Izvještaj - Harun Kahvedžić by MirzaMahić

VIEWS: 72 PAGES: 4

									1. Podaci o kandidatu


Harun Kahvedžić je rođen 07. maja 1987. godine u Zenici, gdje je završio osnovnu i srednju
školu. Tokom srednjoškolskog obrazovanja u Općoj gimnaziji u Zenici, ostvario je zapažene
rezultate, od kojih se ističu 1. mjesto na Kantonalnom i 6. mjesto na Federalnom takmičenju
iz fizike. Nakon srednje škole upisao je Ekonomski fakultet u Zenici. Tokom studija je također
ostvario nekoliko zapaženih rezultata, od kojih se izdvajaju sljedeći:
    povelja dekana za postignuti najbolji uspjeh i prosjek ocjena 9,44 na trećoj godini
     studija,
    povelja dekana za postignuti najbolji uspjeh i prosjek ocjena 9,88 na četvrtoj godini
     studija,
    predstavnik studenata 3. godine Ekonomskog fakulteta u Zenici, član i Predsjednik
     Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta u Zenici, kao i član Unije studenata
     Univerziteta u Zenici,
    predstavnik akademskog tima Ekonomskog fakulteta u Zenici koji je osvojio prvo
     mjesto na Ekonomijadi E5 Sarajevo 2009. godine,
    objavljen članak na Business Development Conference u Zenici 2009. godine, kao i
     članak na konferenciji Techno-Educa u Zenici, također, 2009. godine,
    tim koordinator na Business Plan Forum-u u Zenici 2010. godine,
    izbor u istraživačko zvanje Stručni saradnik za naučnu oblast Finansije i
     računovodstvo na Ekonomskom fakultetu u Zenici 2011. godine, itd.

Nakon završenog studija, kandidat je počeo raditi u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-
dobojskog kantona, gdje i trenutno radi kao Stručni saradnik za zapošljavanje. U Službi za
zapošljavanje radi na poslovima analize tržišta rada; koordinacije programa
samozapošljavanja i zapošljavanja; posredovanja pri zapošljavanju; sprovođenja i izrade
programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije i poslovima koordinacije
programa zapošljavanja u inostranstvu. Pored ovoga, kandidat je koordinirao organizaciju
„Sajma zapošljavanja 2011 Zenica“, kao i aktivnosti u procesu apliciranja Službe za
zapošljavanje, kao glavnog partnera, na IPA Adriatic projekat – INLAB – INtegrated Labour
services in Adriatic basin.

Kroz svoje neformalno obrazovanje kandidat je završio i veliki broj kurseva i treninga, među
kojima su najznačajniji:
   finalni stepen engleskog jezika na BHM – Soros School of Foreign Languages,
    Zenica 2007. godine,
   ECDL Certificate na BHM – Soros Computer School, Zenica 2010. godine,
   Trening iz poduzetništva organizovan za zaposlenike javnih službi za zapošljavanje u
    Bosni i Hercegovini, EU projekat IALM – Improving Active Labour Markets
    (Unaprjeđenje aktivnih tržišta rada), Mostar 2011. godine,
   Trening trenera za savjetodavce u zapošljavanju, EU projekat IALM – Improving
    Active Labour Markets (Unaprjeđenje aktivnih tržišta rada), Sarajevo 2011. godine,
    itd.

Harun Kahvedžić aktivno govori engleski jezik, pasivno njemački i služi se savremenim
informacionim software-ima za rad na računaru.


                                              1
2. Prikaz završnog rada


Završni rad kandidata Haruna Kahvedžića napisan je na 67 stranica računarski obrađenog
teksta, koristeći prored 1, te sadrži 5 slika i 19 tabela. Spisak korištene literature se sastoji od
33 knjige i zbirke radova, te 42 naučna i stručna članka. Završni rad je sastavljen iz šest
glavnih dijelova, i to: 1. Uvod, 2. Liderstvo, 3. Emocionalna inteligencija, 4. Povezanost
emocionalne inteligencije i stilova liderstva, 5. Empirijsko istraživanje povezanosti
emocionalne inteligencije i stilova liderstva, 6. Zaključak. Pored navedenih poglavlja u rad su
uključeni i: sadržaj, sažetak, summary, literatura i prilozi.

