HVAC sozluk

Document Sample
HVAC sozluk Powered By Docstoc
					          350
 HVAC TERİMLER
  SÖZLÜĞÜ
TÜRKÇE-İNGİLİZCE
351

                                   türü ısı
   A-Ağırlıklı    A-weighing scale               değiştirici
   ölçek       insan kulağının duyarlığına yaklaşan bir
            ses ölçüm değeri, seslerin rahatsızlık    açık döngü     open loop control system
            verme düzeyini belirlemekte kullanılır;   kontrol sistemi  gerçek sistem çıktısı dikkate
            oktav bantlarına göre ses gücü düzeyleri            alınmaksızaın, çıktıyı sadece girdilerle
            için bir ölçü sınıfı; A-Ağırlıklı ölçek             kontrol eden sistem.

   acil çıkış    emergency exit                açık döngü     open loop control
            bir binadan acil durumlarda kullanılan    kontrolü      gerçek sistem çıktısı dikkate
            çıkış kapısı                          alınmaksızıın, çıktıyı sadece girdilerle
                                            kontrol eden sistem.
   acil durum    emergency switching
   anahtarlaması   elektrik kesilmelerinde yedek güç      açık hava tesisi  open air plant
            sistemini çalıştıran anahtarlama                açık hava tesisi

   acil durum    emergency lighting              açık havalık    open vent
   aydınlatması   acil durum aydınlatması                     bir tankı atmosfere bağlayan havalık
                                            borusu
   acil durum    emergency relief valve
            güvenlik boşaltma valfi.basıncın       açık hücreli    open cell foamed plastic thermal
   boşaltım vanası                                  insulation
            yükselmesi ile birlikte,belli bir değerde  köpük
            açma yaparak akışkanın güvenli bir      plastikten ısı   açık hücresel köpüklü ısıl yalıtım
            bölgeye aktaraılmasını sağlayan valf.    yalıtımı

   acil durum    emergency generating set           açık iletişim   open communication
   elektrik     acil durumlarda ve elektrik                   açık iletişim; eşit koşullarda bütün
   üreticisi     kesilmelerinde devreye giren motor-               isteyenlerin bir bedel ödeyerek iletişim
            jeneratör seti                         ve bilgi paylaşımına katılabileceği
                                            kaynaklar
   acil durum    emergency power operation
   gücüyle çalışma  acil durum güç üreteci çalışması       açık kompresör   open compressor
                                            büyük kapasiteli soğutma sistemlerinde
   acil durum güç  emergency power system (backup                 kullanılan elektrik motoru dışarıda olan
            system)                             ve bu motora direk kavrama veya
   sistemi                                      kayışkasnak düzeni ile bağlanan
            acil durumlarda kullanılmak üzere yedek
            bulundurulan güç üretim sistemi                 kompresör türü.açık kompresör.


   acil durum    emergency stopping device          açık konfor    open chilled beam
            acil durumlarda sistemi durdurma aracı    modülü       açık konfor modülü
   kesme cihazı

   acil durum    emergency stop valve             açık mahal     open space
            acil durumda kapatma yapan kesme                boyutları terminaller arası uzaklık artı 15
   kesme vanası                                   ft ( 5 m) ’den büyük olan, duvarlarla
            vanası
                                            yada bölmelerle kapatılmamış herhangi
                                            alan.
   acil durum    emergency system
   sistemi      acil durumlarda kullanılan, su yada
            elektrik veya diğer bir sistem        açık protokol   open protocol
                                            ASHRAE ve ANSI tarafından
                                            benimsenen BACnet protokolü; bu yolla
   acil durum su   emergency water supply
                                            bina otomasyon sistemleri konusunda
   beslemesi     acil durum su beslemesi; acil durumlarda
                                            üretim yapan değişik üreticilerin
            su sağlayan sistem
                                            ürünlerini sistemle bütünleştirmek
                                            olanaklı hale gelmiştir.
   açı        angle
            açı; iki yarım doğru arasındaki açıklık
                                   açık rotor     open rotor
                                            açık rotor
   açı faktörü    angle factor
            açı faktörü
                                   açık rotorlu    unshrouded impeller (open impeller)
                                            açık rotorlu santrifüj kompresör
   açık       exposed (adj)
   [korunmamış]   maruz, açık, korunmamış
                                   açık salamuralı  open brine refrigerating system
                                   soğutma sistemi  açık salamuralı soğutma sistemi
   açık (sarih)   obvious
            aşikâr. besbelli. meydanda. bariz. apaçık.           open system
                                   açık sistem
            meydanda ,.                           bkz.’open cycle refrigeration’

   açık alan     exposed area                          open systems interconnection, basic
                                   açık sistem
            (bir etkiye yada bir kirliliğe) maruz olan           reference model
            alan; çıkıntı alanı             bağlantı ana
                                   referans modeli  protokolleri 7 kademede tamamlayan bir
                                            şebekelendirme çatısı(OSI open system
   açık       open shell and tube condenser                  interconnection)
   boru/kovan    açık boru-kovan türü ısı eşanjörü
                                                               352

açık sistem    open system interconnection reference             aydınlatmak. açıklanmak. anlaşılır
bağlantı      model                             olmak. aydınlanmak. arıtmak.
referans modeli  protokolleri 7 kademede tamamlayan bir
          şebekelendirme çatısı(OSI open system    açılan kontak   opening contact
          interconnection)                       açılan kontak

açık soğutucu   open refrigerator              açısal      angular
          içerisindeki ürüne ulaşmak için kapı yada           açısal
          panellerin açılmasını gerektirmeyen
          saklama veya sergileme soğutucusu.              angle valve
                                açısal vana
                                         akış yönünün 90˚ değiştiği yerlerde
açık sprey geri-  open spray recovery loop exchanger              kullanılan, akışı boru yörüngesinin dönüş
kazanım devreli  açık sprey geri kazanımlı ısı eşanjörü;            noktasında kontrol edebilen vana.Açısal
ısı değiştirici  besleme ve egzost hava akımları içerisine           vana.
          yerleştirilmiş olan ara bağlantı
          borularıyla kanatlı yüzeylere sahip kısa           key (stopcock)
          soğutma kuleleri.
                                açma kolu
                                         sıhhi tesisatta zeminden aşağıdaki bir
                                         kesme musluğunun açılıp kapanması için
açık su sistemi  open water system                       kullanılan uzun kollu anahtar
          atmosferik basınç altında çalışan açık su
          sistemi                            limit, opening
                                açma sınırı
                                         bir ihale yada müzayedede açılış ihalenin
açık tür      open type compressor                     başladığı en düşük teklif bedeli; en düşük
kompresör     büyük kapasiteli soğutma sistemlerinde            açılış bedeli
          kullanılan elektrik motoru dışarıda olan
          ve bu motora direk kavrama veya                manhole
                                adam deliği
          kayışkasnak düzeni ile bağlanan                basınçlı bir kapta insanın girebileceği
          kompresör türü.açık kompresör.                boyutlarda bırakılan açıklık

açık uçlu devre  open ended circuit                      manway (manhole)
                                adam deliği
          açık uçlu devre; ilerideki genişleme ve            Bakınız "manhole"
          gelişmeler düşünülerek tasarlanmış
          eklemeye elverişli devra
                                adam deliği    manhole cover
                                kapağı      adam deliği kapağı;menhol kapağı
açık yüz      open face
          ortası boş harflerden oluşan bir font
          biçimi                   adam deliği    manhole step
                                merdiveni     nemhol merdiveni;bir tankın içine inmeyi
          description                          sağlayan merdiven
açıklama
          tanımlama. betimleme. tanım. tarif.
                                adanmış özel   dedicated special system (DSS)
          clarification drawing            sistem(DDS)    belirli bir işlev için adanmış sistem
açıklama resmi
          açıklama amacıyla çizilmiş ve
          açıklamalar içeren teknik resimler     adaptiv kontrol  adaptive control
                                         iç mahal tasarım sıcaklıklarını yada
açıklamalı fiyat  descriptive price list                    kabul edilebilir sıcaklık aralıklarını dış
listesi      açıklamalı fiyat listesi                   mahal sıcaklıkları ile ilişkilendiren
                                         kontrol
açıklayıcı metin  definitive text
          açıklayıcı,tanımlayıcı metin        adaptör      adapter
                                         adaptör; her bir ucu farklı yapıda olup, bu
                                         uçların kullanımıyla iki elemanı
açıklık      aperture
                                         birleştiren parça( örneğin iki farklı
          gedik, delik, menfez; açıklık, birbirini
                                         çaptaki boruyu)
          çapraz kesen iki doğrunun arası.

                                adım       step
açıklık      opening
                                         adım; aşama; merhale
          açıklık; çıkış ağzı;

                                adım değişimi   step change
açıklık alanı   aperture area
                                         ya tasarım yada ölçmeler arasındaki
          bir güneş kolektöründe, radyasyonu alan
                                         zaman aralığı nedeniyle her hangi bir
          net açıklık alanı
                                         değişkendeki adımsal değişme, örneğin
                                         tipik olarak, bir kontrol ayar noktasındaki
açıklık alanı   area, aperture                        adımsal değişme.
          bir güneş kolektörünün içerisinden
          odaklanmamış güneş radyasyonunun
                                adım kontrollü  stepped control
          geçtiği maksimum açık alanı
                                         adım kontrollü

açıklık düzlemi  aperture plane
                                adım pistonlu   stepped piston compound compressor
          konsantre hale getirilmemiş güneş
                                birleşik     adım pistonlu bilreşik kompresör
          radyasyonunu alan, kolektörde yada
          üstündeki açık yüzey            kompresör

açıklık      clarify                   adımsal basınç  stepped pressure reduction
getirmek      açıklamak. açıklık getirmek.        düşürme      adımsal basınç düşürme
353

   adımsal kontrol  step control                            miktarı.
            adımsal kontrol;
                                    adsal hava     nominal size of an air terminal device
   adımsal kontrol  step controller                 terminal birimi   bir hava terminalinin adsal büyüklüğü
   edici       adımsal kontrol edici;bağlı değişkendeki    uzunluğu
            değişmeleri sınırlayan kontrol
                                    adsal ısı çıktısı  rated heat output
   adres       address                               geçerli bir test göre çalıştırılması halinde
            bir mesajın kaynağının veya varacağı                elde edilen ısıl çıktı
            yerin kodlanmış temsili yeri
                                    adsal indirim    nominal discount rate
   adres şeması   address scheme (see addressing                   adsal indirim miktarı
            system)                     miktarı
            bilgisayar şebekesinde adresleme sistemi
                                    adsal kanal ve   nominal size of a duct and fitting
            addressing system (see address         fiting uzunluğu   bir kanal veya fitingin adsal uzunluğu
   adresleme
   sistemi      scheme)
            adresleme sistemi(bilgisayar)          adsal kapasite   nominal capacity
                                              adsal kapasite; bir termostatik
   adreslenebilir  addressable                             ekspansiyon valfinin üreticisi tarafından
            çevresinden bağımsız olarak                     bildirilen ve ARI 750 test koşullarına
            tanımlanabilen ve işlemlenebilen çokluk               dayanan kapasitesi. .
            örneğin RAM'e ait her byte kalandan
            bağımsız olarak okunabilir ve üzerine      adsal kapasite   rated capacity
            yazılabilir olduğundan RAM                     hesaplanmış ve test edilerek belirlenmiş
            adreslenebilir bir birimdir.                    kapasite

   adsal basınç   nominal pressure                adsal lamba     rated lamp wattage
            adsal basınç                  gücü        lambaların sınıflandırılmış gücü

   adsal çap     nominal diameter                adsal lamba     rated lamp lumens
            adsal çap                              lambaların sınıflandırılmış aydınlatma
                                    lümeni
                                              şiddeti
   adsal değer    marked (nameplate) rating
            adsal değer; makine yada motorun                  nominal cost
                                    adsal maliyet
            üzerindeki değer                          adsal maliyet

   adsal esnek    nominal length of a flexible duct        adsal motor     rated motor power
   kanalın adsal   esnek kanal adsal uzunluğu                     test edilmiş motor gücü
                                    gücü
   uzunluğu
                                    adsal plaka     nameplate input rating
   adsal filtre   nominal filter medium face velocity                 Birimin plakasında yazılı olan
                                    girdi
   ortamı adsal   filtre elemanı adsal yüzey hızı                   maksimum saatlik Btu girdi miktarı.
                                    değerlemesi
   yüz hızı
                                    adsal rijit kanal  nominal length of a rigid duct
   adsal frekans   rated frequency                           rijit kanal adsal uzunluğu
                                    adsal uzunluğu
            ekipmanın adsal plakasında Hz olarak
            belirtilen frekans değeri.
                                    adsal sıcaklık   nominal temperature difference
                                    farkı        adsal sıcaklık farkı
   adsal gerilim   rated voltage
            ekipmanın adsal plakası üzerinde Volt
            olarak gösterilen voltaj.            adsal soğutma    nominal cooling capacity
                                    kapasitesi     adsal soğutma kapasitesi
   adsal girdi    rated input
            ANSI/ASHRAE Standard 1461998          adsal soğutma    nominal cooling capacity or nominal
            tarafından belirlenen ve üretici tarafından   kapasitesi veya   specific cooling capacity
            verilen, bir havuz ısıtıcısının enerji               adsal soğutma kapasitesi yada adsal
                                    adsal özgül
            kullanım kapasitesi                         özgül soğutma kapasitesi
                                    soğutma
            nominal air volume flow rate          kapasitesi
   adsal hava
   debisi      adsal hava akış miktarı;
                                    adsal soğutma    nominal cooling water flow rate
                                    kulesi debisi    adsal soğutma suyu akış miktarı
   adsal hava    rated airflow
   debisi      bir aracın ANSI/ASHRAE Standard
            52.21999 Bölüm 8’de açıklandığı şekilde     adsal son      rated final resistance
            test edilerek üreticisi tarafından belirtilen  direnç.       genellikle üreticisi tarafından önerilen,
            cfm ( m3/s) olarak akış miktarı.                  inSS (Pa) olarak ifade edilen aracın
                                              değiştirilmesini veya yenilenmesini
            rated airflow rate                         gerektiren maksimum basınç kaybı.
   adsal hava
   miktarı      bir aracın ANSI/ASHRAE Standard
            52.21999 Bölüm 8’de açıklandığı şekilde     adsal yalıtım R-  rated R-value of insulation
            test edilmesiyle, üreticisi tarafından     değeri       bir yalıtımın tek başına, üreticisi
            belirtilen cfm ( m3/s) olarak akış                 tarafından 75°F(24°C) ’de belirtilen ve
                                                              354

         h·ft2·°F/Btu olarak verilen ısıl direnci;            çıkartılması olmaksızın yapılan ve iç
                                         enerjinin sadece üzerine uygulanan iş
adsal zaman    nominal time constant                      kadar arttığı sıkıştırma süreci; adyabatik
         adsal zaman sabiti;bir mahal yada binada            sıkıştırma
sabiti
         iç mahal hacminin, birim zamanda
         sağlanan taze hava miktarına bölümü;     adyabatik süreç  adiabatic process
                                         (1) gerçekleştirilmesi sırasında sisteme
adsorbe eden   adsorbent                            ısı eklenmeyen ve sistemden ısı
         molekülleri arasında bir gaz yada sıvının            çıkartılmayan termodinamik süreç,
         moleküllerini tutma özelliği olan madde             adyabatik durum değiştirme. (2) soğutma
                                         çevriminde akışkan kontrol elemanı
         adsorber                            içerisinde gerçeklenen, ısı ve iş alış-
adsorbe edici                                   verişinin olmadığı işlem
         adsorbe edici herhangi bir madde

         adsorbate                   adyabatik üs   adiabatic exponent
adsorbe edilen                                  PVk =sabit eşitliğinde, bir adyabatik
madde       adsorbe edici bir madde molekülleri
         tarafından tutulan madde                    değişimi temsil eden k sabiti (k, sabit
                                         basınçtaki özgül ısının sabit hacimdeki
                                         özgül ısıya oranıdır)
adsorbe etme   adsorption
         (1) bir yüzey üzerinde kimyasal, fiziksel
         veya her iki yolla akışkan moleküllerinin   adyabatik     adiabatic efficiency
         yoğunlaştırılma süreci. (2) bir maddenin   verim       ısı kayıp ve kazançları temelinde
         kimyasal veya fiziksel değişikliğe               hesaplanan iş verimi
         uğramaksızın, atmosferde yada gaz
         karışımlarındaki bir yada daha fazla     aerobik mikro   aerobic microbes
         maddeyi çekmesi                organizma     oksijenin varlığına bağımlı bir
                                         metabolizmaya sahip olan ve yaşamlarını
         adsorption hygrometer                      sürdürmek için oksijenin bulunmasına
adsorpsiyon                                    gerek gösteren mikro
nem-ölçeri    içerdiği adsorbe edici bir madde yoluyla
         havadaki su buharını tutan ve gravimetrik            organizmalar,mikroplar
         yoldan nemliliği belirleyen nem-ölçer
                                aerodinamik    aerodynamic
         resorption type refrigerating system              hava veya diğer gazların hareket
adsorpsiyon
         adsorpsiyon çevrimi ile çalışan soğutma             yasalarıyla uğraşan bilim dalı.
türü soğutma
sistemi      makinesi
                                aerodinamik    aerodynamic excitation
                                baskı       bir fanın kanadı üzerine etkiyen ve hava
adyabatik     adiabatic                            akışındaki uyumsuzluklar nedeniyle
         çevreyle ısı ve iş alış verişi olmaksızın            zaman içerisinde değişen yükler; zaman
                                         içerisinde sabit kalan, hava akışının
adyabatik     adiabatic saturation                      yersel eşitsizlikleri, fan dönme hızının
doyma       dışarıyla ısı alış verişi olmaksızın suyu            tam katları olan frekanslardaki harmonik
         hava içerisine buharlaştırma; hava ve              çalkantıları artırır
         suyun duyulur ısısı, havaya karışan
         buharın gizli ısısı haline gelir ve      aerodinamik    aerodynamic diameter
         sıcaklıklar düşerek eşitlenir.                 düzensiz şekillere sahip havadaki
                                çap
                                         parçacıkların büyüklüğünü ifade eden
adyabatik     adiabatic saturation temperature                idealize edilmiş küresel yarı çap
doyma sıcaklığı  dışarıyla ısı alış verişi olmaksızın suyun
         hava içerisine buharlaştığı sıcaklık ; hava  aerodinamik    airfoil fan
         ve suyun duyulur ısısı, havaya karışan             aerodinamik kanatlara sahip fan
                                fan
         buharın gizli ısısı haline gelir ve
         sıcaklıklar düşerek eşitlenir.
                                aerogel      aerogel
                                         içerisindeki sıvı bileşenin gazla yer
adyabatik     adiabatic expansion
                                         değiştirdiği gel'den üretilen düşük
genişleme     gerçekleşmesi sırasında çevre ile ısı alış
                                         yoğunluktaki katı madde.Bu sürecin
         verişinin olmadığı süreç (proses);
                                         sonucunda sonderecede düşük
                                         yoğunluklu bir madde elde edilir ve
adyabatik hal   adiabatic change of state                    yalıtım amaçlı kullanılır.
değişimi     bir maddenin çevreyle ısı ve iş değişimi
         olmaksızın durum değiştirmesi;
                                aerosol      aerosol
         adyabatik durum değiştirme
                                         havada asılı halde bulunan duman,sis ve
                                         sigara dumanı gibi katı yada sıvı küçük
adyabatik     adiabatic mixing                        parçacıklar; bu parçacıkların
karıştırma    birden fazla akışkan akımının genellikle            büyüklükleri birkaç mikrometre’den(eski
         adyabatik olarak varsayılan karışması              mikron) 0.01 mikrometreye kadar
                                         değişir.
adyabatik     adiabatic lapse rate
sıcaklık     atmosferik hava tabakalarında         aerosol      aerosol particle
değişme değeri  yükseklikle sıcaklığın negatif değişme             havada asılı halde bulunan duman,sis ve
                                parçacığı
         miktarı; yükseklikle sıcaklığın azalma             sigara dumanı gibi katı yada sıvı küçük
         miktarı                             parçacıklar; bu parçacıkların
                                         büyüklükleri birkaç micrometreden(eski
adyabatik     adiabatic compression                      mikron) 0.01 mikrometreye kadar değişir
sıkıştırma    havaya herhangi bir ısı eklenmesi ve
355

   ağır metal     heavy metal                  akı [fluks]    exitance
             özgül ağırlıkları 4.0'den büyük olan              flux' veya 'irradiance' yerine kullanılan
             bakır,bizmut gibi elementler grubu               terim; bir büyüklüğün birim alandan
                                             zaman biriminde geçen miktarı; akı;fluks
   ağırlık      weight
             ağırlık; cismin kütlesi ile yer çekimi    akıllı bina    intelligent building
             ivesinin çarpımı; G=mg                      mekanik, elektriksel, ve asansör
                                             sistemlerini; yangın ve güvenlik
   ağırlık merkezi  centre of gravity                        sistemlerini kontrol etmek,tam bir bina
             ağırlık merkezi;bir çok pratik amaç için            otomasyonu sağlamak üzere sayısal
             bir sistemin kütlesel elemanlarının               kontrol sistemleri tarafından kontrol
             toplandığı varsayılabilen merkezi nokta             edilen bina;

   ağırlık olarak   part by weight                akım       current
   kısım       ağırlık olarak kısım                      bir boru veya elektrik devresinden
                                             gerçeklenen akış; akım.

   ağırlık      weight loaded valve
                                    akım       stream
   yüklemeli vana   ağırlık yüklemeli vana
                                             akım. dere. çay. ırmak. cereyan. gidiş.
                                             akmak. sel gibi akmak.
   ağırlık yüzdesi  percentage by weight
             ağırlık yüzdesi; ağırlık olarak yüzde     akım bölücü (   stream splitter (water cooler)
                                    su soğutucu)   yüzde olarak su bölünmesi yaratan test
   ağırlıklı pik   dominant peak                          cihazı.
             ağırlıklı pik; en fazla rastlanan pik değer
                                    akım bölücü    splitter damper
   ağırlıklı rüzgar  prevailing wind direction           damper      akım bölücü damper
   yönü        ağırlıklı rüzgar yönü; bir bölgede
             rüzgarın daha çok geldiği yön
                                    akım hesabı    calculation of current
                                             akım hesabı
   ağız yoluyla    ingestion
   beslenme      maddeleri(besin) ağız yoluyla alınması
                                    akım kapasitesi  current capacity
                                             bir iletkenin akım taşıma kapasitesi;
   ahşap       wood                              ısınma nedeniyle ergime olmaksızın
             ahşap;odun;                           taşıyabileceği maksimum akım miktarı

   ahşap duvar    baseboard (USA)                akım şeması    flow chart
   çıta        bir iç duvarın döşemeyle birleştiği yerde            bir karar verme sürecinde aşamalar
             uygulanan plastik veya ahşap çıta                arasındaki ilişkiyi gösteren akış şeması

   ahşap kasalı    wood framed wall
   duvar       ahşap kasalı duvar              akım şeması    flow diagram
                                             akış sırasında boru çaplarına ve debiye
             wood framed door                        göre basınç düşümlerini gösteren
   ahşap kasalı
             ahşap kasalı kapı                        diyagram
   kapı

   ahşap yünü     wood wool                            current intensity (amperage)
                                    akım şiddeti
             ısı yalıtımında kullanılan ahşap talaşı,            akım şiddeti
                                    (amperaj)
   Aitkin       Aitkin nuclei
             yarı çapı 0.1 mikrondan küçük olan      akım taşıma    ampacity
   çekirdeği                                     bir elektrik kablosunun aşırı ısınma
             aerosol                    yeteneği
                                             olmaksızın güvenle akım taşıma
                                             yeteneği. eskiden akım kapasitesi için
   Ak değeri     Ak value                            kullanılan terim.
             bir hava terminalinin etkin alanı, ölçülen
             hava akış miktarının (hacimsel debi)
             belirli bir ölçme aracıyla önceden      akım trafosu   current transformers
             belirlenen biçimde ölçülmesinden elde              bir ölçme ekipmanında bulunan ve ölçer
             edilen hız değerine bölümüne eşittir              aralığının ötesinde akımların geçmesine
                                             izin veren transformatör.
   Ak faktörü     Ak factor
             bir hava terminalinin etkin alanı, ölçülen  akım tüketim   calculation of current consumption
             hava akış miktarının (hacimsel debi)     hesabı      akım tüketiminin hesaplanması
             belirli bir ölçme aracıyla önceden
             belirlenen biçimde ölçülmesinden elde     akım tüketimi   consumption of current
             edilen hız değerine bölümüne eşittir              bir elektrikli aracın çalışırken tükettiği
                                             yada çektiği akım
   akı        flux
             belirli bir alandan (çoğu zaman akışa dik   akış (akım)    flow (noun)
             olan birim alan) birim zamanda akan               akış;akma; sıvının yer değiştirmesi;
             aynı niceliğin miktarı;(örneğin, akışkanın           akıntı;bir akışkanın, boru,kanal, yada
             kütlesi yada hacmi, elektromanyetik               açıklıklardan sürekli hareketi.
             enerji, yada parçacık sayısı.)
                                                                356

akış alanı     flow area                           sıcaklığında, kilogram /saniye olarak
           boru demetlerine sahip bir ısı                ifade edilir;
          eşanjöründe, dıştaki akışkan tarafından
          etkin biçimde taranan kesit .(eşanjörde bu
          kesit bir noktadan diğerine değişir)     akış katsayısı  flow coefficient
                                          akış katsayısı; bir orifisten gerçeklenen
                                         akımda basınç düşümü ile debi
akış alanı,     flow area, flexible duct                   arasındaki ilişkileri belirleyen katsayı
esnek kanal     üretici tarafından verilen iç boyutlar
          kullanılarak hesaplanır.           akış kontrol   flow rate control device
                                 cihazı      soğutma devrelerinde soğutkanın debi ve
                                         basıncını kontrol edip sıvı soğutkanı
akış alanı, içi   flow area, lined duct                     evaporatöre gönderen eleman; akış
kaplı kanal     çıplak kanal kesit alanında, kaplama             kontrol elemanı;
          malzemesi kesit alanını çıkartarak
          bulunan kanal akış alanı; çıplak kanal iç
          boyutlarından hesaplanır; tamamen      akış kontrol   flow control valve
          kaplanmış kanallar için, nominal alan    vanası      akışın debisini kontrol eden vana; akış
                                         kontrol vanası

akış alanı, rijit  flow area, rigid duct esnek olmayan
kanal        malzemeden yapılmış kanallarda havanın    akış kontrolü  flow control
          geçtiği net alan                        akış kontrolü; bir borudaki akışın
                                         yön,basınç ve debi bakımından kontrol
                                         edilmesi; bu tür kontrolleri sağlayan
akış        flow equaliser                        eleman
dengeleyicisi    akış dengeleyici;bir gaz veya hava
          akımında daha üniform bir akış sağlayan
          eleman                    akış memesi   flow nozzle
                                         özellikle basınç düşümüne göre debi
                                         ölçmelerinde akışın geçtiği küçük delik
akış direnci    resistance to flow                      içeren parça;nozul
          bir sıvı veya gaz akımında akışa karşı
          malzemenin gösterdiği direnç.
                                 akış miktarı   quantity of flow
akış duyargası   flow sensor                          akışın belirli bir kesitten birim zamanda
          üzerinden geçen akışkan hacmiyle ilgili            geçen miktarı; suyun debisi
          bir işaret (çıktı) gönderme yeteneğindeki
          duyarga (algıla yıcı)            akış miktarı   rate of flow
                                         akış miktarı; debi

akış dürenci    flow resistance               akış       flow rate
          akışa karşı borunun gösterdiği sürtünme   miktarı(debi)  birim zamandaki akış miktarı; belirli bir
          direnci                            düzlemi geçmek üzere hareket eden
                                         birim zamandaki akışkan hacmi olup, QV
akış düzenleme   flow regulating valve                     ile gösterilir ve cfm ( m3/s) olarak ifade
vanası       akış düzenleme vanası;                    edilir;


akış göstergesi   flow indicator                akış ölçümü   flow measurement
          borudaki akışın görsel olarak izlenmesini           akışkan akışında basınç.,debi,basınç
          sağlayan akış göstergesi; gözetleme camı           düşümü, sıcaklık gibi ölçümler


akış hızı      flow velocity                akış örneği   flow pattern
          bir boru, kanal yada bir orifiste akan            laminer,geçiş ve türbülanslı akış
          akışkanın hızı (yerel veya ortalama)             örneklerinden her biri


akış hızı      velocity of flow               akış sıcaklığı  flow temperature
          akış hızı; bir akış kütlesinin birim             akış sırasında akışkanın sahip bulunduğu
          zamanda aldığı yol                      sıcaklık; akış sıcaklığı

akış işi      flow work
           sistemin dışındaki bir yerde, sisteme    akış üssü    flow exponent
          akışkan girmesine neden olacak bir              sıvı akış rejimini belirleyen ifadelerdeki
          pompalama ortaya çıktığı için,sistem             akış üssü
          sınırlarından yada sınırlarına taşınan
          enerji;
                                 akış       flow guide vanes
                                 yönlendirme   bir kanalda akışa yön vermek üzere
akış kapasitesi   flow capacity belirli bir soğutkanın, bir  kanatları    özellikle dirsek elemanlarında bulunan
          kurutucu arasından belirli bir basınç             kanatlar
          düşümü altında verdiği akış miktarı(
          debi); akış kapasitesi, 110°F (43°C) sıvı
357

   akış yönü     flow direction                aksonometrik    axonometric drawing
            akış yönü;                  resim       aksonometrik perspektif resim

                                   aktarım      decanting device
   akışı kesmek   stop up                             aktarma bir kaptan diğerine boşaltma
                                   cihazı(sıvı)
            bir kaçağı tamamen durdurmak; tapa               cihazı
            takmak; akışı yada sızıntıyı kesmek
                                   aktarma      transfer pump (fuel oil)
   akışkan      fluid                              yakıt aktarım pompası; yakıt tankından
                                   pompası
            akış yeteneğine sahip ve kuvvet                 sıvıyı alarak brülöre getiren ve
            karşısında biçim değiştirebilen sıvı veya            kullanılmayan yakıtı tekrar tanka
            gaz madde                            döndüren yakıt pompası

   akışkan      temperature of flowing fluids        aktarmak      transfer (verb)
   sıcaklığı     akış yönüne dik bir istasyonda, karışım             nakletmek. taşımak. taşınmak. transfer
            ortalama sıcaklığı                       etmek. transfer olmak. taşıt değiştirmek.
                                            aktarma yapmak. devretmek.
   akışkan yatak   fluidized bed
            gözenekli bir distribütör arasından düşük  aktarmak(sıvı)   decant
            hızda gaz yakıt geçirerek bunu katı yakıt            en ağır maddeler çöktükten sonra(katı
            gözeneklerinde depolama temeline                veya diğer bir sıvı) sıvının üst tabakasını
            dayanan yakma işlemi                      çekmek.

   akışkan yataklı  fluidized bed freezer            aktif konfor    active chilled beam
   dondurucu     içerisinde akışkan yataklı iletim yoluyla            tavan düzeyinde yerleştirilen, ısıtma
                                   modülü
            dondurulan malzemelerin iletildiği derin-            ve/veya soğutma amaçlı tasarlanmış
            dondurucu                            aparat; konfor modülü de denilmektedir.

                                   aktif örnekleme  active sampling
   akışkan yataklı  fluidized bed combustion                    aktif numune alma, bir numune alma
   yanma       klasik yakıtlar dışında biyokütle ve              borusu veya bir pompa ile
            kömür de yakılabilen ve katı yakıtlara             değerlendirilecek olan havadan numune
            emdirilmiş gaz yakıtlarla gerçekleştirilen           almayı ifade eder. Borudaki soğurucu
            yanma işlemi                          maddede toplanan inceleme konusu
                                            maddeler analiz için laboratuara
                                            gönderilir.
   akışkanlar    fluid mechanics
   mekaniği     momentum değişimi, akış           aktif sistem    active system
            yönü,turbulans,basınç ve hacim                 kızgınlık-alıcı (desuperheater) ve su
            değişikliklerini içeren akış                  ısıtıcı arasında, değişken yada sabit bir
            (deformasyon) halindeki akışkanların              miktarda içme suyunu pompalamakta
            mekaniği                            kullanılan kombine cihaz

   akkor halde    incandescence                aktif site     active site
            akkor hale gelme; akkor                     bir grup web yayımlama ve birlikte
                                            çalışma cihazı
   akkor lamba    incandescent lamp
            çerisinde filamentin elektrik akımı     aktif soğutma   active cooling
            tarafından akkor hale ısıtılmasıyla               mekanik ısı boruları yada pompaları
            aydınlatma elde edildiği lamba. (                kullanarak bir ısı transfer akışkanını
            Bakınız “reflector lamp”.)                   sirküle etmek yoluyla yapılan ısı
                                            transferi.
   akma noktası   pour point
            önceden belirlenen koşullar altında, bir   aktif takipçi   active tracer gas
            yağın akmaya başladığı en düşük                 bir bina içerisinde hava hareketlerinin
                                   gaz
            sıcaklık.                            ölçülmesinde kullanılan gaz; binaya
                                            küçük bir miktarda gaz verilir ve değişik
   akma sınırı    yield point                           bölümlerde bu gazın derişimi ölçülür.
            bir malzemenin elastik sınırını aşan
            gerilme.bu gerilmenin altında, malzeme    aktifleştirilmiş  activated carbon (USA=charcoal)
            ilk konumuna döner.bu gerilmenin                 kokuları ve diğer buharları
                                   karbon
            üzerinde ise dönmeyecektir.                   emme,soğurma yeteneğinde olan,özel bir
                                            işlemle elde edilmiş,gözenekli bir karbon
   akmak       akmak;                             türü
            flow (verb)
                                   aktifleştirilmiş  activated charcoal
   akronim      acronym                   kömür       daha çok taş-kömüründen üretilmiş
            bir tanım veya ifadedeki sözcüklerin baş            karbon için kullanılan genel terim; aktif
            harflerinden oluşan kısaltma                  karbon

   aksesuar     accessory                  aktive alümina   activated alumina
            bir sistemin işleyişinde olmazsa olmaz             soğutma devrelerinde nem alıcı yada
            nitelikte olmayan fakat kullanımı halinde            kurutucu olarak kullanılan,nem soğurma
            sistemin işlevselliğini iyileştiren               yeteneği olan bir tür aliminyum oksit
            eleman(lar); yardımcı eleman; aksesuar
                                                                358

aktive alümina  activated alumina desiccant                    acoustical comfort
nem tutucu    OSHA ve NIOSH tarafından belirlenmiş,               akustik konfor ; bir mahalde içsel ve
         bir kimyasal zehirli maddenin gözlem,               dışsal ses kaynaklarının ürettiği
         araştırma ve incelenmesini gerektiren               memnuniyet durumunun ölçüsü
         zararlı düzeyleri.
                                 akustik kuvvet  acoustic force
aktive karbon  activated carbon filter                      ses basıncının havadaki toz parçacıkları
filtresi     tutucu ortamı mangal kömüründen                  üzerine etki ettirdiği kuvvet
         üretilen, son derece geniş bir yüzey
         alanına sahip filtre              akustik      acoustic performance
                                 performans    bir bina yada duvarın ses iletimine karşı
aktive karbon  activated charcoal filter                     yeteneğinin ölçüsü; akustik performans
filtresi     Bakınız "activated carbon filter"
                                 akustik pod    acoustic pod
aktive karbon  activated carbon or activated charcoal              hava panjurlarında ses azaltıcı pod
veya aktive   aktifleştirilmiş karbon veya
kömür filtresi  aktifleştirilmiş taş kömürü           akustik
                                 soğuruculuk    acoustic absorptivity
                                          sesi yutma veya soğurma yeteneği; ses
aktivite     activity                             yutuculuk
         farklı moleküllerin yada ideal olmayan
         gaz veya çözeltilerin birbirleriyle
         etkileşiminin ölçüsü; etkinlik; aktivite;    akustik      acoustic muff (muffler)
         aktiflik                    susturucu     ses söndürücü; susturucu


akuastat     aquastat                    akustik      acoustician
         kazan suyunun sıcaklığını kontrol        teknisyeni    akustik düzenlerde bilgili teknisyen
         etmekte kullanılan eleman
                                 akustik      acoustical thermometer
akustik alarm  alarm (acoustic)                termometre    ses hızının bir ortamdaki değerinin
         önceden belirlenen koşullar oluştuğunda              sıcaklığa bağlı olduğu ilkesine göre
         ses yoluyla bildirim veren alarm                 çalışan termometre

akustik     acoustic anemometer               akustik ve/veya  acoustic and/or thermal insulation
anemometre    ilk kez 1970'lerde üretilmiş olan, rüzgar    ısıl yalıtım   ses ve/veya ısı geçişine karşı yapılan
         hızını ve yönünü saptamak üzere ses                yalıtım; ses ve/veya ısı yalıtımı
         dalgalarını kullanan anemometre
                                 akustik yalıtım  acoustic insulation
akustik basınç  acoustic pressure                         sesin iletimini azaltmak yada engellemek
         bir ses dalgasının çevresel basınçta neden            için yapılan yalıtım; ses yalıtımı
         olduğu sapma; pascal ile ölçülür; ses
         basıncı                     akümülatör    accumulator
                                          (1)alçak basınç tarafındaki sıvı soğutkanı
akustik bilimi  acoustics                             depolamada kullanılan kap;(2) sahip
         (1)ses üretimi,iletimi ve etkileriyle ilgili           olduğu hacim bir soğutma devresindeki
         bilim dalı (2) içerisindeki sesin duyma              darbeleri azaltmakta kullanılan basınçlı
         eylemine ilişkin ses kalitelerini belirleyen           kap, (3) bir pnömatik devrede, bağlı
         oda karakteristiği                        devrelere ortalama bir basınç uygulayan
                                          basınçlı kap
akustik çevre  acoustic environment
         fondaki sesler de dahil olmak üzere bütün    akümülatör    surge tank
         ses ve gürültü kaynaklarının oluşturduğu             sıvı soğutkan dolgusu ile çalışan
         ses düzeyi; ses çevresi                      evapora-törlerde, kompresöre sıvı
                                          soğutkan girişini önlemek için emme
akustik                                      hattı ile kompresör arasında bulunan
Doppler etkisi  acoustical Doppler effect                     tank.
         bir gözlemcinin ses kaynağı ile birlikte
         hareket etmesi durumunda ses          alafranga     water closet (WC)
         frekansının ve dalga boyunun değişmesi     tuvalet      tuvaletlerde kullanılan alafranga tuvalet
                                          apareyi
akustik güç
         acoustic power                 alan       area
         bir ses kaynağı tarafından birim zamanda             alan;yüzey
         yayınan toplam ses enerjisi genellikle
         saniyedeki erg yada watt olarak ifade      alan cihazı    field device
         edilir; ses gücü                         alan cihazları; herhangi bir bina
                                          otomasyon sistemini kendi fiziksel
akustik kaçak                                   çeversine bağlayan ve çevre hakkında
arama      acoustic leak detection                      bilgi sağlayarak daha enerji etkin
         ses dalgaları yoluyla bir boru                  kullanıma olanak veren cihaz
         tesisatındaki kaçak bölgesinin
         belirlenmesi; ses dalgaları ile kaçak      alan faktörü   area factor (AF)
         arama                               (1)besleme havası çıkışındaki akış
                                          miktarını ölçülen akış hızına bölerek
akustik konfor                                   belirlenen ve aydınlatma üzerinde oda
359

            düzenleme biçiminin etkisini                  bir yüzeyden yansıyan güneş
            değerlendirmede kullanılan faktör(AF)             radyasyonunun gelen güneş
                                            radyasyonuna oranı.
   alan örnekleri  area samples
            alan örnekleri;alan numuneleri;       alerjik      allergic reaction
                                  reaksiyon     metabolizmada allerji oluşturan
   alan şebekesi   field network (FN)                       tepkime;allerjik tepkime
            aynı ilgi alanına sahip
            bireyleri(öğrenci,profesyonel vb)      alerjik temas   allergic contact dermatitis
            birbirine bağlayan şebeke;         etkileri      allerji yapan bir madde ile temas eden
                                            derideki etkiler
   alan testi    field test
            bir makine veya sistem kurulduktan     alerjik tepki   allergic response
            sonra yerinde yapılan test                   allerjik tepki; bedenin verdiği alerjik
                                            tepki
   ALARA       as low as reasonably achievable
            (ALARA)                   alev        flame
            kimyada, radyasyona maruz kalma                yanan gaz yada buharın ışık veren
            ölçüsünü ifade etmekte kullanılan terim;            gövdesi;alev.

   alarm       alarm                    alev almaz     fireproof (adj)
             (1) bir çalıştırıcı personelin düzeltici           alev geçirmez( aleve karşı dayanımlı)
            katılımını gerektiren normal olmayan bir
            durum karşısında görsel yada işitsel veya  alev almaz     fireproof (verb)
            her ikisinde verilen ve çalıştırıcıyı    kılmak [haline   alevden korunmak
            uyaran işaret. (2) önceden saptanan bir
            çalışma aralığının altına veya üstüne    getirmek]
            sapmış bulunan basınç,sıcaklık vb gibi
            normal olmayan koşullar; maintainance    alev borulu    boiler, finned tube
            alarm çalıştıran personele bakım      kazan       ısı eşanjörü kanatlı boru içeren kazan
            gerektiği işaretini veren uyarı
                                  alev borulu    fire tube boiler
   alarm bildirimi  alarm annunciation                       duman borulu kazan
                                  kazan
            alarm bildirimi

                                  alev borusu    fire tube
   alarm işareti   alarm signal
                                            duman borusu; kazanlarda içerisinden
            alarm sinyali; alarm bildirimi; bir alarm
                                            duman gazlarının geçtiği dışında suyun
            sisteminin verdiği uyarı bildirimi
                                            bulunduğu boru

   alarm       alarm mechanism
                                  alev düzenleme   flame regulation
   mekanizması    alarm düzeneği;kontrol edilen değişkenin
                                            doğal gaz yakan araçlarda kolay
            önceden belirlenen değerlerin dışında
                                            erişilebilen bir yere yerleştirilen ve alevin
            çıkması ile birlikte uyarı üreten cihazla
                                            istenen boyutlarda ayarlanmasını
            bağlantı kuran düzenek
                                            sağlayan düzenleyici

   alarm noktası   alarm point
                                  alev güvenlik   flame safeguard control
            bir değişkenin normal olmayan çalışma
                                  kontrolü      bir brülörü doğru bir hava temizleme,
            aralığının sınır değeri
                                            tutuşma, normal çalışma ve güvenlik
                                            nedeniyle durdurma gibi bir takım işletim
   alarm rölesi   alarm relay                          sıralamasına koyan kontrol sistemi.
            alarm rölesi
                                  alev iyon     flame ionization detector
   alarm sistemi   alarm system                          alev iyonlaştırma detektörü(FID); gaz
                                  detektörü
            kontrol edilen değişken ile alarm üreten            kromatografisinde kullanılan bir detektör
            cihaz arasında kurulan bağlantıyı
            sağlayan elemanların tümü
                                  alev kararlılığı  flame stability
                                            alevin kararlılık ve sürekliliği
   alarm zili    alarm bell
            alarm zili
                                  alev köprüsü    fire bridge
                                            uzun alevli bir fırında yanma mahalli ile
   alaşım      alloy                             ızgarayı ayıran kısa boylu duvar
            içerisinde en az birisi metal olan ve
            sonuçlanan maddenin metalik özellikler
                                  alev sıcaklığı   flame temperature
            gösterdiği iki yada daha fazla maddenin
                                            alev sıcaklığı, tam yanmanın olduğu
            çözelti yada bileşimi
                                            blgedeki alev sıcaklığı

   alaşımlı çelik  alloy steel pipe
                                  alev söndürme   flame failure device
   boru       çelik alaşımlı boru;çeliğin içerisine bir
                                  cihazı       Doğal gazla çalışan araçlarda(fırın,ocak
            takım alaşım elemanları katılarak elde
                                            vb) alev olduğu sürece besleme solenoid
            edilen malzemeden yapılan boru; alaşımlı
                                            valfini açık tutan, alev görmediğinde
            çelik boru; örneğin paslanmaz çelik
                                            valfi kapatarak gaz akışını kesen araç
            borular

                                  alev türbülansı  flame turbulence
   albedo      albedo
                                            alev turbulansı;
                                                                360

alev yalaması   flame impingement               alıcı BACnet   receiving BACnet® user
          yakıtın yanmasından kaynaklanan alevin    kullanıcısı   bir BACnet cihazından bildirim alan ve
          fırındaki herhangi bir iç yüzeyle temas            gönderen kullanıcı; BACnet®
          etmesi durumunda ortaya çıkan durum.              protokolünü kullanarak sayısal (digital)
                                         iletişimi destekleyen herhangi gerçek
aleve dayanıklı  flame proof aleve dayanıklı; parlama              yada sanal cihaz.kullanıcısı
          yapmayan
                                 alıcı sistem   receptor system
aleve dayanıklı  flame retardant yangının yayılması ve             alıcı sistem
          dağıtımını önleyen, aleve karşı direnimli
          malzemeler                  alkali      alkaline (adj)
                                         suyun pH derecesini 7.0’nin üzerine
alevlenebilir   flammable (adj)                        çıkartan yeterli alkali miktarını içermesi
          yanabilir; parlayabilir;ateş alabilir             durumu

                                 alkali direnci  alkaline resistant
alevlenebilir   flammable atmosphere                      alkali bileşiklere karşı direnimli fiberglas
atmosfer      içerisinde alevlenebilir gazları içeren
          hava yada ortam havası            alkalililik   alkalinity
                                         suda bulunan karbonat,bikarbonat ve
alevlenebilir   flammable refrigerant                     hidrat iyonlarının toplamı olup, diğer
          alevlenebilir soğutkan                     iyonlar olan fosfat yada silikat alkaliliğe
soğutkan
                                         kısmen katılırlar; alkalilik genel olarak
                                         ppm CACO3 olarak ölçülür.
alevlenebilirlik  flammability
          alevlenebilirlik.bir sıvının ısı karşısında  alkol      alcohol
          alevlenmeye başlama eğilimi.                  karbon,hidrojen ve oksijenden oluşan bir
                                         grup organik bileşik. bir dizi hidro
          flammable limits                        karbondan oluşan moleküllerin bir
alevlenebilme                                   hidroksil grubuyla birleşmesinden oluşan
sınırları     alevlenebilme sınırları; bir sıvı yada
          gazın alevlenebildiği en düşük sıcaklık            madde, metanol, etanol, isopropil alkol
                                         gibi.


          inflammable                  alkollü     alcohol thermometer
alevlenmeyen                                   alkol termometresi; içerisindeki sıvı çoğu
          yanmaz; alev almaz; yanmaya direnimli     termometre
                                         zaman renklendirilmiş alkol olan
                                         termometre
alevlenmeyen    non flammable (adj)
          alevlenmeyen; yanmayan;ateş almaz
                                 allerji     allergy
                                         insanların çoğunun normal tepki verdiği
alevlenmez bina  fireproof building material                  maddelere karşı bazı insanların verdiği
malzemesi     yangına ve aleve dayanıklı inşaat               değişik ve duyarlı tepki; allerji; 1906'da
          malzemesi                           Celemens von Pirquet tarafından bu
                                         duruma verilen ad.
alevlenmez     fireproofing
kılma       alev almaz kılma;                       allergens
                                 allerjikler
                                         kendisine karşı duyarlı olan insanlarda
alfa K faktörü   alpha K factor                         allerjik etkiler yapan madde.
          bir hava terminalinin etkin alanı; ölçülen
          akış debisinin, belirli bir ölçme aracıyla  alt patlama   lower explosive limit
          açıklandığı biçimde ölçülmesinden elde    sınırı      düşük maruz kalma sınırı; bir tehlikeli
          edilen hız’a bölümüne eşittir.                 maddenin olumsuz sağlık etkileri
                                         olmaksızın maruz kalınabileceği en
alfanümerik    alphanumeric                          düşük derişim sınırı
          arap sayısal ve latin alfabesindeki
          simgeleri birleştiren terim; alfanümerik   alt akım     downstream
          dizi 0 ile 9 arasındaki sayıları ve A ile Z          bir ölçme aracının, pompanın, vananın ve
          arasındaki harfleri içerir.                  benzeri diğer bir ekipmanın çıkış tarafı.

