Docstoc

SHT-konferens i Kalmar 2007Eriksson

Document Sample
SHT-konferens i Kalmar 2007Eriksson Powered By Docstoc
					  Granskning, återföring
  och webbplatsexempel
som stöd för öppet redovisade
  kvalitetsregisterdata
    SHT-konferensen 2007
      Birgitta Eriksson
      Projektledare
      Socialstyrelsen
       En vision
Tillförlitlig och användbar information om
 vård och omsorg – enkelt tillgänglig för
    medborgare, medarbetare och
         beslutsfattare.
Nyckelbegrepp och gränssnitt
Öppenhet idag - exempel
•  Väntetider i vården
•  Vårdbarometern
•  Socialstyrelsens statistikdatabaser
•  Sveriges Kommuner och Landsting
•  Riks-HIA
•  Svenskt Bråckregister
Tillgänglighet idag
Fysiskt/tekniskt? – Ja
• Internet
• intranät
• i databaser mm med särskild behörighet
• i tryckta rapporter, tabellverk mm
• via sjukhusbibliotek och
 patientinformationscentraler
Forts. Tillgänglighet
Lättanvänt, begripligt? – Nja
• struktur och sökmöjligheter
• pedagogisk presentation
• målgruppsanpassning
• språk mm.
Användbarhet idag
•  Tillförlitlighet?
•  Jämförbarhet?
•  Målgruppsanpassning?
•  Behovsanpassning?
•  Uppföljning?

Här finns mer att göra!
Syften
• Stimulera och stödja en öppen redovisning av
 resultat i vård och omsorg.
• Få kunskap om nuläget.
• Ta fram ett exempel på hur man kan redovisa
 resultat från ett nationellt kvalitetsregister med
 allmänheten som primär målgrupp.
Metod
•  Information till alla Nationella Kvalitetsregister
•  Granskning – tre personer – konsensus
•  Resultat och tips om förbättringar till webbplatsansvariga
•  Allmän information till alla kvalitetsregister
•  Stöd till Svenskt Bråckregister
•  Utvärdering av nya webbplatsen
•  Seminarium med ansvariga för Riks-Stroke
•  Workshop med personal inom strokevården
•  Seminarium med representanter för Nationella
  Kvalitetsregister
Granskning av webbplatser
• 27 webbplatser – kvalitetsregister och
 kompetenscentra – oktober 2005 och april 2006
• EU:s kvalitetskriterier?
• Öppenhet?
• Allmänhetsinriktad?

• Resultat, synpunkter och tips till de granskade
  Webbplatser som granskades
•  Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård – www.kvalitet.onh.nu
•  PNQneonatal – www.pnq.se
                                                   + Kompetenscentra
•  Swedish Coronary and Angioplasty Registry (SCAAR) – www.ucr.uu.se/scaar              Eyenet – www.eyenetsweden.se
•  Svenska hjärtkirurgiregistret – www.ucr.uu.se/hjartkirurgi                    NKO – www.nko.se
•  Nationella registret för hjärtintensivvård RIKS-HIA – www.riks-hia.se               UCR – www.ucr.uu.se
•  RiksStroke – www.riks-stroke.org
•  Svenska kärlregistret/Swedvasc – www.swedvasc.se
•  Nationellt hjärtsviktsregister (Riks-Svikt) – www.ucr.uu.se/rikssvikt
•  Sekundärpreventionsregistet – www.ucr.uu.se/sephia
•  Nationellt diabetesregister – www.ndr.nu
•  Scandinavian register for thyroid- and parathyroid surgery – www.thyroid-parathyroidsurgery.com
•  Rikshöft – www.sahfe.ort.lu.se
•  Nationalregistret för höftledsplastiker – www.jru.orthop.gu.se
•  Nationella knäplastikregistret – www.ort.lu.se/knee
•  Svenska Axel Artroplastik Registret – www.ssas.se/axel
•  Svenska Reumatoid Artrit-registret – www.rareg.net
•  Psykiska sjukdomar, syndrom samt beteendestörningar – www.psykkval.nu
•  SMS-registret (Swedish Multiple Sclerosis kvalitetsregister) – www.msreg.net
•  Nationellt kvalitetsregisgter för gynekologisk kirurgi – www.gynop.com
•  Svensk DialysDataBas (SDDB) – www.sddb.org
•  Nationellt kataraktregister – www.cataractreg.com/cataract
•  Svenskt Intensivvårdsregister (SIR) – www.icuregswe.org
•  Swedish Dental Implant Register SDIR – www.sdir.ki.se
•  Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi – www.ucr.uu.se/gallriks
EU: kvalitetskriterier
• Öppenhet och ärlighet – om producent, syfte,
 målgrupp, finansiering
• Upphovsinformation – källor
• Skydd för privatliv och personuppgifter
• Uppdatering
• Ansvar – bl.a. namn på kvalitetsansvarig person,
 redaktionell policy för urvalet, länkpolicy
• Tillgänglighet
Resultat – EU:s kvalitetskriterier
•  18 saknade uppgift om finansiering
•  Registrets syfte men sällan webbplatsens
•  Ingen angav allmänheten som målgrupp
•  14 saknade helt uppgift om uppdatering
•  20 hade länkar till andra webbplatser
Resultat öppenhet
                JA  NEJ
•  Deltagande kliniker     16  8
•  Täckningsgrad        7  17
•  Kvalitetsindikatorer     4  18
•  Statistik på nåbara sidor  6  18
Svenskt Bråckregister
• Startade 1992 med 8 kliniker

• Ljumskbråcksoperationer hos personer som är
 15 år och äldre

• 95 kliniker vilket motsvarar över 95 % av landets
 ljumskbråckskirurgi

• En databas med detaljerade uppgifter på mer än
 125 000 bråckoperationer
Felkällor/problem vid tolkning
och jämförelser
• Informationen visar skillnader mellan kliniker - men inte
 alltid vad de beror på.

