up2 kertas 1 by 3e467Rg

VIEWS: 17 PAGES: 17

									SULIT                                       1249/1


1   Senarai di bawah menunjukkan tokoh sarjana yang mendefinisikan perkataan tamadun.

                 Syed Naquib al-Attas
                 Richard Sullivan

    Apakah persamaan pendapat tokoh tersebut?

    A    Pencapaian tatasusila
    B    Perkembangan bandar
    C    Pembangunan lahiriah
    D    Peningkatan ekonomi

2   Mengapakah kerajaan Assyria dalam Tamadun Mesopotamia memberikan penekanan
    dalam ilmu perubatan?

    A    Menjaga kesihatan anggota tentera
    B    Mengatasi masalah wabak penyakit
    C    Meningkatkan taraf kesihatan rakyat
    D    Melahirkan ramai pengamal perubatan

3   Bagaimanakah masyarakat Lembah Indus meningkatkan mutu bahan binaannya?

     I   Pengetahuan matematik
    II   Pemanasan cahaya matahari
    III   Pembakaran suhu yang tinggi
    IV   Penggunaan jongkong logam

    A    I dan II
    B    I dan IV
    C    II dan III
    D    III dan IV

4   Golongan artisan menduduki lapisan bawahan dalam masyarakat Shang.
    Golongan ini wujud kerana

    A    membantu kerja perburuhan
    B    menguasai teknologi gangsa
    C    menentang kezaliman pemerintah
    D    memenuhi keperluan golongan atasan


5   Apakah kesan Perang Kalinga terhadap Maharaja Asoka ?

    A    Penentangan masyarakat tempatan
    B    Penyingkiran golongan pendeta
    C    Penghapusan pentadbiran tradisional
    D    Penaklukan melalui penyebaran agama
1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                     SULIT
SULIT                                        1249/1


6   Apakah kaedah belajar yang digunakan untuk mendalami kitab-kitab Veda pada Zaman
    Vedik di India?

    A    Hafalan
    B    Pemahaman
    C    Menadah Kitab
    D    Penerangan guru

7   Orang-orang Cina menganggap semua benda di dunia ini terbahagi kepada dua
    kategori , iaitu Yin dan Yang.
    Konsep ini digunakan dalam

    A    upacara penyembahan
    B    proses pembelajaran
    C    perubatan tradisional
    D    hubungan keluarga

8   Pernyataan berikut merujuk kepada hubungan luar kerajaan awal Asia Tenggara


              Hubungan perdagangan antara kerajaan awal
              Asia Tenggara dengan Tamadun Rom


    Apakah yang dapat membuktikan hubungan tersebut?

    A    Jumpaan cap mohor
    B    Tinggalan artifak manik
    C    Penemuan pelita tembaga
    D    Koleksi surat perjanjian

9   Masyarakat maritim mampu berdagang ke kawasan yang jauh.
    Bagaimanakah mereka melakukannya?

    A    Mengikut tiupan angin
    B    Memerhati bintang di langit
    C    Merujuk peredaran matahari
    D    Mengguna kepakaran jurumudi
                                       [Lihat sebelah
10   Pernyataan berikut merujuk kepada Kerajaan Srivijaya.

      Dalam upacara angkat sumpah , seseorang datu akan meminum
      air yang disiram pada batu bersurat Telaga Batu.

    Apakah tujuan upacara tersebut ?

    A    Meraikan pelantikan
    B    Menghapuskan dosa
    C    Menanam kesetiaan
    D    Menguji kekuatan fizikal


1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                      SULIT
SULIT                                       1249/1


11   Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w bekerja dengan Siti Khadijah binti Khuwailid?

    A    Menimba pengalaman berniaga
    B    Menawarkan upah lumayan
    C    Memperoleh pekerjaan tetap
    D    Mengatasi masalah kewangan

12   Tokoh berikut telah memberi sumbangan dalam perkembangan Islam

               Al-Arqam bin Abu Arqam

    Apakah sumbangan tokoh tersebut?

