Department of Public International Law by pptfiles

VIEWS: 4 PAGES: 4

									                TANTÁRGYLEÍRÁS
                Nemzetközi Közjog 1.

A tanegység kódja: J-NK201
A tanegység teljes (rövidített) neve: Nemzetközi Közjog 1.
Heti (félévi) óraszám:
   Nappali tagozat: 3 óra/hét
   Levelező tagozat: 12 óra/félév
Számonkérés módja: kollokvium
Kredit értéke: 4 kreditpont
Képzés nyelve: magyar
Tárgyjegyző:
   Nappali tagozat: Dr. Kovács Péter
   Levelező tagozat: Dr. Kussbach Erich
Előtanulmányi kötelezettség: Egyetemes Jogtörténet 2
                Magyar Jogtörténet 2
                Római jog 2
Párhuzamos hallgatási kötelezettség: Nemzetközi közjog kötelezően választható
tárgy 1.

A tanegység célja:

A nemzetközi közjog oktatásának célja annak elérése, hogy a hallgató – mint majdani
jogalkalmazó – otthonosan mozogjon a nemzetközi jog alapintézményeiben. A cél
tehát nem kizárólag majdani diplomaták képzése, hanem annak tudatosítása, hogy a
köztisztviselő, bíró, ügyész, ügyvéd, jogtanácsos is kerülhet olyan helyzetbe, hogy
nemzetközi szerződést kell értelmeznie: meg kell tudni tehát állapítani a magyar
államot terhelő általános és különös nemzetközi jogi kötelezettségek eredetét és
konkrét jogforrását. Ezért a nemzetközi szerződések kötésével, értelmezésével, a
fenntartások intézményével összefüggő problematika különös hangsúlyt kap.

A tanegység tartalma:

1. félév:
a. Általános bevezetés: a nemzetközi jog természete, sajátosságai és története
b. A nemzetközi jog forrásai:
  - a szerződések joga: szerződések kötése, értelmezése, érvénytelensége,
    megszűnése,
  - egyéb jogforrások: a szokásjog, az általános jogelvek, az egyoldalú aktusok,
    kötelező erejű határozatok
  - segédeszközök: soft law, bírói joggyakorlat, jogtudomány
c. Alanyok:
    - államok: fogalmi elemek, határ, hatáskörök, szuverenitás és az nemzetközi
jog egyéb elvei, elismerés, államutódlás

Tananyag, ajánlott irodalom:
-  Kovács Péter: Bevezetés a nemzetközi jogi és diplomáciai gyakorlatba, Szent
  István Társulat, Budapest, 1999
-  Nguyen Quoc Dinh – Patrick Daillier – Alain Pellet: Kovács Péter: Nemzetközi
  közjog, Osiris, Budapest 1997 (tankönyv)
-  Petró Rita – Sulyok Gábor: Nemzetközi közjogi dokumentumgyűjtemény,
  Bíbor Kiadó, Budapest 2000
-  Tchikaya, Blaise: Jogesetek a nemzetközi bíróságok gyakorlatából Bíbor Kiadó,
  Miskolc 2002
                 Course description
                 International Law 1.

Code of the course: J-NK201
Name of the course: International Law
Place of the course in the model-curriculum: 4th year, 1st semester
Lessons per week: 3 lecture hours for regular students
Lessons per semester: 12 lectures at the correspondence education
Exam: oral exam
Credit value: 4 creditpoints
Language: Hungarian
Lecturer:
   Regular course: Dr. Péter Kovács
   Correspondence course: Dr. Erich Kussbach
Prestudy obligation: Universal History of Law
            Hungarian History of Law
            Roman Law
Parallel study obligation: International Law in practise 1.

The scope of the course:

The aim of teaching public international law is to familiarise the students, who in the
future will apply the law, with the fundamental institutions of international law. Not
only future diplomats are trained here, but so are future civil servants, judges,
prosecutors, attorney, and legal advisors who will be expected to interpret international
treaties and establish the origins and the source of general or particular international
legal obligations binding the Hungarian state. This is why special attention is devoted
to questions of treaty-making, the interpretation of international treaties, and
reservations to treaties.

Outline of the course:

Fall semester:
a. General introduction: nature, specificities and history of international law
b. Sources of international law:
  - law of treaties: conclusion, interpretation, invalidity, termination,
  - other sources: custom, general principles of law, unilateral commitments,
    binding resolutions
  - auxiliary means: soft law, jurisprudence, scholarly opinions
c. Subjects:
    - states: components, borders, competences, sovereignty and other principles of
interstate life. recognition, succession

Books, recommended readings:

Required reading for the main course:
-  NGUYEN Quoc Dinh, Patrick DAILLIER, Alain PELLET, KOVÁCS Péter:
  Nemzetközi közjog [Public International Law] textbook, (Budapest: Osiris
  1997)
-  KOVÁCS Péter: Bevezetés a nemzetközi jogi és diplomáciai gyakorlatba
  (Introduction to the Practice of International Law and Diplomacy] (Budapest,
  Szent István Társulat 1999)
-  TCHIKAYA Blaise: Jogesetek a nemzetközi bíróságok gyakorlatából [Cases
  from International Jurisprudence](Miskolc, Bíbor 2002 )
  PETRÓ Rita, SULYOK, Gábor: Nemzetközi közjogi dokumentumgyűjtemény
  [Collected materials of international law] (Miskolc: Bíbor 2000)

								
To top