Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Empat 2003 - Download as DOC by 1G6xMwj5

VIEWS: 175 PAGES: 13

									                                                                       PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
                          Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan SatuMinggu                               Minggu Orientasi Tingkatan 1
 1
                       BP 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
Minggu    Bidang Pembelajaran          Kandungan Akademik              Objektif /         Aktiviti Pembelajaran        Panduan
                                              Hasil Pembelajaran                          Guru/
                                                                                Buku Teks
 2   BP 1.1 Kepercayaan Kepada     Tuhan pencipta alam
        Tuhan

      Keyakinan wujudnya Tuhan    Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan   i. Menerima hakikat     i. Perbincangan tentang kelebihan dan
                                                                               Unit 1
      sebagai pencipta alam dan        Manusia dan alam semesta ialah     bahawa kekurangan dan    kekurangan diri
                                                                               Keunikan
      mematuhi segala suruhan-Nya       ciptaan Tuhan              kelebihan diri ialah  ii. Mengumpul maklumat tentang
      berlandaskan pegangan agama                           anugerah Tuhan.       pencapaian dan keunikan golongan   Alam
                        -  Anggota yang tersusun rapi dan
      masing-masing selaras dengan      Wajah yang menarik kurnia Tuhan   ii. Memelihara keuniukan    yang cacat anggota.          Ciptaan
      prinsip Rukun Negara.        -  Keunikan setiap individu walaupun    alam semesta ciptaan  iii.Lawatan ke hutan simpan atau hutan  Tuhan
                           cacat anggota.             Tuhan            rekreasi
                        -  Keunikan alam semesta        iii Rujuk juga objektif   iv.Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 1
                          (Flora dan fauna, bentuk muka      Unit 1 dalam Buku
                          bumi seperti sungai, gunung-      Teks.
                          ganang dan laut)

 3   BP 1.2 Amanah           Amanah tanggungjawab semua                                             Unit 2

      Sikap bertanggungjawab     Amanah dalam setiap urusan          i. Amanah dalam       i. Perbincangan tentang tugas yang    Amanah
      yang boleh menimbulkan       Tugasan dan tanggungjawab          menjalankan tugas di    diamanahkan dan cara         Kunci
      kepercayaan dan keyakinan       yang dilaksanakan di sekolah       sekolah           melaksanakannya dengan        Kehidupan
      orang lain.            -  Pengurusan wang persatuan       ii. Melaksanakan tugas     sempurna agar menimbulkan
                         atau kelab tanpa             seharian dengan       kepercayaan dan keyakinan orang
                         penyelewengan               amanah           lain.
                       -  Urusan jual beli barangan       iii. Rujuk juga objektif  ii. Rujuk juga aktiviti buku teks
                                               Unit 2 dalam Buku     Unit 2
                                               teks.
                                            1
                                                               PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
Minggu   Nilai dan Penerangan        Kandungan Akademik          Objektif/Hasil       Aktiviti Pembelajaran   Panduan
                                          Pembelajaran                     Guru / Buku
                                                                       Teks
 4   BP 1.3 Harga Diri       Kesedaran dan penerima diri untuk                                Unit 3
                    mencapai kesejahteraan hidup
      Keupayaan dan keyakinan   Kenali diri sendiri          1.  Sentiasa menjaga   i. Sumbangan tentang cara       Kenali Diri
      diri agar mampu memulia      Maruah diri mesti dipelihara      maruah diri        memelihara maruah diri      Anda
      dan menjaga maruah diri      Kekuatan diri dihargai dan    2.  Menerima dan     ii Menghasilkan karangan kreatif
      dalam kehidupan.           kelemahan diri diperbaiki     menghargai        tentang hala tuju kehidupan.
                       Hala tuju kehidupan harus       keistimewaan diri   iii.Rujuk juga aktiviti Buku Teks
                         ditentukan          3.  Rujuk juga objektif    Unit 3.
                                          Unit 3.

