Radiographic technique by pptfiles

VIEWS: 169 PAGES: 33

									Radiographic technique


       By ทพ.ญ.ลลิตา รัชกิจประการ
  Radiographic technique
 Parallel technique
            For periapical films
 Bisecting technique

 Bitewing technique

 Occlusal technique

 Others…
          ่
   การเตรียมคนไข้กอนถ่ายภาพรังสี
   (patient preparation)
  จัดตำแหน่งคนไข้ให้เหมำะสม
  ให้คนไข้ถอดแว่นตำ และฟันปลอมที่ใส่ออกก่อนถ่ำยภำพรังสี
  (ในกรณีที่ม)   ี
         ึ้
  ปรับเก้ำอี้ขนลง และปรับที่รองศีรษะให้เหมำะสมก่อนถ่ำยภำพ
                  ้
  รังสีตำมควำมสูงของคนไข้ และผูถ่ำย
        ่            ั   ่
  ใส่เสื้อตะกัว และปลอกกันไทรอยด์ให้กบคนไข้กอนถ่ำยภำพรังสี
  (lead apron and thyroid collar)
  ควรบอกจำนวนฟิ ล์มในกำรถ่ำยภำพรังสีให้คนไข้ทรำบก่อน
              ่
  การถ่ายภาพรังสีแบบแบ่งครึงมุม
(Bisecting angle technique)
                   ่
  เป็ นวิธีกำรถ่ำยภำพรังสีอีกวิธีหนึงนอกเหนือจำกกำรถ่ำยแบบ
  ขนานใช้สำหรับกำรถ่ำยภำพรังสี periapical films
  ตำมปกติกำรถ่ำย periapical films นิยมใช้วิธีกำรถ่ำย
  แบบขนำนมำกกว่ำกำรถ่ำยแบบแบ่งครึ่งมุม
  กำรถ่ำยแบบแบ่งครึ่งมุมจะใช้ในบำงกรณี เช่น ลักษณะทำง
  anatomy ของคนไข้ไม่สำมำรถถ่ำยแบบขนำนได้ เป็ นต้น
Bisecting angle technique
  ลักษณะทำงกำยวิภำค(anatomy)ของคนไข้ที่เหมำะสมใน
  กำรถ่ำยแบบแบ่งครึ่งมุม
    คนไข้ที่มเี พดำนตืน (shallow palate)
             ้
    คนไข้มีปุ่มกระดูกเพดำนขนำดใหญ่ (large palatal
    torus)
            ้
    มีพื้นช่องปำกตืน หรือคนไข้เจ็บมำกเมื่อถ่ำยแบบเทคนิคขนำน
    (shallow or tender floor of mouth)
    คนไข้มี lingual frenum สัน หรือมีภำวะลิ้นติด
                    ้
    (tounge-tie)
กำรจัดศีรษะคนไข้ (Head position)
                             ั
  มีควำมจำเป็ นในกำรถ่ำยภำพรังสีแบบแบ่งครึ่งมุมในกรณีที่จบ
         ิ้    ้        ้
  ฟิ ล์มโดยใช้นวมือ โดยตังให้ขำกรรไกรที่ตองกำรถ่ำยภำพรังสี
  ขนำนกับพื้น
Bisecting angle technique

