Junijs_2010

Document Sample
Junijs_2010 Powered By Docstoc
					RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS
Nr. 6 (93)
INFORMATĪVAIS IZDEVUMS                                             2010.
gada jūnijs
                                   Zagrebas pilsētas bibliotēka, 2010.
                                 gada   Metropoļu     bibliotēku    sekcijas
ADMINISTRĀCIJAS SLEJA                      konferences    saimniece,    ir  Zagrebas
                                 publisko bibliotēku Centrālā bibliotēka.
 ĪSS  ATSKATS UZ   METROPOĻU      BIBLIOTĒKU      Tā dibināta 1907. gadā, t.i., tā ir tikai
    SEKCIJAS KONFERENCI     ZAGREBĀ           gadu   jaunāka    par    Rīgas   Centrālo
                                 bibliotēku. Bibliotēkai ir 42 filiāles un
  Ikgadējā       IFLA     (Starptautiskā      73   mobilas     bibliotekārās     stacijas.
bibliotēku    asociāciju    un    institūciju     Pateicoties   bagātīgajai     kolekcijai   un
federācija) Metropoļu bibliotēku sekcijas            plašajam      piedāvāto     pakalpojumu
konference šogad no 16. līdz 21.maijam              spektram,   bibliotēka     joprojām   atbilst
notika Zagrebā (Horvātija). Konferences             1908. gadā iezīmētajām raksturlīnijām:
tēma – „Metropoļu bibliotēkas: nezūdošas             „Zagrebas pilsētas bibliotēka ir brīva,
vērtības     un     izcila     kvalitāte”     publiska   un  moderna    bibliotēka,   kas
(Metropolitan     Libraries    :   Enduring      dibināta   un  iekārtota    visu  Zagrebas
Values   and    Excellence)   -   piesaistīja    pilsoņu      vajadzībām”.        Vairāk
vairāk   nekā     25   pasaules      valstu    informācijas     par     bibliotēku   skat.
metropoļu       bibliotēku       darbinieku     www.kgz.hr.
uzmanību.     Viņu vidū    bija    arī  Rīgas       Zagrebas brauciena mērķis līdztekus
domes   Izglītības,   kultūras     un   sporta    dalībai   Metropoļu    bibliotēku    sekcijas
departamenta       Kultūras       pārvaldes     konferencē   bija    arī   iepazīšanās   ar
priekšniece    -  departamenta      direktora     Zagrebas   publisko      bibliotēku   tīkla
vietniece   Dzidra     Šmita     un   Rīgas    attīstību.  Tādēļ  komandējuma      formāts
Centrālās bibliotēkas (RCB) direktora p.i.            bija ne tikai 23 referāti un prezentācijas,
Doloresa Veilande.                        ko noklausījos konferences gaitā, bet arī


                               1
                         JAUNĀS VĒSTIS
iepazīšanās   ar    Horvātijas    bibliotēku    profesionālā darbība”, kas ietvēra tādus
attīstības tendencēm un Zagrebas pilsētas          jautājumu lokus kā pētījumi, standarti,
bibliotēku tīklu (tāpat kā citur pasaulē,          aizstāvība un cilvēkresursi, pamatakcents
bibliotēkas    šeit    tiek     renovētas,    bija   bibliotekāra     visaugstākā     līmeņa
rekonstruētas un celtas), kā arī dalība           profesionalitāte.
mācību    braucienā    uz   Zadaras    un        Atskatoties uz konferencē gūtajiem
Šibenikas    pilsētas   bibliotēkām     un    iespaidiem, jāsecina, ka Rīgas Centrālā
Neandertāliešu     muzeja     apmeklējums      bibliotēka    piešķirtā    budžeta    ietvaros
Krapinā (muzejs ir novitāte, atvērts 2010.          strādā   atbilstoši   Eiropas    un  pasaules
gada sākumā). Komandējuma gaitā gūtie            publisko   bibliotēku     standartam.    Taču
starptautiskie kontakti un pieredze ir            gribas   akcentēt    arī   virkni    konkrētu
nenovērtējami.                        uzdevumu,      kuri     konferencē     gūtās
                               pieredzes   kontekstā     spraužami     mūsu
                               turpmākajam darbam. Pirmkārt, tas ir
                               aktīvs   darbs    ar   pašvaldību     Rīgas
                               publisko bibliotēku ēku, telpu un tīkla
                               attīstības jomā. Otrkārt, vēlreiz jāuzsver,
                               ka     bibliobusa       un      lasītāju
                               pašapkalpošanās       iekārtu    iegāde   ir
                               racionāla     un   būtiski     nepieciešama
                               modernas bibliotēkas attīstībai.
                                  Joprojām ļoti aktuāla ir publiskās
                               bibliotēkas pieejamība. Tas nozīmē, ka
    Šibenikas pilsētas bibliotēkā            nepieciešams optimizēt atvērtības stundas
                               un   pielāgot   bibliotēku     cilvēkiem    ar
    Četras   konferences      pamattēmas      īpašām    vajadzībām      (pandusi,    lifti,
iezīmē publiskās bibliotēkas funkcionālo           apkalpošana      mājās,   pasākumi).    Tas
un   jēdzienisko   trajektoriju    mūsdienu     nozīmē    akcentēt     iespēju     bibliotēku
sabiedrībā. Pirmkārt, tā ir komunikācija           apmeklēt virtuāli, piedāvājot bibliotēkas
jeb saskarsme elektroniskā vidē (digitālās          mājaslapu ne vien latviešu, bet arī citās
bibliotēkas, tīkla pakalpojumi, sociālās           valodās.   Nozīmīgs      faktors   bibliotēkas
tehnoloģijas u.c.). Otra konferences tēma          pieejamības jomā ir arī vienotās lasītāju
„Tikšanās    vietas”   bija   saistīta   ar    kartes ieviešana.
tradicionālās bibliotēkas vides attīstību              Aktuāls   uzdevums     un,    dzejnieka
(atbilstoši   projektētas    ēkas,  kultūras     vārdiem, „mūžīgs darbalauks” ir darbs
pasākumi,       aktivitātes       vietējai    pie fonda kvalitātes uzlabošanas. Bez tam
sabiedrībai, informācijas punkti) Trešā           jādara viss iespējamais, lai popularizētu
tēma  –   „Integrācija   un   iekļaušana”      vienu    no     galvenajām       publiskās
aicināja no jauna izvērtēt un paplašināt           bibliotēkas    funkcijām      –    mūsdienu
lietotāja jēdzienu un vietu bibliotēkas           bibliotēka ir arī sabiedriskās tikšanās,
darbībā.    Ceturtās    tēmas     „Izcila    sociālās aizsardzības un izklaides centrs.


                             2
2010. gada jūnijs
   Atgādināšu, ka Metropoļu bibliotēku              un   Daiga.Berzina@rcb.lv.        Lūgums
sekcijas   vēsture   aizsākās    1966.    gadā.     pievērst uzmanību, ka RCB Bibliotēku
Tolaik tā saucās Metropoļu bibliotēku                dienesta     izstrādātajā      skaitlisko
starptautiskās    asociācijas     apaļais   galds     rādītāju    veidlapā   izsniegumā     pa
(INTAMEL).     Kopš  1968.    gada  dažādu       dokumentu      veidiem   tagad   iekļauti
pasaules valstu metropoļu bibliotekāri ik              visi  dokumentu     veidi  (izsnieguma
gadus pulcējas profesionālās informācijas              dati,  izņemot    žurnālu   izsniegumu,
apmaiņai. Metropoļu bibliotēku sekcija                izgūstami no IBIS ALISE).
apvieno metropoļu jeb pilsētu, kurās ir
vairāk    nekā  400 tūkstoši     iedzīvotāju,
publiskās      bibliotēkas.        Līdztekus
kopīgajam, tam, ko saprotam ar publisko              ZIŅAS NO ARODBIEDRĪBAS
bibliotēku vispār, metropoļu bibliotēkām
un   to   tīkliem   ir  savas   specifiskas       SOCIĀLAIS   FORUMS PAR ARODBIEDRĪBU
problēmas, kas prasa atbilstoša mēroga              LOMU PILSONISKAS SABIEDRĪBAS VEIDOŠANĀ
skatījumu un risinājumu. Tradicionāli
ikgadējo konferenču uzmanības centrā ir                  Latvijas     Brīvo    arodbiedrību
tādas    problēmas   kā   bibliotēku     tīklu    savienība (LBAS) 28. maijā organizēja
attīstība,    bibliotēku     ēkas     un   to    sociālo   forumu    „Arodbiedrību      loma
būvniecība,     automatizācija,     apmācība,       pilsoniskās sabiedrības veidošanā Latvijas
pētniecība,    sabiedriskās    attiecības    un    ilgtspējas attīstībai”, tādējādi noslēdzot
dažādu sociālo grupu apkalpošana.                 tās atjaunošanas 20. gadadienai veltīto
   Kopš    2004.      gada   Metropoļu       diskusiju ciklu. Diskusijas mērķis bija
bibliotēku    sekcija   ir  patstāvīga   IFLA’s     apkopot    reģionālajās   diskusijas    gūtās
sekcija. RCB šīs sekcijas biedre ir kopš             atziņas un nospraust iespējami precīzas
1997. gada. Atgādināšu arī, ka 2005.               arodbiedrību       kustības      attīstības
gadā tieši RCB bija Metropoļu bibliotēku             stratēģijas.
sekcijas konferences namamāte.                      Diskusijā    piedalījās   LU   Sociālo
                 Doloresa Veilande,       zinātņu fakultātes dekāns profesors Juris
  Rīgas Centrālās bibliotēkas direktora             Rozenvalds,    ekonomiste   Raita   Karnīte,
                            p.i.    sociologs un tirgus un sabiedriskās domas
                                 pētījumu centra SKDS direktors Arnis
                                 Kaktiņš,    Latvijas   Industriālo    nozaru
                                 arodbiedrības priekšsēdētāja Rita Pfeifere
BIBLIOTĒKU DIENESTS
                                 un Rīgas Stradiņa Universitātes Studentu
INFORMĒ                              Arodgrupas priekšsēdētāja Zane Rēvalde.
                                     Forums     notika   Rīgas   Latviešu
  RCB un filiālbibliotēku 2010. gada              biedrības    nama    Baltajā    zālē   ar
   pirmā   pusgada   skaitliskos    rādītājus     INTERREG     IVB  Baltijas   Jūras   reģiona
   lūdzam   iesūtīt   līdz  9.  jūlijam   uz    Programmas     projekta    „Baltijas   jūras
   diviem e-pastiem: Aiga.Cakule@rcb.lv

                               3
                           JAUNĀS VĒSTIS
darba tīkls” (BSLN) un Fridriha Eberta                  Kopš 2002. gada 22. novembra tās
fonda atbalstu.                          priekšsēdētājs ir Pēteris Krīgers, vietnieki
    „Latvijas iedzīvotāji jau ne reizi             – Līvija Marcinkēviča un Egils Baldzēns.
vien ir pierādījuši, ka visstiprākie un                 Uz LBAS 20 gadu jubilejai veltīto
saliedētākie    tie  ir  tieši   grūtos  brīžos.    diskusiju tika aicināti arodorganizāciju,
Šobrīd   ir   jāapvieno     visa    nevalstiskā    valsts un darba devēju pārstāvji, savu
sektora spēki un kopā ar pašvaldībām                dalību apstiprinājuši arī kaimiņvalstu,
jādod cilvēkiem iespēja nākt ar savām               Skandināvijas un Krievijas arodbiedrību
idejām un iniciatīvām, kā uzlabot savu               vadītāji. Kultūras darbiniekus pārstāvēja
un līdzcilvēku dzīvi. Mēs apzināmies, ka              LKDAF    priekšsēdētājs   Aldis    Misēvičs,
ar vairāk nekā 100 000 biedru esam                 juriste Maija Pastare un Rīgas Centrālās
lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā,             bibliotēkas arodkomitejas priekšsēdētāja
tāpēc esam līdzatbildīgi par sabiedrības              Polina Ārīte.
iedvesmošanu un savu 20 gadu jubileju                             Polina Ārīte,
izmantojam,     lai    aktīvi   domātu     par       RCB arodkomitejas priekšsēdētāja,
Latvijas nākamajiem 20 gadiem,” uzsvēra              RCB Svešvalodu filiālbibliotēkas vadītāja
LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.
    Lai    arī   arodbiedrību       kustība
Latvijā   aizsākusies     jau   19.   gadsimta
sešdesmitajos      gados    un   uzplaukusi            EKSKURSIJA  UZ  VENTSPILI
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, tomēr
Latvijas   Brīvo    arodbiedrību      savienība        26.    maijā    Rīgas     Centrālās
esošajā veidolā izveidojusies 1990. gadā              bibliotēkas    arodkomiteja      organizēja
līdz     ar     Latvijas      neatkarības      ekskursiju   uz   Ventspili,    saskaņojot
pasludināšanu.      Pāris    nedēļas    pēc  4.    maršrutu    un   programmu     ar    RCB
maija deklarācijas pieņemšanas notika               Bibliotēku   dienesta    vadītāju     Daigu
LBAS 1. kongress, kurš pasludināja, ka               Bērziņu.   Dalībnieku    skaits    –   43,
Latvijas arodbiedrības ir brīvas no valsts,            autobusu   apmaksāja    Latvijas   Kultūras
administrācijas, partiju un jebkuras citas             darbinieku   arodbiedrības    federācija   –
ietekmes.     Tajā   pašā     gada    Latvijas    LKDAF.    Tika   apmeklēta     Pārventas
Republikas Augstākā Padome pieņēma                 bibliotēka,   vadītāja    Igeta   Gredzena
likumu „Par arodbiedrībām”.                    interesanti   pastāstīja   par   bibliotēkas
    Latvijas      Brīvo      arodbiedrību       darbību. Tie, kas pirmo reizi atbrauca
savienība (LBAS) ir lielākā nevalstiskā              uz  Ventspili,   apmeklēja  arī    Ventspils
organizācija Latvijā, kura apvieno 21               galveno bibliotēku. Bibliotēkas mājaslapa
dalīborganizāciju        un    kura    īsteno    www.biblioteka.ventspils.lv      ir    četrās
profesionālu    arodbiedrības      biedru    un    valodās, īpaši ieinteresēja tajā izveidotā
darba ņēmēju interešu aizstāvību nozaru              virtuālo izstāžu galerija.
un starpnozaru līmenī.
    LBAS dibināšanas kongress notika
1990. gada 25. – 26. maijā.


