Docstoc

Knižné novinky

Document Sample
Knižné novinky Powered By Docstoc
					             Knižné novinky
          v oddelení náučnej literatúry
               máj 2007

001 Všeobecnosti

001 RY RYBÁROVÁ, Ľubica a kol.: Metodika písania bakalárskej      práce

07 BU     BURNS, Lynette Sheridan: Žurnalistika.
          Praktická príručka pro novináře


1 Filozofia

1 BL     BLECHA, Ivan: Filosofická čítanka

1 SC     SCRUTON, Roger: Krátke dějiny novověké filosofie.
                Od Descarta k Wittgensteinovi

133 MA    MARSHALL, Peter: Kámen Mudrců
             Výprava za tajemstvím alchymie

141 CO    CORETH, Emerich: Filosofie 17. a 18. století

141 CO    CORETH, Emerich: Filosofie 20. století

141 GÁ    GÁLIKOVÁ, Silvia – GÁL, Egon: Antológia filozofie mysle

141 NIE    NIETZSCHE, Fridrich: Antikrist


159.9 Psychológia

159.9 DI   DITTRICHOVÁ, J. a kol.: Chování dítěte raného věku
       a rodičovská péče


159.9 HA   HAVAS, Harald: Lexikón inteligencie

159.9 HA   HAYES, Nicky: Aplikovaná psychologie

159.9 SM   SMITH, Heather: Děti a rozvod

159.9 ST   STERNBERG, R.: Kognitivní psychologie
178 Toxikománia

178 JA      JANIAKOVÁ, Danica: Tak už dosť! Východiská zo závislostí

178 ŠK      ŠKODÁČEK, Igor: Toxikománia detí a mladistvých na
         Slovensku


2 Náboženstvo

291 AR      ARMSTRONG, Karen: Dejiny mýtov

297 SL      DROZDÍKOVÁ, Jarmila: Lexikón islámu301 Sociológia

301 SO SOPÓCI, Ján: Základy sociológie


32 Politika

321 KN Kniha o vládnutí.
          Ako sa kde vládne


33 Ekonómia

336 KI      KIYOSAKI, Robert T.: Bohatý otec, chudobný otec pre
         mladých

339 WU      WUNDERMAN, Lester: Direct marketing
             Reklama, která se zaplatí
34 právo

343 SV      SVÁTEK, Josef: Dějiny poprav a katů v Čechách
343 TR      Trestný zákon s komentárom.
362 Verejná starostlivosť

362 BA     BARTOŠOVIČ, Ivan: Seniori v domove dôchodcov


37 Pedagogika

37 RU     RULÍKOVÁ, Klára: Dvojčata. Jejich vývoj a výchova

37 ZÁ     ZÁVODNÁ, Vlasta: Pedagogika v ošetrovateľstve

376 LE     LECHTA, Viktor: Koktavost

376 MA     MATĚJČEK, Zdeněk – VÁGNEROVÁ, Marie: Sociální aspekty
        dyslexie

376 PO     POKORNÁ, Věra: Cvičení pro deti se specifickými
        poruchami učení


39 Národopis

39 BE     BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Tradičná kultúra regiónov Slovenska
               Regionálna literatúra

