CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

					MAHYUDDIN KHALID  emkay@salam.uitm.edu.my
PENGENALAN

 7.1           Hasil Pembelajaran
                              HUBUNGAN ETNIK
             • Mengenalpasti asas hubungan
 7.2  KANDUNGAN BAB 7   antara etnik-etnik di Malaysia
             • Mengenalpasti cabaran-cabaran
              hubungan etnik di Malaysia
 7.3
             • Menghuraikan isu-isu penting
              dalam konteks cabaran
              hubungan etnik di Malaysia
             • Menjelaskan faktor-faktor
              pembinaan dan acuan jati diri
              rakyat Malaysia
                                2
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
               HUBUNGAN ETNIK
   Kesepakatan 3 etnik
  terbesar negara ketika
 Persekutuan Tanah Melayu
  mencapai kemerdekaan
    pada tahun 1957
   membolehkan rakyat
  menikmati kuasa politik
  yang sama rata dengan    3
  dasar perkongsian kuasa.
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

               Begitu juga dasar pengagihan kekayaan,
                                     HUBUNGAN ETNIK
              pembangunan masyarakat yang adil di sisi
            undang-undang, amalan demokrasi serta kontrak
            sosial di antara kepelbagaian kaum menghasilkan
                keharmonian masyarakat Malaysia.   Konsep perkongsian kuasa, pengagihan
   pendapatan negara secara adil, peluang
 pendidikan yang sama di antara kaum, kebebasan
  beragama yang dijamin oleh perlembagaan
  negara, perlindungan terhadap kaum minoriti
   serta dasar-dasar yang lain, telah dapat                4
 menjamin keharmonian rakyat berbilang kaum
       dan etnik di negara kita.
TAHAP HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
                                                       HUBUNGAN ETNIK
Zaman Empayar Zaman Selepas Zaman             Zaman          Zaman
Melaka     Keruntuhan   Penjajahan         Penjajahan        Pendudukan
•Zaman Keemasan Empayar Melaka Portugis dan        Inggeris         Jepun
        •Zaman Gelap  Belanda           •Wujud polarisasi kaum  •Hubungan tegang antara
                                           Melayu-Cina
                •Kurang masalah
                hubungan etnik kerana
                majoriti penduduk adalah
                peribumi
                                                         5
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

HUBUNGAN ETNIK DI SEMENANJUNG MALAYSIA
                                           HUBUNGAN ETNIK
Zaman Penjajahan
 • Penjajahan meninggalkan kesan terhadap hubungan etnik dan pembangunan politik
  Malaysia
 • Melalui penjajahan Inggeris, wujud masyarakat perlbagai etnik melalui kemasukan
  orang Cina dan India sebagai buruh
 • Mereka diasingkan dengan penduduk tempatan dari segi pekerjaan, tempat tinggal
  dan sistem persekolahan, dan menyukarkan untuk berinteraksi sesama kaum.
 • Penjajahan Jepun pula mengamalkan dasar pembahagian yang jelas antara kaum
  menyebabkan meningkatnya perasaan permusuhan dan akhirnya mencetuskan
  pergaduhan antara kaum.

Selepas Perang
 • Hubungan etnik dirumitkan lagi dengan penubuhan Malayan Union yang ditolak oleh   6
  Melayu dan diterima oleh kaum Cina dan India terutama berkaitan dengan isu
  kewarganegaraan.
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

Zaman Darurat hingga Pembentukan Malaysia
                                              HUBUNGAN ETNIK
 • Menjadi semakin rumit selepas darurat diisytiharkan terutama antara kaum Melayu dan
  Cina
 • Semakin teruk selepas British memperkenalkan rancangan penempatan semula yang
  membataskan pergaulan kaum Melayu yang ditempatkan di kampung Melayu dan Cina di
  kampung Baru
 • Isu utama politik ketika ini seperti penguasaan ekonomi oleh golongan pendatang,
  penglibatan Cina dalam politik Tanah Melayu serta perjuangan etnik mempertahankan
  budaya, bahasa dan pendidikan.
 • Penyatuan etnik dipupuk melalui dasar-dasar kerajaan berkaitan pendidikan dan ekonomi
  serta kerjasama politik melalui Perikatan

Hubungan Etnik Masa Kini
 • Pelaksanaan dasar-dasar awam kerajaan berkaitan sosial, pendidikan dan ekonomi bagi
  mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia.
 • Antaranya melalui Majlis Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Dasar Pendidikan     7
  Kebangsaan, Gagasan 1Malaysia, Rancangan-Rancangan Ekonomi dan sebagainya.
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

Sabah
                                                HUBUNGAN ETNIK
 • Hubungan etnik dicorakkan oleh penempatan penduduk bumiputera dan bukan bumiputera
  serta Bumiputera bukan Islam dan Bumiputera Islam.
 • Sistem penempatan dibentuk melalui sistem kepercayaan di kalangan penduduk; Bumiputera
  Islam(Bajau,Idahan,Iranun,Sulu,Bisaya,Melayu-Brunei dan Orang Sungai) dan Bumiputera bukan
  Islam(Dusun,Murut,Rungus)
 • Mengamalkan hubungan etnik yang harmoni kerana penduduk meletakkan keutamaan
  kebudayaan dalam urusan kehidupan bermasyarakat berbanding pembezaan keagamaan serta
  ikatan kekeluargaan yang lebih kuat berbanding agama.