algılama ölçeği  scales of sensation              alt alevlenme  lower flammability limit (LFL)
          duyumsama ölçeği; bir mahaldeki hava     sınırı      düşük yanabilirlik sınırı; bir yakıtın ısı
          kalitesini duyumsama ölçeği                  uygulanmasıyla yanmaya başladığı en
                                         düşük sıcaklık
algılanan hava   perceived air quality (PAQ)
kalitesi      algılanan hava kalitesi            alt boru     downpipe
                                         aşağı inen boru; bir elemandan alınan
          algorithm                           boşaltım borusu
algoritma
          bir problemin sonlu adımlarla
          çözümünde, iyi tanımlanmış kurallar ve    alt boşaltım   drain down
          süreçler dizisi                        aşağı boşaltmak;güneş kolektörlerinde
                                         önceden belirlenmiş bazı koşullarda
alıcı       receptor                            suyun boşaltıldığı sistemler için
          alıcı                             kullanılır.
361

   alt çekimli     downdraught hood                         alternatif enerji kaynakları
   davlumbaz      aşağı çekimli davlumbaz
                                    alternatif     alternating current (AC) voltage
   alt çekimli     downward combustion              gerilim      alternatif akım gerilimi
   yanma        aşağı çekimli yanma
                                    alternatif     alternate refrigerant
   alt güvenlik    lower confidence limit            soğutkan      ozon yıpranmasına neden olan
             düşük güvenlik sınırı                      kloroflorokarbon soğutkanların yerine
   sınırı
                                              kullanılan soğutkanlar

   alt kontrol     slave controller
                                    altı köşe başlı  hexagonal nut
   elemanı       ana kontrol ediciye bağlı alt-kontrol
                                    cıvata       altı köşe başlı cıvata
             elemanı

   alt master     sub-master controller             altimetre     altimeter
             alt-master kontrol;bir master kontrolden             yer yada deniz seviyesi gibi bir
   kontrol
             işaret alan(sinyal) kontrol                   referanstan olan yüksekliği gösteren araç

   alt merkez     substation                  alt-ölçme     sub-metering (electric)
             elektrik üretim,dağıtımında yüksek                bir enerji şirketinden satın alınan
             gerilimin trafolar yardımıyla düşük               enerjinin, bir mal sahibi tarafından
             gerilime dönüştürüldüğü yer                   ödenmesi durumunda, kiracılar
                                              tarafından tüketilen miktarları her birine
                                              ait sayaçlarla ölçmesi;elektrik kullanan
   alt sıcaklık    under temperature
                                              bir çok cihazdan her birinin tükettiği
   gradyeni      alt sıcaklık gradyeni
                                              elektriği ayrı birer sayaçla ölçme

   alt soğutma     subcooling                  alt-soğutma    heat of sub-cooling
             belirli bir basınçta, sıvının sıcaklığı ile           soğutma sistemlerinde, kondenserden
             kaynama sıcaklığı arasındaki fark; veya
                                    ısısı
                                              çıkan doymuş durumdaki sıvının doyma
             çıkış basıncına karşı gelen doyma                sıcaklığının altında belirli bir değere
             sıcaklığı ile ısı eşanjöründen çıkan sıvı            kadar soğutulması; alt soğutma ısısı
             sıcaklığı arasındaki °F ( °C) olarak fark.
                                    alt-soğutulmuş   sub-cooled liquid
   alt soğutma     supercooling                           belirli bir basınçta doyma sıcaklığının
             bir maddeyi katılaşma olmaksızın donma
                                    sıvı
                                              altındaki bir sıcaklık derecesine kadar
             noktasının altındaki sıcaklığa                  soğutulmuş sıvı.
             soğutulması
                                    alttan akımlı su  underflow water cooling tower
   alt soğutma ısı   subcooling heat rejection                    cebri çekimli fanın plenum odasının
             qs toplam ısı atımından yoğuşma ısı
                                    kulesi
   atımı                                        altına yatay biçimde yerleştirildiği çapraz
             atımının çıkartılması ile elde edilen              akımlı su soğutma kulesi
             değer; soğutkan sıcaklığını doyma
             sıcaklığının altına soğuturken atılan ısı
                                    alttan yukarı   upfeed system
             miktarı
                                    besleme sistemi  bir tesisatta dağıtımın(sıcak su,buhar vb)
                                              kullanım birimine aşağıdan yukarı doğru
   alt soğutucu    subcooler                            yapıldığı system.
             soğutmada kondenserden çıkan sıvıyı
             doyma sıcaklığının altındaki bir sıcaklığa
                                    alttan yukarı   underfeed stoker
             düşürmekte kullanılan soğutucu;
                                    besleyen stoker  alttan yukarı doğru beslemeli stoker
             kondenser yüzeyinin artırılması yada bir
             ısı eşanjörü ile sağlanır.
                                    alümina      alumina
   alt soğutulmuş   specific heat of a subcooled refrigerant             alümina;
   soğutkanın     doyma sıcaklığının altına soğutulmuş
   özgül ısısı     soğutkanın özgül ısı kapasitesi        alüminyum     aluminium foil
                                    folyo       alüminyum folyo

   alt taban      base, bottom
             alt taban                   alüminyum     aluminium fins
                                    kanatlar      serpantin borularının ısı transferi
             substructure                           yüzeyini artırmak amacıyla boruya
   alt yapı
             alt yapı; bir işletme kentsel alanda yol,su           geçirilmiş veya lehimlenmiş alüminyum
             elektrik,kanalizasyon için kullanılan              kanatlar
             terim
                                    alüminyum saç   aluminium sheet
             alternating current (AC)                     alüminyum tabaka saç;
   alternatif akım
             alternatif akım. zaman içerisinde akım
             yönünün değiştiği akım biçimi.        alüminyum     aluminium wool
                                    yünü        alüminyum yünü; sinterleme yoluyla
             alternating current motor                    üretilen alüminyum yünü
   alternatif akım
   motoru       alternatif akımla çalışan elektrik motoru
                                    amonyak      ammonia
                                              kimyasal formülü NH3 olan
   alternatif enerji  alternative energy sources                    renksiz,keskin kokulu, kimyasal madde;
   kaynakları     fosil yakıtların dışındaki, güneş, rüzgar,            suda önemli ölçüde çözünebilen ve geniş
             akar su vb gibi enerji kaynakları;
                                                                362

         kapasiteli soğutma tesislerinde        ana elektrik    main ring
         kullanılan soğutkan(S-717).          tesisatı      bir konutsal elektrik tesisatında prizleri
                                         aydınlatma anahtarlarını ve araçlarını
amonyak     ammonia solution                         taşıyan elektriksel devre
çözeltisi    amonyağın sudaki çözeltisi
                                ana filtre     main filter
                                         ana filtre
amonyak     ammonia refrigerant
soğutkanı    geniş kapasiteli devrelerde kullanılan
         soğutkan olarak amonyak            ana gaz      main gas cock
                                musluğu      ana gaz musluğu
amorf silika   amorphous silica
         doğal olarak ortaya çıkan veya sentetik    ana hat      take-off
         olarak üretilen ve bilinen kristal yapısına  borusundan     ana hat yatay borusu yada kolonlardan
         sahip olmayan silisyum            boru alma     alınan ve sistem içerisindeki yardımcı
                                         devreleri besleyen ayrılma hatları;
                                (branşman)
amortize etme  amortization                           branşmanlar.
         belirli bir süre sonunda miktar düşümü;
         amortize etmek                ana hattı     trunk main
                                         ana hat
amortize etmek  amortize
         amortize etmek                ana hava      main air treatment
                                işlemlemesi    temel hava işlemlemesi
amper      ampere
         1 volt elektromotor kuvvete sahip bir     ana kablo     main cable
         devrede 1 ohm dirençten geçen akım;               ana kablo
         amper; elektriksel akım birimi ;dönen
         bir makinenin nominal gerilim, hız ve
                                ana kanal     main duct
         tork değerlerinde şebekeden çekeceği
                                         diğer zonlara giden kanallara verilecek
         akım
                                         havayı taşıyan ana kanal

ampirik değer  empirical value
                                ana kanal     trunking
         tecrübi, tecrübeye dayanan, deneysel
                                tesisatı      hava kanalı, kanal tesisatı
         değer

ana anahtar   main switch                  ana kolektör    main collector
         ana anahtar;ana şalter                      ana kolektör

ana anahtar   main switch board               ana kolon     rising main
         ana kumanda tablosu; ana şalter tablosu             yataydan giderek yükselen( eğim verilen)
panosu
                                         ana hat borusu

ana besleme   main feeder
                                ana kondens    main condensate
hattı      ana besleme hattı
                                borusu       ana kondens borusu; kondens hatlarının
                                         birleştiği boru
ana besleme   mains supply
hattı      besleme ana hattı; diğer hatlara yapılacak  ana kontaktör   main contactor
         besleme miktarını taşıyan hat                  kendisine bağlı kontaktöleri çalıştıran ana
                                         kontaktör
ana birim yük  base unit power density (Pb)
yoğunluğu    alan faktöründeki düzeltmeden önce,bir    ana kontrol    master controller
         ideal mahallin listelenen alanları/               ana kontrol edici; diğer kontrollerin bağlı
         etkinliklerinde izin verilen maksimum              olduğu temel kontrol birimi
         güç yoğunluğu,W/ft2
                                ana kontrol    main control valve
ana boru     main pipe                            kendisine bağlı vanaları kontrol eden ana
                                vanası
         ana boru; diğer borulara verilecek                kontrol vanası
         akışkanı taşıyan ana boru
                                ana musluk     main cock
ana boşaltma   main drain                            ana musluk
borusu      diğer boşaltma hatlarının kendisine
         bağlandığı ana boşaltma hattı                  main sewer
                                ana pis su
                                borusu       ana pis su borusu
ana brülör    main burner
         temel brülör
                                ana pis su hattı  trunk sewer
                                         kendisine daha küçük çaplı pis su
ana destek    principal support
                                         boruların bağlandığı geniş çaplı ana pis
         ana destek; temel destek elemanı
                                         su borusu

ana devre    main circuit
                                ana sigorta    main fuse
         ana devre
                                         ana sigorta

ana duman    main flue
                                ana sözleşme    main contract
kanalı      ana duman kanalı; değişik ekipmanlardan
                                         ana sözleşme; bir sözleşmenin bütün
         gelen duman kanallarını birleştiren kanal
                                         kısımlarında geçerli olan hususları içeren
363

             sözleşme                   analiz      analysis
                                             analiz; bir maddeyi yada fenomeni, bu
   ana stop vana   main stop valve                         olayı yada fenomeni oluşturan
             ana stop vanası; kapanması ile diğer              parçalarına ayırma; parçalarına ayırarak
             bütün hatlara giden akışkan beslemesini             inceleme
             kesen vana
                                    analiz dönemi   period of analysis
   ana şebeke     voltage main                          analiz dönemi;
   gerilimi      ana şebeke voltajı
                                    analiz edici   analyzer
                                             soğurmalı(absorption) bir soğutma
   ana tank      header tank
                                             sisteminin yüksek basınç tarafında,
             ana tank; genellikle yüksek bir yerde
                                             düzelticiye yada kondensere giren buhar
             bulunan ve suyun sabit bir basınçta
                                             içerisindeki soğutkanın derişimini
             akmasını sağlayan tank
                                             artırmak için kullanılan cihaz

   ana temel     base, foundation
                                    analog      analogue (USA analog)
             ana temel yapısı
                                             girdiyle orantılı çıktı üreten; analog

   ana trafo     main transformer
                                    analog çıktı   analogue output
             ana trafo;
                                             bir diğer değişkeni temsil etmekte
                                             kullanılan sürekli değişken; örneğin
   ana yüklenimci   main contractor                         sıcaklık girdisini temsil eden akım yada
             ana yüklenimci; bir işi ihale yada diğer            gerilim çıktısı,
             bir yöntemle üstlenen ve daha sonra işin
             belirli bölümlerin taşeronlara devreden
                                    analog değer   analogue value
             ana müteahhit
                                             analog değer

   ana yüklenimci   prime contractor
                                    analog girdi   analogue input
             ana müteahhit; ana yüklenimci
                                             analog girdi

   ana zon      main zone,
                                    analog gösterim  analogue indication
             ana zon;temel zon
                                             bir çalıştırma personeline süreçle ilgili
                                             analog değerleri gösteren örneğin bir
   ana,temel     basis                              ölçme aracı, yada bir gösterge aracı
             ana prensip, esas; kaynak, menşe; temel,
             kaide.
                                    analog iletim   analogue transmission
                                             ses,veri,görüntü,sinyal yada video
   ana,temel     main                              bilgilerinin, bir değişkenin değişmesiyle
             (1)değişik kanal yada boru                   orantılı olarak genliği,fazı, yada diğer bir
             branşmanlarından akışı toplayan yada bu             özelliği değişen sürekli bir sinyalle
             branşmanlara akışı dağıtan boru yada              iletimi
             kanal, (2 )pnömatik kontrollere giden
             ayarlanmış basınçlı hava;
                                    analog      analogue display
                                    sergileme     (1)analog (girdiyle orantılı çıktı üreten)
   anahtar      switch                             veri değerlerinin sergilenmesi (2) bir
             anahtar; elektriksel temas sağlayan veya            fiziksel değişkenin sürekli biçimde
             kesen eleman                          sergilenmesi

   anahtar kutusu   switch box                           analogue data
                                    analog veriler
             dağıtım kutusu; elektriksel enrjiyi değişik           genellikle kağıt formunda, haritaları,
             ekipmanlara dağıtan kutu                    istatistik verileri ve basılı hava
                                             fotoğrafını içeren data
   anahtarlama    switching cycle
   çevrimi      anahtarlama çevrimi;                      analogue to digital converter
                                    analog-sayısal
                                    dönüştürücü    analog sinyalleri farklı sayısal işaretlere
   anahtarlama    switching period                        dönüştüren cihaz
   periyodu      anahtarlama süresi
                                    anemostat     register
             analyte                             anemostat;menfez;hava giriş elemanı
   analit
             bir analitik süreç sonunda belirlenen bir
             madde veya kimyasal eleman          aneroid      aneroid barometer
                                    barometre     atmosferik basıncı ölçmede kullanılan
             analytical solution                       araç; herhangi bir sıvı içermez.;temel
   analitik çözelti
             belirli bir parametreler ve sınır koşulları           şekliyle, içinin havası boşaltılmış, ince ve
             dizisi için nedensel sonuçlara sahip bir            yol kıvrımlı bir madensel kapsülden
             gerçeklik modelinin matematiksel                oluşur;
             çözümü
                                    aneroid kapsül  aneroid capsule
             quasi-analytical solution                    metalden ve kısmen vakumlanmış ve
   analitik çözüm
             bilinen bir parametreler dizisi ve sınır            sızdırmazlığı sağlanmış bir yay
             koşullarında, bir gerçeklik modelinin              tarafından gergin ve açık tutulan
             matematiksel çözümü;                      atmosfer yada gaz basıncı ile çekilen ve
                                             genişleyen ince, disk biçimli kadranlı
                                             kapsül
                                                               364

anestezik     anaesthetic (anesthetic USA) gasses              çözelti olan anilin içerisinde yağın
          anestezi amacıyla kullanılan ve bireyde            çözünmeye başladığı minimum sıcaklık
          geçici ve geri getirilebilir bilinç kaybı(
          baygınlık) yaratan gazlar           ankastre    anchor (noun)
                                 eleman     demir, çapa, ankastre tutma yada
anfizem      emphysema, pulmonary                      bağlama elemanı
          anfizem, tıbbi anfizem, doku ve organlar
          arasında hava kalması; solunum         ankastre    anchor (verb)
          güçlüğü,akciğer dokularının yıpranması             demirlemek, sıkıca tutturmak/bağlamak,
                                 yapmak
          gibi sonuçlar yaratır                     sıkıca bağlanmak, çapa, çapa atmak,
                                         tutmak
ani        instantaneous
          ani, birden bire;hemen;ansal          anket formu   questionnaire
                                         soru yada anket formu; belirli konularda
ani buhar     flash steam                          kamusal düşünceyi belirlemek için
          ani buharlaşma buharı; boru hatlarında             uygulanan anket
          akan sıvının, sıvı basıncının, sıvı
          sıcaklığını doyma sıcaklığı yapan değere    anlaşma     agreement
          düşmesi ile aniden buharlaşması                sözleşme; anlaşma; yerine getirilmesi
                                         gereken hususları içeren imzalı belge

ani buharlaşma   flash vaporization               anod      anode
          ani buharlaşma; özellikle soğutma               (1)bir elektrolitik pilde, negatif yüklü
          devrelerinde sıvı soğutkanın sıvı               metal olmayan iyonların kendisine doğru
          hattındaki ani buharlaşması                  hareket ettiği pozitif elektrod; (2)
                                         elektrolitik bir pil yada vakum borusunda
                                         pozitif kutup yada elektrot
ani buharlaşma   flash tank
deposu       bir akışkan akışı sırasında sıcaklığın    anormal     abnormal
          yükselmesi veya basıncın düşmesi                anormal; normal olmayan;
          nedeniyle aniden oluşan buhar bölümünü
          sıvı bölümünden ayırmakta kullanılan              enthalpy
          tank.
                                 antalpi
                                         bir sistemin iç enerjisi ile basınç hacim
                                         çarpımı olan sistem üzerinde yapılan işin
                                         toplamı;h = e + pv; h = antalpi yada
ani ısıl      instantaneous thermal storage capacity             toplam ısı içeriği , e = sistemin iç enerjisi
depolama      ansal ısıl depolama kapasitesi;                p =basınç, ve v = hacim;
kapasitesi
                                 antalpi [ısı  enthalpy (heat content)
ani ısıl verim   efficiency, instantaneous thermal       tutumu]     bir sistemin iç enerjisi ile basınç hacim
          belirli bir zaman aralığında brüt kolektör           çarpımı olan sistem üzerinde yapılan işin
          alanı başına çıkartılan ısı miktarının,aynı          toplamı;h = e + pv; h = antalpi yada
          dönemde kararlı yada yarı kararlı               toplam ısı içeriği , e = sistemin iç enerjisi
          koşullarda kolektörün birim alanına gelen           p =basınç, ve v = hacim;
          toplam radyasyona bölümü
                                 antalpi     enthalpy chart (enthalpy diagram)
ani radyasyon   instantaneous irradiance            diyagramı    antalpi diyagramı; soğutma çevrimini
          bir yüzey üzerinde ölçülen ani radyasyon            gösteren basınç-antalpi
                                         diyagramı;koordinatlardan birisinin
          irradiance, instantaneous                   antalpi olduğu, bir maddenin
ani radyasyon
          Btu/ ( h·ft2) (W/m2) olarak ifade edilen,           özelliklerinin grafik olarak gösterimi
          birim yüzey alan üzerinde birim
          zamandaki güneş radyasyonu.          anten      aerial
                                         anten
ani su ısıtıcısı  instantaneous water heater
          ani su ısıtıcısı; deposu olmayan musluk    anti korozif  anticorrosive paint
          açıldıktan hemen sonra sıcak su vermeye    boya      demir malzeme üzerine havadan
          başlayan ve genellikle duş kafasına              kaynaklanan korozyonu önlemek için
          uygulanan ısıtıcı                       kullanılan boya; astar

ani verim     instantaneous efficiency            anti korozyon  anticorrosive agent
          belirli bir dönemde, bir ısı transfer     katkı      korozyonu önlemek için kullanılan katkı
          akışkanı tarafından çıkartılan brüt
          enerjinin, kararlı hal yada yarı kararlı hal  antibiyotik   antibiotic
          koşullarında bir güneş kolektörünün              bir başka canlı organizmanın gelişimini
          birim alanına gelen güneş radyasyonuna             durduran yada bu organizmayı öldüren
          oranı                             bir canlı organizma tarafından (örneğin
                                         mantar,bakteri) üretilen
ani yanma     spontaneous combustion                     madde.’bactericide’ terimi ile
          kendiliğinden tutşma;kendiliğinden               karşılaştırınız.
          yanmaya başlama
                                 anti-C     anti-C
anilin noktası   aniline point                         "Anti-Contamination" için kullanılan
          seçilmiş hidrokarbonlardan oluşan bir             kısaltma
365

   antifriz çözeltisi  antifreeze solution                        yüksek basınç kademeleri arasındaki
              metanol yada etilen glikol gibi bir aracın            basınç
              soğutma suyuna eklenen yada solar
              sistemde ısı transfer akışkanı olarak     ara durum     intermediate state
              kullanılan sistemi donmaktan koruyan      (hal)       ara hal; geçiş hali
              sıvı bileşik.

                                     ara hacim     interstitial space
   antisifon vana    antisiphon valve
                                               bir binanın iki zon’u, katı yada odası
              sifonlamayı önleyen vana
                                               arasındaki hacim.

   Antoine eşitliği   Antoine’s equations
                                     ara kanal     intermediate duct
              basıncın sıcaklığın bir fonksiyonu
                                               bir çalışma noktası yada kalibre edilmiş
              olduğunu belirten yasa
                                               bir mikrofon tepkisi oluşturan, bir fanın
                                               emme ve basma taraflarına bağlanmış
   antrasit       anthracite                            kanal.
              sert, yoğun, zor parçalanan, temiz, ancak
              yoğun bir alevle yanan ve içerdiği uçucu
                                     ara karar     interim order
              madde miktarı az sabit karbon miktarı
                                               nihai sonuca ilişkin ara karar
              fazla olduğundan çok fazla duman
              vermeyen bir kömür türü; alt ısıl değeri
              12,000/15,000 British Thermal Units/lb     ara kızgınlık   intermediate superheater
              (BTU)’dur.                   alıcı       buhar kazanlarında buharın akış sırasında
                                               yoğuşmasını önlemek üzere yerleştirilen
                                               ara kızdırıcı
   antrasit       anthracite coal
   kömürü        sert, yoğun, zor parçalanan, temiz, ancak
              yoğun bir alevle yanan ve içerdiği uçucu    ara pompalama   intermediate pumping station
              madde miktarı az sabit karbon miktarı     merkezi      ara pompalama istasyonu; ikincil
              fazla olduğundan çok fazla duman                 pompalamanın yapıldığı ara pompalama
              vermeyen bir kömür türü;ısıl değeri                merkezi
              12,000/15,000 British Thermal Units
              (BTU)/lb’dur.                 ara soğutucu    intercooler (interstage cooler)
                                               ara soğutucu; çift kademeli soğutma
   antropi       entropy                              sistemlerinde alçak ve yüksek basınç
              bir maddeye eklenen ısı miktarının                kademeleri arasındaki soğutucu
              bulunduğu mutlak sıcaklığa oranı
              ds=dq/T; istatiksel mekanik bakımından     ara tabaka     intermediate layer
              antropi sistemin olası mikroskopik                ara tabaka
              konfigürasyonlarının sayısını anlatır.
                                     ara tank      buffer tank
   antropi       entropy chart (entropy diagram)                  ara depolama tankı
   diyagramı       (1) sistemde kullanılamayan veya diğer
              tür bir enerjiye çevrilemeyen enerjinin    ara tavan     intermediate ceiling
              ölçüsü (2) koordinatlardan birisinin               bir mahalde,temiz odada kanalların yada
              antropi olduğu, bir maddenin                   ışıkların gizli yerleştirilebilmesi için
              özelliklerinin grafik olarak gösterimi              uygulanan ara tavan

   anyon        anion                     ara yoğuşma    interstitial condensation
              negatif yüklü iyon; örneğin klorit, silikat,           mahaller arası yoğuşma
              sülfat.
                                     ara yüz      interface
   anyon değişimi    base exchange process                       bilgisayarda bir yazılımın sahip olduğu
              anyon değişimi yoluyla alkalilik kaldırma             özellik;bir bilgisayar ile aynı yapıdaki
                                               elemanlar arasında bilgiyi iletmek yada
   aparat        apparatus                             bilgisayardan bilgi almak için yapılan
              ANSI/ASHRAE Standart 402002 de                  arayüz bağlantıları. arayüz
              istenen test odası koşullandırma cihazı ve
              diğer test ve ölçme araçları.         ara zon      buffer zone
                                               ara zon
   aparat çiğ      apparatus dewpoint (ADP)
   noktası        nem almanın olduğu yerlerde serpantinin    araç (cihaz)    device
              etkin yüzey sıcaklığı; bu sıcaklık, % 100             ANSI/ASHR.AE Standard 52.11992
              besleme havasının serpantine temas                içerisinde "device" sözcüğü , özellikle
              etmesi halinde tüm besleme havasının               test altındaki ekipman olmak üzere, genel
              soğuyacağı sıcaklıktır;                      havalandırmada kullanılan bir hava
                                               temizleme ekipmanı anlamına gelir
   aparey (aparat)   fixture
              bir lamba yada lambalar grubunu içeren,    araç altı     underslung refrigerating unit
              konumlandıran, görüşten saklayan ve      soğutma birimi   araç dingiline alttan bağlı soğutma birimi
              ışığı dağıtan eleman. Bu aparat aynı
              zamanda bir ballast gerektirebilen
                                     araç duyarlılığı  instrument sensitivity
              elektrik bağlantılarını da içerir.
                                               ölçme aracının yanıt vereceği en küçük
                                               artımsal değişim.
   ara basınç      intermediate pressure (interstage
              pressure)
                                     arada       interim
              kademeli soğutma sistemlerinde alçak ve
                                                                366

          (zaman) aralik. ara. bosluk. geçici.     arama bilgi     call for tenders
          aradaki.                   servisi       arama ile bilgi alma servisi

aralık       clearance                  araştırma      research
          birbiriyle eş çalışan iki yüzey arasındaki            yeni olayların ışığında, benimsenen
          boşluk; motor ve kompresörlerde piston              sonuçların yeniden gözden geçirilmesine
          üst ölü noktadayken silindir kafası ile             ilişkin deneysel ve kapsamlı kritik
          piston yüzeyi arasındaki uzaklık;                çalışma.

aralık       crackage                   araştırmak     survey
          kapı ve pencere yüzeyleri arasındaki               bakmak. incelemek. dikkatle göz
          açıklıklar, aralıklar.                      gezdirmek. (bir yapiyi) yoklamak.
                                          muayene etmek. durumunu sinamak.
aralık       interval                             teftis etmek.
          aralık. fasıla. mesafe. müddet. zaman. iki
          ses arasındaki perde farkı.antrakt. ara.   arayıcı       detector
          açıklık. meyan. mühlet.                     arayıcı;detektör; genelde soğutma
                                          sistemlerinde soğutkan kaçak noktalarını
aralık       range                              belirlemekte kullanılan elektronik cihaz
          basınç,sıcaklık,akış miktarı (debi) yada
          bilgisayar değerleri gibi değerlerin en   arayıcı borusu   detector tube
          yüksek ve en düşük sınırları arasındaki             detektör borusu
          fark;
                                arayüz       interface standard
aralık (makine)  spacing                             iletişimde iki sistem yada iki ekipman
                                standardı
          iki parça arasındaki aralık; boşluk               parçası arasında bilgi değişimi için, bir
                                          yada daha fazla işlevsel
aralık       clearance samples                        karakteristiği(kod dönüştürme,hat
mastarları     iki yüzey arasındaki aralığı ölçmek üzere            ayırma,protokol) açıklayan standart
          değişik kalınlıklarda hazırlanmış
          mastarlar                  arazi        terrain
                                          arazi, özel bir maksada hizmet eden
aralık oranı    spacing ratio                          arazi; yer, arazi, arsa.
          aralık oranı
                                ardışık olay    eves
aralık parçası   spacing piece                          bir olayı hemen takibeden bir başka olay
          ekipmanlar veya elemanlar arasında
          aralık bırakan parça; aralık parçası     arıza        failure
                                          arıza;hata;yanlışlık
aralıklı      intermittent ignition burner
ateşleyen     aralıklı brülör ateşlemesi;sadece gerekli  arıza bulma     troubleshooting
brülör       olduğunda yada hava fırını çalışırken              soğutma makinalarında arıza saptma
          devrede olan ateşleme sistemi.                  işlemi.

aralıklı brülör  intermittent burner ignition         arıza tepkisi    failure response
ateşlemesi     aralıklı brülör ateşlemesi;sadece gerekli            arıza tepkisi
          olduğunda yada hava fırını çalışırken
          devrede olan ateşleme sistemi.
                                arıza uyarı ışığı  failure warning light
                                          arıza ikaz ışığı
aralıklı buz    batch type ice maker
yapıcı       değişmeli olarak buz yapma (dondurma)
                                arızalı hal     disabled state
          ve toplama çevrimi yapan buz makinesi
                                          arızalı durum; arızalı hal

aralıklı çalışma  intermittent operation
                                aritmetik      mean, arithmetic
          aralıklı çalışma;
                                ortalama      aritmetik ortalama;bir veri dizisindeki
                                          değerler toplamının dizideki eleman
aralıklı görev   intermittent duty                        sayısına bölümü
          aralıklı görev yada işlev; gerekli
          olduğunda devreye giren işlev
                                aritmetik      arithmetic mean temperature
                                ortalama      difference
aralıklı ısıtma  intermittent heating                       belirli bir dönem içerisinde ölçülen hava
          aralıklı ısıtma               sıcaklık farkı
                                          sıcaklıkları toplamının, ölçme sayısına
                                          bölümü ile elde edilen ortalama sıcaklık
aralıklı ısıtma  intermittent heating or cooling
veya soğutma    aralıklı ısıtma yada soğutma         ark         arc
                                          birbirine yakın iki elktrot arasında
aralıklı numune  intermittent sampling                      gerilimin neden olduğu akım atlaması;ark
alma        belirli aralıklarla numune alma
                                ark kaynağı     arc welding
                                          ark kaynağı; elektrotla malzeme arasında
aralıklı proses  batch cycle process
                                          oluşan arkın ergitmesi ile yapılan kaynak
          soğutma ve/veya soğutma işlevlerini
          kararsız yada sürekli olmayan biçimde
          sağlandığı bir çevrim türü;         arka plan      background noise level
                                          gürültü değerlendirilmesinde kullanılan
367

   gürültü düzeyi  fondaki(arka plandaki) gürültü düzeyi;             girmesinden kaynaklanan hastalık;bu
                                            hastalıkta soluma giderek güçleşir ve
            aromatic hydrocarbon                      ölümcül bir sona ulaşabilir.
   aromatik
   hidrokarbon    Tekli (C-C) ve çift(C=C) bağlarla bağlar
            çevresinde 6 simetrik karbon zinciri     asetilen      acetylene
            yapısında karbon ve hidrojen atomları              birbirine üçüz bağla bağlanmış iki karbon
            içeren hidrokarbon.                       ve iki hidrojen atomu içeren en basit
                                            alkin grubu; asetilen
   aromatik içerik  aromatic content
            bir bileşikte yada çözeltideki aromatik   asetilen kaynağı  acetylene welding
            hidrokarbonların yüzdesi                    oksijen ve asetilen gazlarını bir şalomada
                                            birleştirip basınçlarını ayarlayarak yakan
            Archimedes number                        ve bu yolla iki metalin birleştirilmesinde
   Arşimet sayısı
            Arşimet sayısı                         kullanılan kaynak; oksijen kaynağı da
                                            denir
   artan hız     rising velocity
            artan hız; hızın giderek artması       asfalt       asphalt
                                            maden zifti ile kum veya çakıl taşını
                                            karıştırarak yol yapımında kullanılan
   artık gaz     lean gas
                                            malzeme, asfalt; maden zifti; asfalt,
            doğal gaz absorpsiyon işlemlerinden(
                                            asfaltla yapılan yol.
            örneğin doğal gazdan doğal benzin elde
            edilmesi) ve sıvı bileşenlerin
            ayrılmasından sonra kalan doğal gaz     asfiksiyan     simple asphyxiant
                                            solunum güçlüğü yaratmaktan başka bir
                                            sağlık etkisine sahip olmayan gaz
   artmak      increase
            artmak. çoğalmak. yükselmek. artırmak.
            çoğaltmak. artış.              asıl        original
                                            özgün. esasa ait. ilk. yeni. yeni icat
                                            olunmuş. orijinal.
   artmak      rise (verb)
            artmak;yükselmek;
                                   asıl doküman    original document
                                            bir dökümanın aslı
   arz ve talep   supply and demand
            arz ve talep; bir tam rekabet piyasasında
            fiyatların arz ve talep yasasına göre    asılı       suspended
            belirleneceğini ileri süren kuram                asılı; asılı halde; havada veya bir sıvıda
                                            asılı halde bulunma
   asansör      elevator
            yükleri yada insanları yüksek bir düzeye   asılı maddeler   suspended matter (particulates)
            çıkartan araç;asansör                      havada asılı halde bulunan parçacıklar


   asansör      lift (noun) ( USA elevator)         asılı parçacık   suspended particle
            asansör; kaldırıcı; yükselteç                  asılı haldeki parçacık


   asansör boşluğu  elevator shaft                asimetrik     temperature, asymmetry
            içerisinde asansörün çalıştığı bina     sıcaklık      bir siyah panel cismin iki yüzü arasındaki
            boşluğu                             radyatif sıcaklık farkı

            lift ventilation               asit (isim)    acid (noun)
   asansör
            asansör havalandırması                     asit; suda çözündüğü zaman 7.0'den
   havalandırması                                  düşük pH değeri veren kimyasal bileşik

   asbest      asbestos                            acid (adj)
            solunum yoluyla alındığında kansere ve
                                   asit (sıfat)
                                            suda çözündüğü zaman 7.0'den daha
            asbestosis hastalıklarına neden olan, hava           düşük pH veren kimyasal bileşik; asit
            ve su için kirletici kabul edildiği için
            üretim ve inşaat sektörlerinde kullanımı
            sınırlandırılmış olan mineral fiberi.    asit çiğ noktası  acid dew point
                                            asit buharlarının belirli bir basınçta
                                            yoğuşmaya başladığı sıcaklık
   asbest      crocidolite (see asbestos)
            bakınız "asbestos"
                                   asit çiğ noktası  dew point, acid
                                            asit çiğ noktası sıcaklığı; belirli bir
   asbestli beton  asbestos concrete pipe                     basınçta asit buharlarının yoğuşmaya
   boru       asbestli beton boru;                      başladığı sıcaklık derecesi

   asbestli kablo  asbestos cord                asit dumanları   acid fumes
            asbestli kablo; asbestli kordon                 asit dumanları; kimyasal bir işlemde
                                            ortaya çıkan asit buharlar
   asbestli     asbestos packing
   paketleme     asbestli malzemeden yapılmış salmastra;   asit kemirmesi   acid attack
   malzemesi     asbestli conta; asbestli sızdırmazlık              asitlerin metal yüzeylerde neden olduğu
            elemanı                             yıpratma etkisi; asit kemiriciliği

   asbestosis    asbestosis                  asit kurum     acidic smuts
            asbestli fiberlerin solunum yoluyla               baca gazlarında, asit yapıcı maddelerin su
                                                                368

          buharı ile yaptıkları asitlik özelliğindeki            aspirasyon psikrometresi
          is yada kurum
                                 astar kat      prime coat
asit sisi     acid mists                             astar boya vurmak.
          asit dumanları; asit sisi
                                 astım        asthma
asite direnimli  acid resistant                           astım hastalığı
          asite karşı direnimli; asit direnci olan
          metal                     aşağı çekme     downwash, downdraught (USA
                                           downdraft)
asitle temizleme  acid cleaning                           aşağı doğru çekme
          bir metal yüzeyindeki kirlilik ve pasları,
          bu yüzeye asit+su karışımı uygulayarak     aşındıran      abrasive (noun)
          temizlemek                             aşındıran madde yada malzeme

asitlik      acidity                    aşındırıcı     abrasive (adj)
          asitlik; suda çözüldiğünde 7.0'den düşük              aşındırıcı
          pH sayısı veren maddenin sahip olduğu
          özellik                              aggressive (adj)
                                 aşındırıcı
                                           aşındırıcı,kemirici
askı        hanger
          boruların sarsıntı yapmaması ve bel                aggressive gasses
          vermemesi amacıyla duvara veya tavana
                                 aşındırıcı
                                 gazlar       korozyon yapıcı gaz akımları
          tutturulmasında kullanılan eleman.boru
          askısı.
                                 aşındırıcı tozlar  abrasive dusts
          hang up                              aşındırıcı tozlar;
askıya almak
          güçlük. engel. özel sorun. takınak.
          asmak. geciktirmek. telefon kapatmak.     aşındırma      abrasion
          takınak.                              aşındırma, bir madde yüzeyinden temas
                                           ve sürtünme yoluyla parçacıkların
          floating floor                           alınması işlemi;
asma döşeme
          ana döşemenin üzerine yapılan ve arada
          oluşan boşluğun, hava kanalları yada      aşınma       wear and tear
          plenum amacıyla kullanıldığı döşeme      yıpranma      kullanım nedeniyle yaşlanmak ve
                                           eskimeden kaynaklanan yıpranma

asma tavan     false ceiling                 aşırı akım     overcurrent
          aradaki hacmin dağıtım havasının                  aşırı akım
          sirkülasyonunda kullanıldığı, yapısal
          tavanın altında desteklenmiş tavan.      aşırı akım     overcurrent motor protection
          ‘suspended ceiling’ terimi ile         motor        motor aşırı akım koruyucusu
          karşılaştırınız.
                                 koruyucusu
asma tavan     suspended ceiling (hung ceiling)
                                 aşırı basınç    excess pressure
          bir yapısal tavanın altındaki tavan düzeyi
                                           aşırı basınç; gerekenden fazla basınç;
                                           soğutma sistemlerinde evaporatör ve
asma-döşeme    false floor                            kondenser basınçlarının normalden
          orijinal döşemenin üzerine yerleştirilmiş             yüksek olması durumu
          ikincil döşeme; aradaki hacim
          iklimlendirmede, sirkülasyon ve dağıtım
                                 aşırı basınç    overpressure
          havasının dağıtılması ve sirkülasyon
                                           aşırı basınç
          havasının tekrar girişi için kullanılabilir.

                                 aşırı değer     overestimate
aspirasyon     aspiration
                                 biçmek       olduğundan fazla değer biçmek.
          bir akışkanda, akış hızı nedeniyle
                                           abartmak.
          yaratılan emme etkisi ile hareket üretimi;
          aspirasyon
                                 aşırı doyma     over saturate
                                           aşırı doyma(hava)
aspirasyon     aspirated hygrometer
nem-ölçeri     nemliliği ölçmek için hava örneği çeken
          nem-ölçer.                   aşırı doyma     supersaturation
                                           (1)bir buharın bulunduğu basınca karşı
                                           gelen sıcaklığın üzerindeki bir sıcaklıkta
aspirasyon     aspirated psychrometer
                                           ortaya çıkan ileri kararlı denge durumu.
psikrometresi   nemliliği ölçmek için hava örneği çeken
          nem-ölçer.
                                 aşırı doymuş    supersaturated vapour
                                 buhar        süper doygun buhar; bakınız
aspiratör     aspirator
                                           "supersaturated vapor"
          bir mahalle lokal olarak yaratılan basınç
          farkı nedeniyle hava çeken araç; aspiratör
                                 aşırı doymuş    supersaturate (verb)
                                 hale getirmek    bir kimyasal çözeltinin normal basınç ve
Assmann      Assmann psychrometer
                                           sıcaklıkta içerebileceğinden daha derişik
psikrometresi   içerisindeki termometrik elemanların
                                           halde olması
          radyasyondan çok iyi korunduğu özel bir
369

   aşırı doymuş    supersaturated air               ATD yardımcı   complimentary accessories for ATD
   hava        belirli bir basınç ve sıcaklıkta havanın    elemanları    ATD yardımcı elemanları
             normalde taşıyabileceğinden fazla nem
             içermesi durumu
                                    ateş tuğlası   fire brick
                                             ateş tuğlası; alevden etkilenmeyen, aleve
   aşırı ısınma    overheat                             dayanıklı tuğla
             aşırı ısınmak;aşırı ısı
                                    ateşe dayanıklı  refractory lining
   aşırı ısınma    overheating                           ateşe dayanıklı malzeme ile iç yüzeyleri
                                    kaplama
             aşırı ısıtma                           örmek

   aşırı ısınmış   overheated                   ateşe dayanıklı  refractory brickwork
             aşırı ısınmış;                          ateşe dayanıklı tuğla
                                    tuğla
   aşırı       overmodulate
                                    ateşe kömür    stoke (verb)
   modülasyon     aşırı modülasyon
                                    atmak       atese kömür. vb. atmak. canlandirmak.

   aşırı sıcaklık   excess temperature
                                    ateşi       stoking
             aşırı sıcaklık,fazla sıcaklık; evaporatör ve
                                    karıştırmak    ateşi karıştırmak, ateşe kömür atmak;
             kondenserde çeşitli nedenlerle normalden
                                             ateşe kömür atan cihaz, stoke kömür
             yüksek sıcaklıklar
                                             at/besle.

   aşırı soğutma   overcooling
                                    ateşleme     ignition
             aşırı soğutma;
                                             yanmanın başlaması; tutuşma

   aşırı yük     overload
                                    ateşleme     ignition electrode
             soğutma sistemlerinde, elektrik
                                    elektrodu     içten yanmalı motorlarda ateşleme
             motorunun aşırı akım çekmesi ve bu
                                             elektrodu
             nedenle aşırı yüklenmesi durumu.(2)
             böyle bir durumda devreyi açarak sistemi
             durduran koruyucu eleman gereklidir      ateşleme     ignition safety device
                                    güvenlik cihazı  ateşleme güvenlik aracı
   aşırı yük aracı  overload device
             aşırı yüklemeden koruma aracı         ateşleme     ignition source
                                    kaynağı      ateşleme kaynağı; motorlu araçlarda
   aşırı yük     overload capacity                        ateşleme trafosu
   kapasitesi     aşırı yük kapasitesi; bir elektrikli aracın
             aşırı yük taşıma yüzdesi            ateşleme     ignition point
                                    noktası      bir yakıtta yanmanın kendiliğinden
   aşırı yük     overload protection                       başlaması için gerekli en düşük sıcaklık;
   koruması      aşırı yük koruyucusu
                                    ateşleme     ignition temperature (ignition point;
                                    noktası      kindling temperature)
   aşırı yüklemesiz  non overloading fan
                                             bakınız "ignition point"
   fan        aşırı yüklemesiz fan

                                    ateşleme     ignition temperature
   aşırı[fazla]    excess                              bir yakıtta yanmanın kendiliğinden
                                    sıcaklığı
             aşırı,fazla; normalin üstünde;                  başlaması için gerekli en düşük sıcaklık;

   atalet       inertia                    ateşleme     method of firing
             atalet;durgunluk; bir cismin üzerine etki            ateşleme yöntemi(elle,otomatik,aralıklı
                                    yöntemi
             eden bir kuvvet olmadıkça durgun                 vb)
             kalacağını ifade eden yasa
                                    atfetmek     attribute
   atalet darbeleri  inertial impaction                        doğal özellik. nitelik. simge. sembol.
             filtreler kullanılan difüzyon ve                 inanmak. bağlamak. yormak. vermek.
             absorbsiyonla birlikte üçüncü parçacık              atfetmek.
             tutma yöntemi; çarpışma ile tutma
                                    Athermour     Athermour barrier
   atalet etkileri  inertial effects                         radyatif ısının geçişini engelleyen madde
                                    engeli
             atalet etkileri;                         yada hacim

   atalet       inertial deposition              atık       effluent
   parçacıkları    filtrelerle toplanan parçacıklar                 bir atık su yada pis su işlemleme
                                             tesisinden, bir pis su borusundan, bir
   atalet tabanları  inertia bases                          endüstriyel tesisten işlenmiş yada
             çalışırken titreşim yapan bir makine veya            işlenmemiş olarak çıkan pis su içeriği.
             elemanın üzerine yerleştirildiği yüksek
             atalete sahip alt tablalar           atık       waste (noun)
                                             (1) bir üretim prosesinden kalan
   ataletle ayırıcı  inertial separator                        istenmeyen malzemeler (2) insan yada
             parçacıkların hava akımında                   hayvanların yaşadığı yerlerden çıkan atık
             ayrılmasında atalet ilkesini kullanarak             maddeler
             yapılan ayırma
                                                                370

atık borusu    waste pipe                  işlemlemesi     zehirli olma potansiyelini azaltmak
          sıvı atıkları taşıyan pis su borusu               amacıyla bir yada daha fazla kimyasal,
                                          fiziksel veya biyolojik işlemleme
atık buhar     waste steam                           yapılmış olan atık su
          atık buhar; bir prosesten çıkmış çürük
          buhar                     atık tankı     refuse container
                                          katı atıkların içine atıldığı tank; yada
atık enerji    waste energy                           depo
          atık enerji; örneğin bir bina bacasından
          duman gazlarıyla atmosfere atılan enerji   atık toplamak   drop off (verb)
                                          bireyler tarafından, belirlenen bir
atık enerji    waste energy sources                       toplama merkezine getirilen tekrar
          atık enerji kaynakları; binada atık enerji            kullanıma sunulabilen atıkları toplama
kaynakları
          elde edilen bacalar, fırınlar, kondenserler           yöntemi; bu yolla atık toplamak
          gibi kaynaklar
                                 atık toplanma   refuse collecting plant
atık gaz      waste gas                   tesisi       katı atık toplama tesisi;
          atık gaz; duman gazı; bacadan atılan gaz
          karışımı                   atık yeri     disposal
                                          zehirli,radyoaktif atıkların; yasaklanmış
atık gaz analizi  waste gas analysis                        haşarat ilaçları ve kimyasalların, veya
          duman gazı analizi                        kazara ortaya çıkmış tehlikeli maddelerin
                                          bulunduğu varillerin en son yerleşim
atık gaz bacası  waste gas chimney                        yada yok edilme yeri.
          duman gazı bacası
                                 atıktan üretilen  refuse derived fuel (RDF)
atık gaz borusu  waste gas pipe                yakıt       belediye katı atıklarını(MSW) küçük
          duman gazını bacaya taşıyan boru                 paketler haline getirerek elde edilen
                                          yakıt; bu atıklar içerisinden önce
          waste gas volume                         şişe,cam, plastik gibi yanıcı olmayanlar
atık gaz hacmi
          atık gaz hacmi; duman gazı hacmi                 ayrılır.

          waste gas temperature             atıl gaz      inert gas
atık gaz
          duman gazlarının sıcaklığı                    atıl gaz; (argon, kripton, ksenon ve
sıcaklığı                                      radon)

atık ısı      waste heat                            nuisance dusts
                                 atıl tozlar
          atık ısı; duman gazlarıyla bacadan veya             atıl toz adı da verilen bu tozlar % 1'den
          bir konmdenserden atılan ısı                   düşük kuartz içeren tozlar olup, düşük
                                          silikat içrikleri nedeniyle akciğerlerde
atık ısı geri   waste heat recovery                       çok küçük bir olumsuz etki göstererek
kazanımı      atık ısı geri kazanımı                      kalabilirler.

atık ısı geri   waste heat reclamation district heating    atılan filtre   disposable filter
kazanımlı     atık ısı geri kazanımı ile bölgesel ısıtma            bir gaz temizleme sisteminde dolduktan
                                          sonra atılan filtre
bölgesel ısıtma
                                 atılan hava    disposable air filter
atık ısı kazanı  waste heat boiler
                                 filtresi      kullanıldıktan sonra, tozla dolması
          atık ısı kazanı; atık ısı kullanarak ısıtma
                                          durumunda atılarak yerine yenisinin
          yapan kazan
                                          yerleştirildiği hava filtresi

atık su      effluent water
                                 atılır filtre   filter, disposable
          içerisinde evsel atıkları barındıran atık
                                          kullanıldıktan ve toza doyduktan sonra
          su; bir atık su yada pis su işlemleme
                                          atılan filtre
          tesisinden, bir pis su borusundan, bir
          endüstriyel tesisten işenmiş yada
          işlenmemiş olarak çıkan pis su içeriği.    atım        pulse
                                          çarp, çarpmak, nabız atmak,
                                          bakliyat/vuruş/nabız; umumi eğilim;
atık su      waste water
                                          çarpıntı; i, nabız, nabız atması; nabız,
          konut, çiftlik, iş yeri, ticari işletme,
                                          nabız atışı, titremek, nabız gibi atmak,
          fabrika vb gibi birimlerden yayılan
                                          titreşim, eğilim, bakliyat, çarpmak,
          kullanılmış ve içerisinde çözünmüş veya
          asılı halde kirleticiler içeren su; atık su
                                 atım uzaklığı   throw
                                          çıkış elemanının merkezinden, hava
atık su akım    efflux velocity
                                          akımının sürdürülebilir maksimum
hızı        dışarı akıtılan pis suyun akış hızı
                                          hızının belirlenen bir değere düştüğü
                                          yerdeki karışım havası arasındaki, ft ( m)
atık su      disposal of waste water (sewage)                 olarak ifade edilen T uzaklığı.
boşaltımı     atık su; evsel pis su;
          banyo,çamaşırhane,mutfak ve          atımlı sıcak tel  pulsed hot wire anemometer
          tuvaletlerden çıkan kullanılmış ve atıkları           bünyesinde bir veri işlemleme sistemi,
          içeren su
                                 anemometresi
                                          prob kısmında bir sıcak tel ile çevre
                                          sıcaklığını duyan bir sensorlar ve
atık su      treatment of waste water                     iletişimi sağlayan kablolar içeren
371

            anemometre                          basınç farkı ile geçtiği soğutma kulesi
                                           türü
   atlama etki    snap action mechanism
   mekanizması    aiki konum arasında hızlı geçiş(atlama)   atmosferik nem  atmospheric moisture
            sağlayan mekanizma                      atmosferik havada bulunan nem

   atlama etkili   snap action control             atmosferik    atmospheric cooling tower
   kontrol      iki konum arasında hızlı anahtarlama     soğutma kulesi  atmosfer havasını çekip üfleyerek
            geçişi sağlayan elemanlarla kontrol              soğutma yapan klasik soğutma kulesi.

   atlama etkisi   snap action                 atmosferik toz  atmospheric dust
            iki konum arasında hızlı anahtarlama             normal olarak test kanalına beslenen
            geçişi etkisi                         hava içerisinde bulunan parçacık halinde
                                           maddeler.
   atmak       waste (verb)
            atmak                    atmosferik toz  atmospheric dust concentration
                                   derişimi     belirli bir yerdeki havanın birim
   atmak(sigorta)  blow                             hacminde ölçülen toz miktarı; atmosferik
                                           toz derişimi
   atmosfer     atmosphere
            yer küreyi çevreleyen gazları içeren hava  atmosferik toz  atmospheric dust spot efficiency
            katmanları; atmosfer             nokta verimi   test edilen filtrenin içerisinden geçirilen
                                           hava örneğindeki kirlilikler yönünden
                                           filtre etkinliğini ölçmek için filtrenin
   atmosfere açma  venting
                                           giriş ve çıkışındaki kirliliği karşılaştıran
            havalık yapma; bir cihazı atmosfere
                                           yöntem.
            açma; cihazın atmosferik bağlantısını
            kurma
                                   atom       atom
                                           (1) Web'de yazı yazmak ve bilgileri
   atmosferik    atmospheric (adj)
                                           okumak için standart format;(2) bir
            atmosferle ilgili;atmosfere ait
                                           elementin, kendisi ile aynı kimyasal
                                           özelliklere sahip en küçük parçası
   atmosferik    atmospheric pressure
   basınç      atmosfer basıncı.deniz düzeyinde 760
                                   atom ağırlığı  atomic weight
            mm hg.ve 1,0336 kg/cm2
                                           atom ağırlığı; bir elementin belirli bir
                                           çevrede bulunan bütün izotoplarının
   atmosferik    atmospheric burner                      atomik kütlelerinin ortalama değeri
   brülör      gaz yada gaz-hava karışımının yanma
            bölgesine atmosferik bölgesine nihai
                                   atom numarası  atomic number
            taşınımı için kullanılan cihaz
                                           bir element atomunun çekirdeğinde
                                           bulunan proton sayısı; atom numarası
   atmosferik    atmospheric freeze drying
   donmuş      vakum altında değil, atmosferik basınçta
                                   atomik      atomic absorption
   kurutma      son derecede kuru havayı üründen hızlı
                                   soğurma     bir atomun bir yörüngeden diğerine
            biçimde geçirerek yapılan kurutma
                                           atlamak için bu yörüngenin enerji
                                           düzeyine erişmek için emdiği enerji
   atmosferik    atmospheric stability
   kararlılık    yükseklik arrtıkça hava sıcaklığının
                                   atomize edici  atomizer
            değişmesindeki kararlılık; bu değişme
                                           atom gibi küçük parçacıklar haline
            her 1000 ft için yaklaşık 3.5 F olup,
                                           getirme; atomize etme
            günden güne değişir; bu değişim arttıkça
            atmosferik kararlılık azalır
                                   atomize etmek  atomize
                                           atom gibi küçük parçacıklar haline
   atmosferik    atmospheric pollution
                                           getirme; atomize etmek
   kirlenme     yanardağ püskürmeleri gibi doğal
            nedenleri olsa da, genellikle insan eliyle
            yapılan işlemlerden kaynaklanan yan     atomize     atomizing humidifier
            ürünler nedeniyle oluşan atmosferik     nemlendirici   sprey halinde suyu kullanarak, atomize
            kirlenme                           haldeki suyun havaya eklenmesi yoluyla
                                           yapılan nemlendirme
   atmosferik    atmospheric condenser
            dış mahalde yerleştirilmiş kondenser;    atölye      workshop
   kondenser                                    bir konu üzerinde birlikte çalışma;
                                           çalıştay
   atmosferik    atmospheric corrosion
   korozyon     demir temelli malzemelerin atmosferik             shop assembly
                                   atölyede
            oksijenle tepkimeye girerek korozyona             atelyede toplama; bir makineyi(soğutma)
            uğraması; havanın neden olduğu        toplama
                                           atelyede yada imalat yerinde toplama
            korozyon

                                   Avogadro     Avogadro’s Hypothesis
   atmosferik kule  atmospheric tower (natural draught              Eşit basınç ve sıcaklıklarda buılunan
            cooling tower)                hipotezi
                                           gazlar eşit sayıda molekül içerirler
            atmosferik kule(doğal çekimli kule);
            içerisinden hava akımının sağlanması
            için herhangi bir mekanik araç        Avrupa      European Standard (EN)
            kullanılmayan, içerisinden havanın doğal   standardı    Avrupa birliği tarafından, üye ülkelere
                                                                372

          uygulama zorunluğu getiren ve bu        ayarlamak     set (verb)
          ülkelerin kendi ulusal standardını                kurmak;ayarlamak;hazırlamak;
          yürülükten kaldıran standart;AB
          Standardı                   ayarlanabilir   adjustable
                                           ayarlanabilir
Avrupa       European Committee for
standartlar    Standardisation (CEN)             ayarlanabilir   adjustable flow rate
komisyonu     Avrupa birliğindeki üye ülkelerin ulusal             değişken debi; bir pompa yada fanın
                                 debi
          standart kurumlarını bünyesinde toplayan             önceden belirlenen bir değere
          oluşum; Avrupa Birliği Standartlar                ayaralanabilen debisi
          Komitesi
                                 ayarlanabilir   adjustable flow rate air diffuser
ayak        foot                               akış miktarı ayarlanabilen hava difüzörü
                                 debilihava
          ayak; bir IP uzunluk birimi
                                 difüzörü

          foot operated                 ayarlanabilir   adjustable frequency drive (AFD)
ayakla
          ayakla çalıştırılan;              frekanslı tahrik  fan, pompa,ve kompresörlerin dönel
çalıştırılan                                     hızını (devir sayısı) kontrol etmekte
                                           kullanılan elektronik bir araç; hız
                                           değişimi motor devresindeki frekansın
ayar aralığı    adjustment range (scale)                     değiştirilmesiyle sağlanır.
          ayar aralığı; çıktısı ayarlanabilen bir
          cihazın alt ve üst ayar sınırları arasındaki
                                 ayarlanabilir   adjustable pitch fan
          değişim olanağı
                                 hatveli fan    kanatlarının aralığı yada hatvesi
                                           değiştirilebilen fan
ayar aralığı    range of adjustment
          ayarlama aralığı; basınç,sıcaklık gibi
          değişkenlerin kontrolünde kullanılan      ayarlanabilir   adjustable louvre
          elemanın ayar aralığı             ızgara       kanatları ayarlanabilir panjur


ayar basıncı    set pressure                  ayarlanabilir iç  adjusted internal temperature
          ayar basıncı                  sıcaklık      ayarlanabilir dahili sıcaklık

ayar duyarlılığı  setting accuracy                ayarlanabilir   adjustable capillary valve
          ayar duyarlılığı                kılcal botu    ayarlanabilir kılcal vana

ayar farkı     droop                               adjustable grille
                                 ayarlanabilir
          ayar noktası ile gerçek çalışma noktası              hava geçiş kesiti kanatların ayarlanması
          arasındaki farklılık
                                 menfez
                                           yoluyla değiştirilebilen hava menfezi

ayar noktası    set point                   ayarlanabilir   adjusted net sensible capacity
          ayar noktası                            brüt duyulur ısı kapasite-sinden gerçek
                                 net duyulur
                                 kapasite      fan gücünün çıkartılması ile elde edilen
ayar noktası    set point temperature                       kapasite
sıcaklığı     ayar noktası sıcaklığı
                                 ayarlanabilir   adjusted net total capacity
ayar plaka sacı  checker plate sheet              net toplam     brüt toplam kapasite eksi gerçek fan gücü
          ayak kaymaması için üzeri tırtıklı plaka    kapasite

ayar T parçası   regulating tee                 ayarlanabilir   adjustable pattern air diffuser
          ayarlama yada düzenleme 'T' parçası                ayarlanabilir hava örneği veren hava
                                 örnekli hava
                                 difüzörü      difüzörü
ayar topuzu    setting knob
          ayar topuzu;ayar kolu
                                 ayarlanabilir   adjustable air louvre
                                 panjur       ayarlanabilir kanatları olan hava giriş
ayarlama      adjustment                            panjuru
          ayarlama;

