Docstoc

___________________ _Time Management_

Document Sample
___________________ _Time Management_ Powered By Docstoc
					การบริหารจัดการเวลา
(Time Management)
      ดร.วิติยา ปิ ดตังนาโพธิ์
     วิชา การจัดการดาเนินชีวิต
วัตถุประสงค์ ในการเรียนรู้

    ่
  เพือให้ นิสิตเข้ าใจความสาคัญและประโยชน์ ในการ
  บริหารจัดการเวลา
      ่
  เพือให้ นิสิตได้ เรียนรู้แนวทางและเทคนิคต่ างๆในการ
  บริหารจัดการเวลาให้ มีประสิ ทธิภาพ
     ่
  เพือให้ นิสิตได้ นาแนวทางต่ างๆไปวางแผนการบริหาร
                  ่ ้
  จัดการเวลาให้ มีประสิ ทธิภาพยิงขึน และสามารถนาไป
                ั
  เป็ นแนวทางในการปฏิบติใช้ จริง
การบริหารจัดการเวลา คือ ???
การบริหารจัดการเวลา คือ ???
  “In the morning when I get up, the first
  thing I do is think to myself: what am I
  going to do today? So many things: I count
  them, think about them, and each assign its
  time.” (Leon Alberti, early fifteenth century)

                ้
  “เช้ าวันหนึ่งเมื่อฉันตื่นขึนมา สิ่ งแรกที่ฉันทาคือ
        ้
  คิดว่ าวันนีฉันจะทาอะไร มีหลายสิ่ งหลายอย่ างที่
  ฉันต้ องทา ฉันนั่งนับ คิด ว่ าแต่ อย่ างต้ องทา
  เมื่อไหร่ ”
การบริหารจัดการเวลา คือ ???
 การบริ หารจัดการเวลา คือ

   หลักการ (Principle)
   แนวทางปฏิบัติ (Process)
   ทักษะ (Skill)
   เครื่องมือ (Tool)
   และระบบการทางาน (System)

      ่
 ที่ช่วยเพิมคุณค่ าของเวลาให้ บรรลุหรื อนาไปสู่
  ้           ่       ิ
 เปาหมายที่เราตั้งไว้ เพือพัฒนาคุณภาพชีวตที่
 ดีขนึ้
ประโยชน์ ของการบริหารจัดการเวลา
    ่
 1. เพิมประสิ ทธิผลของงาน (Improve productivity)
 2. ช่ วยลดความกดดันหรื อความเครียด (Lower stress)

 3. ช่ วยจัดลาดับความสาคัญ (Prioritise)

           ั
 4. ทาตามสิ่ งที่ต้ งใจไว้ ได้ สาเร็จ (Delegate)

                  ้
 5. มีพลังในการทางานมากขึน (Have more energy)

            ้
 6. ทางานบรรลุเปาประสงค์ (Achieve your goal)

 7. ทาเงินได้ เยอะ (Make more money)
15 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลา  1. การจด หรือ การเขียน (Write things down)
               ่
  ช่ วยในการจดจาข้ อมูลทีมากเกินไป โดยการ
  เขียนรายการสิ่ งที่ต่างๆที่ต้องทา (To do lists)
    ่       ิ
  เพือการจัดการชีวต หรือกันลืม หรือกรณีมีสิ่งที่
  เข้ ามาขัดจังหวะก็สามารถหวนกลับไปสิ่ งที่ต้อง
  ทาได้
15 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลา
                 ่
  To do list เขียนแล้ วสามารถเปลียนแปลงได้

       ่
  กระดาษทีจด To do list
  ควรพกพาได้ เพราะถ้ า
  บันทึกใส่ คอมพิวเตอร์ ก็
  ไม่ เป็ นประโยชน์ เลย
  บันทึกในมือถือก็ใช้ ได้
15 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลา
  2. การลาดับความสาคัญ (Prioritise your list)
  เป็ นการจัดลาดับจากรายการสิ่ งที่ต้องทา
  ก่ อนหลัง (Prioritise to do lists)

  การจัดลาดับความสาคัญ ลองแยกว่ าสิ่ งไหนต้ อง
  ทา/ ควรทา/ และน่ าจะทาได้ (Must/ Should/
  Could) ซึ่งเป็ นตัวช่ วยในการบริหารจัดการเวลา
             ่ ้
  ให้ มีประสิ ทธิภาพยิงขึน
15 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลา
  3. การวางแผนประจาสั ปดาห์ (Plan your week)
  ใช้ เวลาในช่ วงต้ นสั ปดาห์ ในการวางแผนจัด
          ่ ่
  ตารางเวลา เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการทางาน
                 ่
  (เจียนเวลา 15-30 นาที เพือวางแผนในแต่ ละ
  สั ปดาห์ )