 5   BP 1.4 Bertanggungajwab    Bertanggungjawab terhadap diri dan                                   Unit 4
                    persekitaran
      Kesanggupan diri seseorang  Kesihatan diri dan persekitaran yang  1.  Menjaga kesihatan  i. Pemeriksaan kebersihan tubuh    Bertanggung
      untuk memikul dan      bersih                    diri           badan               jawab
      melaksanakan tugas serta      Pemakan yang seimbangan     2.  Menjaga       ii. Melukis poster tentang      Menjaga
      kewajipan dengan          Penjagaan tubuh badan         persekitaran       pemakanan yang seimbang      Kesihatan
      sempurna.             Kecergas fizikal            supaya sentiasa   iii.Menghasilkan buku skrap tentang  Diri
                       Kebersihan persekitaran        bersih          penjagaan tubuh badan
                      -  Rumah             3.  Rujuk juga      iv.Gotong-royong/ kerja amal
                      -  Sekolah               objektif         membersihkan kelas dan kawasan
                      -  Tempat awam             Unit 4.         sekolah
                                                     iii.Rujuk juga aktiviti Buku Teks
                                                       Unit 4.
 6   BP 1.5 Hemah Tinggi      Berbudi bahasa budaya hidup kita
                    Amalan bersopan santun dalam                                      Unit 5
      Beradab sopan dan berbudi  kehidupan seharian           1.  Sentiasa bertutur   i. Lakonan untuk menunjukkan     Berbudi
      Pekerti mulia dalam        Adab pertuturan yang sopan      dan berkelakuan      tingkah laku yang sopan dalam   Bahasa
      Pergaulan seharian.       -  Lembut dalam tutur kata       sopan dalam semua     pelbagai situasi.         Amalan
                      -  Bertegur sapa            situasi        ii. Mengumpulkan gambar tentang    Hidup
                       Tingkah laku yang sopan     2.  Rujuk juga objektif    tingkah laku yang sopan dan    Masyarakat
                      -  Adab di meja makan         Unit 5.          melekatkannya dalam buku skrap  Kita
                      -  Adab menyambut tetamu                   ii. Rujuk juga aktiviti buku teks
                      -  Adab menggunakan                       Unit 5.
                        kemudahan awam                                        2
                                                                  PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
Minggu   Nilai dan Penerangan     Kandungan Akademik.            Objektif/Hasil        Aktiviti Pembelajaran     Panduan
                                          Pempelajaran                        Guru/
                                                                        Buku Teks
 7   BP 1.6 Toleransi        Kemampuan memahami keunikan                                      Unit 6
                     individu asas perpaduan hidup                   i. Membuat perbandingan dalam
      Kesanggupan bertolak     Toleransi menjamin perpaduan     1.  Bertolak ansur       pelbagai aspek seperti      Toleransi
      ansur, sabar dan mengawal     Kepentingan amalan toleransi     terhadap sebarang     kebolehan, pemikiran, status   Teras
      diri bagi mengelakkan        dalam pelbagai aspek kerana    perbezaan yang       sosio ekonomi dan agama di    Keamanan
      berlakunya pertelingkahan      setiap individu mempunyai     wujud dalam        kalangan murid dan
      dan perselisihan faham dan      persamaan dan perbezaan      masyarakat         mempamerkan hasil
      kesejahteraan hidup.       -  Kebolehan          2.  Rujuk juga objektif    perbandingan tersebut di sudut
                       -  Pemikiran             Unit 6.          bacaan.
                       -  Status Sosioekonomi                   ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6.
                       -  Agama/Kepercayaan
 8   BP 1.7 Berdikari        Sikap berdikari menjamin kejayaan                                    Unit 7
                                        1.Melakukan sesuatu
      Kebolehan dan        Amalan berdikari dalam kehidupan   tugas            i. Menghasilkan peta minda tentang   Berdikari
      kesanggupan melakukan    seharian                atau kewajipan tanpa     perlakuan yang menunjukkan     Memupuk
      sesuatu tanpa bergantung      Kepentingan sikap berdikari    bergantung kepada      sikap berdikari di rumah dan    Keyakinan
      kepada orang lain.          untuk kejayaan hidup     orang             sekolah               Diri
                       -  Rumah              lain
                       -  Sekolah           2. Rujuk juga objektif   ii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 7.
                                         Unit 7.
 9   BP 1.8 Kerajinan        Amalan kerajinan menjamin                                        Unit 8
                     kemajuan
      Usaha yang berterusan    Kerajinan pemangkin untuk mencapai  1.  Bersikap rajin untuk  i. Mengumpul cerita dan keratin    Hendak
      penuh dengan semangat    matlamat hidup               mencapai kejayaan   akhbar tentang sikap rajin beberapa  Seribu Daya
      ketekunan,kecekalan,        Sikap kerajinan dalam        dalam hidup      orang murid sehingga mereka
      kegigihan, dedikasi dan       melakukan sesuatu perkara   2.  Rujuk juga objektif  berjaya dan menjadi terkenal serta
      berdaya maju dalam        -  Cekal               Unit 8.        membincangkan bagaimana mereka
      melakukan sesuatu perkara.    -  Daya Usaha                        memperoleh kejayaan.
                       -  Dedikasi                         iii.Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8.
                       -  Gigih
                       -  Tekun
                                        3
                                                                 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
Minggu   Nilai dan Penerangan         Kandungan Akademik          Objektif/Hasil       Aktiviti Pembelajaran    Panduan
                                            Pembelajaran                       Guru/
                                                                       Buku Teks

