Docstoc

Merangi

Document Sample
Merangi Powered By Docstoc
					         මමරන්ගි (අවම්මතමේ ඇත්ත
         කතළලක්)......(මදෛරට ලෆඩුම)


        අද සිට ශ්‍රී ඼ළාංමක්ය සිාංශ඼ (ලල්) කතළ ඉතිශළවයට එකතු ලන
නලතම කතළ මඳෂක ආරම්භය මමයයි....නවීන ම඼ොකය තු඼ ජීලත් ලන
මවෛඳුරු වශ රුදුරු මිනිවහ වම෕ශයකමේ ජීවිත ල඼ මලනවහම ඳෆතිකඩක්
"මමරන්ගි" කතළ මළ඼ළල තුලින් පිළිබිඹු මලනලළ.....වමශමරක්ට මම් කතළල
කියවීමම්දී මමය ම ෛතන ඼ද කතළලක් බල සිමතන්නට ඉඩ ඇති නමුත් තලත්
වමශමරක්ට නම් මමය අරුමයක් මනෛලන්නට පුළුලන්.....ඔබ මමමතක් කියව෕
කතළ වම වාංවන්දනය කිරීමම්දී "මමරන්ගි" මලනවහම කතළ ඾යිලියකින්
ලියවුනු මලනවහම රවවින්දනයක් වහිත නෆවුම් කතළලක් බල ඔබට ලෆටමශනලළ
ඇති...මම් කතළල මට ලියළ එව්මව් මමේ ඉතළමත් හිතලත් මිත්‍රමයක්...මළ කමල්
මමය සිාංශ඼ අකුරු ල඼ට ශෆරවීම ඳමණයි...එබෆවින් මමහි සියලුම අයිතිය වශ
ඳළඨක ඔබමේ ඳෆවසුම් මුල් රචකයළට හිමි විය යුතුය....අද සිට ඔබ ශමුලට එන
"මමරන්ගිල" ඔබ වළදරමයන් පිළි නු ඇතෆයි කතළ රචකයළ වශ මම
බ඼ළමඳෛමරෛත්තු මලමු......ඒ ලමේම මමය වම්පූර්ණ වතය කතළලක් බල පුන
පුනළ ප්‍රකළ඾ කිරීමටද කෆමෆත්මතමු.....ජය මව්ලළ......!!!

                                 චතු සිරිලර්ධන
                            cchathu23@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------


          මමේ කතළල කියන්න කලින් මාං ෆන මඳෛඩි විවහතරයක් කම඼ෛත්
මශෛදයි කිය඼ මට හිතුනළ.....මමේ නම මමරන්ගි...මමරන්ගි නතළ඿ළ ජයලර්ධන.....මම
විලළශ මල඼ළ ඉන්මන් ප්‍රාං඾ ජළතිකමයක් වම ..එයළ තමළ මරෛනල්ඩ්.....මම දෆන් ලෘත්තිමය
නිර෕ඳන ශිල්පිනියක් විදියට ලෆඩ කටයුතු කරනලළ...ඒත් වල්ලි ශම්බ කරන්න හිතළම න
මනමම්.....මමෛකද මමේ මශත්තයට ඇති තරම් වල්ලි තිමයනලළ....Modeling තමළ මමේ
විමනොදළාං඾ය ....මාං දෆන් කියන්න යන්මන් මමේ life එමක් ඇත්තම කතළල....මමේ life
story එක කියල඼ ඔයළ඼ යම්කිසි ආ඾හලළදයක් ඼බනලළ නම් ඒක තමයි මමේ වතුට......මව්඼ළල - උද෇වන 7.30 යි

වහථළනය - ඳෆරඩයිවහ රිමවොට්, මළ඼දිලයින       මසොන් එමක් එ඼ළම් එක මට ලද මදන හින්දම මම ඇශෆරුමන් මසොන්
එක අතට න්න මන්...එ඼ළම් එක ඕසහ ක඼ළමයි දන්මන් SMS 2 ක් ඇවිත්...ශහම්ම් open
කර඼ළ බ඼මු...එකක් ශබියම න්,

"Good Morning ඩළලිාං.....Hope u'll have a good rest 2day...enjoy... "

රිප්඼යි එකක් දෆම්ම ...

