Xiaos LIKAS 2008 Cyberspace

Document Sample
Xiaos LIKAS 2008 Cyberspace Powered By Docstoc
					Kasaysayan ng Cyberspace,
Kasaysayan sa Cyberspace:
 Panimulang Pagtanaw sa
  Karanasang Pilipino
 MICHAEL CHARLESTON B. CHUA
  Webmaster, Bagong Kasayayan, Inc.
     Alumnus, UP LIKAS
  Para sa Ika-17 na Pambansang Kumperensya ng UP LIKAS
       Ukol sa “Makabagong Umalohokan:
       Ugnayan ng Kasaysayan at Mass Media”
          ika-27 ng Agosto, 2008,
       NISMED Auditorium, UP Diliman
 michaelxiaochua.multiply.com
bagongkasaysayan.multiply.com
       ABSTRAK

• Ilang taon pa lamang ang nakalilipas, kapag
 may takdang aralin o pananaliksik na ukol sa
 kasaysayan, ang unang pinupuntahan ng
 mga estudyante ay ang bolyum-bolyum na
 ensiklopidya sa mga aklatan o tahanan. Sa
 panahon ng bagong milenyo, ang unang
 pupuntahan ng estudyante ay ang harapan
 ng kompyuter, at sa isang click lang, maaari
 na niyang makuha ang impormasyon na
 hinahanap sa malawak na pook ng
 cyberspace.
        ABSTRAK

• Titingnan ng pag-aaral ang naging pag-unlad ng
 internet sa Pilipinas mula nang magsimula ito noong
 Dekada 1990, hanggang sa paglipana ng mga
 personal na blog at demokratisasyon ng
 pagbabahagi ng kaalaman dito isang dekada lamang
 ang makakaraan.
• Bibigyang diin sa pamamagitan ng Kapanahong
 Kasaysayan, ang kahalagahan ng cyberspace bilang
 salamin ng kaisipan ng mga mamamayan, lalo na ng
 mga kabataan, at bilang mayaman na batis ng
 kasaysayan ng ating panahon.
       ABSTRAK

• Ipapakita rin ang cyberspace bilang
 sisidlan ng mga salaysay (narratives) ng
 nakaraan ng mga Pilipino at ang bisa at
 limitasyon nito sa pag-aaral,
 pananaliksik, at pagtuturo ng
 kasaysayan.
       ABSTRAK

• Sa panimulang pagtanaw na ito, makikita sa
 kasaysayan ng cyberspace at ng kasaysayan
 sa cyberspace ang katotohanan na ang
 kasaysayan ay para sa lahat. Gayundin ang
 katotohanan na ang lahat, kapwa ang mga
 dalubhasa, may hilig, interes, at estudyante
 ng kasaysayan, ay may pagkakataong
 makibahagi sa pagsusulat at paglikha ng
 kasaysayan.
        ABSTRAK

• Makikita rin na maaaring maiintindihan ang
 batayang kultural ng cyberspace sa Pilipinas
 kung titingnan ito sa ating sariling konsepto
 ng Kapwa at Kapatiran, tungo sa tunay na
 Talastasang Bayan, at pagbubuo ng
 Sambayanang Pilipino sa loob at labas ng
 sangkapuluang ito. Gamitin ng lubos ang
 magagandang dulot nito sa talastasan subalit
 maingat pa rin sa mga panganib na dala-dala
 nito.
  MGA BAHAGI NG PAPEL

•  Cyberspace sa Kapanahong
   Kasaysayan
•  Kasaysayan ng Cyberspace:
   Karanasang Pilipino
•  Kasaysayan sa Cyberspace: Bisa sa
   Pag-aaral, Pananaliksik, at Pagtuturo
   ng Kasaysayan ng Pilipinas
•  Paglalagom
KAPANAHONG KASAYSAYAN

• Ayon sa pangulo ng UP Lipunang
 Pangkasaysayan na si Ayshia F. Kunting sa
 aming pakikipagtalastasan, ang pag-aaral ng
 kasaysayan ng cyberspace at kasaysayan sa
 cyberspace ay kamangha-mangha, “It’s the
 thing of the present, don’t know how to say
 it... Ü” Ngunit kung ang cyberspace ay isang
 penomena ngayon, paano ito magagamit
 bilang batis ng kasaysayan ng kasalukuyan
 at mentalidad ng mamamayan sa mga
 pangyayari ngayon?
KAPANAHONG KASAYSAYAN

• KAPANAHONG KASAYSAYAN
 – Kaiba sa:
  • “Contemporary History”
  • “Investigative Journalism
KAPANAHONG KASAYSAYAN

• Ang mananalaysay o historyador at
 ang sinasalaysayan ay bahagi ng
 paksa o kasaysayang
 isinasalaysay.
• hindi itinatanggi ang bias, ngunit ito
 ay nalilimita dahil sa metodong
 pangkasaysayan na ginagamit
 (pagsusuri at pag-uugnay ng mga
 batis).
KAPANAHONG KASAYSAYAN

• Sa diwa ng Bagong Kasaysayan, hindi rin dapat
 matali sa pagtingin sa nakasulat na dokumento, tulad
 ng tradisyunal na historia, ang Kapanahong
 Kasaysayan. Dahil sa pagnanais ng Kapanahong
 Kasaysayan na isalaysay ang pinakabuong
 karanasan ng mamamayan hangga’t maaari,
 mahalagang pagsama-samahin ang mga metodo ng
 mga kaugnay na disiplina sa Agham Panlipunan
 tulad ng Sosyolohiya at Antropolohiya upang
 mabigyan ng pansin hindi lamang ang mga
 pangyayari, kundi ang pamumuhay, kaisipan at
 kalinangan na nakapalibot sa pangyayari.
KAPANAHONG KASAYSAYAN

• “...ang lapit na multi-
 disiplinaryo/pluridisiplinaryo naman ay
 tumutukoy sa paggamit ng dalawa o marami
 pang magkakaugnay na disiplina ng isang
 dalubhasa, pantas o paham upang maging
 mabisa ang pag-uugnay ng mga maaaring
 mga pananaw, pagtingin, pagsusuri at pag-
 unawa sa paksa. Ibig sabihin nito, hindi
 lamang saklaw ng mga disiplinang ginagamit
 ang nalalaman kundi lalo’t higit ang lawak at
 lalim ng mga ito.” (Navarro 2000, 26)
  KAPANAHONG KASAYSAYAN

•  “Nalampasan na ng mas makabagong historiograpiya, tulad ng Bagong
  Kasaysayan (sa Pranses, Novelle Histoire), ang positibismo.
  Tinatanggap ng Bagong Kasaysayan ang mga dokumento bilang
  tradisyunal na batis pangkasaysayan subalit hindi na siya nakakulong
  lamang sa mga dokumento. Multi-disiplinayo ang pagdulog ng Bagong
  Kasaysayan sa pag-aaral kung kaya ang dokumento ay isa na lamang
  sa mga batis. Tinatanggap ngayon ang pasalitang kasaysayan (oral
  history) at lahat ng positibong bagay (positive reinforcement) na
  makakapagpatibay na nangyari ang mga pangyayari tulad ng larawan,
  monumento, artifak, relics, atbp. Ang ganitong approach ay tinatawag
  na triangulation of sources: Makapal na dokumento, pasalitang batis at
  mga positive reinforcement. Multidisiplinaryo sapagkat lahat ng
  disiplina ng agham panlipunan (arkiyolohiya, linggwistika, antropolihya,
  sikolohiya, ekonomiya atbap) ay nagdadayalogo at nagdedebate para
  patibayin ang isang historical claim. Mas suportado ng iba’t ibang
  disiplina, mas matibay ang isang salaysay. Higit ding kumparatibo,
  kumprehensibo at analitikal ang lapit na multidisiplinaryo.” (Gabriel
  2007)
KAPANAHONG KASAYSAYAN

