SOSIAALI- JA

Document Sample
SOSIAALI- JA Powered By Docstoc
					  SO SI A A L I - J A                   MUISTIO            3/2008
  T ER V E YS M IN I ST ER IÖ


  Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta

  Pohjois-Suomen aluejohtoryhmä
  Pohjois-Suomen aluejohtoryhmän kokous

  Aika:      10.4.2008. klo 12 - 15
  Paikka:     OYS/ lastenklinikka, Lastenpsykiatrian videoneuvotteluhuone L3 R03, sisäänkäynti A6
          (portaat alas, lasiovesta käytävälle, siitä vasemmalle ja mutkasta oikealle, huoneen
          kohdalla käytävällä iso lehmäaiheinen taulu), Kajaanintie 50

  Videoneuvottelun kautta osallistujat: Anneli Pohjola

läsnä   poissa  Varsinainen jäsen                    läsnä  Varajäsen
x          Päivi Laajala, pj, Oulun kaupunki
     x     Jari Mäki-Runsas, vpj, Oulun kaupunki
x          Aino-Liisa Oukka, PPSHP                 x    Eva Salomaa, Lapin shp
x          Anne Mustakangas-Mäkelä, Sosiaali- ja              Raija Näppä, Oulun seudun
          terveysturvan keskusliitto                   setlementti ry
x          Auvo Kilpeläinen, Rovaniemen kaupunki              Timo Alaräisänen, Kemijärven
                                          kaupunki
x          Hannu Kallunki, Kuusamon kaupunki            x    Liisa Ståhle, Kemin kaupunki
x          Hannu Pajunpää, Keski-Pohjanmaan shp              Pasi Parkkila, PPSHP
     x     Jussi Salminen, Kokkolan kaupunki                Tarja Oikarinen-Nybacka,
                                          Kannuksen kaupunki
x          Kaisa Kostamo-Pääkkö, POSKE                   Petri Kinnunen, POSKE
x          Marja Irjala, Nuorten ystävät ry                Eero Väätäinen, ODL
x          Marja-Leena Kärkkäinen, Oulun              x    Ritva Kauhanen, Lapin liitto
          lääninhallitus
     x     Mauno Konttinen, Stakes                 x    Anneli Pohjola, Lapin yliopisto
x          Olavi Timonen, Vaalan kunta                   Eeva-Maarit Valkama, Kempeleen
                                          kunta
     x     Sari Guttorm, Saamelaiskäräjät             x    Ristenrauna Magga, SamiSoster ry
x          Sinikka Soukka, Vieskan terveydenhuollon            Hannu Heikkinen, Raahen seudun
          ky                               terveydenhuollon ky
x          Timo Peisa, Ranuan kunta                    Leena Varesmaa-Korhonen, Inarin
                                          kunta
     x     Tuomo Pääkkönen, Kainuun maakunta-ky          x    Marita Pikkarainen, Kainuun
                                          maakunta-ky
x          Markku Mattila, siht., Oulun kaupunki
          Maakuntien yhdysjäsenet:
x          IlpoTapaninen, Pohjois-Pohjanmaa
x          Marita Pikkarainen, Kainuu
x          Ritva Kauhanen, Lappi
     x     Kauppi Virkkala, Keski-Pohjanmaan
  Pohjois-Suomen aluejohtoryhmä
  Puheenjohtaja Päivi Laajala, 044 - 703 1915, s-posti paivi.laajala@ouka.fi
  Sihteeri Markku Mattila, 044 - 703 4026, s-posti markku.mattila@ouka.fi
  1. Edellisen kokouksen (13.3.2008) muistion hyväksyminen.
Muistio hyväksyttiin korjauksella, että muistion kohtaan 4 lisätään teksti ” Saamenkielisten palvelujen
kehittäminen on huomioitava erikseen”.