    A    Mengintip kegiatan orang Quraisy
    B    Membebaskan hamba yang diseksa
    C    Menjadi juru pandu hijrah ke Madinah
    D    Membenarkan rumahnya dijadikan pusat dakwah

13   Mengapakah penduduk Madinah meminta Nabi Muhammad s.a.w menjadi pemimpin
    mereka?

    A    Menamatkan pergeseran suku Arab
    B    Menyekat penguasaan politik Yahudi
    C    Menghalang monopoli ekonomi Nasrani
    D    Menghapuskan pengaruh agama Majusi

14   Bagaimanakah Piagam Madinah menjamin keadilan sistem ekonomi antara kaum?

     I   Mengenakan cukai jizyah
    II   Melarang pengambilan riba
    III   Mencegah amalan penindasan
    IV   Menyelaraskan sistem timbangan

    A   I dan II
    B   I dan IV
    C   II dan III
    D   III dan IV
15   Mengapakah kerajaan Bani Umaiyah menghadapi penentangan pada akhir
    pemerintahannya?

     I   Pengabaian terhadap rakyat
    II   Penentangan golongan Mawali
    III   Penaklukan oleh Bani Saljuk
    IV   Penyekatan kebebasan beragama

    A    I dan II
    B    I dan IV
    C    II dan III
    D    I dan IV


1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                    SULIT
SULIT                                          1249/116   Dialog di bawah mungkin berlaku antara orang Kristian di kawasan Balkan semasa
    pemerintahan kerajaan Uthmaniyah


         George   :   Saya suka dasar sosial Islam
         Johns    :   Ya, ramai penganut Kristian tertarik dengan dasar
                  tersebut.


    Apakah dasar tersebut?

    A    Taraf warisan
    B    Tahap pendidikan
    C    Kedudukan istimewa
    D    Kecemerlangan individu

17   Rajah di bawah merujuk kepada kerajaan Islam selepas pemerintahan Khulafa-al-
    Rasyidin.


      Kerajaan Umaiyah      Kerajaan Abbasiyah    Kerajaan Uthmaiyah    Apakah persamaan sistem pemerintahan kerajaan tersebut?

    A    Syura
    B    Wazarah
    C    Monarki
    D    Hijabah

18   Maklumat di bawah merujuk kepada hasil kesusasteraan pada zaman kerajaan Melayu
    Melaka.

             Hikayat Muhamad Ali Hanafiah
             Hikayat Amir Hamzah

    Apakah kepentingan hasil kesusasteraan tersebut?

    A    Mengagungkan pemerintah
    B    Menggalakkan usaha dakwah
    C    Meningkatkan semangat bekerja
    D    Menaikkan semangat jihad
1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                        SULIT
SULIT                                      1249/1


19   Masyarakat Melayu kaya dengan perumpamaan yang memberi kesedaran kepada
    masyarakat setempat

                 Seikat seperti sirih,
                 serumpun seperti serai
                 sedencing seperti besi


    Apakah nilai murni yang terkandung dalam pepatah di atas.
          .

    A    Ketabahan
    B    Perpaduan
    C    Keyakinan
    D    Berdisiplin

20   Rajah menunjukkan sumber kewangan Kerajaan Melayu Melaka.


                        Cukai
       Pendapatan
        Kerajaan
                         X

    Apakah X ?

    A    Riba
    B    Zakat
    C    Hadiah
    D    Komisen

21   Jadual di bawah menunjukkan anggaran penduduk England dan Wales pada abad ke -18
    dan abad ke- 19.

               Tahun       Jumlah
               1700       5.5 juta
               1750       6.5 juta
               1801       9.0 juta

    Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap sektor pertanian di Britain?

    A    Penglibatan kerajaan
    B    Permintaan buruh luar
    C    Pengeluaran berskala besar
    D    Peningkatan import makanan
1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                    SULIT
SULIT                                        1249/1


22   Tokoh berikut berperanan dalam bidang pertanian di Britain pada abad ke -18


                      Jethro Tull

    Apakah peranan beliau?