394 MO     MONESTIER, Martin: Dějiny sebevražd.
              Dějiny, techniky a zvláštnosti dobrovolné smrti


54 Chémia

54 RE     REMKO, Milan: Základy medicínskej a farmaceutickej
        chémie

547 DE     DEVÍNSKY, Ferdinand: Organická chémia pre farmaceutov


574 Ekológia

574 KV KVASNIČKOVÁ, Danuše: Životné prostredie

579 Mikrobiológia

579 MA     MACELA, Aleš: Infekční choroby a intracelulární
        parazitismus bakterií
577 Biochémia a biofyzika

577 NA    NAVRÁTIL, Leoš a kol.: Medicínska biofyzika

577 ZI    ZITKO, Miroslav: Praktikum z lékařské biofyziky


59 Zoologia

591 VE    VESELOVSKÝ, Zdeněk: Etologie

594 DA    DANCE, S. Peter: Mušle morských mäkkýšov


61 Medicína

61 SL     HEMZAL, Boleslav – VOTAVA, Miroslav: Zkratky používané
       v medicíně

61 SR    SRŠEŇ, Štefan – SRŠŇOVÁ, Klára: Základy klinickej genetiky  a jej
molekulárna podstata

611 BE    BELEJ, Kamil: Histológia

611 JU    JUNQUEIRA, CARLOS L..: Základy histologie

611 MR    MRÁZKOVÁ, Olga – DOSKOČIL, Milan: Klinická anatomie pro
           stomatology

611 PA    PAULSEN, Douglas F.: Histologie a buněčná biologie

611 PE    PETROVICKÝ, Pavel: Anatomie s topografií a klinickými
            aplikacemi I.

611 PE    PETROVICKÝ, Pavel: Anatomie s topografií a klinickými
            aplikacemi II.


611 PE    PETROVICKÝ, Pavel: Anatomie s topografií a klinickými
            aplikacemi III.

611 SCH    SCHREIBER, Michal: Funkční somatologie

611 VA    VACEK, Zdeněk: Embryologie
612 Fyziológia

612 BA      BARTŮŇKOVÁ, Jiřina: Imunodeficience


613 Hygiena

613.2 BU     BULKOVÁ, Věra: Nauka o poživatinách

613.8 BR     BRZEK, A: Třetí pohlaví

613.9 BU     BUKOVSKÝ, Igor: Návod na prežitie pre muža


614 Zdravotníctvo

614 BR      BRHEL, P. a kol.: Pracovní lékařství. Základy primární
              pracovnolékařské péče

614 ŠA ŠANTA, Marián: Prvá pomoc


615 Farmakológia

615 LI    LICHNEROVÁ, Irena: Liekové formy 1.
            Návody na praktické cvičenia

615 LI    LICHNEROVÁ, Irena: Liekové formy 2.
            Návody na praktické cvičenia

615 PE PERLÍK, František: Základy farmakologie

615 ŠA ŠATNÍK, Vasil a kol.: Farmakognózia

615 ŽA ŽABKA, M.:   Moderné lieky vo farmaceutickej technológii


615.8 Psychoterapia a fyzioterapia

615.8 KO     KOMAČEKOVÁ Dagmar: Fyzikálna terapia

615.8 RE     REICHL, Ján: Vedecká a ezoterická cesta k zdraviu

615.8 SO     SOMMER, Doris: Lexikon Reiki

615.8 ZV   ZVONÁR, Ján: Termoterapia, hydroterapia, balneoterapia   a
klimatoterapia
616 Klinická medicína

616 BA    BALAŽOVJECH, Ivan: Interná medicína pre stomatológov II

616 VO    VORLÍČEK, Jiří a kol.: Paliativní medicína

616-005 MA  MARESCH, Peter: Tromboembolická choroba v ortopédii
       a iných operečných odboroch

616-006 ŠI  ŠIMŠA, Jaromír: Karcinom žaludku

616-006 TR  TRÁVNIČKOVÁ-KITTLEROVÁ, Olga: Rehabilitace pacientů
               s onkologickou diagnózou

616-006 VO  VODVÁŘKA, Pavel: Podpůrná léčba v onkologii 2003

616-02 ŠT   ŠTEFANOVIČ, Ján – PRUŽINIEC, Peter: Choroby, syndrómy
       a symptómy v klinickej imunológii

616-02 SE   SEBEROVÁ, Ester: Alergická rýma

616-053 MI  MINÁRIK, Milan: Kardiopulmonálna resuscitácia v pediatrii

616-053 TO  TOPINKOVÁ, Eva: Geriatrie pro praxi

616-073 KU  KUKUROVÁ, Elena – KRÁĽOVÁ, Eva: Lekárska fyzika
       a biofyika pre medicínsku prax