• Liban pa sa dokumento at mga pasalitang mga
 salaysay, kailangan ding harapin ng isang
 nagsasaysay ng Kapanahong Kasaysayan ang iba’t
 ibang mga bagong anyo ng batis tulad ng mga
 larawan; gawang-sining; brodkast sa radyo; audio-
 biswal na mga presentasyon tulad ng mga raw
 footages, dokumentaryo at pelikula; at cyberspace, at
 ituring ang mga ito bilang bahagi ng literatura. Ang
 pagkilatis sa mga ito ay tulad din ng pagkilatis sa
 mga dokumento at pasalitang salaysay. Malaki ang
 maitutulong ng mga ito upang lalong maging
 dinamiko, makabuluhan at buhay ang salaysay.
KAPANAHONG KASAYSAYAN

• Inilalagay ang mga pangyayaring kapanahon
 sa mas malawak na pambansang
 heograpiya, opinyon at epektong pambansa,
 sapagkat gagap ng historyador ang
 pangkalahatang daloy ng kasaysayan.
• “salaysay na may saysay sa mga kapanahon
 na nakapaloob sa isang mas malawakan at
 matagalang kasaysayan bilang kamalayang
 pangkalinangan.”
KAPANAHONG KASAYSAYAN

• Samakatuwid, ang ipinapadamang
 saysay sa atin ng metodong ng
 Kapanahong Kasaysayan ay ito:
 Iginigiit nito na ang indibidwal at ang
 Bayan na sinasalaysayan ay bahagi ng
 Kasaysayang binubuo.
KAPANAHONG KASAYSAYAN

• Sa iba’t ibang disiplina, tulad ng sikolohiya, sosyolohiya
 at antropolohiya, may mga nagsasaliksik na ukol sa
 karanasang Pilipino sa Cyberspace. Batay sa aklat ng
 mga abstracts ng katatapos pa lamang na International
 Conference on Philippine Studies (ICOPHIL) nitong 23-
 26 Hulyo 2008 sa PSSC, Lungsod Quezon, Pilipinas,
 lima sa mahigit 200 papel na binasa ay may paksang
 kaugnay ng cyberspace. Kabilang na ang papel ng
 antropolohistang si Prop. Raul Pertierra na masasabing
 isa sa mga pinakaproduktibo sa larangang ito ng
 Araling Pilipino (Pertierra 2008). Ilan pa sa mga
 Pilipinong iskolar na naging tagapanguna ng pag-aaral
 ng Cyberspace sa kanilang mga larangan ay si Dr.
 Isagani Cruz (Wikang Filipino), at Prop. Cherrie Joy
 Billedo (Sikolohiya).
KAPANAHONG KASAYSAYAN

• Ayon sa ilang kritiko ng disiplina, laging
 nahuhuli ang Kasaysayan. Nagsusulat at
 nagsasaliksik lamang ng mga bagay kung
 kailan matanda, ulyanin o patay na ang mga
 nakilahok, o nabubulok, o nawala na ang
 mga batis.   Ngunit, hindi pahuhuli ang
 Bagong Kasaysayan sapagkat nakikita nito
 ang cyberspace bilang salamin ng kaisipan
 ng mga mamamayan, lalo na ng mga
 kabataan, at bilang mayaman na batis ng
 kasaysayan ng ating panahon.
KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Ang kasaysayan ng internet sa daigdig ay
 hinubog ng mga pwersang pangkasaysayan.
• Ang tagapanguna ng internet, ang
 ARPANET, ay nilikha noong 1966 ng
 Advanced Research Projects Agency (ARPA)
 ng Departamento ng Tanggulang bansa ng
 Estados Unidos, upang mapagbuklod ang
 mga mananaliksik sa iba’t ibang institusyong
 Amerikano sa konteksto ng Cold War (Abbate
 1999).
KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

      • Ngunit noon lamang 1989
       iminungkahi ng Ingles na si
       Sir Tim Berners–Lee ng
       European Laboratory for
       Particle Physics (CERN,
       Geneva) na ilabas mula sa
       mga akademiko at
       pamahalaan tungo sa
       malaganap na paggamit ang
       internet sa pamamagitan ng
       World Wide Web na unang
       lumabas noong tag-init ng
       1991.
  KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

•  Siya ang nagdalumat ng coding
  system na naging wika ng web,
  ang HTML (HyperText Mark-up
  Language); ang paraan ng
  pagbibigay ng address sa bawat
  websayt, ang URL (Universal
  Resource Locator); at ang
  pamamaraan upang mai-ugnay
  sa iba’t ibang kompyuter na
  naka-internet, ang HTTP
  (HyperText Transfer Protocol)
  Patuloy siyang nakibaka upang
  maging libre para sa lahat ang
  teknolohiyang kanyang nilikha
  (Quittner 1999).
KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

      •  Gayundin, masasabing ang pagsisimula
        ng internet sa Pilipinas ay produkto ng
        mga makasaysayang pagbabago sa
        lipunan. Si Dr. William Torres, na
        teknikal na tagapayo ng COMELEC sa
        pagbibilang ng boto sa pamamagitan ng
        mga kompyuter noong Snap Elections
        nang 1986, ay isa sa mga nag-walk-out
        nang makita niyang dinadaya ang mga
        bilang ng boto. Ayon sa kanya, ang
        People Power na nagpatalsik sa
        diktadura ni Marcos at ang democratic
        space sa Pamahalaang Aquino ang
        nagbigay daan na muling magtulong ang
        pamahalaan at pribadong sektor na
        nagbigay daan sa mahabang proseso ng
        pag-unlad at pagsilang ng internet noong
        1994 (Torres 2006).
KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Bandang 1986 rin, pinagana nina Efren Tercias and
 James Chua ng Wordtext Systems ang pinakaunang
 FidoNet BBS, "STAR BBS," ang tagapanguna ng
 internet sa Pilipinas. Nagkaroon din noong Agosto
 ng pinakaunang paggamit sa publiko ng tinatawag na
 First-Fil RBBS. Pagkalipas ng isang taon, isa nang
 network ang itinatag, ang First Philippine BBS
 network na batay sa mga FidoNet protocol. Binuo rin
 ang Philippine FidoNet Exchange ng ilang BBS sa
 Kalakhang Maynila (Smbea 1999a).
  KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

