Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

การรักษามะเร็งปอด

VIEWS: 119 PAGES: 11

การรักษามะเร็งปอด,วิธีการรักษามะเร็งปอด,มะเร็งปอด,การรักษามะเร็งด้วย,ระยะมะเร็งปอด,ระยะของมะเร็งปอด,มะเร็งขั้วปอด,มะเร็งปอดสาเหตุ,การป้องกันมะเร็งปอด

More Info
									                       โรคมะเร็งปอดเป็ นโรคที่เกิดจากเซลล์ของปอด เช่น เนื้อปอด หลอดลมกลายเป็ นเซลล์มะเร็ งปอด
โรคมะเร็งปอดเป็ นมะเร็ งปอดที่พบบ่อย หากตรวจพบเร็ วสามารถรักษาให้หายขาดได้                               สูบบุหรี่ สูบ cigars และ pipes จานวนปี ที่สูบ อายุที่เริ่ มสูบ จานวนบุหรี่ ที่สูบ
                            สูบแต่ละครั้งลึกแค่ไหน ทั้งหมดเป็ นปัจจัยที่จะทาให้มีโอกาสเกิดมะเร็ งปอด
                               เคยได้รับรังสี รักษาที่เต้านม หรื อทรวงอก
                               อาศัยในที่มีมลพิษทางอากาศ
                               ผูที่อยูในสิ่ งแวดล้อมของผูสูบบุหรี่
                                 ้ ่           ้
                               สัมผัสสาร Randon เป็ นแก็สที่ไม่มีกลิ่น ซึ่งพบได้ตามดินและหิ น ผูป่วยที
                                                                  ้
                            ทางานเหมืองจะมีโอกาสเสี่ ยง
                               ใยหิ น Asbestos ผูที่ทางานเกี่ยวกับเหมืองใยหินมีโอกาสเสี่ ยงต่อมะเร็ งปอด
                                          ้
                               สัมผัสกับโครเมียม สารหนู เขม่าควัน สารทาร์
                               ควันจากการเผาไหม้น้ ามัน และถ่านหิ น
                               โรคปอด โดยเฉพาะวัณโรคมะเร็งปอดจะเกิดบริ เวณที่เป็ นแผลเป็ นวัณโรค
                               ผูเ้ คยเป็ นมะเร็งปอดจะมีโอกาสเป็ นมะเร็ งปอดสูงกว่าคนปกติ    ไอเป็ นมากขึ้นเรื่ อย
    เจ็บแน่นหน้าอก
    ไอเสมหะมีเลือดปน
    หายใจเหนื่อย เสี ยงแหบ
    เป็ นปอดบวมหรื อปอดอักเสบบ่อย
    หน้าและคอบวม
    อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ าหนักลด
  1.                       พบบ่อย โตช้ามี 3 ชนิด การรักษา มะเร็ งปอดชนิด non-small cell lung cancer แพทย์จะเลือก
     การผ่าตัด และให้รังสี ร่วมกับเคมีบาบัดเพื่อหยุดการเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ งปอด โดยมะเร็ งปอดอาจกลับเป็ นซ้ าหลังจากได้รับการ
     รักษาแล้ว ที่สมอง ปอด หรื อส่วนอื่น ๆ ของร่ างกายก็ได้ ซึ่งมะเร็ งปอดชนิด Non-Small Cell lung cancer มีหลายชนิดแต่ละชนิดของ
     มะเร็ งปอดชนิด non-small cell ต่างกันที่ชนิดของเซลล์มะเร็ งปอดที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งแต่ละชนิดจะเติบโตและมีการกระจาย
     แตกต่างกัน