 10   BP 1.9 Kasih Sayang       Kasih saying asas akesejahteraan                                      Unit 9
                     hidup
      Kepekaan dan perasaan     Nyawa anugerah TUhan yang amat     1. Menghargai nyawa    i. Perbincangan tentang gejala yang   Kasih
      cinta yang mendalam serta   berharga                  dan tidak terlibat     membahayakan diri dan        Sayang
      berbekalkan yang lahir       Sayang akan nyawa          dalam kegiatan yang     menjejaskan maruah.         Penenang
      daripada hati yang ikhlas.    -  Diri               membahayakan      ii. Menghasilkan sebuah sajak yang   Nurani
                       -  Orang lain           2. Rujuk juga objektif     bertema saying akan diri.
                                           Unit 9.
                                                       ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9.

                               CUTI PETENGAHAN PENGGAL 1
 11                              UJIAN SETARA PERTAMA
 12   BP 1.10 Keadilan         Keadilan asas keharmonian keluarga                                     Unit 10
                     Amalan keadilan dalam institusi
      Tindakan dan keputusan    kekeluargaan              1. Berlaku adil dalam   i. Menghasilkan skrip berdasarkan    Keadilan
      yang saksama serta tidak      Amalan keadilan di kalangan     setiap tindakan       satu situasi tentang amalan     Asas
      berat sebelah.            anggota keluarga          dengan anggota       keadilan dalam sebuah keluarga   Keharmonia
                       -  Pembahagian tugas dan       keluarga          dan main peranan sebagai salah   n Keluarga
                         tanggungjawab                         seorang anggota dalam keluarga
                       -  Pembahagian barangan      2. Rujuk juga objektif   ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10.
                       -  PendidikaN             Unit 10.

 13   BP 1.11 Rasional         Sikap rasional dalam membuat                                        Unit 11
                     pertimbangan
      Boleh berfikir berdasarkan  Ketelitian menilai pelbagai maklumat  1.  Menilai dengan    i. Mengumpul dan membandingkan     Kesahihan
      alasan dan bukti yang nyata     Ketelitian menilai dan mengkaji    teliti kesahihan     maklumat daripada pelbagai      Maklumat
      dan dapat mengambil          sesuatu idea atau maklumat     sesuatu maklumat     sumber sebelum membuat
      tindakan berasaskan          daripada pelbagai sumber    2.  Rujuk juga objektif   sesuatu pertimbangan
      pertimbangan yang wajar.     -  Internet              Unit 11.       ii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 11.
                       -  Khabar angin
                       -
                                         4
                                                                PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
Minggu    Nilai dan Penerangan        Kandungan Akademik         Objektif/Hasil       Aktiviti Pembelajaran    Panduan
                                           Pembelajaran                       Guru/
                                                                      Buku Teks

 14   BP 1.12 Kesederhanaan      Amalan kesederhanaan menjamin                                       Unit 12
                     kesejahteraan hidup                       i. Merancang perbelanjaan
      Bersikap tidak keterlaluan  Kesederhanaan sebagai amalan hidup  1.  Bersederhana dalam     mingguan              Bersederhan
      dalam membuat            Cara hidup sederhana walaupun    kehidupan       ii. Mengenalpasti seorang rakan     a Amalan
      pertimbangan dan tindakan       berkemampuan         2.  Rujuk juga objektif    yang bersikap sederhana dalam    Mulia
      sama ada dalam pemikiran,     -  Perbelanjaan            Unit 12.          perbelanjaan dan menceritakan
      pertuturan atau perlakuan     -  Pemakanan                           perihal sikapnya yang boleh
      tanpa mengabaikan         -  Rekreasi                           dijadikan teladan.
      kepentingan diri dan orang                                   iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12.
      lain.