                                 ayarlanabilir   adjusting screw
ayarlama      set                                ayarlama vidası; bazı cihazların örneğin
          bir kontrol aracını genellikle sıfır yada   vida
                                           bir ekspansiyon valfin superheat yayını
          boş konumun dışındaki belirli bir                 ayarlamakta kullanılan vida
          konumda yerleştirmek,ikili (binary) bir
          hücreyi “bir” konumuna getirmek
                                 ayarlı       adjusted lighting power
                                 aydınlatma     ayarlanabilir aydınlatma gücü; bir
ayarlama      setting                              dimmer yardımıyla verdiği ışık şiddeti
          ayarlama; ayar                 gücü
                                           ayarlanabilen aydınlatma aracı

ayarlama      regulating cock                          iris damper or valve
          ayarlama yada düzenleme musluğu
                                 ayarlı(iris)
musluğu                              damperi      duyarlı hava akış miktarı ölçümü
                                           yapmakta kullanılan ortasında havanın
ayarlamak     adjust                              geçtiği açıklık dairesel olarak
          ayarlamak                             ayarlanabilen damper
373

   aydınlatma    illuminance                           aydınlatma genel aydınlatmayı içermez.
            bir yüzeyin bir noktasına gelen
            aydınlatma akısının yoğunluğu.         aydınlatmada   heat removal luminaire
                                    ısı atımı    aydınlatma araçlarından yayılan ısının
   aydınlatma    illumination                          tavan düzeyinde toplanarak atılması
            aydınlatma;ışıklandırma
                                    aydınlatmak   illuminate
   aydınlatma    lighting                            aydınlatmak; ışıklandırmak
            doğal yada yapay aydınlatma; essential
            lighting aydınlatılan alanın güvenli ve    aydınlatmak   light (verb)
            verimli biçimde kullanımı için gerekli              yakmak. tutuşturmak. aydınlatmak.
            olan aydınlatma;                        canlandırmak. parlatmak. yanmak

   aydınlatma    lighting tube                 aydınlık     skylight well
   borusu      gün ışığını karanlık alanlara(yer altı             aydınlık’tan tavana kadar olan boşluk.
            istasyonlar) iletmek üzere döşenen
            boru;(bakınız solar pipes,daylight pipes)            skylight
                                    aydınlık
                                    penceresi    yatay düzleme göre 60°’den küçük eğime
   aydınlatma    lighting power budget (LPB)                   sahip bir pencere yüzeyi; diğer pencere,
   gücü bütçesi   watt olarak, iç ve dış alanlar yada               bina çatısına kurulu olsa bile düşey
            etkinlikler için izin verilen aydınlatma            pencere olarak düşünülür
            gücü
                                    ayıormak     disconnect
   aydınlatma    lighting power allowance                    bir elektrik devresindeki iletkenlerin
                                    [özemek]
   gücü toleransı  Bakınız “interiror lighting power                besleme kaynağından ayrılmasını
            allowance” ve “exterior lighting power             sağlayan bir araç yada araç gurubu veya
            allowance”.                           diğer elemanlar

   aydınlatma    lighting power density             ayırıcı     separator
   gücü yoğunluğu  binanın mahal işlevsel sınıflandırmasına            bir sıvı veya gaz akımı içerisinde
            göre birim alan başına maksimum                 tutuklanmış katı ve sıvıların, bir filtre
            aydınlatma gücü.                        (süzgeç) elemanı içeren perde yada
                                            birleştirici kullanılarak akımdan
   aydınlatma    troffer luminaire air terminal device              ayrılmasını sağlayan tank
   menfezli     tavana monte edilen ve aydınlatma
   terminal cihazı  aracıyla birlikte hava terminalini de     ayırıcı filtre  separator filter
            içeren aparat;                          bir sıvı veya gaz akımı içerisinde
                                            tutuklanmış katı ve sıvıların, bir filtre
   aydınlatma    lighting engineering                      (süzgeç) elemanı içeren perde yada
   mühendisliği   aydınlatma mühendisliği                     birleştirici kullanılarak akımdan
                                            ayrılmasını sağlayan tank
   aydınlatma    measurement of illumination
            aydınlatma miktarının ölçülmesi        ayırma      separation
   ölçümü
                                            ayrılma;ayırma; sıvı pis su içerisinden
                                            katı atıkları ayırma
   aydınlatma    lighting system
   sistemi      aydınlatma sistemi;belirli bir işlevi yerine
                                    ayırma [çözme]  disconnection
            getirmek üzere devresi oluşturulan yada
                                            bir elektrik devresinde bağlantıyı kesme;
            kontrol edilen aydınlatma araç grubu.
                                            bağlantı çözme; ayırma

   aydınlatma    heat of light system
                                    ayırma tesisi  separating plant
   sistemi ısısı   aydınlatma sisteminde üreyen ısının
                                            pis suyu işlemlerken içerisindeki katı
            binada mahal ısıtmasında kullanımı
                                            atıkları ayıran tesis

   aydınlatma    intensity of illumination
                                    ayırma verimi  separation efficiency
   şiddeti      aydınlanma şiddeti;
                                            ayırma verimi;

   aydınlatma    lighting installation             aylık ortalama  temperature, mean monthly outdoor
   tesisatı     aydınlatma tesisatı;                      air
                                    dış mahal
                                    sıcaklığı    ortalama aylık dış hava sıcaklığı
   aydınlatma    lighting efficacy (LE)
   verimi      aydınlatma verimi bir aydınlatma                monthly fluctuation
                                    aylık oynama
            aracının verdiği ışık şiddetinin watt              aylık oynamalar; örneğin enerji
            olarak gücüne oranı              (değişme)
                                            tüketiminde aylık değişiklikler

   aydınlatma,    lighting, general                        monthly report
                                    aylık rapor
   genel       genel amaçlı aydınlatma;bir alan                aylık rapor
            içerisinde daha çok eşbiçimli bir
            aydınlatma düzeyi sağlayan aydınlatma.
                                    aynı eksenli   coaxial
                                            aynı eksenli;
   aydınlatma,dek  lighting, decorative
   oratif      dekoratif amaçlı aydınlatma;tamamen
            dekoratif ve estetik bir etki için       aynı eksenli   coaxial cable
            yerleştirilen aydınlatma. Dekoratif      kablo      elektrostatik alanlardan korunma
                                            sağlayan özel üretilmiş tek yada çok
                                                               374

         iletkenli kablo               ayrıntı vermek   detail (verb)
                                         ayrıntılı anlatmak;detayına girmek;
aynı eksenli   coaxial condenser                        projede özellikli bir bölümün ayrıntı
         iç içe geçmiş borulardan oluşan                 resmini çizmek;detaylandırmak
kondenser
         kondenser; içteki borudan soğutkan,
         dıştaki borudan soğutma suyunun aktığı    ayrıntılı     detailed description
         kondenser                  açıklama      bir konu hakkında bütün özellikli
                                         hususları içeren ayrıntılı açıklama
ayrı       separate
         ayrı; ayrık;bağlantısı ve bağımlılığı    ayrıntılı     detailed inspection
         olmayan                   denetim      ayrıntılı denetim;ayrıntılı kontrol

ayrı pis su    separate sewage system            ayrıntılı     detailed specification
sistemi      müstakil pis su sistemi                     ayrıntılı tanımlama; özelliklerini ayrıntılı
                                nitelendirme
                                         biçimde verme
ayrıca      additional
         ek olarak; ilave biçiminde          ayrıntılı tahmin  detailed estimate
                                         ayrıntılı tahmin süreci; ayrıntılı
ayrıca (ek    in addition                           hesaplama
olarak)      ayrıca;ek olarak; ilaveten; ilave
         olarak;….na ek olarak            ayrıntılı     detail design
                                tasarım      ayrıntılı tasarım; projedeki özellikli
ayrık akım    separated flow                         hususlarda ayrıntılı açıklamalar vererek
         ayrılmış akım; diğer bir akımla fiziksel            yapılan tasarım; bir ayrıntının tasarımı
         teması olmayan akım
                                ayrıştırıcı    decompressor
ayrık buz     remote refrigerator                       bilgisayar teknolojisinde veri sıkıştıran
         soğutma grubunu oluşturan                    ve çözen herhangi eleman
dolabı
         kompresör,kondenser ve fan grubunun
         uzakta bir yerde bulunduğu ve        ayrıştırma     decomposition
         soğutkanın borularla soğutucuya                 besinlerin yapısında kimyasal değişimler
         getirildiği soğutucu ekipman                  sonunda ortaya çıkan ayrışma ve
                                         çözünme.
ayrık hızlı    individual quick freezing (IQF)
soğutma      ayrık( bireysel) hızlı dondurma;       azaltım      decrement
                                         azaltım değeri; düşüm miktarı (1)bir
                                         değişkenin değişme miktarı, (2)bazı ikili
ayrık ısı     detached heat station
                                         sistem (binary)bilgisayarlarda bir komut
merkezi      binadan ayrı bir yerde konumlandırılmış
                                         satırının herhangi parçası; buna göre
         kazan dairesi
                                         sayıların bir dizisi

ayrık ısıtma   individual heating
                                azaltma      decrease
         mahallerin ayrık ve kendine özgü
                                         azaltma/azalma, azaltmak, eksiltmek
         ısıtıcılarla ısıtıldığı mahal
                                         gittikçe azalarak; eksilmek, küçülmek,
                                         çekilmek, azalmak; azaltmak, azalmak;
ayrık nizam    detached dwelling                        küçülme;
bina       komşu binalarla birleşik elemanı
         bulunmayan; ayrık-düzen bina(ayrık-
                                azatlım derecesi  degree of attenuation
         nizam)
                                         azaltma derecesi; özellikle sesle ilgili
                                         yalıtımlarda bir yalıtım malzemesinin
ayrık zon     individual zone control                     sağladığı ses azaltım derecesi
kontrolü     ayrık zon kontrolü; her bir zonun
         diğerlerinden bağımsız kontrol edilmesi
                                azatlım faktörü  decrement factor
                                         zamansal gecikme veya azaltım faktörü
ayrılma açısı   collimation angle
         içerisinde kaynaktan gelen radyasyon
                                azeotrop      azeotrope
         ışınlarının kaynak-soğurucu arasında
                                         bir yada da daha fazla soğutkanın bir
         çizilen bir çizgi boyunca hareket ettiği
                                         karışımı olan, sabit basınç altında
         açı
                                         buharlaşma sıcaklığı yada bileşimde
                                         önemli değişiklikler içermeyen soğutkan
ayrılma parçası  take-off piece                         karışımı.
         branşman alma parçası; bir ana borudan
         branşman alma fitingi
                                azeotropik     azeotropic
                                         belirli bir basınçtaki denge buhar ve sıvı
ayrılma-     coefficient of restitution                   bileşimleri aynı olan iki yada daha fazla
yaklaşma     bir çarpışmada(collision) ayrılma hızının            soğutkanın harmanlaması yada karışımı.
katsayısı     yaklaşma hızına oranı
                                azeotropik     azeotropic mixture
ayrıntı      detail                    karışım      belirli bir basınçtaki denge buhar ve sıvı
         ayrıntı. detaylar. ayrıntısıyla uğraşma.            bileşimleri aynı olan iki yada daha fazla
         ayrıntılı plân. özel göreve verme. detay.            soğutkanın harmanlaması yada karışımı.

ayrıntı resmi   detail drawing                azeotropik     azeotropic refrigerant
         projede belirli bie elemanın ayrıntı resmi  karışım      belirli bir basınçtaki denge durumunda,
375

            iki yada daha fazla bileşenin karışımda   baca çekmesi   draught of chimney
            aynı mol-fraksiyonuna sahip olduğu              baca çekmesi;duman gazları ile dış hava
            sıcaklık                           yoğunluğu arasındaki farktan
                                           kaynaklanan çekme etkisi
   azeotropik    azeotropic point
   nokta       bir sıvı karışımının kaynadığı ve sıvı ile  baca damperi   stack damper
            aynı bileşimde buhar üretmeye başladığı            cihaz çalışırken otomatik olarak açma
            nokta                             yapan, cihaz beklemedeyken
                                           kendiliğinden kapanan ve bir çekme
   azeotropik    non azeotropic                        davlumbazı yada barometrik çekme
            “zeotropic” teriminin eşanlamlısı(              düzenleyicinin altakım bölgesine
   olmjayan
            zeotropic, tercih edilen terimdir) .             yerleştirilen araç.

   azeotropik    azeotropic temperature            baca duman    chimney flue
   sıcaklık     bir karışımda belirli bir basınçta denge   borusu      yakıt yakan ekipmanı duman bacasına
            durumunda her bileşenin aynı mol               bağlayan duman borusu
            fraksiyonuna sahip bulunduğu sıcaklık.
                                   baca etkisi   chimney effect
   azeotropike    near azeotropic                        baca etkisi.gazların yoğunluk farkı
            belirli bir uygulamadaki analiz sırasında           nedeni ile oluşan kuvvet etkisiyle
   yakın
            sıcaklık kayması ( glide) önemli bir             boşalması.baca çekmesi
            yanlışlığa neden olmadan ihmal
            edilebilecek kadar küçük olan zeotropik   baca etkisi   stack effect (chimney effect)
            bir karışım ( blend)                     hava veya diğer gazların, bir kapalı
                                           hacim içerisindeki gazların yoğunluğu ile
   azimut açısı   angle of azimuth                       dış havanın yoğunluğu arasındaki farktan
            azimut açısı;                         kaynaklanan düşey hareketi.

   azot       nitrogen                   baca fırçası   flue brush
            soğutma sistemlerinde devrenin                kazanlarda duman borularının
            süpürülüp temizlenmesi için kullanılan            temizlenmesinde kullanılan fırça
            bir inert gaz.azot.

   azot kapasitesi  nitrogen capacity              baca gazındaki  stack solids
            boşaltma basıncının 14.696 psi ( 101.325   katılar     baca gazları içerisindeki katı parçacıklar
            kPa) mutlak olması halinde belirli bir
            giriş basıncında, gerçekleşecek olan, kuru  baca gazları   stack gases
            nitrojen akış miktarına eşdeğer cfm              bir çekme bölücü, çekme davlumbazı
            olarak ifade edilen hacimsel debi.              yada barometrik çekme düzenleyiciye
                                           giren gazların ve havanın karışımı
   azot oksitler   nitrogen oxides
            nitrik asitin oksijenle tepkimesinden    baca kaybı    chimney loss
            oluşan kimyasal madde; atmosferik               bacalarda sürtünme nedeniyle ortaya
            fotokimyasal dumanın temel elemanı              çıkan çekiş kayıpları; baca kayıpları

   azotla      nitrogen purge                baca sıcaklığı  stack temperature
   temizleme     boru tesisatının kaynak,lehim yoluyla             bacadaki duman gazlarının sıcaklığı
            birleştirilirken yada bu işlemden sonra
            azot gazı ile beslenip içerisinde oluşan
                                   baca şapkası   assisted cowl
            gazlardan temizlenmesi işlemi.
                                           bacaların üzerinde yağmur girişini
                                           önleyen başlık
   baca       chimney
            yanma sırasında ortama hava taşıyan,
                                   baca tabanı   chimney base
            aynı zamanda yanma ürünlerinin
                                           özellikle dıştan yapılan bacalardaki geniş
            ortamdan atmosfere atılmasını sağlayan
                                           taban kısmı
            metal yada tuğla inşaat elemanı; baca

                                   baca temizleme  chimney cleaning (sweeping)
   baca       stack
                                           bacada biriken is ve kurumun
            çekme bölücüsünün,çekme
                                           temizlenmesi işlemi
            davlumbazının yada barometrik çekme
            düzenleyicisinin alt akım egzost sistemi
            bölümü,                   baca yoğunluğu  stacking density
                                           ürün çevresinde doğru bir hava
                                           sirkülasyonu sağlayacak hacmin
   baca çekmesi   chimney draught
                                           düşünülmesi ile, bir ürünün istiflenme
            baca çekmesi, baca gazları ile dış mahal
                                           yoğunluğu.
            havasının yoğunluk farkından
            kaynaklanan çekme
                                   Bacharach    Bacharach smoke scale
                                   duman ölçeği   Bacharach duman ölçeği; değişik duman
   baca çekmesi   draft (USA - ventilation terminology)
                                           etkilerini( filtrenin kararması) bir sayı
            bir duman kanalı,baca,ısıtıcı yada
                                           ifade eden ölçek
            mahalden hava veya gazların akışına
            neden olan basınç farkı nedeniyle
            normalden daha fazla gerçekleşen hava    Bacharach    Bacharach number
            akışı                    sayısı      Bacharach sayısı; yayınım yoğunluğunu
                                           bir filtrenin kararma derecesi ile ifade
                                                               376

         eden sayı                            bağlı; bağıl; belirli bir veriye göre

BACnet®      BACnet®                   bağıl        relative roughness
         ısıtma,soğutma ve              pürüzlülük     bağıl pürüzlülük;
         havalandırma,aydınlatma, yangın
         sistemleri ve bunların ilgili
                               bağımlılık     dependence
         ekipmanlarına ilişkin iletişim
                                         bağlılık; biri diğerinin sonucu olan bir
         gereksinimlerini karşılamak üzere
                                         değişmede, değişen ve değiştiren
         yapılandırılmış iletişim şebekesi
                                         arasındaki ilişki

BACnet®      BACnet® device
                               bağımsız hava    independent air cooling
cihazı      BACnet® protokolünü kullanarak
                               soğutma       bağımsız iklimlendirme
         sayısal (digital) iletişimi destekleyen
         herhangi gerçek yada sanal cihaz.
                               bağlam       context
BACnet®      BACnet® user                          bir söz veya davranışa anlam kazandıran
         BACnet® kullanıcısı; bina                    içinde vuku bulduğu şartlar, sözün gelişi;
kullanıcısı
         otomasyonunda BACnet® kullanan
         müşteri                   bağlama       fastening
                                         sıkma,bağlama,tutturma
BACnet® yayın   BACnet® broadcast management
yönetim cihazı  device                   bağlama       jointing compound
         BACnet® protokolünü kullanarak bir     bileşiği      lehim veya kaynakta kullanılan
         altnet(subnet) tarafından yayımlanan              birleştirme alaşımı
         mesajları alan ve bunları bir başka
         altnet'e(subnet) gönderen araç       bağlama pastası   jointing paste
                                         bağlamadan önce bağlantı yüzeylerine
BACS işlev    BACS function list                       oksitlenmeden korunmak amacıyla
listesi      BACS işlev listesi; genelde 48 kolondan             uygulanan pasta
         oluşan ve bina yönetim sistemini
         belirleyen işlevler listesi         bağlama şeridi   fixing tape
                                         bağlama şeridi(teyp);
BACS şebekesi   BACS network (ACnet®)
         BACS şebekesi; Bina Otomasyon ve      bağlama tablası   clamping frame
         Kontrol Sistemleri şebekesi                   bağlama tablası;işlenecek parçanın
                                         bağlandığı tabla
BACS       BACS application programme
uygulama     BACS(Building Automation and Control    bağlamak      connect (verb)
programı     Systems) uygulama programı                   bitiştirmek, iletişim sağlamak,
                                         birleştirmek, devreye sokmak, bağlamak,
                                         bağlanmak, ilgili olmak.
bağ kuvveti    bonding strength
         bağlama dayanımı; moleküller arasındaki
         bağ mukavemeti               bağlamak      fasten
                               [civata]      bağlamak. iliştirmek. tutturmak. (giysi)
                                         ilikleme; sıkmak(cıvata,somun)
bağıl hava hızı  velocity, relative air
         bağıl hava hızı
                               bağlantı      joint
                                          iki ucun,kenarın yada yüzeyin
bağıl       relative ventilation efficiency
                                         birleştirildiği yer;
havalandırma   bağıl havalandırma verimi
verimi                                      linkage
                               bağlantı
                                         bağlantı;
bağıl işık    relative light transmission
geçirgenliği   bir toz nokta örneklem hedefinin ışık              joint ring
                               bağlantı bileziği
         geçirgenliğinin saydam bir standart               flanşlar veya bağlantılar arasında
         malzemeninki ile karşılaştırılması.               kullanılan halka biçimindeki conta

bağıl molekül   relative molecular mass                     connecting pipe
                               bağlantı borusu
kütlesi      bir molekül kütlesinin Karbon 12                bağlantı borusu
         kütlesinin 1/12/sine oranı. Bağıl molekül
         kütlesi sayısal olarak g/mol molekül
         ağırlığına eşitse de,boyutsuzdur.      bağlantı      connecting branch
                               branşmanı      bağlantı branşmanı; bir bağlantı hattından
                                         ayrılan branşman
bağıl nemlilik  relative humidity
         su buharının mol fraksiyonunun aynı
         basınç ve sıcaklıktaki doymuş havanın    bağlantı      tie-bar
         mol fraksiyonuna oranı.           çubuğu       bağlantı çubuğu


bağıl nemlilik  relative humidity control          bağlantı      fitter
kontrolü     bağıl nemin kontrolü; bir mahaldeki bağıl  elemanı       bir makinenn toplanmasında parçaların
         nemin higrometreler ve hava hazırlama              birbirine bağlanmasını sağlayan her
         biriminde nemlendirme yada nem alma               türden bağlantı elemanı
         ekipmanı kullanarak kontrol edilmesi
                               bağlantı flanşı   connecting flange
bağıl olarak   relatively                           boru bağlantılarını yapmakta kullanılan
377

             flanş                     bağlantıyı     break a connection
                                    çözmek       bir bağlantıyı çözmek
   bağlantı      connecting clamp
   kelepçesi     bağlantı kelepçesi              bağlayıcı     connector
                                             elektriksel devreleri birbirine bağlamakta
   bağlantı      joint protection                         kullanılan eleman; bağlayıcı
   koruması      bağlama işlemi sırasında kaynak yada
             lehim bölgesinin oksitlenmeden        bağlayıcı     fastener
             korunması                            bağlayıcı; bağlamakta kullanılan eleman

   bağlantı kutusu  connecting box                bağlayıcı tapası  connector plug
             elektrik motorunda motor sargı uçlarını             elektrik kablolarının içinden geçtiği
             içeren ve dış devreye(şebeke) bağlantının            elektrik soketi
             yapıldığı kutu
                                    bağlı       connected lighting power (CLP)
   bağlantı kutusu  junction manhole               aydınlatma     bir binada elektrik sisteminin çektiği güç;
   gözetleme     bağlantı noktasındaki gözetleme kapağı    gücü        bağlı aydınlatma gücü
   kapağı
                                    bağlı birim    slave unit
   bağlantı      junction box                           ana birime bağlı alt birim
   kutusu(elektrik  içerisinde elektriksel bağlantıların bulun-
   )         duğu metal yada plastik kutu.         bağlı vana     slave valve
                                             bir ana valfin açılmasıyla işlevsellik
             tie-rod                             kazanan vana
   bağlantı mili
             arabalarda rot mili;rot çubuğu
                                    bağlı yük     connected load
             connecting piece                         enerji tüketen bir cihaza bağlı olan ve bu
   bağlantı parçası
             bağlantı parçası;                        cihazın karşılaması gereken yük; bağlı
                                             yük
   bağlantı rot    link rod assembly
             bağlantı rot topluluğu            bakım       maintenance
   topluluğu                                      bir tesis yada makinenin arıza
                                             yapmaksızın çalışma süresini en yüksek
   bağlantı rölesi  connecting relay                         kılmak, duruş zamanlarını azaltmak
             bağlantı rölesi                         amacıyla uygulanan işlemler bütünü;
                                             bakım
   bağlantı      deflection of a joint
   sarkması      bir bağlantının sarkması; çökmesi;sehim    bakım hizmeti   maintenance service
             yapması                             bakım hizmeti; bu hizmeti veren bölüm

   bağlantı sayısı  number of connections             bakım işlemleri  mean operating time between
             bağlantı sayısı                arasında      maintenance (MTBM)
                                    ortalama      iki bakım işlemi arasındaki ortalama
   bağlantı      hold over coil                          çalışma süresi
                                    çalışma süresi
   serpantini     soğutma sisteminin dışında olan ve
             gerektiğinde soğutma sistemine
             bağlanarak ortamı soğutan serpantin      bakım       maintenance costs
             (örneğin kent içi araç soğutucusundaki    maliyetleri    bakım maliyetleri; bakım işleminin
             evaporatör)                           kapsadığı malzeme,işçilik ve makine
                                             durma sürelerinden kaynaklanan
                                             maliyetler
   bağlantı soketi  connecting socket
             bağlantı soketi
                                    bakım       maintenance programme
                                    programı      periyodik bakımlarda uygulanan bakım
   bağlantı      joint creep
                                             programı
   sürünmesi     lehimli bağlantıların gerilme karşısında
             gösterdikleri ayrılma eğilimi.
                                    bakım       maintenance instructions
                                    talimatları    bakım talimatları; bir makine veya
   bağlantı şeridi  connecting strip
                                             sistemin bakım uygulama
             bağlantı şeriti
                                             sürelerini,özelliklerini ve biçimini
                                             açıklayan talimatlar
   bağlantı      connecting terminal (elec.)
   terminali     elektrikte bağlantı terminali
                                    bakım uyarısı   maintenance alarm
                                             bir makine yada sistemde bakım
   bağlantı(elk)   busbar                              gereksinimini ifade eden uyarı;
   çubuğu       (1) bir elektrik santralinde güç iletkeni;
             transmisyon sistemin başlangıç noktası,    bakır       copper
             (2) birkaç devre arasındaki bağlantıyı              simgesi Cu olan bakır elementi;
             oluşturan ağır metalden dolu metal-
             çubuk;                              copper pipe
                                    bakır boru
                                             genelde soğutma devrelerinde çok sık
   bağlantıyı     break a joint                          kullanılan bakır malzemeden yapılmış
   ayırmak      bir bağlantıyı ayırmak                      boru
                                                                 378

bakır iplikşi   stranded cable                 elektronik     elektronik balast;floresan lambalarda
kablo       bakır ipliklerin(strand) birbirine sarılması            kullanılan uzaktan kontrollü balast;
          ile oluşan kablo                          bakınız "ballast"

bakır kaplama   copper plate                  balast, hibrid   ballast, hybrid
          kompresör emme ve egzost supapları ile               hibrid balast;ısıtıcı kesme balastı olarak
          silindir içerisinde bakır kaplanması                da bilinir; normalde manyetik balast gibi
                                           çalışır fakat, lamba yandıktan sonra
bakır       copper plating                           katoda giden akımı kesen bir anahtara
          soğutma ekipmanında genellikle                   sahiptir; bakınız ballast"
kaplanması
          kompresör duvarlarında,
          pistonlarda,millerde ve contalarda ortaya   balast,       ballast, magnetic
          çıkar                     manyetik      manyetik balast;bakınız"ballast

bakır saç     sheet copper                  balkon       ballustrade
          bakır plaka saç                          balkonları çeviren dekoratif korkuluk
                                 korkuluğu
                                           elemanı
bakır su borusu  copper water tube
          dikişsiz,gaz ve sıvıların iletilmesinde    ballast       ballast
          kullanılan bakır boru.                       bir elektriksel boşaltım
                                           lambasında(fluoresan lambası gibi)
bakır taban    copper slab                            çalışma voltajı sağlayan ve normal
sacı        bakır taban sacı                          çalışma sırasında akımı sınırlayan
                                           eleman.
bakıye       remainder
          bakiye. kalıntı. artan şey.          baloncuk      bubble point temperature
                                 noktası sıcaklığı  uçucu bir saf sıvı veya karışabilir,uçucu
          bacteria                              saf bileşenli sıvılarda belirli bir basınçta
bakteri
          serbest yaşayan yada parazit nitelikli, atık            sıvıda bir buhar baloncuğu oluşması için
          maddeleri parçalayarak diğer                    gerekli en düşük sıcaklık
          organizmaların kullanımına olanaklı hale
          getiren tek hücreli organizmalar ; bakteri.  baloncuk      bubble plate
                                 plakası       baloncuk plakası;akışkan yataklı
          bacterial growth                          kurutucu filtrelerde uygulanan toz
bakteri gelişimi
          bakteri gelişimi                          hareketinin hava akımıyla kontrol
                                           edildiği bir kurutma yöntemi
bakteri ilacı   bactericide
          bakterileri öldürme yeteneğindeki       balonlu akış    bubble flow
          fiziksel yada kimyasal ortam                    balonlu akış hali


          bacteria count                 banyo        bath
bakteri sayımı
          bakteri sayımı                           banyo;


          bacterial (adj)                banyo        bathroom
bakterisel
          bakteriler ile ilgili olan; bakterisel               bir banyo küveti,bir duş, bir jakuzi yada
                                           benzeri diğer tür bir nem kaynağına sahip
                                           herhangi bir mahal;banyo.
bakterisel     bacterial decay
bozunma      besinlerin mikroorganizmalar tarafından
          yıpratılması (bozunması)            banyo ekipmanı   bathroom equipment
                                           banyo ekipmanı; banyoda kullanılan
                                           batarya,yer süzgeci vb gibi ekipman
bakterisel     bacterial action
etkinlik      bakteriler tarafından yaratılan etki;
                                 banyo lavabosu   wash basin
                                           banyolarda kullanılan lavabo;
balast faktör   ballast factor
          bir balastla çalıştırılan bir fluoresan              bath cock
                                 banyo musluğu
          lambanın aydınlatma çıktısının,standart              sıcak ve soğuk su için musluklar içeren
          yada referans balastın aydınlatma                 banyo bataryası
          çıktısına oranı.
                                 banyo        circulator for bathrooms (gas)
balast kayıpları  ballast losses                           banyoda sıcak su sirkülatörü
          balast kayıpları; bakınız "ballast"
                                 sirkülatörü
                                 (gaz)
balast       ballast efficacy factor (BEF)
          fluoresan bir lamba balastlarının etkinlik   bar         bar
verimlilik                                      105 Newtonluk kuvvetin 1 m2 lik yüzey
faktörü      ölçüsü. güç girdisine göre elde edilen
          aydınlatma çıktısı                         üzerinde oluşturduğu basınç; 105 N/m2
                                           ye eşit basınç birimi. 1Bar=100 kPa.
balast       ballast efficiency factor – fluorescent
          belirlenen test koşularında balast       barograf      barograph
verimlilik
          faktörünün watt olarak güç girdisine                yazıcı türden bir aneroid barometre; elde
faktörü-fluor                                     edilen çıktıya barogram denir
          oranı
esan
                                 barometre      barometer
balast,      ballast, electronic                        atmosfer basıncı ölçmekte kullanılan
379

             araç;göstergenin sıvı içermeyen bir              alana boşaltarak düşüren vana
             kapsül tarafından hareket ettirildiği
             barometre; standart atmosfer         basınç algılama  pressure sensing device
                                    aracı       basıncı hisseden araç
   barometrik     barometric pressure
   basınç       sıfır mutlak basınca (mükem mel vakum)
                                    basınç alma    depressurization
             göre atmosfer basıncı
                                             basıncını alma; basıncını çözme

   barometrik     barometric draught regulator
                                    basınç anahtarı  pressure switch (pressurestat)
   çekme        bir fırın yada kazanda sabit bir çekmeyi
                                             basınç otomatiği;presostat; belirli bir
   regülatörü     korumak üzere tasarlanmış olan cihaz
                                             basınç değerinde(alçak veya yüksek
                                             basınç) devreyi durduran otomatik
   barometrik     barometric damper                       anahtar
   damper       bir kanal sisteminde oluşabilecek aşırı
             basınçların düşürülmesi amacıyla       basınç artımı   pressure rise
             kullanılan damper                       basınç artımı; basınç yükselmesi

   barometrik etki   barometric effect              basınç artırıcı  booster
              yükseltinin ve hava koşullarının               örneğin bir kompresör yada bir pompa
             atmosfer basıncında neden olduğu                veya kolektörün çıktısını artıran yardımcı
             değişmeler                           eleman

   barometrik     barometric condenser             basınç artırıcı  pressurizer
   kondenser      düşük sıcaklıklı buharın                    basınçlandırıcı
             yoğuşturulmasında kullanılan düşey bir
             gövde ile soğutucu su sirkülasyonunu     basınç artırıcı  booster compressor
             içerir.                            genellikle çok düşük bir basınçta
                                    kompresör
                                             sıkıştırma yapan ve basma hattı diğer bir
   bas düşümü,     pressure drop, final recommended                kompresörün emme hattına bağlı olan
   önerilen sonınç   hepa filtrelerinde önerilen nihai basınç            kompresör.
             düşümü
                                    basınç artırıcı  booster pump
   bası kontrol    pressure controller             pompa       basınç artırıcı pompa
   edicisi       basınç kontrol edicisi
                                    basınç artırıcı  booster pump station
   basılabilir     printable character             pompa       basınç artırıcı pompa istasyonu
   karakter      bir araç kontrol karakterinin tersine,
                                    istasyonu
             yazdırılabilir bir simgeyi temsil eden
             karakter ; bu küçük ve büyük harfleri,
             noktalama işaretlerini, ve matematiksel   basınç artırma  boost mode
             simgeleri içerir.              konumu      basınç artırma konumu


   basılı değerler   published ratings (of unitary air      basınç artışı   increase in pressure
             conditioners)                         basınç artışı; basınç yükselmesi
              bir iklimlendirme biriminin niteliklerine
             uygun bir kullanım için seçilmesine     basınç artışı   rise in pressure
             yarayan, standart değerleme koşulları             basınç artışı
             altında belirlenen performans değerlerine
             ilişkin yayım.                         pressure dependent (PD)
                                    basınç bağımlı
                                             bir akış kontrol aracının içinden
   basılı devre    printed circuit                        gerçeklenen, basınçtaki değişimlerle
             basılı devre; baskı devre;                   değişen akış miktarı.

   basılı talimatlar  printed instructions             basınç bağımlı  pressure dependent control system
             basılı talimatlar; makinanın üzerinde    kontrol sistemi  hava terminalinden olan akışın sistem
             bulunan çalıştırma ve ana bakımla ilgili            basıncı ile değiştiği sistem.
             talimatlar
                                    basınç boşaltım  pressure relief device
   basıncı       pressurized                 aracı       basıncın yükselme olasılığı bulunan
   artırılmış     basınçlandırılmış; basınçlı                  devrelerde, devreyi korumak amacıyla
                                             basıncın yükselmesi durumunda akışı
             pressure maintenance                      güvenli bir bölgeye yönlendiren araç.
   basıncın
   korunması      basıncın korunması
                                    basınç boşaltım  pressure relief valve
                                    vanası      bir yay yada diğer bir yöntemle yerinde
   basınç       pressure                            kapalı tutulan ve basıncın kendi ayar
             termodinamik yönden, homojen bir sıvı             değerinin üzerine çıkması durumunda,
             veya gazın içinde bulunduğu kabın               otomatik olarak basıncı boşaltmak üzere
             duvarlarına dikey yönde etki ettirdiği             tasarlanmış vana.
             birim alan başına kuvvet; alan birimi
             başına kuvvet;basınç
                                    basınç      pressure relief
                                    boşaltımı     bir tanktaki fazla basıncı otomatik olarak
   basınç       pressure temperature relief device               düşürme
             sıcaklığı duyarak basıncı güvenli bir
                                                                380

basınç boşaltın  pressure relief vessel            iği)
tankı       içerisindeki aşırı basıncın otomatik
          olarak düşürülmesine olanak içeren tank            pressure reducing point
                                basınç düşüş
          veya kap.                           basınç düşürme noktası
                                noktası
basınç çapraz   pressure cross connection
          çapraz basınç bağlantısı           basınç      pressure regulating valve
bağlantısı                                    (1)yüksek bir basınç değerini uygun
                                düzenleme
                                vanası      düzeye düşüren vana, (2)giriş tarafındaki
basınç çökmesi   pressure depressions                      basınçtan bağımsız olarak, çıkış
          içerisinde uçucu olmayan çözünme                kapısında eş biçimli bir basıncı koruyan
          maddeleri bulunduğunda bir çözeltinin             vana;
          buharlaşma basıncındaki düşme;François
          Marie Raoult tarafrından bulunmuş olan    basınç      pressure regulator
          basınç düşmesi                         üst akım bölgesindeki değişen basınca
                                düzenleyici
                                         karşı alt akımda kontrollü bir basınç
basınç       compressive strength                      sağlayan araç.
dayanımı      bir malzemenin sıkıştırmaya karşı
          deformasyon dayanımı;                     pressure imposing element
                                basınç elemanı
                                         basınç uygulayan eleman
basınç değerleri  pressure terms
          bir referans değerine göre ifade edilen            pressure equalizing
                                basınç eşitleme
          basınç değerleri.                       bir yük düşüm vanası yada bir buhar
                                         kilidi sıvı kontrolü yoluyla alçak ve
basınç değişimi  change in pressure                       yüksek taraf basınçlarını eşitleyen yada
          basınç değişimi                        eşite yakıt hale getirme, veya bir
                                         kompresörde kalkış tork gereksinimini
basınç       pressure compensated control system              azaltmak üzere giriş ve çıkış basınçlarını
dengelemeli    hava terminalinden olan akışın sistem             eşitleme.
kontrol sistemi  basıncından bağımsız olduğu sistem
          basıncı.                   basınç faktörü  pressure factor
                                         kalp rahatsızlıkları üzerinde kan
basınç       pressure balance                        basıncının etkisi; basınç faktörü
dengelemesi    basınç dengesi;bir kaptaki yada
          sistemdeki basıncın dış basınca eşit     basınç farkı   difference pressure
          olması durumu                         basınç farkı; bir referans değere göre iki
                                         basınç arasındaki fark
basınç       pressure compensator
dengeleyici    basınç dengeleyici;             basınç farkı   pressure difference
                                         basınç farkı; basınçları farklı iki ortam
          pressure sensor                        arasındaki basınç farkı
basınç
duyargası     basınç sensoru
                                basınç farkı   pressure differential cut-out
                                kesicisi     basınç farkı değeri ile kesme yapan
basınç düşümü   drop in pressure                        kontrol
          basınçtaki düşme; basınç düşümü

                                basınç farkı   pressure differential valve (spring-
basınç düşümü   pressure drop                         loaded check valve)
          boru devrelerinde akış sırasında sürtnme   vanası
                                         vana kapısının iki yanındaki basınç
          ve özel dirençler nedeniyle ortaya çıkan            farkına tepki veren otomatik vana.
          basınç düşümü.                         çoğunlukla, kondenserle sıvı deposu
                                         arasında, kondenser basınç kontrol vanası
basınç düşümü,   pressure drop, final                      ile birlikte kullanılır (backup valve)
son        nihai basınç düşümü; hepa filtresi
          önerilen toz doygunluk değerine                pressure gradient
                                basınç gradyeni
          eriştiğinde filtredeki basınç düşümü              belirli bir yerdeki basıncın değişme yönü
                                         ve miktarını belirleyen fiziksel büyüklük
basınç       pressure drop, initial
düşümü,ilk     ilk basınç düşümü;bir HEPA filtresi ilk            pressure stage
                                basınç
          yerleştirildiğinde filtre içerisinden olan           basınç kademesi; kademeli soğutmada
          basınç düşümü;                kademesi
                                         alçak ve yüksek basınç kademelerinden
                                         herbiri
basınç düşürme   decrease of pressure
          basınç azalması; basıncın dereceli olarak           loss of pressure
          düşmesi
                                basınç kaybı
                                         basınç kaybı; akışkan akışında sürtünme
                                         ve lokal kayıplar nedeni ile oluşan basınç
basınç düşürme   pressure reducing station                   kaybı
istasyonu     basınç düşürme istasyonu
                                basınç kaybı   pressure loss
basınç düşürme   pressure reducing valve                    sürtünme ve türbülans nedeniyle toplam
vanası       basınç düşürme vanası                     basınçtaki azalma; akışkanın birim
                                         hacimdeki akışı nedeniyle oluşan
                                         mekanik enerji kaybının bir ölçüsüdür.
basınç       pressure head
düşüsü(yüksekl   basınç düşüsü; basıncın sıvı yüksekliği
          cinsinden değeri               basınç kayıp   pressure loss coefficient
381

   katsayısı      basınç kayıp katsayısı; birim uzunluk     pompası      basınçlı test pompası
             başına basınç düşüm değeri
                                     basınç      loss of head
   basınç kesicisi   pressure cut-out                yüksekliği    basınç yüksekliği kaybı;basınç kaybı
             basınç kesicisi; ayar değerinin üzstündeki
                                     kaybı
             değerlerde sistemi durduran kontrol

                                     basınç zonu    pressure zone
   basınç kontrol   pressure control valve
                                              basınç zonu; basınçlı zon
   vanası        vana yuvasıyla ilişkili olarak içerisindeki
             vana kafasının konumu, ayar basıncından
             sapmalarla belirlenen vana;          basınç,      pressure, barometric
                                     barometrik    barometrik basınç; barometreden okunan
                                              atmosferik basınç değeri
   basınç       pressure controlled valve
   kontrollü vana   vana yuvasıyla ilişkili olarak içerisindeki
             vana kafasının konumu, ayar basıncından    basınç, atma   pressure, burst
             sapmalarla belirlenen vana;                   bir basınç güvenlik sigortasının
                                              parçalanma basıncı
   basınç kontrolü   pressure control
             basınç kontrolü                basınç,      pressure, atmospheric
                                     atmosferik    atmosferik hava katmanlarının
                                              ağırlığından kaynaklanan basınç;atmosfer
   basınç koruma    pressure sustaining valve
                                              basıncı; barometrenin gösterdiği
   vanası       basınç koruma vanası
                                              basınç;standart koşullarda 1,0336
                                              kg/cm2, 14,697 psi, 101,2 kpa’dir.
   basınç ölçer    pressure gauge
             ölçülen değeri duyan, koşullandıran ve     basınç,      pressure, differential
             sergileyen basınç ölçme aracı.                  sürtünme yada hız nedeniyle toplam
                                     diferansiyel
                                              basınçtaki değişim.
   basınç ölçümü    measurement of pressure
             basınç ölçülmesi                basınç, emme   pressure, suction
                                              soğutma sisteminde kompresör girişinde
   basınç ölçümü    pressure measurement                       ölçülen basınç.
             basıncın ölçülmesi
                                     basınç, hız    pressure, velocity
   basınç sınırı    pressure boundary                        havanın sadece harekete bağlı olan
              iç ve dış mahal havasını birbirinden              basınç bileşeni. her zaman pozitiftir.
             ayıran birincil hava gövdesi;                  primary air koşullandırılan bir mahalle
                                              beslenen hava.
   basınç sınırı,   pressure limit of watertightness of an
   bir hava      air terminal device              basınç, işletme  pressure, operating
   terminal araç    bir hava terminal biriminde su                  bir soğutma sisteminde, sistem çalışırken
             geçirmezlikle ilgili basınç sınırı                belirli bir referans noktasında ortaya
   sızdırmazlığını
                                              çıkan basınç.
   n
                                     basınç,      pressure, maximum working
   basınç       pressure limiting device                     bakınız “pressure, design”.
              basınca tepki veren elektronik veya      maksimum
   sınırlama aracı
             elektriksel araç, yada bir komprersörün    çalışma
             çalışmasını otomatik olarak durduran
             basınçla çalışan mekanizma           basınç, mutlak  pressure, absolute
                                              referans basıncının sıfır olduğu basınç
   basınç sınırları,  pressure limit of water tightness                değeri. her zaman pozitif olan mutlak
             su geçirmezliğin basınç sınırı; su                basınç.
   su
   geçirmezliğin    geçirmezliğin artık devam etmediği
             basınç sınır                  basınç,      pressure, gauge
                                     okuma(geyç)    referans basıncının ölçme noktasındaki
   basınç       pressure tight (adj)                       atmosferik basınç olduğu basınç değeri
             basınç sızdırmaz; basınçlı akışkanı               .bu değer pozitif yada negatif olabilir
   sızdırmaz
             sızdırmayan
                                     basınç, orta   pressure, medium
   basınç       snubber (pulsation suppressor)                  oda sıcaklığı olan 74°f ( 23.3°c) ’daki
             sıvı yada buhar hattına yerleştirilmiş,             okuma basıncı atmosferik basınçtan
   söndürücü
             basınç oynamalarını yada değişmelerini              yüksek fakat tipik olarak 100 psig ( 689
             önlemekte kullanılan bir kısıtlama                kpa) ’dan düşük olduğu sistem.
             elemanı
                                     basınç, su    pressure, water vapour, partial
   basınç tahrikli   pressure powered pump             buharı,kısmi   su buharı kısmi basıncı;
   pompa        haznedeki sıvı seviyesini(basınç) üstteki
             iki valfin hareketine dönüştüren pompa     basınç,düşük   pressure,low
                                              oda sıcaklığı olan 74°f ( 23.3°c) ’deki
   basınç testi    pressure test                          mutlak basıncı çevresel mutlak basıncın
             bir kazan veya tesisatta uygulanan                altında olan sistem. genelde düşük basınç
             basınçlı sızdırmazlık testi                   soğutkanları olan soğutkanlar, s11, s113,
                                              ve s123’dür.
   basınç testi    pressure test pump
                                                                382

basınç,standart  pressure, standard barometric                 basıncı sıkıştırma yoluyla artırılmış hava;
barometrik     genelde, yaklaşık olarak 32°f ( 0°c) ’de           basınçlı hava
          14.696 psi ( 101.325 kpa) yada 29.921
          in. hg.s                   basınçlı hava  compressed air pipe
                                 borusu      basınçlı havayı bir merkezi hava
basınç,statik   pressure, static                        tankından alarak kullanım noktalarına
          bir gaz akımının statik basıncı, kanal             ileten boru; basınçlı hava borusu
          duvarına yada diğer bir sınıra küçük bir
          delikten bağlanan ve yüzeyi hava       basınçlı hava  compressed air tank
          akımına paralel olması gereken bir               basınçlı havanın biriktirildiği ve kullanım
                                 tankı
          boruda ölçülen basınç                     noktalarına iletilmek üzere alındığı depo;
                                         basınçlı hava tankı
basınç,tasarım   pressure, design
          tasarım basıncı;aparatın çalışmak üzere    basınçlı jet   pressure jet burner
          tasarlandığı maksimum basınç; sistemin    brülörü     basınçlı jet brülörü
          bir parçasının kendisi için tasarlandığı
          maksimum çalışma basıncı.
                                 basınçlı     pressure blowers
                                 merkezcil fan  basınç arıtırıcı üfleyiciler;
basınç,toplam   pressure, total
          sıkıştırma derecesi ve hareket miktarı
          nedeniyle var olan basınç; toplam       basınçlı sıvı  compressed liquid
          basınç;bu basınç değeri,bir noktadaki             basınç altında tutulan, sıkıştırılmış sıvı
          statik ve hız basınçlarının toplamıdır.
                                 basınçlı     pressure cooling
basınç,yüksek   pressure, high                soğutma     içerisinde meşrubat rafları olan, dışarıdan
          oda sıcaklığı olan 74°f ( 23.3°c) ’deki            bir kompresörle içi basınçlandırılan, önce
          basıncı tipik olarak , 100 psig ( 689 kpa)           ısınan fakat sonra kutunun metal olması
          ’den fazla olan sistem. . genelde yüksek            nedeniyle oda sıcaklığına kadar soğutan
          basınçlı soğutkanlar s22, s502, ve s125’i           sistem
          içerir.
                                 basınçlı     pressure ventilation
basınçla      pressure fired boiler             solunum     solunum yetersizliklerinde buruna takılan
ateşleyen kazan  basınçlı püskürtülen yakıtla çalışan kazan           maske yoluyla hava verme;

          pressure burst                basınçlı su   pressure water cooler
basınçla
          önceden belirlenmiş bir basınç değerinde   soğutucu     bir tüpteki basıncı kullanarak içecek
parçalanma                                    deposundaki sıvıyı dağıtım musluğuna
          bir diskin parçalanarak basıncın
          düşürülmesi                          getiren soğutucu

          pressurization                basınçlı     pressure vessel
basınçlandırma
          basınçlandırma;basınç artırma; özellikle   tank(depo)    atmosferik basınçtan farklı basınçtaki
          hava araçlarında kabin basıncının               (vakum veya yüksek) akışkanları içeren
          artırılması                          ve bunun yarattığı gerilmelere dayanım
                                         yeteneğindeki tank;
basınçlandırma   head tank
          sıcak kullanım suyu ısıtıcılarında, çatıda  basınçlı tür   pressure type air cooler
tankı                                       bir hava basıncı uygulayan dışsal
          suyun toplanarak ısıtıcıya sabit bir basınç  hava
          altında girdiği ana tank; çatıdaki basınç   soğutucusu    elemanlarla çalışmak üzere tasarlanmış
          sağlama tankı                         hava soğutucusu.

          pressure atomizing burner           basınçlı yanma  pressurized combustion chamber
basınçlı atomize
          basınçlı havayla yakıtın atiomize hale    odası      basınçlı yanma odası
brülör
          getirildiği brülör
                                 basınçtan    pressure independent (pi)
basınçlı      pressure feed                 bağımsız     sıfat.sistem basıncındaki değişmelerden
besleme      içten yanmalı motorlarda yağın bir               etkilenmeksizin bir akış kontrol elemanı
          pompa yardımıyla yağlama noktalarına              içerisinden eşbiçimli (üniform) akış
          iletilmesi; basınçlı yağlama                  miktarı (debi)

basınçlı boru   pressure tubing                basit devre   simplex circuit
          dış çapı 1.5 in (37 mm) ve altında olan            sadece bir yönte iletim sağlayan devre
          dikişsiz boruların pratik ifadesi yada
          gösterimi; buhar santrali tasarımında     basit obje    simple object access protocol (SOAP)
          astm 106 basınçlı borusu.           ulaşım      normalde HTTP 'yi kullanarak XML
                                 protokolü    temelli bildirimlerin(mesaj) şebekede
basınçlı buhar   live steam                           alınıp verilmesine olanak veren protokol
          bir kazanda suyun ısıtılması ile elde
          edilen basınç altındaki buhar         baskı contası  thrust collar
                                         flanşlı demir boru(pik) birleştirmelerinde
basınçlı gaz    compressed gas                         flanşlar arasında konan baskı contası
          basınçlı gaz; basıncı sıkıştırma yoluyla
          artırılmış olan gaz              baskı rulmanı  thrust bearing
                                         baskı rulmanı; eksenel yükleri karşılayan
basınçlı hava   compressed air                         rulman
383

   baş üstü     overhead                            rüzgar şiddeti ölçeği;
   yükseklikte    baş üstü; yukarda; yukarısı
                                    beden      body height
   baş-kıç(gemi)   fore and aft                  yüksekliği    beden yüksekliği;boy
            bir geminin burundan kıç tarafına doğru
            merkez hattı boyunca yada merkez        beden yüzey   area, body surface
            hattına paralel                alanı      bir insan bedeninin ortalama yüzey alanı

   başlamakta    delay in starting
                                    bedensel ısı   body thermal sensation
   gecikme      çalışma gecikmesi
                                    algılaması    bedensel sıcaklık hissi

   başlangıç (ilk)  preliminary
                                    bedensel ısı   body heat storage
            başlangıç. giriş. ön hazırlık. başlangıç
                                    depolama     bedensel ısı depolama
            niteliğinde. ilk. ön.

   başlangıç     initial resistance               bedensel ısı   body heat loss
            tasarlandığı nominal akımda çalışan, toz    kaybı      bedensel ısı kaybı
   direnci
            yüklemesi olmayan bir aracın gösterdiği
            direnç; veya belirlenen akış miktarında    bedensel ısı   body heat gain
            çalışan cihazın inch.SS (Pa) olarak ifade   kazanımı     bedensel ısı kazancı
            edilen basınç kaybı.
                                    bedensel     body mass variation for solids
   başlangıç     initial arrestance                       katı maddeler yönünden bedensel
            bir filtrenin ilk kullanımdaki tutma      katılarda
   tutuculuğu                                    değişme
            miktarı; bir filtrenin büyük parçalara     değişme
            karşı ilk kullanımdaki performansı
                                    bedensel kütle  body mass
   başlangıç     efficiency, initial                       bedensel kütle
   verimi      ilk verim; bir filtrenin ilk kullanım verimi
                                    bedensel kütle  body mass loss, respiration
                                    kaybı,      bedensel kütle kaybı,solunumla
   başlatma     initialization
            başlatma; genellikle bir üst konumdan     solunumla
            bilinen bir konumun tesis edilmesi
            süreci; başlatım, düğüm noktasının       bedensel     body temperature
            mantıksal yada fiziksel adresinin yeniden   sıcaklık     bedensel sıcaklık
            tesis edilmesini gerektirebilir
                                    bedensel suda  body mass variation for water
   başlık      heading                             sıvılar bakımından bedensel değişme
            başlık; yön                  değişme

            mitre                     bedensel yüzey  body surface area
   başlık
            başlık;şapka;taç                alanı      bedensel yüzey alanı


   baş-üstü su    elevated reservoir (basin)           bekleme     standby conditions
   deposu      yükseğe yerleştirilmiş su deposu        koşulları    elektriksel güç üretim tesislerinde
                                            özellikle pik dönemlerde ekipmanın
                                            hemen devreye alınacağı bekleme yada
   baud       baud                              yedekleme koşulları
            iletişim ve elektronikte sembol
            değişiminin ölçüsü; yani, dijitale
            dönüştürülmüş bir sinyalde, taşıyıcı      beklemedeki   at rest clean room
            ortama birim zamanda yapılmış farklı      temiz oda    bütün inşai ve teknik donanımları
            sembol değişimlerinin sayısı                  tamamlanmış, işletmeye hazır fakat bu
                                            ekipmanları çalıştıracak personel
                                            bekleyen temiz oda
   Baudelet     Baudelot cooler
   soğutucu     içerisinde suyun boru yada plakalar
            üzerinden kendi ağırlığı ile aktığı ısı    Belding-Hatch  Belding-Hatch index
            eşanjörü türü.                 indisi      değişik etkinlik düzeylerindeki ortalama
                                            bir insanın ısıl gerilimlere dayanma
                                            ölçüsünü ifade eden endeks
   bayi       supplier
            bayi; malzeme sağlayan firma
                                    belge      document
                                            belge; örneğin bir tesisatın yapım
   baypas etmek   bypass (verb)                          özelliklerini ve yapım koşullarını içeren
            kısa devre yapmak;ugramadan geçmek.               belge
            atlamak. bos vermek. pas geçmek.