    A    Memperkenalkan penggunaan baja tiruan
    B    Mencipta peralatan untuk menugal
    C    Menghasilkan pelbagai tanaman baru
    D    Memperbaiki sistem penggiliran tanaman

23   Rajah berkaitan Undang-undang Tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah
    Melayu pada abad ke – 19


    Akta Tanah Simpanan                  Tidak boleh dijual
                               Tidak dipajak gadai
                               Tidak ditukar milik


    Apakah kesan pengenalan akta tersebut?

    A    Mendapat surat kebenaran untuk memungut hasil hutan
    B    Menambah kawasan penanaman getah
    C    Merekodkan hak milik tanah orang Melayu
    D    Menghalang orang Melayu dalam pertanian komersial

24   Jadual merujuk kepada perluasan kuasa imperialis Barat di Asia Tenggara pada abad ke-
    18

           Negara         Penjajah
           Burma         British
          Indonesia        Belanda

    Mengapakah mereka bertindak sedemikian?

    A    Kepadatan penduduk
    B    Kekayaan hasil bumi negara
    C    Kepentingan perdagangan rempah
    D    Keterbukaan sikap pemimpin tempatan
1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                      SULIT
SULIT                                           1249/1


25    Rajah merujuk pentadbiran Sepanyol di Filipina.

                    Encomiendero                      Encomienda
                ( barangay-barangay digabungkan )


     Mengapakah rakyat Filipina menentang sistem tersebut?

     A    Pelaksanaan kerahan tenaga
     B    Perubahan hak milik tanah
     C    Pemusatan pentadbiran tradisional
     D    Pengenalan pendidikan moden

26    Pernyataan berikut merujuk kepada penjajahan Belanda di Indonesia

        Sarekat Islam mendesak agar Belanda menubuhkan Volksraad


     Mengapakah tindakan sedemikian dilakukan?

     A    Memajukan ekonomi tradisional
     B    Mengatasi kemiskinan rakyat
     C    Memantapkan kedudukan agama
     D    Mengorak langkah ke arah kemerdekaan

   33     Tokoh berikut berperanan penting dalam perjuangan negara masing-masing.

                   Jose Rizal
                   Raden Adjeng Kartini
                   Phan Boi Chau


     Apakah persamaan matlamat mereka?

      I   Mengusir penjajah Barat
      II   Membaiki taraf hidup rakyat
     III   Mengembalikan hak peribumi
     IV    Menuntut pemerintahan sendiri

     A    I dan II
     B    I dan IV
     C    II dan III
     D    III dan IV
1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                         SULIT
SULIT                                          1249/1


28    Mengapakah Dato’Bahaman menentang British di Pahang ?

     A    Penghapusan hamba
     B    Penghakisan kuasa
     C    Peperangan saudara
     D    Pemindahan penduduk
29    Bagaimanakah British menguasai ekonomi Tanah Melayu pada awal abad ke -19 ?

     A    Menghapuskan institusi beraja
     B    Menjalin kerjasama dengan penduduk
     C    Mengambil alih kuasa golongan agama
     D    Mengikat perjanjian dengan pembesar tempatan

   33     Jadual merujuk peristiwa perang yang berlaku di Eropah.

           Tahun        Peristiwa
           1688   Revolusi Inggeris
           1776   Perang Kemerdekaan Amerika
           1789   Revolusi Peranchis

     Apakah idea yang muncul daripada peristiwa tersebut?

     I    Pengenalan sistem pilihanraya
     II    Kerajaan berperlembagaan
     III   Negara bangsa moden
     IV    Pengukuhan raja berkuasa mutlak

     A    I dan II
     B    I dan IV
     C    II dan III
     D    III dan IV

31    Rajah berkaitan dengan alat kebesaran diraja Kesultanan Melayu Melaka

                          Pending Diraja

        Alat kebesaran diraja
                            Nobat


                           Cogan Agama

     Apakah kepentingan alat kebesaraan tersebut?