       Squamous cell carcinoma เซลล์มะเร็ งปอดเริ่ มจากเซลล์ squamous ซึ่งมีลกษณะบาง แบนคล้ายเกล็ดปลา อาจเรี ยกว่า epidermoid
                                             ั
       Large cell carcinoma เซลล์มะเร็ งปอดเริ่ มจาก large cell หลากหลายชนิด
       Adenocarcinoma เซลล์มะเร็ งปอดเริ่ มจากเซลล์ในถุงลม และสร้างสารต่าง ๆ เช่น มูก เป็ นต้น
มะเร็ งปอดชนิดอื่น ๆ ที่พบได้ไม่บ่อย ได้แก่ pleomorphic, carcinoid tumor, salivary gland carcinoma และ unclassified carcinoma
  2.                  หรื อที่เรี ยก           พบน้อยแต่แพร่ กระจายเร็ ว แพทย์จะเลือกให้เคมีรักษาร่ วมกับ
                      ่
     การผ่าตัด และอาจให้รังสี รักษาแม้วาจะตรวจไม่พบว่ามีการแพร่ กระจาย
ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ มะเร็ งปอดเมื่อแพทย์สงสัยแพทย์จะซักประวัติครอบครัว ปัจจัยเสี่ ยงต่างๆและส่ง x-ray ปอด ส่งเสมหะตรวจหาเซลล์มะเร็ ง
ปอด
                                    ิ              ั
การวินิจฉัยที่แม่นยาที่สุดคือการได้ชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิโดยพยาธิแพทย์วธีการได้ชิ้นเนื้อมีหลายวิธีดงนี้
   Brochoscopy คือการส่องกล้องเข้าทางปาก ลงหลอดลม และเข้าปอดเพื่อตัดชิ้นเนื้อ
   Needle aspiration คือใช้เข็มเจาะผ่านผนังทรวงอกเข้าปอด และเข้าเนื้อร้ายแล้วดูดเอาชิ้นเนื้อส่งตรวจ
   Thoracenthesis คือใช้เข็มเจาะน้ าในช่องเยือหุมปอดส่งตรวจหาเซลล์มะเร็ งปอด
                         ่ ้
   Thoracotomy คือผ่าเข้าในทรวงอกและตัดเนื้อร้ายออก

ทรานสเฟอร์ แฟคเตอร์ มะเร็ งปอดหลังจากทราบว่าเป็ นมะเร็งปอดแพทย์จะทาการตรวจเพิมเพื่อจะทราบว่ามะเร็ งปอดแพร่ กระจายหรื อยังโดยการ
                                          ่
ตรวจดังนี้
   CAT [Computed tomography] เป็ นการ x-ray computer เพื่อดูวามะเร็ งปอดแพร่ กระจายหรื อยัง
                                 ่
   MRI [magnetic resonance imaging] ใช้คลื่นแม่เหล็กตรวจ
   Scan โดยใช้สารอาบรังสี ฉีดเข้ากระแสเลือดและวัดรังสี ที่อวัยวะนั้น เช่น ตับ กระดูก
   Mediastinoscopy เป็ นการส่องเข้าในช่องอกเพื่อดูวามะเร็ งปอดแพร่ กระจายไปต่อมน้ าเหลืองหรื อยัง
                           ่
  1. การรักษามะเร็ งปอดด้วยการผ่าตัด
  2. การรักษามะเร็ งปอดด้วยการฉายแสง
  3. การรักษามะเร็ งปอดด้วยการใช้ยาเคมีบาบัด
แพทย์ หรื อผูช่วยแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการรักษา จะอธิบายให้ทราบถึงอาการ หรื อความผิดปกติที่จะได้รับหรื อเกิดขึ้นระหว่าง การรักษา เพื่อให้
       ้
 ้                                                    ู้
ผูป่วยได้เข้าใจ เตรี ยมร่ างกายเตรี ยมจิตใจให้พร้อม ก่อนที่ จะได้รับ หรื อเกิดขึ้นระหว่างการรักษา เพื่อที่ผป่วยจะได้ไม่หยุด หรื อหนี การรักษา
ระหว่างที่ทาการรักษาอยู่

การรักษาแบบตามอาการหรื อการรักษาแบบประคับประคอง เป็ นการรักษา ตามอาการคือถ้าปวดก็ให้ยาระงับปวด รับประทานอาหารไม่ได้ก็ให้
น้ าเกลือ หรื อหายใจไม่เพียงพอก็ให้ออกซิเจน ตามแต่อาการผูป่วย ทั้งนี้ก็เพื่อ ไม่ให้ ผูป่วยได้รับความทรมาน
                             ้              ้
                                           ุ่
การผ่าตัดรักษามะเร็งปอด จะเป็ นการผ่าตัดเอาเนื้อปอดออกดูน่ากลัว แต่จริ ง ๆ แล้วไม่ได้ยงยาก จนเกินไป สามารถทาได้ดวยความปลอดภัย ถ้า
                                                        ้
      ั                                               ั
ศัลยแพทย์น้ นมีความชานาญ เนื้อปอดมีถึง 2 ข้าง และแต่ละข้างยังมีหลายส่วน ถ้าบางส่วนถูกตัดออกไปหรื อ แม้แต่ตดออกไปทั้งข้าง อาจต้องตัด
                              ้            ่
ปอดออกบางกลีบ lobectomy หรื อตัดทั้งปอด pneumectomy ผูป่วยก็สามารถดารงชีพอยูได้อย่างปกติหลังจาก ที่แผลผ่าตัดหายดีแล้ว และไม่ถือว่า
เป็ นความพิการแต่อย่างใด
                                1) การตัดเป็ นรู ปลิ่ม (wedge resection) คือ การผ่าตัดเพื่อนาเอาก้อนมะเร็ งปอด
                                   ่
                              และเนื้อเยือปกติรอบ ๆ ออก
                                2) การตัดกลีบปอด (Lobectomy) คือ การตัดกลีบปอดออกทั้งกลีบ
                                3) การตัดปอดทั้งข้าง (Pneumonectomy)
                                4) Sleeve resection คือ การตัดส่วนของหลอดลมออก
   การวินิจฉัยมะเร็งปอด

