Zhang Yan Peng by Ge3i9YVU

VIEWS: 18 PAGES: 22

									瞬态光学与光子技术国家重点实验室
中科院“百人计划”终期评估汇
   报
      卢 克 清
  中科院西安光学精密机械研究所
瞬态光学与光子技术国家重点实验室     汇 报 内 容
 一.研究工作简介
 二.科研成果
 三.承担项目及争取经费情况
 四.实验室建设与人才队伍培养
 五.国内外合作与交流
 六.下一步发展规划
瞬态光学与光子技术国家重点实验室

一、研究工作简介
入选的题目:空间光孤子的理论和实验及基于空
     间光孤子的光器件技术的研究。
入选的时间:2005年
年工作时间:12个月
研究方向:(1)光折变非线性与空间光孤子的理论
     研究;
   (2)空间光孤子的实验及基于空间
     光孤子的光器件技术的研究。
瞬态光学与光子技术国家重点实验室

 二、科研成果介绍
光折变非线性与空间光孤子的理论研究
空间光孤子的实验及基于空间光孤子的光
 器件技术的研究
预期目标与完成情况
发表论文及获奖情况
瞬态光学与光子技术国家重点实验室

(一)光折变非线性与空间光孤子的理论研究

• 在国际上提出了有偏压光伏光折变晶体中矢量空间孤子的理论,
 这是一个原创性的工作!!
 [Keqing Lu(卢克清), Wei Zhao, et al., J. Opt. A 6 , 658 (2004);Lu Keqing (卢克
 清), Wei Zhao, et al., Optical Materials 27, 1845(2005) ]
• 发展了空间孤子感应光波导的理论
  (1)光伏孤子感应的光波导[Keqing Lu(卢克清), Wei Zhao, et al.,Journal of
 Modern Optics 53, 2137(2006)] ;(2)灰孤子感应的光波导[Keqing Lu(卢克清), Wei
 Zhao, et al., Opt. Commun. 281 49–54 (2008)] ;等。
• 在国际上提出了空间孤子瞬时态及其控制的理论,为光折变效应
 慢的缺陷提供了一种有效的解决方法!
  [Keqing Lu(卢克清), Wei Zhao, et al.,Journal of Modern Optics 55 1571(2008);
 Keqing Lu(卢克清), Wei Zhao, et al.,Opt. Commun. 281 2913 (2008)]
• 拓宽了光折变非线性理论
  [Keqing Lu(卢克清), Wei Zhao, et al., Appl. Phys. B 87, 469(2007) ; Keqing
 Lu(卢克清), Wei Zhao, et al.,Opt. Commun., 247, 437(2005)]
瞬态光学与光子技术国家重点实验室

(二)空间光孤子的实验及基于空间
 光孤子的光器件技术的研究

研究的主要内容:部分非相干光产生的空间光孤
子;加背景光在自散焦晶体中产生的亮孤子等。


创新点:在国际上首次做出了用加背景光能在自
散焦晶体中形成亮孤子;在国内首先用部分相干
光做出了空间光孤子。这些研究为研制基于空间
光孤子的光器件奠定了理论、实验和工艺基础。
  瞬态光学与光子技术国家重点实验室