     A    Kedaulatan raja diperkukuhkan
     B    Keunggulan undang-undang
     C    Lambang demokrasi
     D    Simbol kemakmuran
1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                      SULIT
SULIT                                           1249/1


   33 Senarai berikut merujuk perlembagaan bertulis yang diamalkan oleh negeri-negeri
    Melayu.

              Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor
              Ittiqan – illmuluk bi-ta’dil il-suluk


     Apakah matlamat penggubalan perlembagaan tersebut?

     A   Menjamin keadilan rakyat
     B   Mengawal kuasa pembesar
     C   Memelihara sistem beraja mutlak
     D   Menghalang kemaraan kuasa asing

   33    Pernyataan berikut merujuk kepada pemerintahan Sultan Muhammad II di Kelantan


          Pelantikan golongan bergelar Nik dan Wan

     Apakah kesan pelantikan tersebut?

     A   Perebutan kuasa oleh kerabat diraja
     B   Pemantapan susun lapis masyarakat
     C   Pengukuhan kewibawaan sultan
     D   Pembentukan sistem jemaah menteri

34    Pernyataan di bawah merujuk kepada faktor penubuhan Malayan Union

           British bercadang membentuk Bangsa Malayan Union


     Mengapakah British berbuat demikian?

     A   Memelihara hak penduduk setempat
     B   Menumpukan taat setia penduduk
     C   Menjamin pelaburan tempatan
     D   Menjaga perasaan pembesar tempatan

35    Mengapakah orang Melayu menerima Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948?

     A   Institusi kesultanan Melayu dikekalkan
     B   Pemberian kemerdekaan lebih awal
     C   Prinsip kerakyatan jus soli
     D   Kedudukan ekonomi orang Melayu terjamin
1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                       SULIT
SULIT                                        1249/1


36   Mengapakah Rosli Dhobi tidak berjaya menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan
    British?

    A    Pemimpinnya berpaling tadah
    B    Kakitangan awam dipecat
    C    Pemimpin tidak bersatu
    D    Rakyat tidak memberi sokongan

37   Apakah peranan Ahli dalam Sistem Ahli?

    A    Mengatasi perpecahan kaum
    B    Menubuhkan negara berdaulat
    C    Menguruskan pentadbiran jabatan
    D    Memantapkan institusi beraja

38   Apakah tujuan Persidangan Kebangsaan yang ditubuhkan pada bulan Februari 1953?

    A    Menuntut kerakyatan bagi orang dagang
    B    Melicinkan sistem pentadbiran
    C    Mendapatkan kebebasan berpolitik
    D    Mengurangkan perasaan perkauman

39   Jadual di bawah menunjukkan kemenangan besar Parti Perikatan dalam Pilihanraya
    Majlis Perundangan Persekutuan 1955.

      Parti bertanding    Jumlah kerusi     Jumlah kerusi
                 dipertandingkan     dimenangi
      Parti Perikatan       52          51
         PAS          11          1

    Apakah faktor kemenangan tersebut ?

    A    Manifesto yang jelas
    B    Isu persamaan hak antara kaum
    C    Sumber kewangan yang kukuh
    D    Sokongan negara serantau

40   Tokoh berikut berperanan dalam politik Tanah Melayu

                  Dr Ismail Abdul Rahman
                  Kolonel H.S Lee

    Apakah peranan mereka?

    A    mengadakan kerjasama dalam pilihanraya
    B    menjadi wakil rombongan kemerdekaan
    C    menghapuskan pengaruh komunis
    D    menjalin permuafakatan dalam pentadbiran

          KERTAS SOALAN TAMAT


1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                     SULIT
SULIT                                         1249/1
                      Bahagian A

                      [ 40 markah]

                    Jawab semua soalan

1.   Pelbagai teori dikemukakan oleh ahli sejarahwan tentang kedatangan Islam ke Asia
    Tenggara.

    (a)   Nyatakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara oleh tokoh-tokoh berikut:

       (i.)   John Crawford       :……………………………………................
                                 [ 1 markah ]

       (ii)   Emanuel Gadinho Eredia:……………………………………
                                         [ 1 markah ]

       (iii.)  Snouck Hurgronje      :……………………………………………
                                 [ 1 markah ]

    (b)   Bagaimanakah pedagang Arab menyebarkan Islam ke Asia Tenggara?

