new04

Document Sample
new04 Powered By Docstoc
					                   ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
          เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                          ประจาปีการศึกษา 2555
                           -------------------------------
    ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ประจาปีการศึกษา 2555 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ได้กาหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 6 พฤษภาคม 2555
จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2555 ดังรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้
           ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555                          (นายธีรยุทธ ชัยอิ่นคา)
                  ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
            รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ห้องสอบที่
   1                                         สอบที่ห้อง 323
  เลขที่
ประจาตัว    คา
  สอบ   นาหน้า   ชื่อ        สกุล       โรงเรียนเดิม          แผนการเรียน
  001    นาย    คมสัน       แสนโสม     เทศบาล 6 นครเชียงราย         วิทย์-คณิต
  002    น.ส.  จุฬารัตน์       กันธิ      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  003    นาย   เฉลิมพงศ์      นามชื่อ    ดารงราษฎร์สงเคราะห์       อังกฤษ-ไทย-สังคม
  004    นาย   กฤษฎา        ถาวรณ์       เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  005    นาย   สถาพร        ศรีเงินดี   ดารงราษฎร์สงเคราะห์       อังกฤษ-ไทย-สังคม
  006    นาย   ชญานนท์      ไชยประเสริฐ      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  007    น.ส.  โยราภรณ์      สิทธิขันแก้ว     เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  008    น.ส.   นันทิดา       องอาจ       เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  009    น.ส.  จันทร์ทิมา      คาภีระ      แม่ยาววิทยาคม           วิทย์-คณิต
  010    น.ส.   เกวลิน        อุ่ยแม      แม่ยาววิทยาคม           อังกฤษ-จีน
  011    น.ส.   สุธิดา      เอื้อนไธสง   เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม         วิทย์-คณิต
  012    น.ส.   สุพัตรา       อุภัยศรี      น้ายืนวิทยา           วิทย์-คณิต
  013    น.ส.   ชลธิณา        อินใจ     บ้านแม่ลากเนินทอง          วิทย์-คณิต
  014    นาย    ชุมพล        นุชโส       พุทธจักวิทยา         อังกฤษ-ไทย-สังคม
  015    นาย   ศรัณย์       พวงมาลา      วัดม่วงชุมวิทยา         การงานอาชีพฯ
  016    นาย   ภูธเนศ        ศรีมูล      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  017    นาย    รัฐพล       โลมากุล      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  018    นาย    วีรชัย       ไชยชนะ       บ้านปงเคียน           วิทย์-คณิต
  019    น.ส.   พชญา        ทาวงค์       เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  020    น.ส.   สิริรัตน์      หมี่เซกู่     บ้านปางขอน            อังกฤษ-จีน
  021    น.ส.   สุกัญยา      ปัทมดิลก      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  022    น.ส.  อภิญญา        กาจีนะ       เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  023    น.ส.   ไอยพร        ศรีแก้ว      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  024    น.ส.   อารยา       จันทร์สุรีย์  เทศบาล 6 นครเชียงราย         วิทย์-คณิต
  025    น.ส.   เกสร       ดวงแก้วนอย      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
 026     น.ส.    พิมวดี      เนาว์แก้ว      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
 027     น.ส.    เมลินี       แซ่ลี       บ้านปางขอน            วิทย์-คณิต
 028     น.ส.   เบญจมาศ       แปงวัน       เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
 029     นาย   ปกรณ์เกียรติ     โพธิมา       วัดดงชัยพิทยา          วิทย์-คณิต
 030     น.ส.   วรางคณา       อารีย์วงค์    ดอนศิลาวิทยาคม         อังกฤษ-ไทย-สังคม
            รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ห้องสอบที่
   2                                         สอบที่ห้อง 324
  เลขที่
ประจาตัว    คา
  สอบ   นาหน้า    ชื่อ       สกุล        โรงเรียนเดิม         แผนการเรียน
  031    นาย    กิตติพงศ์     วิเชียรสรรค์     เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  032    นาย     จั๋น       คามา       เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  033    นาย    ชินาธิป      ปัญญาวิชา      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  034    นาย    เสกสันต์     พุทธาก้อน      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  035    นาย    พลกฤต       ทะรินทร์      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  036    น.ส.    อัญชลี       สิงห์คา      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  037    น.ส.    ชุติมา      เล็กประยูร      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  038    น.ส.   นภาพรรณ      ทะไชยวงค์      เมืองเชียงราย          วิทย์-คณิต
