Docstoc

PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

Document Sample
PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Powered By Docstoc
					MAHYUDDIN KHALID  emkay@salam.uitm.edu.my
PENGENALAN

 4.1           Hasil Pembelajaran




                                  HUBUNGAN ETNIK
             • Mengetahui latar belakang
 4.2            pembangunan politik dan hubungan
              etnik di Malaysia sebelum dan selepas
              kemerdekaan
 4.3           • Memahami proses pembinaan satu
              bangsa dan satu negara Malaysia
    KANDUNGAN BAB 4   sejak zaman penjajahan hingga kini
 4.4           • Menghuraikan proses kemunculan
              politik berparti di Malaysia
             • Menganalisis bagaimana proses dan
 4.5            tindakan politik boleh memupuk
              hubungan etnik yang harmonis
                                   2
 4.6
PERSOALAN MODENISASI




                                 HUBUNGAN ETNIK
 • Modenisasi berkait rapat
  dengan teori Evolusionisme
                    Praktikal
  bahawa perkembangan     • Kemajuan yang bertitik tolak
  negara miskin kearah      dengan pembangunan sains
  masyarakat moden tak dapat   dan teknologi yang
  dielakkan           membawa manusia Eropah
                  mengusai alam sekitar dan
                  mencari kekayaan

     Falsafah
                                   3
PERSOALAN MODENISASI

      Sudut Falsafah               Sudut Praktikal




                                          HUBUNGAN ETNIK
• Teori evolusi merupakan teori yang    • Bertitik tolak daripada berlakunya
 sangat berpengaruh dalam          kemajuan sains dan teknologi
 perbincangan tentang kemajuan      • Berdasarkan kemajuan sains dan
 masyarakat.                teknologi, masyarakat di Eropah
• Evolusionisme               Barat mula mencari cara untuk
 • Perkembangan negara miskin ke      mengatasi alam sekitar dan
  arah menjadi masyarakat moden      berusaha mengumpul kekayaan.
  adalah sesuatu yang tidak dapat    • Teknik produksi tradisional diganti
  dielakkan, dapat diramalkan.       dengan jentera.
• Dua aliran dalam menerangkan       • Hasilnya, Revolusi Industri pada
 gagasan:                  abad ke-18.
 • Bersifat sehala (unilinear), melalui
  tahap-tahap tertentu.                               4
 • Bersifat banyak hala (multilinear).
PROSES PERUBAHAN MASYARAKAT

          PERUBAHAN SECARA




                                      HUBUNGAN ETNIK
    BERENCANA            TIDAK BERENCANA




    Modenisasi            Pembaratan




     Proses transformasi atau
    perubahan dalam segala aspek    Proses peniruan gaya hidup
    kehidupan masyarakat telah    barat yang tidak disertai oleh
    dianggap sebagai sesuatu yang   suatu usaha perubahan secara
                                       5
    harus ditempuhi oleh semua         berencana
      bangsa atau negara.
MODENISASI

  Perubahan




                          HUBUNGAN ETNIK
berencana inilah
              Perubahan
 yang kemudian
              Berencana
disebut sebagai
  Modenisasi



            Suatu proses di mana
          Matlamat, Metod dan Ukuran
            pencapaian ditentukan
          terlebih dahulu sebelum suatu   6
           perubahan dilaksanakan
SEJARAH MODENISASI DUNIA

   Modenisasi Eropah            Konsep dan proses
  digerakkan oleh dua




                                          HUBUNGAN ETNIK
                       modenisasi bermula
perkembangan besar ini yang
membawa kepada dunia ilmu          di Eropah akibat dari
pengetahuan dan maklumat.            2 revolusi iaitu:




                Revolusi Perancis:       Revolusi Industri:
                Mengubah sistem        Mengubah sistem
               politik feudal Eropah      ekonomi Eropah




               Membawa kepada         Membawa kepada      7
               Modenisasi Politik      Modenisasi Ekonomi
PENJAJAHAN:
SALURAN UTAMA PEMODENAN WILAYAH BUKAN EROPAH


    Penjajahan merubah landskap sosial & alam sekitar wilayah bukan Eropah




                                             HUBUNGAN ETNIK
 Penjajahan memberi kesan kepada ruang ekonomi & sosial; ilmu, budaya, pendidikan
                    dsb


                    Melalui:


       IMPERIALISME                 KOLONIALISME

• Melalui perdagangan             • Penjajahan di wilayah terpilih
 • British East India Company        • Dengan tujuan:
 • Dutch East India Company          • Barang mentah
                        • Buruh                   8
                        • Pasaran secara terus menerus (barter)
PENJAJAHAN:
SALURAN UTAMA PEMODENAN WILAYAH BUKAN EROPAH

• Sistem kerja kolonial ini dianggap sebagai punca kemunduran dan
 kegagalan negara membangun untuk berkembang maju seperti yang




                                      HUBUNGAN ETNIK
 dikemukakan oleh
 • Teori Imperialisme – Lenin
 • Teori Pergantungan - Paul Baran
 • Teori Dependency - Andre Gunder Frank.
• Proses penjajajahan memunculkan pandangan bahawa masyarakat bukan
 Eropah barat yang “ketinggalan” harus mencontohi organisasi sosial dan
 cara hidup masyarakat eropah barat.
• Dalam proses kemerdekaan wilayah jajahan, negara eropah barat menjadi
 model pilihan utama sebagai contoh bagi pembentukan negara.
• Ada dua aspek utama yang ditiru :
 • Aspek politik : model negara-bangsa dan demokrasi politik.
 • Aspek ekonomi : model berasaskan kapitalisme, industri dan teknologi.
• Setelah merdeka, sistem yang ada dilanjutkan dengan sedikit penyesuaian   9
 tapi masih mengekalkan Model Eropah Barat
LUAR EROPAH:
‘PEMODENAN’ ATAU ‘PEMBARATAN’
• Model Eropah barat pada asasnya dipengaruhi oleh perspektif
 modenisasi yang bertitik tolak daripada falsafah evolusi (suatu




                                  HUBUNGAN ETNIK
 proses yang bersifat sehala).
• Pembangunan dianggap akan dapat dicapai sekiranya nilai dan
 unsur tradisional digantikan dengan nilai dan unsur moden.
• Termasuk dalam perspektif ini adalah :
 • Teori Ideal Typical Index - Rostow, Hoselitz dan Nash (1963),
 • Teori Difusi - Moore dan Feldman.
• Pembangunan hanya muncul sebagai satu strategi yang bersifat
 universal pada era selepas perang dunia kedua setelah negara-
 negara baru merdeka bergabung dalam komuniti dunia dan
 mengejar pembangunan.
• Pbb telah menyusun program bantuan antarabangsa
 berdasarkan perspektif modenisasi melalui bank dunia dan dana   10
 kewangan antarabangsa (International Monetary Fund - IMF).
LUAR EROPAH:
‘PEMODENAN’ ATAU ‘PEMBARATAN’




                                      HUBUNGAN ETNIK
                      • Suatu proses peniruan gaya
                       hidup barat yang tidak
                 Pembaratan disertai oleh suatu usaha
                       perubahan secara berencana




          Modenisasi

   • Suatu perubahan         Modenisasi ekonomi
    dalam semua aspek        dan politik Eropah
    kehidupan secara        Barat menjadi model
    berencana             bagi modenisasi
                    ekonomi dan politik di
                    negara membangun.
                                      11
LUAR EROPAH:
‘PEMODENAN’ ATAU ‘PEMBARATAN’
Globalisasi Ekonomi Dunia




                                         HUBUNGAN ETNIK
 • Bermula pertengahan abad ke-20 ketika zaman dominasi Eropah berakhir dan
  memasuki Zaman Peradaban Global

3 bukti bahawa ekonomi dunia telah diglobalisasikan:
 • Perkembangan sistem pengangkutan dan jaringan telekomunikasi
 • Pertumbuhan cepat dalam perdagangan
 • Pengaliran modal yang besar
Penggerak globalisasi ekonomi
 • Kewujudan institusi perkhidmatan berkaitan ekonomi dan kewangan


Rangkaian ekonomi global
                                         12
 • Melalui proses perdagangan, pelaburan, produksi, pertukaran kewangan, buruh
  migrasi dan ekonomi antarabangsa
LUAR EROPAH:
‘PEMODENAN’ ATAU ‘PEMBARATAN’
• Pembangunan boleh diertikan sebagai perubahan yang terarah,
 mungkin dalam bentuk :




                                  HUBUNGAN ETNIK
 • Mengembangkan kepercayaan masyarakat (daripada yang
  bersifat agama kepada sekular),
 • Dalam pola-pola sosial mereka (daripada yang bersifat luar
  bandar kepada masyarakat bandar),
 • Dalam erti material (penggunaan tenaga haiwan kepada
  tenaga jentera untuk melaksanakan proses produksi).
• Pertengahan abad ke-20 - dominasi Eropah barat telah berakhir,
 dunia memasuki ‘Zaman Peradaban Global’.