Sarawak
 • Brooke mengamalkan dasar mengasingkan kumpulan etnik mengikut kepentingan kepada
  pentadbiran British di Sarawak
 • Perhubungan antara etnik-etnik berasaskan ekonomi.
 • Mengasingkan setiap kumpulan etnik di Sarawak mengikut petempatan dan pekerjaan yang
  berlainan bagi mengelakkan pertelingkahan dan pertumpahan darah yang membawa kepada
  pengenalan etnik berdasarkan tempat tinggal.                          8
 • Perhubungan etnik semakin baik melalui perkahwinan campur, toleransi agama, kesedaran
  melalui pendidikan dan sebagainya
KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUBUNGAN
ETNIK

            Fitrah
                        HUBUNGAN ETNIK
           kemanusiaan
    Elak dari  Keperluan
    bergantung          Tuntutan
   dengan kuasa  Hubungan   keagamaan
     luar     Etnik
           Memenuhi           9
           keperluan
            hidup
FAKTOR KONFLIK MASYARAKAT MALAYSIA
                                     HUBUNGAN ETNIK
• Perbezaan dalam unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, agama dan
 adat resam.
• Timbulnya jarak sosial antara anggota masyarakat kerana kurang
 interaksi.
• Perbezaan pekerjaan dan tempat tinggal.
• Prasangka dan prejudis yang menebal.
• Keengganan anggota masyarakat untuk membuka dunia sosial kepada
 masyarakat lain dan kecenderungan untuk mengekalkan identiti
 masing-masing.
• Dominasi sesuatu kaum dalam bidang-bidang tertentu seperti politik
 atau perniagaan.
• Bilangan anggota masyarakat majoriti dan minoriti lebih kurang sama.  10
CABARAN HUBUNGAN ETNIK

            POLITIK
                 HUBUNGAN ETNIK
            EKONOMI
    CABARAN
   HUBUNGAN ETNIK
            SOSIAL           AGAMA DAN  11
            BUDAYA
POLITIK

           Setiap kaum di Malaysia
                          HUBUNGAN ETNIK
           diwakili oleh parti politik
           masing-masing.
           Menyuara, menjaga serta
           memperjuangkan
           kepentingan dan
           kelangsungan kaum
           masing-masing.
           Sukar menerima
           pemimpin dari kaum lain.
           Mengukuhkan semangat
           perkauman yang
           menebal.
 Politik Perkauman
                          12
EKONOMI
                                      HUBUNGAN ETNIK
• Jurang yang luas dari segi    • Menghalang interaksi yang lebih
 penguasaan ekonomi dan       kerap.
 ketidakseimbangan pendapatan.   • Interaksi berlaku di kalangan etnik
• Tiap-tiap etnik berusaha untuk   yang sama.
 mendapatkan hak dan        • Semangat perkauman terus
 keuntungan yang lebih besar     menebal.
 daripada pertumbuhan ekonomi
 dan peluang ekonomi yang wujud.Dominasi              Perbezaan
Sektor Ekonomi           Pekerjaan
                                      13
SOSIAL
   Pemisahan Fizikal
   • Akibat dasar pecah perintah British.
                                              HUBUNGAN ETNIK
   • Merenggangkan hubungan dan menyukarkan interaksi.
   • Memperkuatkan perasaan kekitaan dan etnosentrisme.