  (三) 预期目标与完成情况
    任 务 目 标     完 成 任 务 情 况   结  论
           (1)发展了光折变非线性和空间光孤
  (1) 拓宽光折变非线性与空   子的理论:矢量空间光孤子、孤子
    间光孤子的理论;    感应的光波导、孤子的瞬时态及其  (1)超额完成
  (2) 实验研究光折变空间光   控制、孤子光束的调制不稳定性等;  (2)完成
1    孤子为研制基于空间光  (2)在自散焦晶体中用背景光做出了
    孤子的光器件奠定理论   亮孤子等,为研制基于空间光孤子
    、实验、工艺基础。   的光器件奠定了理论、实验和工艺
            基础。
2  争取较高的院外经费    国家基金、国家重点基金、973、中科  完成
            院创新团队800余万元的支持
3  建立一个非线性光学与器件   建立了非线性光学与器件实验室    完成
   实验室
4  在国内外期刊发表论文       62篇      超额 完成
    15—20篇
5  建立一支年龄、知识层次合 目前实验室有2个研究员3个副研究员5    完成
   理的科研队伍    个博士生和2个研究生
瞬态光学与光子技术国家重点实验室
(四)发表论文及获奖情况
序号         刊名      发表论文数  SCI影响因子
1  Phys. Rev. A (美国物理学会)     3   SCI(IF=3.00)
2  J. Opt. Soc. Am. B(美国光学学会)   1   SCI(IF=3.122)  国内外
3  J. Phys. B (美国物理学会)      1   SCI(IF=2.012)  核心期刊
4  J. Lightwave. Technology    1   SCI(IF=2.196)  发表论文
5  Laser Phys. Lett.       1   SCI(IF=1.918)  62 篇 , 国
6  Opt. Commun.          5   SCI(IF=1.482)  际 期 刊 22
7  Opt. Mater.          1   SCI(IF=1.519)  篇,其中
8  J. Mod. Opt.          3   SCI(IF=1.344)  第一作者
9  J. Opt. A           2   SCI(IF=1.752)  8篇;国
10  Chin. Phys.          11   SCI(IF=2.014)
                             内 期 刊 39
14  Chin. Phys. Lett.       12   SCI(IF=1.276)
                             篇,其中
                             第一作者
15 Acta Phys. Sin.         5   SCI(IF=1.113)
                             8篇。
16 其他核心期刊             24     …
      期刊论文合计         61
 瞬态光学与光子技术国家重点实验室

   (四)发表论文及获奖情况—发表论文目录
1.  Keqing Lu(卢克清), Wei Zhao, Yanlong Yang, Meizhi Zhang, Yang Yang, Lei Zhang,
   Xueming Liu, Yanpeng Zhang, and Jingjun Xu , Optics Communications 281 49–54 (2008).
2.  Keqing Lu(卢克清), Wei Zhao, Lei Zhang, Kehao Li, Yiqi Zhang, Xueming Liu, Yanpeng
   Zhang, and Jingjun Xu, Optics Communications 281 2913–2917 (2008).
3.  Keqing Lu(卢克清), Wei Zhao, Yongzhuang Chen, Yang Yang, Lei Zhang, Yanlong Yang,
   Jinfang Li, Yanpeng Zhang, and Jingjun Xu, Journal of Modern Optics 55 1571–1585(2008).
4.  Keqing Lu(卢克清), Wei Zhao, Yanlong Yang, Yang Yang, Meizhi Zhang, R.A. Rupp, M. Fally,
   Yanpeng Zhang, and Jingjun Xu, Appl. Phys. B 87, 469–473 (2007).
5.  Keqing Lu(卢克清), Wei Zhao, Yanlong Yang, Yang Yang, Xueming Liu, Yanpeng Zhang, and
   Jingjun Xu , Journal of Modern Optics, 53, 2137(2006).
6.  Keqing Lu(卢克清), Wei Zhao, Wei Zhao , Yanlong Yang , Jinping Li , Yanpeng Zhang, and
   Jingjun Xu, Optics Communications, 247(4-6), 437(2005).
7.  Keqing Lu(卢克清), Wei Zhao, Yanlong Yang, Guangde Chen, Jingjun Xu, Yanpeng Zhang,
   Xun Hou, Optical Materials, 27, 1845(2005).
8.  Keqing Lu(卢克清), Wei Zhao, Yanlong Yang, Chuandong Sun, Xiangli Bin, Yanpeng Zhang,
   and Jingjun Xu, J. Opt. A 6 , 658 (2004).
9.  X.M. Liu, Y. Chung, A. Lin, W. Zhao, K.Q. Lu(卢克清), Y.S. Wang, T.Y. Zhang, Laser Phys.
   Lett. 5, 904-907 (2008).
10.  Wei Zhao, Haiquan Ma, Wei Zhang, Chang Liu, Guofu Chen, and Keqing Lu(卢克清), Optics
   Communications 273 242–245(2007).
瞬态光学与光子技术国家重点实验室