                      BP 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN
 15   BP 2.1 Kasih Sayang       Kasih sayang amalan suci                                         Unit 13
      terhadap Keluarga
       Perasaan cinta , kasih dan  Kasih sayang memupuk hubungan     1. Mengamalkan kasih    i. Mencari maklumat tentang kasih    Kasih
       sayang yang mendalam     harmonis dengan anggota keluarga     sayang terhadap       sayang mengikut perspektif      Sayang
      dan berkekalan terhadap       Kepentingan amlan kasih      anggota keluarga       pelbagai agama           Teras
       keluarga.              sayang mengikut perpsktif    seperti yang dituntut  ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13.  Keluarga
                         pelbagai agama          oleh agama                            Bahagia
                       -  Islam   - Buddha      2. Rujuk juga objektif
                       -  Kristian - Hindu        Unit 13
                       -  Sikh

 16   BP 2.1Hormat dan Taat      Hormat-menghormati asas keluarga                                     Unit 14
        kepada Anggota       harmoni                             i. Melakonkan cara menghormati
        Keluarga          Hormat-menghormati sesame anggota                  anggota keluarga
       Memuliakan setiap      keluarga               1.  Menghormati setiap  ii. Menghasilkan sajak yang       Pedoman
       anggota              Cara menghormati anggota       anggota keluarga     bertemakan ‘Hormat-          Penting
       keluarga dengan            keluarga           2.  Rujuk juga objektif   menghormati antara anggota
       berinteraksi dan memberi     -  Layanan              Unit 14.         keluarga’
       layanan secara bersopan     -  Membari perlindungan                  iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14
       untuk mewujudkan         -  Meraikan
       keluarga yang harmoni.      -  Mendoakan                                        5
                                                                 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
Minggu    Nilai dan Penerangan        Kandungan Akademik          Objektif/Hasil       Aktiviti Pembelajaran    Panduan
                                           Pembelajaran                       Guru /
                                                                       Buku Teks
 17   BP 2.3 Mengekalkan Tradisi    Tradisi keluarga perlu diperlihara                                Unit 15
        Kekeluargaan
                     Amalan tradisi kekeluargaan menjamin  1. Mengenal pasti dan   i. Menyediakan carta salasilah
       Menerima, menghormati    kehidupan berkeluarga           menerima tradisi yang    keluarga              Tradisi
       dan mengamalkan sesuatu      Amalan tradisi kekeluargaan     diamalkan dalam     ii. Simulasi tentang amalan tradisi   Warisan
       kebiasaan, adat dan         dalam kehidupan seharian     keluarga          kekeluargaan semasa ziarah-     Keluarga
       kepercayaan yang diwarisi    -  Panggilan berdasarkan ikatan                 menziarahi
       secara turun-menurun         kekeluargaan          2.Rujuk juga objektif   iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15
       dalam keluarga          -  Ziarah-menziarahi        Unit 15.

 18   BP 2.4 Tanggungjawab       Anggota keluarga bertanggungjawab                                     Unit 16
        terhadap Keluarga     keluarga sejahtera
       Kewajipan yang harus     Kewajipan dalam keluarga        1. Melaksanakan      i. Main peranan sebagai anggota     Tanggungja
       dilaksanakan oleh setiap   tanggungjawab bersama           kewajipan sebagai      keluarga dalam menjaga        wab
       individu terhadap keluarga     Peranan setiap anggota       anggota keluarga      kebersihan              Hidup
       untuk melahirkan keluarga      keluarga            2 .Rujuk juga objektif   ii. Menghasilkan esei tentang      Berkeluarga
       bahagia,meningkatkan       -  Anak-anak             Unit 16.          kewajipan setiap anggota
       imej dan menjaga maruah     -  Ibu bapa                           keluarga
       keluarga.            -  Anggota keluarga lain
                                                      ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 16
                      BP 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR
 19   BP 3.1 Menyayangi dan      Alam sekitar warisan kita                                         Unit 17
         Menghargai Alam
         Sekitar
     Kesedaran tentang perlunya   Keseimbangan alam sekitar menjamin   1. Menjaga alam sekitar  i. Melukis poster / mencipta cogan    Hargai Alam
     memelihara dan memulihara    kesejahteraan semua hidupan        dengan            kata tentang keseimbangan alam   Warisan
     alam sekeliling untuk         Kepentingan keseimbangan      bertanggungjawab       sekitar               Kita
     mengekalkan keseimbangan         alam sekitar kepada semua   2.Rujuk juga objektif   ii. Sumbang saran tentang
     ekosistem.                hidupan             Unit 17.           kepentingan keseimbangan alam
                       -  Manusia                            sekitar
                       -  Haiwan                          iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 17.
                       -  Tumbuh-tumbuhan
20-21                            PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
                               CUTI PERTENGAHAN TAHUN


                                         6
                                                                 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
Minggu    Nilai dan Penerangan         Kandungan Akademik         Objektif/Hasil       Aktiviti Pembelajaran    Panduan
                                            Pembelajaran                      Guru /
                                                                       Buku Teks
 22   BP 3.2 Keharmonian antara     Persekitaran yang bersih dan selesa                               Unit 18
        Manusia dengan       mewujudkan suasana harmonis
        Alam Sekitar.

