Radio Transmitter and Antenna - PowerPoint - PowerPoint

Document Sample
Radio Transmitter and Antenna - PowerPoint - PowerPoint Powered By Docstoc
					     ่   ่ ิ
วงจรผสมคลืนความถีวทยุแบบ FM             1
1. กรรมวิธการกาเนิดสญญาณเอฟเอ็ม
     ี     ั
2. ระบบเอฟเอ็ มสเตอริโอม ัลติเพล็ กซ ์
         ี   ั
1. บอกกรรมวิธการกาเนิดสญญาณเอฟเอ็มได้
2. อธิบายการทางานของระบบเอฟเอ็มสเตอริโอ
        ์
  ม ัลติเพล็กซได้
           ั
  รูปแบบการมอดูเลตสญญาณ

2.การมอดูเลตทางความถี่
( Frequency Modulation : FM ) หรือเอฟเอ็ม
 การวิเคราะห์สมการ FM

 ั
สญญาณข่าวสาร

  Va  B sin 2 f a t
 ั   ่
สญญาณคลืนพาห์ Vc  A sin 2 ft
  การวิเคราะห์สมการ FM

 ั     ุ
 สญญาณเอาต์พต คือ


v  A sin 2  f c  f sin 2 f at  t 
                    
         ่ั
 ด ัชนีการมอดูเลชน ( Modulation Index )


                 f
ModulationIndex  m f 
                  fa

   f        ่ ่
       คือ ความถีเบียงเบน
ไซด์แบนด์เอฟเอ็ ม
        ิ   ่
     แบนด์วดธ์คลืนเอฟเอ็ ม
        BW  k (mf  1) fm
        BW  2( fd  fm)
  ่
เมือ
    BW คือ ความกว้างของแถบความถีหรือแบนด์วดธ์
                  ่     ิ

    mf คือ ดัชนีการมอดูเลชั่น ( Modulation Index )

    fm หรือ fa คือ ความถี่ของสั ญญาณข่าวสาร

    fd คือ ความถี่เบี่ยงเบนของคลืนพาห์
                  ่
   การสงเอฟเอ็ มสเตอริโอม ัลติเพล็ กซ ์
     ่
        ( FM Stereo Multiplex )

              ั
หล ักการ คือการนาเอาสญญาณเสยงซกซาย (L)     ี   ี ้
   ั
และสญญาณเสยงซกขวา (R) มาม ัลติเพล็กซ ์
         ี   ี
หรือรวมก ันแล้วผสมก ับคลืนพาห์กอนสงออก
                 ่     ่    ่
     ่          ั้    ่   ่
ไปย ังเครืองร ับ หล ังจากนน ทีเครืองร ับก็จะมี
กระบวนการในการแยกเอาสญญาณเสยงซก   ั      ี    ี
 ้         ั
ซาย (L) และ สญญาณเสยงซกขวา (R)   ี   ี
      ่
ออกจากคลืนพาห์อกครง ี  ั้
การสงเอฟเอ็มสเตอริโอม ัลติเพล็กซ ์
  ่
  การทางานของระบบการสงเอฟเอ็มสเตอริโอม ัลติเพล็กซ ์
           ่


การทางานของระบบการสงเอฟเอ็มสเตอริโอ่
                 ั
ม ัลติเพล็ กซ ์ เริมจากนาสญญาณเสยงชองซาย
           ่              ี   ่  ้
( Left : L ) ไปรวม ( Adder ) ก ับสญญาณเสยงชอง ั       ี ่
ขวา ( Right : R ) ในวงจรวงจรเมตริกซจะได้         ์
  ั
สญญาณ L+R           ั
              และสญญาณเสยงชองขวาี    ่
         ้
(Right :R) ปอนผ่านวงจรอินเวอร์เตอร์ ( Inverter )
เพือกล ับเฟส 180 องศา กลายเปนสญญาณ(-R)
   ่                  ็     ั
    ่        ั
เพือไปรวมก ับสญญาณ L จะได้ สญญาณ L-R    ั
       ั้ ั
หล ังจากนนสญญาณ L-R สงต่อไปย ังบาลานซ ์
                   ่
มอดูเลเตอร์ ( Balance Modulator )จะนาไปมอดู
      ่      ่
เลตก ับคลืนพาห์ยอย ( Sub Carrier ) ความถี่ 38
กิโลเฮรตซ ์ ทีเข้ามาอีกทางหนึง
     ิ     ่          ่
   ั
  สญญาณไพล็อต
  ( Pilot Signal )
       ่
ประกอบด้วย 3 สวนคือ
  ั
1. สญญาณไซด์แบนด์ของ L+R จากภาค L+R
   ั
2. สญญาณไซด์แบนด์ของ L-R จากภาคบา
     ์
  ลานซมอดูเลเตอร์
    ั
3. สญญาณไพล็อตโทน 19 kHz จากภาค
      ิ
  ออสซลเลเตอร์
 ั      ั     ิ
สญญาณรวมหรือสญญาณคอมโพสต
ครูและนักเรียนช่ วยกันสรุป
สวัสดี

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:67
posted:5/18/2012
language:Thai
pages:18