616-083 DO  DOBIÁŠ, Viliam: Urgentná zdravotná starostlivosť

616-083 HA  HANZLÍKOVÁ, Alžbeta: Komunitné ošetrovateľstvo

616-083 KA  KAŠČÁK, Marián: Klinická propedeutika

616-083 KO  KONTROVÁ, Ľubica a kol.: Štandardy v ošetrovateľstve

616-083 KR  KRIŠKOVÁ, Anna: Ošetrovateľské techniky

616-083 KR  KRIŠKOVÁ, Anna: Ošetrovateľstvo v zdraví pri práci

616-083 LE  LEMON 2 – Učební texty pro sestry a porodní asistentky

616-083 LE  LEMON 3 – Učební texty pro sestry a porodní asistentky
616-083 LÍ  LÍŠKOVÁ, Miroslava a kol.: Základy multikultúrneho
       ošetrovateľstva

616-083 PO  POLEDNÍKOVÁ a kol.: Geriatrické a gerontologické
       ošetrovatestvo

616-083 SL  SLEZÁKOVÁ, Zuzana: Neurologické ošetrovateľstvo

616-083 TY  TYRLÍKOVÁ, Ivana: Neurologie pro sestry

616-083 VO  VŐRŐSOVÁ, Gabriela: Interné ošetrovetelstvo

616-083 ZÁ  ZÁČEKOVÁ, Mária: Štandardy v pôrodnej asistencii

616-092 BA  BAYER, Arnošt: Vybrané kapitoly z patofyziológie
       a kliniky chorôb pre dentálnu hygienu