"Good Morning ඩළලිාං....I miss u a lot.."

 massage එක send කර඼ළ අනිත් එක බ඼න්න ශම්බ උමන් න෇....IDD call එකක් ආලළ
France ලලින්...අමන් අඳරළමේ මම 'miss u' කිය඼ දෆම්මම්....දෆන් ඉතින් කරදමර්....

මම answer කෂළ...

මම - මශම඼ො

මරෛනල්ඩ් - මිවහ යූ ටූ ඩළලිාං

මම - ශහම්ම් මමෛකද ඔයළමේ සුරතල් secretary නෆේද අද ...හි හි හි....

මරෛනල්ඩ් - නෆශෆමන්..එයළට වනීඳ නෆශෆලු....

මම - ඒක තමයි අද මමයළට ඳළලු...

මරෛනල්ඩ් - කව්රු හිටියත් මට ඔයළමේ ඔය කිරි මබො඼ මදකයි, ම඼ෛකු මබො඼ ඳවහවයි
නෆතුල බෆශෆ ඳෆටිමයො...හි හි...ඔයළ දෆන්ද නෆගිට්මට්....තලම ඇඳුම් නෆතුලද ඉන්මන්.....හි
හි...

මම- Are you Crazy...මම ඔයළ නෆතුල මශළුමලන් නිදළ න්මන් න෇.....
මම ටිකක් තරමශන් ලමේ කිව්ලළ...

මරෛනල්ඩ් - cool my darling....just for fun....Anyway, night dress එක පිටින් නම්
breakfast order කරන්න එඳළ..ඊට කලින් house coat එක දළ න්න....නෆත්නම් ඔයළල
දෆක඼ room boy ට පිවහසු ශෆමදයි....මමේ මවක්සි ක඲...

මම - මමොඩයළ...When are you coming darling.....

මරෛනල්ඩ් - next week මලයි ඩළලිාං..don't worry honey....මම ඔයළමේ ම඿ො එකට
඼ාංකළලට එනලළ...Tell Kamini to book full board, double room at 'Malu Malu Resort,
Pasikudah for one week....soon after your show is over...Okay....Only you and
me....Full fun...

මම - Thanks Darling.....උම්මළ....ඩළලිාං ඔයළට අමළරුයි මන්ද මවක්වහ නෆතුල තල
වතියක්ම ඉන්න....මකෛමශෛමද අමප් අලුත් neighbors ඼මේ චූටි teen මකල්඼...ඒකි මරු
අමන්...මට ශරි ආවයි ඒකිත් එක්ක ඉන්න....ඔයළ try එකක් දළ඼ බ඼න්න...ඔයළ චූටි
මකල්඼න්ට කෆමතියිමන්...

මරෛනල්ඩ් - It's OK darling... එමශනම් ඔයළටත් මවක්වහ නෆශෆමන්..ඒ මකල්඼මේ නම
මේවන්...අම්ම යුක්මර්නමේ මකමනක්....That's why her eyes are so sexy...when
returned home we'll have a threesome....ඔයත් එයළට කෆමතියිමන්...හි හි...

මම - ශරි..එමශනම් එමශම කරමු...Don't worry about me darling...another 3 days,
I'm in Sri Lanka....ඊට ඳවහමවේ මට කළමිනී අක්ක ඉන්නලමන්...හි හි හි ....

මරෛනල්ඩ් - ඔව් ඔව් ..කළමිනිත් ඔයළ එනකන් බ඼ළම න ඇත්මත...මදන්නම ලෆඩිය දඟ
නෆශෆමන්....හි හි...ඩළලිාං මට දෆන් මීටිාං එකක් තිමයනලළ....ඉතින් මම යන්න ඕන....ඔයළ
මශෛ඲ට enjoy කරන්න...තළයි මකල්ම඼ක්ට කිය඼ මශෛ඲ thalmet එකක් දළ න්න....you'll
be refreshed....It's good for your show too....ok darling...