 (四)发表论文及获奖情况—发表论文目录
11.  Xueming Liu, Yongkang Gong, Leiran Wang, Tao Wang, Tongyi Zhang, Keqing Lu(卢克清), and
   Wei Zhao, JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, 25, 2706(2007).
12.  XUEMING LIU, WEI ZHAO, KEQING LU(卢克清), TONGYI ZHANG, CHUANDONG SUN,
   YISHAN WANG, XUN HOU and GUOFU CHEN, Journal of Modern Optics, 53, 2785(2006).
13.  Liu XM, Zhao W, Liu HJ, Zou KS, Zhang TY, Lu KQ(卢克清), Chuandong SD, Wang YS, Ouyang
   X, Chen GF, Hou X, JOURNAL OF OPTICS A: PURE AND APPLIED OPTICS, 8 , 601-605 (2006).
14.  Liu XM, Zhao W, Lu KQ(卢克清), Zhang TY, Wang YS, Ouyang M, Zhu SL, Chen GF, Hou X,
   JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 1-REGULAR PAPERS BRIEF
   COMMUNICATIONS & REVIEW PAPERS, 45 (5A): 4074-4082 (2006).
15.  Yanpeng Zhang, Chenli Gan, Jianping Song, Xiaojun Yu, Hao Ge, Ruiqiong Ma, Tong Jiang,
   Chuangshe Li, and Lu Keqing (卢克清), Journal of Modern Optics, 52(14), 2013(2005).
16.  Yanpeng Zhang, Chenli Gan, Jianping Song, Xiaojun Yu, Ruiqiong Ma, Hao Ge, Chuangshe Li,
   Keqing Lu(卢克清),J. Opt. Soc. Am. B 22(3), 694(2005).
17.  Yanpeng Zhang, Chenli Gan, Jianping Song, Xiaojun Yu, Ruiqiong Ma, Hao Ge, Chuangshe Li, and
   Keqing Lu(卢克清), Phys. Rev. A (71), 023802 (2005).
18.  Yanpeng Zhang, Chenli Gan, Long Li, Ruiqiong Ma,1 Jianping Song, Tong Jiang, Xiaojun Yu,
   Chuangshe Li, Hao Ge, and Keqing Lu(卢克清), Phys. Rev. A (72), 013812 (2005).
19.  Feng Yu, Song Jian-Ping, Zhang Yan-Peng, and Lu Ke-Qing(卢克清), Optics Communications, 256,
   216–219 (2005).
20.  Yanpeng Zhang, Chenli Gan, Chuangshe Li, Keqing Lu(卢克清), Xun Hou, and Jovica Stanojevic, J.
   Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 37, 1751–1781 (2004)
 瞬态光学与光子技术国家重点实验室

 (四)发表论文及获奖情况—发表论文目录
21. Meizhi Zhang, Keqing Lu(卢克清), Guanghua Cheng, Yiqi Zhang, Kehao Li, Lei Zhang, and
   Yanpeng Zhang, “One-dimensional steady-statebrightphotovoltaic solitons in LiNbO3:Fe crystal
   with background illumination”, Optik (2009).
22. Chenli Gan, Yanpeng Zhang, Zhiqiang Nie, Yan Zhao, Keqing Lu(卢克清), Jinhai Si, and Min
   Xiao, Phys. Rev. A 79, 023802 (2009).
23. Lu Ke-Qing, Yang Yan-Long, Zhao Wei, Zhang Mei-Zhi, Yang Yang, Zhang Lei, Liu Xue-Ming, and
   Zhang Yan-Peng, Chin. Phys. 16, 3423(2007).
24. LU Ke-Qing(卢克清), ZHANG Mei-Zhi, ZHAO Wei, YANG Yan-Long, YANG Yang,
   ZHANG Yu-Hong, LIU Xue-Ming, ZHANG Yan-Peng, and SONG Jian-Ping, Chin. Phys. Lett.
   23(10), 2770 (2006).
25. Lu Keqing(卢克清), Zhao Wei, Yang Yanlong, Zhang Meizhi, Li Jinping , and Liu Hongjun,
   “Waveguides induced by gray screening solitons”, Chin. Phys. 15(2), 403 (2006).
26. Lu Keqing(卢克清), Zhao Wei, Yang Yanlong ,Sun Chuandong ,Gao Hongwen ,Li Jinping,
   Zhang Yanpeng, Chin. Phys. Lett. 21(6), 1086 (2004).
27. Lu Keqing(卢克清), Zhao Wei, Yang Yanlong, Zhu Xiangping, Li Jinping, Zhang Yanpeng, Chin.
   Phys.13(12), 2077 (2004).
28. Zhang Lei, Lu Ke-Qing, Zhang Mei-Zhi, Liu Xue-Ming, and Zhang Yan-Peng, Chin. Phys. 17,
   1674(2008).
29. 张贻齐 卢克清 张磊 张美志 李可昊,物理学报 57,6354(2008).
30. 康轶凡 卢克清 忽满利 康晓辉 张美志 王超 周利斌 陈幸, 物理学报 57,3547(2008).
瞬态光学与光子技术国家重点实验室

