de_taicsdl_in_cai_nay__2662 by chatplaygames

VIEWS: 9 PAGES: 9

									         TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
             TP HỒ CHÍ MINH
         KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


         BÁO CÁO ĐỀ TÀI      Thư viện trường đại học

        Môn hỌc : Hệ Cơ sở dữ liệu
        GV hướng dẫn: Trần thị kim Chi
        Nhóm: 9 - Lớp:ĐHTH5c
        Thành viên của nhóm:
             1. Trần Công Chính-09076271
             2. Trần Ngọc Tân - 09090571
Năm học 2009 – 2010
Phần I: Thiết kế Cơ sở dữ liệu
1. Tóm tắt hệ thống:

Trường đại học của bạn vừa khánh thành 1 thư viện hiện đại với nhiều trang thiết bị và phương
tiện sử dụng hiện đại.

Đối tượng chính của thư viện là giảng viên và sinh viên. Thông tin đầy đủ của giảng viên và
sinh viên sẽ hiển thị trên màn hình thủ thư khi máy quét thẻ đọc thẻ. Sách báo với nhiều chủng
loại phong phú như văn hóa, nghệ thuật, khoa học, lịch sử, toán học, kinh tế,…

Hình thức mượn cũng rất phong phú: có thể mượn sách in, báo, tạp chí, đề tài tốt nghiệp sinh
viên ra trường, có thể mượn đĩa CD chứa dữ liệu. Đồng thời giảng viên, sinh viên có thể tra cứu
tại chỗ để tìm ebook cũng được lưu trữ và phân loại cẩn thận.

Quy định mượn sách cũng khá chặt chẽ. Khi người mượn xuất trình thẻ và sách cẩn mượn, thủ
thư sẽ cho sách và thẻ qua máy quét (scanner) để đọc mã, truy cập vào CSDL, để hiển thị thông
tin đầy đủ về người mượn và sách được mượn. Thời hạn mượn là 1 tháng. Sau 1 tháng nếu
người mượn vẫn muốn mượn tiếp, thì phải đem sách đến thư viện, để gia hạn. Nếu quá thời gian
quy định thì sẽ bị phát tiền. Cứ chậm 10 ngày thì phạt số tiền bằng với 1/10 giá quyển sách bị
mượn quá hạn.

Mỗi đầu sách thường có nhiều hơn 1 cuốn. Người thủ thư cần được biết thông tin về số lượng
tồn, danh sách những người đang giữ sách, và 1 số thông tin thống kê khác.

2. Nguyên tắc nghiệp vụ:

    . Mỗi chủng Loại sách có nhiều đầu sách khác nhau trong thư viện hoặc không có đầu sách nào

        Ví dụ:

             Chủng Loại sách Tin Học có hai đầu sách là lập trình window và ngôn ngữ
SQL trong thư viên

             Chủng loại sách Lịch sử không có đầu sách nào trong thư viện

    . Mỗi đầu sách trong thư viên nhất định phải thuộc 1 chủng loại sách xác định, và phải thuộc 1 bộ
sách nhất định.

        Ví dụ:

        Sách lập trình Window thuộc chủng loại Tin học và thuộc bộ vừa có CD và sách

        Sách Lịch sử ấn độ thuộc chủng loại Lịch Sử và thuộc bộ chỉ có sách

    . Tương tự các đầu sách trong thư viện thì mỗi Ebook phải là 1 chủng loại sách xác định

    . Một người có thể mượn nhiều loại sách khác nhau trong thư viện với các hình thức khác nhau
        Ví dụ:

             An có thể mượn sách lập trình Window với hình thức là sách giáo khoa

        Đông thời An cũng có thể mượn sách lập trình Window với hình thức là đĩa CD (Nếu
có) , hoặc An có thể mượn cả hai, hoặc chỉ 1 trong hai cách trên.

