją; suvaidinti situaciją tarp policininko ir ponios X;
    suvaidinti dialogą tarp turisto ir Lyon miesto gyventojo.
    Rašymas
    Elektroninėje žinutėje draugui aprašyti turistinę vietovę.
Eil.                                                       Pamokų      Pastabos (integravimas,
            Gebėjimai pagal BP             Ugdymo turinys pagal BP (temos, potemės)
Nr.                                                        skaičius   diferencijavimas, vertinimas)
10. Klausymas                          Laisvalaikis, šiuolaikinės informacinės       9    Vertinimas:
  Detaliai suprasti ilgesnį pokalbį, monologą; suprasti    technologijos (televizija).                 diagnostinis,
  pagrindinę trumpų skelbimų, pranešimų informaciją.     Qu’est-ce que tu as fait hier soir ?             apibendrinamasis.
  Skaitymas                          Les loisirs, la télévision, l’environnement.         **Présentation d’une émission
  Išrinkti svarbiausią informaciją iš autentiškų       Grammaire:                          préférée ; présenter les projets de
  informacinių tekstų, ją palyginti ir trumpai apibendrinti  -La fréquence. Toujours, souvent, jamais ;          soir ; test de grammaire ;
  žodžiu.                           -Le superlatif des adjectifs et la place de ces       *reconstituer le texte donné ;
  Kalbėjimas                         adjectifs ;                         remplir les trous dans les
  Išreikšti savo nuomonę, įvertinti televizijos laidas    -Quand (conjonction de subordination) ;           phrases.
  aplinkos klausimais; parodyti sutikimą/nesutikimą dėl    -Pour approuver et désapprouver.
  laisvalaikio praleidimo.
  Rašymas
  Aprašyti ir pristatyti televizijos laidą, išreikšti savo
  nuomonę ir paaiškinti savo pasirinkimą; raštu
  papasakoti, ką veiksite vakare.
11. Klausymas                          Civilisation /Forum                 4    Internet.
  Suprasti pagrindinę trumpų informacinių skelbimų,      Les Français et l’argent.                  IKT.
  pranešimų informaciją.                   Avez-vous de l’argent de poche ?               Vertinimas:
  Skaitymas                                                        diagnostinis, apibendrinamasis
  Išrinkti svarbiausią informaciją iš autentiškų                                      **Enquête, test de lexique et
  informacinių tekstų, ją palyginti ir trumpai apibendrinti                                grammaire ;
  žodžiu;                                                         *Ecriture d’un message sur
  remdamiesi įgytomis žiniomis, kontekstu, naudodamiesi                                  Internet, test de grammaire.
  žodynu mokiniai gebės detaliai suprasti autentišką
  publicistinį tekstą ir trumpai jį pakomentuoti.
  Kalbėjimas
  Dalyvauti diskusijoje „Už ir prieš kišenpinigius“.
  Rašymas
  Užrašyti atlikto tyrimo rezultatus; parašyti atsakymą į
  vieną iš pasirinktų interneto žinučių.
Eil.                                                      Pamokų      Pastabos (integravimas,
            Gebėjimai pagal BP             Ugdymo turinys pagal BP (temos, potemės)
Nr.                                                       skaičius   diferencijavimas, vertinimas)
12. Klausymas                         Jaunimo gyvenimo stilius (bendravimas,       8    Vertinimas:
  Atpažinti kalbos priemones, kuriomis reiškiamos      santykiai su bendraamžiais), aptarnavimas          diagnostinis,
  komunikacinės intencijos.                 (kavinėje)                         apibendrinamasis.
  Skaitymas                         Drôle de langue, le français!                **Jeux de rôle ; test de
  Analizuoti tekstus, rasti reikiamą informaciją.      Au café : langues des jeunes et               grammaire ;
  Kalbėjimas                         comportements.                       *Reconstitution de dialogue, test
  Susikalbėti kavinėje: užsisakyti kavos, paprašyti     Grammaire :                         de grammaire.
  sąskaitos ir t. t.                     -Hypothèse ou condition : si +présent ;
  Rašymas                          -Beaucoup, trop, beaucoup trop, assez, bien
  Kūrybinis rašymas.                     assez pour;
                                -Aussi/ autant ... que.
13. Klausymas                         Šiuolaikinės informacinės technologijos       3    Vertinimas:
  Suprasti trumpus pranešimus, pasisakymus, taikyti     (spauda, radijas, televizija) ir kompiuterinės       diagnostinis,
  sakytinio teksto supratimo ir kompensavimo strategijas.  technologijos.                       apibendrinamasis.
  Skaitymas                         Civilisation /Forum                     **Composition « Les textos et
  Suprasti anketų ir blankų klausimus, susijusius su     Les textos.                         moi.
  asmenine informacija.                   Est-ce qu’on peut tout se dire avec des           *Remplir le texte.
  Rašymas                          textos ?
  Parašyti rašinėlį tema Les textos et moi.
