Docstoc

วิธีการล้างสารพิษทำ Detox ตับ

Document Sample
วิธีการล้างสารพิษทำ Detox ตับ Powered By Docstoc
					                                                           ่
                   การล้างพิษตับ ด้วยวิธีการต่างๆ เนื่องจากในขบวน Liver Detox ตับจะขับสารพิษที่อยูในร่ างกายจานวนมาก

ออกมาผ่านลาไส้ตามระบบขับถ่าย แต่จะมีบางส่วนที่ถูกดูดซึมกลับสู่กระแสเลือดและถูกขับออกทางไต ดังนั้นในระหว่างที่ตบขจัดสารพิษนั้น ไตก็
                                                       ั
จะทางานหนักมากขึ้น เนื่องจากจะมีสารพิษจานวนมากที่ออกจากตับ เข้าสู่ ไต เพราะฉะนั้นก่อนทา Liver Detox คุณควรจะมีไตที่มีสภาพสมบูรณ์
                                      ั
และสะอาดเสี ยก่อน จึงควรทา Kidney Detoxification ก่อนทา Liver Detox จะทาให้ตบและร่ างกายส่วนอื่นๆ สามารถทางานได้ดีข้ ึน

  „     สิ วเรื้ อรัง 10 ใน 66 คน สิ วหาย
  „     สิ วเรื้ อรัง 33 ใน 64 คน อาการสิ วดีข้ ึน
  „     สิ วฮอร์โมน 2 ใน 33 คน สิ วหาย
  „     สิ วฮอร์โมน 7 ใน 33 คน อาการสิ วดีข้ ึนและอาการอย่างอื่นเช่น ปวดหลัง เรื้ อนกวาง และอีกหลายโรคดีข้ ึน

                                ั
     การทา Liver Detox ตับ เป็ นวิธีการที่ง่ายและมีประโยชน์กบร่ างกายมาก โดยปรกติคนจะมีนิ่วในถุงน้ าดีและนิ่วในตับมากถึง 90% ซึ่งนิ่ว
พวกนี้จะทาให้ประสิทธิภาพของตับในการดูดซับสารพิษจากอาหารหรื อสิ่ ง ที่เข้าไปในร่ างกายลดลง เมื่อไม่มีนิ่ว ตับของคุณก็จะดูดซับสารพิษ
                      ่ั
ต่างๆที่เข้าไปในร่ างกายได้เต็ม 100% จนกระทังนเกิดขึ้นมาอีก ไม่เว้นแม้แต่เด็กก็มีเหมือนกัน ถ้าตับของคุณเต็มไปด้วยนิ่วร่ างกายก็จะต้องใช้กาลัง
                   ่       ้
ส่วนอื่นขับมันออกไป ผิวของคุณก็รวมอยูในกระบวนการนี้ดวย นิ่วพวกนี้เกิดจากการกินอาหารที่เป็ นพิษกับร่ างกาย การสูดเอาอากาศที่เป็ นพิษเข้า
ไปในร่ างกาย     รวมทั้งน้ าดื่มที่เราดื่มเข้าไปถ้าคุณสามารถกาจัดนิ่วพวกนี้ออกไปจากร่ างกาย  อวัยวะต่างๆในร่ างกายคุณก็จะทางานได้เต็ม
               ิ
ประสิ ทธิภาพรวมทั้งช่วยทาให้ผวพรรณดูดีข้ ึนได้มีการสารวจผลจากคนที่เป็ นสิ วแล้วทาการทา Liver Detox ตับ

  ภาวะตับอักเสบ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ แอลกอฮอล์ ยา สารพิษต่างๆ การติดเชื้อแบคทีเรี ย หรื อเชื้อไวรัส หรื อพาราสิ ต ตับอักเสบ-เอ
                                            ้        ิ
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ซึ่งปนเปื้ อนในอาหาร มีความรุ นแรงหลายระดับ ตั้งแต่นอย จนอาจถึงแก่ชีวต ตับอักเสบไวรัส-บี จะติดต่อทาง
เลือด และมีความรุ นแรงมากกว่าตับอักเสบไวรัส-เอ อาการทางคลินิกของตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสนั้นไม่สามารถแยกได้อาการตับอักเสบที่เกิด
                                                          ั
จากสารพิษ เช่น คลอโรฟอร์ม ฟอสฟอรัส เห็ด ยาบางชนิด อย่างไรก็ตามตับอักเสบนั้นก็มีผลต่อการทางานของตับ และในทางการแพทย์ยงไม่มีการ
รักษาให้หายขาด    ซึ่งการรักษาส่วนใหญ่แล้วนั้นเกิดจากขบวนการสร้างและซ่อมแซมของร่ างกายเอง     ตลอดจนระมัดระวังและใส่ใจใส่ในเรื่ อง
อาหารการกิน

               ั               ั
  ตับแข็ง เป็ นภาวะที่เซลล์ตบมีการแข็งตัวและค่อยๆตาย ทาให้ตบไม่สามารถทาหน้าที่ได้ตามปกติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากสุรา (แอลกอฮอล์) การขาด
                                                             ้
สารอาหาร หรื อการติดเชื้อ อาการของตับแข็งได้แก่ วิงเวียนศีรษะ ไม่อยากอาหาร อาเจียน อุจจาระสี ขาวเทา อ่อนเพลีย ปวด สาหรับผูที่เป็ นตับแข็ง
                 ั
ในระยะแรก ถ้าสามารถกาจัดสาเหตุได้ทน ตับจะค่อยๆซ่อมแซมตัวเองและอาการเหล่านี้จะค่อยๆดีข้ ึน ในทางตรงข้ามภาวะตับแข็งในระยะรุ นแรง
                        ิ
นั้น ตับจะไม่สามารถซ่อมแซมตัวเอง และอาจถึงแก่ชีวต

                   ั                               ั ั
  การทา Liver Detox ตับตามธรรมชาติตบ กฎพื้นฐานของศาสตร์ธรรมชาติบาบัด และการแพทย์สมุนไพร ที่ถือปฏิบติกนมาช้านานและได้รับ
การพิสูจน์จนเป็ นที่ยอมรับด้วยวิทยาการสมัยใหม่แล้ว ก็คือ โรคหลายชนิดนั้นสามารถบาบัดได้ ด้วยการเสริมสร้ างและบารุ งตับให้ ทางาน
ได้ เป็ นปกติ ร่ างกายจะส่งสัญญาณต่างๆ เพื่อเตือนให้เราทราบถึงภาวะที่ตบกาลังถูกถาโถมด้วยสารพิษ เช่น อารมณ์เสี ยง่าย ตาขาวเปลี่ยนเป็ นสี
                                   ั
            ่
เหลืองกระทังคืนไหนที่อยูดึก หรื อดื่มหนัก ตาก็จะเริ่ มบวมช้ าทันที และจะรู ้สึกว่าร่ างกายเริ่ ม “ เป็ นพิษ “ ชัดเจนสัญญาณเตือนอื่นๆ ที่บ่งว่าสารพิษ
      ่
เริ่ มสะสมใน “ ตับ “ มากเกินไปได้แก่

