PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA by MuhyiddinKhalid

VIEWS: 1,163 PAGES: 50

									MAHYUDDIN KHALID  emkay@salam.uitm.edu.my
PENGENALAN

 3.1
             Hasil Pembelajaran
                                 HUBUNGAN ETNIK
             • Menjelaskan latar belakang sejarah
 3.2            Perlembagaan Persekutuan 1957
             • Menjelaskan peruntukan yang
              terkandung dalam Perlembagaan
 3.3            Persekutuan
             • Menjelaskan kepentingan Perlembagaan
    KANDUNGAN BAB 3   Persektuan dari sudut hubungan etnik
 3.4           • Menganalisa peranan kontrak sosial
              dalam perlembagaan
             • Membuktikan unsur-unsur tradisi
              menjadi teras perlembagaan dalam
 3.5
              menjalin hubungan etnik yang harmoni
                                   2
 3.6
KONSEP PERLEMBAGAAN
  • Perkara yang menyentuh isu bahasa, agama, bumiputera dan kewarganegaraan dalam
   Perlembagaan Malaysia menjadi faktor penting untuk mewujudkan hubungan etnik
                                             HUBUNGAN ETNIK
   yang erat dan utuh di kalangan rakyat Malaysia.  • Perkara-perkara yang dianggap menguntungkan orang Melayu dalam Perlembagaan
   Malaysia diimbangi dengan peruntukan lain yang juga memberi kelebihan kepada kaum
   bukan bumiputera.  • Bagi sebuah negara yang berdaulat, perlembagaan merupakan sumber undang-undang
   tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya.  • Dalam konteks Perlembagaan Islam, negara Islam pertama iaitu Madinah di bawah
   pimpinan Rasulullah s.a.w telah membentuk Sahifah Madinah bagi melicinkan
   pentadbiran negara Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum.            3
  DEFINISI                 Perlembagaan
                                  HUBUNGAN ETNIK
                       adalah sumber
PERLEMBAGAAN                 undang-undang
                       tertinggi sesebuah
Satu set peraturan tentang hak, kuasa dan  negara.
prosedur serta tanggung jawab pihak yang
mengawal dengan memandu hubungan di
 antara satu autoriti dengan autoriti yang
  lain, dan juga antara autoriti dengan
        rakyat awam.
                        Berperanan
                        sebagai panduan
                        bagi pembentukan
Satu dasar atau formula yang menyatakan     undang-undang
  tugasan kuasa-kuasa awam di dalam
  sesebuah negara dibahagikan dan       sama ada di pihak
        digunakan.            kerajaan atau     4
                        rakyat
JENIS PERLEMBAGAAN
                                    HUBUNGAN ETNIK
  Perlembagaan Bertulis      Perlembagaan Tidak
  • Perlembagaan yang dikumpul   Bertulis
   dan disusun dalam satu kanun • Semua prinsip perlembagaan
   atau dokumen.          yang tidak terkumpul dalam satu
  • Sukar dipinda kecuali wujud   dokumen seperti adat resam dan
   peruntukan dalam perlembagaan  tradisi, undang-undang yang
   yang membenarkannya.      diluluskan oleh parlimen dan
  • Contoh negara yang       keputusan-keputusan mahkamah
   mengamalkan : Malaysia    • Contoh negara yang
                   mengamalkan : United Kingdom,
                                     5
                   New Zealand & Israel
CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN

           Ciri sesebuah
                           HUBUNGAN ETNIK
             negara


                      Sifat
   Hak asasi            Perlembagaan
    Hak dan
                     Kuasa
  tanggungjawab

                            6
          Kewarganegaraan
KEPERLUAN PERLEMBAGAAN

  • Menjamin kestabilan politik dan sistem pemerintahan,
                               HUBUNGAN ETNIK
  • Mewujudkan rangka sistem politik yang sistematik


  • Mengatur sistem ekonomi dan pengagihan kekayaan negara
   dengan adil dan saksama


  • Memudahkan perpaduan nasional dan pembangunan Negara


  • Melindungi kepentingan semua etnik di dalam negara     7
PERANAN PERLEMBAGAAN

       • Setiap perkara dalam
 Sumber
                        HUBUNGAN ETNIK
        perlembagaan boleh diperhalusi
        sebagai sumber undang-undang


  Garis   • Perlu dirujuk apabila hendak
        menggubal sesuatu peraturan
 Panduan   undang-undang


       • Mengatur pemerintahan
 Peraturan   sesebuah negara           8
KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN

 Di Malaysia, tidak ada institusi yang boleh mengatasi ketertinggian
 Perlembagaan Malaysia.
                                           HUBUNGAN ETNIK
 Malah ketiga-tiga badan kerajaan (Perundangan, Kehakiman, Eksekutif) & YDPA
 juga tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia.

 • Contoh: kuasa perundangan dan kehakiman (mahkamah) dijalankan tertakluk kepada
  sekatan-sekatan yang dikenakan oleh Perlembagaan.


 Undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu perkara boleh
 diisytiharkan TIDAK SAH oleh mahkamah jika undang-undang itu bercanggah
 dengan Perlembagaan Persekutuan.

 • Ini kerana, perlembagaan memperuntukkan dengan nyata dalam Perkara 4(1):
  Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan dan apa-apa      9
  undang-undang yang diluluskan yang berlawanan dengan perlembagaan adalah
  terbatal setakat mana yang berlawanan.
PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

  Kesan Penjajahan
           Rundingan London  Suruhanjaya Reid
   Perjuangan
                              HUBUNGAN ETNIK
             Merdeka     Memorandum
   Kebangsaan  Malayan Union    Pilihanraya   Unsur Tradisi
   Penentangan     Perikatan   Identiti Negara     CLC       MMKP       3 Perkara
  Rundingan Kaum    Sistem Ahli    3, 152, 153            Persekutuan   Perlembagaan    10
   Kontrak Sosial
            Tanah Melayu     Islam
   Persetujuan
              9 Ciri    Perbandingan
SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN
MALAYSIA
      • Sepanjang penjajahan, orang Melayu sentiasa bangkit menentang
      • Selain perjuangan berdarah yang bermula sejak penjajahan Portugis di Melaka,
Perjuangan
                                                  HUBUNGAN ETNIK
kebangsaan
       Belanda, Inggeris & Jepun, perjuangan juga digerakkan melalui semangat kebangsaan.


      • Menjelang abad ke 20, muncul pertubuhan-pertubuhan seperti Kesatuan Melayu
       Singapura, Kesatuan Melayu Perak, Kesatuan Melayu Muda dll yang menjadi medium
Pertubuhan  menentang penjajah.      • Media massa seperti akhbar & majalah juga berperanan sebagai medium penyebaran
       semangat perjuangan seperti Utusan Melayu, Majlis, Al-Imam, Saudara dan Warta
 Media    Sarawak.
 Massa      • Muncul tokoh-tokoh intelektual Melayu seperti Rahim Kajai, Ibrahim Yaakob, Pak Sako
       dll menyedarkan orang Melayu supaya bangun menuntut kemerdekaan.           11
 Tokoh
MALAYAN UNION
  Selepas Jepun menyerah
                  Parlimen British    Sir Harold Mac Michael
   kalah Pentadbiran
                   meluluskan       dilantik wakil British
                                           HUBUNGAN ETNIK
   Ketenteraan British
                  Malayan Union       untuk mendapatkan
  (BMA) mengambilalih
                  pada 10 Oktober     tandatangan raja-raja
   pentadbiran Tanah
                     1945            Melayu
      Melayu              Malayan Union        Malayan Union tetap
              ditentang hebat      diisytiharkan pada 1 April
                oleh orang       1946 dan Sir Edward Gent
                Melayu.        sebagai gabenor pertama.
  Orang Melayu memulaukan
   majlis pengisytiharan itu,
                     British sedar tanpa sokongan
  akhirnya British mengalah dan                           12
                     orang Melayu Malayan Union
  menggantikan Malayan Union            akan gagal.
  kepada Persekutuan Tanah
       Melayu.
TUJUAN PENUBUHAN MALAYAN UNION
    Mengurangkan dan mengawal kuasa politik orang Melayu
                                HUBUNGAN ETNIK
      Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran British


         Menjamin terus penguasaan British


       Memastikan sumbangan golongan migran


         Mengukuhkan pertahanan British


     Mewujudkan pentadbiran yang cekap dan seragam


    Menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri
                                13

       Membentuk satu bangsa Malayan Union
               Singapura dijadikan
                tanah jajahan
                                          HUBUNGAN ETNIK
               berasingan di bawah
               seorang Gabenor
      Gabenor dibantu     British
       oleh Majlis
                          Kedaulatan Raja-Raja
       Mesyuarat
                          Melayu dihapuskan
      Persekutuan dan
      Majlis Undangan
  Semua negeri
  Melayu kecuali      CIRI – CIRI           Hak kerakyatan yang
Singapura disatukan
   di bawah        MALAYAN              sama bagi semua
                               berasaskan Jus Soli
  pemerintahan                                   14
 Gabenor British       UNION
SEBAB PENENTANGAN MALAYAN UNION

Kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan dalam urusan
pentadbiran negeri.
                                        HUBUNGAN ETNIK
   Singapura dipisahkan dari Malayan Union dan ia kekal
   sebagai tanah jajahan Inggeris.     Hak kerakyatan liberal berdasarkan prinsip Jus Soli.


        Hak sama rata kepada semua warganegara tanpa mengira
        bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa-apa
        keistimewaan.