14. Klausymas                         Sveika gyvensena, maitinimasis,           7    Integracija į technologijų
  Suprasti trumpų informacinių skelbimų, radijo ir      aptarnavimas (parduotuvėje).                pamoką.
  televizijos pranešimų pagrindinę informaciją ir detales.  Vous avez des fraises ?                   Vertinimas:
  Skaitymas                         Achats alimentaires.                    diagnostinis,
  Detaliai suprasti pasakojamojo tipo tekstus.        Grammaire :                         apibendrinamasis.
  Kalbėjimas                         -Pour demander quelque chose dans un            **test de grammaire et de
  Susikalbėti parduotuvėje.                 magasin. Mesures et quantités ;               lexique; jeux de rôle
  Rašymas                          -Révision des partitifs du et des pronoms en        composition de l’histoire sur les
  Sudaryti prekių sąrašą prieš einant į parduotuvę.     et y. Ne …. Que… ;                     images.
                                -Pour exprimer son agacement.                *test de grammaire et de lexique;
                                                              remplir l’histoire à l’aide des
                                                              images.
Eil.                                                       Pamokų      Pastabos (integravimas,
             Gebėjimai pagal BP              Ugdymo turinys pagal BP (temos, potemės)
Nr.                                                       skaičius   diferencijavimas, vertinimas)
15. Klausymas                           Kultūrinis gyvenimas (įžymaus žmogaus      8    Internet.
  Suprasti pagrindinę trumpų informacinių skelbimų,       portretas).                       IKT.
  pranešimų informaciją.                     Renseignements. Biographies, récits de vie.       Vertinimas:
  Skaitymas                           Grammaire :                       diagnostinis, apibendrinamasis
  Išrinkti svarbiausią informaciją iš autentiškų         -Révision de à/en +au+ville ou pays ;          **Présentation de la biographie
  informacinių tekstų, ją palyginti ir trumpai apibendrinti   -La veille, le lendemain, la semaine           d’une personne ; composition sur
  žodžiu; remiantis įgytomis žiniomis, kontekstu,        precedente/suivante...                  les vacances ; test de
  naudojantis žodynu suprasti autentišką publicistinį      -Le pronom relatif où;                  grammaire ;
  tekstą ir trumpai jį pakomentuoti.               -Commencer, continuer, arrêter;             *Remplir une biographie d’une
  Kalbėjimas                           -Pour féliciter. Pour exprimer certitude,        personne ; test de grammaire.
  Papasakoti kieno nors gyvenimo istoriją, remiantis       incertitude, ou supposition.
  pateiktais faktais, juos susieti; atsakyti į draugo užduotus
  klausimus, pakomentuoti atostogų nuotraukas; išreikšti
  įsitikinimą, netikrumą.
  Rašymas
  Aprašyti kokio nors žmogaus gyvenimą pagal duotą
  vadovėlyje pavyzdį.
16. Klausymas                           Susisiekimas, transportas.            3    Internet.
  Suprasti reikiamą informaciją skelbimuose.           Civilisation /Forum                   Vertinimas:
  Skaitymas                           Les accidents en France. Les jeunes et les        diagnostinis,
  Suprasti interneto žinučių pagrindinę informaciją.       accidents de la route.                  apibendrinamasis.
  Kalbėjimas                                                       **Présentation d’une enquête,
  Trumpai papasakoti apie savo planus; nupasakoti įvykį.                                 compréhension de texte à l’aide
  Rašymas                                                         de test à choix multiple ;
  Teikti asmeninio pobūdžio informaciją.                                         *Test vrai/faux.
17. Klausymas                           Évaluation-préparation au DELF.         2    Auto- évaluation générale,
  Detaliai suprasti ilgesnį pokalbį, monologą; remiantis                                 évaluation individuelle.
  pavyzdžiu, klausymo tekstų informacija kurti dialogą
  (dalyvauti pokalbyje) pagal pateiktą situaciją.
  Skaitymas
  Išrinkti svarbiausią informaciją iš autentiškų
  informacinių tekstų, ją palyginti ir trumpai apibendrinti
  žodžiu; remiantis įgytomis žiniomis, kontekstu,
Eil.                                                     Pamokų     Pastabos (integravimas,
            Gebėjimai pagal BP            Ugdymo turinys pagal BP (temos, potemės)
Nr.                                                     skaičius   diferencijavimas, vertinimas)
  naudojantis žodynu suprasti autentišką publicistinį
  tekstą ir trumpai jį pakomentuoti.
  Kalbėjimas
  Nuotraukos apibūdinimas.
  Rašymas
  Žmogaus X gyvenimo aprašymas pagal duotą
  informaciją.
18. Rezervinės pamokos                                             10
  Naudojamos temų pagilinimui, integruotoms
  pamokoms, IKT taikymui.

                                3.5. Mokymosi priemonės
Méthode de français DÉCLIC 2, cahier d’exercices, CD
Auteurs: Jacques Blanc, Jean-Michel Cartier, Pierre Lederlin
Internetas
                                   3.6. Vertinimas
    Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal mokykloje patvirtintą vertinimo tvarkos aprašą, kuris parengtas vadovaujantis Mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK- 256 (žin., 2004, Nr.
35- 1150).

Planą parengė:
Alma Bieliūnė, Alytaus Dzūkijos vidurinės mokyklos prancūzų kalbos vyresnioji mokytoja.