  4. พกกระดาษ สมุด หรือ คอมพิวเตอร์ แบบ
  พกพาติดตัวไปด้ วย (Carry a notebook) เพราะ
           ้
  ความคิดดีๆอาจผุดขึนมาเสมอไม่ จากัดว่ าจะเป็ น
                ั
  เวลาไหน การจดบันทึกเอาไว้ ทนทีเป็ นสิ่ งจาเป็ น
15 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลา
         ี่
  5. หัดเรียนรู้ทจะปฏิเสธ (Learn to say no) จุดอ่อน
           ่
  ของหลายคนทีมักจะยุ่งตลอดเวลาเนื่องจากการตก
  ปากรับคาตลอดเวลา การรู้จักปฏิเสธคาขอร้ องทีไม่  ่
  สาคัญมากเป็ นสิ่ งจาเป็ น นอกจากจะมีเวลาอิสระมาก
   ้             ั    ่
  ขึน ยังสามารถแบ่ งเวลาให้ กบเรื่องอืนๆที่จาเป็ นและ
  สาคัญมากกว่ า
15 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลา
             ั
  6. คิดก่อนลงมือปฏิบติ (Think before acting) คิดก่อน
              ้
  ตบปากรับคา เป็ นเกราะปองกันความยุ่งยากในการ
          ่          ่ั     ้
  จัดการเวลาทีดี และหยุดคิดถึงสิ่ งทียงไม่ เกิดขึน หรือสิ่ ง
   ่
  ทีคุณไม่ จาเป็ นต้ องทา
15 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลา
         ่
  7. อย่ าทางานทีไม่ ใช่ ของตัว (Don’t do other
  people’s job) เพียงเพราะว่ าคุณอยากเป็ นฮีโร่
  หรือเป็ นที่ยอมรับ ตรงกันข้ ามควรให้
  ความสาคัญกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ
           ั
  8. พยายามพิสูจน์ ตวเองอย่ างสม่าเสมอ
  (Continuously improve yourself) บริหาร
                      ่
  จัดการเวลาจากการเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ เพือพัฒนา
  ความรู้ และความสามารถของตนเอง
15 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลา
  9. จดบันทึก (Keep a goal journal) กาหนด
  กรอบเวลาในการประเมินความก้ าวหน้ า หรือ
  ความสาเร็จ จากการจดบันทึกช่ วยในการ
  ประเมินการบริหารเวลาของตนเอง
             ่
  10.แยกแยะลักษณนิสัยทีแย่ (Identity bad
  habits) รวบรวมพฤติกรรมหรือกิจกรรมทีไร้ ่
             ่
  สาระและเป็ นอุปสรรคทีนาไปสู่ การขาด
  ประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการเวลา
15 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลา
            ่
  11. คิดว่ าสิ่ งใดทีควรจะหยุดทา (Think about
                       ี
  what you are giving up) เป็ นความคิดที่ดในการ
                        ่ ่
  พิจารณาดูว่าเราใช้ เวลาหมดไปกับอะไร เพือทีจะ
                ่
  ได้ รู้ และหยุดทากิจกรรมทีไม่ เป็ นประโยชน์ และ
  เหลือเวลาไปทาสิ่ งที่สาคัญกว่ า
         ่
  12. ระวังงานทีแทรกเข้ ามา (Beware of filler
  tasks) อาจไม่ เร่ งด่ วนแต่ จะดึงความสนใจไปจาก
  งานสาคัญที่ต้องทา
15 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลา
  13. ยอมรับในความไม่ สมบรู ณ์แบบ (Don’t be a
  perfectionist) งานบางอย่ างไม่ ต้องการความ
  ละเอียดละออมาก จึงไม่ จาเป็ นต้ องทุ่มเวลามาก
                    ั
  เช่ น การเขียนตอบอีเมลย์ ต้ องรู้ จกแยกแยะงานที่
  ไม่ จาเป็ นต้ องสมบรู ณ์แบบ ออกจากงานที่
            ิ
  ต้ องการความพิถีพถัน
15 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลา
      ่
  14. เลียงการตกหลุมพรางของคาว่ า
  ประสิ ทธิภาพ (Avoid efficiency traps) เพราะ
  งานที่มีประสิ ทธิภาพ อาจจะไม่ ใช่ งานที่มี
  ความสาคัญ และไม่ จาเป็ นต้ องทาก็ได้
                        ้
  ยกตัวอย่ างเช่ น ห่ อกล่องของขวัญ (อย่ างเนียบ)
     ี่
  ให้ พรหัส เป็ นต้ น
  15. การใช้ ระบบการบริหารจัดการเวลา (Use a
  time management system) เป็ นตัวช่ วยในการ
  ลาดับความสาคัญของรายการต่ างๆ
    ่
เทคนิคอืนๆในการบริหารจัดการเวลา
 การวางแผนแบบนับถอยหลัง (Backward plan)
 การจัดเก็บเอกสาร (Effective file management)