                                4
2010. gada jūnijs
                         bija   iespēja  apskatīt  Imanta  Grosa
                         fotoizstādi „Ūdens”.
   Pārventas bibliotēka Ventspilī
                          RCB darbinieki teātra namā „Jūras
                                 vārti”
 Par Pārventas bibliotēkas darbu stāsta
    vadītāja Igeta Gredzena

   Herberta    Dorbes  memoriālajā
muzejā „Senču putekļi” bija iespējams
nobaudīt    ventiņu   tradicionālos
sklandaraušus un piedalīties ekskursijā         Jūrkalne sagaidīja ar stipru vēju
pa muzeju ventiņu valodā.
                         Ikviens, kas bijis Kuldīgā, saka – te ir kas
 Herberta Dorbes muzejs „Senču putekļi”       īpašs: Alekšupīte, vecpilsēta, senais
   Teātra namā „Jūras vārti” ikviens
                          ķieģeļu tilts pār Ventu, Ventas rumba
varēja uzkāpt uz lielās skatuves, kā arī

                       5
                      JAUNĀS VĒSTIS
                            klīniskajā   universitātes    slimnīcā     un
              Polina Ārīte,       Brasas cietumā.
   RCB arodkomitejas priekšsēdētāja,            Šogad   atzīmējam       Rīgas    un
RCB Svešvalodu filiālbibliotēkas vadītāja       Brēmenes sadraudzības 25. gadadienu.
                            Sadraudzības    līgums    starp   Rīgu   un
                            Brēmeni    pirmo   reizi  tika   parakstīts
RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS
                            1985. gadā. Tas atjaunots 1991. gadā.
VIESI                         Viena   no  aktuālākajām     abu     pilsētu
                            sadarbības sfērām ir kultūra, un viens
 RĪGAS CENTRĀLAJĀ    BIBLIOTĒKĀ VIESOJAS      no Brēmenes kultūras speciālistu vizītes
   BRĒMENES   KULTŪRAS SPECIĀLISTI        mērķiem ir iepazīšanās ar Rīgas domes
                            darbu kultūrpolitikas jomā.
    3.   jūnijā   Rīgas    Centrālās                 Daina Ģeibaka,
bibliotēkas   ārējo  apkalpošanas  punktu         RCB Publicitātes nodaļas vadītāja
Dienas aprūpes centrā bezpajumtniekiem
un  maznodrošinātajiem      iedzīvotājiem
apmeklēja Brēmenes zemes kultūras jomas
speciālistu   delegācija,  kuru    vadīja
Brēmenes zemes senāta valsts padomniece
Karmena Emigholca (Carmen Emigholz).
    Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta Kultūras pārvaldes             31.   maijā    Rīgas     Centrālās
priekšnieka p.i. - departamenta direktora       bibliotēkas    (RCB)     filiālbibliotēkā
vietniece Dzidra Šmita un RCB direktora        „Vidzeme” viesojās Polijas Bibliotekāru
vietniece Andra Vīta pastāstīja viesiem        biedrības Ļubļinas nodaļas un Ļubļinas
par  RCB   ārējā  apkalpošanas   punkta    vojevodistes    publiskās       bibliotēkas
darbību Dienas aprūpes centrā, kā arī         pārstāvji – 50 cilvēku liela delegācija.
citiem RCB sociālas ievirzes projektiem -       RCB direktora vietniece Andra Vīta un
ārējiem   apkalpošanas punktiem    Bērnu    RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” vadītāja


                          6
2010. gada jūnijs
Lolita Grahoļska pastāstīja viesiem par
bibliotēkas vēsturi, renovācijas īpatnībām
galvenajiem     darba    virzieniem        kā
„Vidzemē”, tā arī RCB kopumā. Poļu
kolēģi ar interesi aplūkoja bibliotēkas
darbinieku     sagatavoto    Polijai     veltīto
literatūras izstādi.
               Daina Ģeibaka,
      RCB Publicitātes nodaļas vadītāja                                     Fotogrāfijā (no kreisās) semināra
SEMINĀRI. KONFERENCES.
                                   dalībnieki, Rīgas Grīziņkalna rajona
PIEREDZES BRAUCIENI                         iniciatīvas grupa Rīgas domē: uzņēmēja
                                  Sarmīte Pabrūkle, LSIA „Aspazija” valdes
   RCB GRĪZIŅKALNA     FILIĀLBIBLIOTĒKA              priekšsēdētāja Ilze Laine, RCB
  CADDIES   SEMINĀRĀ    „DARĪSIM     KOPĀ”         Grīziņkalna filiālbibliotēkas vadītāja
                                    Olga Sincova, CADDIES projekta
    No   14.   līdz  16.    jūnijam    Rīgā     menedžere Alise Gedgauda un CADDIES
notika   starptautiskā    projekta     CADDIES        grupas vadītājs no Zviedrijas Martin
seminārs   „Darīsim    kopā”    (Let’s   do  it           Callmeryd.
together!).   Projektu     „Pievilcīgas       un
dinamiskas sabiedrības izveide kopīgi ar                  Projekta     CADDIES   darba    grupa
iedzīvotājiem” (CADDIES) realizē Rīgas               sadarbojas     arī   ar   Rīgas   Centrālās
domes Mājokļu un vides departaments,                bibliotēkas     Latgales     priekšpilsētas
un  tā   ietvaros    sadarbojas     dažādas      filiālbibliotēkām.       Katru     nākamo
Norčēpingas      (Zviedrija),       Helsinku      darbības posmu projekts tiks īstenots citas
(Somija) un Rīgas (Latvija) institūcijas.              Rīgas priekšpilsētas vai rajona kontekstā.
Latgales   priekšpilsēta     ir   šī  projekta          Seminārā       piedalījās      Rīgas
pilotreģions     Rīgā.    Projekts       paredz    Centrālās bibliotēkas (RCB) Grīziņkalna
pievilcīgas, stabilas un drošas dzīvojamo              filiālbibliotēkas vadītāja Olga Sincova.
rajonu   vides   izveidi    neatkarīgi      no    „Būtu   vērts   padomāt    par   to,  kādu
iedzīvotāju     nacionālās      un    sociālās     labumu    dalība    projektā   varētu  nest
piederības vai kultūras un reliģiskajām               pilsētas    publiskajām        bibliotēkām.
prioritātēm. Viena no projekta īstenotāju              Iespējams, tā varētu būt bibliotēkas tēla
pamatnostādnēm ir pilsētas iedzīvotāju               aktualizācija pilsētvidē,” viņa teica.
aktivizēšana    un  iesaistīšana      šīs  vides        Jāpiebilst,    ka   ekskursijā    pa
veidošanā, sadarbojoties ar pašvaldību.               Grīziņkalnu, ko semināra dalībniekiem
Semināra „Darīsim kopā” tēma bija tieši               piedāvāja         Rīgas      Austrumu
dažādu    pilotreģiona     sociālo      grupu     izpilddirekcijas      attīstības    projektu
iesaistīšanu apkaimju attīstībā.                  vadītājs  arhitekts   Jānis   Lejnieks,  tika


                                7
                         JAUNĀS VĒSTIS
izmantoti       RCB      Grīziņkalna      savu zīmējumu. Mūsu zēni nezīmēja boa
filiālbibliotēkas           sagatavotie     čūsku, kas iedveš šausmas, jo ir apēdusi
novadpētniecības materiāli.                 dzīvu   ziloni,   viņi  zīmēja    zivi,  kas
              Daina Ģeibaka,          ielēkusi kuģī, suni smilgās, suni suņu
     RCB Publicitātes nodaļas vadītāja         būdā, zīmuli, ziloni aiz kalna, kaķi aiz
                              bļodas,    kaķi   kokā,    datora   tārpu,
                              krokodilu,   ezeru,   tanti,  kas   mazgājas
                              vannā,    sapni.   Atsevišķi     zīmējumi
                              asprātības ziņā līdzinājās Sent-Ekziperī
                              zīmējumiem. Mēs zīmējām, minējām un
                              skaļi spriedām par grāmatu.
                                  Mēs pieradinājām viens otru, tāpat
                              kā  Mazais   princis   lapsu.  Darījām    to
                              laiku pa laikam, līdz nospriedām, ka
                              esam pieradinājušies tikties vienu reizi
                              nedēļā (otrdienās) visu vasaru. Vai mums
                              tas izdosies?
                                  Sevis  tiesāšana   mums     diez   ko
                              nepadevās, bet bērni piekrita, ka viņi ir
NOTIKUMI BIBLIOTĒKĀS                    ļoti iecietīgi pret pieaugušajiem, gluži kā
                              Sent-Ekziperī.
    JA  ES BŪTU  MAZAIS PRINCIS...              Mūsu zēnu pulciņam piebiedrojās
                              pensionēta matemātikas skolotāja. Viņa ir
„Mazais Princis nav vainīgs.                mūsu   bibliotēkas   lasītāja,  kura    vēlas
Viņš ir labs.                        pavadīt laiku vasarā kopā ar bērniem,
Viņš nāktu pie katra.                    kuri garlaikojas. Vēlas par brīvu mācīt
Viņš vienreiz atnāks pie tevis.               matemātiku,     runāt   dažādas     tēmas,
       Atnāks.                    rotaļāties, lasīt savus sacerētos dzejoļus
       Un pieradinās.”                un rosināt bērnus pašus rakstīt.
                (O.Lisovska)            Mēs   lasījām    zēnu   un   meiteņu
                              sarakstītos stāstiņus „Ja es būtu Mazais
    Antuāns    de  Sent-Ekziperī     un    Princis”.
„Džeki lasa”   -  tāds bija moto mūsu
Pļavnieku    filiālbibliotēkas     zēnu  un    Piemēram, Dārta raksta:
Mazā Prinča fantāziju lidojumam.              Mazais Princis, tuvāk piegājis pie
    Katram bērnam patīk zīmēt, bet ne          kucēna, jautāja: „Kur ir tava mamma un
vienmēr mēs saprotam, kas ir uzzīmēts.           tētis?”
Sent-   Ekziperī     ir   pratis   uzsvērt    Kucēns klusējis un pēc brīža teicis:
zīmēšanas lomu bērna attīstībā un ar            „Mammu aizveda uz patversmi un tēti
humoru mums pieaugušajiem norādīt uz            nobrauca mašīna, es vienīgais paliku.”
kļūdām. Grāmatas ieskatu uzsākām ar

                            8
2010. gada jūnijs
„Tu droši vien gribi ēst? Nāc man līdzi!”,       pasmaidīt    un   saskatīt  ar   sirdi  („...
teica Mazais Princis.                 būtiskais nav acīm saredzams”).
Tā viņi dzīvoja ilgi, bet kucēnu nosauca            Centīsimies visi saskatīt patieso un
par Tomu un viņiem gāja labi.             skaisto!
                                       Irēna Nedzvecka,
Silvestrs raksta:                    RCB Pļavnieku filiālbibliotēkas galvenā
Es  esmu   garšīga zivtiņa. Kad                              bibliotekāre
makšķernieki mani makšķerē, es neesmu
stulba, es bēgu, jo negribu, lai mani
apēd. Es gribu dzīvot!


Sarmīte raksta:
„Sveiks, Mazais Princi! Uz kurieni tu
dodies?” jautāja mākoņi.
„Tālu, ļoti tālu prom no šejienes”,
atbildēja Mazais Princis.
„Lai kurp Tu dotos, mēs tevi sargāsim”,
atteica mākoņi.                            PĀRDAUGAVAS    ŠARMS   Sent-Ekziperī pats ir šis Mazais         Tekstā stāsta skolotāja Ērika Liepiņa.
princis, mēs iejutāmies viņa lomā.
                                Jau sen mēs, bibliotekāri, kopā ar
                            Skolotāju    bijām   plānojuši     skaistajā
                            pavasara    ziedonī  doties  šajā  pastaigā.
                            Ērika    Liepiņas   kundze   ir   pieredzes
                            bagāta latviešu valodas un literatūras
                            Skolotāja. Tieši Skolotāja, kuras amata
                            nosaukumu šķiet iespējami rakstīt vien
                            tikai   ar  lielo  sākuma    burtu.   Darba
                            pieredze jau no tiem tālajiem, pagājušā
                            gadu simta piecdesmitajiem gadiem. Viņa
                            ir  arī   grāmatas   „Atkārtošanai.    Grupu
                            darbs   latviešu   valodas   stundās   9.-12.
                            klasei”   autore. Vairāku skolu literāro
   Lai kādi bija bērnu stāstiņi, tie
                            žurnālu veidotāja.
parādīja   viņu   neviltoto    uztveri,
                                Ar    savām    zināšanām       par
draudzību, atbildības sajūtu, arī sāpi. Es
                            Pārdaugavas apkaimēm un šeit kādreiz
biju izcepusi draudzības pīrāgu - Mazā
                            un vēl šodien dzīvojošām ievērojamām
Prinča smieklus, un mēs tos ēdām. Es
                            personībām Liepiņas kundze mums ir
centos bērniem likt sajust atbildību par
                            nepārvērtējams izziņu avots.
savu mājdzīvnieku, par savu draugu un,
galvenais,  būt  atvērtiem   un   prast

                          9
                        JAUNĀS VĒSTIS
    „Cilvēks var izaugt tikai tad par          enerģija, ko ir patīkami pat vienkārši
cilvēku, ja viņš sakņojas savā zemē, tanī          sajust, neiedziļinoties sacītajā.
vietā, kur dzimis, audzis, skolā gājis. Tā              Atgāzenes    iela  „pagriežas”     tālāk
ir veca, bet stabila atziņa. Skaists ir tas,         Dīķa   ielā,  kur   sākas   mūsu   ceļojums.
ko mīlam! Un, ko mīlam, to saudzējam             Liepiņas kundzes stāstījums patīkamajā,
un kopjam. Arī tā ir zināma patiesība”,           ideālajā   literārajā    latviešu    valodā   rit
saka  cienījamā   Skolotāja.  „To  es  arī     raiti un uzbur mūsu iztēlē bagātu tēlu
skolotāja būdama, apzinos. Tādēļ, cik            galeriju. Šeit, Dīķa ielā šodien dzīvojot
esmu spējusi, esmu centusies šo mīlestību          vārda   mākslinieki     –   Velta   Kaltiņa,
ieaudzināt savos skolēnos. Kopā devāmies           Roalds Dobrovenskis un dzejnieks Kārlis
pārgājienos   iepazīt    sava    rajona      Vērdiņš.     Tēlnieks     Emīls    Melderis
kultūrvēsturiskās vietas un ievērojamus           darbojies klusajā Dīķu ielā 1, kur šodien
cilvēkus.”                          dzīvo viņa bērni.
    Nu skolotājas darba slodze skolā ir              Ilgāku laiku Atgāzenes apkaimē –
mazinājusies. Un mums, bibliotekāriem,            Dīķa   ielā   11  dzīvojis   arī   dzejnieks
ir liels prieks par šo tikšanos – pastaigu          Rainis. Skolotāja vairākkārt vedusi savus
pa   tuvējām  apkaimēm:     Atgāzeni   un     skolēnus     ekskursijās     pa     tuvējām
Torņakalnu.                         apkaimēm     un māju saimnieki laipni
                               ielaiduši skolēnus izskatīt arī kādreizējo
                               dzejnieka dzīvesvietu.
                                   Klusajā Vienības gatvē 34 ar savu
                               lielo   ģimeni     strādājis    un    dzīvojis
                               dzejnieks Vilis Plūdonis (Kārļa Ulmaņa
                               gatves  un   Vienības   gatves   krustojums).
                               Lasot Kārļa Egles atmiņas, uzzinām, ka
                               sendienās     apkārt  kuplojuši     zālāji  un
                               koki. Pēc K.Ulmaņa gatves izveidošanas
                               vairs nav klusās Aurenieku ielas – tur
                               palikusi tikai vientuļa egle. Tās tuvumā
                               atradās   neliela    māja,   kur   dzīvojusi
    Ar Liepiņas kundzi tiekamies pie           rakstniece Velta Zunde, Usmas pasaku
Rīgas Igauņu vidusskolas Atgāzenes ielā           autore.   Netālu     O.Vācieša    ielu  satiek
26, kas celta 1934. gadā. Tās arhitekts ir          Ģimnastikas iela, pa kuru jaunībā uz
A.Grīnbergs, un ēka atzīta par vietējas           savām mājām       steigusies aktrise Lūcija
nozīmes kultūras pieminekli. Te savas            Baumane. Skaistkalnes ielā netālu no
darba gaitas skolotāja kādreiz ir uzsākusi          Vienības gatves dzīvoja japāņu valodas
un   pēc  ilgiem   gadiem    atkal   šeit    tulkotāja Guna Eglīte. Viņa bija saikne
atgriezusies.                        starp latviešu un japāņu kultūru.
    Skolotāja ir vienmēr smaidīga un
enerģijas pilna. Tā ir kāda īpaša - dāsnā,
sirdsinteliģences un iejūtības cauraustā

                            10
2010. gada jūnijs                                  PĀRDOMAS. VIEDOKĻI.
                                  SARUNAS

                                    DZĪVOJU  LAI DEJOTU, DEJOJU  –  LAI

                                          DZĪVOTU!