•  1987 rin nang likhain ni Pang. Aquino ang
  National Information Technology Council
  na mangangasiwa ng pananaliksik sa
  pag-unlad ng Information Technology (IT)
  sa buong bansa. Pinamunuan ito ni Dr.
  William Torres na pinagbuklod ang
  pamahalaan at ang pribadong sektor sa
  konsultasyon. Noong maagang Dekada
  1990, bilang direktor ng National
  Computer Center, tumungo siya sa
  Department of State ng Estados Unidos
  upang tingnan kung paano madadala sa
  Pilipinas ang teknolohiya. Kasabay ng
  pagsisimula ng pagpapalaganap ng
  internet sa komersyo (Torres 2006). Sa
  mga gumagamit ng FidoNet, naikonekta
  na ilang malalaking negosyo at
  nagkaroon ng e-mail (Smbea 1999a).
  Napakamahal ng teknolohiyang ito sa
  mga panahong iyon dahil pinapadaan sa
  isang dayuhang server at gumagamit ng
  long distance calls (Torres 2006, Smbea
  1999b).
KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Mahalagang taon ang 1993 nang pinulong ng
 Department of Science and Technology (DOST) ang
 mga kinatawan ng mga malalaking pamantasan sa
 Pilipinas tulad ng Pamantasang Ateneo de Manila
 (ADMU), Pamantsang De La Salle (DLSU) at ang
 Unibersidad ng Pilipinas (UP Diliman at UP Los
 Baños) bilang Technical Committee noong Hunyo.
 Makalipas lamang ang isang buwan, limitadong
 naiugnay ang mga pamantasang ito sa Victoria
 University of Technology (Australia) mula sa ADMU
 sa pamamagitan ng Philnet Project (Smbea 1999a).
KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Noong Marso 1994, ang UPD, ADMU, DLSU
 at ang Unibersidad ng San Carlos (USC) sa
 Cebu ay naging bahagi ng network na unang
 nakonekta sa internet sa pamamagitan ng
 CISCO 7000 sa Makati. Noong 29 Marso
 1994, ang pinakaunang link ng Pilipinas sa
 internet sa Unang Pandaigdigang E-mail
 Conference sa USC Cebu. Isinilang na ang
 internet sa Pilipinas! (Smbea 1999a)
 KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Sa paglaon, magiging bahagi ng PHnet ang
 Advanced Science and Technology Institute (ASTI),
 Asian Development Bank (ADB), Unibersidad ng Sto.
 Tomas (UST) noong Abril 1994; UPLB at DOST
 noong Mayo 1994; Industrial Research Foundation
 (IRF), Philippine Network Foundation, Inc. (PFI),
 Saint Louis University sa Baguio (SLU) at Xavier
 University (XU) noong Oktubre 1994; ang Mindanao
 State University (MSU), International Rice Research
 Institute (IRRI), Asian Institute of Management (AIM),
 at PDX noong Hunyo 1995 (Smbea 1999a).
KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

      •  13 ng Abril 1994 nang isulat ang PHnet
        Basic Principles at ang Internet Code of
        Conduct. Makalipas ang halos isang
        taon lamang, Marso 1995, nang
        malagdaan ang Public
        Telecommunications Act of the
        Philippines (Republic Act 7925), na
        nagpapahintulot sa mga kumpanyang
        telecom na mag-alok ng serbisyo nang
        hindi na kailangan ang prankisa mula sa
        Kongreso (Smbea 1999a). Naging
        tagapanguna ng Cyberspace sa Senado
        ng Pilipinas ay si Sen. Ramon “Jun” B.
        Magsaysay, Jr. na pinagtuunan ang IT at
        E-commerce bilang bahagi ng kanyang
        legislative agenda. Naging akda siya ng
        Cybercrime Act at ng batas na
        nagpapsok sa Computer Literacy bilang
        bahagi ng pinag-aaralan sa primarya at
        sekundaryang edukasyon (Senate).
  KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

•  Hunyo 1994 nang itatag ni Dr.
  William Torres ang pinakaunang
  Internet Service Provider (ISP),
  ang Mosaic Communications
  (Mozcom). Itinuturing ng
  marami si Dr. Torres bilang isa
  sa dalawang “Ama ng Internet
  sa Pilipinas” kasama ang
  Administrador ng PHnet Phase
  II na si Dr. Rodolofo Villarica
  (Smbea 1998b) (Ayon pa si
  isang artikulo, si Dr. Torres ang
  Lolo ng Internet sa Pilipinas—
  Villafania 2004). Instrumental
  din sa pagtatag ng Internet ang
  Kalihim ng DOST sa mga
  panahong ito na si G. William
  Padolina.
KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Mula Hunyo hanggang Agosto 1995, itinatag ang iba
 pang mga ISP tulad ng IBM Philippines, Globe
 Telecom's G-Net, Infocom's Sequel.Net, Iphil
 Communications, at Tridel Net. Sa mga panahong
 ito itinatag din ang mga Commercial Online services
 tulad ng Virtual Asia at Cybernet Live, na kinalaunan
 ay naging mga ISP rin. Mga bandang 1996, papasok
 ang mga dayuhang ISP tulad ng Asia Online
 (nakabase sa Hongkong) at Pacific Internet
 (nakabase sa Singapura) na nakabili Philworld;
 Nagsama ang Bayantel at Sky Internet upang ibahagi
 ang United Network Access (UNA); at nabuo ang
 Philippine Internet Services Organization (PISO)
 (Smbea 1999a).
  KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