                                        15
           Cara Sir Harold Mc Michael mendapatkan tandatangan raja-
           raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan.
PENENTANGAN MALAYAN UNION
   Secara individu         Melalui akhbar
                                   HUBUNGAN ETNIK
                             Warta
            Dato Onn &
                             Negara dan
            Raja-Raja
                             akhbar
            Melayu
                             Melayu
   Secara kolektif         Melalui berkabung


            Demonstrasi
                             Dihadapan
            aman dan
                             Ahli
            kesatuan-
                             Parlimen
            kesatuan
                             British
            Melayu                     16
KERJASAMA KEARAH KEMERDEKAAN
       • Jawatankuasa Kerja
        • 4 wakil raja-raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British
                                            HUBUNGAN ETNIK
        • Bertanggung jawab merangka perlembagaan baharu yang boleh diterima
Julai 1946    oleh orang Melayu       • Jawatankuasa Perundingan
        • Dianggotai orang Eropah, Cina dan India
Disember    • Bertujuan mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai
 1947      perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu       • Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan
        • Perjanjian yang mempunyai beberapa ciri penting ke arah pemerintahan
Februari     sendiri
 1948     • Membawa kepada penubuhan CLC                      17
KONTRAK SOSIAL 1948
Persetujuan yang dicapai di antara Melayu, Cina dan India semasa mewujudkan Persekutuan Tanah
               Melayu 1948 di bawah naungan Inggeris
                                                HUBUNGAN ETNIK
   Berkait rapat dengan bantahan Melayu terhadap Perlembagaan Malayan Union 1946 Peruntukan dalam Kontrak Sosial 1948 menjamin ketuanan Melayu dalam proses politik negara


Ia mengambil kira kedudukan bukan Melayu iaitu Cina dan India dalam negara yang bakal merdeka
                    dari Inggeris


      Merupakan hasil proses tawar menawar antara Melayu dan bukan Melayu

                                                18

  Kontrak Sosial 1948 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948
PERKARA DALAM KONTRAK SOSIAL 1948
                                             HUBUNGAN ETNIK
  MELAYU                   BUKAN MELAYU
  • ISLAM                  • HAK KEWARGANEGARAAN
   • Islam ialah agama Persekutuan      • Hak kerakyatan berdasarkan prinsip Jus
  • RAJA-RAJA MELAYU              Soli
   • Kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja
    Melayu tidak boleh dipersoalkan
  • KEISTIMEWAAN MELAYU
   • Hak istimewa Melayu bagi mengutuhkan
    dominasi Melayu di Persekutuan Tanah
    Melayu
  • BAHASA MELAYU
   • Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan                       19
CIRI – CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU 1948

         • 9 negeri termasuk Pulau Pinang dan Melaka.
  Negeri
                                                          HUBUNGAN ETNIK
         • Singapura kekal Tanah jajahan yang berasingan
         • Pengenalan konsep Raja Berperlembagaan
  Sultan    • Sultan diberi semula kuasa memerintah tetapi dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
          (EXCO) dan Majlis Undangan Negeri         • Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu:
          • Seseorang pemohon mestilah:
           • Lahir di Tanah Melayu dan telah bermastautin 8 tahun dari 12 tahun sebelum permohonan
            ‘atau’
Kewarganegaraan    • Menetap dan bermastautin di Tanah Melayu tidak kurang 15 tahun dari 20 tahun sebelum
            permohonan.
          • Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan
           Bahasa Melayu yang baik


                                                          20
         • Orang Melayu diberi hak keistimewaan sebagai kaum bumiputera dan mempunyai perwakilan
 Bumiputera    terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri
CIRI – CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU 1948
        • Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan diketuai
                                      HUBUNGAN ETNIK
         Pesuruhjaya Tinggi British
 Pentadbiran  • Dibantu Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis
         Mesyuarat Kerja Persekutuan
  Majlis   • Sistem ahli bertaraf menteri
        • Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan dianggotai 3 ahli
  Mesyuarat   ex-officio, 4 anggota rasmi serta 5-7 ahli tidak rasmi
   Kerja    yang dilantik Pesuruhjaya Tinggi        • Sistem Parlimen
        • Majlis Perundangan Persekutuan dipengerusikan oleh
   Majlis    Pesuruhjaya Tinggi, mempunyai 3 ahli ex-officio, 9
         orang Yang Dipertua Majlis-Majlis Mesyuarat Negeri,   21
 Perundangan   2 wakil Majlis Tempatan Melaka dan Pulau Pinang, 10
         ahli rasmi serta 50 ahli tidak rasmi (kesemua dilantik
         oleh Pesuruhjaya Tinggi)
MAJLIS MESYUARAT KERJA PERSEKUTUAN

Tujuannya untuk melatih pemimpin tempatan   Proses ke arah berkerajaan sendiri
bagi mendapatkan pengalaman memerintah
                                                HUBUNGAN ETNIK
secara demokrasi