                                  13
LUAR EROPAH:
‘PEMODENAN’ ATAU ‘PEMBARATAN’
• Menurut Barraclough (1978) ada tiga perkara yang menunjukkan ekonomi
  dunia telah dijalinkan bersama:




                                       HUBUNGAN ETNIK
 • Perkembangan sistem pengangkutan dan jaringan komunikasi yang secara
   fizikal menghubungkan berbagai-bagai wilayah di dunia.
 • Pertumbuhan yang begitu cepat dalam perdagangan yang diiringi oleh pola
   ketergantungan yang tinggi.
 • Pengaliran modal yang besar, terutama dalam bentuk pelaburan secara
   langsung oleh firma eropah barat di daerah bukan-industri.
• Pihak yang banyak berperanan dalam perkembangan ekonomi global adalah
  golongan kapitalis.
• Golongan kapitalis berusaha untuk mengembangkan dirinya melampaui batas
  negara dengan cara:
 • Mengembangkan sistem pengangkutan dan komunikasi.
 • Mewujudkan institusi-institusi yang khusus seperti pasaran kewangan,
   pasaran komoditi, dan perpindahan hak milik harta yang merangsang dan  14
   memudahkan pertukaran ekonomi secara jarak jauh.
LUAR EROPAH:
‘PEMODENAN’ ATAU ‘PEMBARATAN’
• Hubungan ekonomi global disempurnakan dengan proses
 perdagangan, pelaburan, produksi, pertukaran kewangan, buruh




                                 HUBUNGAN ETNIK
 migrasi, kerjasama organisasi dan ekonomi antarabangsa.
• Ekonomi global menjadi lebih lancar dengan penyertaan negara
 baru dalam hubungan politik dan ekonomi antarabangsa,
 sehingga akhirnya dinamakan sebagai globalisasi.
• Dalam proses globalisasi, terdapat dua aktor yang tidak
 menggunakan negara-bangsa sebagai landasan kegiatan.
 • Dalam bidang politik- pbb, menggalakkan proses demokrasi
  politik berjalan di seluruh dunia.
 • Dalam bidang ekonomi, golongan kapitalis yang membentuk
  Multinational Corporations (MNC) atau Transnational
  Corporations.                        15
MODENISASI EKONOMI

 Matlamat & Kepentingan




                                      HUBUNGAN ETNIK
 • Mewujudkan sebuah masyarakat industri.

 Metod

 • Pembangunan teknologi: Penerapan ilmu saintifik dan teknik-teknik
  canggih
 • Pembangunan pertanian: Perubahan kepada pertanian komersial
 • Industrialisasi: Penggunaan teknologi canggih dalam sektor pembuatan
 • Urbanisasi: Proses perpindahan penduduk ke bandar dan perubahan
  gaya hidup bandar

 Ukuran pencapaian                            16
 • Kadar pertumbuhan: ukuran GNP (gross national product)/KDNK.
MODENISASI POLITIK

 Matlamat




                                              HUBUNGAN ETNIK
 • Pembinaan Negara bangsa:
  • Suatu wilayah yang mempunyai sempadan, pemerintahan atau kerajaan dan
   warganegara atau bangsa

 Kepentingan

 • Dalam projek modenisasi, kegiatan ekonomi memerlukan masyarakat nasional yang stabil
  dan berintegrasi dengan baik

 Metod

 • Pembentukan dan pelaksanaan dasar khas seperti dasar pendidikan nasional, bahasa
  nasional, kebudayaan nasional dan ideologi nasional

 Ukuran Pencapaian

 • Diukur secara kualitatif dan kuantitatif                        17
 • Kejayaan dasar-dasar nasional, kekerapan konflik, kekerapan pilihanraya, ukuran
  perbandingan dengan negara lain dan kebebasan bersuara
CABARAN MODENISASI POLITIK

             Gabungan




                           HUBUNGAN ETNIK
      Penjajahan  wilayah yang
              berbeza


                    Gabungan
 Migrasi                etnik yang
          CABARAN       berbeza
          PEMBINAAN
           NEGARA
           BANGSA             18
 Perubahan Sistem Politik Masyarakat:




                                         HUBUNGAN ETNIK
                 Sekularisasi Budaya  Penyertaan Politik Yang
Perbezaan Struktur Politik
                    Politik      Besar Oleh Rakyat
 (∆ feudal/ autoritatian →
                (∆ [agama+negara] →   (rakyat menentukan
    trias politica)
                 [agama ↔ negara])    pemimpin mereka)


KOMPONEN UTAMA DALAM SUATU SISTEM POLITIK


            Majlis perwakilan
                      Perlembagaan
 Parti-parti politik   rakyat atau             Pilihanraya
                        Negara              19
              Parlimen
PEMUPUKAN KERJASAMA DAN
PERMAUFAKATAN POLITIK
  MALAYAN UNION               CLC
                        • Badan berbilang etnik dengan tujuan




                                             HUBUNGAN ETNIK
  • Corak pemerintahan berasaskan
   penguasaan majoriti oleh pihak       untuk mewujudkan kesefahaman dan
   Inggeris; rakyat ditadbir sebagai     kerjasama yang lebih baik di kalangan
   satu bangsa.                etnik di Tanah Melayu




  RUNDINGAN LONDON                  SURUHANJAYA REID
  • Dari perundingan ini,diputuskan bahawa      • Fokus kepada tuntutan orang
   Persekutuan Tanah Melayu akan menjadi        Melayu dan bukan Melayu;
   negara merdeka pada 31 Ogos 1957.          Memorandum Pakatan Murni




  PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
  • Perlembagan Persekutuan Tanah Melayu 1957                     20
   yang dianggap sebagai kontrak sosial merupakan
   persetujuan antara etnik Melayu, Cina dan India
LATAR BELAKANG POLITIK MALAYSIA

Kemajmukan Etnik Dalam Proses




                                  HUBUNGAN ETNIK
Politik di Malaysia
                        India –
                        lebih
Sehingga tahun 2009, jumlah         kurang 7%
penduduk di Malaysia lebih kurang
28.9 juta              Cina –
                   lebih
                  kurang
Penduduk Malaysia dapat        25%
dikategorikan kepada kelompok
etnik yang berbeza-beza              Melayu – lebih
                          kurang 55%

Mereka dapat dibezakan
berdasarkan aspek kepercayaan                    21
dan agama serta aspek demografi.
POLITIK MALAYSIA SEBELUM MERDEKA

Kesedaran rakyat tempatan ke dalam arus politik negara bermula pada
zaman berakhirnya penjajahan Jepun.




                                     HUBUNGAN ETNIK
Politik kepartian di Malaysia mempunyai asal-usul dan sejarah bertitik
tolak daripada konflik perkauman.
Orang-orang Melayu bersatu membentuk UMNO sebagai benteng
pertahanan terhadap ancaman hak-hak oleh Malayan Union tahun 1946.
Di pihak lain orang-orang Melayu membentuk PAS tahun 1951 untuk
memperjuangkan penubuhan Negara Islam.
Orang-orang India menubuhkan MIC pada Ogos 1946 untuk menjaga
kepentingan etnik India.
                                     22
Orang-orang Cina menubuhkan MCA pada Februari 1949 untuk menjaga
kepentingan etnik Cina.
POLITIK MALAYSIA SELEPAS MERDEKA

Politik  Berteraskan kaum terus mendapat tempat di kalangan
Malaysia  rakyat pelbagai kaum




                                HUBUNGAN ETNIK
Melayu   UMNO, PAS, BERJASA, HAMIM, S46, NAS


Cina    MCA, GERAKAN, DAP, SUPP, SDP, PCS


India   MIC, IPP, PPP, KIMMA


Sabah   BERJAYA, USNO, PBS, PASOK, PUSAKA

                                23
Sarawak  PBB, SNAP, PBDS, PLUS
PARTI POLITIK MALAYSIA
     SEMENANJUNG
            SARAWAK  SABAH
     MALAYSIA




                      HUBUNGAN ETNIK
       UMNO    BERJASA  UNKO



       MCA    PESAKA   USNO



       MIC    PANAS   SCA



       PAS    SUPP   BERJAYA


      SEMANGAT
             SNAP    PBS
       46
                      24

       IMP     SCA
PARTI POLITIK SEMENANJUNG MALAYSIA




                                                HUBUNGAN ETNIK
                        PAS
                           • Ditubuhkan pada 1951.
UMNO