       ้   ่   ่                 ้ ่
ในกรณี ที่มีกอนไม่วาจะอยูที่ใดก่อนที่จะเริ่ มให้การรักษาแพทย์ตองรู ้วาก้อนนั้นเป็ นอะไร การผ่าเอาชิ้นเนื้อส่งตรวจจะทาให้แพทย์ทราบการวินิจฉัย
ว่าเป็ นมะเร็งปอดจริ งหรื อเปล่า และเป็ นมะเร็ งปอดชนิดไหน

   การรักษามะเร็งปอด
การผ่าตัดรักษามะเร็งปอด เพื่อผลทางการรักษาแพทย์จะผ่าเอามะเร็ งปอดหรื อสงสัยว่าจะเป็ นมะเร็ งปอดออกให้มากที่สุด รวมทั้งต่อมน้ าเหลือง
       ่
หรื อเนื้อเยือใกล้เคียง

   การผ่าเพือบอกระยะของโรคมะเร็งปอด
        ่

มะเร็ งปอดบางชนิดเราจะต้องรู ้ระยะของโรคเพื่อวางแผนการรักษามะเร็ งปอด การผ่าตัดมะเร็งปอดนี้ส่วนใหญ่จะกระทาพร้อมกับการผ่าตัดเพื่อ
                           รักษามะเร็ งปอด

                               การผ่าตัดเพือซ่ อมแซม
                                     ่

                            หลังจากที่เราตัดมะเร็ งปอดออกไปแล้วอาจจะทาให้อวัยวะบางอย่างถูกตัดไปด้วย หรื อ
                            อาจจะผ่าตัดตกแต่ง เช่น มะเร็ งปอดเต้านม

                                                   ่
                            ดังนั้นหากท่านเป็ นมะเร็ งปอดและแพทย์แนะนาให้ผาตัด ท่านปรึ กษาว่าเป้ าหมายของ
                            การผ่าตัดคืออะไร

การผ่าตัดจะรักษามะเร็งปอดให้ หายขาดหรือไม่?

การผ่าตัดรักษามะเร็งปอดโดยเฉพาะมะเร็ งปอดในระยะเริ่ มต้นจะหายขาด แต่ในบางกรณี ที่มะเร็ งปอดมีขนาดใหญ่ หรื อมีบางเร็ งบางชนิดมีการ
                                                   ั
แพร่ กระจาย มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ดังนั้นอาจจะจาเป็ นต้องให้เคมีหรื อฉายแสงฆ่าเซลล์มะเร็ งปอดส่วนที่ตดออกไม่หมด
                                                     ั
แพทย์จะผ่าตัดเอาเนื้องอกออกให้หมด บางครั้งอาจจะต้องผ่าเอาเนื้อดีรอบเนื้องอกออกไปด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตดเนื้องอกออกหมดจึงต้องส่งชิ้น
เนื้อรอบๆ เนื้องอกเพื่อส่องกล้องว่ามีเซลล์มะเร็ งปอดหลงเหลือหรื อไม่