             Melalui Sistem Ahli yang diperkenalkan pada
                       1951


British melantik beberapa orang pegawai    Anggota Sistem Ahli:
tadbir memegang jawatan dan diberi taraf    • Dato’ Onn Jaafar (Ahli Dalam Negeri)
seperti menteri                • Dato’ Mahmud Mat (Ahli Tanah, Perlombongan &
                         Perhutanan)
                        • E.E.C Thuraisingham (Ahli Pelajaran)
                        • Lee Tiang Keng (Ahli Kesihatan)
                        • J.D Mead
                        • Tunku Yaacob
                        • J.D Hodgkinson
                                                22
                        • O.A Spencer
PILIHANRAYA
    • Pilihanraya 1
    • 1 Disember 1951, Pilihan raya Bandaran Georgetown
    • UMNO & MCA bekerjasama membentuk pakatan politik
                                         HUBUNGAN ETNIK
1951  • Menang kesemua sembilan kerusi yang dipertandingkan.    • Pilihanraya 2
    • Februari 1952, Pilihan raya Bandaran Kuala Lumpur
    • 12 kerusi dipertandingkan
1952  • Pakatan UMNO-MCA menang 9 kerusi, selebihnya oleh IMP dan calon bebas.
    • Konvensi Nasional diadakan
    • Perikatan UMNO dan MCA dibentuk
1954
    • Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan (52 kerusi):
    • 8 parti bertanding
    • MIC meyertai Perikatan dan Perikatan menang 51kerusi           23
1955  • PAS menang 1 kerusi (di Kerian, Perak)
KERJASAMA PERIKATAN

  • Sebelum pilihanraya, MCA & MIC bukanlah parti politik tapi lebih bermotifkan menjaga
   kebajikan & kepentingan kaum masing-masing.
                                                 HUBUNGAN ETNIK
  • Pelawaan orang Melayu menggambarkan sifat keterbukaan mereka & sedia berkorban, rela
   kongsi kuasa & toleransi demi perpaduan.  • Melalui pilihanraya umum pertama (1955), pengorbanan & kompromi UMNO cukup besar.
  • Perikatan yang didominasikan oleh UMNO sepatutnya boleh membentuk kerajaan tanpa perlu
   bergabung dengan MCA & MIC namun hal ini tidak dilakukan.  • Inggeris mensyaratkan bahawa kemerdekaan akan hanya diberikan sekiranya rakyat negara ini
   bersatu padu & bekerjasama.


  • Kemenangan PERIKATAN menjadi bukti kepada Inggeris bahawa orang Melayu & bukan       24
   Melayu boleh bekerjasama.
ROMBONGAN LONDON
          Januari 1956 : Rombongan 8 wakil ke London
• 4 wakil Raja Melayu & 4 wakil Perikatan
                                          HUBUNGAN ETNIK
• Diketuai Tunku Abdul Rahman.
• Rombongan bertujuan berunding dengan Pegawai British sebagai usaha menuntut
 kemerdekaan
WAKIL RAJA-RAJA MELAYU          WAKIL PERIKATAN
• KETUA: Datuk Panglima Bukit Gantang  • KETUA: Tunku Abdul Rahman Putra Al-
 (MB Perak)                Haj (Ketua Menteri & Menteri Hal Ehwal
• En.Abdul Aziz Hj Abdul Majid (MB     Dalam Negeri)
 Selangor)               • Datuk Abdul Razak Hussain (Menteri
• Datuk Mohammad Seth Mohammad       Pelajaran)
 Said (MB Johor)            • Kol.H.S.Lee (Menteri Pengangkutan)
• Datuk Nik Ahmad Kamil Hj Mahmood    • Dr.Ismail Datuk Abdul Rahman (Menteri
 (bekas MB Kelantan)           Hasil Bumi)
• SETIAUSAHA: En. Abdul Kadir      • SETIAUSAHA: T.H.Tan           25
 Shamsuddin
PERJANJIAN LONDON
                                    HUBUNGAN ETNIK
 Perjanjian London ditandatangani pada 8 Februari 1956 dan hasilnya
 persetujuan: • Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957
 • Tanah Melayu berada dalam lingkungan Komanwel
 • Menjalankan pemerintahan secara demokrasi
 • Perjanjian pertahanan dengan British bagi menjaga kepentingan
  British di Tanah Melayu (AMDA/ FPDA)
 • Badan bebas ditubuhkan bagi menggubal Perlembagaan Tanah
  Melayu iaitu Suruhanjaya Reid
 • Jawatan Setiausaha Kewangan & Pengarah Gerakan akan diganti
                                    26
  dengan Menteri Kewangan & Menteri Pertahanan yang dipegang
  oleh rakyat tempatan.
SURUHANJAYA REID

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah digubal oleh Suruhanjaya
Reid yang ditubuhkan 1956.
                                             HUBUNGAN ETNIK
Keahliannya dari pakar perlembagaan negara Komanwel:
 •  Lord William Reid (British)
 •  Sir Ivor Jennings (British)
 •  Sir William Mckell (Australia)
 •  B.Malik (India)
 •  Hakim Abdul Hamid (Pakistan)