       Keadaan saling        Penjagaan persekitaran tanggungjawab  1. Menjaga persekitaran  i. Sumbang saran tentang         Kebersihan
       memerlukan          bersama                  supaya bersih untuk    kepentingan penjagaan        Persekitaran
       hubungan yang harmonis       Penjagaan persekitaran untuk    menjamin hidup yang    persekitaran             Menjamin
       antara manusia dengan         keselesaan hidup         selesa         ii. Gotong-royong            Keselesaan
       alam sekeliling supaya      -  Rumah             2 Rujuk juga objektif                       Hidup
       kualiti kehidupan manusia     -  Sekolah              Unit 18.        iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 18.
       dan alam sekeliling        -  Tempat awam
       terpelihara.

 23   3.3 Kemapanan Alam Sekitar    Hutan sebagai khazanah kehidupan
                                                                           Unit 19

       Pengekalan keseimbangan    Sumbangan hutan kepada kehidupan dan  1. Menyokong pelbagai   i. Sumbang saran tentang isu-isu     Hutan Nadi
       alam sekeliling sebagai    tanggungjawab manusia mengekalkan     usaha melindungi      alam sekitar             Kehidupan
       tanggungjawab bersama        Perlindungan terhadap hidupan    khazanah hutan     ii. Menyenaraikan cara
       untuk kesejahteraan hidup.      liar               daripada kemusnahan     mengekalkan hutan
                         Pemeliharaan hutan sebagai
                          sumber ekonomi         2. Rujuk juga objektif  ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19.
                                           Unit 19.

 24   3.4 Peka terhadap isu-isu     Manusia yang rasional sentiasa peka
       Alam Sekitar         terhadap masalah alam sekitar                                       Unit 20


       Prihatin terhadap persoalan  Prihatin terhadap masalah berkaitan  1 Prihatin terhadap    i. Menghasilkan buku skrap tentang    Prihatin
       yang berkaitan dengan     dengan alam sekitar            kesan pencemaran      jenis, sebab dan akibat       Terhadap
       alam sekeliling dan         Pencemaran alam           alam sekitar        pencemaran alam.           Isu Alam
       berusaha             -   udara            2. Rujuk juga objektif  ii. Kajian kes tentang pencemaran    Sekitar
       menyelesaikannya         -   Air               Unit 20.          alam
                        -   Darat                         iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20                                         7
                                                                  PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
                      BP 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME
Minggu   Nilai dan Penerangan         Kandungan Akademik           Objektif/Hasil      Aktiviti Pembelajaran        Panduan
                                            Pembelajaran                          Guru /
                                                                           Buku Teks
 25   4.1 Cinta akan Negara      Kenali negara, cintai negara                                        Unit 21


      Perassan sayang dan     Keindahan alam semula jadi kebanggaan   1. Berbangga dan     i. Membuat kolaj / model tentang    Kenali
      bangga kepada negara serta  kita                     menyayangi        keindahan alam semula jadi     negara dan
      meletakkan kepentingan       Perasaan menghargai dan        keindahan alam di   ii. Mencipta / mendeklamasikan     Cintai
      negara melebihi           menyayangi keindahan alam      negara sendiri      puisi yang menggambarkan      Negara
      kepentingan diri           semula jadi            2.Rujuk juga objektif    keindahan alam semula jadi.
      .                 - Sungai dan pantai          Unit 21.        ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21.
                       - Gunung-ganang
 26   4.2 Taat Setia kepada Raja   Identiti negara lambang kedaulatan                                     Unit 22
       dan Negara         negara

      Kepatuhan dan kesetiaan   Lambang dan lagu identiti negara tanda  1. mengenali lambing   i. Menghasilkan buku skrap       Identiti
      yang berkekalan kepada    kesetiaan kepada raja dan negara       kebesaran negara     tentang gambar-gambar lambing    Negara
      Raja dan negara.          Kepentingan menghormati dan     2. Menghormati lambing   kebesaran negara           Kebangsaan
                         menghayati identity negeri dan   dan identiti negara                      Kita
                         negara              3.Rujuk juga objektif  ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.
                       -  Bendera              Unit 22.
                       -  Jata
                       -  Lagu Kebangsaan dan Lagu
                         Negeri