                        UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ) ILGALAIKIS PLANAS
                              8 klasei (2 pamokos per savaitę)
Pagrindinės ir papildomos mokymosi priemonės
      1. M. Puzaitė, L. Šernienė. Šag za šagom 3. Vadovėlis. Vilnius, „Presvika“, 2009.
      2. M. Puzaitė, L. Šernienė. Šag za šagom. Pratybų sąsiuvinis 3. Vilnius, „Presvika“, 2009.
      3. M. Puzaitė, L. Šernienė. Šag za šagom. Gramatikos sąsiuvinis 1-2. Vilnius, „Presvika“, 2009.
      4. M. Puzaitė, L. Šernienė. Šag za šagom. CD 3. Vilnius, „Presvika“, 2009.
      5. M.Puzaitė, S.Pavlovskaja. Čtenijie s uvlečenijiem. Vilnius. „Presvika“, 2001.
      6. Europos kalbų aplankas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos 9–12 klasių mokiniams. Kaunas, „Šviesa“, 2006.


1. Tikslas
   Ugdyti užsienio kalbos minimalią bendravimo ir tarpkultūrinę kompetenciją, teikiančią galimybę vartoti kalbą įvairiose asmeninio gyvenimo
situacijose, saviraiškos užsienio kalba gebėjimus (pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrosiose programose (BP) numatytas kalbos vartojimo temas ir
situacijas).
2. Uždaviniai
  Ugdyti gebėjimus:
   suprasti trumpą, susidedantį iš paprastų gramatinių struktūrų, kasdienių temų pokalbį ar monologą, paprastus skelbimus ir pranešimus, kuriuose
    mintys reiškiamos aiškiai, suprasti pašnekovo klausimus ir pasakymus, kai kalbama bendrine kalba normaliu tempu ir aiškiai tariama (klausomo
    teksto apimtis iki 70 žodžių);
   suprasti trumpų pasakojamojo tipo tekstų pagrindinę informaciją, rasti reikiamą informaciją nedidelės apimties tekstuose, kuriuose yra keletas
    nežinomų žodžių, taikyti kai kurias teksto supratimo strategijas (skaitomo teksto apimtis iki 150 žodžių);
   kalbėti vartojant paprastas gramatines struktūras; dalyvauti paprastame pokalbyje padedant mokytojui (5–6 replikos dalyvaujant pokalbyje, 5–8
    sakiniai kalbant monologu);
   parašyti trumpą tekstą apie savo artimiausią aplinką pagal pavyzdį ir/arba pateiktą planą (laišką, raštelį ar kt.).

                              3. Mokymo ir mokymosi turinys
3.1. Temos/potemės pagal BP
   Apie save (šeima, šeimos šventės, draugai, mokykla ir kt.).
   Jaunimo gyvenimo stilius, mada.
   Sveika gyvensena, maitinimasis, sveikata, higiena.
   Namas, butas, gyvenamoji aplinka.
   Kelionės, turizmas, transportas.
   Mokyklos gyvenimas, mokymasis, popamokinė veikla.
   Užsienio kalbų mokymasis.
   Kultūrinis gyvenimas (kinas, teatras, koncertai).
   Kalbos šalis (šalies sostinė, žymiausi architektūros paminklai).
3.2. Nuostatos
   Tobulinti sakytinio teksto suvokimo gebėjimus klausantis užsienio kalba kalbančių žmonių.
   Mokytis bendrauti užsienio kalba žodžiu.
   Pažinti ir gerbti kitą kultūrą, bendraamžių gyvenimo būdą.
   Mokytis rašyti, bendrauti raštu su bendraamžiais užsienyje naudojantis informacinėmis technologijomis.
   Stengtis ugdytis sėkmingai komunikacijai būtinas normas ir vertybes: gebėjimą klausytis pašnekovo, toleranciją, gebėjimą dirbti kartu, bendrauti ir
    bendradarbiauti.
   Siekti rašto ir rašymo kultūros.
3.3. Mokymasis mokytis
   Išmokti įvairių kalbos mokymosi būdų ir taikyti juos.
   Suvokti mokymosi uždavinius, padedant mokytojui, išsikelti mokymosi uždavinius.
   Naudotis Europos kalbų aplanku (EKA), kartu su mokytoju aptarti savo mokymosi pasiekimus.
4. Ugdymo turinio išdėstymas
                 Val.                           Vertinimas/               Pastabos
Data    Skyrius/Tema               Ugdomi gebėjimai
                skaičius                        Atsiskaitymo forma  (plano korekcija, integracija, projektinė veikla ir kt.)
 9  1. Изучаем          5+2   Mokiniai     gebės    susikalbėti   Diagnostinis    Tarpdalykinė integracija: gimtoji kalba.
mėn. иностранные языки           teiraudamiesi ir teikdami informaciją     vertinimas     Integruojamosios ir prevencinės programos:
                      pamokos tema, pasakoti apie savo       (dialogas,      mokymosi mokytis;
                      patirtį mokantis kalbų. Trumpai        monologas,      komunikavimo;
     Temos pagal BP          apibūdinti perskaitytą tekstą. Trumpai    kalbos vartojimo   kultūrinio sąmoningumo.