   สิ ว
   เอดส์
   มะเร็ ง
   ลมชัก
   ท้องอืด
   วิงเวียน
   ปวดข้อ
   หอบ หืด
 พากินสัน
 ปวดศีรษะ
 เกียจคร้าน
 อัลไซเมอร์
 ผายลมบ่อย
 ผิวซีดเหลือง
 หงุดหงิดง่าย
 เพศสัมพันธ์เสื่ อม
 ผิวหนังเป็ นผื่นคัน
 ไขมันในเลือดสูง
 โภชนาการพร่ อง
 ปวดท้อง ปวดตับ
 ลิ้นเป็ นฝ้ าเหลือง
 รอยคล้ าใต้ดวงตา
 ความดันโลหิ ตสูง
 โรคหัวใจ เจ็บหน้าอก
 ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น
 มีผื่นคันตามผิวหนัง
 รู ้สึกเหมือนเป็ นไข้
 กินไขมันแล้วไม่ยอย
         ่
 ปวดเมื่อยหลัง ไหล่ คอ
 เบื่ออาหาร ท้องอืดบ่อย
 สตรี มีรอบเดือนมาไม่ปรกติ
 ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดแขน
 อาการปวดศีรษะบ่อย หงุดหงิด
 มีแผลร้อนในในปากเป็ นประจา
 โรคท้องผูกและ ริ ดสี ดวงทวาร
 มีอาการก่อนมีประจาเดือน ( PMS )
 ไตทางานหนัก ( ขับพิษยาตกค้างแทน)
 ประสาทตึงเครี ยด และร่ างกายไม่แข็งแรง
 อ่อนเพลีย ง่วงนอน สมาธิไม่ดี ความจาเสื่ อม
 หน้าตาหมองคล้ า ไม่ขาวสดใส ผิวพรรณหยาบกร้าน
   โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ลาไส้แปรปรวน ท้องผูก
   ดูดซึมสารอาหารจาพวกแป้ งมากไปทาให้ร่างกายอ้วน
   ภูมิแพ้ การต้านทานการติดเชื้อโรคของเด็ก และผูสูงอายุ
                          ้
   โรคเรื้ อรัง เช่น โรคไต เบาหวาน ความดันโลหิ ตสูง เส้นเลือดตีบตัน
   ขับถ่าย และละลายสารพิษไม่ออก จะเกิดสิ วเสี้ ยนบนใบหน้า และฝ้ าดาบนใบหน้า
   นิ่วตับและนิ่วถุงน้ าดี ปวดท้องจากนิ่วถุงน้ าดี ซึ่งนิ่วจะเป็ นตัวขัดขวางการทางานของตับทาให้เกิดโรคต่างๆได้ เช่นไขมันพอกตับ ตับ
     แข็ง มะเร็งตับ ตับวาย
                                                      ่
     ตับเป็ นอวัยวะสาคัญของร่ างกาย เนื่องจากมีหน้าที่สาคัญในการขจัดสารพิษออกจากร่ างกาย โดยมีตาแหน่งอยูบริ เวณช่องท้องด้านขวา
หนักประมาณ 4 ปอนด์ ลักษณะของตับจะเป็ นเหมือนฟองน้ าซึ่งมีรูพรุ นภายในจานวนมากและภายในช่องว่างเหล่านั้นจะมีเลือดบรรจุอยู่ สาหรับ
เส้นเลือดที่มาเลี้ยงตับ จะมาจาก 2 แหล่งด้วยกัน แหล่งแรกเป็ นเส้นเลือดแดงที่มาจากหัวใจ แหล่งที่สองเป็ นเส้นเลือดดาที่มาจากบริ เวณลาไส้ ซึ่งจะ
นาสารอาหาร ตลอดจนสารพิษต่างๆมายังตับ ก่อนที่จะไปยังส่วนอื่นของร่ างกาย ตับจึงเป็ นด่านแรกที่จะรับมือกับสารพิษเหล่านั้นโดยตรง การ
                                     ่
กรองและขับของเสี ยออกจากเลือดซึ่งรวมไปถึงการกาจัด “ พิษ “ ต่าง ๆ ออกไปไม่วาจะเป็ นเชื้อแบคทีเรี ย เชื้อไวรัส เชื้อรา สารพิษและสิ่ ง
แปลกปลอมอื่นๆ เช่น ยาที่ตกค้าง ( ในร่ างกาย ) อาหารที่ปนเปื้ อน ยาฆ่าแมลง โลหะหนักมลพิษและสารเคมีตกค้างจากของใช้ในครัวเรื อนและตับ
ที่ทางานสมบูณณ์จะช่วยกาจัดสารประกอบที่เป็ นตัวก่อภูมิแพ้ได้ ในกระบวนการล้างพิษนั้น

   สารพิษต่างๆที่ร่างกายได้รับในแต่ละวัน ทั้งจากการรับประทาน (สารกันบูด สารปรุ งรส ยาฆ่าแมลง เชื้อรา) การสูดดม การซึมผ่านผิวหนัง
หรื อแม้แต่สารพิษที่ร่างกายผลิตเอง ทั้งหมดนี้ตองผ่านด่านป้ อมปราการสาคัญ คือ ตับ เพื่อทาการขจัดสารพิษ ถ้าตับทางานไม่ทน สารพิษเหล่านี้จะ
                       ้                                   ั
ถูกปล่อยสู่กระแสเลือด และไปยังสู่ส่วนต่างๆของร่ างกาย ปั ญหาของตับที่พบได้บ่อย คือ การเกิดนิ่ว เนื่องจากนิ่วสามารถทาให้เกิดปั ญหาที่ร้ายแรง
ต่างๆตามมา อาทิเช่น ภาวะตับอักเสบ (หมายถึง ภาวะที่เซลล์ตบเกิดการอักเสบ การเสื่ อม และมีการตายของเซลล์) ซึ่งอาจพบร่ วมกับภาวะดีซ่าน
                            ั
ภาวะตับโต การเบื่ออาหารและอาการไม่สบายท้อง บางครั้งจะอาเจียร หรื อท้องเสี ยร่ วมด้วย มีไข้เล็กน้อย ปั สสาวะมีสีเข้ม อุจจาระมีสีเทาขาว ซึ่ง
นันหมายถึงภาวะที่ไม่มีน้ าดีในทางเดินอาหาร
 ่

                                    ั
   เนื่องจากยาหลายชนิด จะถูกขับออกทางตับ และยาเหล่านี้เมื่อผ่านมาที่ตบ ตับจะถือว่ายาเป็ นสิ่ งแปลกปลอมและพยายามที่จะกาจัดออก นัน
                                                                 ่
                       ิ่
หมายถึงว่ายิงมีปริ มาณยามากขึ้นเท่าไหร่ ตับก็ยงต้องทางานหนักมากขึ้นด้วย นอกจากยาแล้ว สารเคมีในอาหาร สารกันบูด สี สารปรุ งแต่งรส&
      ่
กลิ่น ก็ถือว่าเป็ นสิ่ งแปลกปลอมเช่นเดียวกัน

                       ั                                       ั
   ตับเป็ นอวัยวะที่สามารถซ่อมแซมและฟื้ นฟูตวเองได้ดีกว่าอวัยวะอื่นๆ เมื่อเราสามารถจากัดสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ตบออกไปได้
            ั                             ั    ั
และขบวนการขจัดสารพิษที่ตบ ( liver detoxification) ก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ตบฟื้ นฟูตวเองได้เร็ วขึ้น

1. เกี่ยวกับขบวนการเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต (การเผาผลาญอาหารจาพวกแป้ ง)
   เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรต เป็ น กลูโคส (ในขบวนการย่อยอาหารพวกแป้ ง จะได้เป็ นน้ าตาลเชิงเดี่ยวที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ที่เรี ยกว่า กลูโคส
     เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนาไปใช้เป็ นพลังงานได้ )
   นากลูโคสส่วนเกินออกจากระแสเลือด
   สร้าง & เก็บไกลโคเจน ( กลูโคสส่วนเกิน ที่เหลือจาการใช้งานของร่ างกาย จะถูกเก็บไว้เป็ นพลังงานสารองที่ตบ ในรู ปของไกลโค เจน
                                                      ั
    ซึ่งเมื่อร่ างกายต้องการใช้งาน ก็จะมีการสลายไกลโคเจน เป็ นกลูโคสอีกครั้ง )
2. เกี่ยวกับขบวนการเมตาบอลิซึมของโปรตีน ( การเผาผลาญอาหารพวกเนื้อสัตว์ ถัว)
                                     ่
   เปลี่ยนโปรตีน เป็ น ยูเรี ย (ในขบวนการย่อยโปรตีน จะได้เป็ นกรดอะมิโนซึ่งมีโมเลกุลขนาดเล็ก ร่ างกายสามารถดูดซึมนาไปใช้ได้ นอก
    จากกรดอะมิโนแล้ว ในขบวนการดังกล่าวยังผลิต แอมโมเนีย ซึ่งเป็ นพิษต่อร่ างกาย ดังนั้นร่ างกายจึงพยายามกาจัดแอมโมเนียออก จาก
    ร่ างกาย โดยเปลี่ยนแอมโมเนีย เป็ นยูเรี ย แล้วขับออกทางปั สสาวะ )
   สร้างกรดอะมิโน
   กาจัดแอมโมเนียออกจากกระแสเลือด โดยเปลี่ยนแอมโมเนีย เป็ น ยูเรี ย แล้วขับออกทางไต
3. เกี่ยวกับขบวนการเมตาบอลิซึมของไขมัน
    สร้างน้ าดี ซึ่งช่วยในการแตกตัวของไขมัน (เนื่องจากไขมันไม่สามารถรวมตัวกับน้ าได้ ดังจะเห็นได้จากน้ ามันจะแยกชั้นและลอยอยู่
      เหนือน้ า ในขบวนการย่อยก็เช่นเดียวกัน น้ าดีจะทาให้ไขมันแตกตัวและสามารถรวมตัวกับน้ าได้ หลังจากนั้นน้ าย่อยจึงสามารถย่อย
          ั่
      ไขมันได้ทวถึง)
4. เก็บสารที่ใช้ในการสร้างฮีโมโกลบิน (ฮีโมโกลบินเป็ นสารในเม็ดเลือดแดง ซึ่งมีหน้าที่นาพาออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่ างกาย)
5. เก็บวิตามิน A , D , E , K, แร่ ธาตุ และไขมัน
6. สร้างน้ าเหลือง ซึ่งเป็ นตัวกลางในการนาพาเม็ดเลือดขาวให้เคลื่อนไปยังส่วนต่างๆของร่ างกาย
7. ควบคุมสมดุลของฮอร์โมนในร่ างกาย
8. ช่วยในการสันดาปและควบคุมระดับของโปรตีนไขมัน และคาร์โบไฮเดรต
9. ช่วยควบคุมระดับไตรกลีเซอไรด์ และคอเลสเตอรอล
10. มีบทบาทสาคัญในการกักเก็บวิตามินเอ ดี บี 12 และธาตุเหล็กในร่ างกาย
  Liver Detox ตับสามารถทาได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ แต่ควรทาการล้างพิษจากไต (kidney detoxification) ก่อนที่จะทา Liver
                                                      ้
Detox ตับเพราะหลังขบวน Liver Detox ตับจะมีสารพิษปริ มาณมากถูกขจัดออกจากตับ และเดินทางไปที่ไตเพื่อขับออก แต่ถาในขณะนั้นไตไม่
                                ่
แข็งแรงพอ ไม่สามารถทาหน้าที่ขจัดสารพิษได้ทน สารพิษที่หลงเหลืออยูจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่ างกาย ทาให้เกิดอาการ
                     ั
ไม่สบายต่างๆขึ้น ในระหว่างขั้นตอนการทา Liver Detox ตับคุณจะถ่ายอุจจาระหลายครั้ง ดังนั้นควรเลือกทาในวันสบายๆ