                                  Intervē žurnālists Māris Pļavnieks


                                  Šī devīze ir pārfrāzēta no motociklistu
    Arkādijas     parks    –    kādreiz
                                  Harley Davidson braucēju „Live to ride,
skaistākais    parks   Rīgā.  Skolotāja    vēl
                                  ride to live”, bet tieši tā var visīsāk un
atceras, kā šeit notikuši skolēnu dziesmu
                                  konkrētāk raksturot Agri Daņiļēviču, ar
svētki.  Cik   skaisti  sakopts    viss  bijis!
                                  kuru  maija   vidū    tikāmies    RCB
Varbūt, ja ticam, ka vēsturē viss griežas
                                  filiālbibliotēkā „Kurzeme”.
pa spirāli, šeit atkal reiz atgriezīsies seno
laiku   krāšņums?      Dzejnieks      Jānis
Sudrabkalns     par   koncertu    Arkādijas
parkā   ir  uzrakstījis   miniatūru.      Vilis
Lācis šo parku aprakstījis savā romānā
„Putni bez spārniem”. Arkādijas parka
zaļumu vasarās un rudens zeltainumu
savās   gleznās    iedzīvinājuši     Vilhelms
Purvītis, Kārlis Veitners un citi.
    Jā, apbrīnojama ir arī Liepiņas
kundzes paaudzes cilvēku lielā enerģija
un  neatlaidība.     Mūsu    kājas   bija  nu
pavisam    stipri  piekusušas,    ieliņas   no      Agris Daņiļēvičs un Māris Pļavnieks
Graudu ielas līdz pat Arkādijas parkam                tikšanās laikā RCB filiālbibliotēkā
izstaigājot. Toties gandarījums bija liels.                   „Kurzeme”
Norunājam arī tikšanos rudenī. Dosimies
krāšņajā Zelta rudenī pa Andreja Upīša               Agris Daņiļēvičs ir 2010. gada X Latvijas
„pēdām”.                              skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
              Sallija Krauze,            mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfs un
      RCB filiālbibliotēkas „Zemgale”             deju grupas "Dzirnas" vadītājs. Šī gada
            galvenā bibliotekāre            svētku dalībniekiem viņš ir novēlējis:
                                  "Prieku, gatavojoties Dziesmu un deju
                                  svētkiem.  Laimi,  tajos  piedaloties.   Un
                                  lepnumu, apzinoties, ka esam latvieši, ka                               11
                    JAUNĀS VĒSTIS
esam Latvijā un ka mums ir šie unikālie       un   katra     meitene   sapņos     redz    sevi
svētki!"                      „Dzirnās”.
                          Tu un Tavi dejotāji... Ko Tu liksi kā
No interneta: „Agris Daņiļevičs – no deju      primāro?      Bez    saviem     puišiem     un
skolotāja vidusskolā līdz deju grupas un      meiteņiem Tu neko nevarētu parādīt, bet
studijas  „Dzirnas”  dibinātājam  un       bez    Tevis   viņi   atkal   neko    nespētu
mākslinieciskajam   vadītājam.  Agra       izdarīt...
sirdslieta ir deja visās tās izpausmēs.            Es  varētu   teikt,   ka  viņi   ir  kā
A.Daņiļeviča horeogrāfijas bagāžā ir ap       manas rokas. Kā doma un ķermenis, šīs
divdesmit horeogrāfisku lieluzvedumu        domas      īstenotājs.     Ja   runā      par
(t.sk. „Spēlēju, dancoju”, „Mauglis”, „No      horeogrāfijas      tapšanu,    tā  vienmēr     ir
zobena saule lēca”, „Mazā Nāriņa” u.c.),      mijiedarbība starp cilvēku, kas izpilda
desmit deju programmas (t.sk. „Apstājies”,     un cilvēku, kas izdomā, rada. Bet es
„Dardans”, „Karalis”, „Viņi dejoja vienu      esmu vairākkārtīgi pārliecinājies, ka ir
vasaru..” u.c.), četrpadsmit operas (t.sk..     ļoti svarīgi pamanīt dejotājos (it sevišķi,
„Alčīna”,  „Dons   Žuans”,   „Fausts”,    ja  ir   kādas    raksturlomas),      kas   kam
„Aīda”   u.c.,  trīsdesmit   deviņas     atbilst.    Sevišķi   svarīgi    tas  ir   lielos
dramatiskā  teātra  izrādes(t.sk.”Kailie    uzvedumos – „Mauglī” bija pāri par 300
brieži”,  „Skroderdienas    Silmačos”,     dejotāju, „Mazajā Nāriņā” vairāk kā 150
„Skola”, „Mērnieku laiki” u.c.) un         dalībnieku. Nevar tā vienkārši pateikt:
operete „Monmartas vijolīte”. Agris ir       meiten, tagad tu būsi Nāriņa. Nāriņu
bijis gan skolu jaunatnes deju svētku, gan     nācās meklēt ļoti ilgi, un tas, kā es
vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku      atradu Nāriņu, bija pilnīga sagadīšanās.
virsvadītājs. A.Daņiļevičs ir pazīstams arī     Kad es „Dzirnās” taisīju „Nāriņu”, es
kā TV3 veidotā šova „Dejo ar zvaigzni”       sapratu,     ka   man   nav    Nāriņas,     nav
žūrijas komisijas loceklis un šovā „Koru      galvenās lomas tēlotājas! Biju Jūrmalā
kari” kā viens no „Siguldas zaļā kora”       „Cosmoss” koncertā, pienāca sena paziņa,
dalībniekiem.”                   viņai pie rokas meita, tad laikam viņai
                          bija 16, un saka: redzi, mana meita
Agri, Tu pārstāvi vienlaikus smagu un        Žanete gribētu pie tevis dejot... Es tā
skaistu profesiju. Gaišums ir tajā, ka Tavs     skatos un man uzreiz tā „klikš!”. Es
galaprodukts skatītājiem dod gan atpūtu,      nebiju redzējis nevienu soli – kā viņa
estētisko  baudījumu,    gan  iespēju     dejo,   bet   no   šīs  meitenes    bija    tāds
pārdomāt, skaistuma gandarījumu, bet,        starojums,     nāca   kaut    kāds   spēks    un
no otras puses – Tu esi vienas no to        enerģija, ka es sapratu: tas ir īstais tēls.
profesiju pārstāvjiem, kas visā šai lielajā     Bija pavasaris un vasarā „Dzirnām” bija
galaproduktā paliek it kā ēnā. Filmās        nometne, uz kuru viņa pat negrasījās
atceras galveno lomu tēlotājus, baletā –      braukt. Es piezvanu un saku: „Klau,
solistus... Es gan nerunāju konkrēti par      Žanete, bet man vajag tevi tai nometnē!”
Tevi, bet horeogrāfa profesiju kopumā, jo      Viņa: „Nē, nu es nevaru, nu kā tas būs,
Latvijā jau nu gan Tavu vārdu zina visi       ka es tā uzreiz”, - nu kā jau mēdz tādi

                        12
2010. gada jūnijs
jauni cilvēki, kas bišķi šaubās par sevi.                Viņas aiz bailēm labi dejo!
Beigu beigās pierunāju atbraukt.
     Nometnes    laikā    mēs   izveidojām     Labi, tagad atļauj man turpināt, kāds vēl
mazu      koncertiņu,   modelējām      topošo    lasīs un tiešām noticēs. Interesanti, ka
izrādi, lai mēs saprastu – ko mēs šai              visas meitenes, ar ko es runāju, uztver
izrādē darīsim. Izdevās izveidot mazu              tevi, ja ne gluži kā tēvu, bet kā Skolotāju
miniatūru, kas bija par to, kā Ragana,              noteikti.  Un   interesanti,     ka   arī   savā
apmaiņā pret Nāriņas balsi, iedod viņai             starpā   viņas   ir   pavisam       savādākas,
kājas. Nāriņa tagad ir ieguvusi kājas, ar            pavisam ne tādas kā čikses, ko redzam
kurām nu varēs iet pie Prinča uz pili.              ikdienā. Kā Tev tas izdodas?
Izrādē šī aina ir viena no emocionāli                  Es domāju, ka jebkurš cilvēks, kas
spēcīgākajām. Tai vasaras nometnē, kad              nonāk    kādā    kolektīvā,      saistībā    ar
to   ieskicējām,    Žanete    to   parādīja     pārējiem   cilvēkiem    (it  sevišķi,    jo  tas
vienkārši burvīgi. Viss notika Krimuldas             kolektīvs   ir   lielāks),    šī   savu    lietu
vidusskolas sporta zālē, kur ir ļoti laba            pakārtošana vienai kopīgai, tas ir viens
akustika. Kad šajā mazajā miniatūriņā              no    būtiskākajiem      momentiem,         ko
Nāriņa      mēģināja      piecelties    uz     iemācās ikviens, ienākdams jebkurā no
jauniegūtajām      kājām,    zāle    pilnīgi    kolektīviem. „Dzirnas” nav izņēmums.
apklusa, pat vismazākie bērni. Mūzika              Atsijājas, kas šo patiesību nespēj saprast.
arī   tajā   brīdī  neskanēja    nekāda,   jo    Konkursa kā tāda vairs nav. Un arī
izrādē šajā vietā ir pilnīgs klusums...             psihologa, kurš atlasītu dalībniekus pēc
                                 kāda saderības principa, nav. Kādreiz
Pirms pāris gadiem mums ar Tevi bija               bija atlase, bet tikai tādēļ, ka mums
interesanta       „intervija”.     („Māja”,     fiziski   nebija   vietas.    Tagad,    kad   jau
#48(392) 2008.25.11.-1.12.,50.-53.lpp.)             vairākus gadus darbojas jaunā „Dzirnu”
Domāju – kā lai veidoju interviju tādu,             dejas   skola,   kurā    ir    trīs   milzīgas
lai nav kā citas: sestais vai desmitais             mēģinājumu     zāles   (lielākā      300   m²),
biogrāfijas    pārstāstījums.    Atbraucu   uz     gribētājiem vairs nav jāatsaka.
„Dzirnām”, uz „Adiemus” mēģinājumu,                   Lielākajā   zālē   esam     nodomājuši
pēc tam uz koncertu Salacgrīvā un visu              izveidot savu dejas teātri, kurā uzstāties,
sapratu! Piegāju Tev klāt un teicu: Agri,            jo šajā zālē droši pietiek vieta arī vēl
tajā   materiālā    nebūs    neviena    Tava     kādiem 200 skatītājiem. Vēl ir divas
vārda, - runās tikai Tavas meitenes! Un             dziedāšanas     klases,   ierakstu      studija,
ļoti interesanti, ka visas Tavas meitenes,            kostīmu noliktavas, protams – ģērbtuves,
kad sarunās ar viņām mēģināju izzināt:              telpas administrācijai. Īre ir milzīga, mēs
ar kādu „dresūru”, kā Tu to visu panāc...            īrējam   1370    m².   Faktiski      skola   ir
     Ar mietu (pārtrauc un smejas)! Situ           izveidojusies. Jau otro gadu esam ceļā uz
viņas!                              akreditāciju,     ir    izveidota      speciāla
                                 mācību    programma,      pēc     kuras    mēs
...  tieši   tā!  Cik  ilgi  jāārstējas   pēc     strādājam.   Tā,    protams,     atšķiras    no
mēģinājuma?                           baletskolas un no programmām, kas ir

                              13
                              JAUNĀS VĒSTIS
citās mākslas novirziena skolās, kurās ir                     Tad var izdzīvot. Es nevaru teikt,
arī dejas novirziens.                          ka es esmu bagāts. Es nevaru sūdzēties, jā,
                                     es izdzīvoju. Bet, lai es varētu teikt, ka es
Nešaubos,     ka    šī     programma      tiks    esmu bagāts? Nē, tas man nedraud. Bet,
akreditēta. Tava deju skola jau tagad ir                 ko lai dara tas, kuram ir pilns maks ar
savā ziņā ar cieņu novērtēts brends. Jau                 naudu, bet viņš pats ir bēdīgs, jo īsti
minētajā intervijā Tavas meitenes minēja,                nezina – kur to visu likt? Es esmu
ka iestājeksāmenos Kultūras akadēmijā                  laimīgs, par visiem 100 punktiem.
vai Kultūras koledžā fakts, ka darbojas
pie Tevis, vērtēts kā viennozīmīgs pluss.                Cik maksā tas prieks – mācīties pie Tevis
     Pagājušajā     reizē,     kad   Kultūras      un vai var droši iet un pieteikties?
akadēmijā tika uzņemts 21 audzēknis,                       Jau teicu, ka mums ir milzīgi īres
jūtama   daļa    no  tiem     bija   dzirnieši.     izdevumi. Tādēļ diemžēl mācību maksa
Šopavasar     viens     no   mūsu      puišiem     ir  40-60   Ls   mēnesī.  Ar  pieteikšanos
Kristaps     Ceļmalnieks       iestājās    Briselē,    problēmu nav, pat ieteicams to darīt
vienā no visspēcīgākajām un visgrūtāk                  vasarā, jo tad nav tikai nodarbības, bet
iekarojamajām      skolām       vispār  pasaulē.      arī nometnes, kas katra ir veltīta kādai
Cik es zinu, tad neviens no Latvijas līdz                tēmai. Jau minēju „Nāriņu”, tad bija
šim nebija vēl varējis tur tikt iekšā un                 nometne,     kurā   uz   „Dzirnu”  bāzes
studēt.   Protams,       tas    ir   arī   Olgas     veidojām IX Skolēnu Dziesmu un Deju
Žitluhinas nopelns Kultūras akadēmijā.                  svētkiem „Spēlēju, dancoju”. Šīs vasaras
Mēs varam tikai lepoties. Aktieris Kaspars                nometnes veidojam jau ar kādu konkrētu
Zvīgulis     kādreiz     pie    manis    dejoja,    mērķi. Jauniem dejotājiem ir vērtīgi tur
Nacionālā teātra aktieris Jānis Vimba                  pieslēgties uz šo nedēļu un saprast – vai
dejoja   no  6   gadu      vecuma.    Dejošana      es gribu, vai man patīk, vai nepatīk, vai
viņiem noteikti nāk tikai par labu un                  tas man ir saistoši un interesanti... Un
viņi uzreiz ir konkurētspējīgāki.                    izmēģināt.
     Kas    attiecas      uz    profesionālas          Dejot  pie mums nāk      jau no  3
dejošanas iespējām, tad, ja uz Latviju                  gadiem, un es esmu sapratis, ka tas ir ļoti
skatās   kā   uz  profesionālas        dejošanas      veselīgi – sākt agrāk. Protams, bērns ir
karjeras vietu, tad Latvija ir par šauru. It               bērns,   un   ir   jābūt  tiešām  labam
sevišķi vīrietim-dejotājam, jo ir pieņemts,               pedagogam (un, paldies Dievam, mums
ka viņam ģimenē ir jābūt arī pelnītājam.                 tādi ir!), mazu bērnu pedagogi patiešām
Vīrietis un tikai dejotājs vien – tas ir                 ir retums, jo tikt galā ar tiem mazajiem,
pagrūti. Viņam jābūt vēl arī pedagogam,                 tā ir māksla. Iemācīt un tai pat laikā
vēl labāk, ja viņš ir arī horeogrāfs. Ja                 neuzdzīt viņiem „pumpas uz dejošanu”
kopā ir visas šīs trīs lietas: tu esi labs                – lai viņš tiešām vēlas, lai viņam patīk
dejotājs,   labs   pedagogs       un   pieprasīts     un nāk ar prieku. Tas nav viegli.
horeogrāfs...
                                     „Mazā Nāriņa” jāuzskata par Tavu līdz
...tad ir „Dzirnas”?                           šim  tehniski     sarežģītāko  projektu  –