                                    belgelendirme  certification
   baz        base                              uzman bir kuruluş tarafından belirli bir
            kimyada genellikle proton kabul eden              ürün yada kişinin belirli bir işi yerine
            maddelere verilen isim; baz                   getirebileceğini sergileyeni
                                            belgelendirme;örneğin kalite belgesi
   Beafort ölçeği  Beaufort scale                         verme
            İrlandali Françis Beaufort tarafından
            bulunmuş olan ve genellikle gözlemlenen             certification scheme (auditing scheme)
            deniz koşullarına dayanılarak belirtilen
                                    belgelendirme
                                    şeması      bir belgelendirme süreci içerisinde,
                                                                384

          belgelendirmeyi talep eden firma yada              biçiminde oluşan korozyon biçimi;bir
          kişinin yerine getirmesi gereken                yüzeyde, kum çarpması, mekanik
          süreçler,işlemler,özellikleri gösteren             oyulma,asitle oyulma yada korozyon
          çizelge                             nedeniyle oluşan küçük kazınma

belgeli mimar    licensed architect              benzemeyen     dissimilar
          lisanslı mimar; belgeli mimar                  birbirine benzemeyen; birbirinden farklı

belgeli       licensed engineer              benzerlik     similarity
mühendis      belgeli mühendis                        benzerlik

belgeli       professional engineer (licensed       Bernoulli etkisi  Bernoulli effect
          engineer)                            yatay bir akışta hızdaki bir artış
mühendis
          belirli bir alanda çalışma belgesine sahip           basınçtaki bir azalmayı getirir biçiminde
          mühendis                            ifade edilen etki

belgeli       registered engineer             Bernoulli     Bernoulli’s theorem
          uygun niteliklere sahip belgelendirilmiş   teoremi      Bernouilli teoremi; kayıpsız bir akışkan
mühendis
          (diploma) profesyonel mühendis.                 akışında bütün kesitlerde toplam basıncın
                                          değişmeyeceğini ifade eden teorem
belgeli standart  certified standard instrument
          üretici yada diğer güvenilir bir kurum    berrak buz     clear ice (crystal ice)
ölçme aracı
          tarafından kalibre edilmiş ve National             içerisinde hava baloncukları içermeyen
          Institute of Standarts and ( NIST)               saydam görünüşlü buz
          uyarınca belgelendirilmiş ölçme aracı.
                                 besin camlama   food glazing
belgeli       licensed contractor                       besinlere canlı camsi bir görüntü veren
          belgeli yüklenimci;belgeli müteahhit              maddelerle parlatılmış besin
yüklenimci

belirleme      determination
                                 besin üretim    food product zone
          belirleme;
                                 zonu        besin üretim zonu

belirlenmiş     specified rating
değerleme      davlumbazın satın alınması yada
                                 besleme      feed (noun)
          laboratuarın tasarım ve kurulumunda
                                          besleme. yiyecek verme. beslenme.
          veya her ikisinde belirlenen,önerilen
                                          yeme. gereksinimlerini sağlama. yiyecek.
          yada garanti edilen davlumbaz
                                          besin.
          performans değeri.

                                 besleme      supply (noun)
belirlenmiş     specified values
                                          ikmal. tedarik. teçhiz. mevcut. erzak.
değerler      bir testin altında yürütülmesi gereken
                                          sağlama. tedarik etme. temin etme.
          koşullar.
                                          ihtiyacı karşılama. telafi etme. yerini
                                          doldurma..
belirleyici     determinant
          belirleyici; belirleyici ölçmeler;
                                 besleme ana    feeder main
                                 hattı       ana besleme hattı
belirli bir     final controlling element with defined
kalma        rest position
          belirli oturma konumunda nihai filtre    besleme ana    supply main
konumuyla son                                    sıcak sulu ısıtma tesisatında kazandan
          elemanı                   hattı
kontrol elemanı                                   çıkan sıcak suyu kullanım birimlerine
                                          ileten ana hat borusu.
belirsizlik     uncertainty
          belirsizlik; bakınız "uncertinity,random"  besleme basıncı  supply pressure
                                          besleme basıncı;besleme hattındaki
belirsizlik,    uncertainty, random                       basınç
rastgele      bir ortalama değerin her iki tarafında
          alınan rasgele okumaların neden olduğu    besleme borusu   feed pipe
          hata ;                             besleme borusu,besleme hattı;gidiş
                                          borusu
belirsizlik,maks  uncertainty, maximum
imum        maksimum belirsizlik             besleme borusu   supply pipe
                                          sıcak sulu ısıtma tesisatında kazandan
belirsizlik,siste  uncertainty, systematic                     çıkan sıcak suyu kullanım birimlerine
          sürekli ortaya çıkan ve şans olarak               ileten boru.
matik
          düşünülemeyen hata. Sistematik hatalar
          kalibrasyonla düzeltilebilirler       besleme buharı   supply system
                                          besleme sistemi; enerji kullanan bir araca
bellek       memory capacity                         enerji besleyen sistem
kapasitesi     bellek kapasitesi;
                                 besleme çek-    feed check valve
                                 vanası       besleme hattı cek-vanası
beneklenme     pitting
          bir metal yüzey üzerinde beneklenme
385

   besleme hattı   feed line                          verilecek enerjiyi taşıyan ve dağıtan
             besleme borusu,besleme hattı;gidiş              manifold
             borusu
                                   besleme     feed pump
   besleme hattı   supply line                 pompası     besleme pompası; kazanlarda besleme
             besleme hattı; bir ekipmana                 suyu pompası
             enerji(ısı,elektrik)besleyen hat
                                   besleme     supply temperature differential
   besleme hava    supply air duct               sıcaklık farkı  besleme sıcaklık farkı; besleme suyu ile
   kanalı       cebri ısıtma/soğutma sistemlerinde,             çıkış suyu arasındaki sıcaklık farkı( sıcak
             ısıtma veya soğutma havasının mahallere           sulu ısıtma)
             merkezi ısıtma yada soğutma fanı
             tarafından iletilmesinde kullanılan     besleme suyu   feed water
             kanallar                           besleme suyu(kazan,kule)

   Besleme      supply ventilation installation package   besleme suyu   feed water economizer
   havalandırması   besleme havalandırması kurulum(tesisat)           besleme suyu ekonomizeri; kazana
                                   ekonomizeri
   tesisat paketi   paketi                            verilen besleme suyunu baca gazlarıyla
                                           veya diğer herhangi bir atık ısı kaynağı
             air, make up                         ile ısıtan araç
   besleme havası
             iç mahalle verilen besleme havası
                                   besleme suyu   feed water treatment
             air, supply                 işlemlemesi   besleme suyu tasfiyesi; kazan besleme
   besleme havası
             taze hava, sirkülasyon havası yada              suyunun yumuşatılması işlemi
             transfer havasının herhangi bileşimi
             biçiminde mekanik yada doğal        besleme suyu   feed water tank
             havalandırma yoluyla bir mahalle verilen  tankı      besleme suyu tankı;
             hava ;bir iklimlendirme,ısıtma ve
             havalandırma cihazından mahalle giren    beslemek     feed (verb)
             hava.Besleme havası.                     beslemek. yiyecek vermek. beslenmek.
                                           yemek. gereksinimlerini sağlamak.
   besleme havası   make-up air
             egzost edilen havanın yerine bir mahalle  beslemek     supply (verb)
             dışarıdan eklenen hava                    kmal. tedarik. teçhiz. mevcut. erzak.
                                   (sağlamak)
                                           sağlamak. tedarik etmek. temin etmek.
   besleme havası   supply air opening                      ihtiyacı karşılamak. telafi etmek. yerini
   açıklığı      besleme havasının mahalle girdiği açıklık          doldurmak. bir makamı işgal etmek.

   besleme havası   supply air outlet              besleyici    feeder (electric)
   çıkışı       besleme havası çıkış açıklığı        hattı[elk]    bir elektrik hizmeti yada alt alanına
                                           genellikle üç fazlı elektrik dağıtım ana
                                           besleme hattı
   besleme havası   supply air flow rate
   debisi       besleme havası debisi
                                   beton      concrete
                                           somut. açık. kesin. belli. beton.
   besleme havası   supply air equipment                     betonlamak. betonla kaplamak.
   ekipmanı      besleme havası ekipmanı
                                   beton donma   freeze thaw resistance
   besleme havası   supply air system              direnci     beton ve çimentonun donarak
   sistemi      besleme havası sistemi(hava hazırlama            yıpranmaya gösterdiği direnç
             birimi,kanallar,filtreler vb)
                                   beton döşeme   concrete floor
   besleme havası   supply air terminal device                  beton döşeme
   terminal      besleme havası terminal birimi
   cihazaı                            beton döşeme   concrete slab
                                   dilimi      beton zemin döşemesi; toprağa basan
                                           beton döşeme
   besleme iletkeni  feeder conductors
             servis ekipmanını branşman devre kesici
             panele bağlayan elektrik tesisatı.     beton sütun   concrete column
                                           beton malzemeden yapılmış kolon; beton
                                           kolon
   besleme iletkeni  supply conduit
             belseme iletkeni; içerisinde besleme
             borularını içeren taşıma kanalı       beton temeller  concrete foundations
                                           bir binada beton temeller
   besleme      supply cable
             besleme kablosu; bir elektrikli ekipmana  beygir gücü   horsepower
   kablosu                                     75 kg.m/sve 0.736 kw’a eşit olan güç
             enerji taşıyan kablo
                                           birimi; 1 hp gücün bir saat uygulanması
                                           ile elde edilen iş miktarı. 1 hp=0,745 kwh
   besleme      feed control
                                           =22682 kj=2542 btu
   kontrolü      besleme miktarının kontrolü

                                   biçim faktörü  form view factor
   besleme      supply manifold                       bir cihazın biçimi ve boyutlarıyla ilgili
   manifoldu     besleme manifoldu; birden çok zona              faktör
                                                                386

biçim faktörü   shape factor                 bilgisayar     computer memory
          radyasyon biçim faktörü           belleği      elektriksel, manyetik ve optik gibi
                                         genellikle ikili herhangi bir dilde bilgiyi
biçimlendirme   forming                             saklayan bilgisayar ekipmanı için
         biçimlendirme; şekil verme                   kullanılan genel terim.

bide       bidet                    bilgisayar     computer run
         bedenin belden aşağı bölümlerini       çalışması     bir programın bilgisayarda sonuna kadar
         yıkamakta kullanılan tuvalet aracı;bide             çalışması, buna göre bir rutinin yada
                                         birkaç rutinin çalıştırıcının sıfır yada
         bidet basin                           minimal girişimi ile otomatik olarak
bide gövdesi
         bide'nin alt geniş kısmı; bide gövdesi             çalışma performansı


         bidet trap                  bilgisayar     computer output
bide sifonu
         bidenin altında pis su tesisatından koku   çıktısı      bir analiz yada bir işlem sonucu hakkında
         ve gazların girmesini önleyen sifon               bilgisayardan alınan çıktı


         bidet valve                 bilgisayar     computer storage
bide vanası
         bide yıkanma musluğu             depolama      (1) verilerin girilebildiği ve sonraki
                                birimi       kullanım için buradan alınabildiği araç
                                         (2) uzak anlamıyla, veri depolayabilen
bildirim     annunciation                          herhangi araç,
         (1)bir çalıştırma personeline (operatör)
         gönderilen ‘uyarı’; çalıştırıcı sistemdeki
         bir değişme hakkında bilgilendirici uyarı;  bilgisayar     computer aided design (CAD)
         (2) görsel yada işitsel yollarla bir     destekli tasarım  bilgisayar destekli tasarım
         durumun sergilenmesi
                                bilgisayar     computer aided facility management
bileşen      constituent                 destekli tesis   (CAFM)
         bir karışımı oluşturan maddelerden her    yönetimi      bilgisayar destekli tesis yönetimi
         birisi. karışım elemanı.
                                bilgisayar     computer hardware
bileşen      constituent particle                      bilgisayar, devre tablaları, CRT’ler
                                donanımı
parçacık     karşıımdaki parçacıklı madde                  (katod ışın tüpü) ve yazıcılar gibi fiziksel
                                         büyüklükler; bilgisayarın donanım
bileşik      compounds                            elemanları
(kimyasal)    kimyasal elementlerin belirli oranlarda
         katılarak oluşturdukları kimyasal madde;   bilgisayar     computer input
         birleşik                   girdisi      (1) işlemlenecek veri, (2) belirli bir girdi
                                         kanalında ortaya çıkan durum yada
bilezik conta   gasket ring                           durumlar dizisi, (3) verileri bir başka
         bilezik halindeki conta; dairesel biçimde            araca taşımakta kullanılan araç yada
         uygulanan conta                         kolektif araç dizisi,

bilgi değişimi  information exchange             bilgisayar     computer space
         bilgi alış verişi; bilgi değişimi      hacmi       (1) veri depolamanın amaçlandığı mahal,
                                         örneğin bir basılı sayfada bir yer, yada
                                         depolama ortamındaki yer, (2)temel alan
bilgisayar    computer
                                         birimi, genellikle bir tek karakterin
         (1) hesaplamalar yapan makine, (2)
                                         büyüklüğü,
         uzatmalar yoluyla, bilgi üzerinde bazı
         dönüşümler gerçekleştiren makine,
         (3)depolanmış program veri işlem       bilgisayar     computer overflow
         sistemi,                   kapasite aşımı   (1)aritmetik işlemlerin bir bilgisayarın
                                         ayrılmış depolama hacmini aşması
                                         durumunda ortaya çıkan durum, (2)bir
bilgisayar    computer storage buffer
                                         mekanik yada programlanmış gösterge
         bilgisayar depolama birimi buffer'ı
                                         olduğunda bu durumdan kaynaklanan
                                         sayı
bilgisayar alt-  computer subroutine
rutini      (1) bir rutinde, bir bilgisayarın iyi
                                bilgisayar kodu  computer code
         tanımlanmış bir matematiksel yada
                                         veri temsil eden simge yada kısaltmalar
         mantıksal işlemi gerçekleştirmesine
                                         dizisi
         neden olan komutlar dizisi,

                                bilgisayar     computer reset (verb)
bilgisayar    computer switch
                                resetleme      bir bellek yada depolama elemanını bu
anahtarı     bir programlama rutininde iki tepki
                                         elemanın genellikle ‘0’ olan ‘standart’
         türünün olası olduğu nokta. doğru olanı
                                         konumuna döndürme; temizleme de
         rutindeki başka bir yerde ağırlıklı olan
                                         denir;
         koşulla yada sistemin fiziksel konum
         değiştirmesiyle belirlenir.
                                bilgisayar     computer significant digit
                                sayısal hanesi   sayısal bir ifadenin duyarlılığına katkı
bilgisayar    computer analysis
                                         sağlayan sayısal hane. hanelerin sayısı
analizi      blgisayar analizi; bir analiz işleminin
                                         değere en yüksek katkıyı yapan“ en
         bilgisayarla yada uygun bilgisayar
                                         önemli hane” adı verilenden başlayarak “
         yazılımı ile yapılması
                                         en az önemli haneye” kadar sayılır.
387

   bilgisayar sınıfı  computer sort                  bilyalı musluk,  ball cock, ball valve
             bilgisayar sınıfı;               vana       (1)küresel bir yuvaya oturan bir küresel
                                              eleman içeren çek-vana (2)ortasında bir
   bilgisayar     computer simulation                        delik olan ve yuvasında dönebilen bir
   simülasyonu     bir yada daha fazla önermenin                   küresel eleman içeren vana;
             kullanımından önce, önerilerin bir
             bilgisayarda test edildiği bilgisayar      bilyalı yatak   ball bearing
             destekli karar verme süreci;                   bilyalı yatak

   bilgisayar     computer based system              bilyalı yatak   ball bearing support
   temelli sistem   içerisinde bir bilgisayarın merkezi       desteği      bilyalı yatak destek elemanı
             kontrol elemanı olduğu enerji yönetim
             sistemi
                                     bimetal      bimetal
                                              genleşme katsayıları farklı iki ayrı
   bilgisayar ve    computer and data processing room                 metalin birleştirilmesinden oluşan
   veri işlemleme   unitary air conditioners
   odası        bilgisayar veri işlemleme mahallerinde
                                     bimetal boru   bimetal tube
             gerekli iç mahal koşullarını(sıcaklık,
   iklimlendirme                                     toz ve tanecik halinde besin maddelerinin
             nem, tenmizlik) sağlamak üzere
   cihazı                                        iletilmesinde kullanılan, iç yüzeyi değerli
             yerleştirilen iklimlendirme cihazı
                                              bir metal tabakası ile kaplanmış olan
                                              boru
   bilgisayar     computer printout
   yazıcı çıktısı   bir yazıcıdan alınan kopya belge
                                     bimetal elemanı  bimetallic element
                                              bir termostat yada ısı anahtarında,
   bilgisayar     computer printer                         sıcaklık karşısında sapma yaparak
   yazıcısı      yazılı kopya çıkarma yeteneğindeki araç              devreyi açan ve kapayan eleman

   bilgisayar     computer software library            bimetal      bimetal safety device
             (1) belirli bir veriişlem sistemi için     güvenlik     sıcaklık değişmelerinde eğilme yapan iki
   yazılım
             kullanılabilir yazılım paketlerinin genel    elemanı      farklı genleşme katsayısına sahip
   kitaplığı                                       metallerin birbirine kaynaklaması ile elde
             birikimi (2) belirli bir işlevi yerine
             getirmek üzere bir rutine dönüştürülen              edilen ve aşırı sıcaklıklarda devreyi açan
             bilgisayar programları                      güvenlik elemanı

   bilgisayar     computer software                bimetal şerit   bimetallic strip
              (1)bir bilgisayara verilen program ve              sıcaklık değişmelerinde eğilme yapan iki
   yazılımı
             komutlar (2)tarayıcılar, toplayıcılar, sözel           farklı genleşme katsayısına sahip
             işlemciler, rutinler ve alt-rutinler gibi bir           metallerin birbirine kaynaklaması ile elde
             bilgisayarın yeteneklerini genişletmek              edilen sıcaklık düzenleme yada
             amacıyla kullanılan programlar                  gösterrme aracı.

   bilgisayar     computer time sharing              bimetal      bimetal thermometer
             bir cihazın aynı toplam zaman aralığında    termometre    bimetal özelliğinden faydalanarak
   zamansal
             iki yada daha fazla amaç için                   ,yapılmış, sıcaklık karrşısındaki sapması
   paylaşımı                                       bir gösterge düzenini hareket ettiren
             kullanılması; eleman hareketlerini
             zamana dağıtarak elde edilir.                   termometre

   bilgisayarlı    computational fluid dynamics (CFD)       bin yöntemi    bin method
             bilgisayarlı akışkanlar mekaniği                  bir binanın yıllık enerji tüketiminin
   akışkanlar
                                              bütün sıcaklık sınıflarında kullanılan
   dinamiği                                       enerji miktarlarının toplamı olarak
                                              belirlendiği, genellikle tahmin amaçlı
   bilgisayarlı    computer design                          kullanılan enerji hesaplama yöntemi.
   tasarım       bilgisayar tasarımı; bilgisayar
             kullanılarak yapılan tasarım                   building
                                     bina
                                              hareketli evler (mobile home) , ön
   bilgisel ek     informative appendix                       üretimli evler ve diğer fabrikasyon
             bir standart ve kod'da standardın                 üretimli binalar da dahil,bir çatı
             içeriğine dahil olmayan sadece bilgi               sisteminin altında sürekli sınırlar arasında
             amacıyla verilen ek                        bir yada daha fazla kullanıma sahip olan
                                              yapı
   bilim        science
             bilim; olaylardaki nedensellik ilişkilerini   Bina boşluğu   building space
             araştıran uğraşı                         dışarısı veya dış mahal ile hava
                                              alışverişinde bulunan bina hacmi. ANSI
   bilinçli açıklık  adventitious opening                       /ASHRAE Standartları1191988 ( RA 94)
             binalarda amaçlı ve bilinçli olarak                ve 1361993 ( RA 01)'ya göre insan
             bırakılmamış açıklıklar                      konforu için koşullandırılan bina hacmi

   bilyalı çek vana  ball check valve                bina çevre    building environment design
             bilyalı çek valf.akışın gerçeklendiği      tasarımı     bir binanın çevre tanzimi; yollar
             yönde yuvadan atılan,ters yöndeki akış              bahçeler, giriş ve çıkışlar gibi binanın
             halinde yuvaya oturarak akışı kesen bir              çevresini oluşturan tasarım elemanlarının
             bilyanın çalıştırdığı çek-valf                  düzenlenmesi
                                                                 388

bina çıkışı    building exit                           bilinçli olarak koşullandırılmış hacim.
          acil durum çıkışı yada normal çıkış
          amacıyla kullanılan kapı geçidi, kapı     bina hava      building air exchange effectiveness
          dizileri yada diğer herhangi türden çıkış             bina hava değişimi verimi; etkinliği
                                 değişim verimi
bina dış      building grounds lighting
                                 bina hava      building air infiltration
aydınlatması    bir binanın elektriksel tesisatı tarafından
                                 sızdırması     bina elemanları arasındaki çatlak ve
          hizmet verilen park alanı, site, yollar,
                                           açıklıklardan, kapı ile pencerelerin
          yürüme yolları,yükleme rampaları ve
                                           arasından rüzgar basıncının etkisi yada
          güvenlik uygulamaları için sağlanan
                                           iç mahal ile dış mahal havalarının
          aydınlatma
                                           yoğunluk farkı nedeniyle kontrolsüz hava
                                           girişi.
bina dokusu    building fabric
          bina dokusu;
                                 bina havası     building air temperature
                                 sıcaklığı      bina içerisindeki hava sıcaklığı
bina        building regulations
düzenlemeleri   binaların yapım ve işletilmesi ile ilgili
          yönetmelik ve yönergelerin tümü        bina hizmetleri   building services
                                           bina içerisinde sağlanan ve dağıtılan
                                           elektrik , gaz, buhar, telefon, klima,
bina elemanı,   building element, section
                                           havalandırma ve su gibi hizmetler.
bölüm       bina elemanı

                                 bina ısı kaybı   building heat loss
bina enerji    building energy cost                       bir binadan ısıtma mevsiminde dış
maliyeti      bir binada; aydınlatma,ısıtma,soğutma ve             mahale aktarılan ve konfor amaçları ile
          diğer nedenlere bağlı olarak belirli bir             karşılanması gereken toplam ısı miktarı
          süre içerisinde tüketilen enerjiye ödenen
          bedel
                                 bina ısı talebi   heat demand, building
                                           binanın ısıl gereksinimi; ısıl talep
bina etkin adsal  effective rated output for a building
ısı çıktısı    bir kazandan binada kullanılmak üzere
                                 bina ısıl gövdesi  building thermal envelope
          elde edilen net ısıtma amaçlı çıktı
                                           bina ısıl gövdesi

bina girişi    building entrance
                                 bina ısıl gövdesi  building thermal envelope and fabric
          bina sakinlerinin ve binayı kullananların
                                 ve dokusu      iç ısıl kapasitansı ve iç zonlar arasında ısı
          ulaşması amacıyla bulunan herhangi
                                           ve kütle transferini anlattığı kadar,
          kapı geçişi, kapı dizisi yada diğer türdeki
                                           ASHRAE terminolojisinde tanımlanan
          giriş
                                           biçimiyle bina ısıl gövdesini anlatan
                                           terim
bina gövdesi    building envelope
          bir binanın duvarlar, pencereler,
                                 bina ısıl yükü   building thermal load
          kapılar,çatılar ve toprakla temasta olanlar
                                           bir binada sıcaklık farkıyla ısı
          da dahil olmak üzere döşemelerden
                                           geçişi,insanlar,aydınlatma
          oluşan dış elemanları.
                                           araçları,radyasyon ve elektrikli araçlar
                                           gibi kalemlerden oluşan ve konfor
bina gövdesi    building envelope void                      üzerinde etkili olan toplam yük
açıklığı      bina gövdesinde, ısıl direnci kendisini
          çevreleyen alanlardan önemli ölçüde
                                 bina iç       building inertial parameter
          farklı olan her hangi bir lokal alan. bu
                                 parametresi     bina içsel parametresi
          ‘boşluk’ kısmen yada tamamen yalıtım
          bulunmaması nedeniyle olabilir.
                                 bina        framework
bina gövdesi    gross building envelope floor area      kafesi(karkas)   çatı. iskelet. kafes. karkas. bina kafesi.
          bir binanın, döşemeye temaslı beton                bünye. yapı. şasi
brüt alanı
          kısmı dışında brüt döşeme alanı.
                                 bina kat planı   building plan
bina gövdesi    building envelope opaque areas                  binanın mimari bölünümünü gösteren kat
          pencere açıklıkları, aydınlıklar,kapılar ve            planları
opak alanı
          bina servis sistemleri dışında bina
          gövdesinin dış mahalle temasta olan      bina kodu      building code
          bütün alanları;                          bina yapımında uyulması gereken kural
                                           ve özellikleri içeren kod yada standart
bina gövdesi,   building envelope, exterior
dışsal       bina dış gövdesi               bina kontrol    building control system
                                 sistemi       bina kontrol sistemi
bina gövdesi,   building envelope, semi exterior
yarı-dışsal    içerisinde iklimlendirme uygulanmayan     bina koruması    shielding of a dwelling
          bina mahalleri                          bir konutun dış etkilerden(rüzgar, vb)
                                           korunması
bina gözetim    building supervisory system (outdated)
sistemi      bina gözetim sistemi             bina mahalli    building site
                                           binanın bulunduğu yer,mahal
bina hacmi     building volume
          [dış (çevre) hava (feet küp yada metre    bina malzemesi   building material
          küp) ile hava değişimine sahip binanın]              bina gövdesinde, içerisinden ısı akışı olan
389

            ve hava filmlerinin dışında U                  diğer bir deyişle, yüzeye dik ve eleman
            katsayısının hesabında kullanılan                yüzeyinden dışarı doğru olan bir
            herhangi eleman.                         vektörün yönü.

   bina otomasyon  building automation and control        bina yüksekliği  building height
   kontrolü (BAC)  (BAC)                              bina hacminin en düşük döşeme
            bina otomasyon ve kontrolü                    düzeyinden en yüksek tavanına kadar
                                             olan düşey uzaklık;
   Bina otomasyon  building automation system (BAS)
   sistemi(BAS)   bina otomasyon sistemi            bina yüzey     building area
                                   alanı       avluların dışında bina dış duvarları (yada
                                             dış duvarlar ve yangın duvarları/alan
   Bina otomasyon  building automation and control
                                             ayırıcı duvarlar) tarafından çevrelenen
   ve kontrol    system (BACS)
                                             bölgenin içerisinde kalan döşemelerin
   sistemi(BACS)   bina otomasyon ve kontrol sistemi
                                             toplam alanı.

   bina       envelope performance factor          bina, mekanik   buildings without mechanical cooling
   performans    bir bina gövdesi performansının belirli    soğutmasız     içerisinde mahallerin soğutulması
   faktörü      yöntemlerle hesaplanmış sınır değeri.              amacıyla her hangi bir biçimde
                                             mekanik(gaz sıkıştırmalı) soğutma
            building program                         çevrimi kuıllanılmadığı bina.
   bina programı
            bina programı
                                   binadaki nem    moisture in the building
            building project                         binadaki nem
   bina projesi
            inşaat ruhsatı için aynı başvuru içerisinde
            yada bir tek sahiplik altında bulunan arsa  Binayla ilişkili  building related illness (BRI)
            sınırları içerisinde yer alan, yapımına    hastalık (BRI)   tanı konması olanaklı ve tümüyle bina
            başlanacak yada başlanmış olan bina ve              içerisindeki bir kaynağa bağlanabilen
            bina grupları.                          hastalık (örneğin lejyoner hastalığı, hiper
                                             tansiyon)
   bina rejim    pull down test
            binayı rejim sıcaklığına getirme testi    bindirme      butt connection, butt joint
   sıcaklığı testi
                                   bağlantı      bindirme bağlantı; bağlanacak parçaların
                                             bir uçtan üst-üste bindirildiği bağlama
   bina sızıntısı  building leakage                         biçimi
            bir binadan dış mahalle geçen hava
            miktarı
                                   bindirme      overlapping joint
                                   bağlantı      bindirme bağlantı
   bina sistem    building system control
   kontrolü     bina sistem kontrolü
                                   bindirme      entrainment velocity
                                   hızı[yağ]     soğutkanın yağı taşıması için sahip
   bina teknik    technical building management                  olması gereken minimum hız
   yönetimi     teknik ilkelere ve sistemlere bağlı kalan
            bina yönetimi
                                   bindirme ile    lap welding
                                   kaynatma      bindirme kaynak yöntemi; birbiri üzerine
   bina türü     building type                          bindirilen parçalarda oluşan boşluğun
            ticari,endüstriyel yada konut olarak               kaynakla doldurulması
            ayrılan bina türü
                                   bindirme      butt welding
   bina yöneticisi  building manager                         bindirme kaynak
            bina yöneticisi; binanın ortak elektrik,su
                                   kaynağı yapma
            ve enerji ile ilgili hususlarını düzenleyen
            yönetici                   bindirme      butt weld
                                   kaynak       bindirme kaynak; parçaların birbiri
            building paper                          üzerine bidirildiği ve oluşan derinliği
   bina yönetim                                    elektrotla doldurulduğu kaynak biçimi
   belgesi      bina yönetim kurulunun bina ile ilgili
            kararları içeren belge
                                   bindirme      lap weld
            building management system (electric)     kaynak       bindirme kaynak dikişi; kaynaklanan
   bina yönetim
            yerleştirildiği binada ekipmanın                 parçaların birbiri üzerine bindirilerek
   sistemi                                      yapılan dikiş
   (elektrik)    gözlenmesi,güç arızalarına karşı
            ekipmanın korunması,bina güvenliği vb
            gibi ek işlevlere de sahip olan bina enerji  bindirme      butt welded seam
            yönetim sistemi.               kaynak dikişi   bindirme kaynak dikişi

   bina yönetim   building management system          bindirme      butt welded
   sistemi(BAS)   bina yönetim sistemi(BAS)           kaynaklı      bindirme yöntemiyle kaynaklanmış

   bina yönetimi   building management              bindirme      butt welded joint
            binanın elektrik, su, enerji, aydınlatma   kaynaklı      bindirme kaynaklı bağlantı
            gibi hususlardaki yönetimi          bağlantı
   bina yönü     orientation                           butt weld pipe
            bir bina gövde elemanının baktığı yön;
                                   bindirme
                                   kaynaklı boru   bindirme kaynaklı boru; biri diğerinin
                                                                  390

          içine geçirilerek yapılan boru kaynağı    etkinliği

bindirme      entrainment ratio               bir yere      weld on to
oranı[yağ]     kompresörden çıkan yağ miktarı ile geri    kaynaklanmak    bir yere bağlanmak; bir yere
          dönen yağ miktarı arasındaki oran                 kaynaklanmak

bindirme      piggyback refrigerating system        birikinti (tortu)  deposition
soğutma sistemi  buhar türbini ile tahrik edilen bir chiller            bir ortamda kalıntı,birikinti olarak
          birimindeki egzost buharının bir                 bulunan maddeler
          absorpsiyon makinesinde kullanıldığı
          absorpsiyonlu soğutma sistemi                   unit
                                 birim
                                           iklimlendirme birimi, nemlendirme
bindirme      overlap length                          birimi gibi,fabrika üretimli işlevsel
uzunluğu      bindirme uzunluğu                         elemanlar topluluğu ,kapsamlı bir
                                           çalışma veya işlevi yerine getirmek için
bindirme[yağ]   entrainment                            elemanlardan oluşan bir bilgisayarın alt
          kompresörden çıkan yağın kompresör                toplulukları
          karterine geri döndürülebilmesi için
          yağın soğutkana bindirilerek taşınması;    birim (boyut)    unit (of dimension)
          bir hava menfezinden giren primer                 birim; her hengi bir fiziksel büyüklüğün
          havanın indüklediği mahal havası                 ölçüldüğü birim
          hareketi.
                                 birim ağırlık    unit weight
bindirmek[yağ]   entrain (verb)                          birim ağırlık; bir yakıtın, termodinamik iş
          bir şeyi bir başka şeye bindirerek                maddesinin,havanın birim ağırlığı;
          iletmek;( örneğin soğutma
          sistemlerindeki yağ parçacıklarını      birim alan     dust holding capacity per unit area
          soğutkana bindirmek)             başına toz     atılabilir yada yenilenebilir cihazlarda,
                                 tutma        toz tutma kapasitesinin net etkin filtre
bindirmeli     lapped joint                           alanına bölümü;
                                 kapasitesi
bağlantı      bindirme bağlantı
                                 birim alan     irradiance
bir hava      openings of an air handling unit       radyasyonu     bir yüzey üzerinde noktayı içeren bir
hazırlama     bir hava hazırlama birimindeki açıklıklar             eleman üzerine gelen akının, bu elemanın
birimi açıklığı                                   alanına bölünmesi ile elde edilen ve
                                           metrekare başına watt olarak ölçülen
                                           değer
bir        net total cooling effect of an air
iklimlendirme   conditioner
          bir iklimlendirme biriminin,         birim        unit lighting power allowance (ULPA)
cihazının net                                     her bina birimi için ayrılan aydınlatma
          koşullandırılan mahalden toplam ısı      aydınlatma
toplam soğutma                                    gücü ( W/ft2) .
          çıkartma kapasitesi.             gücü toleransı
etkisi
                                 birim enerji    unit energy costs
bir kerelik    once through scrubber system
                                 maliyetleri     bina enerji tüketiminde birim enerji
temizleme     bir kere temizleme yaptıktan sonra işlev
                                           başına maliyet
sistemi      dışı kalan temizleyici sistem

                                 birim güç      unit power density (UPD)
bir konfor     specific cooling capacity of a chilled    yoğunluğu      bir enerji kaynağının birim zamanda
modülünün     beam                               verdiği enerjinin(güç) bu kaynağın
özgül soğutma   bir konfor modülünün özgül soğutma                seçilen bir boyutuna(kütle,alan,ağırlık)
          kapasitesi( metre uzun luk başına                 bölümü; örneğin yakıtın saniyede
kapasitesi
          soğutma kapasitesi)                        kilogram kütlesi başına verdiği enerji

bir mahalde    occupant                   birim ısıtıcı    unit heater
bulunan      bir yerde outran, ikamet eden                   mahal ısıtmasında ısıtma birimi; mahalle
          kimse;sakin.                           yerleştirilen ısıtıcı

bir mahallin    reference air temperature of a room      birim kolektör   unit collector
referans hava   referans alınan mahal sıcaklığı                  birim kolektör;bütün gerekli elemanları
sıcaklığı                                      içeren kolektör

bir menezin    discharge or entry loss of a louvre      birim kontrol    unit control panel (UCP)
          bir panjurun giriş veya boşaltım kayıp    paneli       iklimlendirme birimi üzerindeki
giriş veya çıkış
          katsayısı                             elektriksel kontrol kutusu; kontrol paneli
kaybı
                                 birim kütle     fan work per unit mass
bir menfezin    theoretical air flow rate of a louvre               birim hava kütlesine fan tarafından
          bir panjurdan teorik hava akış        başına fan işi
teork hava                                      aktarılan iş
debisi       miktarı(debi)
                                 birim sistemi    unit system
bir        efficiency of collection loop                   bu sözcükler ortaya çıktıkları her yerde,
toplama(toz)    bir toplama devresinin etkinliği                 ANSI/ASHRAE Standard 87.32001
devresinin                                      Section 2 de belirtildiği gibi test altında
391

             olan “sistem” anlamına gelir                   enerji

   birim soğutucu   cooler, unit                  birincil enerji  primary energy efficiency
             soğutma serpantini,boşaltma tavası ve     verimi      birincil enerji verimi; yakıttan taşıma
             kapaması ile birlikte bir soğutucu                ortamına aktarılan enerjinin,yakıtın alt
             topluluğu                             ısıl değerine bölümü

   birim soğutucu   unit cooler                   birincil enerji  primary energy efficiency, generation
             bütün gerekli ekipmanların (kompresör,     verimi, genel   enerji üretiminde birincil enerji verimi
             condenser,fanlar ve borular) bir gövde
             altında toplandığı soğutma/ ısıtma birimi;
                                     birincil filtre  filter, primary
                                              bir filtreleme biriminde büyük
   birim vantilatör  unit ventilator                          parçacıkları tutan birincil filtre
             özellikle okullarda sınıf vb gibi yerlerde
             kullanılan müstakil havalandırma birimi
                                     birincil hava   air, primary
                                              birincil hava;(1) yakıtla birlikte brülöre
   birim zaman    unit time                             verilen hava (2) bir kanal yoluyla
             birim zaman; bir gözlemin, bir fiziksel              terminale taşınan besleme havası.
             olayın gerçekleştiği birim zaman(örneğin
             birim zamanda bir kesitten geçen
                                     birincil hava   primary air
             akışkan)
                                              (1) yakıtla birlikte brülöre verilen hava
                                              (2) bir kanal yoluyla terminale taşınan
   birimsel ısı    unitary heat pump                         besleme havası.
   pompası      normalde bir iç mahal iklimlendirme
             serpantini, bir kompresör ve bir dış
                                     birincil hava   primary air flow rate
             mahal soğutkan-hava veya soğutkan-su
                                     debisi      birincil hava (mahalle üflenen hava) akış
             ısı eşanjörü içeren bir yada daha fazla
                                              debisi
             topluluktan oluşan birim.

                                     birincil hava   primary air induction system
   Birimsel      unitary air conditioner
                                     indüksiyon    birincil hava(mahalle üflenen hava)
   iklimlendirme   her hangi bir iskan birimini kendi başına
                                     sistemi      indüksiyon sistemi
   cihazı       iklimlendirmek üzere uygulanan birim;

                                     birincil hava   primary air temperature
   birimsel nokta   unitary spot air conditioner
                                     sıcaklığı     birincil hava (mahalle üflenen
   iklimlendirme   mahal içerisinde belirli bir zon’u soğutan
                                              hava)sıcaklığı
   cihazı       ve çektiği ısıyı yine mahal içine atan
             birim iklimlendirme cihazı.
                                     birincil hava   primary air temperature difference
                                     sıcaklığı farkı  birincil havanın hava hazırlama
   birimsel sistem  unitary system
                                              biriminden çıkış sıcaklığı ile üfleme
             normalde bir evaporatör yada soğutma
                                              sıcaklığı arasındaki fark
             serpantini, kompresör ve kondenser
             bileşimi içeren bir yada daha fazla
             topluluktan oluşan fabrika üretimli birim.   birincil hava   primary air system
                                     sistemi      birincil hava(mahalle üflenen hava)
                                              sistemi
   birimsel      unitary cooling equipment
   soğutma      normalde bir evaporatör, bir kompresör,
             bir kondenser içeren bir yada daha fazla    birincil ısıtma  primary heating surface
   ekipmanı                                       birincil ısıtma yüzeyi; boru-kanat türü bir
             topluluktan oluşan bir iklimlendirme      yüzeyi
             cihazı. Isıtma işlevi içeren birimler de             ısı aktarım elemanında boruların ısı
             bulunmaktadır.                          transferine katılan toplam yüzeyi

             unitary refrigerating system          birincil     primary calibration standard
   birimsel
             birimsel soğutma sistemi; gerekli bütün     kalibrasyon    birincil kalibrasyon standardı
   soğutma sistemi
             elemanları bir gövde altında toplanmış     standardı
             soğutma birimi;
                                     birincil     primary collector
   birinci sınıf   first class                   kolektör     siyah cisim kollektörü; güneşten gelen
             birinci sınıf                           radyasyonu toplayan ve genellikle
                                              kendisine dik olan ikincil kollektöre
   birincil      prime (adj)                            tekrar radyasyon yoluyla veren kolektör
             ilk. baş. baslica. en önemli. en kaliteli. en           sistemi
             iyi. baslangiç.
                                     birincil     primary containment
   birincil      primary alternate test method          muhafaza     birincil muhafaza; örneğin bir soğutkanın
   alternatif test  birincil alternatif test yöntemi                 tank içerisine konulması
   yöntemi
                                     birincil pompa  primary pump
                                              birincil pompa;
   birincil devre   primary circuit
             bir transformatörde yüksek gerilim
             taşıyan devre;                 birincil     primary coolant
                                     soğutkan     birincil soğutkan; salamura sistemlerinde
                                              salamurayı soğutmak için kullanılan
   birincil enerji  primary energy
                                              soğutkanlar
             bir sistemin enerji girdisi olarak aldığı
             ham yakıtların içerdiği enerji;birincil
                                                                 392

birincil      primary refrigerant              birleşik       compound compressor
soğutkan      birincil soğutkan; salamura sistemlerinde   kompresör      alçak ve yüksek basınç kademelerinin bir
          salamurayı soğutmak için kullanılan                tek gövde altında içeren kompresör;
          soğutkanlar
                                 birleşik kontrol   combination control
birincil tahrik   prime mover                            birleşik kontrol; kontrollerin
edici        bir elektrik üretecini tahrik eden                 birleştirilmesi
          motor,türbin,su-çarkı yada benzeri
          makine.                    birleşik ölçer    compound gage
                                            alçak basınç ve yüksek basınç
birincil test    primary test                            manometrelerinin bir arada bulunduğu
           bir kompresör yada yoğuşturma                   ölçü aracı.
          biriminin değerlenmesinde kullanılan
          test; kendisi yoluyla değerlemenin      birleşik parıltı   unified glare rating (UGR)
          yapıldığı test.                endeksi       birleşik parıltı endeksi

birincil test    primary test method
                                 birleşik       combined performance factor - water
yöntemi       birincil test yöntemi;
                                 performans      heating only season
                                 faktörü- sadece   CPFws sadece ısıtma mevsiminde ortaya
birincil transfer  primary transfer fluid                       çıkan hem ısıtma hem de sıcak su
                                 su ısıtma
akışkanı      birincil transfer akışkanı                     gereksinimini karşılamak üzere
                                 mevsimi       kullanıldığında bileşik ekipmanın
                                            mevsimsel performans katsayısı.
birincil transfer  transfer fluid, primary
akışkanı      güneş kolektörü içerisinden geçen
          akışkan                    birleşik       combined performance factor - heating
                                 performans      season
                                 faktörü-ısıtma    CPFhs, hem mahal ısıtma ve hem de
birincil yüzey   primary surface (direct surface)
                                            sıcak su üretimi gereksinimini karşılamak
(direk yüzey)    ısı aktarımı birincil yüzeyi         mevsimi
                                            üzere, kullanıldığında bileşik ekipmanın
                                            mevsimsel performans katsayısı. Bu
birincil yüzey   prime surface                           büyüklük boyutsuzdur.
(ısı transferi)   birincil yüzey; birincil ısı aktarım yüzeyi
                                 birleşik       combined performance factor - cooling
birleşik basınç   gauge, compound                performans      season
ölçer        bileşik basınç ölçer; soğutma         faktörü-       CPFcs, hem mahal ısıtma ve hem de
          sistemlerinde biri alçak diğeri yüksek               sıcak su üretimi gereksinimini karşılamak
                                 soğutma
          basıncı gösteren basınç ölçer manifoldu.              üzere kullanıldığında bileşik ekipmanın
                                 mevsimi       mevsimsel performans katsayısı. Bu
          combined primary storage unit                   büyüklük boyutsuzdur.
birleşik birincil
depolama      (CPSU)
          birleşik birincil depolama birimi       birleşik pişirici-  cooker and water heater combined
birimi
                                 ısıtıcı       pişirme ve su ısıtma işlevlerini birleştiren
                                            ocak
birleşik cihaz   combined appliance
          bir iklimlendirme cihazı yada ısı pompası
                                 birleşik       combined radiative and convective
          , bir kızgınlık alıcı, bir su ısıtıcı,ve
                                 radyatif ve     surface coefficient
          gerekirse bir temiz suyu pompası içeren
                                 konvektif yüzey   konvektif ve radyatif ısı yayınımlı yüzey
          topluluk; bu topluluk mahal
          koşullandırma ve sıcak su üretimi yapar    katsayısı

birleşik çalışma  combined operation              birleşik       compound compression
          birleşik çalışma; ısı ve elektriksel     sıkıştırma      çift kademeli bir soğutma sisteminde
          üretimin birlikte yapılması(cogeneration)             alçak ve yüksek kademe sıkıştırma
                                            işlemlerinin aynı kompresörde
birleşik çevrim   combined cycle gas turbine                     yapılması.bileşik sıkıştırma
gaz türbini     birleşik çevrimli gaz türbini
                                 birleşik       compound refrigerating system
                                 soğutma sistemi    kapasite düşüm ve artımlarında devreden
birleşik      compound hood
                                            çıkmak ve girmek üzere,her biri toplam
davlumbaz      birleşik davlumbaz
                                            kapasitenin belli bir kısmını karşılamak
                                            üzere birden fazla kompresörle
birleşik ısı ve   combined heat and power station                  tasarlanmış olan soğutma devresi.
güç istasyonu    yüksek bir toplam verim sağlamak
          amacıyla iki yada daha fazla         birleşik yüzey    combined surface coefficient
          termodinamik çevrimi kullanan güç                 Bakınız “combined radaiative and
                                 katsayısı
          santrali.                             convective surface coefficient”

birleşik ısı ve   combined heat and power (CHP)         birleştirilmiş    integrated environmental design
güç sistemi     system                               bir karmaşık tasarım ve optimalleştirme
                                 çevresel
          ısı ve elektriksel güç üreten eş-üretim              süreci içerisinde malzeme,bina ve
          sistemi                    tasarım
                                            çevresel elemanları birleştiren yaklaşım;

birleşik ısıl    combined thermal transmittance        birleştirilmiş    integrated economizer cycle
geçirgenlik     values (Uo)                            bünyasinde bir ekonomizer çevrimi
                                 ekonomizer
değerleri      birleşik ısıl iletim değeri                    içeren soğutma çevrimi
                                 çevrimi
393

   birleştirilmiş   integrated function             bitki odası    plant room
   fonksiyon     birleştirilmiş fonksiyon;                    tesis odası; bitkilerin bulunduğu mahal

   birleştirilmiş   integrated heater              bitmiş bina    as built drawing
             örneğin mahal ve su sısıtma gibi birden   inşaat resimleri  bir sistem kurulduktan sonra gerçek
   ısıtıcı
             fazla işlevi yerine getiren ısıtma               durumunu ve ilk projeye göre yapılan
             sistemleri                           değişiklikleri gösteren teknik resimler;

   birleştirilmiş   integrated average irradiance        bitüm       bitumen
             birleştirilmiş ortalama güneş radyasyonu            bitüm;karbon disülfit içinde tamamen
   ortalama
                                             çözünebilen siyah,yapışkan kimyasal
   radyasyon                                     maddeler bileşimi

   birleştirilmiş   integrated system                        bitumen coating
                                   bitüm kaplama
   sistem       birleştirilmiş sistem; örneğin bir               bitüm kaplama
             jeneratörde elektriksel enerji ve ısı
             üretimi gibi
                                   bitüm       coat of bitumen
                                   kaplamalı     bitüm kaplamalı
   birleştirilmiş   integrated ceiling system
   tavan sistemi   aydınlatma araçları,kanallar,konfor
             modülleri gibi elemanların estetik bir    bitüm kaplı    bitumen coated steel tube
             biçimde birleştirild iği tavan sistemi    çelik boru     bitüm kaplı çelik boru

   birleştirilmiş   integrated facility services         bitümlü asbest   bitumen asbestos sheeting
   tesis hizmetleri  bir bina yada sistem için bütün hizmetleri  örtü        bitümlü asbest örtü
             vermek üzere tasarlanan yönetim sistemi
                                   bitümlü boya    bitumastic paint
   birleştirilmiş   irradiance, integrated average                 bitümlü boya
   toplam       belirli bir zaman aralığında bir yüzeyin
   radyasyon     birim alanına gelen güneş radyasyonunun
                                   bitümlü kağıt   bitumen paper
             bu zaman aralığına bölümü. Btu/(h·ft2)
                                             bitümlü kağıt
             (W/m2)

                                   bitümlü kömür   bituminous coal
   birleştirme    impaction
                                             bitümlü kömür
             sıkıştırarak birbirine kaynatma

                                   bitümlü      non bitumenous coal
   birleştirme    integration
                                   olmayan kömür   bitümsüz taş kömürü
             birleştirme; entegral alma (matematik)

   birleştirmek    join                     biyel kolu     connecting rod
             birleştirmek. ek yeri. bitişme noktası.             pistonlu motor ve kompresörlerde biyel
   (bağlamak)
             birleşme. birleşmek. yapışmak.                 kolu
             yapıştırmak. katmak. katılmak. bir araya
             gelmek. iltihak etmek.            biyo kimyasal   biochemical action
                                   etki        biyokimyasal etki
   birlikte üretim  cogeneration
             bir tek enerji biçiminden, ya elektriksel  biyo kirletici   bio aerosol
             yada mekanik enerji ile yararlı ısıl              biyolojik yapıdaki hava kirleticiler
             enerjinin (ısıtma veya soğutma) birlikte
             üretimi.
                                   biyo proses    bioprocess
                                             fermentasyon gibi doğal biyolojik
   birlikte üretim-  cogeneration (electric)                     etkinlikler yoluyla yararlı ürünler elde
   elektrik      eş-üretim; ısı ve elektriğin birlikte              etme teknolojisi; biyolojik süreç
             üretimi; kojenerasyon
                                   biyolojik filtre  biofiltration
   bit        bit                               biyolojik filtrasyon
                                   etme
             0 ve 1 gibi iki değer alan ikili sistem
             sayısı
                                   biyolojik     biosafety
                                   güvenlik      biyo-güvenlik
   bitim kanalı    terminating duct
             bitim kanalı; kanalın bittiği yer;
                                   biyolojik     biological agent
   bitirme planı   implementation plan             madde       biyolojik savaşta kullanılabilen biyolojik
             gerçekleştirme,tamamlama,bitirme planı             zehirli madde yada enfeksiyonlu hastalık;
                                             örnekler,parazitler,kikroplar,toksinler vb
   bitişik mahaller  adjoining spaces
             bir test mahalli ile bitişik, yada test   biyolojik maruz  biological exposure index (BEI)
             mahallinin çevrelediği herhangi       kalma indisi    endüstriyel uygulamalarda sağlık
             havalandırılan veya havalandırılmayan iç            etkilerini belirlemekte kullanılan
             mahal.                             biyolojik maruz kalma endeksi

   bitki bölümü    plant section                biyolojik     bioclean classes
             bitki bölümü;                temizlik sınıfı  biyo kimyasal temizlik sınıfı
                                                                 394

biyolojik türler  species                    bolometre     bolometer
          biyolojik sınıflandırmada temel sınıf              radyasyon enerjisini ölçmekte kullanılan
                                          duyarlı ölçme aracı
biyolojik yarı   biological half life
ömür        bir maddenin yarısının organizmadan      Boltzman sabiti  Boltzmann constant
          kimyasal veya fiziksel yollarla alınması            Boltzman sabiti; sıcaklık ile enerji
          çıkartılması için geçen süre                  arasındaki ilişkiyi ifade etmek için
                                          kullanılan sabit sayı; k =1.99
blok duvar     blockwall                            calories/mole-Kelvin.
          blok duvar; taş duvar
                                 bombe yapma    bulging, caving of a duct or
blok flanş     companion flange                        enclosure(s)
          üzerinde bulunduğu milin bütünler bir              şişkinlik/ani artış, şiş/kabar; çıkıntı,
          elemanı olan flanş                       tümsek, şiş; kabarmak, şişmek, ani artış,
                                          şişkinlik, şiş; pırtlamak; esnemek, bel
          block thermal insulation                    vermek; çıkıntı yapmak; pırtlatmak,
blok ısıl yalıtım                                  dışarı uğratmak, çıkıntı meydana
          düşük bir ısı transfer katsayısı elde etmek
          üzere bir yada daha fazla tanecikli yada            getirmek.
          fiber malzeme ile bunları bağlayıcıdan
          oluşan blok yalıtım malzemesi         bombe, eğrilik  camber depth
                                 derinliği     bombe,eğrilik derinliği
blok ısıtma     block heating
          bireysel mahallerin ısıtılması yerine,    bone       bonnet
          belirli bir bölgenin merkezi bir santralden           vanalarda kontrol miline yataklık yapan
          ısıtılması                           ve alt gövdeye vidalı yada civatalı olarak
                                          bağlanan kısım.vana üst gövde parçası.
blok vana      block valve
          blok vana;kapama, kesme vanası        boru       pipe
                                          gazları, sıvıları,yarı-sıvıları yada ince
blok vana      companion (or block) valve                   parçalara ayrılmış katıları taşımakta
          vanaları açmadan önce bir sistemin               kullanılan ve diş çekilecek yeterlilikte et
          birbiriyle bağlanmasını yada,                  kalınlığına sahip içi boş iletim elemanı.
          kapandıktan sonra ayrılmasını sağlayan
          birbiriyle eş-çalışan vana çifti.       boru       pipe bend (noun)
                                          boru kıvrımı; boru bükümü;
blöf        blow off
          kazan suyunu temizlemek için kısmen      boru tutucu    pipe fitter
          boşaltıp taze suyla takviye                   boruya takılan ve parçacıkları tutmak
                                          üzere tasarlanmış eleman;
blöf borusu     blow off pipe
          blöf borusu                  boru (ince    tube
                                 çaplı)      uzun, genellikle silindirik yapıda içi boş
blöf çukuru     blow down pit                          ve akışkanları taşımakta kullanılan
          kazanlarda blöf suyunun akıtıldığı çukur;            eleman (‘tubing’ artık kullanılmayan bir
          blöf çukuru                           terimdir),

blöf tankı     blow down tank                boru anahtarı   monkey wrench
          blöf tankı;                           su borularını sıkmada kullanılan anahtar;
                                          boru anahtarı
blöf valfi     blow off valve
          fazla gazı atmosfere atarak bir tanktaki   boru anahtarı   wrench
          basıncı önceden belirlenmiş bir değerde             boru anahtarı;İngiliz anahtarı
          tutan vana.
                                 boru askısı    pipe hanger
blöf vanası     blow down valve                         bir tesisatta boruların sabitlen mesi için,
          blöf vanası; kazanlarda aralıklı olarak             genleşme ve salınım olasılıkları da
          kirlilikler içeren suyun boşaltılarak              dikkate alınarak yapılan bağlantılarında
          yerine taze su çekilmesini sağlayan vana            kullanılan askılar; boru askıları.