           ่    ่
 การจัดการกับสิ่ งทีเข้ ามายัวยุ

 (Manage interruptions)
 การจัดสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม (Creating the right
 environment)
 การวางแผนเวลาตามความเร่ งด่ วน/ความสาคัญ
 (Urgent/Important Matrix)
การวางแผนแบบนับถอยหลัง
(The Backward Planning Process)
       ้         ่
  1. เขียนเปาประสงค์ หลักทีต้องการ ว่ าจะสาเร็จ
  เมื่อไหร่ ยกตัวอย่ าง จะเป็ นบัณฑิตปี 2557
การวางแผนแบบนับถอยหลัง
(The Backward Planning Process)
       ้
  2. แบ่ งเปาประสงค์ ย่อย ที่ต้องทาให้ สาเร็จ
  ระหว่ างทาง เช่ น ปี สี่ จะทาวิทยานิพนธ์ ให้ ผ่าน ปี
  สามจะฝึ กงานให้ ผ่าน ปี สองเกรดสะสมต้ อง
    ่ ้
  เพิมขึน เป็ นต้ น
       ้
  3. แบ่ งเปาประสงค์ ย่อยๆลงมาเรื่อยๆ จนใกล้ เวลา
  ขณะนี้ เช่ น ปี หนึ่งจะสอบภาษาอังกฤษให้ ผ่าน
                 ้
  และจะต้ องไม่ โดนรีไทด์ เทอมนีต้องได้ A วิชา
   ้
  พืนฐาน (โดยเฉพาะวิชาการจัดการดาเนินชีวต)  ิ
   การวางแผนแบบนับถอยหลัง
 (The Backward Planning Process)
     ้          ิ
เทคนิคนีจะช่ วยให้ ดาเนินชีวตด้ วยความไม่
       ้      ่      ึ
ประมาท รู้ เปาหมายหลักทีจะต้ องไปให้ ถง ไม่ ออก
                  ่    ึ
นอกลู่นอกทาง รู้ ระยะทางทีเ่ หลือทีจะไปให้ ถง
สามารถทางานให้ บรรลุจากจุดเล็ก และเกิดกาลังใจ
 ่        ึ
ทีจะก้ าวต่ อให้ ถงจุดหมายปลายทาง
การจัดเก็บเอกสาร (Effective File management)

                  ้
   หลักการไม่ ต่างกับการจัดเก็บแฟมข้ อมูลใน
   คอมพิวเตอร์ คือ ต้ องแยกหมวดหมู่ให้ เข้ าใจ
   ชัดเจน โดยมีแนวทางดังนี้

   1. อย่ าเก็บเอกสารที่ไม่ จาเป็ นต้ องเก็บ (Avoid
   saving unnecessary document) ไม่ จาเป็ นต้ อง
   เก็บทุกสิ่ งทุกอย่ าง ใช้ เวลาในการคัดแยกข้ อมูล
                        ้
   หรือเอกสารที่ไม่ จาเป็ น ประหยัดทั้งพืนที่ และ
    ่
   เพือไม่ ต้องเสี ยเวลาในการค้ นหา
การจัดเก็บเอกสาร (Effective File management)
  2. ใช้ เกณฑ์ หรือแนวทาง
  เดียวกันในการเรียกชื่อ
    ้
  แฟมข้ อมูล (Follow a
  consistent method for
  naming your files and
  folders) ยกตัวอย่ างแบ่ งหมวด
  ตามชื่อลักษณะงาน อาจมี
  หมวดย่ อยในหมวดหลัก หรือ
     ั          ั
  ใช้ อกษรย่ อ แยกตามปี ที่จดทา
  แยกตามสี วิธีต่างๆทีทาให้่
              ้
  ค้ นหาข้ อมูลได้ ง่ายขึน
การจัดเก็บเอกสาร (Effective File management)
                ่
   3. จัดรวมกลุ่มเอกสารทีเ่ กียวข้ อง
   กัน (Store related document
   together, whatever their type)
   ยกตัวอย่ าง เอกสารที่เป็ น word,
   PowerPoint, spreadsheet ที่
    ่
   เกียวข้ องกับ Project เดียวกันไม่
   ควรจัดเก็บแยกกัน การรวมเป็ น
     ้
   แฟมเดียวกันก็จะสะดวกในการ
       ่ ้
   ค้ นหายิงขึน
การจัดเก็บเอกสาร (Effective File management)

   4. แยกงานที่กาลังทาออกจากงานที่ทาเสร็จแล้ ว
   (Separate ongoing work from completed
   work) บางคนนิยมทางานบน Desktop พองาน
            ้
   เสร็จจึงจัดเก็บในแฟมทีเ่ หมาะสม