        (i. )  …………………………………………………………………………….......

        (ii )  …………………………………………………………………………….....
                          [2 markah]

    (c)   Berikan dua bukti yang menyokong pendapat bahawa Islam datang dari
        China.

        (i )  …………………………………………………………………………
1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                      SULIT
SULIT                                                                1249/1


         (ii)     …………………………………………………………………………
                            [2 markah]

    (d)    Senaraikan dua bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara menerusi India.

         (i )     …………………………………………………………………………

         (ii )    …………………………………………………………………………
                            [2 markah]

    (e)    Pada pandangan anda, apakah persamaan yang terdapat pada ketiga-tiga teori
         tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara?

         ……………………………………………………………………………….....
                        [1 markah]2

                    Zaman Gelap Eropah bermula 476 M – 1056 Ma)   Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap?

    ………………………………………………………………………………………

                                                                 [1 markah]

b)   Senaraikan dua ciri zaman gelap di Eropah .

    (i)    ………………………………………………………………………………

    ( ii )   ………………………………………………………………………………
                       [ 2 markah ]

(c)  Nyatakan kedudukan gereja dalam masyarakat Eropah pada Zaman Gelap ?

    (i)    ………………………………………………………………………………

    ( ii )   ………………………………………………………………………………
                       [ 2 markah ]

d)   Mengapakah kegiatan perdagangan tidak meluas pada zaman Gelap ?

    ......................................................................................................................

    ......................................................................................................................
                                                                [ 2 markah ]


1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                                              SULIT
SULIT                                           1249/1(e)  Pada pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan
    mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam Kesultanan
    Melayu Melaka?    (i)   ……………………………………………………………………………...

    ( ii )  ………………………………………………………………………………

    ( iii ) ………………………………………………………………………………

                                          [3 markah]
3   Sebelum kedatangan imperialis Barat, negara-negara di Asia Tenggara mengamalkan
    sistem pemerintahan beraja.

    (a)   Nyatakan dua ciri pemerintahan di Indonesia sebelum kedatangan Belanda ?


        (i)  …………………………………………………………………

        (ii)  …………………………………………………………………
                                          [2 markah]

    (b)   Apakah isu yang diperjuangkan para nasionalis Indonesia untuk menentang
        penjajahan Belanda pada tahap pertama;


        (i)  …………………………………………………………………

        (ii)  …………………………………………………………………
                                         [2 markah]

    (c)   Nyatakan dua cara para nasionalis Indonesia perjuangan menentang penjajah .

        (i)  …………………………………………………………………

        (ii)  …………………………………………………………………
                                         [2 markah]

    (d)   Pada pengetahuan sejarah anda, apakah perjuangan yang telah dilakukan oleh
        Soekarno sebagai pemimpin nasionalis pada zaman Belanda?
1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                       SULIT
SULIT                                          1249/1        (i)   …………………………………………………………………

        (ii)   …………………………………………………………………
                                          [2 markah]

    (e)   Jika anda Sebagai seorang pejuang nasionalis pada masa itu, apakah sifat yang
        perlu ada untuk mencapai perjuang murni anda.