                     ั       ่
นอกจากนั้นแพทย์จะผ่าเอาต่อมน้ าเหลืองใกล้กบที่เนื้องอกอยูออกไปด้วย และเพื่อให้แน่ใจว่าจะกาจัดเนื้องอกได้หมดแพทย์จะทาการฉายแสง หรื อ
ให้เคมีบาบัด หรื อให้ฮอร์โมน
รังสี พลังงานสูงมีคุณสมบัติทาลายเซลล์มะเร็ งปอดได้ดี มีผลต่อเซลล์ธรรมดาบ้าง นอกจากฉายแสงรักษามะเร็ งปอดแล้วยังสามารถใช้รักษาโรคอื่น
ๆ ที่ไม่ใช่มะเร็งปอดได้อีกด้วย อาจให้ ก่อนผ่าตัดเพื่อลดขนาดของมะเร็ งปอด แพทย์อาจให้ เคมีบาบัดร่วมกับรังสีรักษา เพราะ รังสี มีผลทาให้
                                            ั
ข้อมูลทางพันธุกรรมของเซลล์ หรื อ สิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกเซลล์เสี ยสมดุล เซลล์น้ นไมสามารถแบ่งตัวต่อไปได้และถูกทาลายในที่สุด
รังสี รักษาสามารถใช้ในการรักษามะเร็ งปอดหลายชนิดในตาแหน่งต่างๆ ของร่ างกาย
     ้    ้
สาหรับผูป่วยที่ตองทาการรักษามะเร็ งปอดจะใช้เวลาในการฉายรังสี ประมาณ 1 - 2 เดือน หรื อ ประมาณ 20 - 30 แสง ระหว่างการรักษาผูป่วยจะมี    ้
                                                          ้
อาการไอบ้าง เพราะแสงจากรังสี ที่ฉายไปยังปอด ทาให้ปอดได้รับความระคายเคืองจึงทาให้ไอได้ แต่เรื่ องนี้ ไม่ตองกังวลเพราะแพทย์จะให้ยาระงับ
อาการไอ เพียงให้บอกแพทย์ผรักษา ทราบ การรักษาด้วยรังสี น้ ีจะทาให้ร่างกายอ่อนเพลีย คอแห้ง เบื่ออาหาร โลหิ ตจาง เพราะรังสีที่ฉายไปทาลาย
                  ู้
                                                       ้ ั
ไขกระดูกทาให้การสร้างเม็ดเลือดน้อยลง การพยายามรับประทานอาหารจะช่วยให้ร่างกายมีกาลังที่จะต่อสูกบโรค ขน หรื อผมบริ เวณที่ถูกแสงจะ
      ้                             ้
ร่ วง แต่ถาไม่ได้ฉายรังสี ที่บริ เวณศีรษะ ก็จะไม่ทาให้ ศีรษะล้าน ซึ่งผูป่วยส่วนมากจะกังวลเรื่ องนี้ ผิวบริ เวณที่ถูกรังสี จะมีอาการปวดแสบ ปวดร้อน
เสมือนถูกแดดเผา หรื อตากแดดนาน ๆ อาการนี้พอหยุด ฉายรังสี ไม่นานก็จะเป็ นปกติ  1) การฉายแสงจากภายนอก โดยใช้เครื่ องส่งรังสี จากภายนอกร่ างกาย
                           ั
  2) การฉายแสงภายใน โดยใช้สารรังสี วางใกล้กบตัวก้อนมะเร็ งปอด
                                            ่
การผ่าตัดโดยใช้รังสี เป็ นวิธีใช้รังสี โดยตรงต่อก้อนมะเร็ งปอดโดยมีผลเล็กน้อยต่อเนื้อเยือปกติ อาจใช้ในกรณี ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้การฉายรังสี รักษามะเร็งปอด แบ่ งเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
    การฉายรังสี ระยะไกล หรื อ การฉายแสงรักษามะเร็ งปอด
    การฉายรังสี ระยะใกล้ หรื อ การใส่แร่ รักษามะเร็ งปอด


     ผู้ป่วยมะเร็งปอดส่ วนใหญ่จะได้ รับการฉายรังสี ระยะไกล

การรักษามะเร็ งปอดส่วนใหญ่จะใช้การฉายรังสี ระยะไกล หรื อการฉายรังสี ภายนอก หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า “ฉายแสง” เป็ นหลัก เครื่ องมือที่ใช้รักษา
                                                      ้
ได้แก่ เครื่ องโคบอลต์-60, เครื่ องเร่ งอนุภาคอิเล็กตรอน หรื อไลแนค (Linear Accelerator: LINAC) เป็ นต้น ผูป่วยมะเร็ งปอดแต่ละรายจะมี
               ่ ั
ผลข้างเคียงแตกต่างกัน ขึ้นอยูกบบริ เวณที่ฉายรังสี , ปริ มาณรังสี ที่ได้รับ และเมื่อฉายรังสี ครบ อาการแทรกซ้อนจากการรักษามะเร็ งปอดด้วยรังสี
ต่างๆ เหล่านี้ จะค่อยๆ ลดน้อยลง หรื อกลับสู่สภาวะปกติได้