                          ั
   วิธีการ Liver Detox ตับจะสามารถขับก้อนนิ่วที่ตบและถุงน้ าดีออกได้อย่างรวดเร็ ว (ไม่เหมือนกับการขับก้อนนิ่วที่ไต ซึ่งจะเป็ นการค่อยๆ
ละลายก้อนนิ่วทีละน้อย) โดยที่ไม่อาการเจ็บปวดแต่อย่างใด และก้อนนิ่วที่ถูกขับออกมา สังเกตุได้ในอ่างชักโครก ก้อนนิ่วจะลอยน้ า เพราะ
                                                              ั
ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของนิ่ว คือ คลอเลสเตอรอล และจะมีสีเขียวเนื่องจากสี รงควัตถุของน้ าดี ซึ่งสารที่ใช้ในขบวนการขจัดสารพิษที่ตบ ได้แก่

     เกรปฟรุ ต (อาจใช้สมโอ หรื อมะนาวแทนได้)
              ้
     ้
     นามันมะกอก น้ ามันมะกอก จะกระตุนการหลังน้ าดีจากตับและถุงน้ าดี และแรงดันดังกล่าวจะช่วยผลักก้อนนิ่วออกจากท่อน้ าดี ส่วน
                    ้   ่
      น้ าเกรปฟรุ ต (เราอาจใช้น้ าส้มโอ หรื อน้ ามะนาว ทดแทนได้ ) จะช่วยให้รสชาติของน้ ามันมะกอกดีข้ ึน และยังช่วยทาความสะอาดตับ
      อีกด้วย
     เกลือ Epsom มีชื่อทางเคมีวา แมกนีเซียมซัลเฟต เฮปตะไฮเดรต ซึ่งก็คือเกลือแมกนีเซียมที่มีน้ าเป็ นองค์ประกอบ 7 โมเลกุล (แหล่ง
                  ่
      ของเกลือแมกนีเซียมในธรรมชาติ คือ น้ าแร่ ซึ่งพบได้ถึง 95 % และ เกลือสมุทร ซึ่งพบประมาณ 2 % ) มีฤทธิ์เป็ นยาระบายอ่อนๆ และ
                                              ั            ้
      ทาให้เกิดอาการถ่ายท้อง คล้ายท้องเสี ยได้ในตอนเช้า หลังจากที่รับประทาน นอกจากนี้ยงช่วยขยายท่อน้ าดี ทาให้กอนนิ่วเคลื่อน
      ออกมา ซึ่งเกลือ Epsom มีขายตามร้านขายยาทัวไป
                          ่
          ิ
     แอล- ออนิทน ( L-ornithine : แคปซู ล ) เป็ นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ช่วยในขบวนการย่อยอาหารและขบวนการเมตาบอลิซึม ซึ่ง
      จะช่วยให้คุณหลับสบายขึ้น ถ้าหากคุณไม่รับประทานสารนี้ก่อนนอน การเข้านอนของคุณในคืนนั้นจะดึกกว่าปกติ ซึ่งสามารถหาซื้อ
      ได้ตามร้านขายยา
     มิลทิสเทล (Milk thistle : แคปซู ล) จะช่วยทาความสะอาดและฟื้ นฟูตบ เนื่องจากใน Milk thistle นั้นประกอบด้วย สารซิริมาริ น
                                    ั
      (Silymarin) ซึ่งบางบริ ษท จะสกัดสารซิริมาริ นออกมาขายในรู ปแบบเม็ด [ในความคิดของผูเ้ ขียน เราสามารถใช้สมุนไพรตัวอื่นที่ช่วย
                  ั
      บารุ งตับและมีฤทธิ์ตานการเกิดไวรัสตับตับอักเสบ ซึ่งได้แก่ ลูกใต้ใบ : Phyllathus niruri ปริ มาณ 900-2700 มิลลิกรัมต่อวัน , เห็ด
                ้
      หลินจือ : Reishi ปริ มาณ 1-1.5 กรัมต่อวัน(ผง) หรื อ 1 มิลลิลิตรต่อวัน (น้ า) , โรสแมรี่ ปริ มาณ 1.5-15 กรัมต่อวัน]
     สมุนไพร Picrorhiza kurroa อีกชนิดหนึ่งซึ่งช่วยทาความสะอาดตับได้เป็ นอย่างดี ซึ่งมีถิ่นกาเนิดจากเทือกเขาหิ มาลายา และใช้
      กันอย่างกว้างในวงการแพทย์ของอินเดีย
                                  ั
  1. ห้ามรับประทานอาหารตั้งแต่ 14.00 น. ( ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีวนหยุดในวันเสาร์ ให้เริ่ มหยุดรับประทานอาหาร ยา อาหารเสริ ม วิตามิน
     และเครื่ องดื่ม ตั้งแต่ 14.00 น. ของวันศุกร์ ให้ดื่มได้เฉพาะน้ าเท่านั้น สาหรับอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันของวันศุกร์ ต้องเป็ นอาหารที่ไม่
     มีไขมัน ไม่ใช้เนย,น้ ามัน, เนื้อสัตว์,น้ าสลัดที่มีไขมัน) ซึ่งเหตุผลของการหลีกเลี่ยงอาหารไขมันในช่วงเวลาดังกล่าว ก็เพื่อที่จะเก็บสะสม
    น้ าดีให้ได้ปริ มาณมากพอ เพื่อเพิ่มแรงดันให้แก่น้ าดีในขณะที่ปล่อยออกมาระหว่างช่วงที่ทาการขจัดสารพิษ ( กลางคืนวันศุกร์)
  2. เวลา 18.00 น. ดื่มน้ า ¾ แก้วซึ่งมีเกลือ Epsom 1 ช้อนโต๊ะละลายอยู่
  3. เวลา 20.00 น. ดื่มน้ า ¾ แก้วที่มีเกลือ Epsom 1 ช้อนโต๊ะละลายอยู่
  4. เวลา 22.00 น. ดื่มน้ าเกรปฟรุ ต (ใช้เกรปฟรุ ต 1 ผล)ที่ผสมกับน้ ามันมะกอก ½ แก้ว โดยรับประทานพร้อมกับ L-ornithine จานวน 4 เม็ด
  5. หลังเวลา 06.00 น. ของวันรุ่ งขึ้น ดื่มน้ า ¾ แก้วที่มีเกลือ Epsom 1 ช้อนโต๊ะละลายอยู่
  6. หลังจากนั้น 2 ชัวโมง ดื่มน้ า ¾ แก้วที่มีเกลือ Epsom 1 ช้อนโต๊ะละลายอยู่ อีกครั้ง
            ่
  7. หลังจากนั้น 2 ชัวโมง รับประทานอาหารได้ตามปกติ
            ่