           Bình mượn sách lập trình Window với hình thức là Sách và mượn Ngôn ngữ
SQL với hình thức là CD và sách

    . Một đầu sách trong thư viện có thể mượn bởi nhiều người(nếu số lượng cho phép)

3. Mô hình liên kết thực thể

a. Các kiểu thực thể

    1. Thư Viên

    2. Loại Sách

    3. Ebook

    4. Người Mượn

    5. Hình Thức Mượn

    6. Bô Sách

b. Các thuộc tính:

    1. Thư Viên

        a. MaSach

        b. Vitri

        c. SoLuong

        d. NhaXuatban

        e. GiaSach

    2. . Loại Sách

        a. MaLoai

        b. Loai

    3. Ebook

        a. MaEbook
        b. Tenbook

        c. ViTri

        d. DungLuong

        e. DonViDungLuong

    4. Người Mượn

        a. MaNguoiMuon

        b. HoVaTen

        c. NgaySinh

        d. DiaChi

        e. Phone

    5. Hình Thức Mượn

        a. MaHinhThuc

        b. HinhThuc

    6. Bộ Sách

        a. mabosach

        b.BoSach

c. Mô hình thực thể kết hợp:
CÁC BẢNG (TABLES)
CHUẨN HÓA BẢNG

Các bảng trên đã thuộc chuẩn BCNF vì :

   +Trong bảng ThuVien: khóa chính là MaSach. MaSach Vitri, SoLuong,TenSach,
NhaXuatBan, GiaSach
   + Trong bảng Ebook :Khóa chính là MaEbookTenEbook, Vitri, DungLuong,
DonViDungLuong

    + trong bảng NguoiMuon: Khóa chính là MaNguoiMuonNgaySinh, DiaChi, HoTen,
Phone

    +Trong bảng HinhThucMuon: khóa chính là MaHinhThucHinhThuc

    +Trong bảng LoaiSach :Khóa chính là MaLoaiLoai

KHÓA CHÍNH VÀ CÁC KHÓA NGỌAI:

    1. Thư Viên
       Primary key: MaSach
       Foregin Key: MaLoai, MaBoSach
    2. Loại Sách
       Primary key: MaLoai
    3. Ebook
       Primary Key: MaEbook
       Foreign key: MaLoai
    4. Người Mượn

       Primary key: MaNguoiMuon

    5. Hình Thức Mượn

       Primary Key: MaHinhThuc

    6.Bộ Sách

       Primary key: MaBoSach

MỐI LIÊN HỆGIỮA CÁC TABLE
Phần 2: Thực thi cơ sở dữ liệu

Các câu truy vấn SQLTìm các đầu sách có số lượng = 0 trong thư viện
SELECT * FROM THUVIEN
WHERE SOLUONG = 0
Tìm thông tin về sách có tên bắt đầu băng “laptrinh”

SELECT * FROM THUVIEN
WHERE TENSACH LIKE 'LAPTRINH%'
Tìm thông tin về người mượn đang mượn đầu sách có mã số s002
use thuvien
select * FROM NGUOIMUON,SACHMUON
WHERE SACHMUON.MANGUOIMUON = NGUOIMUON.MANGUOIMUON AND SACHMUON.MASACH='S002'
Tìm thông tin về người mượn đã quá hạn mượn sách và tính tiền phạt
quá hạn. hạn mượn sách là 10 ngày, tiền phạt quá hạn tính bằng số
ngày quá hạn * 1/10 giá trị sách mượn.

USE THUVIEN
SELECT N.MANGUOIMUON,N.HOVATEN,N.DIACHI,S.NGAYMUON,S.MASACH,N.PHONE
,DATEDIFF (DD,S.NGAYMUON,GETDATE()) AS THOIGIANMUON,
(DATEDIFF (DD,S.NGAYMUON,GETDATE())- 10)*T.GIASACH/10 AS TIENPHAT
FROM NGUOIMUON N JOIN SACHMUON S ON S.MANGUOIMUON=N.MANGUOIMUON
JOIN THUVIEN T ON T.MASACH = S.MASACH
WHERE DATEDIFF (DD,S.NGAYMUON,GETDATE())> 10
Tìm thông tin về người mượn và sách đang mượn bằng mã người
mượn

SELECT * FROM NGUOIMUON
WHERE MANGUOIMUON='P004'
SELECT S.MASACH,T.TENSACH,S.NGAYMUON,T.NHAXUATBAN
FROM SACHMUON S,THUVIEN T
WHERE S.MASACH = T.MASACH AND S.MANGUOIMUON='P004'

								
To top