  039    น.ส.   วนิตตา       อุ่นติ๊บ    บ้านห้วยหมากเอียก        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  040    น.ส.   จันทร์จิรา    เกตสาระไชย     บ้านห้วยหมากเอียก        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  041    นาย   ฤทธิเบศร์      แสงสว่าง     เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม      อังกฤษ-ไทย-สังคม
  042    น.ส.   ธิดารัตน์      ใคร้นุ่น      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  043    น.ส.   เจนจิรา       หมื่นคา      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  044    น.ส.   กมลชนก       พรหมธาดา       วัดบางเหลียว           วิทย์-คณิต
  045    นาย    ธันวสันต์     กกสันเทียะ      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  046    นาย    วโรดม       เสาพิรส      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  047    น.ส.   จุฑารัตน์      เนตวีระ      แม่ยาววิทยาคม           วิทย์-คณิต
  048    นาย    ฐิติโชติ      พอกพูน       เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  049    น.ส.  เนตรนภา      จิตวรรณา      เมืองเชียงราย         การงานอาชีพฯ
  050    นาย    สันติ      แสนคะติ     คริสเตียนไพศาสศาสตร์         วิทย์-คณิต
  051    น.ส.   อภัสรา       จารณะ       เมืองเชียงราย         การงานอาชีพฯ
  052    นาย   อานนท์      คามั่นพล       บ้านปงเคียน         อังกฤษ-ไทย-สังคม
  053    น.ส.  ธิดารัตน์      สาคร        บ้านห้วดอย           วิทย์-คณิต
  054    นาย   สุรศิษ      ชาตรีทัพ       สันติวิทยา         อังกฤษ-ไทย-สังคม
  055    นาย   กฤษดา      วงค์เรือนคา    เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม      อังกฤษ-ไทย-สังคม
  056    น.ส.   ปราณี      สิริตระกูลชัย    โป่งแพร่วิทยา          วิทย์-คณิต
  057    นาย   ธนาศักดิ์     อุตอามาตร       บ้านหัวดอย           วิทย์-คณิต
  058    น.ส.  วิมพ์วิภา     ภูครองจิต      บ้านหัวดอย           วิทย์-คณิต
  059    น.ส.   ลลิตวดี      ชีวิตไทย    ดารงราษฎร์สงเคราห์       อังกฤษ-ไทย-สังคม
  060    น.ส.   วันเพ็ญ       ปันคา       เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม           รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ห้องสอบที่
   3                                        สอบที่ห้อง 325
  เลขที่
ประจาตัว    คา
  สอบ   นาหน้า   ชื่อ        สกุล       โรงเรียนเดิม         แผนการเรียน
  061    น.ส.  กรณิการ์     สุริยะอินปั๋น    เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  062    นาย   เฉลิมรัตน์     พร้อมมูล      กระสังพิทยาคม         อังกฤษ-ไทย-สังคม
  063    นาย   ศุภวัฒน์       ศรภูมิ    เทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ        การงานอาชีพฯ
  064    นาย   ภาคภูมิ      ภาโนชิต     เทศบาล 5 เด่นห้า         การงานอาชีพฯ
  065    นาย   ชัยชนะ      เขียนสะอาด    ดารงราษฎร์สงเคราะห์       อังกฤษ-ไทย-สังคม
  066    น.ส.   กนกอร        เกตุมา      เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  067    นาย   วรพงศ์        ผลดี       เมืองเชียงราย        อังกฤษ-ไทย-สังคม
  068    นาย   จิตรกร       การะวัน      เมืองเชียงราย         การงานอาชีพฯ
  069    นาย   ธีรพงศ์       วงค์วร      เมืองเชียงราย         การงานอาชีพฯ
  070    น.ส.   ปริศา        คิดดี       บ้านหัวดอย         อังกฤษ-ไทย-สังคม
  071    น.ส.   ชิดชนก       คารังษี    ดารงราษฎร์สงเคราะห์         วิทย์-คณิต
  072    นาย   ปฏิภาณ       ผลทิพย์    เทศบาล 6 นครเชียงราย       อังกฤษ-ไทย-สังคม
073   นาย    วิทยา    แซ่ว่าง   เวียงแก่นวิทยาคม    การงานอาชีพฯ
074  น.ส.   นิภาภัทร์  นวลแจ่ม     ลูกรักเชียงของ     อังกฤษ-จีน
075  เด็กหญิง  ศรสวรรค์   ปาวี   ดอนศิลาผางามวิทยาคม     อังกฤษ-จีน
076  เด็กหญิง  ปาริฉัตร   ศรีบัว     เมืองเชียงราย    อังกฤษ-ไทย-สังคม
077  น.ส.   กาญจนา    ภูมา     เมืองเชียงราย     การงานอาชีพฯ
078   นาย   ดลธรรม   ชาวเหนือ   เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  การงานอาชีพฯ
079  น.ส.   กมลชนก    ลาเช     บ้านแม่ผักแหละ    อังกฤษ-ไทย-สังคม
080   นาย    ณัฐวุฒิ  หล่ายแปด    เทพพิทักษ์วิทยา    อังกฤษ-ไทย-สังคม
081   นาย   ณัฐดนัย   ศรีนวล   เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  อังกฤษ-ไทย-สังคม
082  น.ส.   แพรพรรณ   โชคครัว     เมืองเชียงราย    อังกฤษ-ไทย-สังคม
083  น.ส.    ดาเรศ   เต็มสีงาม    เมืองเชียงราย    อังกฤษ-ไทย-สังคม

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:45
posted:5/6/2012
language:Thai
pages:5