  ถ้าคุณทาตามคาแนะนาอย่างเคร่ งครัด Liver Detox ตับครั้งนี้ คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดหรื อไม่สบายตัวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ขณะที่ถ่าย
อุจจาระในตอนเช้า คุณจะรู ้สึกว่าถ่ายเหลว และเมื่อคุณลองมองสิ่ งที่ถูกขับออกมาพร้อมอุจจาระ คุณจะพบก้อนนิ่วที่ออกมาจากตับและถุงน้ าดี ซึ่ง
อาจมีขนาดตั้งแต่เล็กเท่าหัวเข็ม ไปจนถึงขนาดใหญ่มากๆ ส่วนใหญ่จะมีสีเขียวเนื่องจากสี รงควัตถุของน้ าดี ซึ่งการถ่ายอุจจาระครั้งแรกนี้ จะมีนิ่ว
จานวนมากถูกขับออกมา อาจมีจานวนตั้งแต่ 100 ถึง 1000 หรื อมากกว่านั้น นอกจากก้อนนิ่วแล้ว จะมีสารพิษจานวนมากถูกขับออกมาพร้อมน้ าดี
ซึ่งสารพิษเหล่านี้จะถูกขับออกมาพร้อมอุจจาระ หรื อไปยังไตเพื่อที่จะกาจัดสารพิษนี้อีกครั้ง นันคือ การขจัดสารพิษจานวนมากออกจากตับและถุง
                                              ่
น้ าดี

           ้
     ในกรณี ที่มีกอนนิ่วจานวนมาก การทา Liver Detox ตับเพียงครั้งเดียว อาจไม่เพียงพอที่จะสามารถกาจัดก้อนนิ่วทั้งหมดได้ ดังนั้นจึงจาเป็ นต้อง
ทา Liver Detox ตับซ้ าอีกครั้ง โดยเว้นระยะห่างจากการทาครั้งแรกประมาณ 1-2 สัปดาห์

                                                     ้
     ในรายที่มีปัญหาท้องผูกร่ วมด้วย หลัง Liver Detox ตับควรจะทาการล้างพิษจากลาไส้ ( เช่น การสวนลาไส้ดวยน้ ากาแฟ)ด้วย เนื่องจากถ้าลาไส้
                                            ่ ่
ใหญ่ไม่สามารถขับสารพิษที่ถูกขับออกจากตับและถุงน้ าดีได้ทนแล้ว สารพิษเหล่านี้จะตกค้างอยูที่เยือบุของทางเดินอาหาร และถูกดูดซึ มเข้าสู่
                            ั
กระแสเลือด และกลับเข้าสู่ตบหรื อเนื้อเยืออื่นๆอีกครั้ง สาหรับการสวนกาแฟหลัง Liver Detox ตับในรายที่ไม่มีปัญหาท้องผูก นั้นสามารถทาได้
             ั       ่
เพราะจะเป็ นการช่วยกาจัดสารพิษออกด้วยอีกทางหนึ่ง

                                                ั
     Milk thistle และ Picrorhiza kurroa สามารถขจัดสารพิษออกจากตับ และยังช่วยซ่อมแซม ฟื้ นฟูตบได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นจึงมีการแนะนาให้
                                                      ้
รับประทาน Milk thistle (แคปซูล) หลัง Liver Detoxครั้ งแรก โดยรับประทานตามฉลากข้างขวด โดยเริ่ มจากปริ มาณที่นอยที่สุด แล้วจึงค่อยเพิมขึ้น
                                                                  ่
            ่
ยกตัวอย่างเช่น ฉลากระบุวา กิน 1-3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ให้เริ่ มจากกินจากครั้งละ 1 แคปซูล (วันละ 3 ครั้ง ) แล้วค่อยเพิ่มจากครั้งละ 1 แคปซูล
เป็ น 2 แคปซูล และเป็ น 3 แคปซูลในที่สุด (หมายความว่ารับประทานวันละ 9 แคปซูล) และในระหว่างที่คุณทา Liver Detox ตับเป็ นครั้งที่สอง ควร
หยุดกิน Milk thistle เป็ นเวลา 2 วัน และกลับมากินอีกครั้งเมื่อทา Liver Detox ตับครั้งที่สองเสร็ จสิ้นแล้ว โดยกิน Milk thistle ครั้งละ 3 แคปซูล (วัน
ละ 9 แคปซูล ) รับประทานต่อเนื่องจนหมดขวด
     การทา Liver Detox ตับวิธีง่ายๆ ทาเมื่อไรก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องงดอาหารก่อนทา และไม่ใช้สารที่ทาให้มีเกิดการถ่ายท้องอย่างรุ นแรง สารที่ใช้ใน
การทา Liver Detox แบบง่ายๆ นี้ได้แก่

      มะนาวสด 1/2 ผล
      เกรปฟรุ ต 2 ผล
      น้ ามันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ
      Cascara sagrada 2 แคปซูล (หรื อสมุนไพรอื่นที่ช่วยในการขับถ่าย ) เป็ นสมุนไพรที่มีฤทธิ์คล้ายกับยาระบายอ่อนๆ ซึ่งไม่มีผลข้างเคียงใดๆ
                            ่
       หาซื้อได้จากร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะอยูในรู ปของแคปซูล หรื อของเหลวบรรจุขวด ซึ่งเราสามารถใช้สมุนไพรชนิดอื่นที่มีฤทธิ์เป็ นยา
       ระบายแทนก็ได้ (สาหรับสมุนไพรของไทย ที่สามารถใช้แทนได้ คือ มะขามแขก เนื่องจากในมะขามแขกมีสาร Sennosides ซึ่งจะออก
       ฤทธิ์กระตุนการทางานของแบคทีเรี ยที่เป็ นเชื้อประจาถิ่นของลาไส้ใหญ่ ทาให้ลาไส้ใหญ่บีบตัวเร็วขึ้น และเร่ งการขับของเหลวออกจาก
            ้
       ลาไส้อีกด้วย ปริ มาณ Sennosides ที่แนะนาให้บริ โภค คือ 20- 60 มิลลิกรัมต่อวัน และไม่ควรกินติดต่อกันนานกว่า 10 วัน เนื่องจากจะทา
       ให้ร่างกายสูญเสี ยน้ าและโพแทสเซียมในปริ มาณมากเกินไป ) เนื่องจากเราต้องการเพียงให้อจจาระถูกขับถ่ายได้เร็ วและสะดวกขึ้น โดย
                                                 ุ
             ั
       อุจจาระที่ขบออกมานั้นจะมีสารพิษที่ลาไส้เล็กซึ่งมาจากถุงน้ าดีและท่อน้ าดีออกมาด้วย   ถ้าสารพิษเหล่านี้ ไม่สามารถขับถ่ายออกมาได้
          ่
     ยังคงติดอยูในลาไส้ เช่น ในคนที่ทองผูก ก็จะเกิดการดูดซึมสารพิษกลับสู่กระแสเลือด ดังนั้นการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยในการระบายจึง
                     ้
     เป็ นสิ่ งสาคัญ อย่างไรก็ตามไม่แนะนาให้ใช้ยาระบาย
  1. ผสมสมุนไพรที่ช่วยในการระบาย + น้ ามะนาว ½ ผล + น้ าเกรปฟรุ ต 2 ผล (อาจใช้น้ าแอปเปิ้ ล หรื อน้ าส้มโอ หรื อน้ ามะนาว แทนน้ าเกรป
     ฟรุ ต ) + น้ ามันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ ผสมให้เข้ากัน ( เอากากออก)
  2. ดื่มก่อนเข้านอนทันที เนื่องจากตับจะทางานมากที่สุดในช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.