    • Malayan Union ditentang hebat orang
     Melayu di bawah pimpinan Dato’ Onn     • Tujuan penubuhannya untuk
     Jaafar                    menubuhkan sebuah negara Islam di
                            Tanah Melayu
    • Pertubuhan Kebangsaan Melayu
     Bersatu(UMNO) telah ditubuhkan       • Hasrat Dr Burhanuddin al-Helmy
     pada 11 Mei 1946 akibat penentangan      sewaktu dilantik memimpin PAS pada
     terhadap pelaksanaan Malayan Union      akhir 1956:
    • UMNO adalah gabungan pelbagai         • ”Dalam perjuangan kita (PAS) bagi
     persatuan dan pertubuhan Melayu         mencapai kemerdekaan, kita telah
                             dan terus-menerus
    • Tujuannya bagi memelihara
                             memperjuangkan Melayu itu sebagai
     kepentingan dan memperkukuhkan
                             kebangsaan bagi negara Tanah
     kuasa politik orang Melayu
                             Melayu ini dengan bertapak di atas
                             asas ideologi Islam yang maha suci”
                                                25
                                                        HUBUNGAN ETNIK
   • John Thivy adalah
                               • Tan Cheng Lok adalah presiden pertama
MIC




                           MCA
    presiden pertama bagi
    parti ini                      • Tujuan penubuhan parti ini adalah:
   • MIC ditubuhkan bagi                  • menjalin dan memelihara kebajikan dan
    menjaga kepentingan                   keharmonian etnik
    dan kebajikan                     • menjaga kepentingan dan kebajikan orang Cina
    masyarakat India di                  • memajukan dan membantu mengekalkan
    Tanah Melayu                       suasana aman damai



        Perikatan
                          Barisan Nasional
        UMNO-MCA-MIC bergabung
        membentuk Parti Perikatan
                          Pada 1974, Perikatan ditukar
        Pada pilihan raya Persekutuan 1955, kepada Barisan Nasional bagi
        Perikatan menang 51 daripada 52   meperkukuhkan kerjasama antara
        buah kerusi             etnik melalui politik supaya setiap
        Ini merupakan petanda Tanah     kumpulan etnik dapat
        Melayu bersedia memperoleh     pertimbangan sewajarnya dalam                26
        kemerdekaan             politik Malaysia
                                                         HUBUNGAN ETNIK
                                       DAP
IMP




                  SEMANGAT 46
   • Diasaskan oleh Dato’           • Merupakan parti         • Parti Tindakan
    Onn Jaafar setelah ahli-          serpihan UMNO yang         Demokratik (DAP)
    ahli UMNO menolak             diketuai oleh Tengku       • Berfungsi sebagai
    cadangannya membuka            Razaleigh Hamzah          sebuah parti
    keahlian UMNO kepada           • Tujuan penubuhannya        demokratik sosial yang :
    semua rakyat Tanah             untuk mengembalikan        • berpegang kuat
    Melayu                   semangat Melayu tahun
                                            kepada ideologi
   • Ia adalah sebuah parti           1946 yang didakwa telah
                          hilang daripada UMNO di       negara Malaysia yang
    multi-etnik                                   bebas
                          bawah kepimpinan Dr
   • Mengamalkan dasar             Mahathir Mohamad          • demokratik & sosialis
    bekerjasama dan             • Bagaimanapun, parti ini      • Berpaksi keadilan
    penyatuan etnik              dibubarkan setelah gagal       kaum dan
    melalui politik              dalam pilihan raya          kesaksamaan sosial
   • Menemui kegagalan             Parlimen 1994            dan ekonomi yang
    dan diteruskan melalui                             berasaskan institusi
    penubuhan Parti                                 demokrasi        27
    Negara                                     berparlimen.
PARTI POLITIK SARAWAK