  2. Järjestöjen painopisteitä ja näkökulmia Kaste-ohjelmaan/ Anne Mustakangas-Mäkelä
Anne Mustakangas-Mäkelä esitteli sosiaali- ja terveysjärjestöjen tekemää työtä ja heidän esityksiä
painopiste- ja kärkihankekeskusteluun (liite). Keskustelussa todettiin, että järjestönäkökulma tulee myös
näkyä. Tuotiin, esille, että hankkeiden näkyminen Kaste-ohjelmassa edesauttaa mahdollisesti
rahoituksen saantia muista lähteistä.

Merkittiin asia tiedoksi ja yhteenvedosta saadaan materiaalia alueelliseen kehittämissuunnitelmaan.

  3. Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelman alustava sisältö sisältäen valmistelutyöryhmän
    esityksen/ Päivi Laajala

Edellisen kokouksen jälkeen pienryhmä valmisteli aikaisempien keskustelujen pohjalta Pohjois-Suomen
painopistealueet. Pajunpää kertoi painopistealueista.

Osaamisen ja kehittämistoiminnan vahvistaminen
       Henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden turvaaminen, osaamisen vahvistaminen,
       johtamisen ja kehittämisrakenteiden vahvistaminen
Mielenterveyden edistäminen, päihdeongelmien ja syrjäytymisen ehkäisy
       Mielenterveys- ja päihdeohjelman mukaiset toimet ja syrjäytymisen ehkäisy
Hyvinvoinnin edistäminen sekä sosiaalisten ja terveyserojen kaventaminen
       Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ja toimintamallit

Saamenkielisten palvelujen osalta todettiin, että saamenkielisten palvelujen kehittäminen kirjataan
erikseen painopisteeksi, mutta se toteutuisi lapin hankkeiden kanssa yhteisenä kehittämisenä.

Puheenjohtaja oli saanut kokouspäivän aamuna viestin ministeriöltä, jossa aluejohtoryhmiä pyydettiin
harkitsemaan erityisesti seuraavia viittä kehittämisen pääteemaa:
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisteema
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet -teema
- Sosiaali - ja terveydenhuollon henkilöstöteema
- Perusterveydenhuollon vahvistamisen teema
- Syrjäytymisen teema

Todettiin, että Pohjois-Suomen osalta ollaan jo katsottu oman alueen teemoja. Teemat ovat osin samat,
avataan omia ja kytketään ministeriön teemoihin.

Ministeriön esittämän aikataulun mukaan hankeaihiot esitetään 23.4 aluejaokselle ja ministeriö hyväksyy
ne jatkokehittämistä varten 30.5 mennessä. Hankesuunnitelmat valmistellaan 31.8 mennessä ja
ministeriö hyväksyy ne syys-lokakuussa.

  4. Yhteisiin teema-alueisiin liittyvät kehittämishankkeet, joita maakunnista esitetään rahoitettavaksi/
    maakuntien yhdyshenkilöiden esitykset

Ilpo Tapaninen teki esityksen, miten hankkeita voisi käsitellä ja arvioida aluejohtoryhmässä (liite).
Pohjois-Pohjanmaalta hankeaihioksi esitetään seuraavia hankeaihioita (yhteenvedot saadaan
myöhemmin):
  1. laajempi terveysvalmennus (TERLI)
  2. kasvatushanke lapsille ja perheille
  3. kehittämistoiminnan organisoiminen, poske
  4. suurkäyttäjä hoidon mallinnus
  5. mielenterveyden edistäminen ja päihdeongelmien ehkäisy

Pohjois-Suomen aluejohtoryhmä
Puheenjohtaja Päivi Laajala, 044 - 703 1915, s-posti paivi.laajala@ouka.fi
Sihteeri Markku Mattila, 044 - 703 4026, s-posti markku.mattila@ouka.fi
Muistion jäljessä yhteenveto otsikkotasolla esitetyistä hankkeista. Hankeaihiot lähetetään
aluejohtoryhmän jäsenille kokonaisuudessaan.