    Užsienio kalbų           papasakoti apie savo mokymosi stilių,     testas, laiškas)
    mokymasis              kalbų mokymosi technikas ir strategijas.
                      Mokiniai gebės savarankiškai parašyti
                      laišką apie užsienio kalbų mokymąsi.
 10 2. В школе и после      5+2   Mokiniai gebės įvardyti pomėgius,       Diagnostinis    Tarpdalykinė integracija: gimtoji kalba.
mėn. уроков                trumpai papasakoti apie juos. Gebės      vertinimas     Integruojamosios ir prevencinės programos:
                      papasakoti apie savo dienotvarkę,       (dialogas,      mokymosi mokytis;
     Temos pagal BP          trumpai užrašyti savo dienos planą,      monologas,      komunikavimo;
                 Val.                           Vertinimas/               Pastabos
Data    Skyrius/Tema               Ugdomi gebėjimai
                skaičius                        Atsiskaitymo forma  (plano korekcija, integracija, projektinė veikla ir kt.)
    Mokyklos gyvenimas,         taisyklingai vartodami laiko raiškos     kalbos vartojimo    kultūrinio sąmoningumo.
    mokymasis,             priemones, gebės papasakoti apie savo     testas,
    popamokinė veikla          mokyklą,    mokyklines    šventes,  dienotvarkė)
                      remdamiesi   tekstais, iliustracijomis,
                      pateiktu planu, klausimais, pasakojimo
                      pradžia.
 11 3. Что мы читаем       5+2    Mokiniai gebės glaustai perduoti teksto    Diagnostinis    Tarpdalykinė integracija: gimtoji kalba,
mėn.                    turinį, išsakyti ir argumentuoti savo     vertinimas     literatūra.
    Temos pagal BP           nuomonę, susikalbėti teiraudamiesi      (dialogas,     Integruojamosios ir prevencinės programos:
   Mokyklos gyvenimas,          informacijos (knygų parduotuvėje,       monologas,      mokymosi mokytis;
   mokymasis               bibliotekoje); gebės trumpai papasakoti    kalbos vartojimo   komunikavimo;
                      apie skaitytą knygą. Mokiniai gebės,     testas)        kultūrinio sąmoningumo.
                      remdamiesi tekstu, pasakoti apie savo     Apibendrinamasis
                      mėgstamą (įsivaizduojamą) žurnalą.      vertinimas (1-3
                                             skyrių medžiagą
                                             apibendrinantis
                                             testas)
 12 4. Прогулка по        5+2    Mokiniai gebės įvardyti miesto objektus    Diagnostinis    Tarpdalykinė integracija: gimtoji kalba,
mėn. городу                pasakodami apie laiką, praleistą mieste;   vertinimas     geografija.
                      susikalbėti teiraudamiesi ir teikdami     (dialogas,     Integruojamosios ir prevencinės programos:
     Temos pagal BP          informaciją (paklaus ir paaiškins kelią,   monologas,      mokymosi mokytis;
    Kelionės, turizmas,         remdamiesi    miesto   schemomis,    kalbos vartojimo   komunikavimo;
    transportas             intencijų sąrašu); gebės nurodyti garsias   testas)        kultūrinio sąmoningumo.
                      savo šalies vietas, trumpai pasakoti apie
                      Vilniaus įžymybes.
 1  5. Идём в театр, на     4+2    Mokiniai gebės nurodyti miesto        Diagnostinis    Tarpdalykinė integracija: gimtoji kalba, muzika.
mėn. концерт                kultūros objektus, trumpai papasakoti     vertinimas     Integruojamosios ir prevencinės programos:
                      apie juos, gebės rasti reikalingą       (dialogas,      mokymosi mokytis;
     Temos pagal BP          informaciją skelbimuose, spektaklių      monologas,      komunikavimo;
    Kultūrinis gyvenimas        afišose ir, remdamiesi ja, gebės       kalbos vartojimo   kultūrinio sąmoningumo.
    (kinas,    teatras,       dalyvauti pokalbyje (kviesti arba       testas, raštelis,
    koncertai)             atsisakyti), parašyti raštelį, gebės     laiškas)
                  Val.                            Vertinimas/               Pastabos
Data    Skyrius/Tema                Ugdomi gebėjimai
                 skaičius                         Atsiskaitymo forma  (plano korekcija, integracija, projektinė veikla ir kt.)
                      žodžiu ir raštu papasakoti apie jiems     Apibendrinamasis
                      patikusį spektaklį.              vertinimas ( 4-5
                                              skyrių medžiagą
                                              apibendrinantis
                                              testas)
 2  6. Мода и мы         5+2    Mokiniai gebės papasakoti apie savo      Diagnostinis     Tarpdalykinė integracija: gimtoji kalba, etika,
mėn.                    drabužius, skirtus įvairiam metų laikui    vertinimas      technologijos.
