KAVITA by prashanttamburi53

VIEWS: 75 PAGES: 5

									                 Government of Karnataka
   Application Form For The Recruitment For The Post Of Secondary School Assistant
        Masters Grade II And Physical Education Grade I 2012-2013
1  C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ / Notification No. & Date        ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ - ¸ÀASÉå: C1/¥Ëæ±Á²£ÉÃ/01/2012-13, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 02£ÉÃ
                                       K¦æ¯ï 2012
                                                       R)
2  Cfð¸ÀASÉå / Application No.                       2016041

3  C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ (zÀ¥Àà CPÀëgÀUÀ¼À°è, ¤ªÀÄä J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.      KAVITA SOMPUR
                                                      ST
   CAPÀ¥ÀnÖ / vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ) / Applicant’s Name
   (In Capital letters - as in SSLC or equivalent exam marks
                                                    l(H
   card)
4  ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ / Date of Birth                      20 Sep 1983

5  «¨sÁUÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ (²PÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ EaÒ¹gÀĪÀ «¨sÁUÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ)    Bangalore
                                                 l
                                               Ce
   / Division Name (In which Division do you wish to
   select for teachers post)

6  f¯ÉèAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ (¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä EaÒ¹gÀĪÀ  Bangalore North
                                          on
   f¯ÉèAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ) / District Name (In which District do you
   wish to take the Competitive Examination)
                                        si

7  Cfð ¸À°è¹gÀĪÀ «µÀAiÀÄ /«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ (MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ          1.Arts - English
   «µÀAiÀÄUÀ½UÉ DAiÉÄÌ §AiÀĸÀĪÀªÀgÀÄ DzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß
                                  is


   £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ.) / Applying for the Post/s of (Give
                                  m   attention to priority of the posts if applying for more than
   one post)
                             Ad
8  °AUÀ / Gender                              Female

9  ¥ÀæªÀUÀð / Category                           2A

10  CAUÀ«PÀ®gÉ? / Are You physically challenged?               No
                      ed
                     iz
11  1-10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ         No
                  al
   ªÀiÁrgÀªÀgÉ? / Have you studied in Rural Area from 1st to
   10th Std?
              r
            nt
12  1-10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ        Yes
   ªÀiÁrgÀªÀgÉ? / Have you studied in Kannada Medium from
        Ce
   1st to 10th Std.
13  ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÉÃ? / Are you Ex-military Person ?             No

13a ºËzÁzÀ°è JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀÄ«j? / If Yes Specify        ---
  No.of Years of service
14  ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ CªÀ®A©üvÀgÉÃ? / Are you Dependents of           No
   Ex-Service Man?
14a ºËzÁzÀ°è CªÀgÀ ¸ÀA§Azs / If Yes specify relationship           ---

15  ºAiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀgÉÃ? / Do you come under Project            No
   Displaced Person
15a ºËzÁzÀ°è D¹Û PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀµÀð / If yes, Property        ---
  Acquired Year
16  ¤ÃªÀÅ UËgÀªÀ ²PÀëPÀgÁV ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¸ÉêÉøÀ°è¹gÀÄ«gÁ?   0
   ºËzÁzÀ°è JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ / If Served as Honorary Part
   Time Teacher in Govt. Schools (No. of Completed Years)
17  ¤ÃªÀÅ d£ÀUÀtwAiÀÄ°è ¸ÉêÉøÀ°è¹gÀÄ«gÁ? ºËzÁzÀ°è JµÀÄÖ      0
   ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ / If Served in population census work on
   contract basis (No. of Completed Years)
18   ¥Àæ¸ÀÛvÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀÄ«gÉÃ? / Are you currently an Employee  None
    of
19  PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½ /PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï  No
   ¤AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïð£ÀÄß
                                                 R)
   ºÉÆA¢gÀÄ«gÁ? / Possess any Kannada Certificate Course
   by KSEEB / Kannada Sahithya Parished
                                                ST
20   SSLC Details
                                              l(H
a.)  J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ªÀiÁzsÀåªÀÄ / S.S.L.C Medium           Kannada

b.)  J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. AiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¨sÁµÁ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ / Languages studied at S.S.L.C.
                                            l
   ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ / First Languages                Kannada
                                          Ce
   ¢éwAiÀÄ ¨sÁµÉ / Second Languages                English