Suruhanjaya ini ditugas merangka perlembagaan baharu untuk Persekutuan
Tanah Melayu berpandukan syarat berikut:
 •  Membentuk negara persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat
 •  Mengekalkan hak dan kedudukan raja-raja Melayu sebagai pemerintah berpelembagaan.
 •  Memelihara kedudukan istimewa orang Melayu serta hak sah kaum lain         27
 •  Mewujudkan sistem kewarganegaraan yang seragam
 •  Menubuh sebuh negara berasaskan prinsip demokrasi
SURUHANJAYA REID

Suruhanjaya ini telah mengadakan tinjauan dan pertemuan untuk
                                            HUBUNGAN ETNIK
meminta cadangan dan pandangan parti-parti politik, orang ramai,
individu-individu dan Raja-raja Melayu

Antara perkara yang dipersetujui:
 • Pembentukan sebuah negara persekutuan dengan pembahagian kuasa kerajaan
  persekutuan dan kerajaan negeri
 • Kerakyatan Jus Soli kepada yang lahir di Tanah Melayu
 • Mengekalkan kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menjejaskan hak kaum lain
 • Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, bahasa Cina dan Tamil boleh dikembangkan
  dan diamalkan
 • Agama Islam menjadi agama Persekutuan, tetapi agama lain bebas diamalkan

Jadi, Perlembagaan Malaysia sekarang telah mendapat persetujuan dan          28
pandangan semua rakyat. Inilah yang dikatakan KONTRAK SOSIAL
KONTRAK SOSIAL & PERLEMBAGAAN

KONTRAK SOSIAL DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
 • Iaitu semua kaum Melayu dan bukan Melayu bersetuju atas beberapa perkara yang sangat
                                             HUBUNGAN ETNIK
  penting kepada kestabilan negara
Perlembagaan Malaya ini diisytiharkan pada 31 Ogos 1957

Diperbaharui apabila Singapura, Sabah & Sarawak bergabung membentuk Malaysia pada 16
September 1963
            Orang Melayu         Bukan Melayu
            • Diperuntukkan dalam     • Diberikan hak
             perlembagaan mengenai     kewarganegaraan yang
             agama Islam, Bahasa      longgar berasaskan prinsip
             Melayu, kedudukan       Jus Soli
             istimewa orang Melayu    • Pengecualian tentang
             serta kedudukan Raja-raja   perlunya mengetahui        29
             Melayu            bahasa Melayu bagi bukan
                            Melayu
UNSUR TRADISI & PERLEMBAGAAAN

                   Unsur-unsur tradisi meliputi:
 Unsur Tradisi:
                                        HUBUNGAN ETNIK
                   • 1. Bahasa
 • Merupakan kontrak sosial
  yang telah disepakati semasa    • 2. Agama
  menggubal undang-undang      • 3. Kedudukan istimewa orang Melayu &
                    Bumiputera Sabah Sarawak
                   • 4. Pemerintahan Beraja
 Ciri-ciri Unsur Tradisi:
 • Berperanan menstabilkan sistem     Unsur-unsur tradisi adalah
  politik negara              faktor penting untuk
 • Dilindungi di bawah Akta Hasutan     mewujudkan identiti
 • Dianggap sebagai isu sensitif      Malaysia & memupuk
 • Dilarang dijadikan isu          persefahaman ke arah        30
  perbincangan awam               perpaduan.
ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM
PERLEMBAGAAN
         • Islam adalah agama Persekutuan
  PERKARA 3   • Mempunyai fasal imbangan berkaitan dengan kebebasan beragama (Perkara 11)
                                                  HUBUNGAN ETNIK
         • Kesamarataan & hak sama rata
  PERKARA 8   • Pengecualian peruntukan ini dalam soal agama, kedudukan istimewa orang Melayu
          dan seumpamanya.

         • Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-raja, Islam,
 PERKARA 10(4)   orang Melayu, kewarganegaraan & seumpamanya.         • Kebebasan beragama; kebebasan mengamalkan ajaran agama lain dalam mana-
  PERKARA 11    mana bahagian Persekutuan serta beberapa peruntukan pencegahan yang
          berkaitan.


         • Peruntukan mengenai kewarganegaraan yang boleh diperoleh melalui beberapa
  PERKARA 14    cara serta peruntukan berkaitan perlucutan kewarganegaraan.


                                                  31
         • Kuasa Majlis Raja-raja menghalang parlimen membuat undang-undang yang
  PERKARA 38    menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu, orang Melayu, Islam & bahasa Melayu.
ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM
PERLEMBAGAAN
          • Peruntukan berkaitan Tanah Rezab Melayu
 PERKARA 89     • Melindungi tanah rezab orang Melayu daripada diambil alih atau dijual kepada bukan
                                                      HUBUNGAN ETNIK
           Melayu


          • Kedudukan Mahkamah Syariah.
PERKARA 121(1)(a)  • Mahkamah bidang kuasa sivil tidak boleh mempunyai bidang kuasa dalam bidang
           kuasa Mahkamah Syariah


          • Kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu dan bumiputera Sabah Sarawak,
PERKARA 150(6)(a)   kewarganegaraan;
          • Meskipun dalam keadaan darurat.          • Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
 PERKARA 152
          • Tanpa menafikan hak-hak bangsa lain menggunakan bahasa mereka.