(四)发表论文及获奖情况—发表论文目录
31. 聂志强 李岭 姜彤 沈磊剑 李沛哲 甘琛利 宋建平 张彦鹏 卢克清, 物理学报 57,243(2008).
32. SHEN Lei-Jian, LI Chuang-She, DU Yi-Gang, ZUO Cui-Cui, NIE Zhi-Qiang, ZHANG Yan-
   Peng, GAN Chen-Li, LI Yuan-Yuan, LU Ke-Qing, Chin. Phys. Lett. 25, 509 (2008).
33. LI Chang-Biao, NIE Zhi-Qiang, ZHANG Wei-Feng, ZHANG Yan-Peng, SONG Jian-Ping, LI
   Yuan-Yuan, LU Ke-Qing, Chin. Phys. Lett. 25, 4266 (2008).
34. Gan Chen-Li, Nie Zhi-Qiang, Li Ling, Shen Lei-Jian, Zhang Yan-Peng, Song Jian-Ping, Li
   Yuan-Yuan, Zhang Xiang-Cheng, and Lu Ke-Qing, Chin. Phys. 16, 3407(2007).
35. Jiang Tong, Zhang Yan-Peng, Nie Zhi-Qiang, Li Ling, Li Pei-Zhe, Shen Lei-Jian, Fu Xin, Gan
   Chen-Li, Zhao Rong-Kuo, Song Jian-Ping, and Lu Ke-Qing, Chin. Phys. 16, 2984 (2007).
36. 甘琛利 张彦鹏 余孝军 聂志强 李岭 宋建平 葛浩 姜彤 张相臣 卢克清,物理学报 56,
   2670(2007).
37. LI Pei-Zhe, NIE Zhi-Qiang, ZHANG Yan-Peng, JIANG-Tong, DU Yi-Gang, GAN Chen-Li,
   SONG Jian-Ping, LU Ke-Qing, Chin. Phys. Lett. 24, 3420(2007).
38. Zhao Wei, Zhang Wei, Ma Hai-Quan, Liu Chang, Chen Guo-Fu, and Lu Ke-Qing (卢克清),
   Chin. Phys. 16, 1038 (2007).
39. Liu Xue-Ming, Wang Lei-Ran, Gong Yong-Kang, Wang Tao, Lu Ke-Qing (卢克清), Zhang
   Tong-Yi, and Zhao Wei, Chin. Phys. Lett. 24, 1302 (2007).
40. LIU Xue-Ming, ZHAO Wei, ZHANG Tong-Yi, LU Ke-Qing(卢克清), SUN Chuan-Dong,
   WANG Yi-Shan, OUYANG Xian, HOU Xun, CHEN Guo-Fu, Chin. Phys. Lett. 23 (7), 1787
   (2006).
瞬态光学与光子技术国家重点实验室