boaşltım      drain tube                  boru aynası    dished end plate (of heat exchanger)
borusu[ince]    boşaltım borusu                         ısı eşanjöründe boru aynası

                                 boru aynası    tube plate
bodrum       basement
                                          kazanlarda boruların geçtiği plaka yada
          normal yaşam mahallerinin altında
                                          ayna; boru aynası
          bulunan, koşullandırılan yada
          koşullandırılmayan alt kat. bodrum
                                 boru bağlantı   pipe coupling
                                 parçası      dıştan diş çekilmiş iki boruyu
boğma akımı     choking flow
                                          birleştirmekte kullanılan içten diş
          dar bir boğazdan gerçeklenen akış;
                                          çekilmiş boru parçası..
          boğma akımı

                                 boru bağlantısı  pipe connection
boğulma akımı    stonewall flow (choking flow)
                                          boru bağlantısı;
          boğulma akımı; kısılma akımı;
          akışkanların dar bir kesitten geçmesi
395

   boru bağlantısı  pipe joint                   boru filtresi  pipe filter
            boru birleştirmesi                       boruya takılan ve parçacıkları tutmak
                                            üzere tasarlanmış eleman;boru filtresi
   boru boru     pipework installation
   tesisatı     boru tesisatı kurulumu             boru fitingi   pipe fitting
   kurulumu                                     boru fitingi; boru ekleme parçaları;diğer
                                            boru parçalarını birleştirme, uyarlama,
                                            yada ayarlama amacıyla kullanılan
   boru       pipe sizing                           parçalar;
   boyutlandırma   boru çapı belirleme;
                                    boru flanşı   pipe flange
   boru braketi   pipe bracket                          boru uçlarına takılan ve iki boruyu
            boru tespit kelepçesi; braket                  birleştirmekte kullanılan flanş

   boru bükme    pipe bending machine              boru grafiği   pipe schedule
   makinesi     boru bükme makinesi                       değişik basınç aralıklarında boruların dış
                                            çapı ve kalınlıklarını listeleyen boru
   boru bükmek    pipe bend (verb)                        boyutlandırma sistemi
            boru bükmek; boru kıvırmak
                                    boru hattı    pipeline
   boru çapı     diameter of pipe                        içerisinden boru yada sıvının geçtiği boru
            boru çapı                            hattı

   boru çapı     pipe diameter                 boru ısı     heat exchanger, pipe
            boru çapı                   değiştirici   borudan yapılan ısı eşanjörü; borulu ısı
                                            eşamjörü
   boru çapraz    piping cross connection (nonpressure)
            bir boru sisteminde, içme suyunu taşıyan    boru iç çapı   bore (of pipe)
   bağlantısı                                    borunun iç çapı
            bir borunun lavabonun taşma kenarının
            altından, atmosfer basıncında ve içme
            suyu olmayan akışkan içeren boruya       boru iletken   channel, conduit, pipe
            yapılan bağlantı;               kanalı      iletken ve boruların içerisinden geçtiği
                                            kanal
   boru çekme    piping
            (1)akışkanları taşıyan boru sistemi,(2)bir   boru izleyici  pipe tracer
            soğutma sisteminin değişik bölümlerini             duvar yada döşemelerde gömme su
            birbirine bağlayan boru yada boru ana              borularının yerlerini bulmakta kullanılan
            hatları;                            araç; boru izleyici

   boru çekme    tubing                     boru kanalı   pipe duct
            boru bağlama; boru tesisatı yapma                içerisinden boruların geçtiği kanal

   boru demeti    tube bundle                  boru kanalı   pipe trench
            boru demeti; örneğin bir evaporatör yada            içerisinde, yer altından giden kanalların
            kondenserdeki bakır boru demeti                 geçtiği kanal; boru kanalı

   boru dengeleme  compensator                  boru kelepçesi  pipe clip
   parçası      borulardaki genleşme,çekilme,flambaj              boru kelepçesi
            gibi fiziksel etkileri ortadan kaldıran boru
            ara parçası;boru dengeleme parçası       boru kolonu   pipe riser
                                            boruyu düşey olarak iletmekte kullanılan
   boru desteği   pipe support                          boru elemanı; boru kolonu;
            boru desteği; boru yörüngesi üzerinde
            sarkmaları önlemek,titreşimleri azaltmak    boru kovanı   pipe bushing
            için belirli aralıklarla konulan dayamalar           boru kovanı;

   boru devresi   run of pipe                  boru köprüsü   pipe bridge
   uzunluğu     borunun bina içerisinde izlediği yörünge;            boru malzemeden yapılan köprü(örneğin
            boru devresinin uzunluğu                    üst geçit köprüsü)

   boru dirseği   pipe elbow                   boru malzemesi  pipe material
            boruya yöndeğiştirmek için uygulanan 90             boru malzemesi(çelik,bakır,alüminyum
            derecelik dirsek                        vb)

   boru dişi     pipe thread                  boru mengenesi  pipe wrench
            boru dişi; ince diş                       boru mengenesi

   boru dişi     pipe threading machine             boru pislik   pipeline strainer
   makinesi     boru diş çekme aparatı; boruya içten veya   tutucu      boru hattında kritik elemanların önüne
            dıştan diş çeken aparat;                    konulan süzgeç;pislik tutucu

   boru duyargası  bulb (pocket) in a pipe            boru       pipe reducer
            bir borudaki cebe yerleştirilmiş duyarga    redüksiyonu   geniş çaplı bir boruyu daha küçük çaplı
                                            bir boruya bağlamakta kullanılan fiting;
                                                               396

         boru redüksiyon elemanı                    aynı doğrultuda yada yaklaşık olarak
                                         böyle olan fiting bölümü.
boru sargısı   pipe wrapping
         boruların korozyona direnimini artırmak   boru yükü     piping load
         için üzerinin sarılması; boru sargısı             boru yükü; boru içerisindeki akışkandan
                                         ve taşıdığı dışsal elemanlardan boruya
boru seçimi    pipe section                          gelen yük;
         boru bölümü; boy olarak satılan boru
         bölümlerinden her biri            boru yüzeyi    surface of a pipe
                                         bir borunun yüzeyi; iç yada dış yüzey
boru serpantin  coil (pipe)
         borulardan yapılmış, içerisinden       boru/kovan    shell and tube evaporator
         ısıtılacak yada soğutulacak akışkanın    evaporatör    boru-kovan evaporatör; boruların içinden
         geçtiği serpantin                       işlem görecek olan sıvının, dışından
                                         transfer akışkanının geçtiği evaporatör
boru serpantini  pipe coil
         boru serpantini; içerisinden bir akışkanın  boru/kovan ısı  shell and tube heat exchanger
         geçtiği serpantin              değiştirici    boru-kovan türü ısı eşanjörü

boru sistemi   pipe system                 borularda     coefficient of friction in pipes
         boru sistemi, bir devredeki değişik              borulardaki sürtünme katsayısı
                                sürtünme
         işlevlere sahip ekipmanlara akışkanı
         taşımak üzere kurulan sistem; boru      katsayısı
         sistemi
                                borusal destek  tubular support
         pipe socket                 elemanı      borusal destek elemanı
boru soketi
         ucuna diş çekilmiş iki boruyu sıkan ve
         bağlayan eleman;union,soket         borusal      tubular centrifugal fan
                                merkezcil fan   boruya takılabilen merkezcil fan
boru sürtünme   pipe friction factor
faktörü      boru sürtünme katsayısı           boruya paralel  tube axial fan
                                üfleyen fan    kanala yerleştirilen ve dönme eksenine
boru       pipe friction                         paralel üfleme yapan fan
sürtünmesi    boru sürtünmesi; borudaki sürtünme
         basınç kaybı                 boş        empty
                                         boş;boşaltma; içini boşaltmak; dökmek;
boru       tube friction                         boşalmak
sürtünmesi    boru sürtünmesi; akışkanın boru
         içerisinde akarken borunun pürüzlü iç    boş zaman     idle time
         duvarları nedeniyle ortaya çıkan                durma, iş üretmeme zamanı; boştaki süre
         sürtünme basınç kaybı
                                boşalma vanası  relief valve
boru şebekesi   pipe network                          her hangi bir basınçlı tesisatta basıncın
         boru şebekesi;                         ayarlanan kontrol değerini aşması
                                         durumunda açarak, akışı düşük basınçlı
boru tamir    make-up piece/pipe                       bir bölgeye yada açık havaya yönlendiren
takımı      boru tamir takımı( boru                    vana.boşlama vanası.
         anahtarı,tornavida vb içeren takım)
                                boşaltım     discharge temperature (delivery
boru tesisatı   pipework                   [basma]      temperature)
         boru işleme; boru çekme; boru tesisatıyla  sıcaklığı     kompresörden basma gazı sıcaklığı
         ilgili çalışma
                                boşaltım     discharge opening
boru tsisat    piping system                         boşaltım açıklığı; boşaltım ağzı
         boru tesisatı sistemi
                                açıklığı
sistemi
                                boşaltım açısı  angle of discharge
boru ucu     end of pipe                          birincil havanın temel hava jetlerine ait
         kirletici maddelerin(atık su,gazlar vb)            merkez çizgiler arasındaki en geniş açı
         işletme çıkışında işlemlenmesini ifade
         eden terim
                                boşaltım alanı  drainage area
                                         bir boşaltım sisteminin pis sularını
boru ünyonu    pipe union                           boşalttığı binalar topluluğunun kapsadığı
         ucuna diş çekilmiş iki boruyu sıkan ve             alan
         bağlayan eleman;union,soket
                                boşaltım bacası  discharge stack
boru yalıtımı   pipe insulation                        boşaltım bacası
         boru yalıtımı; boruda ısı kayıp yada
         kazancını azaltmak için yapılan yalıtım
                                boşaltım     discharge head
                                basıncı      soğutma devrelerinde kondenser basıncı
boru yörüngesi  pipe run
         (1)birden fazla boru parçası içeren
         topluluk, (2)bir tparçasının branşman    boşaltım     discharge pressure
         veya yanal açıklığından farklı, ucu hatla  basıncı      basma basıncı; kompresörden çıkış
                                         basıncı
397

   boşaltım      discharge drain pipe              boşaltım      coefficient of discharge
   borusu       basma boşaltım borusu; bir basma        katsayısı     bir orifiste, hava akımının boğazdaki
             hattından çıkan akışkanı uygun bir                (vena contracta) net alanının toplam
             bölgeye aktaran boru                       serbest geçiş alanına oranı

   boşaltım      drainage pipe                 boşaltım      discharge coefficient
   borusu       drenaj borusu                 katsayısı     bir orifis yada venturiden akış sırasında
                                              akışkan viskozitesinin etkisini dikkate
                                              almak için uygulanan katsayı
   boşaltım cihazı  discharge device
             basma cihazı;boşaltım cihazı yada aracı
                                    boşaltım kesme   discharge stop valve
                                    vanası       basma hattı kesme vanası
   boşaltım      drain pit
   çukuru       boşaltma çukuru
                                    boşaltım      discharge of quantity
                                    miktarı      boşaltım miktarı
   boşaltım düzeyi  drainage level
             drenaj seviyesi(zeminden veya
             bodrumdan)                   boşaltım      discharge rate
                                    miktarı      basma miktarı; bir kompresörün birim
   boşaltım fitingi  drainage fitting                         zamanda bastığı soğutkan hacmi
             drenaj borularında kullanılan fiting'ler
                                    boşaltım      quantity of discharge
   boşaltım hattı   discharge line valve (discharge stop      miktarı      boşaltım miktarı; pis suyun
             valve)                              kanalizasyona boşaltım miktarı veya kirli
   vanası
             boşaltım hattı kesme vanası                    havanın egzoz miktarı

   boşaltım      discharge line (hot gas line)         boşaltım ölçeri  discharge gauge
   hattı[sıcak gaz  soğutma devrelerinde basma hattı;sıcak              kompresör basma basıncını ölçen
             gaz hattı                             manometre
   borusu]
                                    boşaltım      discharge gauge (high pressure gage; )
   boşaltım      discharge vent                          soğutma kompresörlerinde basma hattı
                                    ölçeri[yüksek
   havalığı      boşaltım havalığı                         yada kondenser devresi üzerinde bulunan
                                    basınç ölçeri]
                                              ve kompresör basma basıncını gösteren
   boşaltım havası  recirculation of discharge air                  manometre;yüksek basınç manometresi
   sirkülasyonu    bir miktar boşaltma havasının taze hava
             ile birlikte evaporatif kondenser ve      boşaltım      discharge measurement
             soğutma kulelerine girmesi           ölçümü       boşaltım miktarının ölçümü

   boşaltım      drainage ditch                 boşaltım      discharge grille
   hendeği      boşaltma hendeği; toprakta kazılan                boşaltma menfezi;
                                    panjuru
             yağmur suyu boşaltım hendeği

                                    boşaltım planı   drainage plan
   boşaltım hızı   discharge velocity
                                              drenaj boru tesisatını gösteren plan
             bir giriş veya çıkış elemanında, hava
             akımının bir çıkış veya giriş elemanının
             yüzeyine göre belirli bir konumda       boşaltım      drainage pump
             ölçüldüğü fpm ( m/s) olarak giriş yada     pompası      bir çukurda toplanan drenaj suyunu
             çıkış hızı, Vk.                          kanalizasyona basan pompa

   boşaltım jeti   discharge jet                 boşaltım      discharge spout
             boşaltım havası jeti              püskürtmesi    boşaltım püskürmesi;

   boşaltım kanalı  discharge duct                 boşaltım ses    discharge sound power level
             bir santrifüj fanın basma kanalı        gücü düzeyi    bir terminal çıkışından iletilen ses gücü

   boşaltım kanalı  drainage channel                boşaltım sifonu  drain trap
             boşaltım kanalı; yağmur suyunu araziden              pis su kolonuna aparey boşaltım
             boşaltan genellikle betondan yapılan ve              hatlarındaki sifon
             üzerfinde ızgara bulunan kanal
                                    boşaltım sistemi  discharge system
   boşaltım      discharge capacity                        boşaltım sistemi; hava atma sistemi
   kapasitesi     deponun ilk sıcaklığı, akışkandaki
             sıcaklık düşüşü ve depolama sisteminden
                                    boşaltım sistemi  drainage system
             kütlesel akış gibi değişkenlere ait belirli            bir binada pişs suları kanalizasyona
             değerler dizisinde ve belirli bir debide             taşıyan sistem
             depodan çekilebilecek ısı miktarı.

                                    boşaltım şaftı   discharge shaft
   boşaltım      discharging capacity (thermal storage)              boşaltım şaftı; doğal havalandırma şaftı
   kapasitesi [ısıl  deponun ilk sıcaklığı, akışkandaki
   depolama]     sıcaklık düşüşü ve depolama sisteminden
             kütlesel akış gibi değişkenlere ait belirli  boşaltım tankı   drain tank
             değerler dizisinde ve belirli bir debide bir           boşaltım tankı
             depodan çekilebilecek ısı miktarı
                                    boşaltım tapası  drag plug or cock
                                                               398

         depolara ve tanklarda, boşaltım için              gerçeklenen su akışı bir artezyen veya
         bulunan boşaltma musluğu                    kaynaktan suyun çıkışı;bir tesisten
                                         kanalizasyona gönderilen pis su içeriği,
boşaltım tavası  drain pan
         bir evaporatörün altına yoğuşum suyu,    boşaltmak     drain (verb)
         ergitilen su yada buzun toplanması için   [akıtmak]     boşaltmak,akıtmak,kanala vermek,
         yerleştirilen tava yada tepsi. bu elemana
         damlama tavası yada defrost tavası da
                                boşaltmak     exhaust (verb)
         denilir.
                                [egzoz etmek]   egzoz etmek; havayı ve gazları dış
                                         mahalle pompalamak;
boşaltım test   discharge test time
süresi      boşaltım test süresi;depolama aracından
                                boşaltmak     evacuate
         enerjinin çekildiği tek bir test geçiş
                                [vakum etmek]   boşaltmak,vakum etmek
         süresi.

boşaltım vanası  discharge valve               boşaltmalı     drainage appliance
         boşaltım yada basma vanası          cihaz       drenaja atılacak pis su üreten
                                         aparey(lavabo,klozet vb)
boşaltım vanası  discharge valve (delivery valve, outlet
         valve)                    boşluk       void
         bir kompresörde, silindirden akışa izin             filamenler arasındaki boşluk hacmi
         veren ve akışın geri dönmesini önleyen
         vana; discharge line valve basma hattına   boşluk (hava)   cavity
         kompresöre bağlanmış kompresörü                 boşluk, hava boşluğu
         basma hattından soyutlayan vana
                                boşluk (oyuk)   cavitation
boşaltım vanası  drain valve                           bir katı yüzey üzerinde erozyon yapacak
         sıcak sulu ısıtma tesisatında yada benzeri           kadar yüksek hızla ve türbülansla hareket
         kapalı devre su tesisatlarında bakım              eden bir sıvı tarafından açılan oyuklar;
         onarım amacıyla boşaltılan boru parçası             sıvı basıncının bir kritik değerin altında
         üzerinde bulunan ve suyun boşaltılmasını            olduğu yerde oluşan boşluklar.
         sağlayan vana ; boşaltma vanası.
                                boşluklu      hollowcore planks (for ventilation)
boşaltım     method of discharging            döşeme       havalandırma için boşluklu tahta döşeme
yöntemi      boşaltım yöntemi;
                                boşta çalıştırma  idling
boşaltım[basma  discharge stroke                        bir sistemi veya makineyi boşta
] stroku     kompresörde basma stroku                    çalıştırma

         discharge (noun)               boştaki süre    idling time
Boşaltma
         boşaltım,basma,dışarı atma                   bir sistem veya makinenin boşta çalışma
[deşarj]                                     süresi

boşaltma     emptying                            bourdon tube
                                Bourdon
         tahliye, boşaltma.                       bakınız "bourdon gauge"
                                borusu
boşaltma     drain (noun)
         boşaltma ağzı;boşaltma borusu        Bourdon geyç    Bourdon gauge
[borusu]                                     salyangoz bir bakır borunun basınç
                                         karşısında genişleyip daralması ile
boşaltma     drain pipe                           çalışan ve hareketi bir pinyonla
borusu      Özellikle pencere ve split tür klimalarda,           göstergeye ileten manometre;
         havadaki yoğuşum suyunun açığa değil
         uygun bir yoldan pis su tesisatına      Bourdon ölçeri   gauge, Bourdon
         aktarıldığı boşaltma borusu.                  basınç ölçmekte kullanılan Bourdon
                                         borusu; spiral halinde, uygulanan
boşaltma cihazı  emptying device                         basınçla orantılı olarak açılan ve bu
         tahliye, boşaltma yapmak üzere                 açılmayı bir pinyon düzeni ile göstergeye
         tasarlanmış araç                        aktaran basınç ölçer

boşaltma hattı  drainage                   boy kesme     cut to size
         drenaj; pis suyu kanalizasyona taşıyan             boy kesme; standart uzunluktaki bir
         boru                              malzemeyi kullanılacağı boya kesme

boşaltma     drain cock                  boya sisi     paint mist
musluğu      boaşltma musluğu;genellikle sıvı içeren             boya sisi; atomize haldeki boya
         tank depo gibi elemanlarda bulunan               parçacıklarından oluşan sisli ortam
         boşaltma musluğu
                                boyamak      dye
boşaltma[vaku   evacuation                           boya. boyama. saç boyası. boyamak.
m etme]      içerisindeki gaz(hava) vakum edilerek              boyanmak. kumaş boyası. boya maddesi.
         boşaltılmış kap                         boyanabilmek. boya tutmak.

boşaltmak     discharge (verb)               boylam       longitude
         bir kanal veya akıntıda yüzeyden                ekvatora dik açı yapacak şekilde
399

            yerküreyi 360 eşit parçaya böldüğü               kentler
            varsayılan ve uçları kutuplarda birleşen,
            en geniş aralığa ekvatorda sahip olan     bölgesel ısıtma  district heating system heating density
            varsayımsal çizgiler;                      birim alan başına ısıtma talebinin ölçüsü.
                                   sistemi ısıtma
                                   yoğunluğu     Geleneksel birimi kW/hektar yada Btu x
   Boyle yasası   Boyle’s law                           106/acre
            bir gazın sıcaklığı sabit olduğunda bu
            gazın hacmi basıncıyla ters orantılıdır.   bölgesel ısıtma  district heating plant
            pv=p1v1                             bölgesel ısıtma merkezi tesisi
                                   tesisi
   boyuna gerilme  longitudinal stress
                                   bölgesel     district cooling
            uzunlamasına,boyuna gerilme
                                   soğutma      soğutmayı kiralayan çevre alanlara
                                            (bölge) ve müşterilere (konutlar,ticari iş
   boyuna kanat   longitudinal fin                        yerleri veya kurumsal alanlar) merkezi
            boyuna kanat;ısı transferinde boruya              bir santralden üretme ve dağıtma
            uygulanan boyuna kanat                     kavramı;

   boyundan     weld-neck flange               bölgesel     district cooling system cooling density
   kaynaklı flanş  boyundan kaynaklı flanş; kaynaklı boyun             bölgesel soğutma sistemi soğutma
                                   soğutma sistemi
            flanşı                             yoğunluğu
                                   soğutma
                                   yoğunluğpu
   boyut       dimension
            boyut
                                   bölme (bina)   compartment
                                            bölme, göz, kısım, kompartıman, bölüm.
   boyutsal     dimensional variable
   değişken     boyutsal değişken;
                                   bölmeli tür su  compartment type water cooler
                                   ısıtıcısı     temel işlevi olan içme suyunun
   boyutsal resim  dimensional drawing                       soğutulmasına ek olarak buz yapma
            boyutların gösterildiği teknik resim              olanağına sahip olan yada olmayan
                                            soğutulan bir bölme içeren su soğutucusu
   boyutsuz sayı   dimensionless number
            boyutsuz sayı                 bölücü boru    diversion pipe fitting
                                   fitingi      boru tesisatında akışı bölen fiting
   bozulmaz     break proof
   (kırılmaz)    bozulmaz; kırılmaz;dayanıklı
                                   bölücü eleman   diverting element
                                            bölücü eleman;
   bozunma      decay (decomposition)
            belirli bir fiziksel davranışın zaman     bölücü fiting   diversion fitting
            içerisinde düzenli biçimde azalması.              bölücü fiting; bölme fitingi

   bozunma      decay factor                 bölücü vana    diverter valve
   faktörü      bir değişkenin zaman içerisinde azalması            bölücü vana, akışı ikiye bölen vana

   bozunma      decay method                 bölüm       section
   faktörü      foto iletkenliğin belirlenmesinde                bir ekipmanın, diğer parçalarından ayrı
            kullanılan bir teorik yöntem                  ve uzağa yerleştirilen bölümü.

   bozunma      decay rate                  bölümlere     partition (verb)
   miktarı      bozunma miktarı                ayırmak      mahalli bölmek;parçalara
                                            ayırmak;bölümlere ayırmak
   bölen vana    diverting valve
            bakınız "diverting valve"           braket      bracket
                                            destek veya dirsek ile tutturmak; kenet,
            district heating                        dirsek, destek; parantez içine almak;
   bölgesel ısıtma                                  köşeli parantez, parantez; altından
             ısıtmayı, kiralayan çevre alanlara (bölge)
            ve müşterilere (konutlar,ticari iş yerleri           destekle tutturulmuş raf
            veya kurumsal alanlar) merkezi bir
            santralden üretme ve dağıtma kavramı.;    branşman     branch
                                            kanallarda,borularda,iletim hatlarında;
            district heating main                      ana hatla belirli bir açıda bağlanan aynı
   bölgesel ısıtma                                  yada daha küçük çaptaki diğer hat,
   ana borusu    bölgesel ısıtmada zonlara verilecek
            toplam suyu taşıyan ana boru                  branşman


            district heating supply            branşman alma   branch off point
   bölgesel ısıtma
            bölgesel ısıtma teisatından alınan bina    noktası      ana hattan branşman ayrılma noktası
   besleme hattı
            besleme hattı; gidiş hattı
                                   branşman     branch take off
   bölgesel ısıtma  district heating system            ayrılma      bir ana hat yada kolondan branşman
   sistemi      büyük miktarlardaki atık ısı üretilen              ayırmakta kullanılan ara parça; örneğin
            merkezlere sahip kentlerde bu ısının              T-parçası; redüksiyonlu T-parçası
            kullanılarak kentsel bölgelerin merkezi
            ısıtılmasını sağlayan sistem. örnek      branşman     branch connection
            Minnesota, St Paul,Rusyadaki bazı                ana borudan ayrılan branşman hattının
                                                              400

bağlantısı    ana hatla bağlanışı             brülör basıncı  burner pressure
                                         brülör basıncı; yakıt hava karışımının
         branch pipe                          püskürdüğü basınç
branşman
borusu      branşman hattı; bir ana hat veya
         kolondan ayrılarak belirli mahallere     brülör borusu   burner pipe
         soğutkan taşıyan hat                      brülör gövde kısmı( boru kısmı,boyun)

branşman     branch circuit                brülör düşük   burner low fire setting
devresi      devreyi ve çıkışlarını koruyan son aşırı   ateşleme ayarı  low high/low off yada modülasyonlu
         akım koruyucusu ile yüke giden son               yanma kontrollerinin kullanıldığı
         tesisat arasındaki devre iletkenleri.             yerlerde brülörün ateşlemesinin ortaya
                                         çıktığı yakıt miktarını belirleyen
         branch line                          ayarlama.
branşman hattı
         bir kontrol ediciye yada kontrol edici
         cihaza bağlanan besleme havası hattı     brülör flanşı   burner flange
                                         brülörü kazan veya fırına sağlamakta
         branch duct                          kullanılan flanş
branşman
kanalı      branşman kanal; ana kanaldan zonlara
         ayrılan tali kanal              brülör hava    burner purge
                                temizlemesi    her durmadan sonra, yanma odasında
branşman     branch duct entry                       kalması olası gazların temizlenip atılması
         branşman kanalı girişi                     için uygulanan temizlik süreci
kanalı girişi
                                brülör kovanı   burner throat
branşman     breeches pipe                         içerisinde yanmanın başladığı, genellikle
pantolon     bir boru ucundan iki branşman ayırmaya             refrakter bir malzemeden yapılan, brülör
parçası      yarayan pantolon parçası                    çıkışına yerleştirilmiş kovan yada
                                         manşon.
branşman     branch piece
parçası      branşman kanal parçası            brülör memesi   burner nozzle
                                         brülör memesi; içerisinden yakıtın yanma
         branching                           odasına girdiği meme
branşman
yapma       bir ana hat borusu veya kolunundan
         branşman ayırma işlemi            brülör montajı  burner mounting
                                         brülör montajı
BRI        BRI (see building related illness)
         binaların havasındaki kirlilik unsuruna   brülör plakası  burner plate
         bağlanan tanı konulabilir hastalıklar;             brülörü kazana bağlayan plaka
         göğüs daralması, baş ağrısı, kusma gibi
         belirtilerle ortaya çıkar          brülör türü    burner type
                                         brülör türü;(atomize,atmosferik,jet vb)
briket      briquette
         bir yanmayı başlatmak için kullanılan    brülör      burner arrangement
         blok hale getirilmiş yanıcı madde      uyarlaması    brülör uyarlaması

bronz       bronze                    brülör verimi   burner efficiency
         küçük miktarlarda diğer metalleri içeren            brülör verimi
         yada içermeyen bakırca zengin bakır-
         kalay alaşımı
                                brülör yakıt   burner tip (or nozzle, shroud)
                                memesi      brülör yakıt memesi yada nozulu
bronz tel     bronze wire
         bronz tel; metal yüzeyleri raspalamakta
         kullanılan tel fırçalarda kullanılan sert  brülör yakıt   burner pot
         bronz teli                  tankı       ağır yağ brülörlerinde, brülör
                                         yakınlarında bulunan ve yakıtın ısıtılıp
                                         inceltilmesi için kullanılan küçük yakıt
Brown dağılımı  Brownian diffusion (Brownian motion)
                                         deposu
         Brown difüzyonu

                                brülör      burner register
Brown       Brownian motion (Brownian diffusion)
                                yönlendirme    brülöre giren yanma havası akışını
hareketleri    Brovn hareketleri; moleküler hareket
                                kanatları     yönlendirmek ve/veya kontrol etmekte
                                         kullanılan hava-yönlendirme kanatları
brülör      burner                             (genelde ayarlanabilir) dizisi
         bir yakıt yakan aracın (ocak veya fırında)
         alevin üretildiği kısım;           brülör,      burner (atmospheric)
                                atmosferik    yanma havasının doğal çekme ile
brülör alevinin  burner flame failure response time               sağlandığı ve gazın hızı nedeniyle
arıza tepki    alev sönmesi ile güvenlik kapamalarının            sürükleme kuvvetinin yaratıldığı gaz
süresi      çalışması arasındaki zaman aralığı               yakıt brülörü;

         burner ignition               brülör, atomize  burner (atomising)
brülör
         yakıt-hava karışımının ateşleme süreci             bir yada daha fazla yakıt içerisinden
ateşlemesi                                    havanın püskürtülerek yakıtın ince
         yada biçimi
                                         parçalara ayrıldığı, yakıtın basınçlı
                                         havayla atomlaştırıldığı brülör türü;
401

   brülör,genel    burner (general)                brüt toplam    gross total coil load
             yakıt ile havayı yanma odasında        serpantin yükü  bir evaporator serpantini tarafından
             birleştirerek sürekli yanma sağlayan               dağıtım havasından çıkartılan duyulur ve
             ekipman                             gizli ısının toplamı.

   brülör,jet     burner (jet)                  brüt toplam    gross total cooling effect
             jet hava akımıyla çalışan brülör        soğutma yükü   soğutkan tarafından emilen toplam brüt
                                             ısı miktarı. Bu değer, net toplam soğutma
   brüt        gross lighted area                        etkisi ile soğutucuyu çalıştırmak için
             binanın her katında, çevresel duvarların             gerekli enerji girdisinin toplamıdır.
   aydınlatılan
   alan        iç kısımlarından ölçülen toplam
             aydınlatılan alanı.              brüt yük     gross load
                                             içeride ısı üreten kaynakların ürettiği ısı
   brüt        gross lighted floor area (GLA)                  dikkate alınmaksızın(düşülmeksizin) bir
   aydınlatılan    aydınlatılan bölümlerin döşeme alanı.              mahal veya binanın toplam ısı yükü
   döşeme alanı
                                    BTU        British thermal unit (Btu) (an I-P unit)
                                             1 Libre suyun sıcaklığını 1 F artırmak
   brüt bedensel   body mass loss, gross                      için gerekli ısı miktarı; 1 Btu=1055.055
   kütle kaybı    brüt bedensel ağırlık kaybı                   Joule

   brüt çatı alanı  gross roof area                BTU/h       British thermal units per hour (Btuh)
             brüt çatı alanı                         Btu/h olarak ifade edilen I-P sistemindeki
                                             ısıl güç birimi; 1000 Btu/h=293 W
   brüt dış duvar   gross exterior wall area
   alanı        dıştan ölçülmek üzere, ısıtılan ve/veya    bu günkü değer  present value
             mekanik olarak soğutulan bir mahalli               bu günkü değer
             kapatan bütün opak duvarları,pencere
             alanları ( pervaz dahil) ve kapı alanlarını           annuity factor
                                    bu günkü değer
             içeren alan.                           bir girdi akışının bu günkü değerini
                                    faktörü
                                             gösteren matematiksel değer,
   brüt döşeme    gross floor area
   alanı       dış duvarların dışından ölçülen, bodrum,             vaporization
                                    buahrlaşma
             asma kat, yüksekliği 2.25 m ve üstü olan             buharlaşma; belirli bir basınçta gaz
             çatı odaları da dahil olmak üzere bütün             fazına geçme
             döşemeleri ve katlar arasındaki
             bağlantıları da içeren döşeme alanı
                                    buhar       vapour (USA vapor)
                                             normal atmosferik koşullarda sıvı ve katı
   brüt döşeme    floor area (gross, of a building) dış              halde de bulunabilen bir maddenin gaz
   alanı(bir     duvarların çevrelediği ve dış duvarların             durumu özellikle sıvı durumu ile denge;
   binanın)      iç yüzeyinden ölçülen, koridorlar,                konumuna yakın olan ve genel gaz
             merdivenler, klosetler, duvarların                yasalarına uymayan gaz
             kalınlıkları , kolonlar için bir alan
             düşmesi yapılmaksızın hesaplanan
             döşeme alanı                  buhar ağırlığı  steam weight
                                             birim zamanda bir ısıtıcıya giren buhar
                                             ağırlığı

   brüt duvar     gross wall area
             brüt duvar alanı                buhar ana hattı  steam main
   alanı                                        buhar tesisatında buharı taşıyan ana boru;
                                             daha sonra branşmanlara ayrılan ana
   brüt duyulur ısı  gross sensible capacity                     buhar hattı
   kapasitesi     belirli bir dizi çalışma koşullarında,
             soğutma serpantini tarafından çekilen              steam separator
                                    buhar ayırıcı
             duyulur ısı.                           kazandan çıktıktan sonra buhar
                                             içerisindeki nemi çıkartan cihaz.
   brüt ısıl değer  gross calorific value
             belirli koşullar altında, belirli bir miktar           steam connection
                                    buhar
             ve hacimdeki yakıtın oksijen-bombası               buhar bağlantısı;buharla çalışan her hangi
             kalorimetrede yakılmasıyla elde edilen ısı
                                    bağlantısı
                                             bir aparata buhar kolektöründen yapılan
             miktarı.                             bağlantı

   brüt kapasite   gross capacity                 buhar basıncı   steam pressure
             brüt kapasite                          buhar basıncı; buharın kazandan
                                             çıkışındaki basıncı
   brüt kolektör   area, gross collector
   alanı       brüt kolektör alanı                       vapour pressure
                                    buhar basıncı
                                             bir buhar tarafından etki ettirilen basınç.
   brüt toplam    gross total capacity
   kapasite      belirli bir çalışma koşulları dizisinde,    buhar basıncı   vapour pressure manometer
             soğutma serpantini tarafından çıkartılan    manometresi    buhar basıncı manometresi
             duyulur ve toplam ısı toplamı. Bu değer,
             EWB, ODB, EDB, ve hava akış miktarı
                                    buhar basınç   vapour pressure diagram
             gibi parametrelerle ilgili olarak değişir.
                                    diyagramı     buhar basıncı diyagramı; bir sıvınıın
                                             buhar basınç ve sıcaklığını gösteren
                                                               402

         diyagram                  soğutma      bir odadaki vakum altında buharlaşma
                                         sonucu elde edilen buharın odadan
buhar basınç   steam pressure reducing valve                 alınması durumunda suyun istenen
         buhar basıncı düşürme vanası                  dereceye kadar soğuması ilkesini
düşürme vanası
                                         kullanan soğutma yöntemi; buhar jetiyle
                                         soğutma, vakum altındaki bir odaya giren
buhar beslemeli  steam feed heater                       sıvıların ani buharlaşmasından yararlanır;
ısıtıcı      buhar beslemeli ısıtıcı; buharla ısıtma
         yapan eleman; buharla ısıtılan yakıt
                               buhar jetli hava  steam jet air ejector
         serpantini
                               ejektörü      boşaltılacak gaz veya havanın bir buhar
                                         jeti ile yaratılan vakum nedeniyle
buhar boru    steam piping                          ortamdan bir buhar jeti ile çekildiği
tesisatı     buharlı ısıtma veya proses tesisatı              ejektör;

buhar borusu   steam pipe                 buhar jetli    steam jet refrigerating system
         buhar borusu; içerisinde buhar taşıyan   soğutma sistemi  buhar jeti ile çalışan soğutma sistemi;bir
         boru                              vakum odasına giren sıvının ani
                                         buharlaşması temelinde çalışan soğutma
buhar cebi    steam pocket                          makinesi
         buhar cebi; kondenstop;buhar kapanı
                               buhar kalitesi   steam quality
buhar ceketi   steam jacket                          buhar kalitesi; buhar+su karışımı
         iç ve dış silindirler arasında buhar dolu           içerisinde buharlaşma yüzdesini ifade
         hacim; buhar ceketi                      eden terim

buhar dolgulu   vapour-charged power element        buhar kalitesi   vapour quality
güç elemanı    termostatik genleşme vanalarında güç              buhar kalitesi; bir sıvı-buhar karışımında
         elemanlarında buhar halde soğutkan               buhar yüzdesi
         içeren duyarga
                               buhar karışımı   vapour mixture
buhar doyma    saturation pressure of vapour                 buhar karışımı; içerisinde farklı gazların
basıncı      su buharının doyma basıncı;                  bulunduğu karışım

         steam exhaust                buhar kazanı    steam boiler
buhar egzozu
         bir makine yada sistemden boşaltılan              içerisinde yakıtın yandığı ve elde edilen
         buhar                             ısının suyu buharlaştırmakta kullanılan
                                         bir tür fırın; buhar kazanı
buhar engeli   vapour barrier
         ‘vapor retarder’ ile aynı anlamda; buhar  buhar kesici    vapour retarder
         kesici                             buhar kesici; havadaki su buharının bina
                                         elemanlarına girmesini önleyen yada
                                         azaltan eleman
buhar       steam injector water feed pump
enjektörlü    buhar enejektörüne su beslemesi yapan
         pompa                    buhar kilidi    vapour lock
besleme suyu                                   bir sıvı hattında, aynı basınç farkında
pompası                                     toplam sıvı akışına göre akışı azaltan
                                         buhar oluşumu
buhar filtresi  steam filter
         buhar filtresi;               buhar kilit    vapour lock device
                               cihazı       sıvı soğutkan için orifis kılcal borusu
buhar geçirmez  steamproof                           yada sabit boyutta kısıtlanmış bir geçide
         buhar geçirmez;buhar sızdırmaz                 sahip olan diğer bir araç

buhar girişi   steam inlet                 buhar       steam header
         buhar girişi;buharla çalışan ekipmanlarda  kolektörü     buhar çıkış ağzına veya ağızlarına
         buhar giriş bağlantısı                     bağlanan yatay boru; bir kazan dairesinde
                                         ana borunun birbirine yakın birkaç
buhar gücü    steam power                          branşmana ayrıldığı yer.
         buhar gücü;
                               buhar       steam condenser
buhar içeriği   vapour content               kondenseri     buhar kondenseri;içerisinde buharın
         mevcut olan buhar miktarının, doymuş              yoğuşturulduğu kondenser
         durumdaki buhar miktarına oranı.
                               buhar kontrolü   vapour control
buhar jet     vapour jet (refrigeration) cycle                (1)buhardolgulu güç elemanı içeren
         buhar jeti ile çalışan soğutma çevriminde           kontrol aracı (2)kapalı hacimdeki buharın
çevrimi
         buhar jeti                           genişleme ve çekilmesi ile kontrol
(soğutma)                                    sağlama yöntemi

buhar jeti    steam jet                           vapour mass friction
                               buhar kütlesel
         vakumlanmış bir hacme verilen sıvının             iki fazlı bir akımda buhar kütlesinin
         ani buharlaşması ile oluşan buhar
                               sürtünmesi
                                         yüzdesi
         püskürtüsü(jet)
                               buhar miktarı   steam quantity
buhar jeti ile  steam jet refrigeration                    buhar miktarı;
403

   buhar odası    steam chamber                buharlaşma    evaporation pressure
             hareket halindeki buharın içerisinde uzun  basıncı      buharlaşma basıncı; bir sıvının belirli bir
             süre kaldığı oda                       sıcaklığı buharlaşma sıcaklığı olarak
                                            kabul eden basınç
   buhar pompası   steam pump
             buhar pompası;1698'de Savery tarafından   buharlaşma    boil off gas
             bulunmuş olan su-dolu tanka alttan buhar  gazı       bir tankta depolama sırasında
             basıncı uygulayarak pompalama ilkesine            buharlaşma yoluyla yitirilen gaz
             dayanan pompa
                                   buharlaşma    latent heat of vaporization
   buhar       steam injector               gizli ısısı    bir sıvının belirli bir sıcaklıkta 1 kg’ının
   püskürteci     buhar püskürtücü; bir kazandaki su              tamamen doymuş buhar durumuna
             seviyesini yükseltmek için basınç               gelebilmesi için verilmesi gereken
             altındaki kazana buhar püskürtülmesi( ısı           enerji.buharlaşma gizli ısısı
             makinesi)
                                   buharlaşma    heat of vaporization
   buhar       steam coil                 ısısı       buharlaşma gizli ısısı; doyma
   serpantini     buhar serpantini; buharlı ısıtıcı;              durumundaki sıvının birim ağırlığını
             içerisinden buharın geçtiği ısıtma birimi           doymuş buhar haline getirmek için
                                            gerekli ısı miktarı
   buhar tabloları  steam tables
             su buharının değişik basınçlardaki     buharlaşma    evaporation loss (cooling tower)
             termodinamik özelliklerini gösteren     kaybı       bir soğutma kulesinde suyun damlalar
             tablolar                           halinde inerken buharlaşan miktarı
                                            nedeniyle oluşan su kaybı
   buhar       steam collecting vessel
   toplanma tankı   buhar toplama tankı;            buharlaşma    evaporation rate
                                   miktarı      bir sıvının belirli bir basınçta birim
                                            zamanda buharlaştığı miktar
   buhar tüketimi   steam consumption
             buhar tüketimi;
                                   buharlaşma    flash chamber
                                   odası(TXV)    bir ekspansiyon valfi ile evaporatör
   buhar türbini   steam turbine
                                            arasında bulunan ve basınç düşümü
             bir kazanda üretilen yüksek basınçlı
                                            nedeniyle oluşan herhangi bir ani
             buharı bir rotor üzerindeki kanatları
                                            buharlaşma (flash) gazını sıvıdan
             dönmeye zorlayarak mekanik enerjiye
                                            ayırmakta kullanılan tank.
             dönüştüren makine

   buhar üreteci   steam generator
                                   buharlaşma    evaporating temperature
             buhar üretici; buhar üreten kazan
                                   sıcaklığı     doymuş durumdaki sıvının bulunduğu
                                            basınca uyan buharlaşma sıcaklığı
   buhar üretimi   steam generation
             buhar üretimi; buhar elde etme
                                   buharlaşma    evaporation temperature
                                   sıcaklığı     doymuş durumdaki sıvının bulunduğu
   buharla      steam atomizing burner                    basınca uyan buharlaşma sıcaklığı
   atomize yapan   sıvı veya gaz yakıtın atomize hale
   brülör       getirilmesinde buharı kullanan brülör
                                   buharlaşmak    evaporate (verb)
                                            buharlaşmak;buharlaştırmak
   buharla ısıtmalı  steam heated
             buharla ısıtılan(herhangi eleman)      buharlaşmayla   cooling by evaporation
                                   soğutma      buharlaşma yoluyla yapılan
   buharla      steaming                           soğutma;evaporatif soğutma
   işlemleme     daha sonraki süreci kolay ve iyi hale
             getirmek için, besinleri buhar veya     buharlaştırma   evaporation coil
             kaynar suyla işlemleme.           serpantini    bir basınçlı tank yada kapla
                                            çevrelenmemiş borulardan üretilmiş
   buharlaşma     evaporating ,evaporation                   evaporatör.
             bir sıvının sıvı konumdan gaz konumuna
             geçmesi, örneğin su, bir soğutma      buharlaştırma   evaporating plant
             kulesinde buhar konumuna geçer;       tesisi      buharlaştırma santrali; yada buhar
             buharlaştırma                         santrali

   buharlaşma     flash gas                  buharlaştırmalı  vaporizing burner
   (ani) gazı     sıvı hatlarında,basınç kaybı ve/veya    brülör      hava ile buharlaşmış yada atomize yakıt
             sıcaklık nedeni ile soğutkanın doyma             karışımını yakan bir brülör
             durumuna gelerek aniden buharlaşması.
                                   buharlı ısıtma  steam heating
                                            buharlı ısıtma
   buharlaşma     flash intercooler
   ara-soğutucusu   sıkıştırma kademeleri arasına                 steam dryer
                                   buharlı
             yerleştirilmiş ve püskürtülen sıvı              buharın içerisindeki sıvı damlacıklarını
             soğutkanın hemen buharlaştığı tank.     kurutucu
                                            buharlaştırmak üzere kullanılan
                                            (kızdırıcı) superheater
                                                               404

buharlı      steam humidifier                Busen beki    Bunsen burner
nemlendirici   buharlı nemlendirici;                      Bunsen yakıcısı;bir laboratuarın temel
                                          yakma birimi olan, ısıtma,sterilizasyon
                                          ve yakma amacıyla kullanılan eleman
buharlı      vapour refrigerating system
soğutma sistemi  buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi;
         soğutkan adı verilen ve atmosferik       butonlu(mantar  mushroom valve
         basınçda düşük buharlaşma sıcaklığına     ) vana      butonlu valf
         sahip bir sıvıyı kullanan kompresörlu
         soğutma çevrimi                buz        ice
                                          buz. 0 °C deki suyun 80 kcal/kg ısı
bulamaç      slurry                              vererek dönüştüğü katı fazı.
         bir sıvı içerisinde asılı halde bulunan katı
         maddeler                    buz depolama   ice bank cooler
                                 soğutucusu    bir süpermarkettki bütün soğutma
bulaşık      dish washer (machine)                      gruplarına hizmet veren soğutma
makinesi     bulaşık yıkama makinesi                     makinalarının pik-dışı zamanlarda buz
                                          depolayan bir tankı soğutması sonucunda
                                          oluşan buz,
bulb (duyarga)  bulb
         (1) bir elektrik lambasının camdan dış
         gövdesi (2)bir ısıl duyumsama sisteminin    buz dolabı    refrigerator
         kontrol edilen değişken içerisine                besinleri ve diğer unsurları düşük
         yerleştirilen bölümü (3) bitkilerin yumru            sıcaklıkta tutan kabin yada oda;
         kısmı (4) duyucu uç
                                 buz dolabı kapı  refrigerator cabinet breaker strip
bulunabilirlik  availability                  contası      kabin iç yüzeylerinin yalıtılması için ayrı
         bulunabilirlik; kullanılabilirlik; uygun             yada bütünler, kapının çevresi boyunca
         olma durumu                           ve ya çekmecelerin etrafına
                                          yerleştirilmiş, ısıl bir engel olarak işlev
                                          gören yalıtım elemanı, şerit conta;
bulut       cloud
         bulutlar
                                 buz dolabı    refrigerator baffle
                                 perdesi      iki bölümlü soğutma kabinlerinde iki
bulutlanma    cloud point
                                          bölmeyi ayıran ve üzerinde basıncın
noktası      bulutlanma noktası
                                          eşitlenmesi için delikler bulunan perde

bunker      bunker                     buz dolabu net  refrigerator shelf net area
         bir buz dolabında buz yada soğutma                ana rafların net alanına,kapı raflarına
         elemanı için bulunan hacim.buzluk dry
                                 raf alanı
                                          asılan kapların altyüz alanlarına,genel
         ice bunker soğutulmuş bir araçta yükün              soğutma ve dondurma alanlarının
         soğutulmasında kullanılan kuru buzun               kaplama alt kenarlarından hesaplanan
         depolandığı bölüm;                        alana dayandırılan, maksimum net alan

burç       bush                      buz düşürme    ice relegation
         burç,zıvana                           buzun donma sırasında bağlı olduğu
                                          yüzeyden düşürülerek depoda toplanması
burgu akışı    swirl
         sığ bir akışkan tankının dibinde emme     buz ergitmek   de-ice
         nedeniyle ortaya çıkan burgu dönüşü;               buz tabakasını ergitmek;buzdan
         akış halindeki bir akışkanda bulunan               soyutlamak
         dönme hareketi
                                 buz fabrikası   ice factory
burgu akışlı   twist air outlet                         özellikle sanayideki kullanımlar için
çıkış elemanı   burgu akışlı hava jeti veren çıkış elemanı            kalıp halinde ve kırık buz üreten buz
                                          tesisi; buz fabrikası
burgu kanadı   twist vane
         burgu akışı vermek üzere kullanılan      buz haline    icing
         kanat                     getirme      dondurma; buz haline getirme

burgu nozulu   swirl nozzles                 buz kabini    icebox
         burgu akışı veren nozul                     içerisinde üretilmiş kübik buzların
                                          toplandığı depolama birimi
burgulu akış   bellmouth intake
         burgulu akış biçiminde giriş          buz kristali   ice crystal
                                          donmanın ilk oluşum sürecinde suda
burgulu akış   vorticity                            görülen kristal halindeki buz
hali       akışkanlar mekaniğinde kullanılan bir
         matematiksel kavram olarak,akışkandaki     buz makinesi   ice maker
         kendi ekseni etrafında dönüş                   değişik kapasitelerde;otomatik ve yarı
                                          otomatik olabilen, restoran ve benzeri
buru buz     dry ice (solid CO2)                       yerlerde buz ihtiyacını karşılamak üzere,
         karbon dioksidin ani den katı hale                şekilli buz yapabilen makine; buz
         geçmesi ile elde edilen buz. Katılaşma              makinesi.
         sıcaklığı -78°C olan kurubuz.
                                 buz noktası    ice point (melting point)
405

            buzun ergimeye başladığı nokta; ergime   buzla soğutma  ice cooled equipment
            sıcaklığı                  ekipmanı     birincil soğutma kaynağı olarak buzu
                                           kullanan ve metal yada plastik ısı transfer
   buz oluşumu    ice formation                        yüzeylerinden yararlanan ekipman.
            buz oluşumu; suyun atmosferik basınçta
            0C derecenin altına düşmesi ile ortaya   buzla soğutma  ice bank evaporator
            çıkan buz oluşumu              grubu      bir buzla-soğutma grubundea içerisinden
                                  evaporatörü   buzla soğutulan suyun geçtiği evaporatör
   buz paten alanı  pipe grids
   boru şebekesi   bir buz paten sahasında, buzdan bir             ice storage system
                                  buzlu depolama
            döşeme zemini yaratmak üzere arasından            soğutma veya konfor soğutması
            soğutkan veya soğutucu ortamın sirküle   sistemi
                                           işlemlerinde buzun suya dönüşmesini
            ettiği boru şebekesi,                    kullanan sistemler için ısıl buz depolama;

   buz tabakası   ice layer                          ice water
                                  buzlu su
            buz malinelerinde soğutulan yüzeyden             içerisinde buz kristalleri bulunan su;
            akan suyun oluşturduğu buz tabakası;             buzlu su

   buz tepsisi    ice tray                           ice core sucking and filling system
                                  buzlu su çekme
            otomatik buz yapma makinelerinde               pompa, dağıtım boruları, hortum ve buz
            oluşan buzun biriktirildiği bölüm; buz   sistemi
                                           kalıbının göbeğindeki donmamış suyu
            depolama hacmi                        çeken ve temiz su ile doldurulabilmesi
                                           için temiz su kaynağına bağlayan
   buz toplayıcı   ice harvester                        cihazdan oluşan grup.
            otomatik plaka halinde buz üreten
            makinelerde kazıma yoluyla kırık buzu            iced water cooling
                                  buzlu suyla
            depolama tankına indiren buz toplayıcı            buzdan geçirilmiş ve soğutulmuş su ile
            eleman                   soğutma
                                           yapılan soğutma

   buz yapıcı    ice builder                         bend (noun)
                                  bükme
            buz oluşturmak yada soğuk su vermek             eğme. bükme. eğilme. bükülme.
            üzere bir tanka daldırılan soğutulmuş            yöneltme. çevirme
            boru serpantinleri .
                                  bükmek      bend (verb)
   buz yapma     ice making capacity                     eğmek. bükmek. eğilmek. bükülmek.
   kapasitesi    belirli bir zamanda, bir buz yapma              yöneltmek. çevirmek.
            işletmesinin buz çıktısı
                                  bükmek      bow
   buz yapma     ice making machine                      bükmek. kavis vermek. eğilme. eğme.
   makinesi     buz yapma makinesi; otomatik buz               eğrilik.
            makinesi
                                  bükülmüş     bent
   buz yapma     ice making water forecooler                 kıvrılrmak, eğmek, bükmek; kıvrılmak,
   makinesi ön    buz yapma tesislerinde suyun ön               edilmek, bükülmek; kuvvetini bir tarafa
   soğutucusu    soğutmasını sağlayan soğutucu; ön              yöneltmek bağlamak; bükme,
            soğutucu                           yöneltmek, eğmek, eğme, bükmek.