     การฉายรังสี ระยะใกล้ หรือ การใส่ แร่
                                          ่
เป็ นการรักษามะเร็ งปอดโดยใส่แร่ ปริ มาณสูงแบบชัวคราวหรื อถาวรเข้าไปที่เนื้อเยือ หรื อโพรงอวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย แร่ ที่ใช้ในการรักษามะเร็ ง
                            ่
                                                         ้
ปอด ได้แก่ แร่ อิริเดียม-192, แร่ ซีเซียม-137,เรเดียม, ไอโอดีน, อีร์เดียม, โคบอลล์, คาลิฟอร์เนียม เป็ นต้น เมื่อผูป่วยได้รับการฉายแสงหรื อใส่แร่ เสร็ จ
                                                  ่
แล้ว ผูป่วยสามารถกลับบ้านได้ ไม่จาเป็ นต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล สามารถไปทางานและอยูร่วมกับผูอื่นได้เหมือนคนทัวไป รวมทั้งอยูใกล้ชิด
     ้                                                  ้         ่       ่
กับเด็ก, คนท้อง และญาติได้ เนื่ องจากการฉายแสงและการใส่แร่ เป็ นการรักษามะเร็ งปอดเฉพาะบริ เวณที่เป็ นโรค เมื่อรักษามะเร็งปอดเสร็ จ แสง
                       ่    ้
หรื อแร่ ที่ใช้รักษามะเร็ งปอดจะไม่ตกค้างอยูในตัวผูป่วย

                                  ่ั
การใช้รังสี 2 ส่วนนี้ สามารถใช้เดี่ยว ๆ หรื อใช้ร่วมกันก็ได้ข้ ึนอยูกบดุลยพินิจของแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ด้านรังสี รักษามะเร็ งปอด
   ใช้รังสี เพียงอย่างเดียว โดยมากเป็ นการรักษาเพื่อให้หายขาดสาหรับมะเร็งปอดระยะแรก ๆ เช่น มะเร็ งปอดบริ เวณศีรษะและคอ มะเร็ ง
   ปอดปากมดลูก เป็ นต้น
   ใช้รังสี ร่วมกับการผ่าตัดโดยอาจใช้ก่อนหรื อภายหลังผ่าตัด และปั จจุบนมีการใช้รังสี ในระหว่างการทาผ่าตัดได้ดวย ทาให้ผลการรักษา
                                       ั                    ้
   มะเร็ งปอดของอวัยวะภายในได้ผลดีข้ ึน
   ใช้รังสี ร่วมกับเคมีบาบัด อาจให้รังสี ก่อนหรื อหลังหรื อให้พร้อม ๆ กับการใช้ยาเคมีบาบัดก็ได้ ขึ้นอยูกบดุลยพินิจของคณะแพทย์ที่รักษา
                                                     ่ั
                          ใช้รังสี ร่วมกับการผ่าตัด เคมีบาบัดรวมถึงชีวบาบัดผสมผสานกัน
                                                    ้
                          1. เพื่อผลการรักษามะเร็ งปอดให้หายขาด โดยมากเป็ นผูป่วยในระยะหนึ่งถึงสอง
                          2. เพื่อบรรเทาอาการ ในกลุ่มนี้ไม่สามารถรักษามะเร็ งปอดให้หายขาดได้โดยรังสี แต่เป็ น
                        การบรรเทา อาการปวด อาการแน่นหน้าอก, หายใจลาบาก, อาการเลือดออกมาก เป็ นต้น