Proteklih godina, tema emocionalne inteligencije zaintrigirala je različite i široke slojeve kako
poslovnog, tako i običnog svijeta. Ugledni časopis „The Times“ posvetio je ovoj temi
naslovnu stranicu, a poznata holivudska zvijezda Oprah Winfrey jednu čitavu emisiju. U
međuvremenu, knjiga psihologa Daniela Golemana „Emocionalna inteligencija“ postala je
bestseler. Bilo je samo pitanje vremena kada će ova tema zakoračiti i u svijet menadžmenta,
organizacije i liderstva. Posljednjih godina, fenomen emocionalne inteligencije u liderstvu
uzeo je toliko maha da je tema koja se bavi ovim problemom postala jedna od
najistraživanijih i najaktuelnijih. Posmatrani završni rad se bavi upravo ovom tematikom i
nastoji da teorijski i empirijski utvrdi povezanost emocionalne inteligencije i stilova liderstva.
Tema efektivnog liderstva, koje u većini slučajeva svoju efektivnost zasniva na emocionalnoj
inteligenciji, posebno je značajna u vremenima ekonomskih kriza, kada se kompanije moraju
osloniti na vlastite unutrašnje snage kako bi premostile negativna kretanja na tržištu.

U prvom dijelu rada autor uvodi čitaoce u samu tematiku liderstva, emocionalne inteligencije i
njihove povezanosti, definišući predmet i problem istraživanja, osnovnu i pomoćne hipoteze,
ciljeve istraživanja, metodologiju i strukturu rada, te očekivani naučni doprinos, kao i
ograničenja rada i smjernice za buduća istraživanja. Iz osnovne hipoteze, koja glasi: „Postoji
povezanost između emocionalne inteligencije i stilova liderstva“, postavljen je i osnovni cilj
istraživanja, a to je da se empirijski utvrdi povezanost emocionalne inteligencije i stilova
liderstva.

U drugom dijelu rada, pod naslovom LIDERSTVO, autor predstavlja osnovne teorijske
postavke liderstva bitne za problem i predmet istraživanja rada. U tom kontekstu, opisan je
pojam liderstva, kao i različiti pristupi izučavanju liderstva. Prilikom predstavljanja pristupa
izučavanju liderstva autor koristi Nahavandijev hronološki okvir, te Huczynskijev prošireni
hronološki okvir za izučavanje liderstva. Koristeći ova dva okvira za izučavanje liderstva,
autor obraća posebnu pažnju na Pristup liderstvu kao skupu osobina (Trait pristup), zatim na
Stilski pristup izučavanju liderstva i Teoriju „Staza do cilja“, te na Psihodinamički pristup
liderstvu, u kojem su predstavljeni psihološki tipovi ličnosti po Sigmund Freud-u i Carl Jung-
u. Bitno je naglasiti i to da su dva, od četiri predstavljena, pristupa liderstvu korištena u
istraživačkom dijelu rada, a svi zajedno u svrhu uspostavljanja teorijske veze između
koncepata liderstva i emocionalne inteligencije. Pored toga, bitno je naglasiti i to da autor
kroz cijeli završni rad, prilikom predstavljanja teorijskih postavki, pokušava pronaći teorijsku
povezanost Adizes-ovog pogleda na liderstvo i konvencionalnog pristupa liderstvu. S
obzirom na to, u ovom dijelu rada je predstavljen i Adizes-ov pogled na liderstvo, te su
predstavljeni Adizes-ovi stilovi dobrog i lošeg upravljanja.                                                 2
Treći dio završnog rada, pod naslovom EMOCIONALNA INTELIGENCIJA, bavi se teorijskim
osnovama emocionalne inteligencije, i to pretežno sa psihološkog stajališta. Autor prvo
predstavlja pojam emocionalne inteligencije, a zatim i razvoj ovog konstrukta. Osnovne
razlike između racionalne inteligencije, mjerene konvencionalnim testovima inteligencije (IQ
testovi), i emocionalne inteligencije su, također, navedene. Nakon toga autor opisuje i neke
od načina mjerenja emocionalne inteligencije, te navodi osnovne dimenzije emocionalne
inteligencije prema autorima koji su ostvarili najveći utjecaj na razvoj ove oblasti, John Mayer
i Peter Salovey, i Daniel Goleman. I u ovom dijelu rada, kao i u ostalim, uspostavljena je
teorijska povezanost između emocionalne inteligencije i stilova liderstva sa aspekta Adizes-
ove metodologije.

Četvrti dio rada nosi naziv POVEZANOST EMOCIONALNE INTELIGENCIJE I STILOVA
LIDERSTVA. U ovom poglavlju, autor stavlja naglasak na iznošenje Goleman-ovih teorijskih
postavki iz njegove knjige „Emocionalna inteligencija u liderstvu“, kao najreferentnijeg izvora
koji tretira temu ovog završnog rada. Predstavljena je interakcija četiri osnovne dimenzije
emocionalne inteligencije prema Goleman-u, te su navedeni i opisani stilovi rezonantnog i
stilovi disonantnog rukovođenja. Na kraju ovog dijela, predstavljen je i Adizes-ov osvrt na
emocionalnu inteligenciju i liderstvo, kao pokušaj da se pronađu dodirne tačke između
Adizes-ove metodologije i ove dvije oblasti.