      ่
  ถึงแม้วาวิธีการทา Liver Detox ตับวิธีน้ ี จะไม่สามารถทดแทนวิธี Liver Detox ตับฉบับสมบูรณ์แบบในวิธีแรกได้ แต่ก็เป็ นวิธีที่สะดวกและ
สามารถทาเมื่อไหร่ ก็ได้ จึงน่าจะเป็ นอีกทางหนึ่งเพื่อสุขภาพของคุณ
  ้
 นาแอปเปิ้ ล 5 กล่อง ก็เพราะว่าน้้าแอ๊ปเปิ้ ลอุดมไปด้วยกรด Malic ที่สามารถละลายให้กอนแข็งๆ ในตับให้อ่อนตัวลง
                                          ้
 มะนาว 4-6 ลูก มะนาวมีวตามินซีสูงและช่วยทาให้การกินน้ ามันงาของผมมีรสชาติดีข้ ึน
            ิ
  ้
 นามันมะกอก 100 มล. หรื อน้ ามันงาจะช่วยกระตุนการขับของนิ่วหรื อก้อนแข็งๆ ภายในตับออกมาง่ายขึ้น
                       ้
 ดีเกลือ 4 ช้อนชา (ใช้ครั้งละ 2 ชช. / ครั้ง) ช่วยให้กล้ามเนื้อต่างๆ รู ้สึกผ่อนคลายรวมทั้งช่วยให้ท่อน้้าดีขยายตัวออกได้ดี ท้าให้นิ่วนั้น
  ผ่านออกมาได้ง่าย หาซื้อได้จากร้านขายยาแผนโบราณ หรื อร้านสมุนไพรได้ทวไป
                                    ั่

          ั
โดยคุณอาจจะเว้นไว้สก 1 อาทิตย์และทาใหม่อีกครั้งก็ได้ อย่างคุณเริ่ มทาประมาณวันที่ 1-7 ครั้งต่อไปก็เริ่ ม 15-17 อะไรทานองนี้ ก็จะมีเวลา
            ั
พัก 1 อาทิตย์ ทั้งนี้ท้ งนั้นคุณควรดูสภาพร่ างกายของคุณด้วยในเวลานั้นๆ ยกตัวอย่างเช่นผมเอง ครั้งแรกที่ทาผมเพลียมาก และสิ่ งที่เน้นย้า
                                                          ้
เลยห้ามกระทาเด็ดขาดสาหรับการล้างตับนันคือ “ขณะคุณป่ วยหรื อไม่สบาย” วิธีการทา Liver Detox ตับวิธีน้ ีปลอดภัยมาก ไม่ตองเข้า
                   ่
                                                      ั
โรงพยาบาลจากการท้าขั้นตอนเหล่านี้ ไม่มีแม้แต่ความเจ็บปวดแค่รู้สึกเหมือนท้องเสี ยเท่านั้น ขั้นตอนเหล่านี้น้ นขัดแย้งกับการรักษาทาง
          ่ ้
การแพทย์สมัยใหม่อยูบาง                        ็ ่
              เพราะบางลักษณะแพทย์สมัยใหม่จะพบได้กตอเมื่ออาการแสดงออกมาให้เห็นแล้วเท่านั้นเพราะเมื่อเวลาที่
เจ็บปวดขึ้นมาฉับพลัน จะพบว่ามีการอักเสบบริ เวณนั้น เมื่อก้าจัดเอานิ่วหรื อสิ่ งตกค้างเหล่านั้นออกไป ความเจ็บปวดหายไป แต่อาการ
อักเสบและอาการอื่น ๆ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารนั้นยังคงอยู่
1. จันทร์ ‟ ศุกร์ ดื่มน้ าแอปเปิ้ ลติดต่อกันเป็ นเวลา 5 วัน โดยระหว่างวันคุณทานอาหารได้ตามปกติแต่งดอาหารที่มีไขมันสูงนะ เพื่อให้เห็น
  ผลมากที่สุดเพราะคุณต้องการล้างตับ ทานผักผลไม้ให้มากกว่าปกติ เพราะผักและผลไม้มีส่วนช่วยในการทาความสะอาดอวัยวะภายใน
2. วันเสาร์ แบ่งเป็ นช่วงเวลา
      บ่ายสอง คุณควรหยุดทานอาหารทุกชนิดหลังบ่าย 2 ทานได้แต่น้ าเปล่า
      หกโมงเย็น ดื่มน้ าอุ่นที่ผสมดีเกลือปริ มาณ 2 ช้อนชา ทีน้ ีบางคนอาจจะถามว่า แล้วถ้ายังไม่เลิกงานล่ะหรื อยังกลับไม่ถึงบ้านล่ะ
       อันนี้ก็ขยับเวลาได้นิดหน่อยแต่อย่านานเกินนะ
      สองทุ่ม (20.00 น.) ดื่มน้ าอุ่นผสมดีเกลืออีกครั้งๆ ละเท่าๆ กันนันแหละ
                                      ่
      สี่ ทุ่ม (22.00 น.) หลังจากคุณเตรี ยม น้ ามันมะกอกหรื อน้ ามันงา (เลือกเลยตามชอบ สาหรับผมใช้น้ ามันงา) 100 มล. ผสมน้ า
       มะนาว (บีบเอาแต่น้ านะจานวน 6 ลูก) ถามว่าแล้วไปเตรี ยมตอนไหนเนี่ย ก็ระหว่างเวลานันแหละ เพราะระหว่างนั้นคุณจะรู ้สึก
                                               ่
       ปั่ นป่ วนเล็กน้อยในท้องคุณ (แต่สาหรับผมระหว่าง 2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มเนี่ย แวะไปพูดคุยกะห้องน้ า 2-3 รอบแล้ว) ตอนดื่มนี่แหละ
                                          ั
       “ช่วงเวลาวัดใจ” เพราะตอนผมดื่มน้ ามันงาผสมมะนาวเนี่ย ดื่มเสร็ จแล้วไม่ทนไรทาท่าจะอาเจียนซะงั้น แนะนาว่าอย่าก้มหน้า
                                                              ั
       หรื อตัวนะมันจะทาให้ที่ดื่มไปน่ะออกมาหมด แนะให้นอนราบกับพื้นหรื อเงยหน้าขึ้น มันจะเป็ นช่วงเวลาสั้นๆ นับ 1 ไม่ทน 3
       น่ะก็จะหายเป็ นปกติ
                                                       ่
3. วันอาทิตย์ก็อาจจะรู ้สึกเข้าห้องน้ ามากกว่าปกติ คล้ายท้องเสี ยแต่ไม่ใช่ ทาใจสบายๆ ระหว่างนี้ก็ลองสังเกตุดูวาพบอะไรบ้าง บางคนจะ
                                                     ่
  เห็นลักษณะก้อนสี เขียวๆ ลองหยิบมาบีบดูมนจะหนืดๆ เหมือนคุณบีบดินน้ ามันประมาณนั้น บางทีก็ลอยเป็ นแพอยูที่ผิวน้ าในชักโครก
                      ั
             ั
  หลังจากถ่ายเสร็ จ ให้พกสัก 1-2 ชัวโมง เพราะร่ างกายยังไม่ฟ้ื นเท่าไร แล้วจากนั้นก็ทานได้ตามปรกติ
                   ่
 ่
สิงที่ต้องเตรี ยมสาหรับการทา Liver Detox ตับวิธีที่ 4 ในการล้ างทาความสะอาดนี ้ ควรทาในวันหยุดเช่นวันเสาร์ เพื่อจะได้ หยุดพักต่อในวันถัดไป

       น ้ามันมะกอกบริ สทธิ์ ½ ถ้ วย
                ุ
       มะนาว 3 ลูก
       ดีเกลือ 4 ช้ อนโต๊ ะ
       น ้าสะอาด 3 ถ้ วย 1 ถ้ วย = 250 มล.**
       1.  รับ ประทานอาหารเช้ าและอาหารกลางวันที่ปราศจากไขมันเช่น ซีเรี ยลกับผลไม้ , น ้าผลไม้ , ขนมปั งและแยมหรื อน ้าผึ ้ง (ไม่มีนม
                                        ้                                ่
         หรื อเนย) มันฝรั่งหรื อผักอื่น ๆ นาไปอบปรุงรสด้ วยเกลือเท่านัน จะเป็ นการสร้ างน ้าดีและเพิ่มแรงดันในตับ ยิ่งมีแรงดันสูงก็จะยิง
               ่
         ทาให้ ก้อนนิวหลุดออกมาก
                     ้
  2. 2 โมงเย็น : ห้ ามดื่มหรื อกินอะไรทังสิ ้นหลังบ่ายสองโมงเย็นไปแล้ ว หากไม่ทาตามกฎอาจมีอาการไม่สบายเล็กน้ อยได้            ช่วงเวลา
    นี ้ให้ เตรี ยมน ้าดีเกลือเอาไว้ ให้ พร้ อม โดยการผสมดีเกลือ 4 ช้ อนโต๊ ะ ในน ้า 3 ถ้ วยที่เตรียมเอาไว้ ใส่เหยือกหรื อภาชนะสาหรับน ้า
    ดื่ม น ้าที่ผสมนี ้จะใช้ ดื่มได้  4   ้      ้
                        ครัง โดยแต่ละครังจะริ นเพียง  ¾         ้
                                         ของแก้ ว จากนันนาน ้าดีเกลือที่ผสมแล้ วใส่ต้ เู ย็น (เพื่อความ
                 ้       ี            ้                   ่
    สะดวกในการใช้ ดื่มแต่ละครัง และรสชาติที่ดกว่าดื่มแบบไม่เย็น เท่านัน) (สูตรการผสมน ้าดีเกลือนี ้สามารถเปลียนจากน ้า
                                         ้            ี่
    สะอาด 3 ถ้ วย เป็ นน ้าอย่างอื่นแทนได้ เช่นน ้าผลไม้ สด หรื อน ้าแอ๊ ปเปิ ลสด เพื่อให้ ได้ รสชาติทดีขึ ้น)
                            ่
  3. 6 โมงเย็น : ดื่มน ้าดีเกลือที่ผสมไว้ แก้ วที่หนึง (3/4 ของแก้ ว) ในกรณีที่ไม่ได้ เตรี ยมเอาไว้ ตามวิธีการข้ างต้ น ให้ ผสมดีเกลือ 1