                                  14
2010. gada jūnijs
Latvijā noteikti tā ir vērienīgākā izrāde,           pats   to   nekad     nedabūtu        gatavu.
kurā bija jāprot spēlēt arī ūdenī.               Parunāsim par Taviem palīgiem. Katrs,
   Veidojot „Nāriņu”, man bija liels             kas ieiet „Dzirnās”, kā pirmo redz plašu
prieks, ka divas meitenes, kas pirms tam            sienu ar daudzu būvniecības un citu
nemācēja peldēt, patiešām to iemācījās.             uzņēmumu logotipiem – kā pateicību
„Vardītēm” bija jāpeld. Izlīdzējāmies ar            par sniegto atbalstu. Bet pie šīs sienas
vestēm, bet beigu beigās viņas iemācījās.            atrodas    galds   un  pie   šī  galda   mani
Divas izrādes es pats biju „Lielais jūras            vienmēr ar burvīgu smaidu sagaida Tava
mēsls”, kurš peldēja pa apakšu. Man               sieva Singita. Es nekļūdīšos, ja teikšu, ka
iedeva   akvalangu,     iedeva   hermētisko      viņa Tev ir gan galvenā administratore,
kameru un es filmēju zem ūdens visu               gan stiprākais balsts, gan skolas dvēsele?
izrādi. Lai kaut kā noformulētu manu                  Pašā   sākumā    tu   minēji,     ka  ir
atrašanos tur zem ūdens, es pats sevi              cilvēki, kas skatītāju uzmanībai it kā
nosaucu par „Lielo jūras mēslu”. Mani              paliek malā. Nu, horeogrāfiem jau nav
aptina tā, ka es izskatījos pēc vienas             tik traki – ja dejotāji ir labi nodejojuši,
lielas jūras zāles. Katrā ziņā neviens no            arī mani var palūgt un es saņemu savu
malas nevarēja saprast, ka tas ir cilvēks.           daļu atzinības aplausu. Bet Singita ir
Meitenes   mācījās     nirt.   Delfīnus,   kas    pilnīgais „pelēkais kardināls” (smejas),
izrādē  nira   visapkārt,     tēloja  meiteņu     kura  visu    dara    līdzi,    bet  to  viņas
vecāki.  Viņi    virs   ūdens   neparādījās      devumu līdz skatuvei, to skatītājs tiešām
nevienu mirkli. Var pasmieties, kā mēs             nenojauš.
ietaupījām    līdzekļus.     Izrādes  sākumā
paredzēts,    ka   zem     ūdens   skraida     Tikai nesaki, ka neesi pie tā pieradis!
uguntiņas.    Sapirkt   speciālos    zemūdens     Kad zvanīju Tev par šo tikšanos, visu
lukturus nevarējām atļauties. Tad nu              atrisināji    ātri:  piezvani     Singitai,    lai
ņēmām un izgatavojām tādus paši: no               apskatās kalendārā un sarunājiet. Tā arī
parasta    kabatas       lukturīša     un     notika.
prezervatīva. Tā mēs tikām cauri vismaz                 Jā,   viņa   tiešām    pārzina     visus
reizes piecas lētāk, nekā, ja būtu pirkuši           skolas audzēkņus, stundu sarakstu, kam
hermētiskos lukturus.                      kur, kad ir jābūt...
   Tomēr ar visu izdomu, izrāde bija
ārkārtīgi dārga. Biļetes maksāja 15-25             Kā Tevi skārusi krīze? Presē bija rakstīts,
latus, jo tieši ūdens visu sadārdzina –             ka slīkstot kredītu parādos.
visām tehnikām jābūt hermētiskām. Diez                 Tas nu bija galīgi sablefots! Skolas
vai kādreiz atjaunosim šo iestudējumu. Ir            komplekss    nav   veidots   ne   uz    kādām
palicis video...                        kredītsaistībām. Tur ir tikai sponsoru
                                ieguldījums:      „Knauf”,    „Re    un   Re”,
Kad  stāstīji   gan    par   skolu,  gan  par    „Akvedukts”, „BM Color” un vēl daudzi
„Nāriņu”, gribot – negribot, pieminēji to,           citi.  Man   patika,    kā,   pirms    „Knauf”
ka šis darbs prasa pamatīgas izmaksas.             mums palīdzēja, mēs dabūjām iet „Knauf
Tu neesi miljonārs un skaidrs, ka viens             mācību akadēmijā”. Mēs, kādi 7 dejotāji,

                              15
                           JAUNĀS VĒSTIS
gājām pie viņiem un mums rādīja, kā tās             tad vēl sēdēšanas visādās TV „Dejo ar
ģipškartona loksnes likt. Un tad tajos 950            zvaigzni žūrijās, X Skolēnu Deju un
m², kas ir mūsu zālēs un visās pārējās              dziesmu svētki utt.
telpās paši arī to ģipškartonu pielikām.                   Ar „žūrēšanām” nav viegli. Kad
Tagad, ja mums visa dejošana aizietu uz             producenti sāk mākties virsū – viņiem
grunti, mēs mierīgi varam iet un likt              vajag ne tikai vērtēšanu, bet šovu, lai
deju   zālēs   ģipškartonu     dejošanai.  Mēs    būtu atraktīvāk, es sāku domāt: bet vai
tikai     nemākam      likt   santehniku,      man to vajag? Man to nevajag! Divos šovos
elektrību,    bet  visu   pārējo   -   uzbūvēt    biju, tad nāca trešais un man prasa, lai
sienu, nošpaktelēt, nokrāsot – uz priekšu!            es sāku mainīties. Kāds es biju, tāds
Mums tas paņēma 15 mēnešus laika, bet              esmu. Un es sapratu, ka man nepatīk
paveicās,    jo   valstī   vēl   varēja   no    kļūt par tādu „šovmeni”. Precīzāk, -
sponsoriem dabūt materiālus. Kaut ko, ko             nevis nepatīk, bet es nemāku. Paralēli
galīgi  nevarējām     dabūt,    pirkām,   bet    nāca Dziesmu un deju svētki ar savām
praktiski gandrīz viss ir ar sponsoru              skatēm un es varēju pieklājīgi atteikties.
palīdzību.         „Isover”        iedeva    Un   arī   tur,  braukājot    pa   Latviju ar
siltumizolācijas vati un speciālo segumu             žūriju,    dabūju     noskatīties    tik  daudz
skaņas     ierakstu    studijai,    „Reaton”     „zvaigznes”, ka raibs gar acīm metas. Tas
piešķīra ap 60 durvīm. Bija arī „barters”            bija    ārkārtīgi    smags,  bet   interesants
– atdejojām.                           darbs.    Kopā   ar   Baibu   Šteinu,    Valdi
     Īpaši   gribu    atcerēties    „Dzirnu”     Freibergu un Ilzi Mažāni noskatījāmies
„atspēriena”      koncertu   Ķīpsalā.    2008.     1950 dejas. Koncertā ir 30 deju numuri
gada oktobrī Skolu pilnībā pabeidzām               un tie gāja uz riņķi 1950 reizes. Viena
un tajā sakarā bija šis koncerts, kurš tā            lieta, ko es gribu teikt un esmu sapratis
jocīgi sakrita ar manu dzimšanas dienu,             –   ir   izdarīta     liela  kļūda    svētku
kaut   tas   nebija  speciāli    plānots  –     organizēšanas lietā. Šie ir pirmie svētki,
vienkārši sakrita koncerta datums, kam              kurus ļoti      tieši  ir skārusi    tā sauktā
biju piekritis. Tajā piedalījās mūsu labi            „krīze” un finansiālā varēšana. Šoreiz
draugi, ļoti populāri mūziķi: Nacionālo             nav īsti korekti, ka piedalīšanās svētkos
Bruņoto spēku pūtēju orķestris, visi četri            nav iespējama visiem, kas būtu pelnījuši.
tenori,     Mārtiņš    Brauns    ar   Niku    Ļoti daudzas vidusskolas bija ļoti labi
Matvejevu, „Iļģi”, Doma skolas meiteņu              sagatavojušas      programmu,       saņēmušas
koris, „Cosmos”, „Melo M”, „Auļi” – visi,            pirmās pakāpes diplomus, ieguvušas 40
ar ko mēs kādreiz esam kaut ko kopā               un   vairāk     punktus     (pēc   nolikuma
darījuši. Visi uzstājās par brīvu, Ķīpsalas           skaitās, ka 40 un uz augšu – tie jau ir
halle bija pilna, bet beigu beigās jau              laureāti), bet šīs vidusskolas, kurām ir
neko nenopelnījām. Galvenais ieguvums              40 nevis 41 punkts, uz svētkiem netiek.
bija šī pleca sajūta mūsu atspērienam.              Absurda     ir  situācija,    ka   ļoti  daudzi
                                 kolektīvi ir teikuši: mēs saprotam, ka
Kā    Tu   tiec   galā   ar    daudzajiem      valstij nav naudas, mēs esam gatavi savus
pienākumiem? Paša „Dzirnu” projekti,               izdevumus paši samaksāt, mēs gribam

                              16
2010. gada jūnijs
piedalīties svētkos, bet šī iespēja nav dota!           nekad   uz   skatuves    neesmu   runājis
Tas  ir  traki,   un   tanī   pat  laikā   uz     tekstus. Tā man bija liela problēma un
laukuma      trūkst  dejotāju!  Valstij    nav    manis dēļ vienmēr bija aizķeršanās, jo es
nauda, viņi ir dejojuši un iemācījušies              nevarēju atcerēties tekstus, citreiz atkal
repertuāru, labi dejo, uz laukuma ir                nemācēju palikt tēlā. Galu galā, par
vieta,   bet   mēs   viņus    uz  laukuma       aktieriem cilvēki mācās! Bet es jau labu
nevaram paņemt tikai tādēļ, ka ir kaut               laiku biju bijis to ierakumu vienā pusē,
kādi   administratīvie     un   birokrātiskie       un man bija interesanti – kā ir tai otrā
šķēršļi. Šī birokrātija praktiski bremzē              pusē, kad tevi dresē. Oļegam es ļoti lūdzu
tautas kustību. Es saprotu, ka tā ir valsts            un   piekodināju:     „Oļeg,   tu  nedrīksti
lieta līdz tam brīdim, kad to organizē,              palaist mani uz skatuves sliktu! Es esmu
balsta finansiāli, bet valsts nav tiesīga             gatavs strādāt! Lūdzu, strādā ar manu
pielikt    priekšā    dalībniekiem      tādu      dikciju, ar tēlu, palīdzi, es esmu gatavs
šķērsli, it sevišķi, kad viņi ir labi, viņu            visu to darīt.” Nu, un protams, visa tā
trūkst un, pie visa, viņi ir gatavi paši vēl            horeogrāfija.
samaksāt. Šo iespēju vajadzēja paredzēt –                 Tā es tajos „briežos” nonācu un es
piedalīties svētkos tiem, kas paši sevi              galīgi nenožēloju! Tā ir atkal viena liela
finansē    un  ielikuši   pienācīgu    darbu.      skola, jo Oļegs pēc savas pirmās profesijas
Gluži kā augstskolās: ir budžeta grupas,              ir psihologs un, godīgi runājot, visa šī
bet ir tie, kas palikuši „aiz strīpas”.              izrāde   „Kailie     brieži”   un  viss  tas
Eksāmenus viņš nokārtojis atbilstoši un,              striptīzs, izģērbšanās, tā ir tāda fasāde.
ja var maksāt, drīkst mācīties. Šeit –               Pēc   būtības    tā   ir   traģēdija.   Veči
nekā! Eksāmens nokārtots, sēdi mājās, tas             izmisumā: ir zaudējuši darbu, nezina
nekas, ka gribi pats maksāt. Šīs iespējas             kur iet, ko darīt, kā darīt, jūk ārā
nav.                                ģimenes, nav naudas... Ja skatāmies pēc
                                  satura, situācija ir ārkārtīgi traģiska, bet
Kad Tev apnīk regulēt tos, kas grozās uz              pasniegta ļoti jautrā un komiskā formā.
skatuves, tad nolem, ka jāuzkāpj pašam.              Uzskatu, ka tas izdevās ārkārtīgi labi. Un
Es Tevi zinu arī kā „kailo briedi”. Kā iet             tā es tai lomā joprojām esmu. Pirms
ar tām aktiera lietām?                       katras izrādes man vienmēr ir stress.
     Es piekritu visam tam         tikai  tā    Roberto ir savā vietā, Lauris Reiniks ļoti
iemesla dēļ, ka pirms diviem gadiem                labi   spēlē  –  viņš    tiešām  pārsteidz
kopā   ar   Oļegu  Šapošņikovu,     kurš   ir    profesionāļus.
„Kailo   briežu”    režisors,  mēs   Kultūras         Izrāde joprojām ir „pilna” un, ja
akadēmijā      pabeidzām     teātra   režijas     grib tiešām pozitīvu lādiņu, tad vajag
maģistratūru. Viņš sāka iestudēt šo lugu              nākt un skatīties. Cilvēki smejas ja ne no
un paaicināja mani kā horeogrāfu. Pēc               pirmās,   tad  no    kādas   trešās-ceturtās
tam viņš man saka: paklau, Agri, vai tu              minūtes. Tie, kas vairs nevar pasmieties,
negribi paņemt Šefa lomu izrādē? Kā                tie vienkārši vaid. Un reizēm ir tā, ka
savam kolēģim es viņam arī pateicu, ka               tad arī mēs nevaram paspēlēt. Tā gadījās
būtu interesanti. Tā iemesla dēļ, ka es              Slampē - no ceturtās rindas nāca šādas