මම - Okay okay darling, yes I need to get a massage. Bye darling…

මරෛනල්ඩ් - Bye Honey… I will call you…

ශහම්ම්ම්ම් next SMS..

From Wasantha...

"අද මට ඔයළල meet මලන්මන් අවුරුදු 3 කට ඳවහමවේ.....මට හිතළ න්නලත් බ෇ චූටි අම්මි "
මමේ ඇඟට shock එකක් ලෆදුන ලමේ,, "චූටි අම්මි" කියන්මන් ලවන්ත මට ආදමර්ට කියපු
නම...

ලවන්ත කියන්මන් මමේ 3 මලනි love එක....මමේ ජීවිමත් මලනවහ මලන මකෛට මළත්
එක්ක හිටිය මබොයි මෙන්ඩ්...මම මෆරී කරන්න හිතළම න ආදරය කරපු මබොයි
මෙන්ඩ්....මම ම ෛඩක්ම ආදරය කරපු මබොයි මෙන්ඩ්.. ඒ විතරක් මනමමයි මම එයත්
එක්ක ම ෛඩක් දුර ගියළ....

මමේ හිමත් මම් ශෆම මදයක්ම තප්ඳරයකින් ඇඳි඼ළ ගියළ.....

මරෛනල්ඩ් වශ ලවන්ත

මම මදම඼ෛලක් අතර තනි උනළ ලමේ උනළ...මම ලයින් ටිකක් ේ඼ළවහ එකට දළ ත්මත්
ටිකක් relax මලන්න.....ලයින් වීදුරුලත් අරම න water bunglow එමක් ලෆමරන්ඩළ එකට
ආලළ....මට මප්න්මන් දි ටම ඼ළ නිල් ඳළට මුහුද විතරයි....reef එක හින්ද මඳෛඩ්ඩක් ලත්
රැල්඼ නෆශෆ.....මමේ හිත ටිකක් relax උනළ....මම ලයින් උගුරක් ත්තළ.....

ශහම්ම්ම්....මට මම් රශ මශෛ඲ට මතකයි....මමේ ඇඟ ආමයත් සීත඼ උනළ...මමේ ජීවිමත්
මලනවහ කරපු දලවත් එක්ක මම් රශ බෆඳි඼ළ තිමයනලළ.....මම ලයින් මබොතමල් ඼ඟට ගිමේ
brand එක බ඼න්න....

ශහම්ම්ම්.....

"Zinfandel Red Vine"

එදළ මළල මත් කමල් ඔයළ....මළල පිවහසු ලෆට්ටුමව් ඔයළ.....මම ලයින් මබොතමල් දිශළ
බ඼ළම න ඒකට කිව්ලළ....

මම ආමයත් ලෆමරන්ඩළ ඒකට ගිමේ මමෛබයිල් එකත් අරම න.....ඒත් ලවන්තට SMS
කරන්න කලින් මමේ හිමත් එක එක අදශවහ ඇති මලන්න ඳටන් ත්ත....