• Olika förutsättningarna på varje klinik.

• Vissa sjukhus opererar fler akuta bråck, återfallsbråck,
 mer tekniskt krävande bråck.
 - Då är risken för komplikationer, återfallsbråck och längre
 vårdtider större.
 - Därför kan en jämförelse mellan dessa och sjukhus och
 kliniker som endast opererar okomplicerade förstagångs-
 bråck bli missvisande.
www.svensktbrackregister.se
•  Om bråck
•  Om bråckoperation
•  Om bråckregistret
•  Deltagande kliniker
•  Om resultat
•  Ordlista
•  Litteratur och länkar
•  Frågor och svar
•  Om webbplatsen
Sex variabler
•  Väntetider mellan remiss och operation
•  Andel akutoperationer
•  Andel omoperationer
•  Operationsmetoder
•  Andel dagkirurgi
•  Risken för omoperation i relation till tiden efter
  bråckoperationen
Utvärdering ”bråckwebben”
6 patienter och 37 andra intressenter värderade:
• Tillgänglighet (struktur, sökbarhet, tolkning,
 språk mm).
• Användbarhet (vilken nytta kan medborgare/
 patienter, beslutsfattare, hälso- och sjukvårds-
 personal ha av informationen).
• Vilka frågor väcker informationen? (t.ex. vad
 saknas, vad skulle jag vilja ha svar på via
 webbplatsen).
Utvärdering ”bråckwebben”
6 patienter och 37 andra intressenter värderade:
• Tillgänglighet (struktur, sökbarhet, tolkning,
 språk mm).
• Användbarhet (vilken nytta kan medborgare/
 patienter, beslutsfattare, hälso- och sjukvård-
 personal ha av informationen).
• Vilka frågor väcker informationen? (t.ex. vad
 saknas, vad skulle jag vilja ha svar på via
 webbplatsen).
Tillgänglighet
• De 6 patienterna: ”Lätt att orientera sig”, ”bra och
 enkel struktur”, ”det finns en röd tråd”, ”inga
 problem att hitta”.
• De 37 övriga intressenterna svarade alla ”Mycket
 enkelt” eller ”Ganska enkelt” som svar på frågan
 ”Hur enkelt var det att använda webbplatsen?”
Användbarhet l
Hur viktiga är, för dig som patient, de olika resultaten

•  om väntetider i månader      1---------------------------------------b--fe-d--a-c10
•  om akuta/planerade operationer  1----------------------b-d-c------e------f-------a--10
•  om andelen ”omoperationer”    1---------------------------b--e-----d---f---a----c-10
•  om operationsmetoder       1--------------------b-------------fe--d----ca------10
•  om dagkirurgi resp övernattning  1---c-------------------b---------f--d-------ea-----10
•  om utvecklingen av dagkirurgi   1------------b------------a------fd----e-----------c10
•  om risken för omoperation     1-----------------------------------d------f----beac10
Användbarhet ll
• Stor spridning bland svaren även på frågan Hur intressant
 är det att jämföra din klinik med andra kliniker?
  1----------a---------------b-e-----------d---f--c-10
• Kommentarerna värdefulla:
  a: ”Man vill bara få det gjort så fort som möjligt så man bryr sig inte
    så mycket om andra kliniker.”
  b: ”Men får man välja fritt bland olika sjukhus så är det väldigt
    intressant.”
  c: ”Man kan söka sig till den bästa vården.”
  f: ”Väntetider, resultat”
Vilka frågor väcks?
• Patienterna efterfrågar mer information om bråck,
 ”Fler frågor och svar, information om vad som
 kommer att hända mig som patient – och hur.”
• Svaren från övriga intressenter skiftande –
 många hoppfulla kommentarer och många som
 vill ha mer.
vara säker

vara kunskapsbaserad
och ändamålsenlig
vara patientfokuserad

vara effektiv

vara jämlik

ges i rimlig tid
Mer information
• ”Hälsa på Internet. En granskning av svenska
 webbplatser”
• ”Öppna redovisningar av resultat i vård och
 omsorg”
• ”På väg mot öppna redovisningar”
Webbplatser – några tips
•  sjukvardsradgivningen.se
•  sykehusvalg.no
•  sundhed.dk
•  nhs.uk
•  http://ec.europa.eu/health-eu/index_en.htm (Health-EU
  Portal)
•  svensktbrackregister.se
•  socialstyrelsen.se
•  skl.se
•  http://app.socialstyrelsen.se/termbank
    ”Ej lättare börda man bär på
    vägen än kunskap mycken” *
              Tack för att ni lyssnade!
              birgitta.eriksson@socialstyrelsen.se

_________________________
*Efter Havamal

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:5/12/2012
language:Swedish
pages:30