 26   4.3 Sanggup Berkorban      Sanggup berkorban demi                                           Unit 23
       untuk Negara        mempertahankan ibu pertiwi
                     Rakyat berkorban nyawa demi negara    1. sanggup berkorban   i. Menemuramah seorang anggota     Berkorban
       Kerelaan melakukan atau     Tanggungjawab dan peranan        jiwa dan raga untuk   keselamatan tentang         untuk
       menyerahkan sesuatu         pasukan keselamatan         negara          tanggungjawab dan peranannya.    Negara                                          8
                                                                 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
       termasuk nyawa sebagai    -  Tentera             2.Rujuk juga objektif   ii. Memilih seorang tokoh dan
       tanda kebaktian untuk     -  Polis               Unit 23.          menulis tentang biodata dan
       negara.            -  Bomba                             perjuangannya
                        Perjuangan tokoh yang                   ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit.23
                        mempertahankan negara
                      -  Lt Adnan Saidi
                      -  Datuk Bahaman
                     -  Tok Jangut
 27                               UJIAN SETARA KEDUA

                    BP 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA
28-29  5.1 Melindungi Hak Kanak-   Hak kanak-kanak terjaga, generasi    1. Menerima hakikat    i. Mengumpul dan melaporkan       Unit 24
      kanak           akan dating sejahtera           bahawa setiap kanak-   maklumat tentang pencabulan
                    Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab    kanak mempunyai      hak asasi kanak-kanak di seluruh   Memelihara
    Membela, memberi naungan    bersama                  hak untuk menikmati    dunia.                Hak Asasi
    dan memelihara hak kanak-      Tanggungjawab golongan        kehidupan yang                         Kanak-
    kanak bagi menjamin          dewasa memastikan setiap      sempurna        ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24.  kanak
    kehidupan mereka yang         kanak-kanak berhak mendapat   2. Rujuk juga objektif                      Tanggungja
    sempurna.               dan menikmati keperluan hidup   Unit 24.                            wab
                      -  Makanan - Pakaian                                         Bersama

 30   5.2 Menghormati Hak      Wanita berhak mendapat layanan                                      Unit 25
      Wanita           yang baik
      Melindungi dan       Layanan yang baik merupakan       1. Memberikan layanan   i. Mengadakan perbahasan ringkas    Hak Sama
      mengiktiraf wanita     keistimewaan untuk anita          yang baik kepada     bertajuk ‘Wanita berhak       Rata Bagi
      sebagai individu yang       Sifat kelembutan wanita bukan    wanita.          mendapat layanan yang baik’     Wanita
      boleh memberi sumbang-       penghalang daripada mendapat  2. Rujuk juga objektif
      an dalam pembangunan        keistimewaan            Unit 25.       ii. Rujuk juga aktiviti buku teks
      keluarga, masyarakat dan    - Pengagihan tugas                       Unit 25.
      negara.             - Penjagaan maruah diri
                        (Tiada gangguan seksual)
                                        9
                                                                 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
Minggu    Nilai dan Penerangan        Kandungan Akademik           Objektif/Hasil       Aktiviti Pembelajaran    Panduan
                                            Pembelajaran                      Guru/
                                                                       Buku Teks
 31   5.3 Melindungi Hak Pekerja    Hak asasi pekerja dipelihara,                                   Unit 26
                     kebajikan mereka terbela
       Menghormati,menghargai    Kebajikan pekerja tanggungjawab     1. Menerima hakikat    i. Menyenaraikan dan          Kebajikan
       dan mengiktiraf       bersama                   bahawa semua pekerja    membincangkan kemudahan yang    Pekerja
       perkhidmatan,jasa dan       Setiap pekerja berhak mendapat    mempunyai hak yang     diperlukan di tempat kerja.     Terbela
       sumbangan golongan          pelbagai kemudahan         perlu dihormati.    ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26.
       pekerja dalam          -  Gaji               2.Rujuk juga objektif
       pembangunan negara.       -  Cuti                unit 26.
                       -  Keselamatan
                               CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
 32   5.4 Menghormati Hak       Semua insan yang dilahirkan mulia di                                    Unit 27
       Golongan Kurang       sisi Pencipta
       Berupaya           Hargai golongan kurang berupaya     1.Menerima hakikat dan  i Menulis esei bertajuk
       Memberi layanan yang     dengan memahami mereka           menginsafkan diri      menghormati hak golongan      Hormatilah
       bersopan kepada golongan      Kemampuan memahami punca      bahawa tiada seorang    kurang berupaya           Golongan
       kurang berupaya supaya        kecacatan  seseorang  akan   insan pun dilahirkan  ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27.  Kurang
       tidak berasa tersisih dan       menginsafkan diri         dengan penuh                          Upaya
       mengiktiraf mereka        -  Kelahiran  - keluhuran     kesempurnaan.
       sebagai insan ciptaan       -  Keturunan  - kemalangan    2. Rujuk juga objektif
       Tuhan.              -  Penyakit              Unit 27.