"ඇත්තටම මම මකලින්ම ඼ාංකළලට යන්මන් නෆතුල Maldives ආමව් මමෛකටද....නිලළඩු
 න්නද...එමශනම් මම යන්මන් මමේ Mother land එකට.....඼ාංකළලට....ඒ ලමේ මට
මකෛමශලත් වෆඳක් නෆශෆ...නමුත් ඇයි මම මමමශ ආමව්,,ලවන්තල ශම්මබන්න ඕන හින්ද
මන්ද.....එමශනම් ඇයි මම මමමශම ක඼බ඼ මලන්මන්...ඒත් මම කරන්මන් ලෆරදි
ලෆඩක්ද...ඔයළට ඕන මේ ඔයළ කරන්න මමරන්ගි ..ඔයළ මළ඼දිලයිනට ආමව් ලවන්තල
ආමයත් ශම්බ මලන්න...දෆන් එයළ ඔයළල ශම්මබන්න එනලළ...එච්චරයි.....ඊට ඳවහමවේ ඔයළ
ශෆමදළම කෂළ ලමේ 'අපි එන විදියකට උළුලවහව ශමු' ...ඔයළ මීට ලඩළ පිමි ඳෆන඼
තිමයනලමන් මකල්මල්...."
ඉතින් මකෛමශෛම ශරි අන්තිමම්ට මම මමෛබයිල් එක ත්මත් ලවන්තට reply කරන්න....

"ඉබ්මබො , උබ කීයටද එන්මන්..."

මම ලවන්තමේ රිප්඼යි එක එනකන් ලයින් ේ඼ළවහ එක හිවහ කෂළ....

'excuse me Madam,, there is a massage for u'

reply එක එන්න විනළඩි 15 ක් විතර ගියළ....මම fruit bascket එමකන් බළ යක්ම ඉලර
ක඼ළ....ඉවහවරත් මම් මනුවහවය මමමශමමන්....

"මවෛරි චූටි අම්මි, morning transit එක මිවහ උනළ...ශලව transit එමක් තමයි එන්න
මලන්මන් ....6.30 PM from Airport...."

'ශමඳෛයි,, ම෕ මඳෛඩ්ඩක්ලත් මලනවහ මල඼ළ න෇....ඉවහවරත් ඔය ලමේමයි...ඒකයි ලවන්ත
ඔයළට මළල නෆති උමනත්'....මට සුසුමක් මශලුනළ...ඒත් රිප්඼යි කෂළ....

"තමුමවේ නම් මඳෛඩ්ඩක් ලත් මලනවහ මල඼ළ නෆශෆ ශම඼ො.....මම් දෆන් මම ඔයළමේ චූටි අම්මි
මනමමයි... ශරිද ශම඼ො...."

මම රිප්඼යි කමල් තරහින්...

මිනිශට මත්රි඼ද මකෛමශද මට තරශ ගිහින් කිය඼ළ....තප්ඳමර්කින් රිප්඼යි එකක් ආලළ...

"මවෛරි චූටි අම්මි,,, pls forgive me....office එමකන් එේදී late උනළ....ඇයි ඔයළ දෆන් චූටි
නෆේද....ම඼ෛකුයිද....මකෛමශද දන්මන් න෇ ම඼ෛකු මල඼ළ තිමයන්මන්......."

මට ලවන්ත ෆන දුකයි....එයළ තලමත් අවුරුදු 4 කට කලින් හිටිය ලවන්තමයි...

මම රිප්඼යි කෂළ...

"මමොඩයළ..ඇවිත් බ඼ළ න්නලළ මකෛමශද ම඼ෛකු කිය඼ළ...ලල් මකෛල්඼ළ...."

ඊට ඳවහමවේ ලවන්තම න් massages ආමව් න෇...

Reef එක හින්ද මුහුදු ඳතු඼ ඼වහවනට මප්නල...මම ලයින් ේ඼ළවහ එක මතෛ඼ ළන මන්
මමේ අතීමතට ගියළ....ඒ අවුරුදු 6 කට කලින්....


-----------------------------------------------------------------------------------------------
මචන්඼ළ,,, මමරන්ගිමේ ජීවිමත් රවලත් සිදුවීම් ඉදිරිමේදී ඔබ ශමුලට ඳෆමිණීමට
නියමිතයි....එමශනම් ඊ඼ මකෛටසින් ශමුමලමු....ඳරිවහවමින් ඉදඳල්඼ළ.....ජය මව්ලළ....!!!



cchathu23@gmail.com ------- comments එලඳල්඼ළ........

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Merangi
Stats:
views:25
posted:5/14/2012
language:
pages:6
Description: Merangi Part 1