   Sistem Pendidikan yang Berasingan
   • Setiap etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri
   • Sistem persekolahan yang dipisahkan mengikut bahasa ibunda menyebabkan
    interaksi berkisar dikalangan etnik sendiri sahaja


   Polarisasi dalam Kalangan Pelajar
   • Keterasingan di peringkat sekolah rendah, kerenggangan di sekolah menengah serta
    di Institusi Pengajian Tinggi menyukarkan proses hubungan etnik di Malaysia   Kontrak Sosial                                     14
   • Kontrak Sosial yang menjadi asas dalam pembinaan masyarakat Malaysia seringkali di
    pertikaikan
AGAMA & BUDAYA

              Setiap etnik mempunyai agama, adat istiadat bahasa dan
                                          HUBUNGAN ETNIK
                     kebudayaan yang berlainan
       Mudah terjadinya konflik.
             Setiap kaum terus menebal dengan bahasa dan kebudayaan
                       mereka sendiri. Mengutamakan anggota dari etnik yang sama dalam                  15
mendapatkan pekerjaan, memilih sahabat dan mencari
         teman hidup.
FAKTOR KEJAYAAN PEMBINAAN
MASYARAKAT MALAYSIA
               Keazaman politik (Political Will)
                                    HUBUNGAN ETNIK
            Golongan sasaran yang dikenalpasti (Critical
                     Mass)


                  Kekukuhan Ekonomi

 MASYARAKAT MALAYSIA

                    Peranan Islam             Wawasan yang dikongsi (Shared Vision)

                                    16
             Penggunaan Sains dan Teknologi (S&T)
POLITICAL WILL
                                      HUBUNGAN ETNIK
 Kesungguhan Politik
            • Keazaman dan kemantapan politik
            • Pemimpin yang berwibawa
            • Pemimpin ada niat untuk menginstitusikan
             hubungan etnik.
            • Niat ini dicetuskan oleh kesedaran tentang
             pentingnya hubungan etnik.
            • Dari sini akan tercetus kemahuan serta aktiviti  17
             dalam bentuk pelan tindakan yang berkesan.
CRITICAL MASS

 Golongan sasaran yang telah dikenalpasti
                                     HUBUNGAN ETNIK
                 Adanya badan induk yang menjadi
                 faktor pemangkin kepada semua
                 program hubungan etnik dan integrasi
                 yang melibatkan critical mass seperti
                 Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi
                 Nasional (JPNIN) dan Institut Kajian &
                 Latihan Integrasi Nasional (IKLIN).                                     18
KEKUKUHAN EKONOMI
                                       HUBUNGAN ETNIK
  Ekonomi yang berkembang
   Faktor ekonomi memainkan peranan penting dalam menentukan
     kejayaan hubungan etnik di Malaysia. Pengajarannya ialah
            peristiwa 13 Mei 1969.   Hubungan etnik dan integrasi hanya boleh terhasil jika keperluan asas
            untuk survival manusia dipenuhi.
                                       19
PERANAN ISLAM
                            HUBUNGAN ETNIK
     • Islam telah memberi pengaruh yang
      mendalam dalam pertumbuhan dan
      perkembangan Tamadun Malaysia.
     • Dengan majoriti penduduk beragama
      Islam, maka sewajar Islam menjadi asas
      hubungan etnik dan integrasi nasional
      kerana ia serasi dengan majoriti penduduk
      dan minoritinya.
     • Sebagai agama rasmi, Islam mestilah
      dihormati kerasmiannya namun ia tidak    20
      menghalang kebebasan beragama.
SHARED VISION
                              HUBUNGAN ETNIK
            Wawasan yang jelas, konsisten dan
               dikongsi bersama
    Mestilah mempunyai visi yang
    sama tentang hala tuju dan hasil
      integrasi yang diingini.            Gagasan 1Malaysia dan Wawasan
             2020 harus dijadikan salah satu
            paksi terpenting pada keseluruhan  21
             gagasan hubungan etnik dan
              integrasi nasional negara ini.
PENGGUNAAN SAINS DAN TEKNOLOGI
                                  HUBUNGAN ETNIK
                    Rangkaian sosial seperti
                    Facebook dan Twitter

                  Kemudahan penerbangan
                  yang lebih murah Air Asia dan
                  Firely

  Keupayaan memanfaatkan
   sains dan teknologi dapat    Interaksi virtual dengan
 menangani masalah hubungan     penggunaan teknologi 3G dan
  etnik dan integrasi nasional.   WIMAX


                   Penggunaan Mykad untuk
                   mengatasi masalah imigresen  22
PENGUKUHAN

• Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik di Malaysia
• Huraikan TIGA (3) ciri asas untuk mengurangkan masalah polarisasi
                                   HUBUNGAN ETNIK
 kaum yang terdapat dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan
• Bincangkan TIGA (3) kesan pengabaian hubungan antara etnik dalam
 menjalinkan perpaduan dan keharmonian masyarakat Malaysia.
• TIGA (3) pengajaran akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969.
• TIGA (3) cabaran pembentukan masyarakat berintegrasi di Malaysia.
• Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik.
• Huraikan TIGA (3) Dasar Negara dalam menyelesai cabaran hubungan
 etnik.
• Jelaskan TIGA (3) pelan tindakan dalam menangani masalah
 perpaduan di kalangan masyarakat.                  23

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:943
posted:5/9/2012
language:
pages:23