•  Hunyo ng 1996, konektado na sa Cisco 7000 sa Makati ang mga lungsod ng
  Cebu, Zamboanga, Sorsogon, Davao, Bacolod, Legaspi, Naga. Sa mga huling
  bahagi ng taong ito, itinatag ang Philippine Internet Exchange (PHIX).
  Pagdating ng 1997, ayon sa The International Data Corporation (IDC),
  tinatayang mayroon nang 85,000 ang gumagamit ng internet sa Pilipinas, at sa
  Agosto ng taon ding iyon, mayroon nang 1,090 PH Domains. Ang mga
  malalaking network ng medyang pambalana tulad ng ABS-CBN (ABS-CBN
  Interactive Web Site) at GMA (GMANetwork.com) at mga pahayagan tulad ng
  Businessworld Online, Manila Bulletin, Philippine Star, Manila Times at
  Philippine Daily Inquirer ay nasa internet na rin. Nagkaroon din ng bagong
  porma ng medya, ang cybermags tulad ng 1969, Internet World Philippines, The
  Web Philippines at Link. Itinatag rin ang Philippine Network Information
  Center/Infrastructure Consortium (PHNIC), Philippine Computer Emergency
  Response Team (CERT-PH), at mga grupo ng mga gumagamit ng internet tulad
  ng PhilJUG (java) , PhilPlug (Linux), ISiP (Internet Society of the Philippines), at
  APRICOT (Asia-Pacific Region Internet Conference on Operating Technology).
  Noong Disyembre ng 1998, inilunsad ang pinakaunang Philippine Webby
  Awards (Smbea 1999a).
 KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Mula noon, naging mabilis na ang pag-unlad ng internet sa
 Pilipinas. Ayon sa Wikipinoy of the Year 2007 para sa Science
 and Technology na si Yuga, sa taong 2000, tinataya ng Internet
 World Stats sa 2 Milyon na ang gumagamit ng internet sa
 Pilipinas. Sa taong 2005, lolobo ito sa 7.82 Milyon (Yuga 2006).
• Sa pagsisimula ng Dekada 2000, winakasan ang deka-
 dekadang tradisyon ng pila sa pagpapatala sa Unibersidad ng
 Pilipinas nang ipakilala nito ang Computerized Registration
 System o CRS. Sinimulan din itong gamitin upang magpahayag
 ang iba’t ibang pulitikal na pormasyon at mga nakikibaka na
 kadalasan ay hindi nagbibigyan ng pansin sa komersyal na
 medya. Naging pantapat din ito sa bahagyang pagsupil sa
 komersyal na media ng pamahalaang Estrada at nagamit din
 noong EDSA 2 noong 2001 (PCIJ 2001).
 KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Ayon sa isang Pilipinong estudyante sa Australia na si Natasha
 Ria Cruz, makikita rin ang kapangyarihan ng Cyberspace upang
 isulong ang mga magagandang hangarin, maging ang mga
 hindi kagandahan:
• “Real-world issues, movements, and institutions have also taken
 on different forms. The rise in the number of cases of cyber
 bullying suggests that bullying is no longer confined within the
 walls of a school. Political activism and petition signing have
 also taken on an online presence. Tertiary institutions now offer
 online programs where you could get a university degree
 without stepping on campus. Even terrorist groups have used
 the Internet as a source of publicity, recruitment and maintaining
 a global network.” (N. Cruz 2008)
 KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Isang taon matapos ilunsad ang Friendster, ang isa sa
 pinakaunang social networking site sa daigdig, ay
 bumulusok pababa ang popularidad nito sa America. Sa
 kwento ni Chris Lunt, ang Direktor ng Inhenyeriya ng
 Friendster, sa PBS:
• “Lunt wondered why Friendster’s web traffic was spiking in
 the middle of the night, and noticed that the traffic was
 coming from the Philippines. According to Inc., he worked
 backwards, looking for “patient zero,” the first American
 who linked to a Filipino, and found Carmen Leilani De
 Jesus, a marketing consultant and hypnotherapist in San
 Francisco. She connected to dozens of Filipinos, and
 eventually more than half the site’s traffic was from
 Southeast Asia.” (Maderazo 2007)
 KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Naging “Friendster Capital of the World” ang Pilipinas. Ayon
 kay David Jones, Pangalawang Pangulo para sa Global
 Marketing ng Friendster, “the biggest percentage of (their site's)
 users is from the Philippines, clocking in with 39 percent of the
 site's traffic.” Wika niya, noong Marso 2008 lamang, pumalo sa
 13.2 Milyon ang mga unique visitors ng kanilang sayt, 13.2
 Milyon mula dito ay nagmula sa Pilipinas (T. Salazar 2008).
 Maging ang Multiply ay dinominahan na rin ng mga Pilipino.
 Ayon sa Pangulo at Tagapagtatag nito na si Peter Pezaris, 300
 Milyong page views sa bawat buwan, o tinatayang ikatlo (39%)
 sa isang bilyong page views na natatanggap ng multiply, ay
 mula sa mga Pilipino sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Mas
 mataas pa sa Estados Unidos kung saan nakabase ito (Dizon
 2008). Ang Multiply ang ika-limang pinakamalaking sayt na
 pinupuntahan ng mga Pilipino, na may tinatayang 2 Milyong
 gumagamit sa bawat buwan (Gonzales 2007).
 KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Sa isang 2008 na pag-aaral ng Universal McCann, ang Pilipinas
 ay ipinroklama bilang “the social networking capital of the
 world,” 83 % na mga tinanong na Pilipino ang nagsabing bahagi
 sila ng social network (Universal McCann 2008). Tayo rin ang
 pinakamaraming mag-upload ng mga larawan at manonood ng
 bidyo, habang pumapangalawa naman tayo sa bilang ng mga
 mambabasa ng blog at naglalagay ng bidyo (Liao 2008). Sa 7.9
 Milyong gumagamit ng internet sa Pilipinas, 6.9 Milyon ang
 nagsasabing bumibisita sila sa isang social networking site ng
 kahit isang beses isang buwan (Yazon 2007). Ang popularidad
 ng mga ito ay lubos na magagamit sa Halalang Senatoryal ng
 2007 kung saan maraming pulitiko ay sinamantala ang
 pagkakataoan at gumamit ng Friendster, Mulitiply at MySpace
 upang magpalawak ng exposure.
KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Binanggit ni Janette Toral, may-ari ng bahay-
 dagitab na DigitalFilipino.com na sa 2008,
 tinataya ng ACNielsen na ang mga
 gumagamit ng internet sa Pilipinas ay aabot
 sa 24 na milyon, na lalo pang lalaki sa
 pagdami ng mga murang kompyuter. Ayon
 sa Siemens, magkakaroon ng 1 Milyong
 Pilipinong broadband subscribers sa taong
 2009. At 16 na Milyong Internet gamers sa
 Pilipinas pagdating ng 2010 (Toral 2007).
 KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Anumang ang bilang, hindi mapagkakaila na sa kabila ng
 medyo mataas pa rin ang presyo ng internet, hindi na lamang
 nalilimita sa mayayamang Pilipino ang paggamit nito (Sa kabila
 nang mayorya pa rin ng gumagamit nito ay ang mga maykaya).
 Lumaganap na ito lalo sa mga nag-aaral na nagnanais
 makipag-ugnay at kumuha ng impormasyon. Nito lamang isang
 linggo, 19 Agosto 2008, Martes, sa isang maliit na internet shop
 sa Krus na Ligas, Diliman, Lungsod Quezon nakasabay ko ang
 napakaraming mga kabataan na elementarya na gumagamit ng
 Friendster. Sa kanilang kasuotan, makikita mong hindi naman
 ganoon karami ang kanilang pera, ngunit nandun sila,
 nakikipagtalastasan sa mga kaibigan. Noon lamang 24 Agosto,
 Linggo, nang magpunta ako sa Banahaw, sinabi sa akin ng
 aking kaibigan doon na nakita niya ang aking blog na kanyang
 ikinagulat.
KASAYSAYAN NG CYBERSPACE
KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Ipinapakita ng karanasang Pilipino ng Cyberspace
 ang demokratisasyon ng pagbabahagi ng kaalaman
 at talastasan. Ilang taon lamang ang nakakaraan,
 dominado ng komersyal na medya at palimbagan
 ang pagkalat ng impormasyon, at dahil sa maliit na
 oras na binibigay sa mga isyu, hindi napapalalim ang
 mga ito. Ngunit ngayon, ang kahit na sinong
 mamamayan ay maaaring magpahayag ng sariling
 pananaw at kaalalaman at may pagkakataon ang
 lahat na mabasa ito. Sa katunayan, maraming
 bahay-dagitab at fora ang nagtatangkang magpalalim
 ng gagap sa mga isyu, lalo na sa kasaysayan
 (Tatalakayin sa susunod a bahagi).
KASAYSAYAN NG CYBERSPACE
  KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

•  Ano ba ang meron sa ating kultura at kasaysayan at naging popular sa
  atin ang Cyberspace?
•  Ayon sa pangulo ng Multipy na si Pezaris, ito ay dahil sa malakas na
  diin natin sa pamilya at samahan (Dizon 2008). Ayon sa pananaw ni
  Leilani de Jesus, ang Amerikanong unang nagpakilala ng Friendster sa
  mga Pilipino, na mababasa sa PBS:
•  “I personally think that Friendster took off in the Philippines because
  that’s a culture where friendship and ‘who you know’ is sometimes a
  more valuable currency than money,” she wrote on her blog. “Basically
  everyone has an ‘uncle’ or a ‘friend’ or a ‘relative’ who can help you get
  what you need based on nepotism, favoritism, friendship, etc., because
  not everyone has money. ‘But if you do me a favor, I’ll owe you a favor.’
  This is why friendship is important, and why a platform like Friendster,
  which was a ‘friend-collecting’ service, took off so rapidly in the
  Philippine culture.” (Maderazo 2007)
 KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Bagama’t may punto, tila binigyang diin ang negatibong aspekto
 ng kulturang Pilipino. Maaaring mapalalim ang pananaw kung
 ibabatay natin ang pagtasa batay sa ating sariling kasaysayan
 at kultura.
• Sa isang naunang pag-aaral (Chua 2007b), naging karagdagan
 ni Prop. Vicente Villan bilang komento na kailangang ugatin pa
 ang pagkahilig natin sa Cyberspace sa mga sinaunang mga
 pasalitang tradisyon ng ating mga ninuno (Villan 20 Nobyembre
 2007). Kung paghahambingin ang dalawa, makikita na
 bagama’t ang mga blog ay nakasulat, tila may elemento pa rin
 ito ng pasalitang tradisyon at pinasa-pasang kwento—walang
 pag-aalala sa porma at paggamit ng wika na tulad sa mga
 nakasulat na dokumento.
 KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Sa nakalipas na tatlong dekada, nakita natin ang paggamit sa
 mga ganitong impormal na uri ng batis sa pagbakas ng
 nakaraan na sinimulan nina Zeus Salazar, Reynaldo Ileto, at iba
 pa. At lumaganap lalo sa Agham Panlipunang Pilipino
 (Pantayong Pananaw, Sikolohiyang Pilipino, Pilipinolohiya) na
 nagbibigay ng diin sa bawat ordinaryong mamamayan bilang
 sisidlan ng kalinangan, kung gayon, ang Kasaysayan ay hindi
 na lamang dapat mapako sa kasaysayan ng mga pinuno at
 pangulo. Dalawa lamang sa mga halimbawa ng pagtatangkang
 gawin ito ukol sa cyberspace: Ang pananaw ng kabataan ukol
 sa historiograpiya ng Pantayong Pananaw ay aking tinangkang
 repasuhin batay sa mga sinusulat sa internet (Chua 2007b), at
 si Dr. Salazar naman ay ginagamit ang mga sulating erotica sa
 internet upang ipakita na nagpapatuloy pa rin ang kamalayan sa
 mga sinaunang konspeto ng Libog, Buhay at Ginhawa.
KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Sa aming pag-uusap sa Bundok Banahaw nitong
 nakaraang 24 Agosto 2008, iminungkahi ni Prop.
 Villan ang isang pagtatangka na ang mga pag-aaral
 ng cyberspace sa Pilipinas ay dapat pag-ugnayin sa
 antropolohkal na batayan, para makita ang solid na
 grounding. Sa kanyang pagpapalawak ng konsepto
 ng KAPWA ni Virgilio Enriquez, binigyan niya ng
 historikal na batayan ang konsepto batay sa kanyang
 mga pananaliksik para sa kanyang disertasyong
 doktoral ukol sa Kabisayaan.
 KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Kung hindi naging hadlang ang karagatan at mga ilog sa
 sinaunang mga bayan, bagkus ay ginamit pa ito upang lalong
 mapatibay ang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng
 kulturang maritima, pakikipagkalakalan at pakikipag-sandugo,
 hindi kaya maaaring ang cyberspace ang magbuklod sa
 maraming Pilipino, hindi lamang sa sangkapuluang ito kundi
 maging sa ibang bansa, batay sa kapatiran sa Inang Bayan?
 Makikitang halimbawa sa pag-aaral ni Judith Balares-Salamat
 ukol sa mga Bikolano sa Estados Unidos na sa pamamagitan
 ng cyberspace ay nag-uugat sa Kabikulan (Salamat 2008), na
 nagiging bahagi pa rin sa Talastasang Bayan ang diaspora sa
 pamamagitan ng teknolohiyang ito.
• Kung may pag-unlad at pagyaman na nagaganap sa Pilipinas,
 masasabing isa na ang cyberspace at ang kulturang tinatagalay
 nito sa mga ito.
  KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