Keskustelua Lapin hankkeesta:
Todettiin, että verkostomainen kehittämistoiminta-ajatus on kannatettava. Käytiin keskustelua voidaanko
Lapin hankkeessa käyttää Pohjois-Suomi sanaa, koska ainakaan tässä vaiheessa hankkeessa ei ole
mukana Kainuu, Keski-Pohjanmaa eikä Pohjois-Pohjanmaakaan.

Lapin edustajat toivat esille, että Lapin esittämään hankkeeseen ollaan sitouduttu sekä sosiaali- että
terveyspuolella. Esitetty hankerakenne takaa Kasteen mukaisen kehittämistoiminnan pysyvyyden. Lapin
hanke tukee myös saamenkielisten palvelujen kehittämistä.

Todettiin, että hanketta voisi laajentaa koskemaan koko Pohjois-Suomea. Tällöin tulee huomioida, että
kehittämisrakenteet ovat erilaisia eri maakunnissa. Esim. Pohjois-Pohjanmaalla olisi enempi seudullinen
kehittämisyksikkörakenne ja Kainuussa omansa. Keskustelussa tuotiin esille myös valtakunnallisten
laitosten alueellistamisen.

Keskustelua painopisteistä/ hankeaihioista:
Painopisteistä/ käytiin runsasta keskustelua. Keskustelussa nousivat esille seuraavat teemat:
      - kehittämistoiminnan rakenne /Lapin hanke
      - päihde ja mtt-hanke
      - terveyden edistäminen ja hyvinvointi
      - osaaminen
      - lapset ja perheet
      - terveysliikunta

Anneli Pohjola esitti, että pitäisi päästä harvoihin hankkeisiin. Olisiko mahdollista päästä kahteen.
Ensimmäinen hanke olisi kehittämistoiminnan rakenne ja toinen sosiaalisen ja terveydellisen
hyvinvoinnin edistäminen, johon voi liittyä mielenterveys ja päihde sekä liikunta. Osaaminen voisi olla
läpäisevä teema näissä muissa.

Käytiin keskustelua, montako hanketta esitetään kärkihankkeina. Yksi vaihtoehto on myös, että kukin
maakunta esittäisi yhden hankkeen. Yhteenvetona todettiin, että tähdätään kolmeen kärkihankkeeseen,
mutta esitetään muutkin hankkeet. 15.5 palataan vielä asiaan ja hyväksytään lopullisesti. Pienryhmän
valmistelema asia lähetetään vielä aluejohtoryhmälle tiedoksi.

Puheenjohtaja kertoi, kun aluejohtoryhmien esitykset ovat tulleet ministeriöön, voi olla myös samanlaisia
esityksiä, joita todennäköisesti yhdistetään. Todettiin, että nyt puhutaan vuonna 2008 aloitettavista
hankkeista. Tulossa on myös muita hankkeita jatkossa.

Kokouksessa keskityttiin hankeaihioihin/teemoihin. Kehittämisohjelman sisältöä ei aikataulusyistä
käsitelty. Hankeaihioita työstetään edelleen pienryhmätyönä ennen esittelyä ministeriölle.
Aluejohtoryhmä käsittelee asiaa vielä 15.5. Käytiin läpi STM:n lähettämät ohjeet aikatauluineen
(lähetetty aluejohtoryhmän jäsenille aikaisemmin). Puheenjohtaja toi esille, että Lääninhallitusten ja
maakuntien edustajilta pyydetään apua nykytilanteen analyysissä koskien maakunnan hyvinvoinnin tilaa.

  5. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
     - yhdyshenkilöt ja sihteeri kokoustavat ennen 23.4, jolloin hankeaihioita
       tärkeysjärjestyksineen esitetään ministeriössä aluejaoksessa. Ryhmä kokoontuu 15.4 klo
       14-16.