616.09 FE  FERENČÍk, Miroslav a kol.: Imunológia a alergológia
       v základných heslách a termínoch

616.12 JU  JURKO, Alexander: Vyšetrovacie metódy v detskej
       kardiológii

616.31 TV  TVRDOŇ, Martin a kol.: Protetická stomatológia. Liečba
       a prevencia

616.314 CA  CAESAR, Hans H.: Stomatologická protetika pre zubných
             technikov II.

616.36 KR  KREKULOVÁ, Laura – ŘEHÁK, Vratislav: Virové hepatitidy

616.5 BU   BUCHVALD, J. – BUCHVALD, D.: Dermatovenerológia

616.7 PA   PALLARDY, Pierre: Bolí vás chrbát? Vyliečte sa sami!

616.89 KU  KUKUMBERG, Peter – ULČ, Igor: Panická porucha

616.89 LE  LECHTA, Viktor: Diagnostika narušenej komunikačnej
       schopnosti

616.89 MA  MALÁ, Eva: Schizofrenie v dětství a adolescenci

616.89 PE  PEČEŇÁK a kol.: Kapitoly o schizofrénii

616.89 PO  POGÁNY, J. a kol.: Detská kresba v diagnostike a v liečbe

616.89 VE  VERMEULEN, Petar: Autistické myšlení
616.9 BA    BAKOSS, Pavol: Epidemiológia

616.9 KO    Komplexný program o AIDS Prevencia HIV a starostlivosť   pre
sestry a pôrodné asistentky

616.9 VĚ    VĚŽNÍK, Zdeněk – POSPÍŠIL, Leopold: Chlamydiové infekce

616.9 ST    STREHÁROVÁ, Anna: Pásový opar


617 Chirurgia

617 OH     OHRÁDKA, Bernard: Špeciálna chirurgia I.

617 OH     OHRÁDKA, Bernard: Špeciálna chirurgia II.


617.7 Očné lekárstvo

617.7 BO    BOGUSZAKOVÁ, Jarmila: Akutní stavy v oftamologii

617.7 FL    FLAMMER, Josef: Glaukom


618 Gynekológia a pôrodníctvo

618 ČE     ČECH, Evžen a kol.: Porodnictví

618 HO     HOLOMÁŇ, KArol: Vybrané kapitoly z pôrodníctva


619 Veterinárne lekárstvo

619 BA     BAATZ, Gabriele: EKG u psa a kočky

619 SCH     SCHREY, Christian F.: Terapie urgentních stavů u psa a
        kočky


620 Energetické hospodárstvo

620 SR     SRDEČNÝ, Karel: Energeticky soběstačný dům


629 technika dopravných prostriedkov
629.42 EN   Encyklopedie lokomotivy

629.7 EN   Encyklopedie letadel světa


639 Poľovníctvo. Rybárstvo. Chov rýb


639 DR    DRAHOTUŠSKÝ, Zdeněk- NOVÁK, Jindřich: Akvaristika
           Teorie a praxe pro amatéry i profesionály

639.1 KR   KRIVJANSKÝ, Tomáš: Poľovnícke strelectvo


65 Organizácia riadenia


65 HE     HELLER, Robert: Príručka manažéra.
            Všetko, čo potrebujete vedieť o podnikaní
       a manažmente

65 MA     MAJTÁN, Miroslav a kol.: Manažment

658 BO    BOUČKOVÁ, Jana a kol.: Marketing


745 Ručné práce

745 CE    CERUTTIOVÁ NAVEOVÁ, Patrizia: Čarovný špagátik z papiera

792 Divadlo

792 MA    MAŤAŠÍK, Andrej: Majsri scény

792 ŠT    ŠTEFKO, Vladimír: Svedectvá o divadle
              Regionálna literatúra

796 Šport

796.5 RE   REGULI, Zdenko: Aikidó. Průvodce pro žáky i učitele


8 Jazykoveda. Literárna veda

800 PE PEAS, Allan – PEAS, Barbara: Veľká kniha reči tela.
           Ako čítať  myšlienky podľa gest
801 KA     KAROLINSS, Camila: Meno je váš osud

802 AN     Angličtina pro zdravotní sestry

802 AN     DŽUGANOVÁ, Božena: Medical english in use

802 AN     DOSTÁLOVÁ, Iva – HUBKOVÁ, Zora: Angličtina pre samoukov.
            Cvičebnica

802 AN     PARKINSON, Joy: Angličtina pro lékaře. Manuál pro praxi


908 Vlasativeda

908 SR     MOTYČKA, Václav: Vietor v Tatrách
             Fakty a rozhovory o Vysokých Tatrách. Aké boli, sú a budú.
908 SR/BE   SEDLÁK, Imrich: Belá-Dulice. Vlastivedná monografia obcde
             Regionálna literatúra

908 Sv     KOVÁČ, D. – KRÁLIKOVÁ, E. – PAUER, M.: Obrazopis sveta
             objektívom Milana Rastislava Štefánika

912 Mapy

912 SR     Národný park Malá Fatra929 Životopisy

929      SEGEŠ, Vladimír a kol.: Kniha kráľov.
             Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov

929 PL     SLIVKA, Martin: Karol Plicka – básnik obrazu


929.5/.6 Genealógia a heraldika

929.5 ŠI    ŠIŠMIŠ, Milan: Erbové listiny
             Regionálna literatúra

929.5 ŠI    ŠIŠMIŠ, Milan: Príručka ku genealogickému výskumu na
        Slovensku a slovacikálnom zahraničí
             Regionálna literatúra
929.5 ŠI  ŠIŠMIŠ, Milan: Rodové postupnosti a ich grafický vývoj
             Regionálna literatúra93 Dejiny

930 DA    DAMANKOŠ, Marián: Svetové dejiny II. Novovek 1492 - 1914
               Nová maturita

930 DA    DAMANKOŠ, Marián: Svetové dejiny III. 20. storočie
            1914 - 1991
            Nová maturita

930 SV FARRINGTONOVÁ, Karen: Atlas svetových ríš

931 FA FAGAN, Brian M.: Sedemdesiat veľkých vynálezov
    starovekého sveta

940 Dejiny Európy

940 EU   VEBER, Václav: Dějiny sjednocené Evropy od antických
   počátků do současnosti

943.76 BA  BARTL, Július: Dejepis. Národné dejiny pre 2. ročník
       gymnázií

943.76 BA  BARTLOVÁ, Alena: Dejepis. Národné dejiny pre 3. ročník
       gymnázií

943.76 KA  KAMENICKÝ, Miroslav: Dejepis. Svetové dejiny pre 2. ročník
       gymnázií

943.76 LE  LENGYELOVÁ, Tűnde – MRVA, Ivan: Historický kalendár -
         Slovensko

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:5/11/2012
language:Slovak
pages:11