                                                      32
          • Kedudukan istimewa orang-orang Melayu
 PERKARA 153
          • Tanpa menafikan kedudukan yang sah bagi kaum lain.
TANAH REZAB MELAYU

Perkara 89:                Rasional Perkara 89:
                                         HUBUNGAN ETNIK
• Tanah yang direzab untuk diberi milik
 kepada orang Melayu atau
 bumiputera bagi Negeri di mana tanah      Menyekat tanah kerajaan dalam
 terletak                      kawasan Rizab Melayu
                         dilupuskan dengan apa cara
                         sekalipun kepada orang bukan
                              Melayu
Tanah Yang Boleh Diisytiharkan
Sebagai Rizab Melayu:
• Tanah Kerajaan (di Wilayah             Menyekat Tanah Rizab
 Persekutuan sebagai Tanah             Melayu daripada dibuat
 Persekutuan)                   urusniaga persendirian
• Tanah Hutan Simpan                (private dealings) diantara
                           Melayu dengan bukan     33
• Tanah Rizab Awam
                               Melayu.
• Tanah Milik Persendirian
KEWARGANEGARAAN
    Cara Memperoleh
    Kewarganegaraan:           Perlucutan
                                   HUBUNGAN ETNIK
                     Kewarganegaraan:
  Melalui
  Kuatkuasa    Pendaftaran
 Undang-Undang
                    Memperolehi atau menggunakan
            Tempat Lahir   hak kewarganegaraan asing


              Keturunan

                      Perlucutan dengan cara
            Perkahwinan    pendaftaran/ permohonan

                                   34
           Bermastautin
PERKARA 3
                               HUBUNGAN ETNIK
PERKARA 3
• Agama Islam adalah agama persekutuan

IMPLIKASI
Pihak kerajaan (persekutuan atau negeri) mempunyai
kebebasan, kuasa dan keistimewaan untuk :
• Menubuhkan, menyelenggara, membantu penubuhan institusi
 Islam
• Melaksanakan ajaran Islam                  35
• Mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan utk tujuan itu.
RASIONAL PERKARA 3

Walaupun Islam adalah agama persekutuan tetapi kebebasan
beragama dijamin dalam perlembagaan.
                                            HUBUNGAN ETNIK
   Islam telah diterima sebagai agama negeri-negeri Melayu sejak
   zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah ke zaman
   penjajahan Inggeris.


      Penggunaan undang-undang Islam telah diiktiraf di negeri-negeri
      Melayu sebelum penjajahan Inggeris.


         Semasa penjajahan Inggeris, kedudukan agama Islam langsung tidak
         diganggu dan Inggeris menyerahkan urusan agama Islam kepada
         raja-raja Melayu.

                                            36
            Sesuai dengan takrif Melayu; Perkara 160 mendefinisikan Melayu
            sebagai seorang yang beragama Islam, lazimnya bertutur dalam
            bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu.
PERKARA 11
               PRINSIP KEBEBASAN BERAGAMA
• Agama lain boleh diamalkan dengan aman & damai di mana-mana bahagian persekutuan
                                               HUBUNGAN ETNIK
• Setiap orang berhak untuk menganut & mengamalkannya tertakluk kepada Perkara 11(4)
Peruntukan Perlembagaan berkaitan Kebebasan Beragama:
• Perkara 11(4): Undang-undang negeri dan wilayah boleh menyekat atau mengawal pengembangan
 agama-agama lain kepada penganut Islam
• Perkara 12(3): Larangan memaksa penganut menerima ajaran dan upacara sembahyang bukan
 agamanya.
• Perkara 12(4): Penetapan agama bagi yang berumur bawah 18 tahun

Perkara 11(3) menyatakan tiap-tiap kumpulan agama berhak:

         • Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri
         • Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau
          khairat
         • Memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang dan          37
          mentadbirnya mengikut undang-undang
PERKARA 152

PERKARA 152
                           HUBUNGAN ETNIK
• Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu (yang
 mengikut implikasi yang diperlukan mestilah
 digunakan untuk maksud-maksud rasmi)
IMPLIKASI
• Tiada sesiapa pun dilarang atau ditahan daripada
 menggunakan (selain dari maksud rasmi) atau
 mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain.
                           38
• Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan dan
 pembelajaran bahasa lain dalam persekutuan.
RASIONAL PERKARA 152

Perlunya bahasa kebangsaan bagi
                               HUBUNGAN ETNIK
menyatupadukan rakyat pelbagai kaum


  Bahasa Melayu telah menjadi lingua franca di
  Nusantara sejak berabad lamanya


     Bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan
     bersifat lebih tekal dari segi istilah dan sebutan


       Bahasa Melayu telah digunakan secara meluas   39
       sebelum Perang Dunia bagi tujuan rasmi.
PERKARA 153