   5. มีการสารองข้ อมูลไว้ เสมอ (Make sure your
   filing system is backed up) เป็ นสิ่ งสาคัญที่ไม่
   ควรมองข้ าม
                  ่
การจัดการกับสิ่ งทีเ่ ข้ ามารบกวนยัวยุ *
(Managing Interruptions)
  ต้ องรักษาจุดยืน และควบคุมเวลาให้ ได้ เพราะสิ่ ง
    ่
  ทีมารบกวนเป็ นอุปสรรคต่ อการบริหารจัดการ
  เวลา มันทาลายสมาธิและความตั้งใจทีจะทางาน  ่
           ่    ื
  ให้ สาเร็จ สิ่ งทีช่วยได้ คอ การรู้ ว่าอะไรคือสิ่ งทีเ่ ข้ า
     ่
  มายัวยุรบกวน แล้ ววางแผนจัดการกับมัน
การจัดการสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสม
(Creating the right environment)
               ่
   การจัดสภาพแวดล้อมทีสะดวกสบาย และไม่ มี
   สิ่ งรบกวน (Get comfortable, and eliminate
                       ่
   distraction from your environment) เลียงการจัด
          ้            ่
   วางโต๊ ะเก้าอีใกล้ทางเดิน สร้ างฉากเพิมความเป็ น
           ้
   ส่ วนตัวและปองกันเสี ยง มีอุณหภูมิสบาย และการ
   ระบายอากาศทีเ่ หมาะสม ข้ าวของไม่ รกรุงรัง
การจัดการสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสม
(Creating the right environment)
  การจัดระเบียบโต๊ ะทางานห้ องทางาน (Tidy up
  your space) ห้ องทางานโต๊ ะทางานที่รกมักจะหา
  อะไรไม่ เจอเสี ยเวลา ความเป็ นระเบียบจะสร้ าง
              ่
  สมาธิให้ จดจ่ อกับงานทีอยู่ตรงหน้ าได้
การจัดการสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสม
(Creating the right environment)


  กาจัดสิ่ งรบกวน (Keep away
              ้
  from interruption) ติดปายห้ าม
  รบกวนหน้ าห้ อง ปิ ดมือถือ ทาให้
  ประสิ ทธิภาพการทางานสู งขึน ้
  ภายใต้ ระยะเวลาอันจากัด
ตารางวางแผนเวลาตามความเร่ งด่ วน/ความสาคัญ
(The Urgent/Important Matrix)
                    ี
   การบริหารจัดการเวลาที่ดต้องใช้ เวลาทีมี    ่
   ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลคือ การใช้ เวลาทา
      ่                 ่
   สิ่ งทีไม่ เร่ งด่ วนแต่ เป็ นส่ วนหนึ่งทีจะนาไปสู่
   ความสาเร็จและเป้ าหมายสาคัญทีต้งไว้   ่ ั
   (Important but not Urgent: Decide when to
   do it?) เพราะฉะนั้น การวางแผนจึงเป็ นหัวใจ
   สาคัญ (Making a plan is needed) ซึ่งเป็ นการ
   ลดความกดดันและลดความเครียดจากการที่ต้อง
   ทางานตาม Deadlines
ตารางวางแผนเวลาตามความเร่ งด่ วน/ความสาคัญ
(The Urgent/Important Matrix)
 วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2553
 9:00-10:50 นาฬิ กา

 นิสิตทาตารางวางแผนเวลา

 The Urgent/ Important Matrix
 (5 คะแนน)
 11:00-12:50 นาฬิ กา

 นิสิตเรี ยน
อ้ างอิง (References)
   Rousseau, Alan (2007). Making the Most of Time.
   Workshop paper arranged by Graduate Research
   Office, University of Sheffield.
   www.mindtools.com
   www.timethoughts.com/time-management.htm
หนังสื อแนะนา
   โรเบอร์โต, เอ็ม. (2549). การบริหารจัดการเวลา. (สุ รีพร พึ่ง
          ้
   พุทธคุณ, ผูแปล). (Time Management (2006). กรุ งเทพฯ:เอ็กซ
   เปอร์เน็ท.
   เทรซี , ดี. (2549). บริหารเวลาอย่ างมีประสิ ทธิภาพใน 1
   สั ปดาห์ . (ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา, และจิตติพร เครื อเนตร, ผู้
   เรี ยบเรี ยง). กรุ งเทพฯ: ซี เอ็ดยูเรคชัน. (Time Management in a
                       ่
   Week, 2006).
   สุ ภาวดี วิทยะประพันธ์. (2545). คู่มอการบริหารเวลาอย่ างมี
                        ื
   คุณค่ า (Time Management Workbook). (พิมพ์ครั้งที่ 2),
   กรุ งเทพฯ:เอ็กซเปอร์เน็ท.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:5/14/2012
language:
pages:33