                               17
                          JAUNĀS VĒSTIS
skaņas: „vēē, ēē, vāā...”. Tad mums pašiem            Brikmanis, pilnīgi ģeniāls režisors, pēc
bija grūti pirmo cēlienu pabeigt, jo nāca            manas saprašanas.
smiekli par to, kas tur zālē notiek.                   Ko   mēs   vēl    darīsim,   es   tā  īsti
                                 nezinu...
Kad šī saruna nokļūs pie lasītājiem, aiz             Jāprasa Singitai?
muguras jau būs Skolēnu Dziesmu un                    Nu nē (smejas), šīs nu ir lietas, kas
deju svētku lielais notikums. Noteikti būs            jāprasa tomēr tikai man. Trakums vēl ir
interesanti dzirdēt Tavus secinājumus, it            tas, ka, tā kā Krimuldas skolā sāku
sevišķi pēc Tava vērtējuma par svētku              strādāt 1985. gadā, tad „Dzirnām” šogad
veidošanu. Kādi nākotnes plāni Tev ir              septembrī ir 25 gadi. Ko darīt?
„Dzirnās” vai citos projektos?
    Šīsvasaras     nometnēs      mēģināsim     Vēl pats pēdējais jautājums, bez kāda
uzmodelēt vienas izrādes pirmo daļu, jo             bibliotēkā vaļā netiksi: ko bērnībā lasīji
otrā praktiski jau ir redzēta. 2009. gada            un kas interesēja?
pavasarī Limbažu TDA „Katvariem” uz                   Jāatceras,      ka   augu   kā   Siguldas
viņu   90.    gadu     jubileju   uztaisīju     puika. Skrējām pa Senlejas gravām ar
uzvedumu „No zobena saule lēca” par               šķēpiem    un   lokiem.     Nenormāli       agri
kara  tēmu.    Bet  ne   par  to,  kā  divas    pavasarī gāju peldēties uz Gauju, gadījās
vienības savā starpā kaujas. Stāsts ir ne            arī krietni vēlu rudenī ar visām drēbēm
par tiem, kas karo, bet par tiem, kas              ievelties ūdenī. Mani, protams, saistīja
kādu pavada karā, par tiem, kas dzīvo              visas indiāņu lietas – „Mazais Bizons”,
blakus, par tiem, kas gaida pārnākam no             „Zvērkāvis”,      arī  Džeks    Londons.      Bet
kara, un par tiem, kas nesagaida. Šī               diemžēl es esmu no slinkajiem lasītājiem.
traģēdija tiek izdejota. Latviešiem ir ļoti           Dzīve   ir   tā   iegrozījusies,      ka    visas
daudz   skaistas     kara    dziesmas    un     aktivitātes    man     ir   fiziskas,    darbībā:
muzikālais      materiāls,     ko    Kaspars    dejošana, vēl līdz pat Konservatorijas 2.
Bārbalis no „Auļiem” palīdzēja sagādāt.             kursam Siguldas trasēs aktīvi ņēmos ar
Mēs  uztaisījām     ļoti  veiksmīgu    45-50     kalnu slēpošanu. Bija mūžīgs miega bads
minūšu izrādes noslēgumu. Tā kā ne                un, kad esi pa āru ar slēpēm izskrējies,
Limbažos, ne Rīgā, kur mēs šo izrādi               pēc tam vēl aizgājis uz dejošanu, tad
rādījām, neizdevās pilnībā realizēt to              vakarā    tālāk   par     divām   rindkopām
scenogrāfiju, kādu man gribējās, šoreiz to            netiku.   Tā   nekāds     lielais  lasītājs    no
gatavosim   Ķīpsalai.     Esam    jau  sākuši    manis nav sanācis.
darbu     ar     Smiltenes      „Ieviņu”,
„Katvariem”, „Rotaļu”, „Zelta sietiņu”,             Bet savu uzvedumu libretus tā kā tā Tev
„Auseklīti” no franču liceja, vēl citiem             nākas izlasīt un savu lomu ”Kailajos
un, protams, „Dzirnas”. Kopā varētu būt             briežos” arī, to pat iemācījies no galvas.
ap 1000 dejotāju. Šo izrādei uz valsts              Nekas, mēs jau no Tevis sagaidām ne
svētkiem 18. novembrī Ķīpsalā noteikti              dzejoļu      krājumus,        bet      Tavus
varēs redzēt. Tur atpakaļceļa vairs nav.             iestudējumus. Bet, kādēļ tos nesaukt par
Tas ir galvenais projekts. Režisors ir Uģis

                              18
2010. gada jūnijs
Agra Daņiļēviča dzeju? Ne visam jānotiek
uz papīra, vai ne?
   RAKSTNIECE KRISTĪNE ULBERGA
   RCB   FILIĀLBIBLIOTĒKĀ    „KURZEME”

Intervē žurnālists Māris Pļavnieks

                                  Kristīne Ulberga tikšanās laikā
   21.    maijā,    noslēdzot    „dzīvo”
                                  RCB filiālbibliotēkā „Kurzeme”
pasākumu sezonu, tikāmies ar trīs jau
izdotu   grāmatu     („Virtuālais   Eņģelis”
                               Kristīne,   sāksim   sarunu     ar  šādu
(2008), „Es grāmatas nelasu” 1. (2008)
                               jautājumu: kā bērnībā bija ar lasīšanu,
un  2.   daļa   (2009))    autori  Kristīnu
                               kas no lasītā Tev palicis kā vērtība, ko
Ulbergu.    Jaunā    autore   publicējusies
                               tagad, ātrumā, vari atcerēties un minēt?
periodikā,   interneta    portālos,   patreiz
                                  Daudz lasīju Marku Tvenu, Agatu
pabeigšanas stadijā ir par Kultūrkapitāla
                               Kristī,  Simenonu.  Kad   biju  pavisam
fonda radošo stipendiju rakstītais romāns           maza – visas sērijas „Pasaules bērni”,
„Izvēlies,   kas  tu  esi”.  Rakstniece   ir    „Brīnumzeme”, „Sprīdīša bibliotēku”. Ir
dzimusi un augusi rīdziniece, bet nu jau           tā, kad cilvēks spiests briesmīgi daudz
kā gadu sajūt sevi Ventspilij piederošu.           lasīt, viņš nepiefiksē to, ko lasa. Kādreiz
Iepazīstoties, klausoties spilgto tāmnieku          mācījos Rīgas 50. vidusskolā, tagad tā ir
dialektu,   biju  pilnīgā    pārliecībā,  ka     Rīgas centra humanitārā vidusskola, un
Kristīne ir ventspilniece. Nekā! Bet, re’,          angļu valoda bija jau no pirmās klases.
kā cilvēks var īsā laikā ieaugt vidē, kas           Mums bija jālasa ļoti daudz, bet nekas
tuva sirdij.                         no tā nav galvā palicis. Bet tas, ko lasīju
                               ārpus skolas uzdotā, tas ir palicis.
    Veca PSRS laika anekdote par                 Es   esmu  tikšanās  reizēs   skolās
lasīšanu: čukča atbrauc uz Maskavu,              jauniešiem daudz prasījusi – ko viņi
stāsies Literatūras institūtā un mācīsies           lasa. Izrādās, ka daudzi     vispār neko
par rakstnieku. Iestājeksāmenā jautā:             nelasa. Par to man ļoti žēl. Skolā man
- Vai Puškinu esat lasījis?                  šausmīgi riebās matemātika, algebra un
- Nee...                           ģeometrija.  Mums   bija   matemātikas
- Ļermontovu?                         skolotājs,  kurš   stundas   vidū    lika
- Nee..                            piecelties un vingrot – lai pamodinātu
- Bet kā tad tā – par rakstnieku gribat            smadzenes. Viņš teica tā: „Pat, ja tā
 mācīties?                          matemātika kādam nekad dzīvē nebūs
- Čukča   nevis  par  lasītāju,        bet    jāpielieto, tā jāmācās kaut vai tādēļ, ka
 rakstītāju atbrauca mācīties...               tā saved kārtībā prātu”. Zināma taisnība


                             19
                            JAUNĀS VĒSTIS
jau tur ir, un varbūt ar lasīšanu ir                nāks sapīpēt? – Nu pēc kādas pusstundas.
tāpat?                               Paiet tā pusstunda, viņa nav un nav. Eju
     Vidusskolu pabeidzu 1997. gadā,             uz viņa istabiņu skatīties. Bet tur sēž
internets   toreiz   jau  bija,   bet   ne  tik    viens no Rakstniekmājas meitēniem un
populārs, kā tagad. Ja es tagad būtu tāds             māca  viņu    rakstīt  uz   datora!   Neesot
sīks 7-8 gadīgs ķipars, vai arī es nesēdētu            nekad  mūžā     rakstījis   uz   datora  (un
visu dienu „draugos”? Bet kāpēc ne?                neraksta joprojām – tikai lapiņas un
Loģiski! Domāju, ka tiem, kam ir tas                lapiņas). Viņš nav principiāls, bet ir
lemts, tas arī būs, - viņi kaut ko darīs,             viens no pēdējiem „partizāniem”, kas
izmācīsies.    Tā  varētu   būt    kā    tāda    raksta uz papīra.
dabiskā izlases. Kas negrib lasīt, tie to arī
nedarīs. Mans dēls pagaidām nezina, kas              Vai  Tu  esi  no   tiem,  kas  jau   skolā
ir internets. Viņš daudz lasa, interesē              izdomāja, ka būs rakstnieks?
enciklopēdijas. Kad viņu sāks interesēt                  Skolas laikā gan neko nerakstīju,
internets, centīšos viņu tā saudzīgāk tur             kaut gan mācījos humanitārā novirziena
ievadīt.   Bet  es  viņam   nekad     neesmu      vidusskolā.     Vairāk     laika     paņēma
spiedusi: tagad lasi, lasi! Viņam pašam              basketbols, bija jāpieskata mazais brālis.
patīk, ņem un lasa.                        Kaut ko sāku rakstīt, tulkot saistībā ar
     Mēs esam pieraduši pie dažādām              darbošanos     Vides   aizsardzības     klubā.
tehniskām     lietām  un   arī   man    bija    Vēlāk manus rakstus publicēja žurnālos,
traģēdija,   kad    izrādījās,     ka  nebūs      internetā. Aizsūtīju vienu stāstu Jauno
pieejams    dators    katrā    brīdī,     kad     autoru semināram, tad sāku nopietnāk
ievajagas. Kā es rakstīšu?! Bet tad nāca              pievērsties prozai.
apgaismība: paga, bet var taču rakstīt arī                Pēc     vidusskolas      vēl   par
ar roku! Kā jau tādos gadījumos šādam               rakstniecību nedomāju, iestājos Latvijas
nopietnam solim nopietni arī gatavojos:              Universitātes Teoloģijas fakultātē, bet drīz
bija iedāvināta laba pildspalva, nopirku              aizbraucu   uz    Ungāriju,    kur   apguvu
skaistu burtnīcu, atveru – tagad rakstīšu.             daudz labu lietu par vidi. Sanāca studēt
Bet nerakstās! Uzrakstu vienu teikumu               arī juristos, bet tos nepabeidzu, tas nebija
un viss. „Kompī” vienkārši – noklikšķini              nopietni – drīzāk jau tāda doma aiz
un izdzēs, mēģini no jauna. Bet te tu               gara laika.
svītro un tas svītrojums visu laiku tev                  Vēl  viena    mana  aizraušanās    ir
rēgojas priekšā un maisās pa galvu: re,              fotogrāfija, tas jau ļoti loģiski saistās ar
cik stulbs teikums! Bezmaz, lai vairs par             interesi par dabu un vidi.
izsvītroto     nedomātu,      tas    pilnīgi
jāaizkrāso ciet, lai nekrīt uz nerviem. Tā             Pārcelsimies uz Ventspili, parunāsim par
mēs ar tām tehnoloģijām esam sačakarēti,              Tavu  dzīvi    tur   un  arī   par   Tavu
arī es.                              tāmnieku izloksni.
     Pie mums, uz Rakstnieku māju,                  Uz Ventspili pārvācos pirms gada,
pagājušo mēnesi (2010. gada aprīlī) bija              esmu dzimusi un augusi rīdziniece. Nu,
atbraucis Juris Zvirgzdiņš. Jautāju ─ vai             ventiņu valoda ir sliņķu valoda: tur

                               20
2010. gada jūnijs
nesaka „es esmu”, bet „es i’, „ies’ mā’” –            Tas ir īpašs stāsts. Sākšu ar to, ka
tā ir īsāk un ātrāk. Pirmoreiz Ventspilī         galvenais   varonis      patiešām    ir  reāla
tā ilgāk padzīvoju, kad biju dabūjusi          persona,   mans     audžudēls,    pat    vārdu
iespēju kā rezidents padzīvot Rakstnieku         atstāju   nemainītu.      Tāds,   kādu     viņu
mājas istabiņā. Es brīnījos – kas tad tā         aprakstīju, viņš patiešām arī bija. Līdz
par valodu, kā tad tā var? Tagad mans          „Es grāmatas nelasu” iznākšanai viņš
dēls (8 gadi) Emīls, kas mācās skolā           bija ticis līdz 10. klasei un patiešām
Ventspilī, pats tā runā.                 nebija    izlasījis      nevienu     grāmatu!
     Pārvācoties uz Ventspili, izmainīju       Nemācījās      neko,    sāpināja    daudzus.
visu   savu  līdzšinējo  dzīvi.  Džakuzi      Izrunāties arī ar viņu nebija iespējams,
nomainīju pret upi un sauso tualeti,           tāds paštaisns cilvēks. Es pateicu: tad es
atradu     kādu  radniecību,   ko  biju    uzrakstīšu grāmatu par tevi un to gan
meklējusi daudzus simtus vai tūkstošus          būsi   spiests   izlasīt.   Tā   arī    notika.
gadu. Mums ar puiku ir māja, kurā nav          Grāmatu sākotnēji rakstīju par viņu un
elektrības, toties ir vis kas, kas ir foršs. Ar     tikai    viņam,     tā    nebija      domāta
puiku braucam ar mocīti uz skolu, uz           publicēšanai. Bet galvenais jautājums jau
jūru. Ikdiena ir tāda, ka no rīta dēlu          ir: kāda bija viņa reakcija? Vispirms viņš
aizvedu uz skolu, pati sēžu Rakstnieku          man nāca virsū un teica: es tev sadošu,
mājā līdz diviem trijiem, tur ir dators         kā tu tā vari! Saprata, ka to tagad izlasīs
un elektrība, tad dodos viņam pakaļ. Tā         visi   draugi,   draugu     draugi,     viņu
iznāk lētāk, jo arī Ventspilī transports ir       mammas un vecmāmiņas, jo visi jau
dārgs.  Rīgā vismaz   varēja  „pa zaķi”,      zina, ka tas ir viņš, pat vārds nav
Ventspilī tā nevar.                   mainīts. Bet, kad visi draugi, mammas
     Mēs   paši  audzējam     savus    utt. atzina grāmatu par labu, viņš pirmo
kartupeļus, mums ir savi milti, ziemā ir         reizi savā mūžā iegāja grāmatnīcā. Bet
pilns pagrabs ar burciņām. Puika arī ir         kāpēc! Viņš ir garš, melniem matiem,
prātīgs, viņš neiet veikalā un nepērk          pīrsingi   „priekšā    un   pakaļā”,     ķēdēm
produktus, kas, kā viņš smejas, „piebāzti        nokāries. Tāds tips ienāk grāmatnīcā un
ar „e vitamīniem”.                    savā kategoriskajā tonī prasa: „Nu tā, cik
                             šitās grāmatas ir pārdotas?” Pārdevēja
Atgriezīsimies no Tava kartupeļu lauka          nezina, ko atbildēt – nu tā to nemaz
pie Tavām grāmatām. Pirms tikšanās Tu          nedrīkst   teikt,    tā  ir   konfidenciāla
teici, ka jauniešu auditorijai domātas          informācija.     Šis  pretī:   „Ko,   vai   tad
grāmatas vairs netaisies rakstīt. No vienas       neredz, ka es esmu šīs grāmatas galvenais
puses var jau piekrist, - kāda viņiem          varonis?” Tad viņš man pats ieteica, lai
interese lasīt par to, kas ir viņu ikdiena.       uzrakstu otro daļu, jo pirmā ir ar tā
Nu jā, var jau ielikt, piedomāt kādu           sauktajām    „atvērtajām      beigām”,     kad
intrigu, kaut ko neparastu... bet tomēr         katrs var domāt – kas nu tur tālāk
trešā daļa seriālam „Es grāmatas nelasu”         notiks. Biju jau iesākusi, bet nolikusi
top.                           malā, jo bija steidzamāk padarīt kādus                          21
                            JAUNĀS VĒSTIS
citus darbus, par ko naudiņu maksā. Nu                   Šis romāns ir „šizīgs” un, ceru, arī
tad nācās pabeigt.                         smieklīgs stāsts par kādu ģimeni, kas
   Tagad būs arī trešā daļa. Šovasar               nevar izšķirties. Tie ir mūsdienīgi 21.
braucu   uz    Gotlandi.      Kristaps    ir    gadsimta cilvēki, ir internets, mobilie
aizbraucis prom uz Londonu, viņš vairs               telefoni. Ir bērni, puika un meitene, arī
nedzīvo   Latvijā.     Pavasarī     jau   biju    pilnībā „internetizēti” un „mobilizēti”,
aizskrējusi uz Londonu apskatīties, kā               ir kopīga manta, bet sieva nevar izturēt
tur  dzīvo.   (Ļoti  lēti    izdevās   –  par     vīra uzlikto emocionālo slodzi. Viņa grib
lidojumu    uz   abām    pusēm    samaksāju       iet no vīra prom, bet vienlaikus saprot,
tikai astoņus latus.) Trešajā daļā intrigas             ka tas ir šausmīgi sarežģīti. Mēs dzīvojam
un kliedzieni pēc mīlestības turpināsies              dzīvi ar zināmām cerībām, un vienā
Londonā.                              brīdī šīs cerības nepiepildās. Mēs tajā
                                  brīdī paliekam tā kā apkrāpti, un, - ko
Kas tad būtu tās tēmas, kas Tevi varētu               tad nu tagad darīt ar to dzīvi? Vajadzētu
saistīt turpmākajos darbos?                     iet prom no vīra, bet viņa nevar atstāt
   Tur   jau   nav    ko   slēpt.  Latvijas     visu iesākto, jo viņa dzīvo lielā mērā arī
Kultūrkapitāla fonds man ir iedevis Ls               pagātnē, nevis tagadnē. Vīrs no vienas
300 radošo stipendiju grāmatas „Izvēlies,              puses ir labs un foršs, bet tai pat laikā
kas tu esi” pabeigšanai. Aprīļa un maija              no  otras tāds nemaz nav, viņš viņu
žurnāla   „Karogs”     numuros       jau  bija    emocionāli paverdzina. Sieva saprot, ka
publicēti       fragmenti.         Iedvesma?     viņa nedzīvo, bet funkcionē. Sieviete iet
Rakstīšanai ar iedvesmu nekāda sakara                pie   psihoterapeita,   kurš    arī   nespēj
nav! Tas ir baigais elles darbs! Tāds                palīdzēt. Psihoterapeits viņu hipnotizē
darbs, ka ir brīži, kad gribās to kompi               un netic, ka ir tā, kā viņa stāsta, ka viņa
sviest pret sienu un iet rakt grāvjus. Rakt             melo. Hipnozes seansos noskaidrojas, ka
grāvjus ir forši, bet rakstīt... Tu raksti un            viņa tiešām no tādas dzīves ir nogurusi
viņš tev tā muļļājas uz priekšu. Rakstu,              un no tā riņķa nekādīgi nevar tikt ārā.
rakstu, rakstu, nākamajā dienā piesēžos,              Tad   viņa  nolemj   vīru  nogalināt    un
gribu atkal rakstīt, bet – nekā! Apsēžos,              internetā meklē kādu, kas var palīdzēt.
izlasu   to,    ko   esmu     uzrakstījusi       Tāds arī atrodas... Kas tālāk un kas ir
iepriekšējā    dienā   un    iznāk   tāda  kā     izpalīdzīgais   cilvēks,  lasīsiet     grāmatā.
ravēšana. Tu ravē, ravē un beigās jau                Arī – kā tas viss beidzas.
izravē to tekstu. Un tad tiec pie nākamā                  Viena no domām, ko šeit gribu
gabala  rakstīšanas,      ko  atkal   nākamā      pateikt, ir tas, ka cilvēkiem, kas ir mums
dienā ravēt. Tā arī visa tā rakstīšana.               apkārt, ir dziļi uzspļaut – kas ar mums
                                  notiek. Man liekas, ka es esmu pasaules
Gribi,  negribi,     bet    pārliecināt,    ka     naba, man tagad ir slikti, un visi mani
rakstīšana nav atkarīga no iedvesmas,                tādēļ žēlo. Tā nav, īstenībā mēs esam ļoti
noskaņojuma, Tu tomēr nevarēji. Tomēr,               vieni  šajā  pasaulē!   Tur  ir  arī   viens
neizvairies    –  par    ko   tad   būs  tavs    „maģiskā reālisma” tēls. Literatūrā pastāv
nākamais romāns?                          šāds jēdziens, un viens no izcilākajiem