     Temos pagal BP           ir įvairioms progoms, gebės apibūdinti     (dialogas,      Integruojamosios ir prevencinės programos:
   Jaunimo    gyvenimo         išvaizdą, nurodyti būdingas detales,      monologas,       mokymosi mokytis;
   stilius, mada             gebės    susikalbėti  teiraudamiesi    kalbos vartojimo    komunikavimo;
                      informacijos, reikšti savo nuomonę       testas)        darnaus vystymosi.
                      (drabužių parduotuvėje).
 3  7. Если хочешь быть     4+2    Mokiniai gebės pakalbėti apie sveiką      Diagnostinis     Tarpdalykinė integracija: biologija.
mėn. здоров                 gyvenseną, pakomentuoti savo mitybos      vertinimas      Integruojamosios ir prevencinės programos:
                      ypatumus, dalyvauti pokalbyje šia tema,    (dialogas,       mokymosi mokytis;
     Temos pagal BP          gebės detaliai suprasti nesudėtingą      monologas,       komunikavimo;
    Sveika   gyvensena,        nagrinėjamos    temos  tekstą  ir,   kalbos vartojimo    darnaus vystymosi;
    maitinimasis, sveikata,       remdamiesi juo, parašyti trumpą žinutę     testas, rašinėlis)   sveikatos ir gyvenimo įgūdžių.
    higiena.               pasirinkta tema.               Apibendrinamasis
                                              vertinimas ( 6–7
                                              skyrių medžiagą
                                              apibendrinantis
                                              testas)
3–4 8. В доме, в квартире     4+2    Mokiniai gebės pasakoti apie savo       Diagnostinis     Tarpdalykinė integracija: technologijos.
mėn.                    gyvenamąją vietą, rašyti kvietimą,       vertinimas      Integruojamosios ir prevencinės programos:
    Temos pagal BP           nurodydami laiką, vietą, gebės žodžiu     (dialogas,       mokymosi mokytis;
   Namas,     butas,         ir raštu papasakoti apie savo kambarį.     monologas,       komunikavimo;
   gyvenamoji aplinka                                  kalbos vartojimo    darnaus vystymosi;
                                              testas, kvietimas)   sveikatos ir gyvenimo įgūdžių.
04- 9. Вокруг дома        4+2    Mokiniai gebės trumpai apibūdinti       Diagnostinis     Tarpdalykinė integracija: biologija.
 05                     gyvenimo mieste ir kaime ypatybes,       vertinimas      Integruojamosios ir prevencinės programos:
mėn.  Temos pagal BP            gebės išvardyti naminius gyvūnus,       (dialogas,       mokymosi mokytis;
                  Val.                          Vertinimas/               Pastabos
Data    Skyrius/Tema                Ugdomi gebėjimai
                 skaičius                       Atsiskaitymo forma  (plano korekcija, integracija, projektinė veikla ir kt.)
    Namas,     butas,        papasakoti apie jų priežiūrą, parašyti   monologas,        komunikavimo;
    gyvenamoji aplinka.         skelbimą į laikraštį, gebės žodžiu ir    kalbos vartojimo     darnaus vystymosi;
                      raštu išsamiai papasakoti apie savo     testas, skelbimas)    sveikatos ir gyvenimo įgūdžių.
                      augintinį arba mėgstamą naminį       Apibendrinamasis
                      gyvūną.                   vertinimas (8–9
                                            skyrių medžiagą
                                            apibendrinantis
                                            testas)
 05 10. Путешествия,       4+2    Mokiniai gebės suprasti informacinius    Diagnostinis     Tarpdalykinė integracija: geografija.
mėn. поездки                užrašus, skelbimus ir pranešimus,      vertinimas      Integruojamosios ir prevencinės programos:
                      reikalingus     keliaujant,  gebės   (dialogas,       mokymosi mokytis;
     Temos pagal BP          adekvačiai   reaguoti,    naudotis  monologas,       komunikavimo;
    Kelionės, turizmas,         informacija, gebės remdamiesi tekstais   kalbos vartojimo    kultūrinio sąmoningumo.
    transportas             pasakoti apie turistinį maršrutą (vieta,  testas, raštelis,
    Kalbos šalis (šalies         laikas, lankomi objektai, įspūdžiai),    laiškas)
    sostinė,    žymiausi       žodžiu ir raštu pasakoti apie savo
    architektūros            kelionę.
    paminklai).
05-  Повторение          7                          Apibendrinamasis
 06                                           vertinimas ( kurso
mėn.                                          medžiagą
                                            apibendrinantis
                                            testas)
                       UŽSIENIO KALBOS (VOKIEČIŲ) ILGALAIKIS PLANAS
                             8 klasei (2 val. per savaitę)
                               (II užsienio kalba)
1. Tikslas
   Ugdyti užsienio kalbos elementarią komunikacinę ir tarpkultūrinę kompetenciją, teikiančią galimybę vartoti kalbą įvairiose asmeninio gyvenimo
situacijose, saviraiškos užsienio kalba gebėjimus (pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose (BP) numatytas kalbos vartojimo temas ir
situacijas).