21   PUC Details
                                       on
a.)  ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. GwÛÃtðgÁzÀ ªÀµÀð / II PUC Year of      2002
   Passing
                                    si

b.)  ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀiÁzsÀåªÀÄ / PUC Medium               English
                                is


c.)  ¦.AiÀÄÄ.¹. AiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¨sÁµÁ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ / Languages Studied at PUC
                               m   ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ / First Languages                Kannada
                           Ad
    ¢éwAiÀÄ ¨sÁµÉ / Second Languages                English

22  Bachelor Degree Details - 1
                     ed
a.) ¥ÀzÀ« «zÁåºÀðvÉ /vÀvÀìªÀiÁ£À / Qualification Degree /       B.A
  Equivalent
                   iz
b.) ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄ / University Studied       Gulbarga
                                   2006
                 al
c.) ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è GwÛÃtðgÁzÀ ªÀµÀð / Year of Passing
d.) UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ (J¯Áè ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj) / Maximum Marks      1900
              r
  (Total of all years)
            nt
e.) UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ (J¯Áè ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj) / Obtained Marks     1430
        Ce
  (Total of all years)

f.) ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ / Percentage
g.) ±ÉæÃt / Grade
h.) ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ / Medium in Degree   Kannada
i.) ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ / Languages studied at degree level

   ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ / First Languages                Kannada
   ¢éwAiÀÄ ¨sÁµÉ / Second Languages                English
j.) ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ LaÒPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ / Optionals studied at degree level
   ªÉÆzÀ®£Éà LaÒPÀ «µÀAiÀÄ / First Optionals              English

   JgÀqÀ£Éà LaÒPÀ «µÀAiÀÄ / Second Optional               Political Science
   ªÀÄÆgÀ£Éà LaÒPÀ «µÀAiÀÄ / Third Optional               Other-STATASTICS


22  Bachelor Degree Details - 2
a.) ¥ÀzÀ« «zÁåºÀðvÉ /vÀvÀìªÀiÁ£À / Qualification Degree /         B.A
  Equivalent

b.) ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄ / University Studied          Gulbarga
c.) ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è GwÛÃtðgÁzÀ ªÀµÀð / Year of Passing             2006
d.) UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ (J¯Áè ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj) / Maximum Marks        1900
                                                   R)
  (Total of all years)

e.) UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ (J¯Áè ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj) / Obtained Marks        1430
                                                 ST
  (Total of all years)

f.) ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ / Percentage
                                                l(H
g.) ±ÉæÃt / Grade
h.) ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ / Medium in Degree     Kannada
                                              l
                                             Ce
i.) ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ / Languages studied at degree level

   ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ / First Languages                   Kannadaon
   ¢éwAiÀÄ ¨sÁµÉ / Second Languages                   English
j.) ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ LaÒPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ / Optionals studied at degree level
                                      si
   ªÉÆzÀ®£Éà LaÒPÀ «µÀAiÀÄ / First Optionals              English
                                 is


   JgÀqÀ£Éà LaÒPÀ «µÀAiÀÄ / Second Optional               Political Science
                                m   ªÀÄÆgÀ£Éà LaÒPÀ «µÀAiÀÄ / Third Optional               Other
                            Ad
23  B.Ed / B.P.Ed Details -       1
a.) ªÀÈwÛ¥ÀgÀ «zÁåºÀðvÉ / Professional Qualification            B.Ed
b.) GwÛÃtðgÁzÀ ªÀµÀð / Year of Passing                   2007
                      ed
c.) UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ (J¯Áè ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj) / Maximum Marks        1400
  (Total of all years)
                    iz
d.) UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ (J¯Áè ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj) / Obtained Marks        1132
                 al
  (Total of all years)
e.) ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ / Percentage
              r
             nt
f.) ±ÉæÃt / Grade
        Ce
g.) ©.ErAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¨ÉÆÃzsÀ£Á «¢ü / Methods Studied in B.Ed
   ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£Á «¢ü / First Method                English
   ¢éwÃAiÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£Á «¢ / Second Method                History