                                22
2010. gada jūnijs
rakstniekiem,  arī   viens   no  man
mīļākajiem, kas pārstāv šo virzienu, ir
Hulio Kortāsars. Arī Garsija Markess. Šis
tēls ir Zaļā Vārna. Tēls ir šizīgs – it kā
līdzīga cilvēkiem, it kā nē, it kā putns, it
kā nē, ar spārniem un it kā nē... Šis tēls
vijas cauri visai grāmatai un simbolizē
grāmatas varones sievietes brīvību. Ar
Zaļo Vārnu viņa iepazinusies jaunībā,
kaut kad 15 gadu vecumā. Pēc tam
apprecējās, piedzima bērni, un Vārna
pazuda. Apprecējās un brīvība pazuda...            Klauni    lieli   un   mazi,    jautra
Bet doma ir par to, ka brīvība nav ārēja,      mūzika,    smiekli,     baloni.    Visjautrākais
tā ir mūsos iekšā.                 un  vispieredzējušākais         klauns    stāsta
                          bērniem     to,  ko  viņi    līdz  šim   nav
Novēlēšu, lai Kristīnes Ulbergas vārdu       vēlējušies    dzirdēt,    varbūt    nemaz   nav
mēs  no  jauna   ieraudzītu  grāmatu    zinājuši,    ka   vēlas   zināt.    Tā  notiek,
plauktos, Galvenais, ka viņai ir ko teikt      mūsdienu      pasaule     ir   pārpilna     ar
citiem!                       informāciju, nepieredzējušam             cilvēkam
                          ļoti grūti nodalīt svarīgo no mazsvarīgā,
Manuprāt,    rakstīt  var   jebkurš,    vēl grūtāk vajadzīgo no šī svarīgā.
svarīgākais ir saprast, vai tev ir, ko teikt         Kopš     aizlaikiem     jaunieši     ir
citiem.                       meklējuši     sev   skolotājus,     kas   palīdz
                          izprast pasaulē pastāvošo kartību. Kāpēc
                          lai pirmais skolotājs nebūtu klauns? Kas
                          ir klauns? Vai klauns ir gudrs vīrs, kas
                          nav    zaudējis    prasmi     raudzīties    uz
                          pasauli bērna acīm plus dzīves pieredze
                          un uzdevums būt skolotājam?
RAKSTA MŪSU LASĪTĀJI                     Satiku    Nikolaju    Busigina    kungu
                          bibliotēkā īsi pirms viņa izrādes. Tobrīd
      SEN SEI  BIBLIOTĒKĀ          viņš sniedza interviju un tika filmēts.
                          Liels bija mans izbrīns, kad izrādījās, ka
   Šodien bibliotēka ļaužu pārpilna.       šo cilvēku pazīstu, esmu daudz par viņu
Cilvēki ir pieņēmuši krīzi valstī    par    lasījusi, vēl vairāk dzirdējusi par to, ka
savu ideju, ka visiem grūti laiki, bet       šis  labsirdīgais       vīrs   ir   viens   no
zemapziņā katrs vēlas būt iepriecināts,       izcilākajiem ši-a-cu speciālistiem mūsu
tāpēc sanākusi šajā nelielajā ēkā jo uz       valstī.
bibliotēku ir atbraucis cirks.                Man vajadzētu izteikties kā pasakā:
                          sensenos laikos, kad mācījos pamatskolas
                          astotajā   klasē,   viņš   jau    bija  Latvijā

                        23
                              JAUNĀS VĒSTIS
pazīstams un visu cienīts sporta meistars,
par ko jūsmoja mūsu klases zēni un ļoti                    Šodien satiku viņu klauna tēlā, bet
interesējās meitenes.                          šis tēls arī ir metode, kā padarīt savu
     Tajā   laikposmā       mūsu    valstī  un     mākslu    pieejami    ļoti    jauniem,
pasaulē     arī   bija    problēmas,      varbūt      nepieredzējušiem prātiem.
savādākas nekā pašreiz, varbūt ne, bet                     Dzīve ir pārpilna ar visa veida
tādēļ Austrumu cīņu veidi un to studijas                 likumsakarībām.       Pamanot       tās,
bija   it  kā    mazliet      nelikumīgi.     Tas     apzināmies, ka par mums rūpējas kāds
interesi par tām tikai sakāpināja.                    gudrāks un varenāks. Es gan izbrīnījos,
     Ja   runā     par  ši-a-cu,     man   kā     gan ļoti nopriecājos, kad izrādījās -
māksliniecei      šis   sporta     un  filozofijas     Busigina kungs savus audzēkņus trenē
apvienojums       šķiet   austrumu      deja  ar     Andreja    Pumpura        Rīgas    11.
savām      likumsakarībām.           Austrumu       pamatskolas   telpās,  kur   direktore  ir
filozofija mūsu cilvēkus vienmēr ir ļoti                 Renāte Lindes kundze. Savulaik mēs ar
interesējusi     tāpēc,    ka  tā  ir  tāla   un     šo  dāmu  kopā   mācījāmies    tajā  skolā.
eksotiska.                                Lindes kundze pati ir dejotāja, prot ar
     Vēsturnieki, kas studē mūsu pašu                savu mākslu aizraut citus un mazajiem
sentēvu cīņas mākslu un goda kodeksu,                  iemācīt dejas soli tā, lai startētu un gūtu
zina, ka savā būtībā visā pasaulē cīņas                 balvas visa veida skatēs un pasākumos.
skolas atšķiras ar veidu, metodi, ieroču                 Renāte Linde, būdama profesionāle dejas
izvēli, kas tiek piemērotas videi, kur                  solī, būs mācējusi   pareizi izvērtēt ši-a-
cīņas veids izkopts, bet filozofija savos                cu  plastiku  un    Nikolaja   Busigina
pamatos neatšķiras, jo labais visur ir un                pasniedzēja   spējas,   tāpēc   veiksmīgi
tāds   arī     paliek:      neuzbrukt,      vien    sadarbojas mācību iestādes telpās. Skolas
aizstāvēties,     sargāt      savu    zemi   no     audzēkņi un viņu vecāki var būt ļoti
ļaundariem. Saka, lai cilvēks varētu būt                 apmierināti par iespējām, ko dzīve tik
labs, sakumā viņam jākļūst stipram. Ši-                 dāsni sniedz, ja protam pareizi izvērtēt,
a-cu ir viena no metodēm, ko izcilais                  kas mazsvarīgs, kas svarīgs, kas no tā
meistars Sen Sei Nikolajs Busigins tiktāl                svarīgā vajadzīgs.
izkopis,   lai   viņam    būtu    mācekļi    un        Interviju ar Viktoru Busiginu var
skola.                                  lasīt RCB mājaslapā un interneta lapā
                                     www.busigin.times.lv.
                                            Irēna d’Torres-Fernandez,
                                     māksliniece, Ķengaraga filiālbibliotēkas
                                                      lasītāja
                                            SVĒTKUS   SAGAIDOT
                                  24
2010. gada jūnijs
     RCB   Ķengaraga      filiālbibliotēkas           Žurnālistes  kundze      savā    studijā
zinošākā darbiniece Irma Žumbure jau                mūs uzņēma ar sajūsmu, kā vienmēr.
izsenis iedibinājusi tradīciju palaikam              Jeļena Lazarjanca ir ļoti         pieredzējusi
tikties radio („Doma laukums”) un kopā               sava amata meistare, dvēseliski atvērta
ar    žurnālisti    Jeļenu      Lazarjancu       visam   labajam,   visa    veida   radošajām
izanalizēt tobrīd aktuālāko problēmu vai              izpausmēm,    lieliska   psiholoģe,      tas  ir
notikumu.     Un    šobrīd     ir    vasaras     nepieciešams viņas ikdienas darbā, lai
saulgriežu priekšvakars. Tātad par to arī             rastu   saprātīgu  saskaņu      ar    cilvēkiem
būs runa.                             savās intervijās. Šodien viņa atgādināja
     Ne cik ne sen tikos ar savu ilggadējo           saviem   klausītājiem,    ka    ikvienam     no
kolēģi   un   viņas   krustmeitu,     kas  ar     mums ir iespēja iejusties svētku gaisotnē
iedvesmu    stāstīja  par    iespēju    studēt    pat tad, ja nav iespēju izbraukt dabā un
Kanādā,     cik   milzīgas    iespējas    tad     iedegt  ugunskuru     senlatviešu      svētvietā.
pavēršoties    utt.   Meitene     bija    visu    Jāņu svinības notika visā Latvijā, būs
izlēmusi, tāpēc strīdēties un pārliecināt             pieejams katrai vientuļai dvēselei, arī
par citu iespēju varbūtību nebija jēgas.              tiem, kas nezina tradīcijas, valodu, ir
Žēl bija naivās meitenes, kura gatavojās              Latvijā  īsu  brīdi,   piemēram,      biznesa
kļūt par mazītiņu skrūvīti lielās, svešās             darījumā. Galvenais ir ļaut sev pašam
valsts  sistēmā.    Viņai    neviens    nebija    sajusties piederīgam, ieelpot saulgriežu
pastāstījis un parādījis iespējas šeit pat.            nakti, ieklausīties putnu dziesmās.
Mazā    valstī    radošam      garam    ir         Un par putnu dziesmām Lazarjanc
nesalīdzināmi lielākas priekšrocības, bet             kundze jautāja klātesošajam nopelniem
jāstrādā, lai gūtu panākumus ne mazāk,               bagātajam ornitologam, dabas pētniekam,
kā ārzemēs.                            ceļotājam Jānim Brikmanim, tautā mīļi
     Kad   klausījos    šī   bērna    plānu     sauktam     par  Putnujāni.         Visnotaļ
izklāstā, domāju, ka būtu jārunā par šīm              nopietnais    amata    meistars       izteica
iespējām presē, tāpēc ļoti priecājos par              sajūsmu   par   ideju   šo   diskusiju    rīkot
Irmas kundzes piedāvājumu tikties radio              krievu valodā, lai mūsu valsts viesiem un
intervijā, jo saulgrieži ir īstais laiks, lai           tiem dzīvojošiem cittautiešiem, kas vēl
atgādinātu mums pašiem, ka dzīvojam                nav   paguvuši   labi   izstudēt      latviešu
ārkārtīgi skaistā valstī ar maigu klimatu,             valodu, būtu iespējas par šo zemi un
brīnišķīgu    dabu,   augu    un   dzīvnieku      tradīcijām    uzzināt     sev   ko    jaunu,
valsti, ar senām, krāšņām tradīcijām, ko              noderīgu. Jānis Brikmaņa kungs mums
izdevies    saglabāt,  neskatoties     uz   visa    atgādināja seno patiesību - ik tauta ar
veida    totalitāriem       režīmiem     un     savām    tradīcijām     bagātina       cilvēces
mietpilsoņu spriedelēšanu.                     esamību laikā un telpā. Katras tautas
     Tā 17. jūnija rītā mēs tikāmies              tradīcijas tāpēc ir nepārvērtējamas.
Vecrīgā Doma laukumā, lai dotos uz                     Irmas kundze nosauca tos svētku
ierakstu    studiju.   Vecrīga      jau   bija    dalībniekus, kas kuplā skaitā piedalīsies
modusies un zāļu tirdziņš skaļi paziņoja              vasaras   saulgriežu      ielīgošanā     RCB
senajai pilsētai, ka saulgrieži tuvu.               Ķengaraga    filiālbibliotēkā       -   vairāki