                                             HUBUNGAN ETNIK
                               PANAS
SNAP




              PBDS
    • Parti Kebangsaan     • Parti Bansa Dayak        • Parti Negara
     Sarawak (SNAP)       Sarawak              Sarawak
    • Ditubuhkan di       • Ditubuhkan oleh Leo       • Pimpinan Abang
                   Moggie pada 1983.
     kalangan etnik                         Haji Mustapha
                  • Bertekadkad
     Dayak, dari         menubuhkan parti         • Mewakili etnik
     kawasan Skrang-       politik yang diketuai       Melayu dan
     Saribas           oleh orang Iban dan        Melanau
    • Dipimpin oleh        memulihkan
     Stephen Kalong       penguasaan orang Iban
                   dalam politik dan
     Ningkan.
                   kerajaan Sarawak serta
                   pengembalian jawatan
                   Ketua Menteri Sarawak
                   kepada orang Iban

                                             28
                                                    HUBUNGAN ETNIK
BERJASA




                             PESAKA
     • Parti Rakyat Jati Sarawak               • Parti Pesaka Anak Sarawak
     • Mewakili Melayu dan Melanau dari Lembah        • Ditubuhkan oleh Temenggung Jugah
      Rejang                         • Mewakili etnik Dayak dari Rejang
     • Beranggapan PANAS tidak mewakili mereka
     • Dipimpin oleh Tuanku Haji Bujang
     • Bergabung dengan PANAS membentuk Parti
      Bumiputera
   PBB




       • Parti Pesaka Bumiputera Bersatu
       • Hasil dari gabungan Parti Bumiputera dan PESAKA yang membentuk PBB pada 1973
       • Mendapat sokongan kaum Bumiputera terutama golongan Melayu-Melanau, Iban,
        Bidayuh dan Orang Ulu
                                                    29
       • Merupakan parti komponen Barisan Nasional
                                       HUBUNGAN ETNIK
SCA




                   SUPP
   • Sarawak Chinese Association     • Sarawak United People’s
    (SCA)                 Party(SUPP)
   • Sebuah parti politik yang      • Merupakan sebuah parti
    berpandangan sederhana         multi-etnik dan yang terawal
   • Ditubuhkan oleh            di Sarawak
    sekumupulan ahli           • Bagaimanapun, ia jelas
    perniagaan Cina yang kaya.       dimonopoli oleh orang Cina
                       • Parti ini mendapat galakan
                        daripada pentadbiran
                        kolonial sebagai langkah
                        awal untuk pemerintahan    30
                        sendiri
SARAWAK




                                                    HUBUNGAN ETNIK
 • Masyarakat di Sarawak terpisah kepada beberapa parti yang berasaskan etnik dari bahagian-bahagian
  tertentu
 • Pembentukan, pembubaran, penggabungan dan penukaran rakan politik merupakan satu perubahan
  yang lumrah dalam politik Sarawak.
 • Semua parti di atas bergabung membentuk Parti Perikatan, kecuali SUPP
 • Kini, PBB, SNAP dan SUPP bernaung di bawah Barisan Nasional
DAYAK
 • SNAP
 • PESAKA
MELAYU DAN MELANAU
 • BERJASA
 • PANAS
 • Parti Bumiputera
CINA                                                  31
 • SUPP
 • SCA
PARTI POLITIK SABAH




                                               HUBUNGAN ETNIK
    • United Kadazan National Organization




                        USNO
UNKO



                            • United Sabah National
    • Diketuai oleh Donald Stephens          Organization (USNO)
     (kemudian dikenali dengan Tun Fuad
     Stephens)                   • Ditubuhkan bagi kepentingan
    • Ditubuhkan untuk menyatupadukan
                             etnik Bajau, Suluk dan lain-lain.
     Kadazan Dusun dan Bumiputera bukan      • Diketuai oleh Tun Dato’
     Islam                      Mustapha Dato’ Harun
    • Pada 1964, 2 kumpulan etnik yang       • Menjalinkan kerjasama dengan
     utama iaitu: Kadazan-Dusun dan Murut      Sabah Chinese Association (SCA)
     yang diwakili UNKO dan Pasok
     Momogun bersetuju mempertahan
     kepentingan Bumiputera bukan Islam
     di Sabah dengan membentuk United
     Pasok Momogun Kadazan-Dusun
     Murut Organization(UPKO)                              32
                                             HUBUNGAN ETNIK
SCA