                                                     ี
    ช้ อนโต๊ ะกับน ้า ¾ ของแก้ ว โดยอาจเติมผงวิตามินซี 1/8 ของช้ อนชา เพิ่มลงไปเพื่อให้ ได้ รสชาติที่ดขึ ้น - - หลังจากดื่มน ้าดีเกลือ
    ไปหนึงแก้ วแล้ ว ให้ เตรี ยมน ้ามันมะกอกบริ สทธิ์และน ้ามะนาวไว้ ให้ พร้ อม
       ่                   ุ
                                                ่      ่
    ทางเลือกเพิ่ม เติม ทางที่ 1: หากลืมดื่มน ้าดีเกลือตอน 6 โมงเย็น ให้ ดื่มทีเดียวตอน 2 ทุม แต่อย่างอืน ๆ ให้ คงไว้ ตามเดิม ไม่
         ่                 ่
    ต้ องเปลียนแปลงอะไรอีก หลาย ๆ คนถ่ายก้ อนนิวออกมาได้ แม้ ในการดื่มน ้าดีเกลือในปริมาณน้ อย ๆ แต่หากยังไม่มีอะไร
             ้    ้
    ออกมา ให้ ทาเต็มขันตอนในครังถัดไป
      ่                  ่               ้ ่                ึ
  4. 2 ทุม : ดื่มน ้าดีเกลือแก้ วที่สอง แม้ วาจะไม่ได้ รับประทานอาหารใด ๆ ตังแต่บายสองโมงเย็น แต่ก็จะไม่ร้ ู สกหิว ให้ เตรี ยมตัวให้

         ้
    พร้ อมในขันตอนต่อไป
      ่                ุ            ้                    ้
  5. 3 ทุม 45 นาที : ริ นน ้ามันมะกอกบริ สทธ็ ½ ถ้ วย, ล้ างมะนาวทัง 3 ลูกให้ สะอาดแล้ วเช็ดให้ แห้ ง จากนันบีบมะนาวลงไปในถ้ วย

    อีกใบ แล้ วใช้ ส้อมเขี่ยเนื ้อมะนาวออก จะได้ น ้ามะนาวอย่างน้ อย ½ ถ้ วย แล้ วนาน ้ามันมะกอกที่ตวงไว้ ผสมกับน ้ามะนาวที่บีบไว้
                                      ้      ่
    เขย่าให้ เข้ ากันเป็ นเนื ้อเดียว ได้ เวลาเข้ าห้ องน ้าสัก 1-2 ครังแล้ ว แม้ วาจะเข้ าห้ องน ้าบ่อยช่วงนี ้ก็จาเป็ นต้ องเข้ า อาจจะใช้ เวลา
        ่            ่          ้      ่       ่
    ถึง 4 ทุม แต่อย่าให้ ช้าเกิน 4 ทุม 15 นาที ไม่อย่างนันจะได้ ก้อนนิวน้ อยลงกว่าทีควร
  6. 4   ่
      ทุม : ดื่มน ้ามันมะกอกผสมมะนาวที่เตรี ยมไว้ แล้ วเริ่ มจิบ หากใช้ หลอดดูดก็จะง่ายขึ ้น หลังจากดื่มเรี ยบร้ อยแล้ วให้ รอ
                                   ี่                                ุ
    ประมาณ 5 นาที (อาจเป็ น 15 นาที ในผู้ที่อายุมากแล้ วหรื อผู้ทมีร่างกายอ่อนแอ) เมื่อดื่มแล้ วให้ เดินไปที่เตียงนอนให้ เร็ วที่สด
       ้                                                         ่
    จากนันให้ รีบนอนลงทันที หากไม่รีบนอนลงอาจทาให้ การกาจัดก้ อนนิ่วไม่สาเร็ จ ยิ่งรี บนอนลงเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งกาจัดก้ อนนิว
           ้                                                ้
    ได้ มากเท่านัน โดยนอนหงายหนุนหมอน แล้ วลองคิดว่าตอนนี ้กาลังเกิดอะไรขึ ้นบ้ างในตับเรา พยายามนอนให้ นิ่งเช่นนัน
               ึ ่                                           ึ
    ประมาณ 20 นาที จะรู้สกได้ วาขบวนก้ อนนิ่วเหมือนลูกแก้ วกลิ ้งอยู่ ลังผ่านไปยังท่อน ้าดี ขณะนี ้จะไม่มีความรู้สกว่าเจ็บปวดใด
      ้
    ๆ ทังสิ ้น เนื่องจากวาล์วท่อน ้าดีกาลังเปิ ด (เป็ นผลมาจากดีเกลือ) ไม่ต้องกังวล แล้ วพยายามนอนให้ หลับ
             ื่                                       ่
  เมื่อตื่นนอนแล้ วให้ ดมน ้าดีเกลือที่ผสมเหลือจากเมื่อวัน ถือเป็ นแก้ วที่สาม หากมีอาการท้ องอืดหรือคลืนไส้ ให้ รอจนกว่าจะหายจึง
                         ่
  ค่อยดื่มน ้าดีเกลือ แล้ วกลับไปนอนต่อ ห้ ามดืมก่อน 6 โมงเช้ า
    ่                              ้
  2 ชัวโมงต่อมา : ดื่มน ้าดีเกลือแก้ วสุดท้ าย แล้ วกลับไปนอนอีกครัง

       ้    ่                   ่                ่ ่
  หลัง จากนันอีก 2 ชัวโมง : เริ่ มทานน ้าผลไม้ ได้ , ครึ่งชัวโมงถัดไปรับประทานผลไม้ ได้ , หนึงชัวโมงถัดไปทานอาหารปกติได้ แต่ควร
  ทานน้ อย ๆ
                                                                ้
ก่อนจะทาการ Liver Detox ตับด้ วยวิธีที่ 5 ต้ องทาร่างกายให้ แข็งแรง จิตใจต้ องพร้ อมเต็มที่ การทา Liver Detox เสียก่อน หลังจากนันมา
เตรี ยมการทา Liver Detox ได้ เลย

     น ้าเปล่า
     ดีเกลือ
     น ้ามะนาว
     น ้ามันมะกอก
          ้
     น ้าแอปเปิ ล 100 % หรื อปั่ นแยกน ้าแยกกาก /น ้าสับปะรด ปั่ นแยกน ้าแยกกาก /น ้ามะละกอดิบ+ห่าม หรื อปั่ นแยกน ้าแยกกาก / น ้า
     มะขาม+น ้าผึ ้ง+น ้าหมักผลไม้ /น ้าอ้ อยสด+มะนาว
    05.00 น. ตื่นนอน ทาธุระส่วนตัว และทา Liver Detox ตับ

    05.30 น. ออกกาลังกายตามที่ชอบหรื อถนัด
    06.00 น. ดื่มน ้าเปล่าหรื อน ้าสมุนไพร

                                   ่    ้
     07.00 น. เวลาหิวให้ ดื่มน ้าต่อไปนี ้ (เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึงหรื อทังหมดก็ได้ )

     „        ้
       น ้าแอปเปิ ล 100 % หรื อปั่ นแยกน ้าแยกกาก หรื อ
     „  น ้าสับปะรด ปั่ นแยกน ้าแยกกาก หรื อ
     „  น ้ามะละกอดิบ+ห่าม หรื อปั่ นแยกน ้าแยกกาก หรื อ
     „  น ้ามะขาม+น ้าผึ ้ง+น ้าหมักผลไม้ หรื อ
     „  น ้าอ้ อยสด+มะนาว
                ุ
     15.00 น. หยุดน ้าผลไม้ ทกชนิด ยกเว้ นน ้าเปล่า

    17.00 น. ทา Liver Detox ตับ

    18.00 น. ดื่มดีเกลือ 1 ช้ อนชา ต่อน ้า ครึ่ งแก้ ว

    20.00 น. ดื่มดีเกลือ 1 ช้ อนชา ต่อน ้า ครึ่ งแก้ ว

    22.00 น. ดื่มน ้ามะนาวและน ้ามันมะกอกบีบเย็นในอัตราส่วนดังนี ้

     „  น ้ามะนาว 150 ซีซี
     „  น ้ามันมะกอก 150 ซีซี
     „                        ่
       บรรจุข้อ 1+2 ในขวดแล้ ว เขย่าให้ เข้ ากัน ดืมทันที ไม่ให้ เกินเวลา 22.15 น.