•  Ngunit sa kabila ng mungkahing pagtingin na ito sa pakikipagkapwa at
  pagkakaisa sa internet, hindi pa rin dapat isawalang-bahala ang
  paggamit ng mga may makasariling interes at masasamang loob sa
  Cyberspace para sa panlilinlang. Nang unang basahin ang papel na ito
  sa Ika-17 na Pambansang Kumperensya ng UP LIKAS na may temang
  “Makabagong Umalohokan: Ugnayan ng Kasaysayan at Mass Media,”
  noong umaga ng ika-27 ng Agosto, 2008, NISMED Auditorium, UP
  Diliman, Lungsod Quezon, nagbigay ng kritisismo at mungkahi ang
  historyador na si Atoy Navarro sa maaari pang pagtuunan ng
  Kapanahong Kasaysayan sa Cyberspace:
•  ”So, yun lang, pwede siyang daan sa pakikipagkapwa, pagbubukas ng
  loob, pero pwede rin siyang paraan para sa pagbabalatkayo, panloloko.
  Pwede siyang paraan sa pagbubuo ng bayan, pagbubuo ng bansa,
  pero paraan din siya para i-deconstruct, lalo pang paghati-hatiin, pag-
  away-awayin ang mga Pilipino...” (Navarro 27 Agosto 2008)
 KASAYSAYAN NG CYBERSPACE

• Ngunit ayon kay Navarro, may napakagandang makikita sa
 talastasan ukol sa Kasaysayan sa Cyberspace:
• ”...Sa academic discourse, mas mabilis ang internet at
 Cyberspace. Ang daming pagdedebate tungkol sa mga
 akademikong mga usapin sa internet at academics yung nagde-
 debate. Samantalang kung hihintayin mong lumabas yung
 jornal, yung sagot nung isang historyador doon sa sinabi nung
 isang historyador, aabutin ng taon-taon. Samantalang sa
 internet, nagsulat si Salazar, hindi ka agree, babanatan mo
 kaagad. Pwede kayong magtalo-talo doon. At nababasa
 niyong lahat kung ano ang points of differences ninyo, ano yung
 pagtatagpo ninyo. Isa ring positive yun ng internet sa
 Cyberspace sa larangan ng Kasaysayan...” (Navarro 27 Agosto
 2008)
• Ito ang tatalakayin ng susunod na bahagi ng papel na ito.
 KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

• Ang cyberspace ay hindi lamang naglalaman ng kaisipan at
 karanasan ng bayan, isa rin itong sisidlan ng mga salaysay
 (narratives) ng nakaraan ng mga Pilipino.
• Mayaman ito sa batis at materyales. Sa katunayan, marami sa
 mga mapanghawing-landas na artikulo ukol sa mga
 pinakabagong iskolarsyip mula sa mga pinagpipitaganang jornal
 sa Kanluran ay maaari nang makita sa Journal Storage: The
 Scholarly Journal Archive (http://www.jstor.org na sa
 kasamaang palad ay may bayad) at iba pang bahay-dagitab.
 Sa katunayan, nagsimulang isadagitab (digitize) ng JSTOR ang
 mga artikulo ng jornal simula pa noong 1995 (Schonfeld 2003).
 Maganda ito sapagkat marami sa mga aklatan sa Pilipinas, ay
 hindi naa-update ang mga jornal. Sa kabila nito, mas maraming
 artikulo kaugnay ng mga teorya at bagong tuklas ukol sa
 kasaysayan ng Pilipinas ang hindi pa matatagpuan sa internet.
  KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

•  Sa kabila nito, marami-rami na ring materyales ukol sa kasaysayan at
  mga pangyayari sa Pilipinas ang matatagpuan sa cyberspace at
  mainam na gamitin. Ang listahan sa ibaba ay ilan lamang sa mga
  bahay-dagitab na maaaring magamit sa pag-aaral at pananaliksik ng
  kasaysayan:
•  Project Gutenberg (http://www.gutenberg.org) –– ipinangalan sa
  pinakaunang tagapaglimbag sa daigdig, ang bahay-dagitab ay
  sinimulan ni Michael Hart noon pang 1971, ang pinakamatandang
  online library sa daigdig. Noong Oktubre 2007, sinasabing mayroon na
  itong 22,000 mga lumang aklat na nasa public domain sa kanilang
  koleksyon (Hart 2007 at Thomas 2007). Kabilang sa mga ito ang ilang
  mahahalagang akda ukol sa Pilipinas, halimbawa, ang Doctrina
  Cristiana (ang pinakaunang aklat na inilimbag sa Pilipinas); mga
  salaysay nina de Comyn, Jagor, Virchow, Foreman, at Worcester; ang
  True Version of the Philippine Revolution ni Aguinaldo; ang klasikong
  akda ni Craig ukol kay Rizal; at Tomo I hanggang XXIV ng The
  Philippines Islands: 1493-1898 nina Blair at Robertson.
 KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