                     BERJAYA
   • Sabah Chinese Association (SCA)       • Parti Bersatu Rakyat Jelata Sabah
   • Ditubuhkan bagi memelihara          (BERJAYA)
    kepentingan orang-orang Cina di       • Sebuah parti berbilang etnik dan
    Sabah                     dianggotai oleh Bumiputera Islam
   • UMNO-MCA-MIC, UNKO, USNO,           dan bukan Islam
    SCA kemudiannya bergabung          • BERJAYA membawa
    bagi membentuk sebuah parti          pembangunan politik, sosial dan
    Perikatan                   ekonomi kepada Sabah melalui
   • Pakatan ini berjaya memenangi         kerjasama baik dengan kerajaan
    pilihan raya dan seterusnya          persekutuan
    membentuk kerajaan negeri          • Walau bagaimanapun, jelas
    Sabah yang pertama              kelihatan bahawa parti ini
                           dimonopoli oleh Bumiputera     33
                           Islam
                                             HUBUNGAN ETNIK
PBS

   • Parti Bersatu Sabah
   • Ditubuhkan oleh Joseph Pairin Kitingan akibat tentangan terhadap kepimpinan
    Harris Salleh dari parti BERJAYA
   • Sebuah parti multi etnik, walaupun jelas didominasi oleh bumiputera Bukan
    Islam
   • Jatuh pada 17 Mac 1994. Akibat kejatuhannya, proses politik Sabah mengalami
    perubahan yang besar dan digantikan UMNO.
   • UMNO berjanji, sekiranya parti tersebut berjaya merampas pemerintahan
    negeri, jawatan Ketua Menteri akan mengikut giliran antara Bumiputera Islam,
    Bumiputera Bukan Islam dan Cina selang 2 tahun.
   • Beberapa parti politik baru tertubuh seperti Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS)  34
    dan Parti Demokratik Sabah (PDS) dan Parti Progresif Sabah.
PERJANJIAN MALAYSIA 1963
     Persetujuan yang dicapai di antara para pemimpin Malaya, Sabah,
      Sarawak dan Singapura semasa sama-sama bersetuju untuk




                                       HUBUNGAN ETNIK
            menubuhkan Persekutuan Malaysia.


    Perjanjian Malaysia tidak mengubah kontrak sosial di antara Melayu
                 dan bukan Melayu.


   Perjanjian Malaysia mengandungi semua tuntutan Sabah, Sarawak dan
   Singapura yang dipersetujui dan dimaktubkan ke dalam Perlembagaan
              Persekutuan Malaysia 1963


    Tidak semua perkara yang dituntut diterima dan dimaktubkan dalam
                Perlembagaan.

                                       35
   20 perkara yang mengandungi tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh
      Sabah sebagai syarat negeri itu bersetuju menyertai Malaysia.
TUNTUTAN PERJANJIAN MALAYSIA 1963

  AGAMA    • Tidak memperakukan suatu agama sebagai agama rasmi negeri




                                         HUBUNGAN ETNIK
        • Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan tetapi memohon
  BAHASA    supaya bahasa Inggeris boleh terus digunakan tanpa had masa




PERLEMBAGAAN  • Penggubalannya patut melibatkan semua negeri



        • Imigresen adalah kuasa pusat tetapi soal keluar masuk ke Sabah
 IMIGRESEN   harus dikawal oleh Sabah sendiri


                                         36
 BUMIPUTERA  • Mendapat hak istimewa seperti Melayu
  SABAH
TUNTUTAN YANG DIPERSETUJUI DALAM
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
           • Jadual ke 9, Senarai Tambahan kepada Sabah dan Sarawak dalam Senarai 2A
  Senarai Negeri




                                                     HUBUNGAN ETNIK
           • Meliputi undang-undang dan adat istiadat bumiputera Sabah dan Sarawak,
            urusan pentadbiran perbadanan, pelabuhan dan kereta api negeri




           • Jadual ke 9, Senarai Tambahan kepada Sabah dan Sarawak dalam Senarai 3A
 Senarai Bersama   • Meliputi undang-undang diri dan keluarga, perkapalan, bekalan air dan elektrik,
            pertanian dan perhutanan, hiburan dan pilihan raya negeri




  Perlindungan-
 perlindungan khas  • Penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa bumiputera Sabah dan Sarawak,
  bagi Sabah dan    kedudukan istimewa bumiputera Sabah dan Sarawak serta kedudukan negeri

    Sarawak


  Pemberian khas   • Pemberian khas dalam bentuk peruntukan kewangan                  37
 kepada Sabah dan  • Pemberian tahunan persekutuan kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak
            serta pemberian hasil sumber-sumber tambahan
   Sarawak
HUBUNGAN ETNIK SELEPAS PENUBUHAN
MALAYSIA