   buz yapma     ice making temperature                    bending machine
                                  büküm
   sıcaklığı     buz oluşumu için gerekli sıcaklık;              boru bükme makinesi
            atmosferik basınçta 0C           makinesi

            ice bank tank (ice buildup tank)      büküm veya    bend or elbow
   buz yapma
            içerisinde pik-dışı zamanlarda buz     dirsek      akışkanın belirli bir noktadan sonra yön
   tankı                                     değiştirmesini sağlayan eleman; dirsek;
            üretilerek depolanan ve pik dönemlerde
            suyu soğutan depolama tankı                 büküm

            ice making plant              bükümlü boru   bent pipe
   buz yapma
            buz üretim tesisi;                      bükülmüş boru
   tesisi
                                  bünyesel motor  inherent motor protection
   buz yüzey     ice surfacing                        elektrik motorunun bünyesinde bulunan
            buzun yüzeyini düzeltme işlemleri.     koruması
   düzeltimi                                   aşırı akım koruyucusu;

   buz, blok     ice block                  büro       office
            blok halinde üretilen buz; kalıp buz; buz          ofis. yazıhane. büro. idarehane. işyeri.
            kalıbı                            daire. bölüm. bakanlık. mevki. makam.
                                           memuriyet. vazife. ayin. büro; işyeri;
   buz-ergitme    de-icing                           daire; görev. mesnet. nezaret. sandalye.
            bir buz tabakasını insan müdahalesi ile
            ergitilmesi                 bütan      butane
                                           alken serisinden gaz halinde bir hidro
   buz-ergitme    de-icing equipment                      karbon (C4H10).
   ekipmanı     buz alma yada çözme ekipmanı
                                  bütünler çekme  integral draught diverter (heating
                                           appliances)
                                                               406

bölücüsü     çekme olmaması ters çekme olması yada     bypass damperi  bypass damper
         bölücünün ilerisinde çekmenin                  bypass damperi; havayı hava hazırlama
         engellenmesi durumunda yanma                  biriminden kısa devre yapan damper
         ürünlerinin boşaltılmasını sağlamayan
         araç;                     bypass devresi  bypass circuit
                                         bir devredeki işlevsel bir eleman
bütünler kanat  integral fin                          içerisinden olan akımı çeşitli
         bütünler kanat; bir ısı transfer yüzeyinin           nedenlerle(arıza,bakım,onarım,yüksüz
         bünyesinde bulunan kanatlar                   kalkış vb) atlamak üzere tasarlanmış
                                         devre;
bütünler     integral control
kontrol      kontrol etkinliğinin hatanın entegrali ile  bypass faktörü  bypass factor (BF)
         orantılı olduğu kontrol                     dağıtım havasının soğutma serpantini ile
                                         temas etmeyen yüzdesi olarak
bütünler     integral control mode                      düşünülebilir; besleme havasının kalan
         kontrol etkinliğinin hatanın entegrali ile           kısmının ortalama serpantin sıcaklığında
kontrol
         orantılı olduğu kontrol modu                  serpantinden geçtiği varsayılır
konumu
                                bypass hattı   bypass line
bütünler     indirect evaporative cooler with non-              bypass hattı
olmayan ısı    integrated heat exchanger
değiştiricili   ayrı bir birincil hava ( kuru) duyulur ısı
         ve ikincil hava (yaş) ısı eşanjörüne sahip  bypass kablosu  bypass cable
dolaylı                                      bypass kablosu
         cihaz; bu iki ısı eşanjör arasında sirküle
evaporatif    eden akışkan birincil havadan ikincil
soğutucu     havaya ısı transfer eder. ( Bakını      bypass kaçağı   bypass leakage
         ANSI/ASHRAE Standard 1432000 Şekil               bypass kaçağı,sızıntısı
         2)
                                bypass kanalı   bypass duct
bütünler tür   integral type equipment                     hava akış yolu üzerinde alternatif geçiş
ekipman      bir sistemi tamamlayıcı nitelikteki               yolu oluşturan kanal; bypass kanalı
         ekipmanlar
                                bypass      bypass terminal
bütünler verim  integral efficiency              terminali     bypass terminali
         toplam verim; entegral verim
                                byssinosis    byssinosis
bütünler     integral insulation position                  özellikle pamuk ipliklerinin solunum
yalıtım konumu  hem iç hem de dış mahalle bakan ve içte             yoluyla alınması nedeniyle oluşan
         ve dışta hemen hemen eşit yalıtım                akciğer hastalığı
         tabakasına sahip duvar
                                C değeri     C-value
bütünleyici    integrator                           ısıl iletkenlik için C factor terimi
         transfer edilen enerjiyi belirleyebilmek            kullanılmalıdır
         için, sıcaklık ve akış sensorlarından gelen
         işaretleri kullanan araç.           CA depolama    CA storage
                                         "controlled atmosphare storage" için
bütünlük     integrity                            kullanılan kısaltma; meyvaların
         güvenilirlik. dogruluk. dürüstlük.               çerisindeki havanın
         bütünlük. tamlik.                        oksijen,karbondioksit,nem ve sıcaklık
                                         yönünden duyarlı kontrol edilerek
büyük soğutma   large system                          soğutulduğu depolama
sistemi      50 lb (23 kg) yada daha fazla soğutkan
         içeren soğutma sistemi.            cam        glass
                                         cam. camdan yapılmış şey. bardak.
büyüklüğe göre  size selective sampling                     kadeh. Ayna, barometre. termometre.
numune alma    büyüklüğe göre seçilen numune                  dürbün. Mercek

         size                     cam fiberi    glass fibre
büyüklük
         boyut; büyüklük                         cam fiberi; yalıtım malzemesi olarak
                                         kullanılan malzeme
büyüklük sırası  order of size
         büyüklük sırası                cam panel     pane
                                         pencere çerçevesine oturan cam kısım
bypass      bypass (noun)
         tesisatta alternatif geçiş yolu; ana ve    cam üfleme    blow pipe
         bypass hatları üzerinde bulunan vanaların   borusu      cam üretiminde ve emaye kaplamada
         açık yada kapalı konumlarıyla kontrol              kullanılan üfleme borusu
         edilir.
                                cam yünü     glass wool
         bypass connection                        cam yünü;ısıl yalıtım malzemesi
bypass
bağlantısı    bypass bağlantısı;
                                CAM,       CAM (computer aided manufacture)
                                bilgisayar    bir ürünün üretim ve toplanmasının
bypass borusu   bypass pipe                           bünyesindeki bir bilgisayar tarafından
         bypass borusu                 destekli üretim
                                         yönlendirildiği sistem
407

   camlı duvar    glazed wall system             cebri       forced convection
   sistemi      camla kaplı, önemli bir bölümü camdan    konveksaiyon   cebir hava veya su akımı yoluyla
             oluşan duvar sistemi                     gerçekleştirilken konvektif ısı transferi

   camsı kil     vitrified clay drain pipe
   boşaltma      nemli, toz halindeki kilden üretilen    cebri sıcak    forced warm air furnace
   borusu       vitrifiye boru               hava fırını    cebri sıcak hava fırını


   camsız kolektör  collector, unglazed             cebri       forced circulation
             soğurucu yüzeylerin doğrudan atmosfere   sirkülasyon    bir pompa yada bir fan ile hareket
             açık olduğu güneş kolektörü.                 verilmiş olan sıvı veya gaz(hava)

   cebri beslemeli  forced feed oiling
   yağlama       cebri dolanımlı yağlama sistemi. büyük   cebri       forced circulation air heating coil
             açık kompresörlerde pompalı yağlama     sirkülasyonlu   cebri sirkülasyonlu hava akımını duyulur
             sistemi.                  hava ısıtma    ısıtması amacıyla tasarlanmış,
                                            içerisinden sıcak su,sıcak sıvı glikol
                                   serpantini
             forced draught burner                     çözeltisi yada buharın geçtiği, kanatlı
   cebri çekimli
             cebri çekimli brülör                     boru olan yada olmayan ısı eşanjörü
   brülör


             pot burner                 cebri       forced circulation air cooling coil
   cebri çekimli
             yanma havası için baca çekmesine      sirkülasyonlu   cebri üflemeli havayı soğutan evaporatör
   brülör                                      serpantini
             bağımlı olan, cebri çekimli türü de olan  hava serpantini
             bir brülör türü;

             forced draught condenser          cebri       forced circulation boiler
   cebri çekimli
             cebri çekimli kondenser          sirkülasyonlu   su sirkülasyonunun bir pompa ile
   kondenser                                    sağlandığı kazan
                                   kazan

   cebri çekimli   forced draught cooling           cebri       forced circulating system
   soğutma       cebri çekimli soğutma           sirkülasyonlu   yağlamada bir pompanın kullanılmasıyla
                                   sistem      sirkülasyonun sağlandığı cebri dolanım
                                            sistemi; isıtma veya soğuk merkezi su
   cebri çekimli su  forced draught water cooling tower              tesisatlarında, dolanımın bir pompayla
   soğutma kulesi   cebri çekimli su soğutma kulesi                sağlandığı sistem.   cebri çekimli   forced draught combustion chamber      cebri       forced circulation system (1)yağlamada
   yanma odası    cebri çekimli yanma odası          sirkülasyonlu   bir pompanın kullanılmasıyla
                                   sistem      sirkülasyonun sağlandığı cebri dolanım
                                            sistemi, (2)isıtma veya soğuk merkezi su
             forced draught                        tesisatlarında, dolanımın bir pompayla
   cebri çekme
                                            sağlandığı sistem.

                                   cebri       forced circulation air cooler
   cebri hava     forced air                          cebri sirkülasyonlu hava
             bir fan yardımı ile harekete geçirilen   sirkülasyonlu
                                   su soğutucusu   soğutucusu;besinlerin ön soğutma
             hava;cebri hava                        yöntemi olarak soğuk hava üfleyerek
                                            soğutma yapan araç

   cebri hava     forced air circulation besinlerin ön             forced lubrication
                                   cebri yağlama
   sirkülasyonu    soğutma yöntemi olarak                    mekanik yada cebri pompalı yağlama.
             soğuk hava üflenerek soğutulması. zorlu
             hava ile soğutma.
                                   cehennemlik    firebox
                                   [kazan]      kazanlarda cehennemlik; alevin yoğun
                                            biçimde bulunduğu ocak kısmı;
   cebri hava     forced circulation of air
   sirkülasyonu    havanın bir fan yardımı ile harekete
             geçirilmesi                 ceket       jacket (casing)
                                            bir ekipman parçası yada deponun
                                            çevresinde, içerisinden bir ısıl ortamın
   cebri havalı    air blast cooling                       dolandırıldığı sızdırmaz hacim
   soğutma      yüksek hızlı soğuk havanın ürün
             arasından sirkülasyonu ile yapılan
             soğutma işlemi               ceket soğutma   jacket cooling
                                            ceket içerisinden bir soğutma sıvısı
                                            geçirilerek yapılan soğutma
   cebri havalı    furnace, forced air or gravity type
   veya yer      ısıtma ortamı olarak havayı kullanıp bir
             kanal sistemi içerisinden ısıyı dağıtmak  ceket soğutmalı  jacket cooled
   çekimsel fırın                                  ceketi içerisinden bir soğutma sıvısı
             üzere tasarlanmış, elektrik,gaz yada sıvı
             yakıt yakan cihaz.                      geçirerek soğutulan


             forced thermal convection          ceketli soğuk   jacketed cold room
   cebri ısıl
             cebri ısıl konveksiyon           oda        ceket halindeki boşluk hacimlerinden
   konveksiyon                                   soğutulmuş salamura geçirerek soğutulan
                                                                408

          oda                              elektriksel yada diğer tür enerjiyi çeken
                                          ve bir iş tasarrufu yada diğer bir sonuç
Celcius       Celsius                            üreten elektronik bir fırın, radyo veya
          SI birim sisteminde sıcaklık için               iklimlendirme cihazı gibi bir ekipman
          kullanılan birim.                       parçası;

Celcius derecesi  degree Celsius                cihaz duman
          Celcius derecesi; suyun donma ve       bacası      appliance flue
          kaynama sıcaklığı arasını 100 eşit               yanma gazlarını atmosfere atan duman
          parçaya bölerek elde edilen sıcaklık              bacası;
          ölçeği
                                 cihaz ekipmanı  device equipment
Celcius sıcaklığı  Celsius temperature                      bir cihazı oluşturan ekipmanlardan her
          Celcius sıcaklık derecesi; suyun donma             biri
          ve kaynama sıcaklıkları arasını 100 eşit
          parçaya bölerek elde edilen sıcaklık     cihaz havalık   appliance vent connector
          derecesi                   bağlayıcı     bir gaz yakıtlı cihazı yada bu cihazın
                                          çekme davlumbazını bacaya yada havalık
cephe        facade                             terminaline bağlayan, havalık sisteminin
          bina cephesi; bir binanın yüzlerinden her           parçası
          biri
                                 cihaz havalık   appliance vent pipe
cephe alanı,    facade area, vertical            borusu      direkt havalık yada boşaltım sisteminde
düşey        çıkmalar,pencere dekoratif yüzeyleri,             içerisinden yanma odasından gelen
          açıktaki kolonlar dahil olmak üzere,              gazların geçerek dış mahalle bağlandığı
          binanın cephe düzlemine paralel olan bir            geçit yada iletim borusu
          düşey düzlemde ölçülen cephe alanı;
                                 cihaz türü    device type
C-faktörü      C-factor                            cihaz türü
          C,faktörü; ısıl iletkenlik faktörü
                                 cihaz ve şebeke  device and network management
C-faktörü, ısıl   C-factor (thermal conductance)        yönetimi     cihaz ve şebeke yönetimi
taşınım       bir malzeme yada yapının birim
          alanından, cisim yüzeyleri arasında 1    civata      bolt
          birim sıcaklık farkı için birim zamanda            parçaların vidalı bağlanmasında
          kararlı hal akışı ile geçen ısı miktarı.            kullanılan, bağlanacak parçalardan
          Birimi Btu/h.ft2                        geçtikten sonra ucuna somun vidalanan
                                          eleman; cıvata
Charle yasası    Charles’ law (see Laws of perfect
          gases)                    civata diş üstü  bolt hole circle
          sabit basınçta, bir gazın sabit kütle yada           cıvata diş üstü dairesi
                                 dairesi
          miktardaki bir gazın hacmi, mutlak
          sıcaklıkla doğrudan değişir; çok yakın bir
          yaklaştırma. GayLussac yasası olarak da   civata somunu   bolt nut
          bilinir                            cıvata somunu; bağlantıyı sıkmak üzere
                                          civataya vidalanan eleman
check vana     check valve
          yalnız bir yönde akışa olanak sağlayan    clo        clo
          vana;                             70°F (21°C) sıcaklık ve % 50 bağıl
                                          nemde normal biçimde havalandırılan bir
                                          odada oturan bir insanı konforlu tutmak
cıva        mercury
                                          için gerekli ısıl yalıtım,
          simgesi Hg olan kimyasal element;cıva

                                 clo birimi    clo unit
cıva sütunu     column of mercury
                                          giysilerin sağladığı ısı yalıtımını
          cıva sütunu; basınç ölçme birimi, 1 Atm=
                                          ölçmekte kullanılan birim;1 clo = 0.155
          760 mm Hg S
                                          (K.m2)/W

cıvalı anahtar   mercury switch
                                 coanda etkisi   coanda effect
          içerisindeki cıva damlasının kontakları
                                          sınır tabaka yapışması adı da verilen, bir
          bağlayan anahtar
                                          akışkanın doğrusal bir hareket yapmak
                                          yerine,konveks bir yüzeye yapışarak
cıvalı       mercury thermometer                      hareket etmesi
termometre     ince bir cam boruda cıvanın sıcaklık
          karşısındaki genleşmesinden yararlanan
                                 Coanda jeti    jet, Coanda
          termometre;cıvalı termometre
                                          Coanda hava akımı; bulunduğu yüzeyi
                                          izleyerek gerçekleşen akım
cıvık buz      ice slurry (liquid ice)
          bir ikincil soğutkanda asılı halde bulunan
                                 conta       gasket
          buz kristalleri
                                          conta; bir çok uygulamada sızdırmazlık,
                                          hava sızıntısını önleme vb amaçlarla
cıvık buz      slush ice                           kullanılan birbiri üzerine sıkı oturmayan
          cıvık buz;kırık ve sulu buz                  yüzeyler arasında sızdırmazlık sağlayan
                                          eleman; sızdırmazlık contası
cihaz        appliance
409

   conta       seal (noun)                  çabuk sökülen   quick disconnecting ducts
             bir boru,kap yada mil boyunca içeri veya   kanal       çabuk sökülebilir kanal
             dışarı doğru gaz yada sıvı geçişini
             önleyen eleman.
                                    çabuk sökülen   quick release coupling
                                    kavrama      açabuk sökülen kavrama
   Coulburn ısı    Colburn heat transfer equation
   transfer eşitiği  düşey veya yatay silindirlerden, bu
             yüzeyleri geçmekte olan akışkanlara (gaz   çabuk sökülen   quick release valve
             veya sıvı) doğal konveksiyonla ısı      vana        çabuk açılan vana
             transferi etkisini hesaplamakta kullanılan
             boyutsuz ısı transfer eşitliği. simgesi ,Jh  çağrı dağıtım   call distribution system
                                    sistemi      çağrı dağıtım sistemi
   Coulburn kütle   Colburn mass transfer equation
   transfer eşitiği  Sherwood sayısının reynolds ve schmidt              call circuit
                                    çağrı devresi
             sayısına bölümünün 1/3 kuvveti olan               çağrı(arama) devresi; apartmanlarda zil
             boyutsuz kitle transfer eşitliği.simgesi Jd           devresine ek konuşma devresi

   Cunningham     Cunningham correction factors                  call indicator
                                    çağrı göstergesi
   düzeltme      moleküler kaymayı dikkate alan                  çağrı(arama) göstergesi
   faktörü      düzeltme katsayıları

                                    çağrı işareti   call signal
   CUSEC,CFS     cusec [cubic feet per second (cfs)]               çağrı(arama) bildirimi
             pompalamada hacimsel akış (debi)’nin
             birimi.doğru olmayan bir terim. tercih    çağrı kablosu   call wire
             edilen terim 1 cfs=448.83 gpm,                  çağrı(arama) kablosu

   cüruf       clinker                    çağrı rölesi    call relay
             cüruf. cüruf oluşturmak.                     çağrı(arana) rölesi

   cüruf       scum                     çağrı zili     call bell
             köpük. yüzer pislik. Ayak takımı. beş              çağrı zili;
             para etmez kişiler. köpüğünü almak.
             köpük bağlamak. curuf. süprüntü.
                                    çalışma      operation
                                             işlem; işletim; faaliyet. eylem. çalıştırma.
   cüruf alma     clinker removal                         ameliye. muamele. operasyon.
             cüruf alma,
                                    çalışma aralığı  operating range
   cüruf maşası    slag tongs                            çalışma aralığı; bir sistemin güvenli
             cüruf toplama maşası; uzun kollu ve               çalışma göstereceği karakteristik değerler
             sıcak cürufu almakta kullanılan aparat              aralığı

   cüruf oluşumu   slag formation                çalışma basıncı  operating pressure (working pressure)
             çelik üretiminde cüruf oluşumu                  çalışma basıncı; bir kazanın çalışma
                                             üzere tasarlandığı basınç; işletme basıncı
   cüruf yatağı    clinker bed
             cüruf yatağı                 çalışma basıncı  working pressure
                                             çalışma basıncı
   cüruf yünü     slag wool
             cüruf yünü;bir yalıtım malzemesi       çalışma basıncı  working pressure range
                                    aralığı      normal çalışma sırasında sistemde
   cürüf atma     slag discharge                          bulunması beklenen basınç aralığı
             atık yakma tesislerinde ortaya çıkan kül
             ve cürufun atılması yada boşaltılması için  çalışma çevrimi  operation cycle
             kullanılan sistemler; apron                   çalışma çevrimi
             konveyörleri,ıslak sıkıştırma,ızgara
             kaydırma sistemleri gibi sistemler
                                    çalışma      operating experience
                                    deneyimi      işletim deneyimi
   cürüf tabakası   slag layer
             ergimiş çeliğin üstündeki cüruf tabakası
                                    çalışma      operating differential
                                    diferansiyelleri  kontrol kontaklarını açmak yada
   çabuk açılan    quick release access doors
                                             kapatmak için gereken sıcaklık yada
   ulaşım kapısı   çabuk açılan ulaşım kapısı
                                             basınç farkı [duyucu elemandaki devreye
                                             alma (cutin) ve devreden çıkartma
   çabuk etkiyen   quick action valve                        (cutout) arasındaki fark]
   vana        çabut etki yapan vana; hızlı çalışan vana
                                    çalışma      working diagram
   çabuk sökme    quick releasing                diyagramı     çalışma,iş diyagramı
             çabuk yerinden alınabilen;çabuk sökülen
                                    çalışma dönemi   on period
   çabuk sökülen   quick release pipe coupling (quick                çalışma dönemi; makine veya sistemin
   boru kavraması   coupler)                             çalışır halde olması
             çabuk sökülen boru kavraması
                                    çalışma      operating state
                                                               410

durumu       çalışma durumu; çalışma hali                   işletim verimi

çalışma düzeyi   working level                çalışma       method of working
          radon’un bozunmaürünlerinin bir ölçüsü;   yöntemi       çalışma yöntemi; işletim yöntemi
          bir çalışma düzeyi litre başına 200
          pikocurie’ye eşittir             çalışma yükü     operating load
                                           bir ölçü aracı ile okuma alınması
çalışma eğrisi   operating curve                          sırasında sistemin gerçek çalışma noktası
          çalışma eğrisi; bir pompada debi-basınç
          eğrisi                              operating load point
                                çalışma yükü
                                noktası       bir ölçü aracından okuma yapılırken
çalışma      operating characteristics                     sistemin gerçek çalışma kapasitesi.
karakteristik-   çalışma karakteristikleri
leri                              çalışma zonu     working zone
                                           çalışma zonu; çalışma bölgesi;
çalışma      operating mode
konumu       çalışma modu;çalışma konumu; örneğin     çalışmaq       modes of operation
          bir ısı pompasının yaz yada kış çalışma   konumları      çalışma konumları
          konumu
                                çalışmaz halde    switched off
çalışma      on position/switch                        devre dışında; çalışmama konumunda
konumu,      konumlandırma anahtarı                      olan
anahtar
                                çalıştırıcı     actuator
çalışma      operating conditions                       vana ve damperler gibi hareketli
koşulları     çalışma koşulları                         elemanlarını konumunu değiştirmekte
                                           motor işlevi gören, elektriksel , pnömatik
                                           yada hidrolik olarak çalışan araç
çalışma koşulu   working condition
          çalışma koşlu; iş koşulu
                                çalıştırıcı     operator
                                           işletmen;işletici; bir sistem veya
çalışma noktası  operating point;point of operation                makineyi çalıştıran
          çalışma noktası; bir pompanın
          karakteristik eğrisi ile basınç kayıp    çalıştırıcı ara   operator interface
          eğrisinin kesim noktası; bir soğutma     yüzü         işletmenin otomatik bir makinenin
          birimi yada bir fan çalışma eğrisinin,              çalıştırılmasına katılım düzeyi
          belirli bir besleme miktarına karşı gelen
          bağıl konumu. Test sırasında, kısma     çalıştırıcı     operator station
          elemanının ayarlanması ile, akış       istasyonu      işletmen yeri;işletmen istasyonu
          nozullarının yada yardımcı fan
          karakteristiklerinin değiştirilmesi ile,   çalıştırıcı işlev  actuator runtime
          yada bunlardan her hangi bir biçimde               çalıştırıcının işletim süresi
                                süresi
          birleştirilmesi ile kontrol edilir.

                                çalıştırıcı işlevi  operator function
çalışma odası   work room
                                           işletici işlevi
          çalışma odası; iş yapılan oda

                                çalıştırıcı kaydı  operator authentication
çalışma ömrü    operating life
                                           çalıştırıcı elemanın (operatör) bir cihazın
          genellikle tipik çaılşma sayısı,yılı, ay’ı
                                           amaçlanan biçimde çalıştığına dair
          yada günü ıolarak ifade edilen, bir aracın
                                           düştüğü kayıt.
          beklenen yararlı ömrü

                                çalıştırıcı     actuator control unit
çalışma saatleri  number of working hours
                                kontrol birimi    bir sistem veya makine elemanını
sayısı       iş saatleri sayısı;
                                           çalıştıran düzeneğin devreye giriş çıkışını
                                           kontrol eden birim
çalışma      operating temperature
sıcaklığı     çalışma sıcaklığı;              çalıştırıcı     actuator position
                                konumu        çalıştırıcı konumu
çalışma      working temperature
sıcaklığı     çalışma sıcaklığı;              çalıştırıcı     actuator module
                                modülü        çalıştırıcı modülü
çalışma süresi   operating time; run time
          çalışma süresi;çalışma dönemi; soğuk     çalıştırıcı paneli  operator panel
          depoların, evaporatörün defrost edilmesi             işletmen paneli; kumanda kolları ve
          için durduğu sürelerin dışında kalan               ölçme araçlarını içeren panel
          çalışma süresi. defrost türüne gore 16~20
          saat alınır
                                çalıştırıcı     actuator sensor interface
                                sensör ara yüzü   çalıştırıcı sensor ara-yüzü
çalışma verileri  operating data
          çalışma verileri;
                                çalıştırıcı     operator’s terminal
                                terminali      işletmenin kumandasına olanak veren
çalışma verimi   operating efficiency
                                           çıkışlar
411

   çalıştırma    operating                   çapraz akımlı    cross flow circulation
            çalıştırma. işletme. işleyen.         sirkülasyon     çapraz akışlı sirkülasyon

   çalıştırma el   operating manual                çapraz akışlı    cross flow fan (tangential fan)
   kitabı      çalıştırma el kitabı                        çapraz akımlı fan(teğetsel akışlı fan)
                                    fan(teğetsel fan)

   çalıştırma    operating superheat              çapraz akışlı ısı  cross flow heat exchanger
   kızgınlığı    bir TXV’de sıcaklık algılama aracındaki              akışkanlardan birinin diğerine
                                    eşanjörü
            sıcaklık ile valfin dengeleme basıncına              açılı(genellikle dik) aktığı ısı eşanjörü
            karşı gelen sistem soğutkanı doyma
            sıcaklığı arasındaki fark.
                                    çapraz akışlı    cross flow tower
                                    kule        çapraz akışlı soğutma kulesi
   çalıştırma kolu  operating handle
            çalıştırma kolu
                                    çapraz bağlantı   transverse joint
                                              kanal ve fitinglerin bağlanmasında
   çalıştırma    actuating mechanism
                                              kullanılan enine ( yada çapraz) bağlantı
   mekanizması    vana veya damper gibi hareketli
            elemanları çalıştırmakta kullanılan
            mekanizma                   çapraz bağlantı   cross connection control backflow
                                    ters akım      prevention
                                    koruyucusu     bir içme suyu sistemi ile uygun olmayan
   çalıştırmak    operate
                                              bir su yada kirlilik kaynağı arasındaki
            işletmek. iş görmek. işlemek. etkilemek.
                                              bağlantıdan geri akışın kontrol edilmesi
            spekülasyon amacıyla borsada alışveriş
            yapmak. idare etmek.
                                    çapraz borulu    cross tube boiler
                                    kazan        çapraz borulu kazan; duman borularının
   çamaşırhane    laundry equipment
                                              düşeyde döşendiği kazan
   ekipmanı     çamaşırhane ekipmanı; yıkama,kurutma
            ütü gibi ekipman
                                    çapraz       cross branch
                                    branşman      çapraz branşman; bir branşmandan alınan
   çamur akışı    sludge flow
                                              branşman
            çamurlu,pis su akışı

                                    çapraz çekme    cross draught
   çamur alma    sludge removal
                                              çapraz çekme
            çamursu bileşiklerin ayrılması, alınması

                                    çapraz çizgi    traversing
   çamur filtresi  sludge filter
                                              çapraz çizgi; çapraz kısım; kestirme
            çamur filtresi; kaba gözenekli sıvı filtresi
                                              mesafe.

   çamur musluğu   sludge cock
                                    çapraz       cross ventilation
            su ile birleşik halde bulunan artık
                                    havalandırma    çapraz havalandırma; bir mahallin
            maddelerin bağlandığı yüzeyden
                                              karşılıklı duvarlarında bulunan pencere
            mekanik elemanlar kullanılarak
                                              ler yardımıyla sağlanan doğal
            alınmasıyla oluşan çamursu bileşiğin
                                              havalandırma
            akıtıldığı musluk

                                    çark kanatlı    paddle wheel impellers
   çamurdan     desludge
                                    rotor        çark kanatlı rotor
   temizlemek    sulu,çamur, pis artık-yağ gibi
            elemanlardan temizlemek
                                    çarpma       impingement
   çap        diameter                              vurma. çarpma.
            çap;
                                    çarptırıcı     impinger
   çapraz      cross                               çarpma ile süzme yapan filtrelerde
            çapraz; kesişen.                          çarptırıcı

   çapraz      cross piece                  çatallama      bifurcation
            çapraz parça                            çatallama

   çapraz akım    cross current                 çatallı fan     bifurcated fan
            çapraz akım                            normal ve yüksek sıcaklıklarda toz ve
                                              nem içeren hem hava hem de gazları
                                              basmak için tasarlanmış fan
   çapraz akım    cross flow
            çapraz akım; akışkanlardan birinin
            diğerine dik açıyla aktığı akım        çatı        roof
                                              binanın, yatay yada yataydan 60°den
                                              daha küçük bir açıda eğik olan opak
   çapraz akımlı   cross flow fan
                                              alanları ve pencereleri içeren üst kısmı;
   fan        emdiği havayı dönme eksenine dik yönde
                                              çatı
            üfleyen fan;

                                    çatı alanı, brüt  roof area, gross
   çapraz akımlı   heat exchanger, counter flow or
                                              duvarların dış yüzeylerinden yada
   ısı değiştirici  counter current
                                              komşu bina duvarlarının merkezinden
            ters akımlı ısı şeanjörü; akışkanlardan
                                              ölçülen çatı alanı( bakınız,çatı ve duvar)
            birinin diğerine ters yönde aktığı ısı
            eşanjörü
                                                               412

çatı arası     loft                              soğuması ve gündüz kullanımına
          yüksek, çatı arası, çatı.                    dayanan soğutma sistemi

çatı drenajı    roof drainage                 çatı-kurulumlu  roof top air conditioner
          çatı boşaltımı; çatıdan yağmur suyunun    iklimlendirme   roof-top iklimlendirme birimleri; çatı-
          boşaltılması                 cihazı      kurulumlu iklimlendirme birimi

çatı fanı     attic fan                            crack
                                 çatlak
          sıcak tavan arası havasını dışarı                çatlamak. çatlatmak. şaklamak.
          pompalamakta kullanılan, bu mahal                şaklatmak. vurmak. çarpmak. çarptırmak
          duvarına monte edilmiş olan fan.
                                 çatlak açıklığı  crack fissure
çatı        attic ventilation                        çatlak açıklığı
havalandırma    genellikle ısı toplanmasını azaltmak ve
          nem kontrolünü gerçekleştirmek
          amacıyla pasif yada mekanik bir araç     çatlak uzunluğu  crack length
          kullanarak yapılan çatı havalandırması.             çatlak uzunluğu


          roof cover of any building.          çatlak(kırık)   fracture
çatı kaplaması                                   yarmak, kırmak çatlatmak; kırılma,
          her hangi bir binanın çatı kaplaması;
                                          kırma.

çatı merkezi    attic type central furnace
          bir mahaldeki çatı arasına yerleştirilmek   çatlaklardan   infiltration through cracks
fırını                                       çatlak ve açıklıklardan giren hava
          üzere tasarlanmış sıcak hava veren fırın;   sızıntı
          çatı fırını                           sızıntısı


          valley gutter                 çatlama      breakthrough
çatı oluğu
          aynı olmayan iki çatı bitirme yüzeyini             bir filtre yatağında parçacıklı maddelerin
          birleştiren yağmur oluğu;                    geçmesine olanak verecek biçimde
                                          çatlama yada açılma.

çatı penceresi   clerestory
          çatının veya diğer bölümlerin aydınlığını   çekici      extractor
          artıran ve duvarlarında pencereler içeren   [hava,gaz]    motordan egzost gazlarının çekilip
          bina bölümü;yükseğe yerleştirilen ve              atmosfere atılmasını kolaylaştıran araç
          ışık, vantilasyon yada solar ısı kazancı
          sağlamakta kullanılabilen pencere.      çekilebilir su  releasable water
                                          havadan çekilebilir su miktarı
çatı sundurması  penthouse
          genellikle binanın çatısında olmak üzere   çekilen hava   aspirated air
          tasarlanmış, duvarların bütün yüzlerinde            emiş yapılarak mahalle çekilen hava;
          panjur yada panjur kapaklarını içeren
          çatı yapısı,                 çekilen hava   extract air
                                          doğal havalandırma yağılan yerlerde,
çatı topluluğu   roof assembly                          nemli ve toz lu alanlardan fan yardımıyla
          dış mahaller iletişim halinde yada ısıtılan           çekilen hava
          ve/veya mekanik yoldan soğutulan bir
          mahalle çevrelenmiş, arasından ısının     çekilmiş     drawn
          aktığı ve böylece bir ısı kazancı yada             çekilmiş
          kaybı oluşturan çatı/tavan topluluğu
                                 çekirdek hava   air core area
çatı topluluğu   gross area of a roof assembly         alanı       çekirdek hava alanı
brüt alanı     bir çatı topluluğunun, ısıtılan ve/veya
          mekanik olarak soğutulan aydınlık da
                                 çekirdek hava   air core velocity
          dahil olmak üzere toplam iç yüzeyi.
                                 hızı       çekirdek hava hızı

çatı üstü     roof with insulation entirely above
          deck                     çekirdek     nucleate boiling
yalıtımı                                      bir sıvının daldırma bir ısıtıcı ile
          çatı üstünü tümüyle kapsayan yalıtım;     kaynaması
                                          ısıtılmasında, buhar-sıvı ara yüzünde
                                          buhar baloncuklarının başladığı
çatı vantilatörü  roof ventilator
                                          nokta;çekirdek kaynaması
          çatıdaki bacalar üzerinde bulunan sabit
          ve döner biçimdeki havalandırma cihazı
                                 çekirdekli    nucleation
                                 kaynama      küçük bir bölgede sıvının buhar fazına
çatı yağmur    roof outlet
                                          geçişinin başlaması; balonlu kaynama
suyu çıkışı    çatıdaki yağmur suyu çıkışları

                                 çekme       contraction
çatı,fan-coil   roof fan coil air conditioner                  küçülme. büzülme. küçültme. büzme.
                                 (küçülme)
evaporatörü    ana birimi çatıda bulunan fan-coil
          iklimlendirme cihazı
                                 çekme [su     draught (USA draft)
                                 kulesi]      çekme; (1) bir soğutma kulesinin baca
çatıdan sprey   roof spray cooling
                                          boşaltımında tutuklanan su, (2) ayar
soğutma      çatıya yerleştirilen sprey yapan boru
                                          noktası ile gerçek çalışma yada kontrol
          şebekesi yoluyla çatıya su doldurması
                                          noktası arasındaki farkı anlatmakta
          yapıp bu suyun gece radyasyonla
                                          kullanılan terim.
413

   çekme çatlağı   shrinkage crack               çekme risk     draught risk rating
            malzemenin çekme yapması nedeniyle     değerlemesi    çekme riski değerlemesi
            çatlama;
                                  çekme       draught limiting device (spoilt
   çekme       draught hood                          draught)
                                  sınırlama cihazı
   davlumbazı    fırın veya kazanın bütünler parçası              çeklme sınırlama cihazı
            olmayan, fırın veya kazana yanma
            ürünlerinin boşaltılması, fırın girişinde
                                  çekme terminal   extract terminal device
            karşı basıncı önleme, baca etkisini yok
                                  birimi       çekme terminal cihazı
            etme için kısa bir boru parçasıyla
            bağlanan cihaz
                                  çekme       draught inducer (i.e. fan)
   çekme       draught hood relief opening         tetikleyici    çekme artırıcı, yetersiz çekme bulunan
            çekme davlümbazı emiş açıklığı                 uygulamalarda kullanılan fan
   davlumbazı
   güvenlik
                                  çekme vanası    draw off valve
   açıklığı                                     boşaltım vanası

   çekme       draught rating (DR-value)                   draw
            çekme değeri
                                  çekmek
   değerlemesi                          [akıtmak]     çekme. çekiş.çekmek. sürüklemek.su
                                            çekmek.cezbetmek. çizmek. resmetmek.
   çekme       draught stabilizer                       içine çekmek.germek. uzatmak. çeki.
   dengeleyici    çekme dengeleyici
                                  çekmek [hava]   extract
   çekme       draught regulator                       çekmek. çekip çıkarmak. sökmek. elde
            çekme regülatörü                        etmek. çıkarmak. almak. parça. vb.
   düzenleyici                                   seçmek. seçip çıkarmak. aktarmak.
                                            seçme parça.
   çekme fanı    extractor fan
            çekmeye çalışan fan
                                  çekmek,      release
                                  (boşaltmak)    serbest bırak bırakma, özgür
   çekme       draught requirement                      bırakma;çekme;tehlikeli yada çok zehirli
   gereksinimi    çekme gereksinimi                       maddelerin çevreye atılması,
                                            boşaltılması, pompalanması, yayınım,
   çekme       draught indicator                       kaçak ve sızıntılar yoluyla aktarılması
   göstergesi    çekme göstergesi
                                  çekmesiz      free from draught
                                            havalandırma yapılan bir mahalde çekme
   çekme havası   extract temperature differential
                                            olmaması durumu(aşırı hava hareketi
   sıcaklık farkı  çekme havası sıcaklık farkı
                                            olmaması)

   çekme havası   extract air terminal device         çekme-verme    push pull hood
   terminal cihazı  çekme havası terminal birimi                  yukarı seviyede besleme havasını veren
                                  davlumbazı
                                            davlumbaz arada çalışma masası ve altta
   çekme ile     extract ventilation                      çekme(pull) davlumbası içeren sistem;
   havalandırma   çekme ile havalandırma                     zehirli gaz,duman vb gibi gazların
                                            çekilmesinde kullanılır

   çekme miktarı   draught rate
            (1)bir fırın veya kazanın havalık      çekme-verme    push pull exhaust
            sistemine çekme kaçışı için bırakılan    egzozu       çalışanın solunum bölgesindeki kirli
            açıklıklar, (2)bir numune,kalıp yada              havanın çekilmesi(pull) ve yerine taze
            döküm modeline, iş parçasının kolay              hava verilmesi(push) temeline dayanan
            çıkartılabilmesi için verilen boşluk yada           sistem
            koniklik
                                  çekül       plumb line
            draw rate                  doğrultusu     dikey;çekül doğrultusu;çekül hattı
   çekme miktarı
            bir içecek( yada su) soğutucusunda
            ekipmandan belirli zaman aralıkları ile,  çelik       steel
            birim zamanda çekilen standart içecek             çelik
            miktarı.
                                  çelik boru     steel pipe
   çekme       shrink disassembly                       çelik boru;
   nedeniyle     malzemenin çekme yapması nedeniyle
   sökülme      sökülme;                  çelik boru (ince  steel tube
                                  çaplı)       çelik boru;
   çekme       draw off point
   noktası[sıvı]   çekme,boşaltma noktası           çelik destek    steel supporting structure
                                  yapısı       çelik destekleme yapısı
   çekme önleme   draught proofing
            pencerelerdeki açıklıklıklardan giren    çelik kasalı    steel framed wall
            sızıntı havasının önlenmesi için yapılan  duvar       dış yüzeyleri çelik bir çerçeve ile ayrılan
            contlama ve sızdırmazlık sağlama                ve içerisinde bir boşluk içeren ( yalıtım
            işlemleri                           veya diğer) bir duvar (örneğin,tipik
                                            çelik kirişli duvar ve perde duvar)
                                                              414

çelik kazan   steel boiler                 Çevre Politikası  environment impact statement (EIS)
         çelik kazan                  Yasası       Ulusal Çevre Politikası Yasası(NEPA)
                                         tarafından; yönetimin değişik çevresel
çelik kiriş   joist, steel                           etkileri analiz ederek,alternatiflerini
         bir binanın açık kesitli, sıcak veya soğuk            belirlemesi için hazırlanan belge
         hadde ürünü herhangi bir çelik yapı
         elemanı                    çevre, ısıl    environment, thermal
                                         bir bireyin ısı kayıplarını etkileyen çevre
çelik kirişli  steel joist floor                        karakteristikleri
döşeme      (1) kütlesel bir döşeme olmayan ve (2)
         yapısal elemanlarla desteklenen çelik     çevre, ısıl    environment, acceptable thermal
         kirişlere dayanan döşeme;           yönden kabul    içerisinde bulunan insanlardan önemli bir
                                edilebilir     çoğunluğunun(%80) rahatsızlık ifade
çelik montaj   steel mounting frame                       etmediği ısıl çevre koşulları
kasası      çelik malzemeden montaj
         çerçevesi(gövdesi)              çevresel akış   annular flow
                                         çevresel akış;
çelik panel   steel panel radiator
radyatör     çelik panel radyatör;             çevresel araç   peripheral device
                                         bir bilgisayarın işlevselliğini genişletmek
                                         için donanıma eklenmiş herhangi bir
çelik saç    steel sheet
                                         araç(mikrofonlar,tarayıcılar,yazıcılar vb)
         çelik saç plaka

                                çevresel basınç  ambient pressure
çelik silindir  steel cylinder
                                         çevre havasının basıncı
         çelik silindir

                                çevresel      ambient compensated control
çelik tank    steel tank
                                dengelenmiş    çevreyle dengelenmiş kontrol
         çelik tank; yakıt veya su depolamakta
         kullanılan çelik tank             kontrol

çelik tel    steel wire                  çevresel      peripheral equipment (computer)
         çelik tel;                  ekipman      bir bilgisayarın işlevselliğini genişletmek
                                (bilgisayar)    için donanıma eklenmiş herhangi bir
çelik yünü    steel wool                            araç(mikrofonlar,tarayıcılar,yazıcılar vb)
         çelik yünü;toz çelik parçaların sinterleme
         yoluyla filtre malzemesi haline getirildiği  çevresel gerilme  circumferential stress (hoop stress)
         yapı                               ele alınan maddenin merkezine yönelmiş
                                         gerilme tansörü
çense çeneleri  pair of pliers
         pense çeneleri                çevresel gerilme  hoop stress (circumferential stress)
                                         bir cismin mekezi doğrultusundaki
çentik      notch                              mekanik gerilme; eksenel ve radyal
         çentik;yiv;kertik                        gerilme ile birlikte gerilme tansörünün
                                         bir elemanı
çevre      ambient (adj)
         çevreleyen atmosfer ; bir maddeyi       çevresel hava   ambient air
         sarmalayan fakat bu madde tarafından               (1) atmosferin herhangi sınırlanmayan
         değiştirilmeyen ve etkilenmeyen çevre.              bir kısmı çevre havası (2) merkezi bir ısıl
                                         depolama cihazını yada bir kalorimetreyi
                                         yada ısıl depolama cihazını veya güneş
çevre      surroundings
                                         kolektörlerini çevreleyen hava.
         bir termodinamik sistemin dışında kalan
         çevre
                                çevresel hava   ambient air conditions
                                koşulları     çevre havasının örneğin sıcaklık, basınç,
çevre (bir    circumference
                                         bağıl nem ve hava hareketi gibi nitelikleri
şeyin)      çember, çevre, bir şeyin çevresi

                                çevresel hava   ambient air temperature
çevre [muhit]  environment                            bir binanın çevresindeki dış hava
                                sıcaklığı
         su, arazi ve hava ile bunların kendi ve             sıcaklığı ; çevresel sıcaklık.
         canlılarla aralarında bulunan ilişki
                                çevresel      ambient conditions
çevre basıncı  surroundings pressure                      çevre havasının örneğin sıcaklık, basınç,
                                koşullar
         ‘ambient pressure’ ile aynı.                   bağıl nem ve hava hareketi gibi nitelikleri

çevre havası   temperature, ambient air           çevresel      environmental conditions
sıcaklığı    test edilen ısıl enerji depolama aracını             bir insan, bir cisim vb’nın çevresinde
                                koşullar
         veya kolektörü çevreleyen havanın                doğal yada kontrollü hava ve dağılmış
         sıcaklığı; test edilen güneş kolektörünü             radyasyonun oluşturduğu koşullar.
         çevreleyen havanın sıcaklığı
                                çevresel oda    environmental chamber (climatic
çevre      environmental engineering                    chamber)
                                [klima odası]
mühendisliği   çevresel sistemlerin birbiriyle ilişkileri,            içerisinde belirli çevresel koşullara
         insan etkinliklerinin çevreye etkileriyle            benzer koşullar yaratarak test yapmaya
         ilgili mühendislik dalı                     uygun olan kapalı hacim.
415

   çevresel     ambient temperature                       çıkan sürekli salınım;kontrol edilen
   sıcaklık     bir bina yada aparatı çevreleyen yada              değişkende bir değişkenden diğerine
            temas halinde olan gaz yada sıvı bir              periyodik değişme;
            ortamın sıcaklığı; çevre sıcaklığı.
                                   çevrimsel buz   cyclic ice maker
   çevresel     environmental temperature           yapıcı       buzyapma işleminde ayrı ve sıralı
   sıcaklık      çevresel sıcaklık                       biçimde su doldurma,dondurma ve
                                            toplama aşamala- rına sahip otomatik buz
                                            yapma makinesi.
   çevresel     temperature, environmental
   sıcaklık     çevresel sıcakllık
                                   çevrimsel     cycle defrosting refrigerating system
                                   defrostlu     soğutma biriminin kar çözme işlemini
   çevresel sigara  environmental tobacco smoke (second-              gerçekleştirdiği çalışma çevrimi.
            hand smoke)                  soğutma sistemi
   dumanı
            içmeyenlerin solunum yoluyla aldığı
            sigar, puro ve sigar dumanı.         çevrimsel     cycling control
                                   kontrol      çevrim kontrolü
   çevresel test   environmental test chamber
   odası       içerisinde belirli çevresel koşullara    çevrimsel     non cyclic ice maker
            benzer koşullar yaratarak test yapmaya    olmayan buz    buz yapma işlemi sırasında aynı anda su
            uygun olan kapalı hacim.                    doldurma, dondurma ve toplama
                                   yapıcı
                                            aşamalarına sahip sürekli buz yapıcı.
   çevresel veri   peripheral data processing device
   işlemleme     bir bilgisayarda şebeke ile iletişim     çıış memesi    outlet nozzle
   cihazı      halinde kalarak aldığı bilgileri işlemleyen           çıkış nozulu
            araç
                                   çıkarma      removal
   çevresel zon   perimeter zone                (sökme)      kaldırılma. kaldırma. yerini değiştirme.
            bir binanın çevresel bölgesi;                  nakil. işten çıkarma. ihraç.

   çevresel zon   perimeter zone                çıkartılabilir  removable
            mahallin çevresel zonu; çevre bölgesi              çıkartılabilir;yerinden alınabilir

   çevrim      cycle                     çıkartılabilir  removable cover
            içerisinde tekrarlanan olayların       kapak       yerinden çıkartılabilir kapak; sökülebilir
            tamamlandığı,uzay, zaman yada ses                kapak
            dalgası aralığı;aynı sırada düzenli olarak
            tekrarlanan olaylar dizisi.her        çıkartılabilir  removable unit refrigerating system
            tekrarlanmada olaylar bir değişikliğe              bir kabini soğuttuktan sora yerinden
            maruz kalabilir,
                                   soğutma birimi
                                            çıkartılabilen birim soğutma sistemi

   çevrim başına   dust holding capacity per cycle                 removed.
                                   çıkartılmış
   toz tutma     yenileme yoluyla performans                   çıkartılmış;yerinden alınmış
   kapasitesi    karakteristiklerini başlangıç koşullarına
            getirdiği cihazlarda,çevrim başına toz
                                   çıkış       exit
            tutma, kararlı hale gelinceye kadar
                                            çıkış; çıkış yeri
            yapılan toz beslemesi ile belirlenir.

                                   çıkış açıklığı  outlet opening
   çevrim bileşiği  cyclic compound
                                            çıkış açıklığı; çıkış ağzı
            zincir yapısında üç yada daha fazla atom
            içeren organik bileşik
                                   çıkış açısı    angle of outlet
                                            çıkış hava açısı
   çevrim ısıl    cycle thermal efficiency
   verimi      çevrimin ısıl verimi;
                                   çıkış ağzı    outlet
                                            çıkış; bir sıvı veya havanın çıkış yaptığı
   çevrim içi    online                             yer
            çevrim içi;çevrime dahil; çevrimde
                                   çıkış alanı    outlet area
   çevrim içi    online help                           çıkış açıklığının kesit alanı
   yardım      çevrim içi yardım
                                   çıkış branşmanı  outlet branch
   çevrim ömrü    cycling life                          çıkış branşmanı
             zaman yada olay sayısı olarak ifade
            edilen, beklenen yaşam çevrim toplam     çıkış damperi   outlet damper
            süresi                             çıkış damperi; atmosfere açılışta boşaltım
                                            damperi
   çevrim süresi   cycle time
            çevrim süresi                 çıkış debisi   outlet volume flow rate
                                            çıkış debisi; çıkış hava miktarı
   çevrim verimi   cycle figure of merit (thermal storage)
            ısıl depolama çevrim verimi          çıkış havası   exit air
                                            çıkış havası; bir hava hazırlama
   çevrim yapma   cycling                             biriminden çıkış havası
            periyodik bir uyarım vermeksizin ortaya
                                                                416

çıkış havası    outlet air                  değiştirici    akışkanlardan birinin içteki borudan
          çıkış havası;çıkan hava; bir cihazdan              diğerinin iki boru arasındaki boşluktan
          üflenen hava                          aktığı ısı eşanjörü

çıkış hızı     exit velocity                çift borulu    double pipe condenser
          çıkış hızı                  kondenser     özellikle su soğutmalı kondenserlerde, iç
                                          içe geçmiş iki borunun birinden suyun
çıkış hızı     outlet velocity                         diğerinden soğutkanın aktığı kondenser
          çıkış hızı; üfleme hızı(havalandırma)              biçimi.

çıkış menfezi   outlet grille                çift borulu(iç   double pipe condenser (tube-in-tube
          çıkış menfezi                içe) kondenser   condenser)
                                          özellikle su soğutmalı kondenserlerde, iç
          outlet cock                           içe geçmiş iki borunun birinden suyun
çıkış musluğu
          çıkış musluğu;                         diğerinden soğutkanın aktığı kondenser
                                          biçimi.
çıkış sıcaklığı  outlet temperature
          çıkış sıcaklığı; bir eşanjörden çıkış    çift camlı     double glazed window
          sıcaklığı                  pencere      binalarda ısı transferini düşürmek üzere
                                          pencere yüzeylerine uygulanan çift camlı
                                          kaplama.
çıkmalı montaj   flush mounted
          bir yüzeyde gömme yada gizli olmayan
          ve bu yüzeyde bir çıkıntı yapan montaj    çift cidarlı ısı  double wall heat exchanger
                                değiştirici    bir güneş kollektör sisteminde, ısı
                                          transfer akışkanı ile evsel suyun fiziksel
çıktı       output                             karışımını önlemek için, bu iki su
          çıktı; verdi;bir makineden elde edilen             arasında iki farklı duvar içeren ısı
          çıktı                              eşanjörü.