                               25
                          JAUNĀS VĒSTIS
mūziķi     un     dziedātāji,    folkloras
ansamblis    „Silavoti”,     uz   to   brīdi
bibliotēkas   telpās   tiks  izvietotas   četru
visdažādāko vizuālās mākslas meistaru
personālizstādes,      par   ko   Lazarjanc
kundze izbrīnījās, vai tas maz iespējams
vienā pēcpusdienā. Ķengaraga bibliotēka
tik   tiešām   ļoti   labprāt   un    aktīvi
uzņēmušies     īstena     kultūras    nama
funkcijas.   Notiek    visdažādāko      mākslas
veidu simbioze, kam pamatuzdevums ir
atgādināt skatītājam un klausītājam par                 Kopā   ar   Mežeckas    kundzi  mēs
to, cik skaista var būt dzīve, ja cilvēks            atgriezāmies    bibliotēkā,   lai   sagatavotu
pats sev nestāv ceļā.                      nepieciešamo     pasākumam.     Mums   bija
    Lai   uzturētu     saulgriežu    garu,    iespēja no sirds izpriecāties par skaisto,
Ramants Jansons dziedāja līgo dziesmas              silto  vasaras    dienu,   par   ziedēšanas
un runāja par tradīcijām un to nozīmi              pilnbriedu    un   smaržīgo    gaisu,  ko
šajos latvietim tik svarīgajos svētkos, arī           elpojam.   Arī    citi  svētku   dalībnieki
par to, kā tos labāk izprast cilvēkiem, kas           izrādījās    atbilstošajā   noskaņā     un
Latvijā šobrīd viesojās.                     bibliotēkas    viesi    vienprātīgi   izteica
    Lazarjanas kundze piedāvāja RCB             sajūsmu par tik ļoti jauko mūziķu tik
Ķengaraga     filiālbibliotēkas      vadītājai     profesionālo      sniegumu.      Pasākumā
Intai   Mežeckas      kundzei      informēt     piedalījās    arī  Latgales   priekšpilsētas
klausītājus par turpmākajiem plāniem,              mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.
lai ļaudis varētu saskaņot savu brīvo
laiku   ar   pasākumiem,     kas   turpmāk
norisināsies bibliotēkā.
    Intas kundze pastāstīja, ka RCB
visās   filiālbibliotēkās     notiek    akcija
„Džeki lasa”. Vēl bibliotēkā jūlija mēnesī
notiks bezmaksas finansu lekcija, kurā
cilvēkiem tiks izskaidrotas viņu tiesības,
sociālās garantijas, pensijas jautājumi un
cits,  ko   bieži   mēs   nezinām     vai
neizprotam. Vēl būs tikšanās ar Vari
Bogdanovu      -    luterāņu     mācītāju,
psihologu      un      psihiatru      ar
priekšlasījumu-diskusiju        par    cilvēka
attīstību,   traucējošiem     faktoriem    un         Otrajā   daļā    „Silavoti”   dziedāja
veidiem tos pārvarēt.                      rituālā dainas, visi klātesošie atcerējās
                                 sen zināmo un dziedāja līdzi. Klātesošie

                              26
2010. gada jūnijs
gāja dejā, nebija kautrīgu malā sēdētāju,
tieši tā, kā tas pienākas tautas svētkos -
neviens  nav  lieks.  Svētki  visiem.  Un
katram.  Tas  ir  pareizi.  Un  ļoti,  ļoti
skaisti
         Irēna d’Torres-Fernandez,
 māksliniece, Ķengaraga filiālbibliotēkas
                 lasītāja
       JŪNIJA  TĒLOJUMS


Ir atkal vasara un gaisā virmo smaržas,


Ko ziedu aromāts mums izjust liek,


Vai tā ir dārzapuķe, vai pļavā plaucis
zieds
No katras smaržas sirdij prieciņš tiek.


Ai, Dzimtene, ar pavasara krāsām,


Ar zaļo lapotni tu visus priecēt proti
Un, putnu balsīm vīterojot gaisā,


Tu mūsu sirdīs svētlaimi pat rodiPa zāli rasoto ar basām kājām


Iet pretī saulgriežiem ar dziesmām un ar
prieku
Un priecāties par Tēvzemi un mājām,
Un visu pārējo uzskatīt par nieku!            MŪSU KOLĒĢI

                   R.Velviča,      SADZIRDĒT,  SAPRAST UN SADARBOTIES!

 RCB Ķengaraga filiālbibliotēkas lasītāja
          2010. gada 7. jūnijā         RCB   Bibliotēku  dienesta  galvenās
                             bibliotekāres Intas Sallinenes saruna ar
                             RCB Ķengaraga filiālbibliotēkas vadītāju
                             Intu Mežecku.
                          27
                       JAUNĀS VĒSTIS
                              ēkai būs iespējams uzbūvēt otro stāvu.
                              Tad mums būtu telpas pasākumiem, bet
                              bibliotēka   kļūtu  par   plašu   izglītības,
                              kultūras un informācijas centru.
                                  Šobrīd mēs darām visu iespējamo,
                              lai bibliotēkas telpās justos labi gan mēs,
                              gan bibliotēkas apmeklētāji. Izmantojām
                              iespēju nomainīt un       papildināt savas
                              bibliotēkas   interjeru     ar   bibliotēku
                              optimizācijas    plāna    ietvaros    slēgto
                              bibliotēku mēbelēm.
                                  Kopš bibliotēkas atvēršanas brīža
                              mums vienmēr ir bijušas gleznu, bērnu
                              zīmējumu,    rokdarbu    izstādes.  Nevienu
     Inta RCB flashmob akcijā
                              dienu gaiteņa sienas nav bijušas tukšas!
     „Ideju makšķerēšana lasot”
                              Šobrīd   apskatāma    mākslinieces      Vitas
                              Kerijas  Vīksnes   izstāde   ”Mana     raibā
1994. gadā apvienojās trīs bibliotēkas un
                              pasaule” un astoņus gadus vecā Ivana
tika   izveidota    ģimenes    lasīšanas
                              Kuzmiča zīmējumu izstāde.
bibliotēka    Ķengarags,    kas   lasītāju
                                  Sākumā mēs gājām pie cilvēkiem,
apkalpošanu sāka 1994. gada maijā. Uz
                              aicinājām    izstādīt    bibliotēkā     savus
sarunu     ar    RCB      Ķengaraga
                              darbus, bet tagad viņi jau paši nāk pie
filiālbibliotēkas vadītāju Intu dodos vēsā
                              mums ar šādiem lūgumiem. Katru izstādi
2010. gada maija rītā. Lai arī šo ceļu
                              mēs svinīgi atklājam. Mums ir ļoti laba
esmu mērojusi vairākkārt, tomēr man
                              sadarbība ar mūsu lasītājiem.
krietni jāpiedomā, kā taisnāk izlīkumot
starp Ķengaraga padomju laika celtņu
                              Par    sadarbības      veicināšanu      ar
labirintu. Ēka Maskavas ielā 271a, kurā
                              iedzīvotājiem       un       līdzdalību
tagad atrodas bibliotēka, ir celta 1971.
                              priekšpilsētas     attīstības      projektu
gadā kā namu pārvaldes kantora ēka.
                              popularizēšanā 2009. gadā Jūs saņēmāt
Inta, kā vienmēr, sagaida ar siltu smaidu
                              Rīgas    Austrumu       izpilddirekcijas
un   karstu  kafijas  tasi,  laipni  aicina
                              Pateicības balvu. 2010. gada 26. februārī
apskatīt bibliotēku.
                              notika balvas pasniegšana. Kāda ir šī
                              balva?
Kā šajās telpās jūtaties paši?
                                  Balva   ir   ļoti     skaista   un
    Šinī ēkā strādājam jau 16 gadus.
                              simboliska.To var visi bibliotēkā aplūkot.
Protams, ka mums gribas pēc iespējas
                              Neliela skulptūriņa. It kā tukšā vietā uz
ātrāk   sagaidīt    bibliotēkas    telpu
                              smilšu kalna uzbūvēta simboliska spilgta
renovāciju,   lai  varētu   strādāt   citā,
                              celtne. Mēs tādu varam uzcelt tikai visi
modernākā    līmenī.  Mēs  gaidām   savu
                              kopā   sadarbojoties.    Balvai    pievienots
rindu,  kad  varētu  sākties   grandiozās
                              Atzinības raksts.
pārvērtības. Sapņojam par to, ka kādreiz
                           28
2010. gada jūnijs
                                  visaugstāk    vērtējamu    veikumu      grūti
                                  izdalīt.   Esam    iesaistījušies    projektā
                                  „Pievilcīgas un dinamiskas sabiedrības
                                  izveide          kopīgi           ar
                                  iedzīvotājiem”(CADDIES). 2010. gada 13.
                                  maijā Rīgas Austrumu izpilddirekcijas
                                  konferenču    zālē   notika    iedzīvotāju
                                  forums,    kura    mērķis     ir     motivēt
                                  iedzīvotājus piedalīties savas apkaimes
                                  attīstībā.    Mēs    izteicām        savus
    Inta (pirmajā rindā otrā no labās)             priekšlikumus. Viens no tiem - izveidot
 Pateicības balvas saņemšanas dienā.               norādes      uz    RCB       Ķengaraga
 Pirmajā rindā pirmā no labās RCB                 filiālbibliotēku no Salaspils un Maskavas
Daugavas filiālbibliotēkas vadītāja Anna              ielu pusēm. Bez norādēm mūs ir ļoti
        Dunajevska                     grūti atrast. Projekta pārstāvji solīja, ka
                                  būs mums tādas norādes.
Kādas bija izjūtas šo balvu saņemot?                    Pirms    nepilna   gada    iesākām
     Man tas bija patīkams pārsteigums.            sadarbība    ar  dienas   aprūpes     centru
Šo balvu reizē ar mani saņēma arī RCB               „Cerību māja”. Tur dienā uzturas jauni
Daugavas filiālbibliotēkas vadītāja Anna              cilvēki ar īpašām vajadzībām vecumā
Dunajevska. Labi, ka mūsu bibliotēkas               18-35    gadiem.   Gribas    sniegt    šiem
ikdienas darbu tik augstu novērtē. Man               cilvēkiem prieku, atbalstīt viņu radošos
bija  svētku  sajūta.    Mūs   aicināja   pie     centienus.    Divas   reizes    mēnesī    mēs
skaisti   saklāta    svētku    galda,   spēlēja     (A.Rozanova, N.Loseviča, L.Saulīte) ejam
mūzika. Tā      bija arī     iespēja  satikties,    uz „Cerību māju” ar grāmatu apskatiem
iepazīties ar citiem novada entuziastiem.             par    dažādām     tēmām,      piemēram,
                                  uzvedības    kultūru,     latviešu     tautas
Pateicības balvu saņēma tie uzņēmēji,               tradīcijām,    dzeju.     Daži    no   šiem
izglītības un kultūras darbinieki, kuru              jauniešiem ir ļoti talantīgi. Tā Sergejs
darbs priekšpilsētas attīstībā gada laikā             Saveļjevs   bibliotēkai    uzdāvināja     savu
novērtēts visaugstāk. Ko no bibliotēkas              pirmo dzejoļu grāmatu, tagad jau ir otra
veikuma pati vērtējat visaugstāk?                 dzejoļu grāmata. Arnis Miltiņš uzrakstīja
     Mums    ir    ļoti   laba   ilgstoša     un izpilda dziesmas ar Sergeja Saveļjeva
sadarbība      ar     Rīgas      Austrumu      dzejas   vārdiem.    Mēs   kopā    ar   Arni
izpilddirekciju, pirms tam ar Latgales               Miltiņu    rīkojām   dzejnieka      grāmatu
priekšpilsētas izpilddirekciju. Tur strādā             prezentāciju.     Aleksandram      Aivaram
tādi   cilvēki,    kā   direktors    Dmitrijs     Rabinem ir 32 gadi. Viņš glezno un
Pavlovs,     atbildīgā      par    kultūras     viņam ir sava īpaša pasaules izjūta. Viņa
jautājumiem Aija Briede, kuriem interesē              glezna   „Koris”   tapusi  Dziesmu      svētku
bibliotēka,     mūsu       novadpētniecības       iespaidā. Gribas izdarīt kaut ko labu,
krājums,   kopēji    projekti.   Tādu   vienu     palīdzēt    citiem   cilvēkiem       sasniegt

                               29
                          JAUNĀS VĒSTIS
izvirzītos mērķus, pašiem kaut ko jaunu             interesantiem     priekšlikumiem      kādai
iemācīties. Mēs darām visu iespējamo, lai            izstādei, pasākumam.
mūsu bibliotēka būtu ”zāles dvēselei”.
     Mēs   cenšamies    palīdzēt     mūsu     Tā   kā  vārds  Inta  ir  populārs  RCB
lasītājiem dažādās dzīves situācijās. Tā            bibliotekāru vidū, tad par Jums runājot
katru     trešdienu   bibliotekāre      Irma    parasti saka Ķengaraga Inta. Ko Jums
Žumbure plkst. 14-15 sniedz bezmaksas              nozīmē Ķengarags?
konsultācijas latviešu valodas jautājumos.                Ķengaragā   es   dzīvoju  no  astoņu
Cilvēki izmanto šo izdevību. Irma šīs              gadu vecuma un sajūtu to kā savu rajonu.
konsultācijas sniedz ārpus sava darba              Bieži    dzird  sakām,  ka  Ķengarags   ir
laika.                             briesmīgs rajons, bet man tas ir savējais,
     Bibliotēkā darbojas angļu valodas           kurā jūtos brīvi. Mans tētis ir latvietis,
klubiņš, kur interesenti var tikties un             mamma ir ukrainiete. Ģimenē runājam
angliski parunāt par teātri vai kādu citu            krieviski.
interesējošu tēmu. Šo klubiņu vada mūsu
lasītāja Aija Svilane, arī par šo darbu
nesaņemot samaksu. Cilvēki sanāk divas
reizes mēnesī, pieteicās ļoti daudz, bet
tagad   ir  palicis  „kodols”   -  kādi  13
cilvēki,    kuri    klubiņa    nodarbības
apmeklē regulāri.
     Man prieks par mūsu mazajiem
lasītājiem. Arvien biežāk jaunas ģimenes
nāk   uz   bibliotēku    kopā  ar  saviem
mazuļiem.     Mums   ir  vairāk   kā  120         Bērnības gadi. Kopā ar ģimeni
lasītāju vecumā no viena līdz pieciem
gadiem. Nesen gandarījumu sniedza kāda                  Mājās, cik vien sevi atceros, mums
nejauši noklausīta saruna. Pa bibliotēkas            bija grāmatas, bet tā īsti aizrāvos ar
garo   gaiteni  no   Bērnu   nodaļas    nāca     lasīšanu tikai mācoties septītajā klasē.
māmiņa ar diviem bērniem. Vecākajam               Pateicoties     Maina    Rīda   grāmatai
varēja būt kādi četri gadi, otrs nedaudz            ”Jātnieks bez galvas”. To es izlasīju vienā
mazāks. Pirmais skaļi saka: ”Kā man               elpas vilcienā! Lasīju naktī gultā zem
patīk nākt uz bibliotēku!” Otrs piebilst:            segas  ar   lukturīti.   Lai  dabūtu   labas
„Man    patīk   nākt  uz  bibliotēku    vēl    grāmatas, nodevu makulatūru, dabūju
vairāk!”                            talonus,    kas  deva   tiesības  iegādāties
     Domājam arī par bērnu vecākiem.            deficīta grāmatas mājas bibliotēkai.
Organizējam jaunajiem vecākiem tikšanos
ar psihologiem, pedagogiem. Ja agrāk mēs            Parasti mīlestība uz grāmatu agrāk vai
gājām pie cilvēkiem, tad tagad ir brīdis,            vēlāk aizved uz bibliotēku. Kāda bija
kad   viņi   paši  nāk   pie    mums   ar    Jūsu bērnības bibliotēka?                              30
2010. gada jūnijs
     Mana pirmā bērnības bibliotēka                Kāpēc   un   kā   pedagogs    kļuva    par
bija     tagadējā       RCB      Daugavas      bibliotekāru?
filiālbibliotēka. Tur strādāja tāda neliela                  Sāka sāpēt galva. Sāpes jau bija
auguma bibliotekāre. Neatceros kā viņu                ciešamas, bet tās man traucēja ar pilnu
sauca,   bet   atceros  cik   patīkami      bija    atdevi gatavoties stundām. Biju pieradusi
apmeklēt     bibliotēku,     jo   bibliotekāre       strādāt tikai maksimāli labi un citādi
vienmēr     laipni  sagaidīja.     Viņa    prata    negribēju. Tāpēc domāju, ka uz laiku,
atlasīt materiālus par jebkuru tēmu, man               kamēr izārstēšu galvassāpes, ir jāsameklē
tikai atlika izvēlēties, kurus no tiem                cits darbs. Atšķīru telefonu grāmatu un
ņemt.    Pateicoties      bibliotēkai,     skolā    ieraudzīju Rīgas 41. Bērnu bibliotēkas
saņēmu labas atzīmes.                         telefonu.  Piezvanīju.     Man   pateica,   ka
                                   varu atnākt uz darba pārrunām. Mani
Tad   izskanēja    vidusskolas     izlaiduma        pieņēma   darbā   un    aizsūtīja  mācīties.
valsis un vajadzēja izvēlēties profesiju. Uz             Mācījos bibliotekāru kursos, kuros ieguvu
kurieni Jūs devāties?                         ļoti  nopietnas    zināšanas.    Sākumā    vēl
     Iestājos     Liepājas      pedagoģijas       domāju,   ka  kādreiz     atgriezīšos   skolā,
institūtā, lai kļūtu par sākumskolas un                pirku pedagoģisko literatūru, interesējos
rokdarbu      skolotāju.     Studijas      bija    par jaunāko mācību programmu apguvē,
interesantas, jo man patika pedagoģija,                bet vienlaikus nopietni iedziļinājos arī
psiholoģija.    Mums    pasniedza      arī  ļoti    bibliotekārajā   darbā.    Sapratu,   ka   arī
plašu bērnu literatūras kursu. Institūts               bibliotēkā ir jāstrādā ar skolēniem un
ļoti labi sagatavoja praktiskam darbam                bērniem. Man bibliotekāra profesiju ļoti
skolā.   Es  apguvu    prasmi     strādāt   ar     palīdzēja    apgūt      Rīgas    Centrālās
bērniem,     runāt    ar   viņu     vecākiem,      bibliotēkas metodiķi. Drīz vien sekoja
uzzināju     kā   pasniegt     savu   mācību      pirmie   panākumi     -  ieguvu   3.   vietu
priekšmetu. Darbs skolā man ļoti patika.               Grāmatu    apskatu   konkursā.     Pamazām
Jā, strādāju skolā ar lielu aizrautību un               bibliotekāra darbs man iepatikās arvien
pedagoga misijas apziņu.                       vairāk, it kā ievilka sevī, un es paliku
                                   bibliotēkā.   Bibliotekāra    darbs   ir  ļoti
                                   interesants.