                         รังสี รักษามะเร็ งปอดเป็ นการรักษามะเร็ งปอดที่ไม่มีความเจ็บปวด ไม่เสี ยเลือด และการรักษามะเร็ ง
                         ปอดด้วยรังสี ส่วนใหญ่เป็ นการรักษาแบบผูป่วยนอก ไม่ตองนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เผล
                                              ้        ้
       ั              ้
ทางด้านรังสี ยงไม่เกิดขึ้นทันที แต่เมื่อผูป่วยมะเร็ งปอดได้รับการฉายรังสี เป็ นระยะเวลาหนึ่ง จึงจะเริ่ มมีผลข้างเคียงหรื อผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจาก
การฉายรังสี เช่น คลื่นไส้, อาเจียน, ผมร่ วง, ผิวหนังมีสีคล้ าขึ้น เป็ นต้น
เคมีบาบัด คือ การรักษามะเร็ งปอดด้วยยาเพื่อควบคุมหรื อทาลายเซลล์มะเร็ งปอด การออกฤทธิ์ยบยั้งการเจริ ญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง
                                             ั
ปอด และทาลายเซลล์มะเร็ งปอด การรักษามะเร็ งปอดด้วยเคมีบาบัดอาจมีผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปากอักเสบ ผมร่ วง มากหรื อน้อยขึ้นอยู่
                                    ้
กับชนิดของยา สภาวะความแข็งแรงของร่ างกาย ความพร้อมทางด้านจิตใจของผูป่วยมะเร็งปอดด้วย
                        ่ ั                          ้
แพทย์จะสังใช้ยารักษามะเร็ งปอดชนิดใดขึ้นอยูกบชนิดและตาแหน่งของมะเร็ งปอด และสุขภาพของผูป่วยมะเร็ งปอด ปั จจุบนการใช้ยารักษา
      ่                                                         ั
                                                     ั
โรคมะเร็งปอดร่ วมกันหลายชนิดจะให้ผลที่มีประสิ ทธิภาพมากกว่าการใช้ยาชนิดเดียว ยารักษามะเร็ งปอดมีท้ ง ชนิดน้ า ชนิดเม็ด ชนิดฉี ด ยารักษา
มะเร็ งปอดไม่ทาให้เกิดความเจ็บปวดมากไปกว่ายาที่ใช้รักษาโรคอื่นๆ การรักษาด้ วยวิธีนี ้ จะสิ ้นเปลืองค่าใช้ จายมาก เพราะยาเคมีเป็ นยาที่นาเข้ า
                                                      ่
                                 ่      ้     ้                ้
จากต่างประเทศ แต่ละชนิดมีราคาแพง การรักษา จะต้ องให้ ยาอยูหลาย ๆ ครัง หรื อ 3 ครังเป็ นอย่างน้ อย ส่วนมากจะให้ 6 ครัง โดยจะให้ เป็ นช่วง
              ่ ้                                     ่                ่
ๆ เช่น 3 - 4 สัปดาห์ ให้ หนึงครังๆ ละ 4 - 5 วัน อาการ ข้ างเคียงก็มีมาก เช่น การอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลืนไส้ อาเจียน และผมร่วง อาการคลืนไส้
                                 ั                   ั          ่
อาเจียน สมัยก่อน ผู้ป่วยจะกลัวมาก ขนาดเห็นแพทย์และ ยังไม่ทน จะได้ รับยาก็มีอาการแล้ ว แต่ในปั จจุบนนี ้มียาระงับอาการคลืนไส้ อาเจียน ทีมี ่
                              ้
ประสิทธิภาพสูง แพทย์จะให้ ก่อนที่จะได้ รับยาเคมีบาบัด ดังนันเรื่ อง การอาเจียนจึงไม่ต้องเป็ นห่วง สาหรับผมร่วง เมื่อหยุดการรักษาเพียง 1 - 2
                        ่                     ่
เดือน ผมก็จะขึ ้นและมักจะสวยกว่าเดิมอีก จึงไม่นาเป็ นห่วง แต่ในระหว่าง ที่ให้ การรักษาอยูสามารถแก้ ไขได้ โดยการใส่ผมปลอม
   ยารักษามะเร็งปอดชนิดรับประทาน
เคมีบาบัดรักษามะเร็ งปอดชนิดรับประทานเป็ นวิธีให้ยาผูป่วยมะเร็ งปอดที่สะดวกที่สุด ยารักษามะเร็ งปอดจะถูกดูดซึม เข้าสู่กระแสเลือดทางเยือบุ
                           ้                                        ่
             ่                                            ่
ผนังกระเพาะอาหาร และเยือบุผนังลาไส้เล็ก แต่ยารักษามะเร็ งปอดบางชนิดไม่สามารถทานได้โดยตรง เพราะอาจทาลายเยือบุผนังกระเพาะอาหาร
จึงต้องให้ยารักษามะเร็ งปอดโดยวิธีฉีดเท่านั้น
   ยารักษามะเร็งปอดชนิดฉีดเข้ ากล้ามเนือ
                     ้
ยารักษามะเร็ งปอดบางชนิด มีประสิ ทธิภาพดีที่สุดเมื่อถูกปล่อยอย่างช้าเข้าสู่กระแสเลือด แต่ยารักษามะเร็ งปอดจะนิยมฉีดเข้ากล้ามเนื้อมากกว่าฉี ด
เข้าหลอดเลือกโดยตรง
   ยารักษามะเร็งปอดชนิดฉีดเข้ าหลอดเลือดดาหรือผสมกับของเหลวอืนทีให้ ทางหลอดเลือดดา
                                ่ ่
ยารักษามะเร็ งปอดที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรื อทาลายเนื้อเยือ จะถูกฉี ดเข้าหลอดเลือดดาและกระแสเลือดโดยตรง ดังนั้นกระแสเลือดจะทาให้ยา
                               ่
                           ั
รักษามะเร็ งปอดเจือจางอย่างรวดเร็ วและเริ่ มทางานได้ทนที
                      ่ั               ู้
     ระยะเวลารักษามะเร็งปอดขึ้นอยูกบ ชนิดและระยะของมะเร็ งปอดที่ผป่วยเป็ น รวมทั้งผลการตอบสนองต่อยารักษามะเร็ งปอดของผูป่วย    ้
                    ้                                       ้
แต่ละราย โดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญจะเป็ นผูวเิ คราะห์แนะนาและกาหนดเวลาตลอดจนเลือกยารักษามะเร็ งปอดที่ได้ผลดีที่สุดต่อผูป่วย ความถี่ของการ
                ่ั                        ้
ให้ยาเคมีบาบัดแตกต่างกันขึ้นอยูกบสูตรยารักษามะเร็ งปอดที่ใช้ และสภาพร่ างกายของผูป่วย เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรื อทุกเดือน บางครั้งอาจต้อง
หยุดยารักษามะเร็ งปอดชัวคราว เพื่อให้ร่างกายมีเวลาพัก และซ่อมแซมเซลล์ปกติให้แข็งแรงพอที่จะให้ยารักษามะเร็ งปอดครั้งต่อไปได้
            ่