çıktı       output rating                          dual check (DuC) backflow preventer
                                çift çek vanalı
değerlemesi    çıktı değeri                          geri akış koşullarına karşı iki adet tekli
                                ters akım
                                koruyucu      cek-valf içeren geri akış önleme sistemi
çıktı fonksiyonu  output function
          çıktı fonksiyonu
                                çift çek vanalı  double check valve (DCV) backflow
                                ters akım     preventer
çıktı kapasitesi  output capacity                         kirli suyun temiz suya karışması olasılığı
          çıktı kapasitesi               önleyici
                                          bulunan yerlerde kullanılan iki cek vanalı
                                          ters akım koruyucusu
çıktı yükü     output load
          çıktı yükü(elektronik;bilgisayar)      çift demetli    double bundle condenser
                                kondenser     çift boru demetli kondenser
çırak       apprentice
          çırak
                                çift devreli ısı  dual circuit heat exchanger
                                değiştirici    çift devreli ısı eşanjörü
çıt-çıt ile    snap in fastener
bağlama      çıt-çıt ile bağlama elemanı, bağlayıcı; bu
          tür bağlama biçimi              çift emişli fan  double suction fan, double inlet fan

          double detector check (DDC) backflow              çift emişli fan
çift arayıcı çek
vanalı ters    preventer
          geri akış önlemede çift detektör kontrolü  çift emişli    double suction compressor
akım önleyici                                   çift emişli kompresör
                                kompresör
çift atmalı    double throw switch
          bakınız "double pole switch"         çift emme     double riser suction line
anahtar                                      üzerinde çift emme kolonu bulunan
                                kolonlu hat
                                          emme hattı
çift basınç    dual pressure control
kontrolü      ikili basınç kontrolü                      double suction riser
                                çift emme
                                kolonu       bütün koşullarda yağın kompresöre
çift basınçlı   dual pressure relief valve                   uygun miktarlarda dönmesini sağlayan
boşalma vanası   bir üçyollu vanaya yerleştirilen ve bir            bir kolon uyarlaması
          cihazın etkin kalmasına olanak verirken
          diğer diğerinin soyutlandığı iki basınçlı  çift etkili    double acting
          boşaltım cihazı                         çift etkili; hareketinin her strokunda bir
                                          etki yaratan
çift basınçlı   dual pressure regulator
düzenleyici    ikili basınç regülatörü           çift etkili    double acting compressor
                                kompresör     çift etkili kompresör; her strokunda
çift basınçlı   dual pressure regulator valve                  sıkıştırma ve basma yapan kompresör
regülatör     ikili basınç regülatör vanası
vanası                             çift etkili    dual effect compressor
                                kompresör     çift etkili kompresör; her strokunda karşıt
                                          yönden basma yapan kompresör
çift borulu ısı  double pipe heat exchanger
          iç içe geçmiş borulardan oluşan,
417

   çift etkili     dual effect control              vana       pressure regulator)
   kontrol       mevcut bilgilerle yapılan kontrolün      (evaporatör    evaporatör basınç regülatörü;
              gelecekteki kontrol etkinliğini        basınç      evaporatörde sabit bir sıcaklığı koruyan
              etkileyebildiği kapalı devre kontrol              vana;
                                     düzenleyici)
   çift filtre     duo filter
                                     çift sıkıştırma  dual compression
              çift filtre
                                              kademeli sıkıştırma; çift sıkıştırma

   çift hizmetli ısı  heat generator with double service
                                     çift su akımlı  double flow water cooling tower
   üretimi       iki ayrı olanak kullanarak(örneğin
                                     soğutma kulesi  çift akışlı soğutma kulesi
              elektrik ve sıcak su)ısı sağlayan ekipman

   çift ısıtma     dual heating system              çift temaslı   double contact freezer
              çift ısı kaynağının(örneğin elektrik ve    dondurucu     soğutulacak besinle iki yüzden temas
   sistemi
              doğal gaz) kullanılabildiği ısıtma sistemi           sağlayan derin dondurucu

   çift kanallı     dual duct unit                çift yakıtlı   dual fuel burner
              birisi sürekli çalışan ısıtma birimi,diğeri  brülör      iki yakıtı(örneğin oil ve doğal gaz)
   birim
              sürekli çalışan soğutma birimi içeren çift           yakabilen brülör;çift yakıtlı brülör
              kanallı hava hazırlama birimi
                                     çift yakıtlı   dual fuel boiler
   çift kanallı     dual duct circuit               kazan       iki yakıtı yakabilen kazan;çift yakıtlı
              çift kanallı devre                       kazan
   devre
                                     çifter      pairs, in
   çift kanallı     dual duct air conditioning system
                                              çift halinde;çifter
   iklimlendirme    her birinden alınan doğru miktarlardaki
   sistemi       havanın karıştırılması ile doğru bir mahal
              sıcaklığı elde etmek üzere birisi sıcak    çiğ        dew
              diğeri soğuk havanın geçtiği iki kanal              (1)su buharının yoğuşması nedeniyle
              içeren iklimlendirme sistemi.                  soğuk yüzeyler üzerinde oluşan su
                                              damlacıkları birikimi, (2)yerdeki yada
                                              yere yakın yerlerdeki maddelerde
   çift kanallı     dual duct system
                                              toplanan su
   sistem        her birinden alınan doğru miktarlardaki
              havanın karıştırılması ile doğru bir mahal
              sıcaklığı elde etmek üzere birisi sıcak    çiğ noktası    dew point
              diğeri soğuk havanın geçtiği iki kanal             çiğ noktası.havanın içerisinde bulunan su
              içeren iklimlendirme sistemi.                  buharının yoğuşmaya başladığı nokta.


   çift kanallı     dual duct terminal              çiğ noktası    dew point rise
              ayrık zon gereksinimleri için,iki ayrı    artımı      havadaki nem içeriği artışının(özgül
   terminal                                       nemlilik) çiğ noktasındaki sıcaklık artışı
              birincil hava kaynağından gelen havayı
              değişik oranlarda karıştırabilen terminal            ile ifadesi.


   çift kanallı tesis  dual duct plant                çiğ noktası    dew point depression
              çift kanallı klima merkezi          çökmesi      kuru termometre ve çiğ noktası
                                              sıcaklıkları arasındaki fark
   çift kesici     double break
              çift kesici(elektrik)             çiğ noktası    dew point hygrometer
                                     nem-ölçeri    havanın mutlak nemini belirlemek üzere,
                                              soğutulmuş ayna ilkesini kullanan çiğ
   çift kesme      double shut off valve
                                              noktası nem-ölçeri
   vanası        tam kapama yada kesme yapmak üzere
              bir hatta yerleştirilen çift kapama vanası
                                     çiğ noktası    dew point temperature
                                     sıcaklığı     W karışım oranı ( nemlilik) ve p
   çift kutuplu     double pole switch
                                              basıncındaki havanın termodinamik çiğ
   anahtar       çift kutuplu anahtar; bir konumda iken
                                              noktası sıcaklığı ( td); yada havanın su
              bir akımı(su veya elektrik) geçirdiği
                                              buharına doyma durumunda ( % 100
              yönü, diğer konuma getirildiğinde
                                              nem) olduğu sıcaklık derecesi;
              değiştiren anahtar

                                     çiğ noktası    temperature, dew point
   çift oturmalı    double seated valve
                                     sıcaklığı     nemli havanın su buharıyla ( psdp = pa)
   vana         iki oturma yuvası bulunan, birinde iken
                                              dolmuş hale geldiği ( 100% bağıl
              akışı devrede sirküle ederken,diğerine
                                              nemlilik) sıcaklık;
              oturduğunda akışı atmosfere yönlendiren
              kompresör basma valfi
                                     çimento      cement
                                              çimento
   çift satır aralığı  double line break
              çift satır aralığı
                                     çimento torbası  cement bag
                                              çimento torbası
   çift sıcaklıklı   dual temperature refrigerator
   buz dolabı      birisi dondurulmuş, diğeri soğukta
              saklama sıcaklığına sahip iki bölümden    çinko       zinc
              oluşan soğutucu( buz dolabı)                  çinko


   çift sıcaklıklı   two temperature valve (evaporator       çinlo saç     zinc sheet
                                                               418

          çinko saç; çinko plaka            çok kademeli    multi-stage compression
                                 sıkıştırma     çok kademeli sıkıştırma
çivi        nail
          çivi                     çok kademeli    multi-stage refrigerating system
                                 soğutma sistemi   içerisinde soğutkanın sıkıştırılmasının iki
çizgisel tarayıcı  line scanner                           yada daha fazla kademede yapıldığı
          bir sahneyi (alanı), alandan farklı bir             sistem;
          kalınlık ve dilimde ısıl harita çıkartmak
          üzere çizgi halinde tarayan aparat.     çok kademeli    multi-stage application
                                 uygulama      çok kademeli soğutma uygulaması
çizim        sketch
          çizim;çizit; taslak. kabataslak resim.
                                 çok kanatlı     multi-leaf (multi-blade) damper
          kroki. kabataslak resmini yapmak. kisaca
                                 damper       çok kanatlı damper
          tarif etmek.

çok aileli bina   multi-family structure            çok kanatlı     multiple leaf damper or valve
          öncel üretimli evler (prefabrik, modüler)  damper veya     çok kanatlı damper veya valf
          de dahil olmak üzere, zemin üzerinde üç   vana
          yada daha az sayıda kat içeren ve,kasaba
          evlerinin dışında üç yada daha fazla iskan            multi-vane rotary compressor
                                 çok kanatlı
          bölümü içeren bina.                       çok kanatlo dönel kompresör
                                 dönel
                                 kompresör
çok aileli(bina)  multi-family
          çok aileli(bina)
                                 çok katlı bina   multi-storey building
                                           çok katlı bina
çok amaçlı     multi-purpose appliance
cihaz        çok amaçlı cihaz
                                 çok katlı soğuk   multi-story cold store
                                 depo        çok katlı soğuk depo
çok amaçlı     multi-purpose cold store
soğuk depo     çok amaçlı soğuk depo
                                 çok kütleli     aerosol, polydisperse
                                 aerosol       birden çok kütleye sahip polimer aerosol
çok borulu ısı   multi-tubular heat exchanger
değiştirici     (multipipe heat exchanger)
          çok borulu ısı eşanjörü           çok noktadan    multi-point gas heater
                                 gazlı ısıtıcı    çok uçlu gazlı ısıtıcı
çok borulu     multi-tubular boiler
kazan        çok borulu kazan               çok panjurlu    multi-louvre damper
                                 damper       çok panjurlu damper
çok düşük      extra low voltage
voltaj       çok düşük voltaj               çok plakalı     multi-plate freezer
                                 dondurucu      çok plakalı dondurucu
çok fazlı      polyphase
          endüstriyel uygulamaların önemli bir     çok         multi-jet burner
          kısmında kullanılan çok-fazlı AC sistemi   püskürtmeli     çok-püskürtmeli brilör
                                 brülör
çok geçişli ısı   multi-channel heat exchanger
değiştirici     çok geçişli ısı eşanjörü                     multi-layer thermal insulation
                                 çok tabakalı ısıl
                                 yalıtım       çok katmanlı ısıl yalıtım
çok geçişli     multi-pass boiler
kazan        çok geçişli kazan                        multi-fuel firing
                                 çok yakıtlı
                                 ateşleme      birden çok yakıtlı yanma fırın veya
çok kabuklu     multi-shell condenser                      kazanı
kondenser      çok raflı kondenser
                                 çok yakıtlı     multi-fuel boiler
          multi-stage (adj)              kazan        birden çok yakıtlı kazan
çok kademeli
          çok kademeli
                                 çok yollu      multi-way
çok kademeli    multi-stage expansion                      çok yollu
genişleme      çok kademeli genişleme
                                 çok yollu vana   multi-way valve
          multi-stage compressor                      çok uyollu vana
çok kademeli
kompresör      çok kademeli kompresör
                                 çok zonlu      multi zone
                                           çok zonlu; birden çok zon
çok kademeli    multi-stage centrifugal pump
merkezcil      çok kademeli santrifüj pompa
                                 çok zonlu      multi-zone (adj)
pompa                                        (1)bir binanın farklı iklimlendirme
                                           yüklerine sahip yersel bölünümü
çok kademeli    multi-stage pump                         ,(2)binanın değişik bölgelerindeki
pompa        çok kademeli pompa                        iklimlendirme yüklerini aynı anda
                                           karşılama yetene- ğindeki iklimlendirme
                                           birimi.
419

   çok-çekirdekli  multi-core cable               çözelti     solution
   kablo       içerisinde birden çok iletken içeren kablo          çözelti; çözünen maddeyi içeren çözelti

   çok-hücreli    multi-cellular metal foil thermal      çözücü      solvent
            insulation                          çözücü, diğer bir maddenin içerisinde
   metal folyo
            çok hücreli metal folyo yalıtım                çözündüğü sıvı
   yalıtım
                                   çözünebilir   soluble
   çok-iletkenli   multi-conductor cable                     çözünebilir; bir maddenin diğer bir
   kablo       çok iletkenli kablo                      çözücü içerisinde çözünmesi

   çoklu bağlantı  multi-connection               çözünebilir   soluble material
            çoklu bağlantı                malzeme     çözünebilir madde

   çoklu bağlantı  multiple connection box                    solubility
                                   çözünebilirlik
   kutusu      çoklu bağlantı kutusu                     çözünürlük; çözünebilirlik; bir maddenin
                                           bir çözücü içerisinde çözünme yeteneği
   çoklu soğutma   multiple refrigerating system
   sistemi      düşük sıcaklık uygulamalarında        çözünen madde  solute
            volümetrik verimin yükseltilmesi temel            bir çözücü içerisinde çözünen
            amacına yönelik olarak iki yada daha çok           madde;çözünen
            sıkıştırma kademesi içeren soğutma
            yöntemi.                           insoluble
                                   çözünmeyen
                                           çözünmeyen; bir sıvı içerisinde
   çoklu takipçi   multiple tracer gas technique                 çözünmeyen madde
   gaz tekniği    çoklu takipçi gaz tekniği
                                   çözünmüş gaz   dissolved gas
   çokluk [varlık]  entity                             yer altı oluşumlarında petrol ile birlikte
            ayrı ve farklı bir varlığa sahip olan şey.          doğal olarak bulunan ve ticari kullanım
            Bir dizi özellikle yada bunların               amacıyla elde edilebilen doğal gaz.
            toplamıyla tanımlanabilecek
            termmodinamik kalem.             çözünmüş     dissolved matter
                                   madde      suda çözünmüş halde bulunan organik
   çökelme      precipitation                         yada inorganik katı maddeler. Bunların
            hızlandırmak. çökelmek. çökeltmek.              aşırı miktarda bulunması suyun
            Çökelti bir çözeltide, kimyasal yolla             içilebilme ve endüstride kullanım
            çözünmeyen maddeler oluşturarak                kalitesini bozar .
            çözeltiyi elemanlarına ayırma işlemi
                                   çözünmüş     dissolved oxygen (DO)
   çökelti      sediment                   oksijen(DO)   Sudaki yaşam ve kokulardan korunmak
            suda once asılı halde bulunanve                için gerekli olan sudaki çözünmüş
            durularak dibe çoken maddeler.                haldeki oksijen.

   çökeltme     sedimentation                çözünürlük    resolution
             işlemleme sırasında atık sudaki katıları           analog’dan sayısala dönüşümde
            ağırlıkları yoluyla durulma sırasında             çözünürlük, ölçülebilir ve gösterilebilir
            çökeltme işlemi                        çıktı değişimi yaratan en küçük girdi;

   çökeltme tankı  sediment tank                çukur      pit
            atık suların içerisinde durulduğu ve             çukur; yerdeki küçük oyuk;
            içerisindeki katı maddelerin çökeltildiği
            tanklar.                   dağılan madde  dispersoid
                                           çök küçük parçalara ayrılarak bir diğeri
   çökme       depreciation                         içerisinde dağılan madde
            kuru termometre sıcaklığı ile çiğ noktası
            sıcaklığı arasındaki fark          dağılım     scatter diagram
                                   diyagramı    yayınım dağılımı grafiği
   çöktürücü cihaz  precipitator
            duman gazlarından yada diğer gaz       dağılım eğrisi  scatter curve
            akımlarındaki, kül,ince parçacıklar,toz,           özellikle radyasyon yayınımının
            zift yada sigara dumanı gibi unsurları            dağılımını belirleyen eğri
            alan cihaz
                                   dağılma     dispersion
   çöktürücü     precipitant                          dağılma,saçılma,yayılma
   madde       çöktürücü;çökertme maddesi
                                   dağılma     spread
   çöp toplama    scavenging                          terminal hız ekstremleri arasında, çıkış
            temizleme; çöpe gidecekleri ayıklama;             elemanına paralel düzlemde ölçülen ve ft
            çöpe atma;çöpçülük etme                    ( m) olarak ifade edilen maksimum
                                           uzaklık.
   çöp toplamak   scavenge
            temizlemek; çöpçülük etmek;         dağılma( bir   spread (of an air jet in mixing air
                                   hava jetinin   diffusion)
                                                               420

karışım havası  terminal hız ekstremleri arasında, çıkış            hava veya suyun dağıtımında, çıkış
difüzyonunda)   elemanına paralel düzlemde ölçülen ve ft            noktasındaki basınç;dağıtım basıncı
         ( m) olarak ifade edilen maksimum
         uzaklık.                   dağıtım boru   distribution piping
                                tesisatı     dağıtım boru tesisatı
dağılmış     diffuse (adj.)
(dağınık)     yayılmış;dağınık,tek yönlü değil, fakat
                                dağıtım borusu  delivery pipe
         bir çok doğrultuda gelişen akıyı anlatır;
                                         her hangi bir akışkanı(örneğin su)
         yansıtıcılık anlamında aynasal
                                         kullanım yerlerine ileten boru;dağıtım
         yansıtıcılıktan düşük, yönsel yarıküresel
                                         borusu
         yansıtıcılık;

                                dağıtım borusu  distributing pipe
dağılmış ısı   diffuse (flux)
                                         bir akışkan akışının ulaştığı ve bu
akısı       paralel akı’da (flux) olduğu gibi, radyatif
                                         noktada değişik kollara ayrılarak
         akının bir tek yönde değil bir çok yönde
                                         dağıtımını yapan boru
         yayılımı

                                dağıtım elemanı  element of distribution
dağınık akım   dispersed flow
                                         dağıtım elemanı
         dağılmış akım; bir menfezden çıkıp oda
         havası ile karışarak dağılım yapan hava
         akımı                     dağıtım kanal   distribution ducting
                                tesisatı     dağıtım kanalı; havanın içerisinde
                                         iletilerek kullanım mahallerine dağıtımını
dağınık güneş   diffuse solar irradiance
                                         yapan kanal
radyasyonu    yatay bir yüzey üzerine gelen toplam
         güneş radyasyonu
                                dağıtım kanalı  distribution duct
                                         dağıtım kanalı; havanın içerisinde
dağınık      diffuse (sky) irradiance
                                         iletilerek kullanım mahallerine dağıtımını
radyasyon     dağınık gök yüzü radyasyonu; dök
                                         yapan kanal
         yüzüne dağılan radyasyon

                                dağıtım kutusu  distribution box
dağınık yalıtım  distributed isolation material
                                         hava akımını toplayan ve değişik kollara
malzemesi     Bir ağır makinede titreşimi soyutlamak
                                         dağıtan kabin
         üzere montaj yüzeyleri arasında
         yerleştirilen genellikle, çapraz
         dokunmuş, yağ geçirmez neopren,plaka     dağıtım paneli  distribution panel
         ve bu plakadan kesilmiş parça.                 elektriksel enerjinin kullanım noktalarına
                                         dağıtımını kontrol eden pano; dağıtım
                                         panosu
dağınık      diffuse reflectance
yansıtıcılık   geldiği yüzeyin opaklığına bağlı olarak
         komşu yüzeylere yansıtılan radyasyon     dağıtım sistemi  distribution system
                                         enerjiyi yada maddeleri bir kaynaktan
                                         kullanım noktasına getiren
dağıtıcı     distributor
                                         boru,kanal,kablo gibi taşıma araçları;
         (1) evaporatörde yada diğer tür bir ısı
         transferi elemanında akışı parallel akış
         yollarına ayıran eleman. (2) bir biyolojik  dağıtım süresi  delivery time
         filtrede durulan pis suyun dağılmasını             dağıtım süresi
         sağlayan araç.
                                dağıtım      distribution network
         spreader tube                 şebekesi     dağıtım şebekesi; su,hava yada elektriği
dağıtıcı boru
         dağıtıcı boru                          dağıtan şebeke

         delivery                   dağıtım vanası  delivery valve
dağıtım
         teslim, tevzi, postadan mektupların               dağıtım vanası;basma vanası.bakınız
         dağıtılması;                          ‘valve

         distribution                 dağıtımda     delay in delivery
dağıtım
         elektriğin düşük gerilim hatlarıyla evler   gecikme      dağıtımda,teslimde gecikme
         yada endüstrideki perkande kullanıcılara
         dağıtıldığı kablolu dağıtım sistemi.     dağıtımda     dispatching cold store
                                soğuk       dağıtım sırasındaki soğuk depolama;
dağıtım      accessories of distribution          depolama
aksesuarları   bir soğutma devresinde soğutkanın
         evaporatöre eş-biçimli olarak
                                dahili duman   boiler with internal flues
         dağıtılmasını sağlayan elemanlar
                                kanallı kazan   dahili duman borulu kazan

dağıtım ana    distribution main
         dağıtılacak toplam hava miktarını taşıyan   daire       circle
hattı
         kanal                              bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların
                                         geometrik yeri; çember;daire
dağıtım basıncı  delivery pressure
         dağıtım elemanından(örneğin kazan)      daire ısıtma   apartment heating
         çıkıştaki basınç                        daire ısıtması; bir daire için uygulanan
                                         kat kaloriferi
dağıtım basıncı  distribution pressure
                                dairesel yay   circular spring
421

             dairesel yay; baklaları daire biçiminde             kapılarının birisinden daldırıldığı ,
             olan yay                             daldırılan boruların kızgınlık alıcı olduğu
                                             birleşik bir cihaz.
   dakikada dönü   rotations per minute
             dakikadaki dönme sayısı             dalma tank    diptank
                                             içerisinde sudan başka bir sıvı bulunan ve
   dakikada feet   cubic feet per minute (cfm)                   malzemelerin kaplanması yada
             belirli bir dönem içerisinde hava yoluyla            temizlenmesi amacıyla kısmen yada
   küp
             aktarılan bir maddenin(veya havanın)               tamamen buhara maruz kalacak biçimde
             debisini ifade etmekte kullanılan                daldırıldığı tank
             birim;birim zamanda dış mahal havasıyla
             yer değiştiren havanın ölçüsüdür(ACH).     Dalton kısmi   Dalton’s law of partial pressure
                                     basınç yasası  bir gaz karışımını oluşturan gazlardan her
   daldırma kaybı   insertion loss (of a weather louvre)               biri bu hacmi sadece kendisinin
             ses yutucular yerleşimi nedeniyle                kaplaması durumundaki gibi davranır. bu
             gözlemlenen ses düzeyindeki azalma                gazların basınçları toplamı gaz
             ( “sound pressure level”.)                    karışımının basıncını oluşturur.

   daldırma      insertion length                damıtık     distilled
             boruların soğutma suyuna daldırıldığı              damıtık;damıtılmış
   uzunluğu
             etkili uzunluk
                                     damıtık su    distilled water
   daldırmak     immerse (verb)                          damıtılmış su;damıtık su
             daldırmak,suya batırmak,
                                     damıtma     distillation
   dalga biçimi    waveform                             bir sıvının saflaştırılmasında, kaynatarak
             dalga biçimi; dalga şekli;bir su yüzeyinde            su buharının ve gaz halindeki buharların
             veya gergin bir telde üretilen bir sinyalin           çıkmasını ve diğer bir aşamada tekrar
             dalga biçimi                           yoğuşturulmasını içeren yöntem;
                                             damıtma.
   dalgalı akış    wavy flow
             iki fazlı akımda bir akış biçimi; dalgalı    damla ayırıcı  droplet separator
             akım                               damlacık ayırıcı;

   dalgıç boru    dip-pipe                    damla      droplet size
             bir konutsal elektrikli su ısıtıcısında suyu,  büyüklüğü    damla büyüklüğü
             soğuk suyun girdiği üst taraftan altta
             ısıtıcının olduğu bölüme taşıyan boru      damla tutucu   drif t eliminator (carryover eliminator)
                                             boşaltım (egzost) havasındaki su
   dalgıç filtre   filter, insertable                        damlacıklarını çıkartmak üzere uygun
             özellikle malzeme aktaran konveyor                malzemeden tasarlanmış herhangi
             bantlarına, kanal gerektirmeksizin                topluluk
             transfer noktasında daldırılabilen filtreler,
             dalgıç filtre                  damla tutucu   eliminator plate
                                     plaka      akış halindeki bir gaz ortam içerisinde
   dalgıç hidro    immersion hydrocooling                      bulunan sıvı damlalarını tutmakta
   soğutma      soğutulmuş su bulunan bir tanka                 kullanılan plaka
             soğutulacak ürünleri daldırarak soğutma
             elde etmek                   damlacık     droplet
                                             damlacık; küçük su damlaları; soğutma
   dalgıç ısıtıcı   immersion heater                         kulesinde düşen suyun parçalanarak
             sıvıya daldırılarak ısıtma sağlayan ısıtıcı;           aldığı biçim
             dalgıç ısıtıcı
                                     damlacık     droplet condensation
   dalgıç pompa    submersible pump                yoğuşturma    damlacık yoğuşturma
             bir sıvıya dalgıç olarak yerleştirilen ve bu
             sıvıyı ana hatta pompalamakta kullanılan
                                     damlama     drip
             santrifüj pompa; dalgıç pompa
                                             buharlı sistemlerde yoğuşum suyunu
                                             buhar tarafından alıp, yoğuşum suyu
   dalgıç       submerged-coil condenser                     veya dönüş hattına ileten boru yada
   serpantinli    evaporatörü bir sıvı ortama daldırılmış             kondenstop uyarlaması; donmuş
   kondenser     bulunan soğutma sisteminin kondenseri              besinlerden yada bir evaporatörden
                                             damlayan su.
   dalgıç       immersion thermostat
   termostat     duyargası kontrol edeceği ortama dalma     damlama     drip pipe
             yerleştirilen termostat.            borusu      damlama borusu; özellikle pencere türü
                                             iklimlendirme cihazlarında toplama
   dalgıç       insertion thermostat                       tavasındaki suyu uygun bir bölgeye
             dalgıç termostat; duyarga bölümü kontrol             boşaltan boru
   termostat
             edeceği sıvının içeriside bulunan
             termostat                    damlama tavası  drip tray
                                             buz yada dondan ergiyen suyun
   dalırmalı sistem  insert system                          toplanması için bir soğutucu yüzeyin
             soğutma borularının, genellikle ısıtıcı             altına yerleştirilmiş olan tepsi (tava).
                                                               422

          ‘drain tray’ olarak da adlandırılır.     darbe       impactor, cascade
                                 üreteci,kaskat  kaskat impaktor
damlama      drip tray (defrost pan)
tavası[kar-    defrost sırasında oluşan suyun toplandığı   darbe       impact damage
          tava                              darbe yıpranması; çarpma ile oluşan
çözme tavası]                          yıpranması
                                          yıpranma
damlamak      weep
          damlamak, sızmak               darbeli filtre  impact filter
                                          toz parçacıklarıjnın filtre elemanına
                                          çarparak düşmesi ile çalışan filtre
damlamasız     drip proof
          damlama yapmayan; damlamasız
                                 darbeli yazıcı  line printer
                                          her seferinde bir satır yazan darbeli
damla-tutucu    eliminator
                                          printer; yazım hızı dakikada 600-1200
          akış halindeki bir gaz ortam içerisinde
                                          satır(10-20 sayfa/dakika) olan yazıcı
          bulunan sıvı damlalarını tutmakta
          kullanılan eleman.
                                 Darcy       darcy
                                          borularda basınç kaybı araştırmalarına
damper       damper
                                          katkıda bulunmuş hidrolikçi;Darcy
          bir çıkış,giriş elemanı yada kanaldan;
          veya genellikle gizli bir düşey kesitten
          düşey kesit alanını değiştirerek hava     Darcy birimi   darcy unit
          hacmini değiştirmekte kullanılan araç;             bir centipoise viskozitedeki bir akışkanın,
                                          bir santimetre karelik bir alandan, bir
                                          standart atmosferlik basınç düşümü
damper       damper actuator (motor)
                                          sağlayarak saniyede bir santimetre küp
çalıştırıcı(moto  dampere hareket veren mekanizma;
                                          olarak geçen miktarına bir ‘darcy’ denir
r)         damper çalıştırıcısı

                                 davlumbaz     hood
damper kesiti   damper section                         labortuarlarda mutfaklarda ve benzeri
          damper kesiti                          yerlerde duman,toz vb üreten işlemlerin
                                          çıktılarını çekerek bir boruyla atmosfere
damper kontrol   damper control fan                       atmakta kullanılan eleman; davlumbaz
fanı        damper kontrollü fan
                                 davlumbaz     cowl (hood)
          damper control (of a fan)           bacası      davlumbazın baca kısmı
damper
kontrolü(fan)   bir fanın bastığı hava debisini damperle
          kontrol etme yöntemi             davlumbaz giriş  coefficient of hood entry
                                 katsayısı     davlumbaz giriş katsayısı
danışma      consulting engineer
mühendisi     müşavir mühendis                        hood entry loss
                                 davlumbaz giriş
                                 kaybı       davlumbazda hava çekmesinde ortaya
danışman      adviser                             çıkan giriş kaybı
          müşavir, danışman;
                                 davlumbaz     positional sash movement effect
dar        narrow                    kapak etkisi   bir davlumbazın testinde ASHRAE'nin
          dar;ensiz                            belirlediği,performans test ilklerinden
                                          birisi; davlumbaz kapak etkisi
dara        dead load (weight)
          dara;                     davlumbaz     hood static pressure
                                 statik basıncı  davlumbaz statik basıncı
darbe       rapping
          keskin ve hızlı vuruş; hızlı darbe;      davlumbaz     hood face
                                 yüzü       bir laboratuar davlumbazının önünde, bir
darbe       shock                              kapak bulunduğu ( tek yada çift) ve
          darbe; ani darbe; elektrik çarpması               kapak tam açık olduğu zaman genellikle
                                          kapakla aynı düzlemde içerisinden
darbe basıncı   impact pressure                         havanın geçtiği açıklığın en küçük alanı.
          hız basıncı ile statik basıncın toplamı
                                 davlumbaz,    hood, capturing
darbe       impulse noise                 yakalayıcı    yeterli bir hava akışı ile(örneğin yüzey
          rastgele genliklerde ve spektral içerikteki           hızı, iç mahaldeki yada davlumbazın açık
gürültüsü
          enerji darbelerinin gelişi güzel biçimde            yüzlerine yakın olan kirlilikleri çeken
          ortaya çıktığı gürültü                     davlumbaz

darbe kayıpları  shock losses                 davlumbaz,alıcı  hood, receiving
          darbe kayıpları                         OSHA tanımına göre, bir yada iki taraflı
                                          yükselen hava veya sıcak gazları çeken
                                          baş-üstü düzeydeki davlımbaz
darbe       shock absorber
söndürücü     darbe alıcı;darbe yutucu; darbe
          söndürücü                   dayanıklı     durable
                                          dayanıklı
darbe üreteci   impactor
          darbe,çarpışma,vuruşma            dayanıklı     refractory (adj)
423

            dayanıklı                            yada edilmemesi ile ilgili yetkili kişi
                                            yada kurum.
   dayanıklılık   durability
            dayanıklılık;bina,topluluk,eleman,ürün    değerlendirme   evaluation ,valuation
            yada imalatın kullanım ve bakımdaki
            varsayımlar temelinde, en azından belirli            değerlendirme; değerleme ; değer biçme
            bir süre hizmet verilebilirlik
            yeteneği.’servisabilty ‘ ile de       değerlendirmek   evaluate
            karşılaştırınız                         değerlendirmek; değer biçmek; paha
                                            biçmek
   dayanışma     synergism
            birlikte çalışma;dayanışmalı çalışma;    değişiklik     alteration
                                            bir bina yada sistemlerine yapılan ekleme
   dB        decibel(dB)                           ve çıkartma; rutin bakım,onarım yada
            oranların ölçüm birimi; ses şiddeti               servis ile,binanın kullanım sınıfı yada
            ölçüsü;decibel                         kategorisindeki bir değişme bir
                                            “alteration” anlamına gelmez.
   DDC dış      DDC outstation
   istasyonu     DDC dış istatsyonu              değişiklik     subject to alteration
                                   yapma hakkı    bir ürün üzerinde haber vermeksizin
                                            değişiklik yapma;
   debi kontrol   flow rate controller
   edicisi      debi kontrol edicisi
                                   değişim      exchange
                                            trampa, değişme, değiş mübadele; yerini
                                            alma;
   debi metre(akış  flow meter (USA flowmeter
   ölçer)      akış-ölçer; debi sayacı
                                   değişim miktarı  exchange rate
                                            değişim miktarı; bir eşanjörde birim
                                            zamanda değiştirilen ısı miktarı;
   debi-basınç    flow rate pressure characteristic
   karakteristiği   debi-basınç karakteristikleri; bir akışta
            belirli bir çaptaki borunun debi basınç   değişken      variable
            ilişkileri                           değişken; bir fonksiyonda serbest veya
                                            bağlı
                                            değişken;basınç,uzunluk,voltaj,güç,antal
                                            pi,sıcaklık ve hız gibi kavramsal yada
   decipol olarak  perceived air quality in decipol
                                            uygulamada ölçülebilen her hangi
   algılanan hava  1.4(% 80 memnuniyet) decipol değerine
                                            büyüklük.
   kalitesi     sahip olan hava kalitesi

                                   değişken akış   variable flow
   değer       value                              değişken akış; zaman içerisinde değişme
            değer;kıymet;eder                        gösteren akış

   değer değişimi  change of value (COV)            değişken      variable supply temperature
            değer değişimi; bir matematiksel ifadede   besleme sıcklığı  değişken besleme sıcaklığı;
            bağımsız değişkenin değişmesi halinde
            bağlı değişkenin değişimi
                                   değişken çıktı   variable output
                                            ayarlanabilir çıktı;
   değerleme     rating
            kendileri yardımıyla belli bir
            uygulamanın gereklerini karşılayacak bir   değişken debili  pulsating flow
            birimin (ünite) seçilmesine yardımcı olan  akım        akış süresince debisi değişen akım;
            performans karakteristikleri (standart             debisinde azalma çoğalmalar görülen
            değerleme koşulları altında)                  akım; kararlı olmayan akım

            rating conditions              değişken      fluctuating voltage
   değerleme
            altında bir tek performans değerinin elde  gerilim      azalıp artarak oynamalar yapan gerilim
   koşulları
            edildiği ve performans değeriyle ilgili
            sadece bu düzeydeki bir değerin
            çıkmasına olanak çalışma koşulları dizisi  değişken giriş   variable inlet vanes
                                   kanatları     ayarlanabilir giriş kanatları; kanallarda
            rating plate                          hava akışına yön vermek üzere
   değerleme
            bir aracın test edilmiş ve üreticisi              ayarlanabilen kanatlar
   plakası
            tarafından belirlenmiş
            kapasite,güç,gerilim vb değerlerinin     değişken hacim   variable volume
            üzerinde yazılı olduğu plaka                  değişken hcim; değiştirilebilir hacim

   değerleme     rating standard               değişken hacim   variable volume and temperature
   standardı     üretim miktarıyla ilgili olarak, belirli   ve sıcaklık    (VVT)
            koşullar altında, tekil birimlerinin test            mahalle değişken hacim sabit sıcaklık
            sonuçlarının değerlendirilmesinde                kullanımındakinden daha fazla düşük yük
            uygulanacak yöntemleri ortaya koyan               havası sağlamak için mahal yüküne göre,
            standart.                            hem hava akımı hem de sıcaklığın
                                            birlikte değiştirilmesi.
   değerleme     rating authority
   yetkilisi     bu değerleme yönteminin kabul edilmesi    değişken      variable volume unit
                                                               424

hacimli birim   değişken hava hacimli birim                   yenisiyle degistirme. yenileme.

değişken     variable volume plant            değiştirme     replacement air
hacimli tesis   değişken hava hacmi ile kapasitenin     havası       yerdeğiştirme havası; bir mahalden egzoz
         kontrol edildiği tesis                      edilen havanın yerine verilen hava

değişken hava   variable air volume control         değiştirme     replacement cost
hacim kontrolü  bir iklimlendirme sisteminde mahal ısı    maliyeti      değiştirme maliyeti;
         yükünü havalandırma havası hacmini
         değiştirerek ayarlayan sistem                  replacement part
                                değiştirme
                                parçası       yedek parça; bir parçanın yerine
değişken hava   variable air volume system                    konulacak parça
hacimli sistem  mahalle verilen ısıtılmış yada soğutulmuş
         havanın hacimsel akış miktarını                 modify
                                değiştirmek
         değiştirerek kuru termometre sıcaklığını             degisiklik yapmak. degistirmek.
         kontrol eden HVAC sistemi.
                                değiştirmek     exchange (verb)
değişken hava   variable air volume system box                  değiş-tokuş etmek; değişimde bulunmak
         değişken hava hacimli sistem plenumu
                                [ değiş tokuş
hacimli sistem
                                etmek]
kutusu
                                değiştirmeli    exchange diffuser
değişken hava   variable air volume (VAV)
                                difüzör       kontrollü atmosferik depolamada, bir zar
hacmi (VAV)    değişken hava hacmi(VAV); bir
                                          içeren ve iç mahal ile dış mahal arasında
         iklimlendirme sisteminde mahal ısı
                                          CO2 ile O2’nin birbiriyle değişmesine
         yükünü havalandırma havası hacmini
                                          olanak verirken diğer gazlar için bunu
         değiştirerek ayarlayan sistem;
                                          yapmayan aparat.

değişken hız   fluctuating speed
                                dekoratif      decorative lighting
         artıp azalan yada oynamalar yapan hız
                                aydınlatma     estetik amaçlarla yapılan aydınlatma
         değeri; sabit olmayan ve zaman içinde
         değişme gösteren hız
                                delik        hole
                                          bir katıda elektronun normalde
değişken hız   variable speed                          bulunması gereken ve pozitif yüklü bir
         ayarlanabilir hız;değişken hız; genellikle            parçacık gibi davranan boşluk
         frekansın değiştirilmesi ile değiştirilen
         dönme hızı(fan)               delik ( delme ile  bore hole
                                açılmış)      bir delme ekipmanı ile açılan delik
değişken hız   variable speed control (of a fan)
kontrolü (bir   bir fanın hızını değitirerek yapılan     delik açma     perforation
fanın)      hacimsel verdi kontrolü                     delikler delme; bir yüzeyi deliklerle
                                          kaplama
değişken kanat  variable blade pitch control (of a fan)
hatveli kontrol  bir fanın bastığı hava miktarını       delik çapı     diameter of hole
         değiştirmede kanat eğimlerini değiştiren             delik çapı
(bir fanın)
         kontrol biçimi
                                delikli       perforated
değişken sinyal  pulsed signal                          delikli; üzerine delikler açılmış(plaka)
         şiddeti,yönü, etkinliği hızlı biçimde
         değişen işaret(sinyal)            delikli beton    hollowcore concrete slabs (for
                                          ventilation)
değişken voltaj  variable voltage regulator                    beton döşemede havalandırma için
regülatörü    ayarlanabilir voltaj düzenleyici                 bırakılmış boşluklar


         variation                  delikli döşeme   hollowcore slabs (for ventilation)
değişme                                      havalandırma için boşluklu beton döşeme
         değişme;değişim; örneğin çıkıs sıcaklığı   betonu
         değişimi; dış mahal havası değişimi; bir
         fiziksel büyüklüğün bir referans değerle   delikli menfez   perforated grille
         olan farkı                            delikli menfez

değişme      coefficient of variation           delikli metal    perforated metal
katsayısı     istatistikte standart sapmanın ortalamaya  (saç)        delikler delinmiş metal
         oranı olarak ifade edilen, bir olasılık
         dağılımının yayılımı.
                                delikli plaka    perforated plate
                                          delikli plaka
değiştirici    exchanger diffuser
difüzör      kontrollü atmosferik depolamada, bir zar
                                delikli saç     perforated sheet
         içeren ve iç mahal ile dış mahal arasında
                                          delikli saç
         CO2 ile O2’nin birbiriyle değişmesine
         olanak verirken diğer gazlar için bunu
         yapmayan aparat.               delikli tavan    perforated ceiling
                                          delikli panellerle kaplı tavan; delikli
                                          tavan
değiştirme    replacement
425

   delmek      bore (drill)               denetlemek    supervise
            delmek. oymak. delik. sondaj çukuru.            denetlemek, gözetmek, nezaret etmek,
            oyuk. delgi. boru. kutru. sonda.              yönetmek, bakmak, idare etmek.

   delmek      drill                   denetleyici    inspector
            delmek;delgi                        kurulumu yapılmış sistemlerin kodlara
                                          uygunluğunu kontrol etmek üzere,
   demet      bundle                           yürürlükteki kodlar tarafından
            paket, bohça,tomar/yığın,demet,öbek             belirlenmiş kişi(ler)

   demir      iron                   deney       experiment (noun)
            demir;                           deney

   demir lakesi   black japan                deney yapmak   experiment (verb)
            metaller ve özellikle demirde uygulanan           deney yapmak
            lake maddesi
                                 deneysel     experimental variance
   demir olmayan  non ferrous                değişme      deneysel değişim; birbirini izleyen
            demir olmayan;demir dışı                  deneyler sırasında elde edilen
                                          sonuçlardaki farklılaşma
   demir olmayan  non ferrous metal
   metal      demir dışı metal;demir olmayan metal   deneysel tesis  experimental plant
                                          deneysel bitkiler; biyoloji eğitimi vermek
                                          üzere yetiştirilen deneysel amaçlı bitki
   deneme      trial run
   çalışması    deneme çalıştırması; bir makine yada
                                 denge       balance
            sistemin çalışma özelliklerini ve
                                          denge
            ekipmanların işlevlerini denemk için
            yapılan çalışma
                                 denge       equilibrium
                                          (1) ölçülen değişkenlerdeki oynamaların
   denetim     inspection
                                          belirlenen sınırlar içerisinde kaldığı
   (muayene)    muayene, inceleme, kontrol, tetkik,
                                          kararlı hal
            yoklama, teftiş, denetim; muayene, göz
            den geçirme, denetçilik
                                 denge ağırlığı  balance weight
                                          denge ağırlığı
   denetim     inspection authorities
   (muayene)     sistemlerin düzenlere uygun kurulması
            yönünden kodlarla belirlenmiş kontrol   denge basıncı   balance pressure
   yetkilisi                                  denge basıncı
            yetkisine sahip kişiler.

   denetim     inspection chamber            denge noktası   balance point
            kontrol,denetim,muayene kabini               bir ısı pompasının yardımcı enerjiye
   (muayene)
                                          gerek göstermeksizin ısıtma gereklerini
   odası                                    karşılayabileceği sınır sıcaklık değeri;
                                          genellikle 20-45 ˚F arasındadır.
   denetim     supervision
            denetim;gözetim;nezaret                   equilibrium point dryness (EPD)
                                 denge noktası
                                 kuruluğu     bir soğutkanın, denge durumuna gelmek
   denetim     inspection cover                      bir kurutucu yada bir kimyasal kurutucu
   (muayene)    kontrol kapağı;denetim kapağı                ile yeteri kadar uzun bir süre temasta
   kapağı                                    kalmasından sonra sahip olduğu su
                                          içeriği.
   denetim     debug
            ekipmanı, kullanmadan önce hatalı yada  denge noktası   balance point temperature
   çalışması
            arızalı olabileceği beklenen parçaları  sıcaklığı     bir ısı pompasının ısıtma kapasitesi ile
            bulmak ve değiştirmek amacıyla yada             binanın ısıtma gereksinimlerinin
            üretim ve toplama hatalarını düzeltmek           örtüştüğü dış mahal sıcaklığı
            için çalıştırmak,
                                 denge sıcaklığı  equilibrium temperature
   denetim deliği  inspection hole                       farklı sıcaklıktaki iki sistemi dengeye
            denetim deliği;                       getiren sıcaklık;denge sıcaklığı

   denetim paneli  inspection panel             denge toz     equilibrium dust content
            denetim paneli;              içeriği      denge toz içeriği

   denetleme    control (supervision)           dengeleme     balancing
            denetleme,kontrol etme                   dengeleme işlemi

   denetleme    supervising authority           dengeleme     offset
   yetkilisi    denetleme yetkilisi; gözetim yetkilisi           kontrol edicide, kontrol sisteminin
                                          yapısal karakterinden kaynaklanan
            control (supervise)                     sapma.örneğin 21±2˚c ayar değerinde bu
   denetlemek                                  sapma 2˚C dir.
            denetlemek,kontrol etmek

                                 dengeleme     equalizing pressure
                                                               426

basıncı      farklı basınçtaki iki mahallin eşitlendiği  dengeli akış   balanced flow
         basınç değeri                         dengelenmiş akış;dengeli akış

dengeleme     balance pipe                 dengeli      balanced relief valve
borusu      basınçlı hava tesisatında tutuklanmış    boşaltma vanası  bir vananın çalışma nitelikleri üzerinde
         havayı alarak yoğuşum suyunun                 karşı basıncın etkisini en aza indirmek
         boşalmasına olanak veren boru                 için olanaklar içeren bir basınç boşaltma
                                         vanası
dengeleme     balancing pipe
borusu      dengeleme borusu               dengeli çalışma  stabilized operation
                                         makinenin uzun bir süre çalıştırılması
                                         sırasında bütün ölçme okumalarının
dengeleme     equalizing pipe
                                         tekrarlanır özellikte olacağı bir çalışma
borusu      dengeleme borusu; kapalı bir
                                         koşulu.
         kompresörde karterdeki gaz basıncı ile
         emme hattı arasındaki basıncı eşitlemekte
         kullanılan boru uyarlaması          dengeli      balanced draught
                                çekme(hava)    indüklenmiş ve cebri çekimlerin birleşimi
                                         olan çekme
dengeleme     equalizing damper
damperi      dengeleme damperi; farklı basınç
         değerlerine sahip mahallerde basıncı     dengeli döngü   balanced loop
         eşitleyen damper                        dengeli devre

dengeleme     compensating hood              dengeli duman   balanced flue (SE duct system)
         dengeleme davlumbazı, egzoz ve yer-     gazı akışı    dengeli duman gazı akışı; alttan ve üstten
davlumbazı
         değiştirme havası sağlayan davlumbaz              atmosfere açık olup, hem yakama,
                                         cihazlarına hava taşımak hem de yakma
                                         gazlarının atmosfere atılmasını sağlamak
dengeleme     compensating loop
                                         üzere tasarlanmış baca kanalı
devresi      dengelenme devresi

                                dengeli      balanced ventilation
dengeleme     balancing station                       hava basıncı, ısıl etkiler ve difüzyon gibi
                                havalandırma
istasyonu     bir ölçme aracı, bir hacim kontrol cihazı           üç doğal etkiyi en iyi biçimde kullanarak
         ve ölçme aracına giren yada çıkan               yapılan havalandırma
         önerilen uzunluktaki kanal veya boruları
         içeren ve akışkan akışının ölçme ve
                                dengeli kontrol  compensating control
         kontrolünde kullanılan topluluk.
                                         dengeli kontrol

dengeleme     balancing wire
                                dengeli koşul   balanced condition
kablosu      dengeleme kablosu
                                         dengelenmiş koşullar

dengeleme     cable balancing               dengeli sistem  balanced system
kablosu      dengeleme kablosu                       binadan egzoz havasını atarken yada
                                         binaya temiz hava verirken önemli
dengeleme     equilibrium ball valve                     ölçüde eşit hacimleri kullanan bir yada
         dengeleme hattı üzerinde bulunan küresel            daha fazla fanın oluşturduğu sistem
küresel vanası
         vana
                                dengeli tasarım  balanced design method
dengeleme     equalizer tank,balance tank         yöntemi      dengeli tasarım yöntemi
tankı
         dengeleme tankı; eşitleme tankı,bir     dengeli yük    balanced load
         sisteme sabit bir akış sağlayan tank;             enerji fazlasını talebin az olduğu
                                         zamanlarda depolayıp, talebin artması
dengeleme     balancing valve                        sırasında kullanıma vererek yükü
vanası      dengeleme vanası                        dengeleme

dengeleme     method of balancing             dengesiz     unbalanced
         havalandırma sistemlerinde mahallere              dengelenmemiş; dengeli
yöntemi
         giden hava miktarlarının ve basınçlarının           olmayan;dengesiz
         ayarlanması yöntemi
                                deniz aracı    marine air conditioning
dengeleme,    balancing, hydronic system          iklimlendirmesi  deniz araçlarında uygulanan
         konumlandırma vanalarının elle                 iklimlendirme
hidrolik sistem
         ayarlanması yada otomatik vanalar ile
         otomatik kontrol cihazları gibi sulu (    deniz suyu    sea water ice
         hidronik) sistem dağıtım elemanlarını    buzu       deniz suyundan üretilen buz
         kullanarak su debisinin ayarlanması
                                depolama     storage
dengeleyici    balancer                            depolama. depo etme. depoya koyma.
         çalışmakta olan havalandırma                  ambar. depo.
         sistemlerinin test, ayarlama ve
         dengelenmesini yapan kişi
                                depolama     store
                                         bir bilginin daha sonraki bir zamanda
dengeli      balanced (adj)                         değiştirilmeden kullanılabileceği bir yere
         dengelenmiş                          transfer etmek,
427

   depolama aracı  storage device                  derece-gün    degree day (DD)
            depolama aracı; depolama cihazı;                  24 saatlik bir süre ile, ortalama dış hava
                                             sıcaklığının binanın verilen bir taban
   depolama     storage cycle (thermal storage)                  sıcaklık değerinin altına düşme veya
   çevrimi     pik dışı zamanlarda enerjiyi depolayarak              üstüne çıkmasının düzeyini belirlemekte
            pik zamanlarda şebeke yerine depolanmış              kullanılan ölçü. Taban 65F'dir
            enerjiyi kullanan çevrim
                                    derece-gün    degree days (number of)
   depolama     storage correction coefficient          sayısı      derece gün sayısı; örneği 40 F
            depo düzeltme katsayısı                      sıcaklıktaki bir ölçme sonıcıu 65-40=25
   düzeltme
                                             CDD olarak belirlenir
   katsayısı
                                    dereceli iletki  set square
   depolama gazı  storage gas                            üzerinde açı dereceleri bulunan ve teknik
            gaz depolama; doğal gaz depolama                  resimde kullanılan iletki

   depolama     storage heater                           skin temperature
                                    deri sıcaklığı
   ısıtıcısı    depolu ısıtıcı; depolu konutsal kullanım              her hangi bir bedensel etkinlik sırasında
            suyu ısıtıcısı                           ölçülen deri üstü sıcaklık

   depolama ile   storage heating
                                    derin       deep
   ısıtma      depolu kullanım suyu ısıtma; termostat               derin,derinde
            kontrollü ve ısıtılan suyu bir depoda
            biriktiren ve gerektiğinde kullanıma
            sunan ısıtma sistemi               derin       deep freezing
                                    dondurma     derin dondurma -18C ve altındaki
                                             sıcaklıklara soğutma işlemi
   depolama     storage capacity
   kapasitesi    bir enerji depolama sistemi veya aracının
            depolama kapasitesi               derin       freezer
                                    dondurucu     soğuk depolamada, 30°F (1°C)’nin
                                             altında tutulan yalıtımlı oda; bozulabilir
   depolama odası  storage room                            ürünlerin dondurulması için kullanılan
            depolama odası; besinlerin soğutkta                araç
            saklandığı depo odası