• Filipiniana.net (http://www.filipiniana.net) –– itinatag nitong 2006
 ni Gus Vibal ng Vibal Publishing House, Inc., iniipon ng bahay-
 dagitab na ito ang iba’t ibang mga materyales ukol sa
 kasaysayan ng Pilipinas –– mga larawan, dokumento,
 sanaysay, at iba pa –– karamihan sa mga ito ay primaryang
 batis. Ilan sa mga ito ay ang lahat ng mga naging Saligang
 Batas ng bansa, mga dokumento ukol sa himagsikang Pilipino
 (Philippine Revolutionary Records), at marami pang iba. Ang
 kaibahan ng Filipiniana.net sa Project Gutenberg ay nilalagyan
 nila ng abstrak ang bawat dokumento. Madali ring gamitin ang
 search engine nito. Narito rin ang iniwasto at nilagyan ng mga
 tala na edisyon ng Blair at Robertson. Ayon kay Gus Vibal,
 “This digital library is fully-indexed, fully searchable, and we
 have librarians working with us to write the subject headings”
 (Lim, 2007). Isa sa mga patnugot ng bahay-dagitab na ito ay
 ang UP LIKAS alumnus na si Prop. Raymund Arthur Abejo.
 KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

• Mga Kasaysayan ng PINAS: Pundar Pang-Pilipino
 (http://www.elaput.org) –– isang bahay-dagitab na sinimulan ni
 G. Ernesto Laput na pangunahing tumutugon sa
 pangangailangan ng mga migranteng Pilipino na mag-ugat sa
 sariling bayan. Ilang mga mahahalagang primaryang batis,
 lumang aklat at sanaysay ukol sa iba’t ibang paksa ang
 matatagpuan dito. Ayon sa kanya, ang mga dokumentong
 inipon niya sa kanyang bahay-dagitab at ang kaakibat na aklat
 na PINAS: Munting Kasaysayan ng Pira-Pirasong Bayan ay:
• Tinipon at isinalin sa Tagalog upang huwag antukin ang mga
 bumabasa. Isa pang dahilan, upang maiba naman at marami
 nang Philippine history na nakasulat sa English. Panghuli,
 upang maunawaan ng mga walang pambili ng bagong aklat o
 hindi bihasa sa English o sa Espanyol ang mga mali at kulang-
 kulang na itinuro sa paaralan (Laput 2007).
  KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

•  Wikipedia (http://en.wikipedia.org at http://tl.wikipedia.org) –– ang
  pinakamalaking open source na ensiklopedya sa buong cyberspace at mayroon
  ng iba’t ibang bersyon sa 250ng wika sa daigdig. Sinimulan ito noong 2001 at
  nagtataglay ng humigit-kumulang 9 na milyong artikulo (Wikimedia Foundation,
  2007). Ito ang isa sa mga unang-unang lumalabas kapag humahanap ng paksa
  sa mga search engine na google.com man o sa yahoo.com. Lahat ng tao ay
  maaaring magbahagi o magpalit ng anumang impormasyon kaya naman
  maraming nagsasabi na hindi katiwa-tiwala ang nilalaman ilang artikulo nito.
  Ang kagandahan ng Wikipedia ay marami sa mga artikulo nito ay may
  dokumentasyon na maaaring sangguniin ng mga nais magpalalim ng pag-aaral.
  Subalit dapat ginagamit lamang ang Wikipedia bilang tuntungan sa paghahanap
  ng mga mas may kredibilidad na batis at hindi dapat ito ang pangunahing
  binabanggit sa mga akademikong papel, lalo na sa mga tesis at disertasyon
  (Young 2006), liban na lamang kung Wikipedia mismo ang paksa ng pag-aaral,
  o dili kaya kung ang tala ay nagmula sa isang opisyal na batis. Sa ganitong
  pagkakataon, dapat ipaliwanag kung bakit binabanggit ang isang artikulong
  Wikipedia.
  KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

•  Ang mga bahay-dagitab para sa partikular na mga paksa sa Kasaysayan ng
  Pilipinas. Ilan lamang sa mga halimbawa nito ang:
•  José Rizal Website ng José Rizal University (http://www.joserizal.ph),
•  The Diaries of José Rizal ni Pupu Platter (http://rizaldiaries.blogspot.com),
•  Bonifacio Papers ni Pupu Platter (http://bonifaciopapers.blogspot.com),
•  Katipunan: Documents and Studies ni Jim Richardson (http://kasaysayan-
  kkk.info)
•  The Philippine-American War, 1899-1902 ni Arnaldo Dumindin
  (http://www.freewebs.com/philippineamericanwar),
•  Corregi-dor, 503, Heritage Batallion (http://corregidor.org),
•  Tribute to Ninoy ni Arnold Barredo (http://www.tributetoninoy.tk),
•  Marcos Foundation (http://marcospresidentialcenter.com),
•  The 1986 EDSA Revolution Website ng Thinkquest Team
  (http://library.thinkquest.org/15816) at maraming marami pang iba.
•  Maaari ring bisitahin ang ilang blog tulad ng Punditry, Politics, History,
  Commentary ni Manolo Quezon (http://www.quezon.ph), Philippine Commentary
  ni Dean Jorge Bocobo (http://philippinecommentary.blogspot.com), at ang
  Filipino Librarian ni Vernon R. Totanes (http://filipinolibrarian.blogspot.com) para
  sa kanilang madalas na pagbabalik-tanaw sa nakaraan.
 KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

• Ang mga bahay-dagitab ng mga peryodiko, magazin, at istasyon
 ng telebisyon, halimbawa ang Philippine Daily Inquirer
 (http://www.inquirer.net), Time Magazine (http://www. time.com),
 Cable News Network (http://www.cnn.com), at iba pa, ay
 mainam rin sa pananaliksik ukol sa mga pangyayari nitong
 nakaraang siglo at maging sa mga maiinit na isyu. Mayroon
 silang artsibo o sinupan (archive) na maaaring kuhanan ng mga
 nakaraang artikulo o balita. Maaari nitong bawasan ang hirap
 ng pananaliksik sa maalikabok na artsibo o malabong mga
 microfilm reel. Mayroon ding mga historyador, tulad ni Ambeth
 Ocampo, ang nagsusulat ng mga kolum sa mga peryodiko at
 mababasa ang mga ito sa web.
KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

• Ang Bahay-Dagitab ng Bagong Kasaysayan
 (http://bagongkasaysayan.multiply.com) ––
 isang websayt para sa mga babasahin ukol
 sa Pantayong Pananaw, isa sa mga teorya sa
 pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas na
 dinalumat ni Dr. Zeus Salazar at patuloy na
 pinapaunlad ng talastasan ng mga mas
 nakababatang historyador tungo sa isang
 tunay na maka-Pilipinong pananaw (Chua
 2007b).
KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

• Subalit hindi lahat ng materyales dito ay
 maaaring gamitin bilang batis basta-basta.
 Kailangang maging mapanuri at magtanong:
 (1) Ang impormasyon ba ay magagamit sa
 paksa na hinahanap? (2) Ang impormasyon
 ba ay nagmula sa isang batis o eksperto na
 may kredibilidad? Maaaring gamitan ito ng
 kritikang panlabas at kritikang panloob na
 metodong pangkasaysayan (Navarro 2000,
 18-22).
 KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

• Liban pa dito, sa kabila ng globalisasyon, kailangan
 pa ring maging mulat ang mag-aaral ng kasaysayan
 sa pook at kultura na pinanggalingan ng batis
 sapagkat ito ay nagtataglay ng bagahe o bias ng
 taong sumulat. Marami sa mga maling persepsyon
 ukol sa ating sarili bilang mga Pilipino ay nagmula sa
 mga primaryang batis na makadayuhan ang
 pananaw. Marami sa mga batis na ito ay siya ring
 mga batis na matatagpuan ngayon sa internet.
 Maging ang mga peryodiko ay may pananaw na
 taglay, halimbawa, dapat mulat ang mag-aaral na
 isinusulong ng CNN at iba pang mga ahensya ang
 interes ng Kanluran.
KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

• Kailangan ding wastong banggitin ang mga
 batis mula sa cyberspace. Nang lumaganap
 ang paggamit ng internet, naging mas madali
 ang pangongopya (plagiarism) dahil sa
 madaling mag-copy and paste ng mga akda.
 Kaya naman, masasabi ring ang mga gurong
 masigasig ay madaling makadama kung ang
 isang akda ay kinopya lamang sa internet. At
 dahil sa search engine, mas madali itong
 matunton.
 KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