PERKARA 153
                                       HUBUNGAN ETNIK
• Tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah Sarawak

IMPLIKASI
• YDPA dikehendaki melaksanakan dasar bagi melindungi keistimewaan
 orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak
• Dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan,
 perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan
• Tanggungjawab ini perlu dilaksanakan berhati-hati untuk memastikan tiada
 sesiapa merasakan kehilangan hak yang dinikmati mereka selama ini akibat
 dari pelaksanaan dasar tersebut.
• Walaubagaimanapun, perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain iaitu
                                       40
 adalah menjadi tanggungjawab YDPA untuk melindungi hak-hak mereka
 yang sah melalui peruntukan lain
RASIONAL PERKARA 153

 Kerakyatan
                                      HUBUNGAN ETNIK
 • Prinsip Jus soli dengan kerakyatan kepada 800,000 bukan Melayu.
  Manfaat serta merta sebagai warganegara – undi pilihanraya dan hak-
  hak lain sebagai warganegara
 • Hak istimewa meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa,
  pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan.
  Seperti bercanggah dengan Perkara 8 iaitu Hak sama rata, maka ini
  prasyarat penerimaan kewarganegaraan

 Perkhidmatan Awam

 • Menentukan rezab bilangan jawatan
 • Diimbangi dengan tidak boleh melucut jawatan sedia ada
 • Semasa zaman penjajah dan di awal kemerdekaan, terlalu sedikit orang  41
  Melayu yang bekerja dengan kerajaan meliputi 36% saja (1968)
RASIONAL PERKARA 153
 Ekonomi
                                            HUBUNGAN ETNIK
 •Kemiskinan orang Melayu 64.8% (1970) Jurang Pendapatan melebar antara etnik
 •Negeri majoriti Melayu miskin khususnya di pantai timur
 •Pemilikan kekayaan negara bagi Melayu hanya 2.4% tahun 1970
 •Pembahagian kekayaan dan agihan pendapatan merupakan faktor terkuat
  mempengaruhi hubungan etnik (13 Mei)
 •Orang Melayu masih kurang menceburi perniagaan dan perlu dibantu dan dibimbing


 Pendidikan
 •Bilangan pelajar ijazah pertama di IPTA dalam sosial dan sains adalah masih rendah
  antara Melayu dan bukan Melayu
 •Peratusan golongan profesional, bumiputera hanya 4.9% berbanding bukan
  bumiputera 84.3% 1970
 •Pengekalan Sekolah Jenis Kebangsaan – seolah bercanggah dengan Penyata Razak
  seperti yang terkandung dalam perenggan 12 iaitu “tujuan dasar pelajaran di dalam
  negeri ini ialah bermaksud untuk menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di   42
  dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua
  bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar,
  walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan
  hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur”.
PERKARA 160

Adalah perlu juga diperjelaskan siapakah yang dikatakan orang Melayu dan
                                                   HUBUNGAN ETNIK
bumiputera Sabah dan Sarawak itu.

Dalam Perlembagaan Malaysia (Perkara 160),Melayu itu ditakrifkan sebagai:

 • Lazimnya bertutur dalam Bahasa Melayu
 • Menganut agama Islam
 • Mengamalkan adat istiadat Melayu

Manakala takrifan bumiputera

 • Sarawak
  • terdiri dari mana-mana satu kaum asli iaitu Bukitan, Bisayuh, Dusun, Dayak Laut, Dayak Darat,
   Kadayan, Kalabit, Kayan, Kenyah, Kajang, Lugat, Lisum, Melayu, Melanau, Murut, Penan, Sian,
   Tagal, Tabun dan Ukit atau dia berketurunan campuran dari kaum tersebut.            43
 • Sabah
  • anak atau cucu kepada seorang dari suatu kaum asli Sabah dan dia telah dilahirkan di Sabah.
PIAGAM MADINAH
                PIAGAM MADINAH
                • Perlembagaan bertulis pertama di dunia
                                              HUBUNGAN ETNIK
                • Sebagai panduan untuk membentukkan sebuah negara
                 Islam yang berdaulat.
                • PM bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara
                 Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang
                 Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi.
 Mengandungi 47 fasal yang merangkumi 2 bahagian:
 • Bahagian Pertama
  • 23 fasal menyentuh hubungan & tanggungjawab orang Islam
   sesama Islam (Muhajirin & Ansar)
 • Bahagian Kedua
  • 24 fasal membabitkan kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka
   terhadap negara Islam Madinah                             44
KEPENTINGAN PIAGAM MADINAH

Rasulullah SAW memperkenalkan PM bagi menyelesaikan
                                          HUBUNGAN ETNIK
persoalan semasa ketika itu lebih-lebih untuk mentadbir negara
yang mempunyai rakyat pelbagai etnik, agama, kepercayaan dan
budaya