           Bisecting line
Long axis of teeth X-ray beam
           Long axis of film
Bisecting angle technique
                      ่
  ข้อดีของกำรถ่ำยภำพรังสีแบบแบ่งครึ่งมุมเมือเปรียบเทียบกับ
  แบบขนำน
         ้                     ่
    คนไข้จะรูสึกสบำยกว่ำและไม่เจ็บเท่ำกำรถ่ำยแบบขนำน เนืองจำก
                       ้
    กำรวำงฟิ ล์มไม่จำเป็ นต้องกดลงเนือเยื่อมำก
    ไม่จำเป็ นต้องใช้ที่จบฟิ ล์ม (film holder) เนืองจำกคนไข้
               ั            ่
           ิ้          ้
    สำมำรถใช้นวมือจับในตำแหน่งที่ตองกำรได้
       ้
    ไม่ตองกังวลเรื่องข้อจำกัดทำงด้ำนกำยวิภำคทำงช่องปำกของคนไข้
      ่
    เนืองจำกกำรวำงฟิ ล์มสำมำรถปรับหรือเอียงมุมให้เข้ำกับกำยวิภำค
    ที่แตกต่ำงกันของคนไข้แต่ละคน
Bisecting angle technique
                       ่
  ข้อเสียของกำรถ่ำยภำพรังสีแบบแบ่งครึ่งมุมเมือเปรียบเทียบ
  กับกำรถ่ำยภำพรังสีแบบขนำน
    พบกำรบิดรูป (distortion) มำกกว่ำกำรถ่ำยภำพรังสีแบบ
         ่
    ขนำน เนืองจำกกำรแบ่งครึ่งมุมระหว่ำงฟิ ล์มกับฟั นโอกำสกำรตัง ้
    รังสีให้ขนำนค่อนข้ำงยำกจึงพบกำรบิดรูปได้มำกกว่ำ
           ้
    ยำกในกำรตังแนวรังสีให้ขนำนกับแนวกำรแบ่งครึ่งมุมระหว่ำงฟิ ล์ม
    กับฟั น เพรำะต้องอำศัยจินตนำกำรช่วย
         ิ้                 ั้
    กรณีที่ใช้นวมือช่วยในกำรจับฟิ ล์มทำให้ฟิล์มที่ตงในปำกมีโอกำส
    เคลื่อนได้
  Bisecting angle technique
  กำรบิดรูป(distortion) : เกิดจำกกำรตังแนวรังสีที่ไม่ขนำน
                     ้
                   ้
  กับแนวแกนฟัน และแนวแกนฟิ ล์มดังนันกำรถ่ำยภำพรังสีแบบ
  ขนำนจะพบกำรบิดรูปน้อยกว่ำกำรถ่ำยรังสีแบบแบ่งครึ่งมุม
Bisecting angle technique
 Guess which picture????..distortion
Bisecting angle technique
            ้
   กำรเลือกขนำดและกำรตังฟิ ล์มในกำรถ่ำยภำพรังสีในผูใ้ หญ่     #2                 #2  กำรถ่ำยภำพรังสีฟันหน้ำ    กำรถ่ำยภำพรังสีฟันหลัง
Bisecting angle technique
            ้
  กำรเลือกขนำดและกำรตังฟิ ล์มในกำรถ่ำยภำพรังสีในเด็ก
    ส่วนใหญ่จะใช้ขนำดเบอร์ 0 แต่ตองพิจำรณำดูขนำดขำกรรไกรและ
                   ้
    ช่องปำกคนไข้ร่วมด้วย      #0              #0
การถ่ายภาพรังสี periapical ฟันหน้า
  วำงฟิ ล์มขนำดเบอร์ 2/0 ในแนวตังให้ฟิล์มด้ำนสีขำวติดกับฟั นที่
                   ้
  ต้องกำรถ่ำย และวำงฟิ ล์มให้ครอบคลุมฟั นที่จะถ่ำยโดยวำงฟิ ล์มใน
  แนวตัง ้
  วำง dot ให้อยูทำงปลำยฟั น (incisal edge)
           ่
    ิ้ ้    ้ ั                  ั
  ใช้นวโปงหรือนิวชี้จบทำงด้ำนหลังของฟิ ล์ม โดยตำแหน่งที่จบให้อยู่