Perpaduan dan integrasi etnik berjaya dalam bidang politik di mana ia dapat




                                        HUBUNGAN ETNIK
membawa semua etnik utama ke dalam proses politik dan pentadbiran



Namun kejayaan dalam bidang politik ini tidak dapat diterjemahkan kepada
bidang lain terutama dari segi kemasyarakatan dan ekonomi


Proses perpaduan dan integrasi memerlukan penglibatan langsung Kerajaan
dengan dasar-dasar bersifat top-down. Dalam konteks ini, DEB dan dasar-dasar
yang selanjutnya merupakan suntikan daripada Kerajaan yang cuba mewujudkan
perpaduan.


Kesemua dasar yang dirangka oleh kerajaan menyediakan peluang supaya semua   38
etnik berada dalam satu dimensi fizikal yang sama, sama ada dalam bidang
ekonomi, pendidikan atau perkhidmatan awam.
PENDEKATAN ISLAM DALAM
PEMBANGUNAN POLITIK
Definisi Politik:
 • Bahasa Arab: Siyasah




                                             HUBUNGAN ETNIK
 • Kamus Dewan: Ilmu pengetahuan berkenaan dengan cara pemerintahan, ilmu siasah, ilmu
  kenegaraan
Politik Islam
 • Pengurusan atas segala urusan seluruh umat Islam.
Pemikiran politik Islam berkisar:
 •  Etika politik
 •  Falsafah politik
 •  Agama
 •  Hukum
 •  Tatacara kenegaraan

Politik atau siyasah itu bermakna adalah mengurus urusan masyarakat berdasarkan
hadith Rasulullah SAW.
                                             39
Rasulullah SAW adalah peneroka awal sistem politik moden bagi manusia.
Imam al-Ghazali




                                                 HUBUNGAN ETNIK
• Politik ialah suatu kehidupan manusia


Imam Hasan al-Banna

• Politik Islam bukan sekadar parti politik, tetapi aktiviti dakwah mengurus nasib umat hingga
 mengangkat mereka sebagaimana yang diperintahkan al-Quran


Dr. V. Fitzgerald

• Islam bukan semata agama (a religion), namun juga merupakan sistem politik (a political
 system).


Dr. Schacht
                                                 40
• Islam lebih sekadar agama, ia mencerminkan teori perundangan dan politik. Ia merupakan
 sistem peradaban yang lengkap, mencakupi agama dan negara
                     Mendidik




                                              HUBUNGAN ETNIK
                     manusia
                    mengenal Allah
    Tempat menyerlahkan                    Mengajar manusia
     keistimewaan dan                    melaksana ibadah
     keunggulan Islam                     dengan tepat



                    Matlamat
                  Pembangunan Politik           Menunaikan
Tempat melaksanakan          Dalam Islam             amanah dengan
 ajaran Islam secara
  menyeluruh.                               menegakkan
                                       syariat


             Menegakkan           Membangun dan           41
            kebenaran dan
             mencegah            memakmur muka
            kemungkaran.             bumi
                             HUBUNGAN ETNIK
•  Al-Syura    •  Al-Quran   • Tauhid
•  Al-Hurriyyah  •  Sunnah    • Risalah
•  Al-Adalah    •  Ijma'    • Khilafah
•  Al-Masuliyyah  •  Qias
•  Al-Musawah
Prinsip Politik   Sumber Politik  Asas-asas Politik
Dalam Islam     Islam      Dalam Islam


                             42
PENGUKUHAN

• Huraikan TIGA (3) dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk
 mencapai matlamat pembinaan negara bangsa




                                  HUBUNGAN ETNIK
• Jelaskan TIGA (3) faktor yang membawa kepada pembentukan
 pakatan strategik Perikatan dan Barisan Nasional
• Huraikan EMPAT (4) cabaran yang sering dihadapi oleh pakatan
 strategik tersebut.
• Kemukakan TIGA (3) bukti pencapaian pembangunan politik di
 Malaysia.
• Bincangkan TIGA (3) strategi politik yang dilaksanakan oleh
 kerajaan selepas Peristiwa 13Mei 1969.
• Analisakan TIGA (3) cabaran yang boleh menggugat kestabilan   43
 politik di Malaysia dan TIGA (3) cara mengatasinya.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:882
posted:5/9/2012
language:
pages:43