        (i)   …………………………………………………………………

        (ii)   …………………………………………………………………
                                          [2 markah]
    Tarikh         Tempat       Peristiwa
    21 Januari 1948     King’s House    Perjanjian Persekutuan Tanah
                Kuala Lumpur    Melayu di tandatangani

4   Jadual di atas menunjukkan peristiwa perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.

    (a)   Apakah tiga faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu

        (i)   ………………………………………………………………

        (ii)   ………………………………………………………………

        (iii)  …………………………………………………………………
                                          [ 3 markah ]

    (b)   Nyatakan tiga usaha ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948

        (i)   …………………………………………………………………

        (ii)   …………………………………………………………………

        (iii)  …………………………………………………………………
                                          [ 3 markah ]

    (c)   Senaraikan dua tuntutan Raja-raja Melayu dalam rundingan penubuhan
        Persekutuan Tanah Melayu 1948 ?

        (i)   ………………………………………………………………………

        ( ii )  ………………………………………………………………………
                         [ 2 markah ]1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                       SULIT
SULIT                                          1249/1


    (d)   Berikan dua iktibar yang boleh diambil oleh genenarasi muda hari ini daripada
        pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948.

        (i)  …………………………………………………………………

        (ii)  …………………………………………………………………
                                           [2 markah]
                         Bahagian B

                         [ 60 markah ]

                      Jawab tiga soalan sahaja

5.   Kerajaan Uthmaniyah yang bermula pada abad ke-14 mampu bertahan selama 600 tahun
    dan berjaya membuat sumbangan yang besar dalam bidang politik, ekonomi dan
    penyebaran Islam.


    (a)   Jelaskan proses pembentukan kerajaan Turki Uthmaniyah.
                                           [6 markah]


    (b)   Nyatakan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam bidang ekonomi dan
        pentadbiran.
                                       [6 markah]


    (c)   Huraikan faktor –faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Uthmaniyah berjaya
        menyebarkan Islam ke Eropah.
                                        [8 markah]


    Pihak British dalam usaha mereka mengaut keuntungan ekonomi di Tanah Melayu, telah
    memperkenalkan dasar-dasar yang secara tidak langsung meninggalkan kesan positif
    kepada masyarakat Melayu.


6   (a)   Jelaskan dasar yang telah dilaksanakan oleh British terhadap sektor
        pertanian di Tanah Melayu


1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                       SULIT
SULIT                                          1249/1


                                          [8 markah]

    (b)   Terangkan dasar tanah British yang digunakan untuk melindungi
         kepentingan penduduk peribumi.
                                          [8 markah]    (c)   Mengapakah British memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917.

                                          [4 markah]
7  (a)     Nyatakan persamaan kandungan antara undang-undang Tubuh kerajaan
         Johor 1895 dengan Undang-undang Tubuh Negeri Terengganu 1911?

                                          [ 6 markah]

   (b)     Sistem pentadbiran dalam persekutuan Negeri Sembilan dikatakan
         mempunyai unsur demokrasi.jelaskan.
                                          [10 markah]

   (c)     Pada pendapat anda apakah kebaikan sistem pemerintahan demokrasi yang
         diamalkan di negara kita.
                                          [4 markah]       Pakatan Murni merupakan usaha semua kaum di Tanah Melayu untuk mewujudkan
       perpaduan melalui rundingan dan tolak ansur politik.


8.
    (a)    Terangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dato’ Onn Jaafar dalam
         mewujudkan perpaduan masyarakat Tanah Melayu
                                          [10 markah ]

    (b)    Mengikut pendapat anda mengapakah usaha Dato Onn tidak diterima oleh
         penduduk Tanah Melayu
                                      [4 markah ]

    (c)    Jelaskan kejayaan Parti Perikatan dalam melaksanakan Pakatan Murni
                                          [ 6 markah ]
1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                       SULIT
SULIT                                           1249/19   (a)   Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Persekutuan Tanah
        Melayu untuk menubuhkan Malaysia.
                                        [ 12 markah ]

     (b)  Jelaskan isi perjanjian Akta Malaysia 1963.
                                          [ 4 markah ]

    (c)  Pada pendapat anda, apakah nilai-nilai yang terserlah melalui kejayaan
        pembentukan Malaysia?
                                           [ 4 markah ]


                  KERTAS SOALAN TAMAT
1249/1 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                        SULIT

								
To top