2. Uždaviniai
Ugdyti gebėjimus:
 suprasti trumpą autentišką pokalbį ar tekstą, susidedantį iš paprastų dažniausiai vartojamų žodžių ir frazių, kurių gramatinė sandara yra žinoma; suprasti
  pašnekovo klausimus ir pasakymus, kai kalbama bendrine kalba normaliu tempu ir aiškiai tariama (klausomo teksto apimtis iki 70 žodžių);
 suprasti trumpą regimąja informacija paremtą tekstą, kurio leksika ir gramatinės struktūros yra žinomos, rasti reikiamą informaciją nedidelės apimties
  tekstuose, kuriuose yra keletas nežinomų žodžių, taikyti kai kurias teksto supratimo strategijas (skaitomo teksto apimtis iki 150 žodžių);
 kalbėti vartojant paprastas gramatines struktūras, trumpais sakiniais; mokytojui padedant, dalyvauti paprastame (5–6 replikos dalyvaujant pokalbyje, 5–8
  sakiniai kalbant monologu);
 parašyti trumpą tekstą apie save ir artimiausią aplinką ir/arba pateiktą planą (laišką, raštelį ir kt.).

3. Mokymo ir mokymosi turinys
3.1. Temos/potemės pagal BP
 Apie save (šeima, šeimos šventės, draugai, mokykla ir kt.).
 Namas, butas, gyvenamoji aplinka.
 Laisvalaikis, pomėgiai.
 Kelionės, turizmas, transportas.
 Sveika gyvensena, maitinimasis, sveikata, higiena.
 Kultūrinis gyvenimas (kinas, šventės, tradicijos).
3.2. Nuostatos
 Tobulinti sakytinio teksto suvokimo gebėjimus klausantis užsienio kalba kalbančių žmonių.
 Mokytis skaityti užsienio kalba.
 Mokytis bendrauti užsienio kalba žodžiu.
 Pažinti ir gerbti kitą kultūrą, bendraamžių gyvenimo būdą.
 Mokytis rašyti, bendrauti raštu su bendraamžiais užsienyje naudojantis informacinėmis technologijomis.
 Siekti rašto ir rašymo kultūros.
3.3. Mokymasis mokytis
 Išmokti įvairių kalbos mokymosi būdų ir taikyti juos.
 Suvokti mokymosi uždavinius, mokytojui padedant, juos išsikelti.
 Atlikti mokytojo pateiktas užduotis.
 Mokytojui padedant, naudotis Europos kalbų aplanku (EKA), su mokytoju aptarti savo mokymosi pasiekimus.

3.4. Ugdymo turinio išdėstymas
                                                                Pastabos
                  Val.
 Mėnuo     Skyrius/ Tema              Ugdomi gebėjimai          Vertinimas      (plano korekcija, integruotos pamokos,
                 skaičius
                                                             projektinė veikla ir kt.)
Rugsėjis  Sport        11+1*          Klausymas           Diagnostinis     Tarpdalykinė integracija: kūno kultūra,
–spalio15                  Mokiniai gebės:               vertinimas:      biologija.
      Pagal BP:             suprasti pašnekovo posakius ir      (dialogas,      Integruojamosios   ir  prevencinės
      Sveika gyvensena,         klausimus kasdienėmis temomis,      monologas, kalbos   programos:
      sveikata, higiena.        kai pašnekovas prisitaiko ir       vartojimo pratimai)     mokymosi mokytis;
      Laisvalaikis,           stengiasi padėti;             Apibendrinamasis       komunikavimo;
      sportas.             detaliai suprasti pokalbį ar       vertinimas          sveikatos ir gyvenimo įgūdžių.
                       monologą, informuojamojo ar        (kontrolinis testas
                       pasakojamojo tipo tekstą;         Nr. 1)
                       suprasti trumpų pranešimų ir
                       skelbimų pagrindinę informaciją;
                       taikyti teksto supratimo strategijas:
                       atspėti nežinomų žodžių reikšmę
                       vartodami tarptautinius žodžius,
                       nagrinėdami kontekstą.
                             Skaitymas
                      Mokiniai gebės:
                       suprasti pagrindinę nesudėtingų
                       paprastų pasakojimų ir aprašymų
                       informaciją;
                       rasti   reikiamą   informaciją
                       informacinio pobūdžio tekstuose:
                       plakatuose, skelbimuose ir kt.;
                       detaliai    suprasti   trumpus
                                                                Pastabos
                   Val.
 Mėnuo     Skyrius/ Tema              Ugdomi gebėjimai         Vertinimas      (plano korekcija, integruotos pamokos,
                  skaičius
                                                             projektinė veikla ir kt.)
                         nesudėtingus tekstus (atvirukų,
                         asmeninių laiškų ir kt.).
                              Kalbėjimas
                        Mokiniai gebės:
                         dalyvauti ilgesniame pokalbyje
                         siekdami komunikacinio tikslo;
                         papasakoti apie mėgstamą sporto
                         šaką, sportininką.
                               Rašymas
                        Mokiniai gebės:
                         pateikti  asmeninio   pobūdžio
                         informaciją pildydami anketas,
                         blankus: užrašyti savo vardą ir
                         pavardę, adresą, gyvenamąją vietą;
                         parašyti asmeninį laišką apie
                         sporto šakas mokykloje.