     ้
    ผูป่วยมะเร็งปอดบางรายอาจท้อแท้ เนื่องจากระยะเวลารักษามะเร็งปอดยาวนาน หากกังวลใจ ควรปรึ กษาแพทย์ แพทย์อาจปรับปรุ ง
                                                   ั
แผนการรักษามะเร็งปอดให้เหมาะสมขึ้น ควรติดตามผลการรักษามะเร็ งปอดเป็ นระยะ มาตรวจตรงตามแพทย์นด ทานยารักษามะเร็ งปอดตรงตาม
แผนการรักษารักษามะเร็ งปอด การได้ยาไม่ครบหรื อระยะเวลาไม่ตรงกาหนด ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อการรักษามะเร็ งปอด ถ้ามีเหตุจาเป็ นที่จะต้องเลื่อน
ระยะเวลาการให้ยารักษามะเร็งปอดควรปรึ กษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง
                     ้
เมื่อได้รับยาเคมีบาบัดรักษามะเร็งปอด ผูป่วยบางรายอาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้ การบาบัดรักษามะเร็ งปอดตั้งแต่เริ่ มต้นจะได้ผลดีกว่าการรักษา
มะเร็ งปอดเมื่อเป็ นมากแล้ว ผลข้างเคียงการรักษามะเร็ งปอดบางประการถ้าไม่รักษาทันท่วงที อาจนาไปสู่ผลแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ นาไปสู่อาการ
                                          ั
ช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ อาการข้างเคียงสาคัญที่ควรปรึ กษาแพทย์ พอสรุ ปได้ดงนี้
         ไอ มีเสมหะ
         มีการติดเชื้อ
         บวมผิดปกติ
         ผื่นขึ้นตามลาตัว
         ปวดท้องรุ นแรง
         ปั สสาวะเป็ นเลือด
         มีแผลในปากและคอ
  เหนื่อยหอบ แน่นหน้าอก
  คลื่นไส้อาเจียนอย่างรุ นแรง
  ท้องผูกหรื อท้องเดินอย่างรุ นแรง
  น้ าหนักลด หรื อเพิ่มอย่างรวดเร็ ว
  ซึมลง ชัก หรื อมีอาการเกร็ งผิดปกติ
  บริ เวณให้ยา ปวดแสบ ปวดร้อน บวมแดง
  ไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส (101 องศาฟาเรนไฮต์)
  เลือดออกง่าย หรื อไม่หยุด หรื อมีจุดเลือดออกตามผิวหนัง
การรักษามะเร็ งปอดระยะแอบแฝง (Hidden stage) สามารถรักษาให้หายได้โดยการผ่าตัด
   การผ่าตัดแบบลิ่ม (Wedge resection)

   การใช้ลาแสง (Photodynamic therapy) โดยใช้กล้องส่อง
   การผ่าตัดแบบลิ่ม หรื อตัดกลีบปอด

   การฉายแสงจากภายนอก สาหรับผูป่วยที่ไม่เหมาะที่จะผ่าตัด
                 ้

   การผ่าตัดตามด้วยยาเคมีบาบัด
   การผ่าตัดแบบลิ่ม หรื อตัดกลีบปอด หรื อตัดปอดทั้งข้าง

   การฉายแสงจากภายนอก

   การผ่าตัดตามด้วยยาเคมีบาบัด ร่ วมกับการรักษาอื่น ๆ
   การผ่าตัดอย่างเดียว หรื อร่ วมกับการฉายแสง