(四)发表论文及获奖情况                          —发表论文目录
41. Zhang Yan-Peng, Song Jian-Ping, Gan Chen-Li, Yan Xiang-An, Nie Zhi-Qiang, Jiang Tong, Li Ling, Du
   Kai, Zhang Xiang-Chen, Lu Ke-Qing(卢克清), and E.E. Eylerb, Chin. Phys.15 (10), 2288 (2006).
42. Li Jinping, Lu Keqing, Zhao Wei, Yang Yanlong, Zhu Xiangping, and Guo Xiaohui, Chin. Phys. Lett.
   22 (6), 1423 (2005).
43. Zhang Yanpeng, Gan Chenli, Song Jianping, Yu Xiaojun, Ge Hao, Ma Ruiqiong, Li Chuangshe, Lu
   Keqing(卢克清), and E.E. Eyler, Chin. Phys. Lett. 22(5), 1110(2005) .
44. Zhang Yanpeng, Gan Chenli, Song Jianping, Yu Xiaojun, Ma Ruiqiong, Ge Hao, Jiang Tong, Lu Keqing
   (卢克清), and E.E. Eyler, Chin. Phys. Lett. 22(5), 1114(2005).
45. 甘琛利、张彦鹏、冯宇、余孝军、汪杰、李创社、宋建平、卢克清、 侯询, 物理学报,54, 726
   (2005).
46. Liu Hongjun, Zhao Wei, Chen Guofu, Wang Yishan, Yu Lianjun, Ruan Chi, Lu Keqing(卢克清),
   Chin. Phys. Lett. 21(1), 94(2004).
47. ZHANG Yi-Qi, LU Ke-Qing (卢克清), ZHANG Mei-Zh, LI Ke-Hao, LIU Shuang, and ZHANG
   Yan-Peng, Chin. Phys. Lett. 26, 034212 (2009).
48. ZHAO We, LU Ke-Qing (卢克清), ZHANG Yi-Qi, YANG Yan-Long, WANG Yi-Shan, and LIU
   Xue-Ming, Chin. Phys. Lett. 26, 044213 (2009).
49. Zhao Yan, Nie Zhi-Qiang, Li Chang-Biao, Zhang Yan-Peng, Gan Chen-Li, Zheng Huai-Bin Li Yuan-
   Yuan, and Lu Ke-Qing (卢克清), Chin. Phys. 18, 1674 (2009).
50. Zhang Yi-Qi, Lu Ke-Qing (卢克清), Zhang Mei-Zhi, Li Ke-Hao, Liu Shuang, and Zhang Yan-Peng ,
   Chin. Phys. 18, 1674 (2009).
瞬态光学与光子技术国家重点实验室

 (四)发表论文及获奖情况—发表论文目录
51. Zheng Huai-Bin, Zhang Yan-Peng, Nie Zhi-Qiang, Li Chang-Biao, Song Jian-Ping, Li Chuang-She, and
   Lu Ke-Qing (卢克清), Chin. Phys. 18, 1674 (2009).
52. Zhang Mei-Zhi, Lu Ke-Qing (卢克清), Cheng Guang-Hua, Li Ke-Hao, Zhang Yi-Qi, Zhang Yu-
   Hong, and Zhang Yan-Peng, Chin. Phys. 18 (07), 1674 (2009).
53. NIE Zhi-Qiang, ZHAO Yan, ZHANG Yan-Peng, GAN Chen-Li,ZHENG Huai-Bin, LI Chang-Biao, LU
   Ke-Qing, (卢克清) Chin. Phys. Lett. 26, 064205 (2009).
54. 卢克清,李金萍,赵卫,杨延龙,刘红军,陈国夫,中国激光,32(3),323(2005)。
55. Lu Keqing(卢克清), Xiangping Zhu, Wei Zhao, Yanlong Yang, Li Jinping, Yanpeng Zhang, and
   Junchang Zhang, Chin. opt. Lett. 2(8), 483 (2004).
56. 卢克清,赵卫,钱士雄,窦春升, 陈国夫,中国激光,31(5), 563(2004).
57. Yang Yang, Lu Keqing (卢克清), Zhao Wei, Yang Yanlong, Zhang Meizhi Zhang Lei,Zhang Yuhong,
   Zhang Yanpeng, 光子学报, 37 (4), 657 (2008).
58. Cuicui Zuo, Yigang Du, Tong Jiang, Zhiqiang Nie, Yanpeng Zhang, Huaibin Zheng, Chenli Gan,
   Weifeng Zhang, and Keqing Lu (卢克清), Chin. opt. Lett. 6, (2008).
59. 李金萍,卢克清,赵卫,杨延龙,朱香平,光子学报, 35 (8), 1225 (2006).
60. 李金萍,卢克清,赵卫,杨延龙,朱香平,过晓辉, 光子学报, 35 (2), 258 (2006).
61. Jianping Song, Yu Feng, Chenli Gan, LongLi, Yuanyuan Li, Xiaojun Yu, Hao Ge, Chuangshe Li,
   Xiangchen Zhang, Yanpeng Zhang, and Keqing Lu(卢克清), Chin. opt. Lett. 3(4), 230 (2005).
62. 刘红军, 王屹山, 赵卫, 陈国夫, 卢克清, 阮驰, 李雪峰,光学学报, 24(5). 577 (2004).
 瞬态光学与光子技术国家重点实验室