Spalio 16  2.Wie geht‘s?     11+1*         Klausymas          Diagnostinis     Tarpdalykinė integracija:biologija,
–lapkričio                   Mokiniai gebės:             vertinimas:      kūno kultūra.
30      Pagal BP: sveika          detaliai suprasti pokalbį ar      (dialogas,      Integruojamios   ir   prevencinės
       gyvensena, sveikata.        monologą, informuojamojo ar      monologas, laiškas,  programos:
                         pasakojamojo tipo tekstą;       kalbos vartojimo    mokymosi mokytis;
                         suprasti aprašomojo tipo teksto    pratimai).       komunikavimo;
                         pagrindinę mintį ir svarbesnes     Apibendrinamasis    sveikatos ir gyvenimo įgūdžių;
                         detales, rasti tekste reikiamą     vertinimas       alkoholio, tabako ir kitų psichiką
                         informaciją;              (kontrolinis testas   veikiančių  medžiagų   vartojimo
                         suprasti trumpų pranešimų ir      Nr. 2).         prevencija.
                         skelbimų pagrindinę informaciją.
                              Skaitymas
                        Mokiniai gebės:
                         suprasti   nesudėtingų paprastų
                         pasakojimų ir aprašymų turinį;
                                                                 Pastabos
                 Val.
 Mėnuo     Skyrius/ Tema             Ugdomi gebėjimai            Vertinimas      (plano korekcija, integruotos pamokos,
                skaičius
                                                             projektinė veikla ir kt.)
                       rasti   reikiamą    informaciją
                       informacinio pobūdžio tekstuose;
                      detaliai     suprasti   trumpus
                       nesudėtingus tekstus (asmeninius
                       laiškus ir kt.);
                      suprasti    anketų   ir  blankų
                       klausimus, susijusius su asmenine
                       informacija.
                             Kalbėjimas
                     Mokiniai gebės:
                      papasakoti apie savijautą, sveikatą;
                      suvaidinti dialogą tarp gydytojo ir
                       paciento.
                              Rašymas
                     Mokiniai gebės
                     parašyti elektroninį laišką.
Gruodis–  3. Musik gestern  11+1*           Klausymas            Diagnostinis     Tarpdalykinė integracija: muzika,
sausio15  und heute.           Mokiniai gebės:                vertinimas      etika, istorija.
                      detaliai suprasti pokalbį ar         (dialogas,      Integruojamosios  ir   prevencinės
      Pagal BP:             monologą, informuojamojo ar        monologas, laiškas,  programos:
      laisvalaikis,           pasakojamojo tipo tekstą;         kalbos vartojimo    mokymosi mokytis;
      pomėgiai             suprasti     aprašomojo    teksto   užduotys).       komunikavimo.
                       pagrindinę mintį ir svarbesnes       Apibendrinamasis
                       detales, rasti tekste reikiamą       vertinimas
                       informaciją;                (kontrolinis testas
                      suprasti trumpų pranešimų ir         Nr. 3)
                       skelbimų pagrindinę informaciją.
                             Skaitymas
                     Mokiniai gebės:
                      suprasti    nesudėtingų paprastų
                       pasakojimų ir aprašymų turinį;
                                                                  Pastabos
                  Val.
 Mėnuo    Skyrius/ Tema               Ugdomi gebėjimai            Vertinimas       (plano korekcija, integruotos pamokos,
                 skaičius
                                                               projektinė veikla ir kt.)
                        rasti   reikiamą    informaciją
                        informacinio pobūdžio tekstuose;
                       suprasti    anketų   ir  blankų
                        klausimus, susijusius su asmenine
                        informacija.
                             Kalbėjimas
                      Mokiniai gebės:
                       pateikti klausimus ir į juos
                        atsakyti, reaguoti į pašnekovo
                        replikas;
                       papasakoti apie mėgstamą muziką,
                        apsilankymą koncerte.
                              Rašymas
                      Mokiniai gebės
                      parašyti   asmeninį   laišką   apie
                      apsilankymą koncerte.
Sausio18– 4. Wir machen     11+1*           Klausymas            Diagnostinis      Tarpdalykinė integracija: muzika.
vasario25 Musik.              Mokiniai gebės:                vertinimas       Integruojamosios  ir   prevencinės
                       detaliai suprasti pokalbį;          (dialogas,       programos:
     Pagal BP:              suprasti aprašomojo tipo teksto       monologas,        mokymosi mokytis;
     laisvalaikis,             pagrindinę mintį ir svarbesnes       skelbimas, kalbos    komunikavimo;
     pomėgiai;               detales, rasti tekste reikiamą       vartojimo pratimai).   kultūrinio sąmoningumo.
     kultūrinis              informaciją.                Apibendrinamasis
     gyvenimas                    Skaitymas            vertinimas
     (koncertas, šventės,       Mokiniai gebės:                (kontrolinis testas
     tradicijos).            suprasti    nesudėtingų paprastų     Nr. 4 )
                        pasakojimų ir aprašymų turinį;
                       detaliai    suprasti    trumpus
                        nesudėtingus tekstus (laiškelius,
                        skelbimus).
                             Kalbėjimas
                                                                 Pastabos
                   Val.