   การฉายแสงจากภายนอกร่ วมกับให้ยาเคมีบาบัด

   การผ่าตัดตามด้วยยาเคมีบาบัด ร่ วมกับการรักษาอื่น ๆ
   การฉายแสงจากภายนอก

   การใช้ยาเคมีบาบัดร่ วมกับการฉายแสง

   การใช้ยาเคมีบาบัดร่ วมกับการฉายแสง ตามด้วยการผ่าตัด

   การใช้ยาเคมีบาบัดอย่างเดียว
   การติดตามอย่างใกล้ชิด

   การรักษาประคับประคอง โดยฉายแสงจากภายนอกเพื่อลดอาการปวด หรื อเพิ่มคุณภาพชีวต
                                        ิ

   การใช้ยาเคมีบาบัด

   การใช้เลเซอร์ หรื อร่ วมกับการฉายแสงจากในร่ างกาย
  1. การใช้ยาเคมีบาบัด

                                 ิ
  2. การฉายแสงประคับประคองอาการ เพื่อลดอาการปวดและเพิ่มคุณภาพชีวต

  3. การผ่าตัดในกรณี ที่มีมะเร็ งปอดแพร่ กระจายไปสมองในปริ มาณเล็กน้อย

  4. การใช้เลเซอร์ สารรังสี ในร่ างกาย การผ่าตัดโดยใช้รังสี   ่
การอยูรอดเกิน 5 ปี ของโรคมะเร็งปอดในระยะต่าง ๆ ค่อนข้างต่า ยกเว้นระยะที่หนึ่ง และในระยะเดียวกันนี้โรคมะเร็ งปอดชนิด Non-small cell จะ
     ่
มีอาการอยูรอดที่ดีกว่า สาหรับการรักษานั้น การรักษาด้วยเคมีบาบัด จะได้ผลดีกว่าการรักษาด้วยรังสี

แต่เนื่องจากการรักษามะเร็ งปอดด้วยวิธีการหลักทั้ง 3 วิธีการ ยังไม่สามารถรักษามะเร็ งปอดให้หายขาดได้ทุกราย บางรายที่ดูเหมือนอาการดีข้ ึน แต่
ผ่านไปไม่กี่ปีโรคมะเร็งปอดก็กลับมาเป็ นอีก คราวนี้ส่วนใหญ่จะแพร่ กระจายไปทัวร่ างกายแม้การใช้ยาเคมีบาบัดรุ่ นใหม่มาทาการรักษา แต่ดู
                                          ่
           ั                                   ้    ้
เหมือนผลการรักษาก็ยงไว้ใจไม่ได้ โดยที่การรักษามะเร็งปอดเหล่านี้มาพร้อมกับการทาลายภูมิคุมกันของผูป่วยมะเร็งปอด และไม่เพียงแต่จดการ   ั
                ั         ้       ั
กับเซลล์มะเร็ งปอดเท่านั้น แต่ยงทาลายเซลล์ปกติดวย นอกจากนี้ยงทาให้เกิดพิษต่ออวัยวะในร่ างกายอย่างสูง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากยิงขึ้น
                                                                ่
ศูนย์การรักษามะเร็งปอด หลักการแพทย์ทางเลือก Wholly Medical Center
 1. โปรแกรมการรักษามะเร็งปอด NATURAL KILLER CELL AND TARGET CELL THERAPY (เซลล์เพชฌมาต)
                            ้
 2. โปรแกรมการรักษามะเร็งปอด TUMOR FIGHTER (เสริ มภูมิตานเซลล์มะเร็งปอด)
 3. โปรแกรมการรักษามะเร็งปอด NEW REGENERIST TUMOR FIGHTER
 4. โปรแกรมการรักษามะเร็งปอด MEGA C PLUS
 4. การตรวจโรคมะเร็ งปอดด้วยการถอดรหัสพันธุกรรม GENE DIAGNOSTICS


        ่    ่
   สอบถามเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดการรักษามะเร็งปอดโดยตรงที่ Wholly Medical Center
                     ั้        ุ
                ตึก 253 ชน 21 อโศก ซอยสุขมวิท 21
           ตรงข ้าม มศว. ประสานมิตร ติดรถไฟฟ้ าใต ้ดินสถานีเพชรบุร ี

           โทร.02-664-3027 9.00 - 19.00 น. ทุกวันไม่เว ้นวันหยุดราชการ
              Email:crm@whollymedical.com ตลอด 24 ชวโมง  ั่


              ข้ อมูลอ้ างอิง whollymedical.com , stopcancer.igetweb.com ,
     chulacancer.netbloggang.com/mainblog.php?id=rb515&month=08-11-2007&group=158&gblog=1

								
To top