                     ัิ ั
หลังดื่มน ้ามันมะกอก และน ้ามะนาว ให้ ปฏิบตตวดังนี ้

    นอนตะแคงขวา หรื อ นอนหงาย (หัวสูง)
                         ึ          ุ
     ถ้ ากลัวอาเจียนให้ ประคับประคองตัวเองให้ ถง 02.00 น. หรื อใช้ ถงน ้าร้ อนประคบที่ท้อง
    ของเสียจากตัวจะเริ่มออกมาประมาณ 02.00 น. ให้ เก็บของเสียต่าง ๆ ไว้
    06.00 น. ตื่นนอน และทาธุระส่วนตัว

    06.30 น. ออกกาลังกาย

    07.00 น. ทางานตามปกติ

                   ้     ้
     10.00 น. ทาดีท็อกซ์ เก็บพิษทังหมดไว้ ตังแต่

    02.00 น. หรื อถ่ายเอง และรวมกับดีท็อกซ์
                        ุ
     ไม่อยากไม่อยากโทร ไม่อยากป่ วย อยากมีสขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ดูดีมีชีวิตชีวา ควรทา Liver Detox เพื่อสุขภาพ ตับมีหน้ าที่
                                      ่
สาคัญหลายประการ อาทิ ควบคุมระบบการเผาผลาญอาหารภายในร่างกาย สังเคราะห์และหลังเอ้ นไซม์เพื่อช่วยในการย่อยและการดูดซึม เก็บ
สารที่ใช้ ในการสร้ างฮีโมโกลบิน เก็บวิตามิน  A,D,E,K  แร่ธาตุ และไขมัน ควบคุมสมดุลฮอร์ โมนในร่างกาย และยังเป็ นศูนย์กลางการล้ างพิษของ
                                                 ร่างกายโดย   80 – 90%    ของการทาลาย
                                                         ่ ั ่             ่
                                                      พิษอยูที่ตบซึงสารพิษที่เรารับเข้ าสูต
                                                 ร่างกาย เช่น สารกันบูด สี สารปรุงแต่ง ยา
                                                 ฆ่าแมลง เครื่ องสาอางค์ กาแฟ บุหรี่
                                                 แอลกอฮอล์     การสุดดมและการซึมผ่าน
                                                 ผิวหนังของสารพิษในสภาพแวดล้ อม หรื อ
                                                    แม้ แต่สารพิษที่ร่างกายผลิตเองจากแรง
                                                 กระตุ้นภายในและภายนอกร่างกาย เช่น
                                                                    ่
                                                 ความเครี ยด ทางานหนัก พักผ่อนน้ อย ซึง
                                                     ่               ั
                                                    สิงแวดล้ อมและวิธีชีวิตในปั จจุบนทาให้
                                                     ร่างกายของเราถูกรุมเร้ าด้ วยสารพิษ
                                                  จานวนมหาศาลส่งผลร้ ายทาลายเซลล์แล
               ่          ุ                       ่
อวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้ เสือมสภาพเป็ นผลทาให้ สขภาพทรุดโทรมแก่ก่อนวัย และเกิดโรคร้ ายตามมา ซึงผู้ที่มีความผิดปรกติเกี่ยวกับตับอาจมี
               ้      ่ ั                             ู
อาการหรื อมีอาการแสดงก็ได้ ทังนี ้ขึ ้นอยูกบความรุนแรง ชนิดของโรค และระยะของโรคทีเ่ กิดขึ ้น บางกรณีผ้ ป่วยก็จะมีความก้ าวหน้ าไปมาก แต่
            ้
อย่างไรก็ตามการดูแลและปงอกันก่อนที่จะเกิดโรคตับจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญและไม่ควรมองข้ ามเป็ นอย่างยิ่ง
                               ่
       ช่วยสร้ างเอ็นไซม์ชนิดต่างๆ หลายชนิดในรางกายที่ชวยตับในการกาจัดสารพิษออกจากร่างกาย
       ้
       ปองกันตับจากสารพิษ ยา สารเคมี หรื อ แอลกอฮอล์
       ้
       ปองกันตับจากสารพิษ ยา สารเคมี หรื อแอลกอฮอล์
           ั ้                          ้                     ่      ู
       ช่วยให้ ตบฟื นตัวเร็วขึ ้น เร่งการขับสารพิษตกค้ างในร่างกาย ปกปองตับจากการทาเคมีบาบัด ในผู้ป่วยมะเร็ง เพิมสารต้ านอนุมล
                                           ั    ู      ู
       อิสระ( Antioxidants) ที่ช่วยต่อต้ านการทาลายเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ตบไม่ให้ ถกทาลายจากอนุมลอิสระ
                  ิ ุ                           ่
       ช่วยเสริ มสร้ างระบบภูมค้ มกันของร่างกายให้ แข็งแรง สามารถต่อต้ านเชื ้อโรคและสิง แปลกปลอม บรรเทาความรุนแรงของหวัด      &

       อาการภูมิแพ้
                            ู
       ช่วยให้ ร่างกายสามารถรี ไซเคิลสารต้ านอนุมลอิสระตัวอื่นๆ กลับมาใช้ ได้ ใหม่ เช่น วิตามินซี
                   ั
       ช่วยลดการสะสมของไขมันที่ตบ และลดการเกาะตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด
         ้       ั                           ั    ่
       ช่วยปองกันและต่อสู้กบโรคมะเร็ง ช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ และคืนความสดชื่นให้ กบเซลล์ ทัวร่างกาย
       ช่วยเสริ มสร้ างความแข็งแรงของเนื ้อเยื่อในร่างกาย โดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวข้ องกับผิวหนัง คอลลาอิลาสติน เส้ นเอ็นและความแข็งแรง
          ่
       ยืดหยุนของหลอดเลือด

        Andreas Moritz   ชาวเยอรมัน ผู้เชี่ยวชาญในการล้ างตับ เขียนไว้ ในหนังสือ The Liver and Gallbladder Miracle
                                      ้
        Cleanse (มหัศจรรย์ ของการทา Liver Detox ตับและถุงนาดี) ใน Introduction หน้ า IX ว่ า “To have a clean liver
        equals having a new lease on life, regaining youthfulness and growing young” การล้ างพิษตับเท่ ากับการได้
                                ้    ้
        ชีวิตใหม่ และย้ อนวัยคืนความเป็ นหนุ่มเป็ นสาวขึนมาอีกครัง
แพทย์จะจัดสูตรผสมพิเศษในน ้าเกลือแล้ วให้ ทางเหลอดเลือด ใช้ เวลาประมาณ     90-120              ่
                                             นาที โดยทาปฏิกิริยาเปลียนสารพิษที่ไม่ละลายน ้า เช่น
สารโลหะหนัก สาระระเหย ยาฆ่าแมลง เป็ นต้ น ให้ เป็ นสารละลายน ้า ได้ ดีขึ ้น แล้ วกาจัดออกจากร่างกายผ่านทางสาไส้ แล้ วจึงถูกขับออกในรูป
               ่
อุจจาระ บางส่วนถูกดูดซึมกลับสูกระแสเลือดและขับออกทางไตในรูปปั สสาวะ
  1.  รับการตรวจวิเคราะห์เลือด Live Blood Analysis** และ ตรวจเอนไซม์และเชื ้อไวรัสตับอักเสบบี (ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที) ไม่
     จาเป็ นต้ องงดน ้าหรื ออาหารก่อนเข้ ารับการตรวจ
  2.                                             ั           ่
     พบแพทย์หรื อผู้เชียวชาญปรึกษาปั ญหาสุขภาพ : การแพทย์แนวทางผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปั จจุบนและการแพทย์ทางเลือก ซึง
         ้
     ร่างกายทังระบบแบบองค์รวม
                               ่
การทา Liver Detox ตับโดยสูตรผสมในน ้าเกลือให้ ทางหลอดเลือด ซึงร่างกายสามารถดูดซึมนาไปใช้ ได้ โดยตรงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ เวลา
ประมาณ 90-120 นาที ในขณะที่ทา Liver Detox ตับสามารถทากิจกรรมดูหนัง อ่านหนังสือ ผ่อนคลายได้ ตลอดเวลาในการทา Liver Detox
ตับ หลังการทา Liver Detox ตับด้ วยสูตร Wholly Medical คุณจะไม่มีอาการอ่อนเพลีย ท้ องเสีย หรื ออาการข้ างเคียงอื่นๆ ตามมา ตรงกันข้ าม
                    ึ                 ึ
หลังจากทา Liver Detox ตับกลับทาให้ ร้ ูสกกระฉับกระเฉง สดชื่นขึ ้นอย่างรู้สกได้
               ่                        ั้
การตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดสด ซึงบ่งบอกสภาวะที่แท้ จริ งของร่างกายด้ วยเทคโนโลยีขนสูง โดยผลการวิเคราะห์จะแสดงความสมบูรณ์ของเม็ด
                                                               ่
เลือดให้ ทราบทันที ผลที่ได้ จาการวิเคราะห์ อาทิ ไขมัน สารตกค้ างในเลือด สารพิษโลหะหนัก ระบบการย่อย การทางานของตับ เป็ นต้ น ซึงมี
                 ่                            ่   ้        ่ ู
ประสิทธิภาพช่วยในการประเมินความเสียงในการเกิดโรค และความเสื่อมต่างๆ ของร่างกาย เพื่อนาไปสูการฟื นฟูและการรักษาทีถกวิธี สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและกรุณาโทรสารองนัดล่วงหน้ า 1-3 วัน ก่อนการเข้ ารับบริ การทา Liver Detox ตับ
          ่    ่
     สอบถามเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดการทา Chelation โดยตรงที่ Wholly Medical Center
                      ั้        ุ
                  ตึก 253 ชน 21 อโศก ซอยสุขมวิท 21
             ตรงข ้าม มศว. ประสานมิตร ติดรถไฟฟ้ าใต ้ดินสถานีเพชรบุร ี

