คอร์ดเพลง ทารุณ

Document Sample
คอร์ดเพลง ทารุณ Powered By Docstoc
					Intro: Am/F/C/G

Am         Fmaj7       C maj7             G
          ่
ไม่เคยบ่นสักคำ ไม่วำเธอจะทำอะไร จะไปกับใครที่ไหนอย่ำงไง ก็ไม่เคยตำม


      Am      Fmaj7         C              G
ได้เพียงจับตำดู อยำกจะรู ้แต่ไม่อยำกถำม เกลียดภำพซ้ ำซ้ ำที่เธอรำคำญ วีนใส่ทุกที

 Dm7        Em7      F           G
* ต้องอดต้องทนกดดันเก็บมันเอำไว้ ไฟลำมในใจปะทุร้อนแรงขึ้นทุกที

    C          Em          Am             F        G
      ั                                ั
** ไม่แคร์กนเลยใช่ไหม ว่ำใครต้องเจ็บต้องช้ ำ โมโหร้ำยทุกทีที่เจอกัน ยังไม่ทนได้ทำอะไร

 C           Em         Am            F      G      C
                            ่
มีใครก็บอกตรงตรง ฉันงงที่เธอวีนใส่ ยังเห็นฉันเป็ นคนอยูไหม จึงทำร้ำยเฆี่ยนใจอย่ำงทำรุ ณ
Intrut: Am/F/C/G

 Am        Fmaj7        Cmaj7                      G

หำคำตอบในใจ ว่ำได้ทำอะไรให้เธอ อำรมณ์แปรปรวนชวนทะเลำะเมื่อเจอ หรื อเธอมีใคร

 Am          Fmaj7                 Cmaj7             G
           ั
จึงสร้ำงกรอบกำแพง ให้ฉนนั้นทนไม่ไหว สร้ำงบทละครบันทอนจิตใจ เพื่อให้เรำแยกทำง
                         ่


(ซ้ ำ *, **),

Solo: Am/F/C/GE/Am/F/C/G

(ซ้ ำ **)

Em          C          F     G
    ั               ั
ไม่แคร์กนเลยใช่ไหม โน โน โน โว ยังไม่ทนได้ทำอะไร

  C        Em      Am      F    G    C

มีใครก็บอกตรงตรง ฉันงงที่เธอวีนใส่…จึงทำร้ำยเฆี่ยนใจอย่ำงทำรุ ณ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12015
posted:5/13/2012
language:Thai
pages:1