 33   5.5 Melindungi Hak        Konsep pengguna asas kesedaran                                       Unit 28
       Pengguna           semua
       Membela dan memelihara    Hormati hak pengguna untuk        1. Menerima hakikat    i. Menulis surat kepada pihak
       hak individu untuk menjadi  mendapatkan keperluan asas         bahawa diri sendiri  berkenaan membuat aduan tentang     Hak
       pengguna yang           Hak pengguna untuk           adalah pengguna yang  perkhidmatan kesihatan / sanitasi    Pengguna
       berilmu,mendapat           mendapatkan barangan dan      mempunyai hak dan   yang kurang memuaskan
       perkhidmatan serta          keperluan asas untuk kehidupan   tanggungjawab
       barangan yang berkualiti    -  Makanan             2. Rujuk juga objektif  ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28.
       dan tidak mudah         -  Pakaian               Unit 28.
       dieksplotasi.          -  Tempat Tinggal
                       -  Kesihatan
                       -  Pendidikan
                       -   Sanitasi


                                          10
                                                                PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
                      BP 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI
Minggu   Nilai dan Penerangan        Kandungan Akademik          Objektif/Hasil      Aktiviti Pembelajaran       Panduan
                                           Pembelajaran                        Guru /Buku
                                                                           Teks
 34   6.1 Mematuhi Peraturan dan   Disiplin diri asas pembentukan                                      Unit 29
       Undang-undang.       sahsiah mulia

      Menerima dan mematuhi    Pembentukan disiplin bermula di rumah  1. Mematuhi segala    i. Membincangkan program yang      Peraturan
      peraturan dan undang-    dan sekolah                peraturan di rumah  boleh dijalankan oleh pihak sekolah   Asas Disiplin
      undang yang telah      Pembentukan disiplin bermula di rumah   dan di sekolah    untuk mengelakkan murid-murid
      ditentukan tanpa mengira  dan sekolah               3. Rujuk juga objektif  terlibat dalam kegiatan salah laku
      sesiapa dan di mana        Tanggungjawab mematuhi        Unit 29.
      seseorang itu berada.        setiap peraturan                     ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29.
                      -  Di rumah
                      -  Di sekolah


 35   6.2 Kebebasan Bersuara     Kebebasan bersuara asas masyarakat                                    Unit 30
                    domokrasi                1. Memberikan pendapat  i. Simulasi tentang ‘Parlimen Mini’
      Kebebasan berucap dan    Keperluan kebebasan bersuara memupuk    dan maluahkan                         Hak
      mengeluarkan fikiran    kesejahteraan hidup bermasyarakat     perasaan mengikut   ii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 30.  Bersuara
      dengan batasan tertentu      Kebebasan memberi pendapat      batasan                            Ada
      bagi menjaga keselamatan       atau pandangan                                         Sempadan
      dan ketenteraman.         Kebebasan menyatakan       2.Rujuk juga objektif
                         perasaan             Unit 30. 36   6.3 Kebebasan Beragama     Rakyat Malaysia menganuti pelbagai                                    Unit 31
                    agama                  1. Menghormati amalan  i. Mengumpul malumat dan        Amalan
      Kebebasan setiap individu  Amalan keagamaan membentuk pribadi     pelbagai agama      membincangkan amalan pelbagai    Keagamaan
      untuk menganuti dan       Amalan keagamaan dalam                     agama                dalam
      mengamalkan agamanya        kehidupan harian mengikut    2. Rujuk juga objektif                      Masyarakat
      seperti yang diperuntukkan     setiap agama            Unit 31.       ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31.  Malaysia
      dalam Perlembagaan       -  Cara beribadat
      Malaysia.            -  Perihal makanan
                                        11
                                                               PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
Minggu    Nilai dan Penerangan        Kandungan Akademik         Objektif/Hasil      Aktiviti Pembelajaran   Panduan
                                          Pembelajaran                    Guru /Buku
                                                                      Teks
 37   6.4 Penglibatan Diri dalam   Murid berjaya, sekolah cemerlang                                Unit 32
       Pembangunan Negara