• Para sa mga guro sa kasaysayan, ang cyberspace
 ay mainam din gamitin upang lalong bigyang-sigla
 ang pagtuturo. Maaaring gumawa ng bahay-dagitab
 kung saan mailalagay ng guro ang iba’t ibang
 larawan, babasahin, maging mga audio at video file
 para madaling maabot ng mga mag-aaral. Sa
 pamamagitan ng chat at fora, maaaring
 makipagtalastasan ng opinyon sa mga paksa sa
 kasaysayan maging sa labas ng mga klasrum.
 Maging malikhain at gamitin ng mahusay ang mga
 teknolohiyang ito.
 KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

• Sinasabing maganda ang hinaharap ng pag-aaral, pananaliksik,
 at pagtuturo ng kasaysayan sa cyberspace. Ibinandila ng
 pabalat ng Newsweek nitong nakaraang 26 Nobyembre 2007 na
 “Books Aren’t Dead (They’re Just Going Digital): Five Centuries
 After Gutenberg, Amazon’s Jeff Bezos is Betting That The
 Future of Reading is Just A Click Away.” Winika ni Bezos,
 nagtatag ng pinakamalaking bilihan ng aklat sa cyberspace,
 nang kanyang ilunsad ang produktong Kindle, “The vision is that
 you should be able to get any book –– not just any book in print,
 but any book that’s ever been in print –– on the Kindle, in less
 than a minute” (Steven 2007, 58)
 KASAYSAYAN SA CYBERSPACE

• Anupaman, sa mga seryosong guro, mag-
 aaral, at mananaliksik ng kasaysayan, ang
 internet ay tuntungan lamang o isang paraan
 upang mapayaman ang pag-aaral. Ito ay
 hindi ang tanging mapaghahanguan ng batis.
 Kailangan itong samahan ng masinop na
 pananaliksik sa mga aklatan at arkibo para sa
 patuloy na pagpapalalim ng
 pagpapakahulugan ng kasaysayan.
     PAGLALAGOM

• Sa panimulang pagtanaw na ito, makikita sa
 kasaysayan ng cyberspace at ng kasaysayan
 sa cyberspace ang katotohanan na ang
 kasaysayan ay para sa lahat. Gayundin ang
 katotohanan na ang lahat, kapwa ang mga
 dalubhasa, may hilig, interes, at estudyante
 ng kasaysayan, ay may pagkakataong
 makibahagi sa pagsusulat at paglikha ng
 kasaysayan.
      PAGLALAGOM