  6. Muut asiat
     - aluejaoston kokous 23.4 Helsinki, Auvo ja mahdollisesti Markku osallistuvat
     - muistutettiin osallistuminen Mieli 2009-alueelliseen kuulemistilaisuuteen 25.4
     - 25.3 ministerin päätös aluejohtoryhmän jäsenvaihdoksista
     - Ministeriöltä saadaan 10 000 euroa määrärahaa aluejohtoryhmän toimintaan koskien
       sihteerin palkkausmenoja. Vielä ei ole tietoa, voiko tätä rahaa käyttää


Pohjois-Suomen aluejohtoryhmä
Puheenjohtaja Päivi Laajala, 044 - 703 1915, s-posti paivi.laajala@ouka.fi
Sihteeri Markku Mattila, 044 - 703 4026, s-posti markku.mattila@ouka.fi
         matkakustannuksiin. Kerrottiin, että ministeriö lisää mahdollisesti määrärahoja
         aluejohtoryhmille. 15.5 palataan määräraha-asioihin.
       -  Marja-Leena Kärkkäinen kertoi, että Lääninhallituksen Seppo Suorsalta saa tekstiä
         kehittämistoiminnan suunnitelman analyysikohtaan.


  7. Seuraavat kokoukset

  15.5 klo 12-16                      - valmis kehittämistoiminnan suunnitelma
                               (2008)
                               - seuraavat kokoukset
Markku Mattila
sihteeriEsitetyt hankkeet:

Kainuu:

Vetoa ja voimaa -hanke.
Esitys liittyy kohtaan 3.2 Henkilöstön riittävyyden varmistaminen ja osaamisen vahvistaminen ja sen alakohdista erityisesti
kohtiin 3.2.1 Turvataan henkilöstön saatavuus, riittävyys ja sitoutuminen, 3.2.2. Vahvistetaan osaamista ja 3.2.3 Uudistetaan
johtamiskäytäntöjä ja kehitetään hyvinvointia työssä.
Sosiaali- ja terveysjohtamisen työkalut – toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen
3.2.2; Vahvistetaan osaamista ja 3.2.3;Uudistetaan johtamiskäytäntöjä ja kehitetään hyvinvointia työssä
Nuorten mielenterveyspalvelut
3.1.3; Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja
Pienten lasten (0-3 v.) psyykkisen kasvun ja kehityksen tukeminen (esh-perusth-sos)
3.1.3; Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja
Maakunnallinen päihde- ja mielenterveysstrategia
3.3.2; Uudistetaan palvelurakenteita, 3.3.3; Sovitetaan yhteen palvelutuotantoa ja palveluprosesseja

Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaa-hanke 2005 - 2014.
3.1.1; Luodaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet
3.1.2; Puututaan varhain ongelmiin
3.3.5; Vahvistetaan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämistä
Pohjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus/ vaihe II
3.1.1; Luodaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet
3.1.2; Puututaan varhain ongelmiin
3.3.5; Vahvistetaan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämistä

Pohjois-Pohjanmaa

Hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille Oulun seudulla
3.1.3; Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja
TERLI Pohjois-Pohjanmaa 2008-2011
3.1.2 Puututaan varhain ongelmiin
3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja
ESKO- ehkäisevä työ järjestöjen ja julkisen yhteistyönä
3.1.1; Luodaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet
3.3.1; Vahvistetaan asiakkaan asemaa
3.3.2; Uudistetaan palvelurakenteita
3.3.3; Sovitetaan yhteen palvelutuotantoa ja palveluprosesseja
3.3.5; Vahvistetaan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämistä

Pohjois-Suomen aluejohtoryhmä
Puheenjohtaja Päivi Laajala, 044 - 703 1915, s-posti paivi.laajala@ouka.fi
Sihteeri Markku Mattila, 044 - 703 4026, s-posti markku.mattila@ouka.fi
Osaamisen ja kehittämistoiminnan vahvistaminen; Henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden turvaaminen, osaamisen
vahvistaminen, johtamisen ja kehittämisrakenteiden vahvistaminen
Liittyy mm. seuraaviin ohjelman kohtiin: 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.3.4
Hyvinvoinnin edistäminen sekä sosiaalisten ja terveyserojen kaventaminen;
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ja toimintamallit
Liittyy mm. seuraaviin ohjelman kohtiin: 3.1.1; 3.1.2; 3.3.5
Palvelujenlaatu, vaikuttavuus ja saatavuus paraneva, alueelliset erot kapenevat;
Sovitetaan yhteen palvelutuotantoa ja palveluprosesseja
Liittyy mm. seuraaviin kohtiin: 3.3.2, 3.3.3,
Potilasohjauksen toimintaedellytysten vahvistaminen Pohjois- Suomen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon
organisaatioissa
Osaamisen kehittämistoiminnan vahvistaminen (3.2.2)
Henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden turvaaminen 3.2.1.), osaamisen vahvistaminen (3.2.2) , johtamisen ja
kehittämisrakenteiden vahvistaminen (3.2.3) sekä kansalaisten mahdollisuuksien sähköisen asioinnin laajentaminen ( 3.3.4)
Psykiatrisen hoidon ja päihde-/huumehoidon kehittäminen ja uudelleenjärjestely OYS:n erityisvastuualueella
hankkeen jatko ja laajennus.
Tuotannon ohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä potilaskohtainen kustannus-
 /resurssilaskentamallin käytännön toteutus: Luodaan järjestelmä, joka takaa potilaille valinnanvapauden (sairaalat
ja terveyskeskukset) ja varmistetaan hoitotakuun toteuttaminen.
Mielenterveyden edistäminen, päihdeongelmien ja syrjäytymisen ehkäisy
    Mielenterveys- ja päihdeohjelman mukaiset toimet ja syrjäytymisen ehkäisy

   Liittyy mm. seuraaviin ohjelman kohtiin:
   3.1.3; Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja
   3.1.4; Autetaan vaikeasti työllistyviä kuntoutumaan
   3.3.1; Vahvistetaan asiakkaan asemaa
   3.3.2; Uudistetaan palvelurakenteita
   3.3.3; Sovitetaan yhteen palvelutuotantoa ja palveluprosesseja
Hyvinvoinnin edistäminen sekä sosiaalisten ja terveyserojen kaventaminen
   Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ja toimintamallit

    Liittyy mm. seuraaviin ohjelman kohtiin:
    3.1.1; Luodaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet
    3.3.5; Vahvistetaan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämistä
Tekonivelkirurgia-hanke
3.3.2; Palvelurakenteen uudistaminen keskittämällä tekonivelkirurgia
3.3.1. Tekonivelpotilaan aseman vahvistaminen
3.3.5. Laatusuositusten uudistaminen, arvioinnin/mittaamisen kehittäminen
Ikääntyneen väestön toimintakyvyn itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin edistämisohjelma Pohjois-Pohjanmaalla
3.1.2; Uudistetaan palvelurakenteita
3.1.1. Luodaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet
Vetovoimaa pohjois-suomen sairaanhoitopiirien sairaaloihin ja terveyskeskuksiin – kehittämishanke vuosille 2008–
2011
3.2.1. Turvataan henkilöstön saatavuus, riittävyys ja sitoutuminen
3.2.2. Vahvistetaan osaamista
3.2.3. Uudistetaan johtamiskäytäntöjä ja kehitetään hyvinvointia työssä
3.3.6. Luodaan Hyvä käytäntö -verkosto
3.3.7. Uudistetaan laatusuositukset
Hyvän elämän keskus –hanke
Esim. 3.1.3; Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja
    3.3.6; Luodaan Hyvä käytäntö -verkosto

Lappi

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä
Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimusrakenne, joka toimii verkostomaisesti.
3.3.5 Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämisen vahvistaminen
Toimenpide 34 Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon pysyviä rakenteita ja yhteyksiä yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen kanssa
Toimenpide 36 Vahvistetaan perusterveydenhuoltoa
Pohjois-Suomen aluejohtoryhmä
Puheenjohtaja Päivi Laajala, 044 - 703 1915, s-posti paivi.laajala@ouka.fi
Sihteeri Markku Mattila, 044 - 703 4026, s-posti markku.mattila@ouka.fi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:5/18/2012
language:Finnish
pages:5