  ระหว่ำงรอยต่อของฟั นกับเหงือก (เป็ นตำแหน่งที่เหมำะสมในกำรจับ
  ฟิ ล์มมำกที่สด เพื่อปองกันกำรโค้งงอของฟิ ล์ม)
         ุ    ้
  กำรวำงฟิ ล์มขึนมำเหนือจำกปลำยฟั น ~1/4 ของฟิ ล์ม
          ้
กำรถ่ำยภำพรังสี periapical สำหรับฟันหลัง
   วำงฟิ ล์มขนำดเบอร์ 2/0 ในแนวตังให้ฟิล์มด้ำนสีขำวติดกับฟั นที่
                    ้
   ต้องกำรถ่ำย และวำงฟิ ล์มให้ครอบคลุมฟั นที่จะถ่ำยโดยวำงฟิ ล์มใน
   แนวนอน
   วำง dot ให้อยูทำงปลำยฟั นด้ำนบดเคี้ยว (occlusal
            ่
   surface)
     ิ้ ้    ้ ั                  ั
   ใช้นวโปงหรือนิวชี้จบทำงด้ำนหลังของฟิ ล์ม โดยตำแหน่งที่จบให้อยู่
   ระหว่ำงรอยต่อของฟั นกับเหงือก (เป็ นตำแหน่งที่เหมำะสมในกำรจับ
   ฟิ ล์มมำกที่สด เพื่อปองกันกำรโค้งงอของฟิ ล์ม)
         ุ    ้
   กำรวำงฟิ ล์มขึนมำเหนือจำกปลำยฟั นด้ำนบดเคี้ยว ~1/4 ของฟิ ล์ม
          ้
กำรวำงฟิ ล์มถ่ำยภำพรังสี periapical
 กำรวำงฟิ ล์มถ่ำยภำพรังสี periapical
    Premolars           Molars
centered on second premolar  Centered on second molar
เครื่องมือที่ใช้ในกำรถ่ำยภำพรังสี bisecting
   Bisecting angle instrument
เครื่องมือที่ใช้ในกำรถ่ำยภำพรังสี bisecting
      Snap-A-Ray
เครื่องมือที่ใช้ในกำรถ่ำยภำพรังสี bisecting
  ใช้นวจับ (finger retention)
    ิ้
          ิ้                       ิ้
    ส่วนใหญ่ใช้นวด้ำนตรงข้ำมกับด้ำนที่จะใช้ถ่ำยภำพรังสี เช่นใช้นวชี้
                ่
    ด้ำนซ้ำยจับฟิ ล์มไว้เมือต้องกำรถ่ำยภำพรังสีฟันกรำมน้อยทำง
    ด้ำนขวำบน
    ฟั นหน้ำบน (maxillary incisor) ใช้นวหัวแม่โปงจับ
                            ิ้   ้
    ฟั นเขียวบน (maxillary canine) ใช้นวชีหรือนิวหัวแม่โปง
        ้                   ิ้ ้  ้     ้
    ด้ำนตรงข้ำมกับที่จะถ่ำยภำพรังสี
                 ้    ิ้ ้
    ฟั นบนหลัง และฟั นล่ำงทังหมดใช้นวชี้ดำนตรงข้ำมกับที่จะถ่ำยภำพ
    รังสี
กำรตังมุมแนวนอน(horizontal angulation
   ้
    correct     incorrect
กำรถ่ำยภำพรังสีแบบแบ่งครึ่งมุม
     ในซี่ฟันต่ำงๆ
ฟั นตัดหน้ำบน (Maxillary incisors)
ฟั นเขียวบน (maxillary canine)
    ้
   ้                ้
กำรตังมุมแนวนอนในกำรถ่ำยภำพรังสีฟันเขียวบน
     ผิดวิธี      ถูกวิธี
ฟั นกรำมน้อยบน(maxillary premolar)
ฟั นกรำมบน (maxillary molar)
ฟั นตัดหน้ำล่ำง (mandibular incisors)
ฟั นเขียวล่ำง (mandibular canine)
    ้
ฟั นกรำมน้อยล่ำง(mandibular premolar)
ฟั นกรำมล่ำง (mandibular molar)
ภำพรังสีทงปำก (ผูใ้ หญ่)
     ั้
Thanks for your attention

								
To top