• Makikita rin na maaaring maiintindihan ang
 batayang kultural ng cyberspace sa Pilipinas
 kung titingnan ito sa ating sariling konsepto
 ng Kapwa at Kapatiran, tungo sa tunay na
 Talastasang Bayan, at pagbubuo ng
 Sambayanang Pilipino sa loob at labas ng
 sangkapuluang ito. Gamitin ng lubos ang
 magagandang dulot nito sa talastasan subalit
 maingat pa rin sa mga panganib na dala-dala
 nito.
 Maraming Salamat Po!michaelxiaochua.multiply.com
         SANGGUNIAN
•  Abbate, Janet (1999). Inventing the Internet. Cambridge:
  Massachusetts Institute of Technology.
•  Bauer, Yehuda (1976). “Contemporary History – Some Methodological
  Problems.” History 61.
•  Barraclough,Geoffrey (1967). “The Nature of Contemporary History.”
  An Introduction to Contemporary History. Harmondsworth: Penguin
  Books.
•  Billedo, Cherrie Joy F. (2004) The Formation of Inter-Personal
  Attraction and Romantic Relationships on the Internet Relay Chat: An
  Exploratory Study. Di pa nalalathalang tesis mesterado (Sikolohiya),
  Unibersidad ng Pilipinas.
•  Casiraya, Lawrence (2008, 8 Mayo) “RP has highest percentage of
  social network users,” Philippine Daily Inquirer.
  http://newsinfo.inquirer.net/breakingnews/infotech/view/20080508-
  135336/RP-has-highest-percentage-of-social-network-users----study.
           SANGGUNIAN
•  Chua, Michael Charleston B. (2007a). “Ang Imeldific: Representasyon at Kapangyarihan
  sa Sto. Niño Shrine sa Lungsod ng Tacloban.” Unang isinumite kay Dr. Maria Mangahas
  para sa klase ng Anthropology 219 (Special Problems in Museology), Pangalawang
  Semestre, 2006-2007 sa Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman. Napili sa CSSP Summer
  Fellowships 2007 at binasa sa Talastasan Series 2008 ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan
  at Pilosopiya noong hapon ng ika-26 ng Pebrero, 2008 sa CSSP AVR 207, Palma Hall, UP
  Diliman. Binasa rin sa ikalawang araw ng Ika-18 Pambansang Kumperensya sa
  Kasaysayan at Kalinangan ng ADHIKA ng Pilipinas, Inc. na may temang “Mandala: Mga
  Salaysay ng Batas Militar” noong hapon ng ika-29 ng Nobyembre, 2007 sa Central Luzon
  State University, Muñoz, Nueva Ecija; at sa unang sesyon ng “Narratives of Display: The
  Graduate Student Talks at the UP Anthropology Museum” (bahagi ng pagdiriwang ng
  pagbubukas ng bagong UP Museo Anthro), Bulwagang Palma, UP Diliman, Lungsod, hapon
  ng ika-28 ng Pebrero, 2007.
•  __________ (2007b, Nobyembre 20). “Global Pantayo: Ang Diskursong Pantayong
  Pananaw sa Cyberspace sa Ika-21 Dantaon.” Papel na binasa sa Ikalawang Pambansang
  LIKAS-BAKAS Sampaksaan sa Bagong Historiograpiyang Pilipino: Pantayong Pananaw at
  Bagong Kasaysayan sa Ika-21 Dantaon, College of Engineering Theater, UP Diliman.
•  __________ (2008), “Kas Online: Ang Bisa ng Cyberspace sa Pag-aaral, Pananaliksik, at
  Pagtuturo ng Kasaysayan.” Atoy M. Navarro, Alvin D. Campomanes, John Lee P.
  Candelaria, eds, Kaalaman at Pamamaraan sa Pagtuturo ng Kasaysayan. Lungsod
  Quezon: UP Lipunang Pangkasaysayan, 2008, 23-30.
        SANGGUNIAN
• Croce, Benedetto (1937, 2000). History as the Story of Liberty,
 trans. Sylvia Sprigge, rev. Folke Leander and Claes G. Ryn.
 Indianapolis.
• Cruz, Isagani R. (1997) “Ang Filipino sa Internet,” Daluyan.
 Lungsod Quezon: Sentro ng Wikang Filipino, VIII (1-2): 69-74.
• Cruz, Natasha Ria (2008, 19 Hunyo), “Youngblood: Heart in
 cyberspace,” Philippine Daily Inquirer.
 http://opinion.inquirer.net/inquireropinion/columns/view/2008061
 9-143480/Heart-in-cyberspace
• Dizon, David (2008). “Filipinos are top Multiply users,” Abs-
 cbnNEWS.com. http://www.abs-
 cbnnews.com/storypage.aspx?StoryID=122302.
• Gabriel, Nancy Kimuell (2007). “Mam, Totoo Po Bang Hindi
 Nag-exist si Bonifacio? (Isang Medyo Seryosong Sagot sa Hindi
 na Cute na Tanong).” Hindi nailathalang draft ng isang artikulo.
         SANGGUNIAN
•  Gonzales, Nick (2007, 7 Nobyembre). “Multiply Big In The Philippines,
  Lands Ad Deal.” http://www.techcrunch.com/2007/11/07/multiply-big-
  in-the-philippines-lands-ad-deal/.
•  Hart, Michael (1992, Agosto). “Gutenberg: The History and Philosophy
  of Project Gutenberg.” Project Gutenberg Website.
  http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_History_and_Philosophy
  _of_Project_Gutenberg_by_Michael_Hart.
•  ICOPHIL (2008, 23-26 Hulyo). International Conference on Philippine
  Studies. Programme and Book of Abstracts. Lungsod Quezon.
•  Kunting, Ayshia (2008, 7 Agosto). Pakikipagtalastasan.
•  Laput, Ernesto (2007, Disyembre 10). “PINAS: Munting Kasaysayan
  ng Pira-Pirasong Bayan.” Mga Kasaysayan ng PINAS: Pundar Pang-
  Pilipino. http://www.elaput.org/pinsmain.htm.
           SANGGUNIAN
•  Liao, Jerry (2008, 20 Mayo). “The Philippines - Social Networking Capital of the
  World.” Manila Bulletin.
  http://www.mb.com.ph/issues/2008/05/20/TECH20080520124703.html.
•  Lim, Ronald (2007, Hunyo 9). “Filipiniana.net: Library 2.0.” The Manila Bulletin
  Online. http://www.mb.com.ph/issues/2007/06/09/ YTCP2007060995585.html.
•  Mayer, Christina. “What is Contemporary History” (Papel na isinulat para kay
  Prop. Dr. Chester Pach noong Taglagas ng 2000 para sa klaseng Contemporary
  History 601 sa Ohio University).
  http://oak.cats.ohiou.edu/~cm322900/whatischi.html.
•  Navarro, Atoy (2000). ”Ang Bagong Kasaysayan sa Wikang Filipino: Kalikasan,
  Kaparaanan, Pagsasakasaysayan.” Bagong Kasaysayan: Mga Pag-aaral sa
  Kasaysayan ng Pilipinas, 11. Lungsod Quezon: Palimbagan ng Lahi.
•  __________ (2008, 27 Agosto). Malayang Talakayan sa Ika-17 na
  Pambansang Kumperensya ng UP LIKAS na may temang “Makabagong
  Umalohokan: Ugnayan ng Kasaysayan at Mass Media,” umaga ng ika-27 ng
  Agosto, 2008, NISMED Auditorium, UP Diliman, Lungsod Quezon.
          SANGGUNIAN
•  Maderazo, Jennifer Woodard (2007, 15 Hunyo). “Orkut, Friendster Get Second
  Chance Overseas.” PBS.org.
  http://www.pbs.org/mediashift/2007/06/try_try_againorkut_friendster.html.
•  PCIJ (2002). People Power Uli! Lungsod Quezon: Philippine Center for
  Investigative Journalism.
•  Pertierra, Raul, et.al. (2002). “Txt-ing selves: Cellphones and Philippine
  Modernity.” Maynila: Palimbagan ng Pamantasang De La Salle.
•  Pertierra, Raul (2003). “Science, Technology and Everyday Culture in the
  Philippines.” Lungsod Quezon: Institute of Philippine Culture, Pamantasang
  Ateneo de Manila.
•  __________ (2004). “Globalism, Culture and the Nation-State,” Philippine
  Studies 52(1):119130.
•  __________ (2006). “Transforming Technologies: Altered Selves–Mobile Phone
  and Internet Use in the Philippines,” De La Salle University Press, Manila.
•  __________ (2008). “Comments and Approaches to Philippine Studies.”
  Binasa sa International Conference on Philippine Studies, Lungsod Quezon.
        SANGGUNIAN
• Philippines Internet Review Blog (2007, 5 Enero). “Dr. William
 Torres - Father of the Philippine Internet” (Panayam kay Dr.
 Torres).
 http://philippineinternetreview.blogspot.com/2007/01/dr-william-
 torres-and-philippine.html.
• Quittner, Joshua (1999, Marso 29). Network Designer: Tim
 Berners-Lee. Time, 150 (22), 126-128.
• Salamat, Judith Balares (2008) “Blogs and Blogging: Writing in
 the Diaspora.” Binasa sa International Conference on Philippine
 Studies, Lungsod Quezon.
• Salazar, Tessa (2008, 22 Hunyo). “Filipinos are prolific, go and
 Multiply.” Philippine Daily Inquirer, A1, A10.
• Senate of the Philippines (w.p.). “Senator Ramon B.
 Magsaysay, Jr.”
 http://www.senate.gov.ph/senators/sen_bio/magsaysay_bio.asp.
          SANGGUNIAN
•  Zeus A. Salazar (2005). Pangulong Erap: Biograpiyang Sosyopulitikal
  at Pangkalinangan ni Joseph Ejercito Estrada, Tomo 1 Pinunong
  Bayan: Tungo sa Hamon ng EDSA II. San Juan, Metro Manila: RPG
  Foundation, Inc.
•  __________ (2007, 11 Hulyo). Pakikipagtalastasan.
•  __________. (2008, 16 Enero). Pakikipagtalastasan.
•  Schonfeld, Roger (2003). JSTOR: A History. Princeton: Princeton
  University Press.
•  Smbea (Sherry Ma Belle Arrieta) (1999a). “The Unofficial Philippine
  Internet Timeline.” Wired! Philippines.
  http://www.msc.edu.ph/wired/timeline.html.
•
•  __________ (1999b), “Dr. Rodolfo Villarica, Father of Internet in the
  Philippines.” Wired! Philippines.
  http://www.msc.edu.ph/wired/drvillarica.html
        SANGGUNIAN
• Steven, Levy (2007, Nobyembre 26). “The Future of Reading.”
 Newsweek, 150 (22), 52-59.
• Thomas, Jeffrey (2007, Hulyo 20). “Project Gutenberg Digital
 Library Seeks to Spur Literacy: Library Hopes to Offer 1 Million
 Electronic Books in 100 Languages.” US Info.
 http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-
 english&y=2007&m=July&x=200707201511311CJsamohT0.614
 6356.
• Toral, Janette (2007). “Philippine Internet Demographics 2007.”
 http://www.digitalfilipino.com/ecommerce_article.cfm?id=57.
• Torres, William (2006). Podcast ng panayam para sa EDSA
 20/20 ng Philippine Center for Investigative Journalism.
 http://pcij.org/edsa20/edsa20-20.html.
• Universal McCann (2008, Marso) “Power To The People: Social
 Media Tracker, Wave3.”
           SANGGUNIAN
•  Villafania, Alexander F. (2004, 28 Marso 2008) “Looking back at 10 years of
  Internet in the Philippines.” Philippine Daily Inquirer.
  http://ruby.inquirer.net/adv/dekada/.
•  Villan, Vicente (2007, 20 Nobyembre). Panayam.
•  __________ (2008, 24 Agosto). Panayam.
•  Wikimedia Foundation (2007, Disyembre 10). “Wikipedia: About.” Wikipedia:
  The Free Encyclopedia. http://en.wikipedia.org/ wiki/Wikipedia:About.
•  Yazon, Giovanni Paolo (2007, 31 Marso). “Social networking to the higher level.”
  Manila Standard Today.
  http://www.manilastandardtoday.com/?page=goodLife6_mar31_2007
•  Young, Jeffrey (2006, 12 Hunyo), “Wikipedia Founder Discourages Cademic
  Use of His Creation.” The Wired Campus. http://chronicle. com/wiredcampus/
  article/1328/ wikipedia- founder-discoura ges-academic- use-of-his- creation.
•  Yuga (2006, 6 January). “5 Million Filipino Friendster users?”
  http://www.yugatech.com/blog/the-internet/5-million-filipino-friendster-users/.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:138
posted:5/18/2012
language:Tagalog
pages:79