 Mėnuo     Skyrius/ Tema              Ugdomi gebėjimai          Vertinimas       (plano korekcija, integruotos pamokos,
                  skaičius
                                                              projektinė veikla ir kt.)
                       Mokiniai gebės:
                        pateikti klausimus ir į juos
                        atsakyti, reaguoti į pašnekovo
                        replikas;
                        suvaidinti pokalbį tarp muzikos
                        instrumento savininko ir pirkėjo;
                        apibūdinti asmens išvaizdą.
                              Rašymas
                       Mokiniai gebės:
                        rašyti asmeninius laiškus;
                        parašyti sveikinimo atviruką:
                        pasveikinti gimtadienio, švenčių
                        proga.
Kovas –   5.Drei Freunde     11+ 1*         Klausymas           Diagnostinis      Tarpdalykinė integracija: literatūra,
balandžio                   Mokiniai gebės:              vertinimas       etika, muzika, dailė.
23     Pagal BP:              detaliai suprasti pokalbį;        (dialogas,       Integruojamosios   ir  prevencinės
      laisvalaikis,            suprasti   aprašomojo   teksto   monologas,       programos:
      pomėgiai;              pagrindinę mintį ir svarbesnes      sveikinimo atvirukas     mokymosi mokytis;
      kultūrinis             detales, rasti tekste reikiamą      –sveikinimas,        komunikavimo;
      gyvenimas              informaciją.               pakvietimas, kalbos     kultūrinio sąmoningumo.
      (koncertas, teatras,              Skaitymas           vartojimo pratimai).
      kinas).              Mokiniai gebės:              Apibendrinamasis
                        suprasti pagrindinę nesudėtingų     vertinimas
                        paprastų pasakojimų ir aprašymų     (kontrolinis testas
                        informaciją;               Nr. 5)
                        detaliai    suprasti  trumpus
                        nesudėtingus tekstus
                        (atvirukų, asmeninių laiškų ir kt.).
                              Kalbėjimas
                       Mokiniai gebės:
                        pateikti klausimus ir į juos
                                                                  Pastabos
                   Val.
 Mėnuo     Skyrius/ Tema              Ugdomi gebėjimai           Vertinimas      (plano korekcija, integruotos pamokos,
                  skaičius
                                                              projektinė veikla ir kt.)
                        atsakyti, reaguoti į pašnekovo
                        replikas;
                        papasakoti apie savo pomėgius.
                              Rašymas
                        parašyti sveikinimo atviruką:
                        pasveikinti gimtadienio, švenčių
                        proga;
                        parašyti elektroninį laišką.
Balandžio  6.Bei uns zu Hause  11+1*          Klausymas            Diagnostinis     Tarpdalykinė integracija:
8–                      Mokiniai gebės:               vertinimas      technologijos, etika, istorija.
birželio 4  Pagal BP:             detaliai suprasti pokalbį;         (dialogas,      Integruojamosios     ir   prevencinės
       namas, butas,           suprasti   aprašomojo    teksto   monologas, laiškas,  programos:
       gyvenamoji aplinka;        pagrindinę temą ir svarbesnes       kalbos vartojimo    mokymosi mokytis;
       šeima, šeimos           detales, rasti tekste reikiamą       pratimai).       komunikavimo;
       šventės.              informaciją.                Apibendrinamasis    kultūrinio sąmoningumo.
                              Skaitymas            vertinimas
                       Mokiniai gebės:               (kontrolinis testas
                        suprasti   nesudėtingų paprastų     Nr. 6 ).
                        pasakojimų ir aprašymų turinį;
                        detaliai    suprasti   trumpus
                        nesudėtingus tekstus (atvirukų,
                        asmeninių laiškus ir kt.).
                              Kalbėjimas
                       Mokiniai gebės:
                        pateikti klausimus ir į juos
                        atsakyti, reaguoti į pašnekovo
                        replikas;
                        papasakoti apie save, savo šeimą;
                        apibūdinti savo butą, namą,
                        kambarį.
                              Rašymas
                                                                 Pastabos
                   Val.
 Mėnuo     Skyrius/ Tema              Ugdomi gebėjimai          Vertinimas       (plano korekcija, integruotos pamokos,
                  skaičius
                                                             projektinė veikla ir kt.)
                       Mokiniai gebės:
                        rašyti trumpus asmeninius laiškus;
                        parašyti kvietimą į gimtadienį.
* Rezervinės valandos

3.5. Pagrindinės ir papildomos mokymosi priemonės
 G.Kopp Ping pong neu 2, Arbeitsbuch mit ergänzenden Übungen zu jeder Lektion, Hueber 2001.
 Kassetten mit den Hörtexten.
 Lehrerhandbuch
 Und jetzt ihr! Basisgrammatik für Jugendliche (von Christine Schmidt/ Marion Kerner)
 Sprachenportfolio ( Europos kalbų aplankas)
 Internet

3.6. Vertinimas. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal mokykloje patvirtintą vertinimo tvarkos aprašą, kuris parengtas vadovaujantis Mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK- 256 (Žin.,
2004, Nr. 35- 1150).

Planas parengtas numatant pamokoms skirti 72 val. per mokslo metus.

								
To top