24   PG Degree Details
a.)  ¤ÃªÀÅ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀgÉÃ? / Have  Yes
    you studied Post Graduation
b.)  jÃf£À¯ï E¤ì÷ÖlÆåmï D¥sï JdÄPÉõÀ£ï zÀQët ¨sÁgÀvÀ ¢AzÀ        False
    ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ r¥ÉÆèªÀÄ ªÀiÁrgÀÄ«gÁ? /
    Possess P.G Diploma from R.I.E South India
c.)  ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¨sÁµÁ «µÀAiÀÄzÀ°è     English
   ªÀiÁrgÀÄ«j? / Mention Post Graduate degree in applied
   language
d.)  ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ r¥ÉÆèêÀiÁªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ  None
   ¨ÁµÁ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁrgÀÄ«j? / Possess any diploma in
   applied post medium (language) from recognized
   university.

   Choice
25  ²PÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ°è DzÀåvÁ£ÀĸÁgÀ f¯ÉèAiÀÄ   1.Bangalore North, 2.Chitradurga, 3.Davanagree, 4.Kolar, 5.Shimoga,
   ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ / If selected for teachers post, choice of    6.Tumkur, 7.Ramanagara
   Districts in order of preference for
                                                R)
   Contact Information
26  vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ / Mother's Name                MEENAKSHI
                                               ST
27  vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ / Father's Name               SIDDARAM
                                             l(H
28  ¥Àw / ¥ÀwßAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ / Name of the Spouse          BASAVARAJ

29  ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAZÉ «¼Á¸À / Name and Postal Address      KAVITA W/O BASAVARAJ SHEELVANT H NO 2-909/42/1
                                   GREENHILLS COLONY GANESH NAGAR GULBARGA
                                           l
                                         Ce
30  ¦£ï PÉÆÃqï / Pin code                     585105

31  J¸ï.n.r. PÉÆÃqï / STD Code                   08472

                                   249363
32  zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå / Telephone Number
                                      on
33  ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå / Mobile Phone Number             8971756364
                                   si

34  E-ªÉÄïï / E-mail                       ananya.net@gmail.com
                                   is


35  SÁAiÀÄA «¼Á¸À / Permanent Address               KAVITA W/O BASAVARAJ SHEELVANT H NO 2-909/42/1
                                   GREENHILLS COLONY GANESH NAGAR GULBARGA
                                  m36  ¦£ï PÉÆÃqï / Pin code                     585105
                             Ad
37  J¸ï.n.r. PÉÆÃqï / STD Code                   08472

38  zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå / Telephone Number              249363
                      ed
   Payment Details
39  ZÀ®£ï ¸ÀASÉå £ÀªÀÄÆ¢¹ / Challan /Journal No.          508693
                    iz
40  ªÉÆvÀÛ / Amount Paid                      420
                 al
41  ¨ÁåAQ£À ºÉ¸ÀgÀÄ / Bank Name                  STATE BANK OF MYSORE
              r
42  AiÀiÁªÀ f¯ÉèAiÀÄ ¨ÁåAPï / Bank City              GULBARGA
            nt
43  ¨ÁæAZï PÉÆÃqï / Branch Code.                  40702
        Ce
     Candidate's Thumb Impression                                   Candidate's Signature
If any of the information provided in the application form is found to be false/incorrect, the application is liable to be rejected at any point of time
and the post for which he/she is selected if any, is also liable to be cancelled at any stage and action to be taken as per law.

                                 DECLARATION:

     I here by declare that all the contents entered in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I
have read the rules and understand that in the event of any information being found false or ineligibility being detected before or after the
selection, my application is liable to be rejected. The Department (SRC) /Government can take action against me under rule 20 of the KCSR. I
have read the rules and instruction carefully and hereby undertake to abide by them. I further declare that I fulfill all the eligibility condition
regarding are, educational qualification, reservation etc. wherever applicable, prescribed for the post/examination.
                                                  R)
                                                         Candidate's Signature
                                                 ST
              CAUTION : CANDIDATE SHOULD TAKE A PRINT OUT FOR HIS/HER RECORD
                                            l   l(H
                                           Ce
                                      on
                                   si
                              is
                              m
                          Ad
                    ed
                   iz
             r   al
           nt
        Ce

								
To top