Peti dio rada nosi naslov EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE POVEZANOSTI EMOCIONALNE
INTELIGENCIJE I STILOVA LIDERSTVA i sastoji se iz nekoliko segmenata. U prvom dijelu
poglavlja autor detaljno opisuje metode, tehnike i instrumenti koje je koristio prilikom
istraživanja. Od instrumenata, korištena su tri testa. Prvi test, UEK-45, testirao je
emocionalnu kompetentnost, odnosno emocionalnu inteligenciju ispitanika. Drugi test, LBDQ
upitnik (eng. Leader Behavior Description Questionnaire), testirao je usmjerenost ponašanja
ispitanika. Treći test, PGTQ upitnik (eng. Path-Goal Theory Questionnaire), testirao je
dominantne stilove liderstva kod ispitanika. Proces prikupljanja podataka i tok istraživanja su
također opisani u ovom dijelu poglavlja.

U drugom dijelu poglavlja autor prvo predstavlja osnovne karakteristike uzorka. U istraživanju
su učestvovali zaposlenici JU Kantonalna bolnica Zenica koji se u svom svakodnevnom
poslu nalaze u prilici da koriste neke od principa liderstva. Uzorak je činilo 166 osoba, od
čega su iz obrade izbačeni upitnici sedam osoba, jer su sadržavali pitanja koja nisu bila
odgovorena, tako da je konačan broj upitnika uključenih u obradu podataka iznosio 159.
Nakon analize uzorka, analizirane su i glavne varijable, tako što su interpretirani rezultati
pojedinih skala i podskala, gore navedenih, instrumenata korištenih prilikom istraživanja.
Prilikom analize glavnih varijabli korišteni su i prikazi distribucije rezultata na svakoj od
posmatranih skala, odnosno podskala. Za obradu i analizu podataka, kao i za tabelarno i
grafičko prikazivanje dobijenih rezultata istraživanja, korišten je softverski paket za statističku
obradu podataka, IBM SPSS v20, i deskriptivna statistika i metoda korelacija. Na taj način
potvrđene su dvije pomoćne hipoteze, dok je jedna oborena.

U trećem dijelu poglavlja autor koristi metodu korelacija kako bi dokazao preostale dvije
pomoćne hipoteze, od kojih je najviše i zavisilo dokazivanje osnovne hipoteze. Prilikom
potvrđivanja preostale dvije pomoćne hipoteze, autor je prvenstveno koristio Pearson-ovu
korelaciju.                                                 3
Prvo je utvrđena statistički značajna veza između emocionalne inteligencije i usmjerenosti
ponašanja lidera sa visokim koeficijentom korelacije, a nakon toga i statistički značajna
povezanost emocionalne inteligencije sa stilovima liderstva prema stilskom pristupu sa,
također, visokim koeficijentom korelacije. S obzirom na to da oborena pomoćna hipoteza nije
direktno utjecala na dokazivanje osnovne hipoteze i s obzirom na to da su preostale
pomoćne hipoteze potvrđene, autor je došao do zaključka da je i osnovna hipoteza
dokazana, odnosno do zaključka da postoji povezanost između emocionalne inteligencije i
stilova liderstva.

U posljednjem dijelu rada, ZAKLJUČKU, autor daje kratak osvrt na cjelokupan rad. Prvo još
jednom ukazuje na teorijsku povezanost emocionalne inteligencije i stilova liderstva,
stavljajući poseban naglasak na Adizes-ovu metodologiju, a zatim i sistematski prezentira
najvažnije rezultate istraživanja koji se odnose na postavljenu osnovnu, ali i na postavljene
pomoćne hipoteze. Pored toga, autor ukazuje i na nedostatke korištene metodologije,
tehnika i instrumenata istraživanja, te nudi određene smjernice za buduća istraživanja.

Kroz ovako obrađen završni rad postigao se njegov aplikativni značaj, te se na osnovu
postavljenog problema, osnovne i pomoćnih hipoteza i analize istraživanja utvrdio stvarni
odnos između emocionalne inteligencije i stilova liderstva na testiranom uzorku. To je po
našem mišljenju bio i osnovni cilj završnog rada.
                                              4

								
To top