               โทร.02-664-3027 9.00 - 19.00 น. ทุกวันไม่เว ้นวันหยุดราชการ
                 Email:crm@whollymedical.com ตลอด 24 ชวโมง  ั่
เพื่อส่งเสริ มให้ระบบล้างพิษทั้งสองของตับทางานได้ดีตามปกติ
    โปรตีน เช่น ไข่ ปลา
    ผัก เช่น กะหล่าปลี บร็ อคเคอลี เทอร์นิป กะหล่าดาวหอมหัวใหญ่ ถัวฟักยาว คะน้า และถัวเหลืองที่อุดมไปด้วยกามะถันธรรมชาติ
                                   ่         ่
    กรดไขมันบางตัว ( เช่น กรดไขมันโอเมก้า 3 และ 6 )มีความสาคัญในกระบวนการล้างพิษขั้นที่หนึ่งซึ่งกรดไขมันที่วามักพบอยูมากใน
                                                        ่    ่
     ปลาน้ าเย็น เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า และน้ ามันเมล็ดแฟล็กซ์
    อาหารอื่นๆ ที่มีกรดไขมันชนิดนี้ ได้แก่ น้ ามันที่ทาจากเมล็ดดอกทานตะวัน และถัววอลนัท น้ ามันดอกอีฟนิ่งพริ มโรส น้ ามันวีทเจิร์ม และ
                                          ่
     น้ ามันงา

          ้                              ่
   ซึ่งทั้งหมดนี้ตองผ่านกรรมวิธีหีบเย็นเท่านั้นและต้องใช้น้ ามันเหล่านี้โดยไม่ผานความร้อน นอกจากนี้สมุนไพรบางตัว ยังมีคุณสมบัติเสริ มการ
   ทางานของระบบล้างพิษทั้งสองขั้นตอนนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อในที่น้ ีได้แก่ ขมิ้นชัน เซจ โรสแมรี่ กระเทียม เมล็ดผักชีลาว เมล็ดหอมป้ อม
   สารอาหารบางอย่างช่วยเสริ มในการทางานของระบบล้างพิษของ “ ตับ “ ได้แก่

    วิตามินบี 12 กรดโฟลิก ซีลีเนียม ชาเขียว เซนต์แมรี่ ส์ธิสเทิลไกลซีน โคลีน ทอรี น เมไธโอนิน

เซนต์แมรี่ ส์ธิสเทิล ( Silyburm marianum ) มีสรรพคุณในการดึงสารพิษออกจากเนื้อเยือได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ โดยเฉพาะจากเนื้อเยือของตับซึ่งเป็ น
                                        ่                     ่
                                                   ้
แหล่งสะสมของสารพิษนานาชนิด เราสามารถน้ ามาชงดื่มเป็ นชาขมหรื อกินเป็ นยาเม็ดหลังรับประทานอาหารผักสี สมต่าง ๆ ก็ดี เพื่อให้สมุนไพร
ทางานได้ดีข้ ึน

     เนื่องจากฤทธิ์ของสมุนไพรค่อนข้างแรงเมื่อนามากินกับผลไม้อาจทาให้ฤทธิ์กรดของผลไม้แรงมากเกินไป หากจะกินในรู ปเม็ดให้ลองกิน
สักครึ่ งเม็ดก่อนเพราะถ้ากินทั้งเม็ดทีเดียวตั้งแต่แรกอาจจะทาให้รู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อยได้  มักแนะนาให้คนไข้กินสมุนไพรชนิดนี้ หลังอาหารมื้อ
                                                ่
กลางวันเพื่อปล่อยให้ตบได้ลางพิษ หลังจากเริ่ มทางานไปแล้ว 5 ‟ 6 ชัวโมง ถุงน้ าดีเป็ นอวัยวะที่อยูต่อลงมาจากตับทาหน้าที่คล้ายเป็ นถุงดักจับ
           ั  ้                   ่
                                                ั
สารพิษที่เล็ดลอดออกมาจากการกรองพิษของ “ตับ “ หรื อถูกกรองเพียงบางส่วน อาการผิดปกติที่ถุงน้ าดีสงเกตได้จากอาการไม่สบายตัวหรื อปวด
         ้              ั
ศีรษะเล็กน้อย แต่ถาอาการรุ นแรงมากก็จะรู ้ได้ทนทีเวลาที่อาเจียนออกมาเป็ นน้ าดี หรื อตรวจพบนิ่วในถุงน้ าดี ซึ่งเป็ นภาวะที่เกิดขึ้นได้เสมอถ้าถุง
น้ าดีทางานได้ไม่เต็มประสิ ทธิภาพตับจะขับของเสี ยออกมาในรู ปของน้ าดีที่จะถูกส่งต่อไปยังถุงน้ าดีก่อนที่จะส่งไปยังลาไส้ น้ าดีประกอบไปด้วย
คอเลสเตอรอล เลซิทินและสารประกอบที่เรี ยกบิลิรูบิน และสารพิษบางอย่าง

ข้ อมูลอ้ างอิง whollymedical.com, blog.eduzones.com/chanthaburi/35727, เพเนโลป ซาช : เขียน กานต์รวี ทองพูล, พิมพ์ชนก ฐานิต
สรณ์ แปลและเรี ยบเรี ยงโดย Acnethai.com

				
DOCUMENT INFO
Description: การทำ Liver Detox ตับ เป็นวิธีการที่ง่ายและมีประโยชน์กับร่างกายมาก โดยปรกติคนจะมีนิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วในตับมากถึง 90% ซึ่งนิ่วพวกนี้จะทำให้ประสิทธิภาพของตับในการดูดซับสารพิษจากอาหารหรือสิ่ง ที่เข้าไปในร่างกายลดลง เมื่อไม่มีนิ่ว ตับของคุณก็จะดูดซับสารพิษต่างๆที่เข้าไปในร่างกายได้เต็ม 100% จนกระทั่งันเกิดขึ้นมาอีก ไม่เว้นแม้แต่เด็กก็มีเหมือนกัน ถ้าตับของคุณเต็มไปด้วยนิ่วร่างกายก็จะต้องใช้กำลังส่วนอื่นขับมันออกไป ผิวของคุณก็รวมอยู่ในกระบวนการนี้ด้วย นิ่วพวกนี้เกิดจากการกินอาหารที่เป็นพิษกับร่างกาย การสูดเอาอากาศที่เป็นพิษเข้าไปในร่างกาย รวมทั้งน้ำดื่มที่เราดื่มเข้าไปถ้าคุณสามารถกำจัดนิ่วพวกนี้ออกไปจากร่างกาย อวัยวะต่างๆในร่างกายคุณก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพรวมทั้งช่วยทำให้ผิวพรรณดูดีขึ้นได้มีการสำรวจผลจากคนที่เป็นสิวแล้วทำการทำ Liver Detox ตับ