(四)发表论文及获奖情况—发表论文引用情况
          本项目论文        被引次数
  Phys. Rev. A 71, 023802 (2005)    11
Phys. Rev. A 72 (1), 013812 (2005)    9
                         SCI收录  53
   Chin. Phys. 13, 2077 (2004)     9
   Chin. Phys. 15 , 403 (2006)     5
 Chin. Phys. Lett. 21, 1086 (2004)    3   EI收录   9
  Chin. Phys. Lett. 21, 94 (2004)    7
 J. Opt. Soc. Am. B 22, 694 (2005)    3
                        SCI被引次数  75
  Opt. Mater. 27 (12),1845 (2005)    2
  Opt. Commun. 247 , 437 (2005)     2
Chin. Phys. Lett. 22 (5), 1114 (2005)   1   SCI他引次数  51
Chin. Phys. Lett. 22 (5), 1110 (2005)   1
  Acta Phys. Sin. 54, 726 (2005)    3  单篇最高被引次数 11
   J. Phys. B37, 1751 (2004)      3
    J. Opt. A 6, 658 (2004)      1
    J. Opt. A 8, 601 (2006)      1
 Jpn. J. Appl. Phys. 459 (5A), 4074
                     2
 (2006)
瞬态光学与光子技术国家重点实验室

(四)发表论文及获奖情况1.陕西省科技进步一等奖(第六完成人)  2008

2.陕西省科技进步二等奖(第一完成人)  2007

3.教育部科学技术进步一等奖(第三完成人) 2005
瞬态光学与光子技术国家重点实验室

三、承担项目和经费争取

名称      职位   经费来源    经费额度
                (万元)
1. 研究稳态光折变     (2005)
  空间光子探讨研  负责人  国家自然基金
                28
  制基于空间孤子     编号:
  的光开关       10474136
2. 稳态光折变空间     (2006)
  孤子感应光波导     国家自然基金
  的理论和实验研  负责人  编号:     36
  究及探讨基于空     10674176
  间孤子的光互联
瞬态光学与光子技术国家重点实验室

三、承担项目和经费争取
  名称    职位   经费来源   经费额度
                (万元)

3. 飞秒光纤激光产   国家自然科学
 生与放大中的物    重点基金
      学术骨干         198
 理问题和关键技    编号:
 术研究      60537060
        973计划项目
4.太赫兹波与凝聚
        编号:
 物质相互 作用研 学术骨干         150
         2007CB3104
 究
         05
瞬态光学与光子技术国家重点实验室

三、承担项目和经费争取

  名称    职位   经费来源  经费额度
              (万元)
5. 物质光子特征信 国内成员   院创新团队
 息获取与处理           400


     经费合计(万元)      812
 瞬态光学与光子技术国家重点实验室

四、实验室建设与人才队伍培养
  (1)实验室的规划
  根据近年来非线性光学的最新发展状况,将实验室分
 为二个方向发展,各方向给予一定的人员、资金和项目支
 撑,已基本形成了二个相互独立又相互关联的实验平台。

      空间光孤子的  孤子瞬时态、离散孤子、非相干孤子、
            孤子光束的调制不稳定性等
       理论研究

非线性光学实验室


      空间光孤子的实验  用背景光在自散焦晶体中产生的亮孤子、
      与光器件技术研究  亮暗孤子的切换、孤子光器件技术等
瞬态光学与光子技术国家重点实验室

(3)人才培养

1)将培养人才作为“百人计划”的重要工作,
 言传身教,注重对团队成员和学生进行严谨务
 实、理论与应用密切结合的科研能力和独立从
 事科研工作的素质的培养。
2)通过科研项目的历练,凝练一支工作努力、
 勇于开拓、 作风严谨的研究队伍。
3)培养人才情况:指导了6位在读博士,3位在
 读硕士。
瞬态光学与光子技术国家重点实验室

  五、国内外合作与交流
1、国外合作与交流
  邀请奥地利(Austria)维也纳大学(Vienna University) R. A. Rupp
  and M. Fally教授来所合作与交流,合作发表论文一篇
【 Keqing Lu, Wei Zhao, Yanlong Yang, Yang Yang, Meizhi Zhang,
 R.A. Rupp, M. Fally, Yanpeng Zhang, and Jingjun Xu, Appl. Phys.
 B 87, 469–473 (2007)】。

2、国内合作与交流

  与西安交通大学张彦鹏教授合作获奖两项:
•  陕西省科技进步一等奖  2008
•  教育部科学技术进步一等奖 2005

								
To top