Kepentingan Piagam Madinah:
 • Digubal setelah terbentuk negara Islam Madinah
 • Model perpaduan masyarakat majmuk
 • Pengisytiharan hak asasi manusia
 • Menjelaskan persoalan negara Islam, perundangan, siasah, hak asasi, kebebasan,
  ekonomi dan yang berkaitan kehidupan masyarakat majmuk
 • Merupakan kerangka pembentukan negara Islam pertama pada tahun 622M
  yang didokong oleh warganegara Madinah yang terdiri golongan           45
  Quraisy(Muhajirin) dan golongan Yathrib(Ansar, Khazraj dan Yahudi) serta
  golongan yang mengikut dan berjuang bersama-sama mereka
             Pembentukan
                                      HUBUNGAN ETNIK
              Ummah
                (Fasal 1)
   Melindungi                    Hak Asasi
   Negara                      Manusia
   (Fasal 39-41)                  (Fasal 2-10)           Kandungan
            Piagam                Persatuan
 Pemimpin
  Negara
(Fasal42-44)
           Madinah                 Segenap
                              Warganegara
                              (Fasal 16-23)
          Tugas          Golongan
        Warganegara         Minoriti            46
        (Fasal 36-38)        (Fasal 24-35)
Sumber Utama   Wahyu Allah merupakan sumber utama undang-undang negara


Masyarakat    •Masyarakat berbilang agama dan keturunan dianggap sebuah masyarakat yang
         mempunyai kewajipan dan tanggungjawab yang sama terhadap negara Islam
         Madinah.
         •Setiap anggota sahifah mestilah menjalinkan hubungan yang erat tanpa
         mengira agama dan keturunan.


Kepimpinan    Nabi Muhammad s.a.w. adalah pemimpin masyarakat dan ketua negara


Hak Beragama   •Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama
         mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang
         diterima umum.
         •Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas
         menjalankan aktiviti masing-masing.

Fungsi Sahifah  Fungsi sahifah ialah menegakkan keadilan dan membanteras kezaliman


Keselamatan   Memberi jaminan keselamatan terhadap orang bukan Islam yang         47
         menganggotai dan mematuhi peraturan sahifah.
ELEMEN PERSAMAAN PIAGAM MADINAH
DAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
Kebebasan                     Hak mendapat Perlindungan
                                               HUBUNGAN ETNIK
•  Beragama                    • Perlindungan dari pencerobohan luar
•  Bekerja dan mencari keuntungan         • Perlindungan dari kezaliman dalaman
•  Menjawat jawatan dalam Kerajaan        • Perlindungan terhadap darah dan jasad
•  Jaminan hak Asasi
             Jaminan
             • Ketika lemah, dewasa dan ketiadaan harta

                                               48
PENGUKUHAN
• Bincangkan TIGA (3) impak perkongsian kuasa dalam sistem
 pemerintahan dan pentadbiran negara masa ini
                                    HUBUNGAN ETNIK
• Bincangkan TIGA (3) fasal Piagam Madinah yang berkaitan dengan
 kontrak sosial.
• Buktikan TIGA (3) aspek keadilan yang dikanun dalam Piagam Madinah
 kepada masyarakat bukan Islam.
• Jelaskan TIGA (3) elemen persamaan antara Perlembagaan Malaysia
 dengan Piagam Madinah dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.
• Jelaskan TIGA (3) faktor penyumbang kepada pembentukan
 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
• Huraikan EMPAT (4) rasional peruntukan unsur tradisi dalam
 Perlembagaan Persekutuan.
• Bincangkan TIGA (3) cabaran pelaksanaan terhadap beberapa
 peruntukan Perlembagaan Persekutuan dalam konteks hubungan etnik
 di Malaysia.                             49
• Huraikan EMPAT (4) unsur tradisi dan rasional ia dikanunkan dalam
 Perlembagaan Persekutuan.
PENGUKUHAN
• Bincangkan TIGA (3) hak keistimewaan orang Melayu sebagaimana
 yang terdapat dalam Perkara 153.
                                     HUBUNGAN ETNIK
• Buktikan TIGA (3) bentuk kerjasama antara pelbagai etnik di Malaysia
 menjelang kemerdekaan.
• Huraikan TIGA (3) rasional peruntukan Islam sebagai agama
 Persekutuan.
• Jelaskan TIGA (3) hak berhubung dengan hal ehwal keagamaan
 berdasarkan peruntukan Perkara 11 dalam Perlembagaan
 Persekutuan.
• Bincangkan EMPAT (4) cabaran yang boleh menjejaskan perlaksanaan
 Islam sebagai agama Persekutuan.
• Huraikan EMPAT (4) asas Piagam Madinah dalam mengekalkan
 keharmonian hubungan etnik yang boleh diaplikasikan di Malaysia.
• Bincangkan TIGA (3) peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan
 berkaitan dengan kedudukan agama Islam sebagai agama Persekutuan.   50
• Analisakan TIGA (3) cabaran semasa dalam memelihara kedaulatan
 Islam di Malaysia.

								
To top