       Kebebasan untuk       Warga sekolah yang giat cergas    1. Bertanggungjawab   i. Membina carta aliran pelan     Bersama
       melibatkan diri dalam    menjamin kejayaan sesebuah sekolah    menjalankan tugas     tindakan bagi menunjukkan cara   Menjayakan
       pelbagai aktiviti        Pangagihan tugas bagi        yang diberi bagi     melaksanakan tugas yang diberi   Aktiviti
       pembangunan negara         menjayakan aktiviti anjuran   menjayakan aktiviti  ii. Membuat laporan kumpulan      Sekolah
       dengan mematuhi           sekolah             anjuran sekolah      tentang tugas yang dijalankan
       peraturan,undang-undang    -  Hari Guru                          semasa menjayakan aktiviti
       dan Perlembagaan        -  Hari Sukan          2. Rujuk juga objektif    sekolah.
       Malaysia.           -  Minggu Kokurikulum        Unit 32.       Iii Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.
                      -  Hari Anugerah Cemerlang
 37   6.5 Sikap Keterbukaan      Sikap terbuka membina keyakinan                                    Unit 33
                     diri
       Bersedia memberi dan    Sikap terbuka dalam tindakan     1. Bersikap terbuka   i.  Menghasilkan dialog tentang    Sikap
       menerima pandangan,        Setiap pandangan dan       dan mampu         sikap keterbukaan dan       Terbuka
       pembaruan dan kritikan        keputusan diterima dan     mengawal perasaaan.     melakonkan dialog tersebut.    Membina
       selaras dengan kebenaran       dihormati                       ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.  Keyakinan
       fakta dan norma         -  Mengawal emosi        2. Rujuk juga objektif                      Diri
       masyarakat Malaysia.                         Unit 33.

38-39                        PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
                BP 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
 40   7.1 Hidup Bersama Secara    Amalan hidup yang harmonis asas                                    Unit 34
       Aman            kesejahteraan                         i. Mengadakan kempen untuk
       Hidup berbaik-baik antara  Hubungan yang harmonis memupuk    1. Menunjukkan sikap     mewujudkan hubungan mesra di    Perpaduan
       satu sama lain dengan    kemesraan                yang mesra demi      kalangan warga sekolah dan     Teras
       mengutamakan kedamaian      Hubungan yang baik dalam      keharmonian hidup.    masyarakat.             Keharmonia
       dan keharmonian hidup        semua peringkat                      Contoh : Kempen Masyarakat     n
       tanpa mengira          -  Sekolah            2. Rujuk juga objektif    Penyayang peringkat sekolah.
       agama,bangsa,dan budaya.    -  Masyarakat            Unit 34.       ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit
                                                      34.                                        12
                                                             PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
Minggu    Nilai dan Penerangan      Kandungan Akademik         Objektif/Hasil      Aktiviti Pembelajaran   Panduan
                                         Pembelajaran                    Guru /Buku
                                                                     Teks
 41   7.2 Saling Membantu dan   Semangat kekitaan mewujudkan                                  Unit 35
       Bekerjasama       suasana yang aman
       Usaha yang baik dan   Saling membantu untuk kesejahteraan  1. Menunjukkan sikap   i. Menyediakan satu pelan tindakan   Semangat
       mambina yang dilakukan  bersama                 suka membantu untuk    bagi mengadakan projek       Kekitaan
       bersama pada peringkat     Hidup bermasyarakat        kebaikan bersama     kemasyarakatan
       individu,komuniti atau    - Jiran tetangga        2. Rujuk juga objektif  ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35.
       negara untuk mencapai     - Berpersatuan           Unit 35
       sesuatu matlamat.
 42   7.3 Saling Menghormati    Saling menghormati kedaulatan                                     Unit 36
       antara Negara      sesebuah negara asas kemantapan
       Menghargai dan      hubungan               1. Menghormati      i. Mengumpulkan maklumat        Keamanan
       memuliakan hubungan   Saling menghormati kedaulatan      kedaulatan negara     tentang pelbagai ideologi negara  Sejagat
       antara negara untuk   sesebuah negara             sendiri dan negara    di dunia dan            Tanggungja
       menjamin kesejahteraan     Hormati system pemerintahan,   lain demi         membincangkannya.          wab
       sejagat.             ideologi dab kedaulatan     mengekalkan      ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36.  Bersama
                       undang-undang negara lain    keamanan sejagat
                       (Eksekutif, legislative dan  2. Rujuk juga objektif
                        kehakiman)           Unit 36.
                                 CUTI AKHIR TAHUN
                                      13

								
To top