                                   Cilvēki dažreiz saka, ka viņi nezina, ko
                                   darīt, ka viņiem ir garlaicīgi. Vai Jūs
                                   pazīstat garlaicību? Varbūt Jums ir kāda
                                   recepte pret to?
                                       Es nekad neesmu teikusi, ka man
                                   ir garlaicīgi. Dzīve ir interesanta un
                                   nekad man nav bijis tā, ka es nezinātu,
                                   ko darīt, ka man būtu garlaicīgi.
     Pēc daudziem gadiem
 kopā ar saviem pirmajiem skolniekiem


                                 31
                           JAUNĀS VĒSTIS
                                 sasniegusi it kā citu ķermeņa stāvokli.
                                 Līdz tam neticēju, ka cilvēkiem ir auras
                                 un tās var redzēt, bet pati pārliecinājos,
                                 ka ir un man izdevās saskatīt - balta
                                 skaista, ja cilvēkam viss labi, bet pelēka,
                                 ja ir nogurums vai veselības problēmas.
                                 Nē, tagad es vairs auras neredzu, jo man
                                 nav vairs tāds veselīgs dzīves veids.


                                 Jums ir nācies pārdzīvot ļoti traģiskus
                                 dzīves   mirkļus.     Kādi   spēka    avoti
                                 palīdzēja    Jums,  tik  trauslai   sievietei,
                                 nesalūzt, uzņemties atbildību?
                                     Kad   ir  ļoti   smagi   brīži,   tad
       Jaunais dzelzceļnieks
                                 vienkārši jāturpina dzīvot uz priekšu.
                                 Vajag  ļoti  mīlēt    cilvēkus  un   nebūt
    Recepte pret garlaicību? Vienkārši
                                 egoistiem. Un dzīve rit uz priekšu, viss
nevajag būt dzīvē slinkiem. Man jau no
                                 nokārtojas. Ļoti svarīga ir ģimene un tās
bērnības vienmēr ir gribējies kaut ko
                                 atbalsts.   Tagad   es   dzīvoju    kopā  ar
jaunu    iemācīties,    paspēt    apmeklēt
                                 mammu un savas mirušās māsas dvīņiem
pasākumus, satikties ar cilvēkiem, izlasīt
                                 Konstantīnu un Alekseju. Viņiem jau 25
kaut ko jaunu un tā tas ir joprojām. Ja
                                 gadi. Ļoti dažādi pēc izskata un rakstura.
atceros  bērnību,   tad   mani    interesēja
                                 Abi strādā - viens Latvijas pastā, otrs
dzelzceļš.   Varbūt   tāpēc,   ka  tur   par
                                 kādā signalizācijas uzstādīšanas firmā.
mašīnistu    strādāja    mans    tētis.   Es
                                 Manai meitai Gaļinai arī drīz būs 25
apmeklēju Bērnu dzelzceļa skolu, kas
                                 gadi.  Viņa   beidza    skolu   ar  latviešu
atradās Torņakalnā. Tur mēs apguvām
                                 mācību   valodu.   Tagad    studē   Latvijas
teoriju,  lai  vasarās    praktiski   strādātu
                                 Universitātē ekonomikas specialitātē un
Mežaparka    Bērnu   dzelzceļā.    Es   biju
                                 vienlaikus    ir  sporta   kluba   „Atlētika„
pārmijniece un man bija skaists formas
                                 direktore. Gaļina ir ļoti mērķtiecīga un
tērps. Mācījos gan moderno deju kursos,
                                 zina, ko grib dzīvē sasniegt. Mums vēl ir
gan  izšūšanas    pulciņā.    Mani  interesē
                                 ļoti mīļš suns Bonijs.
filozofija,    psiholoģija,      pedagoģija…
Nodarbojos    ar  Cigun,   jogu,   lai   būtu
dzīves   enerģija.   Apmeklēju     „Veselības
skolu”.  Vienu    brīdi  arī  gaļu    neēdu.
Pirku   un  ģimenei    gatavoju,   bet   pati
neēdu.   Gaļas   veikalos   iet   man    ļoti
nepatīk. Mana meita jau no bērnības
gaļu neēd, lai gan speciāli tā neesmu
viņu audzinājusi. No rītiem skrēju krosu.
Biju ieguvusi tādu stipru dzīves enerģiju,

                               32
2010. gada jūnijs
                                 un smeļos jaunas idejas. Ļoti patīk cept
                                 smalkmaizītes.
                                     Man  patīk  adīt.  Adīt  sāku  jau
                                 skolas laikā un uzreiz nevis cimdus, bet
                                 džemperus.
    Aleksejs, Gaļina, Konstantīns

    Ģimene   tā    ir  ļoti  svarīga  lieta.
Vajag lutināt un mīlēt cilvēkus, kuri ir
blakus, lai kāds jūt, ka Tu esi blakus, ka
viņš Tev ir ļoti vajadzīgs. Tad viņš būs
                                 RCB Ķengaraga filiālbibliotēkas kolektīvs
blakus arī Tev, ja tas būs kādā smagā
                                    kopā ar Rīgas mēru Nilu Ušakovu
brīdī vajadzīgs.

                                     RCB Daugavas filiālbibliotēkā bija
                                 nodarbības,    kurās   māksliniece    mūs
                                 mācīja veidot laimes kociņus. Tos var
                                 veidot no santīmiem, no konfektēm. Man
                                 patīk veidot konfekšu kociņus un tos
                                 dāvināt. Palutinu sevi noskatoties kādu
                                 labu   filmu,   apmeklējot    Akvaparku.
                                 Pēdējā laikā mūsu kolektīvam veidojas
                                 tradīcija  ārpus   darba    laika  kopīgi
                                 apmeklēt dažādus pasākumus.

    Meita Gaļina ar suni Boniju
                                 Ko Jūs pati sev vēlētos?
                                     Es vēlos, lai mani bērni kaut ko
Kā Jūs sevi palutināt?
                                 dzīvē sasniegtu, tieši to, ko viņi vēlas
    Es lutinu sevi darot to, kas pašai
                                 sasniegt. Neesmu dzīvē daudz ceļojusi, bet
ļoti patīk. Man ir daudz hobiju. Man ļoti
                                 to īpaši nepārdzīvoju. Bērnībā kopā ar
patīk gatavot ēst. Pirms meitas dzimšanas
                                 mammu braucu uz Ukrainu, vēlāk kopā
beidzu   konditorijas       un   kulinārijas
                                 ar  kolēģiem   esmu   apskatījusi   Latvijas
kursus.  Vēlāk    -    ezoteriskās  virtuves
                                 skaistākās vietas. Esmu daudz „ceļojusi
kursus. Sevi lutinu, gatavojot garšīgus,
                                 neklātienē”, lasījusi grāmatas par citām
ātri   pagatavojamus       ēdienus.    Skatos
                                 zemēm,    skatījusies    un   klausījusies
televīzijas raidījumus par ēst gatavošanu
                                 raidījumus. Ļoti mīlu mūsu Jūrmalu.


                               33
                       JAUNĀS VĒSTIS
Siltu sauli, jūru un kopā ar tuviniekiem          sadzirdēt un saprast! Tā ir tā normālā
pastaigas jūras krastā. Vēlētos atkal kopā         raibā pasaule.
ar mammu aizbraukt uz viņas dzimteni
Ukrainu,    kopā  ar  meitu   paceļot  pa     Jūsu dzīves moto?
Indiju, ar mīļu cilvēku aizbraukt uz               Vajag cienīt cilvēkus, darbu darīt
Parīzi… Es tā domāju un ticu, ka domas           no sirds un viss izdosies! Cilvēkam dzīve
materializējas. Ja Tu kaut ko labu domā,          ir dota, lai to nodzīvotu ar prieku!
dari un tici, tad visu var sasniegt.                              SVEICAM!


                              Sārts mēness lien pār egļu galiem,
                              Mirdz smilgās rasas dimantsakts,
                              Viss pludo kā pa sidrabpaliem,
                              Ai, brīnišķīgā jūnijnakts!
                                               (K.Kraujiņš)

  Viena no pastaigām gar jūras krastu           Liepu saldā ziedēšana,
                              Saule, bišu sanēšana,
Kas Jūs satrauc mūsdienu pasaulē?              Un no kāda pļauta vāla
    Tas, ka cilvēki bieži viens otru          Siena smarža viegla, tāla.
nespēj sadzirdēt un saprast. Man ļoti                           (Kārlis Skalbe)
nepatīk   negodīgi,    netaisnīgi  cilvēki.
Nepatīk, ja runā vienu, bet dara ko citu.
Katram ir sava dzīves pieredze, bet ir arī            Sirsnīgi sveicam maija, jūnija,
lietas, ko mēs nezinām. Man nepatīk, ka                jūlija un augusta jubilārus:
mums ir daudz dusmīgu cilvēku. Tas
nezināmais    ir  mierīgi   jānoskaidro,      RCB  filiālbibliotēkas   „Pūce”  vecāko
saprātīgi, bez dusmām aprunājoties. Ir           bibliotekāri
katastrofas,   ko  nevaram   ietekmēt,  tās    Intu Stomu,
vienkārši jāpārdzīvo. Bet, ja ir parasta
ikdienišķa darba diena, tad kāpēc gan            RCB  Sarkandaugavas    filiālbibliotēkas
savas  problēmas   risināt   ar  dusmām?      apkopēju
Vajag   nomierināties,    paskatīties    uz     Mildu Šikovu,
problēmām no cita skatu leņķa un būs
citādāk. Vienam talants ir vienā jomā,           RCB Daugavas filiālbibliotēkas galveno
citam citā. Jāsadarbojas! Mēs esam tik           bibliotekāri
dažādi,  bet  vajag   spēt  vienam    otru    Marutu Svikli,


                            34
2010. gada jūnijs
RCB filiālbibliotēkas „Rēzna” vadītāju
Natāliju Petrāni,                 RCB Bolderājas filiālbibliotēkas galveno
                         bibliotekāri
RCB Bolderājas filiālbibliotēkas galveno     Annu Sergejevu,
bibliotekāri
Annu Sergejevu,                  RCB  Juglas  filiālbibliotēkas   vecāko
                         bibliotekāri
Rīgas Centrālās bibliotēkas autovadītāju     Ludmilu Romančenko,
Normundu Kļavu,
                         Rīgas CB galveno bibliotekāri
RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” vecāko      Guntu Ozolu,
bibliotekāri
Generetu Okinu,                  RCB  Komplektēšanas    un   apstrādes
                         nodaļas vadītāju  Inetu Kaļķi,
RCB Mežciema filiālbibliotēkas vecāko
bibliotekāri                   RCB Daugavas filiālbibliotēkas vadītāju
Maigu Hrolu,                   Annu Dunajevsku,

RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” galveno      RCB    Grīziņkalna   filiālbibliotēkas
bibliogrāfu                    galveno bibliotekāri  Tatjanu Koziku,
Jāni Apsi,
                         RCB Ķengaraga filiālbibliotēkas vadītāju
RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” vecāko      Intu Mežecku,
bibliotekāri
Moniku Gruščaku,                 RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” vadītāju
                         Lolitu Grahoļsku
RCB    Iļģuciema   filiālbibliotēkas    un
bibliotekāri                   RCB  Pieaugušo    literatūras  nodaļas
Sarmīti Dambi,                  vadītāju
                         Irisu Arāju!
RCB Iļģuciema filiālbibliotēkas galveno
bibliotekāri
Ingridu Loginovu
un
RCB Iļģuciema filiālbibliotēkas galveno
bibliotekāri
Irinu Jurjevu!        Darba jubilejā sveicam:
                       35
                     JAUNĀS VĒSTIS
       Mīļi sveicam
  RCB filiālbibliotēkas „Zemgale”
         kolēģīti


      Kristīni Papuli,

   absolvējot Latvijas Universitātes
    Sociālo zinātņu fakultātes
  Informācijas un bibliotēku studiju
         nodaļu!
    Visu, kas notiek tev apkārt,
     Tu esi izvēlējies pats.
   Katrai tavai izvēlei ir iemesls.
     Vadi savu dzīvi ar to,
     ko tu zini vislabāk,
un tu atklāsi nelielu daļiņu no atbildēm
      uz saviem „kāpēc”. RCB filiālbibliotēkas „Zemgale” kolēģes
                       36
2010. gada jūnijs
                        iznāks augustā                    Gaidām jaunu informāciju līdz 20.
                          augustam.
                       RCB Bibliotēku dienests
                       Tālr./fakss: 67623759
                       e-pasts: rcbdien@rcb.lv
                        Aiga.Cakule@rcb.lv
                    Atbildīgā par izdevumu Aiga Cakule,
 Nākamais informatīvā izdevuma       RCB Bibliotēku dienesta galvenā
    „Jaunās Vēstis” numurs                  bibliotekāre
                 37

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:5/7/2012
language:Latvian
pages:37