                                    derin       sharp freezer
   depolama     storage medium                           (-10C)ve daha düşük sıcaklıklarda
            bir depolama tankında, kapalı hacmi       dondurucu
   ortamı                                       depolama yapan soğutucu
            oluşturan kısmın dışında, içerisinde
            enerjinin büyük bölümünün depolandığı
            tank malzemesi.                 derin kuyu    deep well
                                             derin kuyu
   depolama tankı  storage tank
            bir su ısıtıcının kullandığı tank        derin vakum    deep vacuum (high vacuum)
                                             derin vakumlama işlemi; derin vakum
   depolama tankı  store tank
            depolama tankı; yakıt veya diğer sıvı      derin vakum    vacuum, deep (high vacuum)
            maddelerin depolandığı tank                    derin vakum; mutlak vakuma yakın 100
                                             nanopascal'den düşük vakum değeri
   depolama     storage efficiency
            boşaltım kapasitesinin, doldurma         derinde çalışma  deep workings
   verimi                                       derinlerde(deniz) çalışma
            kapasitesine bölümü

            stored energy                  derinlik     depth
   depolanmış
            depolanan enerji;depolanmış enerji;                derinlik; filtre derinliği
   enerji
                                    derişim çevrimi  cycle of concentration
   depolu kombi   storage combination boiler                     konsantrasyon çevrimi(su tasfiye)
   kazan      ısıtma ve sıcaksu birleşik kazanı
                                    desibel      decibel
   depolu su    storage water heater                        havadaki iki ses gücü arasındaki iki
   ısıtıcısı    depolu su ısıtıcısı                        büyüklüğü birbirine ilişkilendirmek üzere
                                             akustikte kullanılan birim.tanımdan, p1
            tankless water heater                       ve p2 gibi iki hava gücü arasındaki
   deposuz su
            sıcak suya gerek olduğu anda dağıtım                desibel farkı,
   ısıtıcı
            suyunu ısıtacak biçimde tasarlanmış, her
            hangi bir depolama tankı içermeyen sıcak     desipol      decipol
            su ısıtıcısı; bunlara ani ısıtıcılar da denir.           algılanan hava kalitesi birimi;dağlarda
                                             0.01 Decipol'e sahipken ortalama bir
            degree day consumption                       kentsel kirlilik düzeyinde 0.05-0.3
   derce-gün
            derece-gün verilerine dayanarak                  decipol ve kabul edilebilir hava kalitesi
   tüketimi                                      1.4 decipol(% 80 memnuniyet) 'dür
            hesaplanan yakıt(enerji) tyüketimi

            degree                      desorpsiyon    desorption
   derece
            mertebe, derece; sınıf, tabaka; üstünlük              absorpsiyon yada adsorpsiyon yoluyla
            dere, seviye,                           soğurulan maddelerin kısmen yada
                                             tamamen geri verilmesi
                                                               428

destek       support (noun)                         kullanılan bir tür anahtar
          destek.,destekleme; tutma, destek olma
                                 devre kesici   line break motor protection
destek braketi   support bracket                motor       akım ve gerilim değerleri aşıldığında
          destek braketi; bir elemanı tutmak için    koruması     devreyi açarak elektrik akımını duduran
          kullanılan parça                        koruyucu; örneğin termik devre kesiciler

destek sayısı   number of supports              devre kesilmesi  circuit interrupt
          destek sayısı;dayama sayısı                   devre kesilmesi; devrede süreksizlik
                                          oluşması
destek şebeke   support grid
          destek şebekesi                devre planı    circuit plan
                                          devrenin bağlantı ve elemanlarını
destek uzaklığı  support distance                        gösteren resim
          destek mesafesi; destek uzaklığı
                                 devreden     cut out device
destek yapısı   supporting structure             çıkarma aracı   devreden çıkartan araç
          destekleme yapısı; destek tablası; üzerine
          bir makine yada tesisat yerleştirilen     devreden     cut out setting
          destek elemanı                         bir kontrol cihazının sistemi durduracağı
                                 çıkarma ayarı
                                          ayar noktası; soğutma sistemlerinde alçak
desteklemek    support (verb)                         ve yüksek basınç kesicilerinde uygulanan
          destek. desteklemek. destekleme. tutma.             ayar noktaları
          destek olan
                                 devreden     cut out (switch off) (verb)
desteklenmiş    supported                   çıkarmak     kendisi için kontrol uygulanan bir olayın
          desteklenmiş; bir destek üzerine                durması; elle yada otomatik olarak
          oturtulmuş                           devreden çıkmasına neden olan cihaz,

devinim      movement                   devreden çıkma  cut out (USA cutout)
          hareket;devinim                         devreden çıkma; belirli bir sınır değere
                                          ulaştıktan sonra kendiliğinden devreden
devir bölü     revolutions per minute (rpm)                  çıkma
dakika       dakikadaki devir sayısı; dakikadaki
          dönüş sayısı                 devreden çıkma  cut out point
                                 noktası      ulaşıldığında çalışmanın durduğu
devir sayısı    revolutions (number of)                     ,önceden belirlenen değer
          devir sayısı; dönel bir elemanın devir             (basınç,sıcaklık vb)
          sayısı
                                 devretme     rotation
devre       circuit                    (dönme)      bir eksen üzerinde dönme / devretme.
          (1) genellikle elektriksel enerji kaynağını           sıra ile görev alma. rotasyon. girdap.
          içeren ve bir binadaki yada binaya giren            dolaşma. döngü. dönme. dönüş. devir.
          elektrik akımının tam yolu, (2) elektronik           çevirme. çark.
          elemanların toplanması;
                                 devreye alma   start up
devre bağlantı   circuit wiring                         çalışltırma;devreye alma; işletmeye
şeması       elektriksel devre şeması                    başlama


          circuit connection              devreye girm   cut in point
devre bağlantısı                                  kontrol işlemin başladığı önceden
          bir devreyi oluşturmak için yapılan      noktası
          bağlantılar                           belirlenen değer (basınç,sıcaklık vb)


          circuit diagram                devreye girme   cut in
devre
          devrenin temel bağlantı biçimini ve               kendisi için kontrol uygulanan bir olayın
diyagramı                                     başlatılması
          elemanlarını gösteren diyagram

          circuit label                 devreye girme   switch on point
devre etiketi
          devre üzerinde hangi uygulamaya ait      noktası      devreye girme noktası; bir elektriksel
          olduğunu gösteren etiket                    araç karakteristik eğrisinde aracın
                                          devreye girme noktası

devre kesici    circuit breaker
          (1)önceden belirlenmiş bir aşırı akım     devreyi açmak   break a circuit
          değerine ulaşıldığında, uygun değerler             bir devreyi açmak
          arasında seçildiğinde otomatik olarak
          devreyi açan araç; (2)buzdolabı gibi içi   devreyi      switch on (verb)
          soğutulan bir hacmin iç ve dış        kapatmak     devreyi kapatmak; elektrikli bir aracı
          bölümlerini birbirinden ayırmakta                devreye almak; çalıştırmak
          kullanılan, ısıya karşı iyi iletken olmayan
          şerit. (3)aşırı akım koşullarında elektrik  devreyi kesmek  switch off (verb)
          devresini açan devre kesici                   devreyi açmak; elektrikli bir aracı
                                          durdurmak; devreyi kesmek
devre kesici    contact breaker
          motorlu araçlarda ateşlemeyi kesmekte     dış        exterior
429

             dış;dış yüzey;dış taraf            dış hava      temperature of the outside air
                                    sıcaklığı      dış mahal havasının sıcaklığı
   dış bina gövdesi  exterior building envelope
             bina dış gövdesi               dış hava      outdoor air classification
                                    sınıflandırması   dış mahal havasına ilişkin sınıflandırma
   dış boyut     external dimension
             dışsal boyutlar; dıştan dışa ölçülen
                                    dış istasyn     outstation
             boyutlar
                                              seyrek insan bulunan bir yerde yapılmış
                                              kabin yada istasyon
   dış boyut     outside dimension
             dış boyut
                                    dış mahal fanı   outdoor fan
                                              dış mahalde bulunan fan
   dış çap      external diameter
             dışsal çap; dıştan dışa ölçülen çap
                                    dış mahal fırın   outdoor furnace or boiler
                                    yada kazanı     dış mahal kurulumu için yapılmış,bir
   dış çap      outside diameter                         havalı ceket ve bunu tamamlayan
             dış çap;dıştan dışa çap                      havalandırma olanakları içeren ve dış
                                              mahal kurulumu için olduğu etiketlenmiş
   dış davlumbaz   exterior hood                           kazan.
             dışarıda yerleştirilen ve kanallarla iç
             mahal havasının bağlandığı davlumbaz     dış mahal      air, outdoor
                                    havası       dış mahal havası;
   dış duvar     area of all exterior walls (gross)
   toplam alanı    koşullandırılan bir mahalli kapatan
                                    dış mahal kuru   outdoor dry bulb temperature
             toplulukların dış yüzey alanı (pencere
                                    termometre     Dış havaya tutulan bir termometreden
             alanları da dahil)
                                    sıcaklığı      okunan sıcaklık. Dış mahal kuru
                                              termometre sıcaklığı. Bu, kondensere
   dış duvarlar    gross area of exterior walls                   giren havanın sıcaklığıdır.
   brüt alanı     dıştan ölçülmek üzere, ısıtılan ve/veya
             mekanik olarak soğutulan bir mahalli
                                    dış mahal      coil, outdoor
             kapatan bütün opak duvarları ,pencere
                                    serpantini     dış mahalde yerleşik serpantin; dış mahal
             alanları ( pervaz dahil) ve kapı alanlarını
                                              serpantini(örneğin split ısı pompası
             içeren alan.
                                              kondenseri)

   dış gövde     exterior envelope
                                    dış mahal      outdoor coil
             dış gövde,dış zarf,
                                    serpantini     bir ısı pompasında dış hava ile temasta
                                              olan yada dışarı yerleştirilmiş olan
   dış hava      outdoor (outside) air                       serpantin(kışın evaporator yazın
             dış mahal havası; atmosferik hava                 kondenser olan kısım)

   dış hava      outside air                  dış mahal      outdoor temperature
             dışa mahal havası                         dış hava sıcaklığı;
                                    sıcaklığı
   dış hava      outside air opening
             taze hava giriş açıklığı; taze hava giriş   dış mahal      gross floor area over outside or
   açıklığı                                       unconditioned spaces
             ağzı                     temaslı brüt
                                    döşeme alanı    dış mahalle yada koşullandırılmayan
                                              mahallerle temasta olan döşeme alanı
   dış hava      outside air damper
   damperi      dış hava damperi;taze hava damperi
                                    dış mahalde     outdoor appliance
                                    yerleşik cihaz   dış mahalde yerleşik cihaz
   dış hava      outdoor air change rate
   değişim miktarı  aynı hacim birimleriyle, birim zamanda
             bina içerisine giren taze hava miktarının   dış sensör     outside sensor
             bina hacmine oranı. ( normalde, saatteki             dış mahalde yerleştirilmiş sensor
             hava değişimi olarak ifade edilir) .
                                    dış taraf      outdoor side
             outside air intake duct                      istemin iç mahal hava akımının dışındaki
   dış hava giriş
             taze hava giriş kanalı                      bir kaynaktan ısı emen yada bu kaynağa
   kanalı                                        ısı atan bölümü

   dış hava girişi  outdoor air intake                        exterior zone,
                                    dış zon
             dış hava girişi; dış hava giriş yeri               dış zon; harizi zon

   dış hava kısa   short circuit of air external         dışa akan      efflux
   devresi      emme ve egzoz açıklıklarının birbirine              dışarı akan; bir konuttan dışarı akıtılan
             çok yakın olması durumunda, egzoz                 pis su
             havasının kısa devre yaparak temiz
             havayla birlikte mahalle emilmesi
                                    dışarı akış     outward flow
                                              dışarı doğru olan akım
   dış hava      outdoor air pollution
   kirliliği     dış hava kirliliği
                                    dışarı çıkış hızı  velocity of outflow
                                              dışarı çıkış hızı; bir hava menfezinden
   dış hava      outside air temperature                      havanın çıkış hızı
   sıcaklığı     dış hava sıcaklığı;
                                                               430

dışarı hava    exfiltration                 dıştan       external equalizer
sızıntısı     bir mahalden basınç farkı nedeni ile dış   dengeleyici     bir termostatik ekspansiyon valfte,
         ortama kaçan hava miktarı.havanın dışarı             evaporatör girişindeki basıncı valfi
         kaçması.                             çalıştıran elemana iletmek üzere yapılan
                                          bağlantı; dışsal dengeleme bağlantısı
dışarı      pumpout valve
pompalama     bir sistemdeki sıvıyı(kazan vb) dışarı    dıştan dişli    external thread
vanası      pompalamak için kullanılan valf;                 dıştan diş çekilmiş boru yada mil
         boşaltım vanası
                                dıştan ergitme   external melt
dışarıda     outside storage                         dıştan ergitme;
depolama     dış mahalde depolama
                                dıştan kar-     external defrosting
dışarıdan     imaging exterior survey           çözme        dışsal defrost; dıştan ısı uygulanarak
         dışarıdan görselleştirme çalışması                yapılan defrost
görselleştirme
                                dıştan kurulu    externally mounted air terminal device
dışsal akım    external current
                                hava terminal    dış mahallke yerleştirilmiş hava terminal
         dışsal akım
                                cihazı       birimi

dışsal      exterior lighting power allowance
aydınlatma    (ELPA)                    dıştan monte    clip on refrigerating unit
         binalarda dış aydınlatma için izin verilen  soğutma birimi   soğuk odaya dışarıdan yada sonradan
gücü sınırı
         güç sınırı                            bağlanan soğutma birimi

dışsal direnç   external resistance             dıştan titreşim   external vibration isolation
         bir hava dağıtım sistemi tarafından, cebri  yalıtımı      titreşim elemanı olarak dıştan uygulanan
         ihavalı bir sisteme uygulanan kuvvet;ısı             izolatörler
         makinası yakıtın yanmasıyla elde edilen
         ısının yada diğer uygun bir kaynağın     dıştan yalıtım   exterior insulation position
         kullanımıyla çalıştırılan araç;       konumu       binaya dışarıdan veya dış yüzeyden
                                          uygulanan yalıtım
dışsal duyarga  external sensor
         dışarıdan uygulanan sensör          dielektrik     dielectric (adj)
                                          elektrik akımlarını geçirmez, dielektrik,
dışsal fan    external fan pressure                      mücerrit, izole, yalıtkan; yalıtkan madde
basıncı      dışsal fan basıncı                        veya araç

         external fan pressurization         dielektrik     dielectric strength
dışsal fan
         dışsal fan basınçlandırma          dayanım       bir yalıtkan maddenin yalıtım
basınç-                                      özelliklerini yitirmeksizin dayanabileceği
landırması                                     maksimum elektriksel alan değeri

dışsal fan    external fan pressure difference       dielektrik     dielectric thawing
basınç farkı   dışsal fan basıncı farkı                     eritmenin gerçekleştirilmesi için yapılan
                                ergitme
                                          dieletrik ısıtma
dışsal iş     external work
         dışarıdan bir sisteme verilen iş;harici iş  dielektrik sabiti  dielectric constant
                                          bir malzemenin belirli koşullar altında
dışsal kesici   external interrupt                        elektrostatik fluks çizgilerini
         harici kesici; dışsal kesici                   yoğunlaştırma düzeyinin ölçüsü

dışsal kesici   external interrupt (switch)         diferansiyel    differential pressure
         dışsal kesici anahtar            basınç       1)İki basınç arasında, aralarına bağlanan
anahtar
                                          bir araçla ölçülen basınç farkı ( aynı
                                          referans eksenine göre) (2) bir sistemin
dışsal kesici   external interrupt device                    herhangi iki noktası arasındaki basınç
cihaz       (1) sigorta, kesmeanahtarı gibi çalışan             farkı.
         ekipmanın bütünler parçası olmayan araç
         (2)bir alarm tarafından alarm noktasında
                                diferansiyel    differential pressure control
         çalıştırılan araç..
                                basınç kontrolü   basınç farkına göre kontrol gerçekleştiren
                                          araç
dışsal korozyon  exterior corrosion
         dışsal korozyon; dış yüzeylerde ortaya
                                diferansiyel    differential pressure gauge
         çıkan korozyon
                                basınç-ölçer    basınç farkını okuyan basınç-ölçer

dışsal      external costs
         dışsal maliyetler              diferansiyel    differential controller
maliyetler
                                kontrol edici    bir farka göre(basınç,sıcaklık) kontrol
                                          işlevini yerine getiren kontrol elemanı
dışsal sıcaklık  external temperature
         dışa sıcaklık, dış hava sıcaklığı
                                diferansiyel    differential manometer (pressure
                                manometre)     gauge)
dışsallık     externality                           akışkanların basıncını karşılaştıran ve
         bir ekonomik süreci etkileyen dışsal               fark basıncı gösteren manometre
         faktörler
431

   diferansiyel   differential grille              anemometre
   menfez      diferansiyel menfez
                                    dik açılı    right angled
   diferansiyel   differential piston compressor                 dik açılı;
   pistonlu     diferansiyel pistonlu kompresör
   kompresör                            dik açılı    branch at acute angle
                                    branşman     bir ana hat borusuna dik açıyla bağlanan
                                            branşman borusu
   diferansiyel   stepped piston compound compressor
   psitonlu     (differential piston compressor)
            adım pistonlu bilreşik kompresör(       dikdörtgen    rectangular
   kompresör                                     dikdörtgen biçimli
            diferansiyel piston)              biçimli

   diferansiyel   differential temperature            dikdörtgen    oblong
   sıcaklık     sıcaklık farkı                 şeklinde     uzunca, boyu eninden fazla, dik dörtgen
                                            şeklinde olan; dikdörtgen, dikdörtgen
                                            şeklinde, dik dörtgen; yaprakları yumurta
   diferansiyel   temperature, differential in occupied
                                            biçiminde.
   sıcaklık,     zone
   meskun zonda   meskun zon içerisindeki sıcaklık
            diferansiyeli                 dikey      upright freezer
                                    dondurucu    ticari soğutmada, düşey biçimde
                                            üretilmiş kapaklı ve rafları olan soğutucu.
   difüzör      diffuser
            dairesel, kare,dikdörtgen kesitli, tavana
            yerleştirilen, havanın değişik yön ve     dikiş      seam
            düzlemlerde yönlendirilmesini sağlayan,             öncelikle hava akımı yönünde
            birincil ve ikincil havanın karıştırılmasını          düzenlenen, kanal yüzey elemanlarını
            iyileştiren hava dağıtımı çıkış aracı              bağlayan dikiş.


   difüzör çıkışı  diffuser outlet                dikişsiz     seamless (adj)
            havayı değişik doğrultularda dağıtmak              dikişsiz; çekme(boru)
            üzere tasarlanan çıkış elemanı
                                    dikişsiz boru  seamless tube
   difüzör      diffuser terminal                        dikişsiz çekme boru
   terminali     bünyesinde bir hava terminali içeren
            difüzör.                    dikişsiz çekme  seamless drawn tube
                                    boru       üzerinde her hangi bir birleştirme izi
   difüzör yarı   diffuser radius of diffusion                  taşımayan çekme yöntemiyle üretilmiş
            bir tavan difüzöründen çıkan havanın              boru. dikişsiz boru.
   çapı
            önceden belirlenen bir son hız değerine
            ulaşana kadar olan yatay uzaklık        dikişsiz çelik  seamless steel tube
                                    boru       dikişsiz çekme çelik boru
   difüzörlü     troffer (luminaire)
   aydınlatma    ya aydınlatma aparatından yada bir       dilim      segment
   aparatı      egzost bacasından yayılan ısıyı                 bölüm;dilim;segment
            kullanarak odayı ısıtmak için kullanılan
            bir difüzörle HVAC ekipmanı için                modular boiler
                                    dilimli kazan
            donanmış elektriksel aydınlatma aparatı             modüler kazan

   difüzyon     diffusion                            sectional boiler
                                    dilimli kazan
            (1)bir akışkan moleküllerinin diğer bir             dilimli kazan
            akışkan içerisinde hareketi, (2)bir
            çıkışelemanı tarafından değişik doğrultu
            ve düzlemlerde bir mahalle verilen       dinamik basınç  dynamic pressure
            mahal içerisinde dağılması                   bir akışkan akışında , akışkanın hızı
                                            nedeni ile sahip olduğu basınç.Dinamik
                                            basınç.
   difüzyon alanı  diffusion area
            bir dağıtım çıkış elemanından çıkan hava
            jetinin kapladığı alan             dinamik basınç  dynamic head loss
                                    kaybı      dinamik basınçtaki kayıp; dinamik basınç
                                            kaybı
   difüzyon etkisi  diffusion effect
            difüzyon etkisi
                                    dinamik buz   dynamic ice
                                            donma sıcaklığına çok yakın soğutulmuş
   difüzyon etkisi  diffusional effect                       suyun bir soğutma biriminde akar halde
            difüzyon etkisi                         verilmesi ve cıvık buz elde edilmesini
                                            sağlayan sistem
   difüzyon     diffusion coefficient
   katsayısı     difüzyon katsayısı                       dynamic behaviour
                                    dinamik
                                    davranış     dinamik davranış; bir makine elemanının
   difüzyonla    diffusion absorption system                   dinamik yükler altında sergilediği
   absorbsiyon    güneş radyasyonun yararlanarak çalışan             davranış
   sistemi      absorpsiyonlu soğutma makinesi
                                    dinamik     dynamic direct contact storage
                                    doğrudan     dinamik doğrudan temaslı depolama
   dijital      digital anemometer
            sayısal anemometre               temasla
                                                                 432

depolama                             direnç        resistance thermometer
                                 termometresi     direnç termometresi
dinamik emme    dynamic suction head
basıncı      pozitif statik emme basıncından sürtünme   direnç,elektrik   resistance, electric
          kayıpları ile hız basıncı toplamının                bir devrede, akım ve direncin karesinin
          çıkartılması ile elde edilen basınç.                çarpımı olarak hesaplanan elektrik
                                           enerjisinin ısı yada radyatif enerjiye
dinamik emme    dynamic suction lift                        dönüşüm miktarını belirleyen özelliği.
yüksekliği     kaynak pompa merkez çizgisinin altında
          olduğunda emme yüksekliği ile hız       dirençli       resistance electric heating
          basıncının toplamı              elektrikli ısıtıcı  bir iletkenden geçen elektrik akımının
                                           ürettiği ısı ile ısıtmaya dayanan bir ısıtma
dinamik      dynamic requirements                        biçimi
gereklilik     dinamik gereklilikler
                                 dirençli ısıtma   resistance heating element
dinamik kayıp   dynamic loss                 elemanı       havaya yada bir akışkana ısı yaymak
          dinamik kayıplar                          üzere tasarlanmış, içerisinden geçen
                                           elektrik akımıyla ısı üreten elektriksel
                                           iletim ortamı.
dinamik      dynamic display
sergileme     dinamik sergileme
                                 direnme özelliği   resistivity
                                           direnim özelliği; direnirlik
dinamik      dynamic viscosity
viskozite     aralarında bir akışkan içeren iki plakadan             elbow
          birisi 1 Pa'lik kesme gerilmesi ile
                                 dirsek (boru)
                                           bir boru veya kanalın yön değiştirmesini
          itildiğinde,akışkan plakalar arasındaki              sağlayan genellikle doksan derecelik
          kalınlığa eşit uzunluğu 1 saniyede                 dönüşleri sağlayan fiting;dirsek
          alıyorsa, viskozite 1 Pa.s'dir;

                                 dirsek        elbow connection
dinamik yük    live load                             dirsek bağlantısı
          bir sistemin normal çalışması sırasında    bağlantısı
          sisteme binen dinamik yük
                                 dirsek, pileli    corrugated elbow, bend genleşmeyi
          dynamometer                            alması için katlı(pileli) malzemeden
dinamometre
          çalışan bir elektrik yada yakıt yakan bir             üretilmiş dirsek
          motorun gücünü ölçen araç
                                 dirsekten      distribution from elbow
direk dijital   direct digital control (DDC)         dağıtım       dirsekten ayrılıp dağıtan kanal
kontrol      analog yada ikili verilerin bir bilgisayar
          tarafından işlemlenebilmek için sayısal    disk         disc
          formata dönüştürülüp fiziksel araçları               disk;yuvarlak plaka
          kontrol etmek üzere tekrar analog yada
          ikili formata çevrildiği kontrol türü.               disc valve
                                 diskli vana
                                           disk yardımıyla açma kapama yapan
direk dijital   DDC (see direct digital control)                  vana; diskli vana
kontrol(DDC)    DDC birimleri hava sıcaklığını ölçerek
          ayar değeri ile karşılaştırır ve arada bir             disc valve (diaphragm valve)
                                 diskli vana
          fark bulunması durumunda bu farkı                 diyaframlı valf
          ortadan kaldıracak yanıtları verir;
                                 [diyafram
                                 vana]
direnç       resistance
          bir elektrik devresinin yada elektrik     diş adımı      pitch
          devresindeki herhangi bir elemanın,                dişlilerde adım,diş adımı; fanlarda kanat
          belirli bir akım için, enerjinin ısıya               eğimi; boru tesisatında her hangi bir
          dönüştürülme miktarını belirleyen                 yönde boruya verilen eğim
          özelliği;
                                 diş çekmek      thread (cut) (verb)
direnç katsayısı  coefficient of resistance                     diş çekmek
          bir iletkenin sıcaklığı değiştiğinde
          direncinin değişmesini ifade eden katsayı   dişi bağlantı    female connection
                                           dişi bağlantı; iç içe geçerek yapılan
direnç katsayısı  resistance coefficient                       bağlantılarda dişi parça
          direnç katsayısı; akışa karşı gösterilen
          dirençe ilgili katsayı            dişi bağlayıcı    female connector
                                           dişi bağlayıcı
direnç kaynağı   resistance welding
          direnç kaynağı; iki bakır elektrot arasında  dişi diş       female thread
          sıkıştırılan parçanın geçen akımın ısı               dişi vida dişi; içeriden açılmış diş
          etkisiyle yapılan kaynak
                                 dişli boru      threaded tube (female)
direnç sıcaklık  resistance temperature device (RTD)      (erkek)       dişi diş açılmış boru
cihazı       sıcaklıkla bir iletkenin direncinin
          değişmesi ilkesine göre sıcaklık ölçmesi
                                 dişli boru(dişi)   threaded tube (male)
          yapan termometre
                                           erkek diş açılmış boru
433

   dişli flanş     threaded flange                         olarak mazot kullanan motor
             dişli flanş; boruya vidalanarak geçirilen
             flanş                     dizel yakıtı    diesel fuel
                                              dizel yakıtı;mazot
   dişli manşon    threaded sleeve
             dişli manşon                 dizi        array
                                              elektriksel yada solar enerji elde etme
   dişli pompa     gear pump                            üzere solar fotovoltaik modül yada solar
             karşılıkli iki dişlinin dönmesi ve diş              kollektör veya reflektör’ün birbiri ile
             boşluklarındaki akışkanın aktarılması              bağlı olan sayısı.
             biçiminde çalışan pompa; dişli pompa
                                    doğal       natural atmospheric dispersoids
   diyafram      diaphragm                   atmosferik     atmosferde doğal olarak bulunan
             diyafram, adese perdesi;böleç, zar; ayıran  parçacıklar    dağılmış parçacıklar
             zar;elastik yerdeğiştirmesi kıvrımlı
             yapılarak artırılabilen körükler; iki
             boşluğu ayıran elastik zar,          doğal bağlayıcı  natural convector
                                              doğal konvektör doğal konveksiyonla
                                              ısıtma yapan konvektör
   Diyafram      membrane (diaphragm)
   (membrane)     zar; diyafram; termostatik ekspansiyon
                                    doğal çekimli   natural draught water cooling tower
             valflerde birtarafına evaporatör diğer
             tarafına duyarga basıncının etkidiği     su soğutma     doğal çekimli brülör
             eleman;                    kulesi

   diyaframlı     membrane expansion vessel           doğal çekme    natural draught
   ekspansiyon     diyaframlı genişleme tankı; kapalı devreli            havadaki sıcaklık farkından kaynaklanan
   valfi        su tesisatlarında sıcaklık ile basıncın             çekme
             değişmesini dengeleyen ve bu basıncı
             tesisata iletmemekte kullanılan tank     doğal çekmeli   natural draught burner
                                    brülör       doğal çekimli brülör
   diyaframlı filtre  membrane filter
             bir zar filtre elmanı üzerinde numunenin             natural fall
             uygulanması ile yapılan ve içme suyunun
                                    doğal düşme
                                              doğal düşme
             mikrobiyolojik testinde kısa sürede en iyi
             sonucu veren yöntem;
                                    doğal filtrasyon  natural filtration
                                              doğal filtrasyon
   diyaframlı     diaphragm compressor
   kompresör      diyaframlı kompresör; bir diyaframın
             piston hareketleriyle açılıp çekilmesi ile  doğal frekans   natural frequency
             emme ve basma yapan kompresör                  doğal frekans


             diaphragm control valve            doğal gaz     natural gas
   diyaframlı
             diyaframlı kontrol vanası                    merkezi bir gaz şirketi tarafından
   kontrol vanası                                    binalara dağıtılan(genellikle metan) hidro
                                              karbon gaz. doğal gaz, lpg demek
   diyaframlı     membrane manometer (diaphragm                  değildir.
   manometre      manometer)
             farklı basınç bölgelerini birbirinden              gas geyser
                                    doğal gazlı
             ayıran bir diyaframın sapmalarını ölçerek            LPG tüpü ile çalışan sıcak su ısıtıcıları vb
             basınç belirleyen bir aneroid basınç ölçer  şofben
                                              cihazlar

   diyagram      diagram                             natural air circulation
                                    doğal hava
             kavramların,düşüncelerin,yapıların,               sıcaklık farklarından kaynaklanan
             istatistik verilerin,insansal etkinliklerin  sirkülasyonu
                                              yoğunluk farkının tetiklediği hava
             her türünün daha kolay ve açık                  sirkülasyonu.
             anlaşılması için basitleştirilmiş ve
             görselleştirilmiş sunum biçimi
                                    doğal       natural ventilation
                                    havalandırma    havanın, pencereler, kapılar gibi bilinçli
   diyagram resmi   diagrammatic drawing                       olarak bırakılmış açıklıklardan yada
             diyagram biçiminde gösterim; diyagram              motorsuz vantilatörlerden yada
             biçiminde resim                         infiltrasyon yoluyla bina içine ve dışına
                                              doğru hareketi
   dizel çevrimi    diesel cycle
             dizel çevrimi;yanma odasına püskürtülen             natural ventilation
                                    doğal
             yakıtın sıkıştırma sonu sıcaklık artışı ile           doğal havalandırma; binadaki
             tutuşturulduğu motor çevrimi         havalandırma
                                              açıklıklarsan baca etkisi,kaldırma güçleri
                                              ve diğer doğal kuvvetlerin
   dizel motorlu    diesel air compressor                      kullanılmasıiile yapılan havalandırma
   hava        dizel motoru ile tahrik edilen hava
   kompresörü     kompresörü                            natural ventilation system
                                    doğal
                                    havalandırma    doğal havalandırma sistemi
   dizel motoru    diesel engine                 sistemi
             ısıtma bujileri dışında bir ateşleme bujisi
             içermeyen yakıtın atomizasyonu ve                natural convection
                                    doğal
             sıkıştırılması ile patlama sağlayan, yakıt            havanın yada suyun yoğunluk farkı
                                                               434

konveksiyon    nedeniyle ortaya çıkan sirkülasyon                mallar üzerinde yıpratıcı etkiler yaratma
         biçimi.doğal sirkülasyon.                    potansiyeline sahip olan malzemeler;

doğal       natural convection air cooler        doğru akım      direct current (dc)
konveksiyonlu   doğal hava sirkülasyonu ile çalışan hava             akım karakteristiklerinin zaman
hava       soğutucusu.                           içerisinde değişmediği, tek yönde akan,
                                          genellikle düşük gerilim ve yüksek akım
soğutucusu
                                          karakteristiklerine sahip elektrik akımı;
                                          dipik kısaltması ‘DC,dc’
doğal       natural convection condenser
konveksiyonlu   doğal konveksiyon kondenseri;
                               doğru akım      direct current motor
kondenser                           motoru        doğru akım motoru

doğal       natural convection cooling                    direct current/alternating current
                               doğru
konveksiyonlu   doğal konveksiyonlu soğutma                   (dc/ac) converter
                               akım/alternatif
soğutma                            akım         doğru akımı alternatif akıma dönüştüren
                                          konverter
doğal       natural convection type air cooler
konveksiyonlu   hava sirkülasyonu için doğal        doğrudan akış    direct flow valve
tür hava     konveksiyona dayanan hava soğutucusu.    valve        doğrudan akış valfi;doğrudan akışlı valf
soğutucusu
                               doğrudan       direct coupling
doğal olarak   naturally stratified storage        akuple        tahrik edilen makinenin tahrik eden
         doğal katmanlaşmalı ısıl depolama                makineye doğrudan bağlanması; direk
katmanlaştırıl
                                          kuplaj
mış depolama
                               doğrudan       direct fired air heater
doğal olarak   naturally conditioned spaces, occupant              bir proses için doğru oranlarda gaz ve
         controlled                 ateşlemeli hava
koşullandırılan                                  hava karışımı sağlayan direk ateşlemeli
         mahaldeki ısıl konforun, içeride      ısıtıcı
mahaller, insan                                  ısıtıcı
         bulunanlar tarafından pencerelerin açılıp
kontrollü
         kapanmasıyla düzenlendiği mahaller.
                               doğrudan       direct fired heater
                               ateşlemeli ısıtıcı  direk ateşlemeli ısıtıcı
doğal       natural purification
saflaştırma    doğal temizleme
                               doğrudan       direct flame incineration
                               ateşlemeli      doğrudan ateşte yakma işlemi
doğal       gravity circulation
         yoğunluk farkı ile tetiklenen doğal     yakma
sirkülasyon
         sirkülasyon
                               doğrudan       close coupling
doğal       natural circulation             bağlama       yakıt üretim ekipmanının yakıtı kullanan
         doğal sirkülasyon; yoğunluk farkından              ekipmana yakın bulunduğu ( yada
sirkülasyon
         kaynaklanan sirkülasyon                     doğrudan bağlandığı) enerji sistemi.

doğal       gravity circulating evaporator       doğrudan bağlı    directly connected newwork
         üzerinden havanın doğal biçimde sirküle   şebeke        internete doğrudan bağlanan ve diğer
sirkülasyonlu
         ettiği evaporatör                        şebekelere tam erişime sahip şebeke
evaporatör
                               doğrudan       component direct evaporative cooler
doğal       gravity circulation heating                    bir fan içermeyen ve doğrudan geçen
         doğal sirkülasyonla ısıtma         buharlaştırıcı
sirkülasyonlu                                   havaya maruz, sirküle eden yada etmeyen
                               soğutucu
ısıtma                                       suyun buharlaşması ile doymamış
                                          havanın duyulur ısısını gizli ısıya
doğal       gravity circulating system                    çevirmekte kullanılan kabin
sirkülasyonlu   tabii dolanımlı sistem.isıtma ve merkezi
sistem      soğuk su tesisatlarında sıvı ortamın    doğrudan buz     direct ice contact
         sistemde dolaşmasının yoğunluk farkı ile  teması        havayı dğrudan buz yüzeyleri işle temas
         gerçekleştirildiği,her hangi bir pompanın            erttirerek soğutan ve mahalle veren
         kullanılmadığı sistem.                      sistem

doğal       gravity system               doğrudan buzla    direct ice contact (external melt)
sirkülasyonlu   bir akışkanın sirküle edilmesinde      temas(dıştan     buz yüzeylerine dıştan temas eden
sistem      akışkanın yoğunluk farkından yararlanan   ergitme)       havanın soğutulması
         sistem; doğal sirkülasyon sistemi
                               doğrudan       direct return heating system
doğasında     interferent                           evsel sıcak sulu ısıtmada iki (2) borulu
         tabiatında var olan, ayrılmaz, doğasında  dönüşlü ısıtma
bulunan                                      sıcak su sirkülasyon sistemi, ısıtma
         var olan;doğasında bulunan         sistemi
                                          birimine giren suyun mahalde ısı
                                          bıraktıktan sonra dönüş borusundan
doğasında     materials inherently hazardous (to life             doğrudan kazana yönlendirildiği ısıtma
tehlike taşıyan  and property)                          sistemi
malzemeler    bir borunun ani patlamasıyla ortaya
         çıktığında , yakma, çarpma ve buhar               direct exhaust system
                               doğrudan egzoz
         konumuna atlama yoluyla insanlar ve               üretici verilen veya yapılması önerilen
                               sistemi
435

            içerisinden cihazdan çıkan yanma                tutulması
            ürünlerinin doğrudan atmosfere açıldığı
            ve bir çekme elemanı içermeyen mekanik    doğrudan     direct injection humidifier
            sistem                             içerisinde suyun doğrudan hava akımına
                                   püskürtmeli
                                   nemlendirme    püskürtülerek nemlendirme yapılan
   doğrudan     direct acting diaphragm valve                  nemlendirici
   etkileyen     doğrudan etkili diyafram valf
   diyaframlı vana                         doğrudan sıcak  direct hot water supply
                                   su beslemesi   direk sıcak kullanım suyu sistemi;
            direct acting thermostat                    içerisindeki bir elektrikli ısıtıcıyla
   doğrudan
            doğrudan etkiyen termostat                   doğrudan kullanım suyunu ısıtan sistem
   etkiyen
   termostat                                     direct cylinder
                                   doğrudan
                                   silindir     içerisindeki su bir elektrikli ısıtıcıyla
   doğrudan     direct acting valve                       veya sadece su ısıtma için tasarlanmış bir
   etkiyen vana   duyulan dengeleme basıncı ile ters etki             kazan yardımıyla ısıtılan depo(silindir)
            göstererek ve sıcaklık duyucu elemanın
            sıcaklığı ile doğru tepki vererek valf
                                   doğrudan     direct cooling
            geçidinin açıldığı ekspansiyon valf;
                                   soğutma      içerisindeki soğutkanın buharlaştığı
                                            evaporatörün soğutulacak mahalle
   doğrudan     direct expansion (dry-expansion)                yerleştirilmesiyle elde edilen soğutma
   genişleme (kuru  refrigerating system
   genişleme)    evepratöre soğutkanın bir TX valften
                                   doğrudan     direct cooling system
            geçtikten sonra buharlaşıp, kompresörden
                                   soğutma sistemi  buharlaşan soğutkanın soğutulacak
            kondensere basıldığı mekanik soğutma
                                            mahalle yerleştirildiği mekanik soğutma
            çevrimiyle çalışan soğutma sistemi
                                            sistemi

   doğrudan     direct expansion system
                                   doğrudan     direct refrigerating system
   genleşme     doğrudan genleşmeli sistem
                                   soğutma sistemi  doğrudan soğutma sistemi; soğutkanın
   sistemi                                      doğrudan buharlaşması ile yapılan
                                            soğutma
   doğrudan     direct expansion (dx) coil
   genleşme/DX)   soğutkanın doğrudan doğruya içerisine     doğrudan     direct drive
   serpantini    püskürtüldüğü evaporatör serpantini.     tahrik      tahrik eden makinenin tahrik edilen
                                            makineye doğrudan bağlandığı tahrik
                                            biçimi
   doğrudan     direct expansion refrigerating system
   genleşmeli    ısının emildiği(kaynak) bir çevre ile
            istenmeyen ısının atıldığı(çukur) bir diğer  doğrudan     direct contact heat exchanger
   soğutma sistemi                                  birbiriyle karışmayan iki sıvının fiziksel
            çevre arasında çalışan ve ısıyı düşük     temaslı ısı
            sıcaklıktan emip yüksek sıcaklıktaki     eşanjörü     temas yoluyla ısı değişimi yaptıkları ısı
            çevreye atabilen herhangi bir sistem.              eşanjörü türü


   doğrudan güneş  direct solar radiation            doğrudan yük   direc t load management
            güneşten alınan ve atmosfer,yer gibi     yönetimi     genellikle konutsal tüketicilere
   radyasyonu                                    uygulanan ve pik yük zamanlarında güç
            objeler tarafından dağıtılmamış
            radyasyon.; Buna ışın demeti yada ışın             beslemesini keserek yükün kesilmesine
            radyasyon adı da verilir.                    yol açan bir kontrol etkinliği


   doğrudan     direct vent system (appliance)        doğrulama     confirmation
            yanma havasının doğrudan iç mahalden              dogrulamak. pekistirmek. Onaylamak
   havalık sistemi
            çekilip, yanma ürünü gazların doğrudan
            dış mahalle boşaltıldığı bir tür yanmalı   doğrulama     validation
            ısıtma sistemi                         doğrulama; geçerli sayma;

   doğrudan     direct heating system             doğrulama testi  confirming test
   ısıtma sistemi  doğrudan ısıtma sistemi                     birincil testi doğrulamak amacıyla
                                            tamamen bağımsız ve aynı anda
                                            yürütülen test
   doğrudan     direct normal (beam) irradiance
   nırmal      bir yüzeye dik gelen direk güneş
            radyasyonu                  doğrulamak    confirm
   radyasyon                                     dogrulamak. pekistirmek. onaylamak.
                                            (kiliseye) kabul etmek. üye etmek.
   doğrudan     direct reading
   okuma       bir ölçü aracının üzerinden doğrudan     doğruluk     accuracy
            okuma                              bir ölçme aracının, ölçülen büyüklüğün
                                            gerçek değerini gösterme
   doğrudan     direct reading instrument                    yeteneği;ölçülen büyüklüğün gerçek
   okumalı ölçü   üzerinden doğrudan ölçü alınabilen ölçü             değeri ile okunan değeri arasındaki fark
   aracı       aracı                              olan gösterge hatası, ölçme aracının
                                            sağlıklılığı olarak adlandırılır;sağlıklılık
                                            tam ölçeğin yüzdesi ile ifade edilir.
   doğrudan     direct interception
   önleme      bir filtrede parça büyüklüğü
            gözeneklerden büyük olduğunda         doğruluk     accuracy (controls)
            doğrudan çarpma yoluyla parçaların      (kontrol)     bir ölçme aracının, ölçülen büyüklüğün
                                                                436

           gerçek değerini gösterme                     kazı yapılmış bir alanı doldurmakta
           yeteneği;ölçülen büyüklüğün gerçek                kullanılan malzeme
           değeri ile okunan değeri arasındaki fark
           olan gösterge hatası, ölçme aracının      doldurma     filling
           sağlıklılığı olarak adlandırılır;sağlıklılık           genellikle ziraat ve ticari amaçlarla daha
           tam ölçeğin yüzdesi ile ifade edilir.              kuru bir alan yaratmak amacayıla çoğu
                                           zaman çevre yönünden yıpratıcı atıklar,
doğrusal       linear                              pislikler ve çamur gibi maddelerin sulu
           doğrusal; matematikte eklenebilirlik(              bir alana boşaltılması.
           additivity) ve komojenlik(homogenity)
           özelliğine sahip fonksiyonlar, doğrusal    doldurma     fill
           fonksiyonlar                           (1)doğal toprak yada atık maddelerden
                                  [dolgu]
                                           insan eliyle üretilen dolgu (2) su soğutma
doğrusal       linear expansion                         kulelerinde suyun düşerken
genleşme       uzunlamasına,boyuna genleşme; ısı                parçalanmasını sağlayan kimyasal işlem
           karşısında cisimlerin doğrusal genleşmesi            görmüş tahta latalar

doğrusal hava    linear air diffuser              doldurma aracı  filling device
difüzörü       vorteks akım avantajlarından yararlanan,             dogu yapma aracı; doldurma cihazı
           çıkıştaki tavanlara,asansörlere ve
           çevresel alanlara yerleştirilerek hava-    doldurma     charging connection
           perdesi niteliğinden yararlanılan lineer             bir soğutkan sistemini soğutkanla
                                  bağlantısı
           difüzör                             yükleme olanağı kazandıran araç

doğrusal       linear grille                 doldurma     filling pipe
menfez        doğrusal üfleme yapan menfez                   bir tanka veya bir sisteme dışarıdan sıvı(
                                  borusu
                                           genellikle su veya yakıt) doldurmak için
dolaylı ateşleme   indirect firing                         kullanılan boru; doldurma borusu
           bir kazan içerisinde bir ısı eşanjörünün
           giren çıkan suya ısı transferi yaptığı     doldurma     filling vent
           ısıtma sistemi                 havalığı     doldurma sırasında içerideki buharların
                                           atılmasını sağlayan havalık
dolaylı       indirect fired heater
ateşlemeli ısıtıcı  kapalı devre olan bir kazan birimi       doldurma ısıl   fill thermal insulation
           içerisine bakır borudan yapılmış bir      yalıtım      mineral yünü ve selülozik malzemelerin
           kovan-boru ısı eşanjörünün yerleştirildiği            yalıtım boşluğuna doldurulması ile elde
           ve kazanda ısınan suyun eşanjöre giriş              edilen yalıtım
           çıkış yapan suya ısı verdiği ısıtıcı sistem;
           dolaylı ısı sistemi              doldurma ısıl   fill thermal insulation (loose fill)
                                  yalıtım (gevşek  genellikle tavan ve döşeme ile duvar
dolaylı       component indirect evaporative cooler     dolgu)      yalıtımında kullanılan mineral yünü ve
buharlaştırma    bir dolaylı (indirect) evaporatif soğutma            selülozik malzemeden yapılan yalıtım
eşanjörü       ısı eşanjörü, eşanjörün yaş geçitlerine su            maddeleri
           veren bir eleman,havuz ve dağıtım
           sistemini bağlayan boru tesisatı içeren,    doldurma     charging valve
           dolaylı evaporatif soğutma cihazı       vanası      soğutma devrelerinde soğutkan dolgusu
                                           için kullanılan valf.sıvı olarak
dolaylı       indirect evaporative cooling unit                doldurmada receiver üzerinde,gaz olarak
evaporatif      bir paket, yarı paket, yada endirekt               doldurmada kompresör üzerinde bulunur.
soğutma birimi    evaporatif soğutmanın elemanını anlatan
           ANSI/ASHRAE Standard 1432000’de        dolgu [astar]   filler
           kullanılmak üzere oluşturulmuş kısaltma;             astar; dolgu malzeme, boşluk doldurmak
           bu terim, bu belgede de metin içerisinde             için kullanılan; delik tıkamak için
           evaporatif soğutma birimi yada                  kullanılan herhangi bir şey.
           evaporatif soğutma için kullanılmaktadır.
                                  dolgu kaynağı   fillet weld
dolaylı       indirect evaporative cooler                   bir metal yüzeyinde çeşitli nedenlerle
evaporatif      birincil bir hava akımını nem                  oluşan oyukların doldurulması için
soğutucu       eklemeksizin,ikincil bir hava akımıyla              yapılan kaynak; dolgu kaynağı
           duyulur soğutmak için kullanılan ısı ve
           kütle transferi cihazı. İkinci hava bir yaş           filler material
                                  dolgu
           termometre farkı (depression) sağladığı             bir buz dolabının test malzemesi
           için bu akım birincil hava için ısı çukuru   malzemesi
                                           içermeyen bölümlerini doldurmakta
           oluşturur                            kullanılan; su yada % % 50±2 damıtık su
                                           % 50±2 propilen glikol karışımı
dolaylı soğutma   indirect cooling system
sistemi       doğrudan soğutkanın buharlşlamasıyla               filler package
                                  dolgu paketi
           değil, soğutkan tarafından soğutulan bir             gerçek ürün karakteristiklerine yakın
           ortamla(salamura,su) soğutma yöntemi               nitelikteki dolgu malzemelerini içeren ve
                                           test sırasında ürün yerine kullanılan
dolaylı tahrik    indirect drive                          kapların boşlukları arasında yerleştirilen
           dolaylı tahrik; bir kayış kasnak düzeni             dolgu paketleri;
           veya dişli düzeni ile tahrik
                                  don oluşumu    frost formation
doldurma       backfill                             evaporatör serpantinleri üzerinde oluşan
437

            ve hava akımını kısıtlayan kar oluşumu            dondurulması ve
                                           buz kristallerinin alınması yoluyla derişik
   donanım(PC)    hardware                           hale getirilmesi.
            bağlayıcılar, menteşeler,kürekler ve
            tırmıklar gibi elemanlar; bilgisayarda    dondurucu    freezant
            donanım                           ürünlerin dondurulmasında kullanılan,
                                           genellikle bir soğutma sisteminin
   dondurarak    freeze out                          evaporatörü tarafından soğutulan ortam.
   ayırma      bir karışımın bileşenlerinden birini, bunu
            dondurarak ayırma              dondurucu    freezant
                                           dondurucu soğutkan; S23 gibi atmosferik
   dondurarak    freeze out (verb)                      basınçta donma sıcaklığı çok düşük olan(
            bir karışımın bileşenlerinden birini, bunu          -70C civarında) soğutkanlar
   ayırmak
            dondurarak ayırmak
                                   dondurucu    freezer capacity
   dondurma     freezing                   kapasitesi   bir çalışma süresinde depoya
            ısı çıkartarak bir sıvı maddenin yada bir          yerleştirilebilecek ürün miktarı
            besinin sıvı kısmının katı hale
            dönüştürüldüğü süreç             dondurucu    freezing mixture
                                   karışım     tuzla buz kırıkları karıştırılarak ergime
   dondurma     ice cream                          sıcaklığı düşürülmüş olan karışım
            krema veya değişik eşdeğer maddelerden
            birini ve değişik tatlar içeren donmuş    dondurucunun  net freezer refrigerated volume
            haldeki tatlı besin maddesi.         net soğutma   derin dondurucudaki net depolama hacmi
                                   hacmi
   dondurma     freezing compartment
   bölümü      bir soğutucuda dondurma için ayrılmış            frozen food
                                   dondurulmuş
            bölüm                            dondurulmuş besin; uzun süre saklanmak
                                   besin
                                           üzere dondurulmöuş besinler
   dondurma     freezing equipment
   ekipmanı     dondurucu ekipman                      frozen food cabinet
                                   dondurulmuş
                                   besin kabini  donmuş besinlerin kısa dönemli
   dondurma ile   freeze desalination                     depolanması için kullanılan kabin
   tuzdan arıtım   tuzlu yada suyun yada tuz salamurasının
            dondurularak, tuz içermeyen kristallerin   donma      frost
            toplanıp tekrar ergitilmesi                 ayaz. don. kırağı. donmak. buzlanmak.
                                           kırağı ile kaplanmak. (cam)
   dondurma     freezing plateau (thermal arrest)              buzlandırmak.
   platosu      ürünün dondurulması sırasında, sıcaklık
            zaman grafiğinde sıcaklığın teorik olarak  donma      freezing temperature
            sabit kaldığı kısım. bu alan gizli ısının  sıcaklığı    donma sıcaklığı; bir besinin atmosferik
            çıkartılması için gerekli zamanla              basınçta içerdiği su miktarının donmaya
            oluşturulur.                         başladığı sıcaklık

   dondurma     freezing process               donma hızı   freezing speed
   prosesi      besin maddelerinin dondurulması süreci;           donma hızı

   dondurma     ice cream hardening process         donma kabuğu  shell freezing
   sertleştirme   dondurma sertleştirme süreci, derin             donmuş-kurutma işleminde malzemenin
            dondurma sıcaklıklarında soğutma ve             güvenle kurutulmasını sağlamak üzere
   süreci
            karıştırma işlemlerini içeren süreç             malzeme üzerinde oluşturulan donma
                                           kabuğu
   dondurma     ice cream freezer
   soğutucusu    dondurma karışımını kısmen dondurmak     donma      freezing rate (speed of freezing)
            üzere kullanılan aparat.           miktarı(hızı)  besinin yüzeyinden ısıl merkezine kadar
                                           olan uzaklığın, yüzeyin 32°F (0°C) ye
            freezing tank                        ulaşması için gerekli zaman ile ısıl
   dondurma
            düşük sıcaklıklı salamura içeren,içerisine          merkezin 14°F (10°C)’ye ulaşması için
   tankı                                     gerekli zaman arasındaki farka oranı.
            daldırılan maddelerin dondurulmasında
            kullanılan tank.
                                   donma noktası  freezing point
   dondurma tesisi  freezing plant                        ısı çekimi yoluyla, belirli bir basınçta bir
            özellikle donmuş besin hazırlamak              maddenin sıvı fazdan katı faza geçtiği
            amacıyla besinlerin dondurulması için            sıcaklık derecesi. donma noktası.
            tasarlanmış tesis,fabrika vb.
                                   donma süresi  freezing time
            tunnel freezer (freezing tunnel; blast-           herhangi bir tam dondurma sürecinin
   dondurma
            freeze tunnel)                        gerçekleşmesi için gerekli zaman
   tüneli
            dondurma tüneli; besin maddeleri bir
            uçtan girip diğer uçtan çıkarken donar    donma      freeze stat
                                   termostatı   su içeren serpantinlerin donmasını
            freeze concentration                     önlemek üzere kullanılan alçak sınır
   dondurmayla
            (cryoconcentration)                     termostatı,
   derişim
            bir çözeltinin suyun kısmen
                                                              438

donma yanığı   freezer burn                          bitkilerin sıvı azot kullanılarak(-196 C)
         et ürünlerinin aşırı düşük sıcaklıkta tadı           un haline getirilmesi işlemi; bu işlemde
         ve görünümünden kaybetmesine neden               besinin içerdiği bütün vitaminler ve aktif
         olan donma.                          maddeler ile enzimler yıpranmaz.

donma       no frost refrigerating system        donmuş su     iced water
yapmayan     ev soğutucularında evaporatörü kar ve             donmuş su
soğutma sistemi  buz yapmayan soğutucu türü.
                                donmuş taşıyıcı  carrying freezer
         frost damage                          dondurucu tasarımına sahip
donmadan
         besinlerin donma sırasında uğradığı              taşıma(nakletme) aracı; donmuş haldeki
yıpranma                                     malzemeyi taşıyan araç
         yıpranma;

         frostbite (frost damage; freezing      donmuş toprak   permafrost
donmadan
         injury)                            iki yada daha fazla yıl donma
yıpranma                                     sıcaklığında veya bu sıcaklığa yakın
         hücrelerinde buz oluşması nedeniyle
         canlı organizmaların ve bitkilerin               sıcaklıkta olan toprak; kutupsal
         donarak yaralanması                      bölgelerde, ve bazı yükseltisi fazla
                                         bölgelerde, mevsimden mevsime oluşan
                                         donmuş toprak.
donmak,      freeze (verb)
dondurmak     dondurmak; donmak
                                donmuş      frozen earth storage (frozen ground
                                toprakta     storage; frozen soil storage)
donmaya      freeze resistant                        uçucu sıvı bileşiklerin donmuş topraktaki
         donmaya direnimli; donma yapmayan
                                depolama
direnimli                                    çukur veya depolar içinde saklanması
         malzemeler(bazı seramikler gibi)
                                DOP testi     DOP test (dioctylphthalate)
donmuş      frosted                            dioctylphthalate'ın kanserojen olması
         donmuş; buzlanmış                       nedeniyle değiştirilmesine rağmen test
                                         adının değiştirilmediği HEPA filtre test
donmuş besin   frozen food weight factor                   yöntemi;
ağırlık faktörü  net dondurucu hacim değerlemesinde
         kullanılan 35 lb/ft3 (560 kg/m3) çevirme   Doppler etkisi  Doppler effect
         katsayısı; ticari olarak bulunan                ses dalgaları üreten bir kaynağa göre
         paketlenmiş haldeki donmuş besinlerin             hareketli olan bir gözlemcinin algıladığı
         çoğu 35 lb/ft3 (560 kg/m3)’ten düşük              ses frekansının değişmesi olayı; Christian
         ağırlıktadır.                         Doppler'in adıyla anılan etki

donmuş besin   frozen food storage room (freezer      dosya       file
depolama odası  room)                             bilgisayarda ve siziksel olarak içerisinde
         donmuş besinleri alma ve depolama için             dökümanların depolandığı birim;
         tasarlanmış soğuk oda.
                                dosya adı     file name
donmuş besin   frozen food store                       her dosyayı diğerinden ayırmak için
deposu      sadece donmuş besin depolama odalarını             verilen isim; dosya adı
         içeren depo.
                                doş duvar     external wall
donmuş besin   frozen food locker                       dış duvar;
kilitli bölmesi  çok bölümlü toplu bir tesiste besinlerin
         dondurulması için kullanılan tekil               DotNET (.NET)
                                DotNET
         kilitlenebilir bölme                      interaktif web,intranet ve ekstranet
                                         yaratmak ve yönetmek için uygun
donmuş besin   frozen food display case                    nitelikte açık web uygulama çatısı ideal
sergileme     donmuş besinlerin sergilenmesi için              kaynak
soğutucusu    tasarlanmış tezgah.
                                doygunluk     saturation tables
donmuş      freeze drying                tabloları     doyma tabloları; su buharının değişişk
         donmuş kurutma; kritik basınç ve                sıcaklık ve basınçlardaki termodinamik
kurutma
         sıcaklıkta sıvılaşmadan buharlaşma ilkesi           özelliklerini gösteren tablolar
         ile yapılan kurutma
                                doyma       saturation
donmuş      freeze drying additive                     doyma; doymuş hale gelme;
kurutma      donmuş kütlenin çıkartılmasını
katkısı      kolaylaştırmak üzere dondurulacak      doyma basıncı   saturation pressure
         maddeye eklenen madde.                     belirli bir sıcaklıkta sıvı ve buharın denge
                                         durumunda olduğu basınç.
donmuş      freeze dryer
kurutucu     donmuş durumdaki suyun çıkartılarak     doyma buhar    saturation vapour pressure
         maddenin kurutulması için kullanılan     basıncı      doyma buhar basıncı;kapalı bir kapta
         aparat. içerisinde ürünün donmuş                sıvının buharlaşmaya başladığı basınç
         kurutulduğu silindirli donmuş kurutma
         aparatı                   doyma değeri   saturation value
                                         su buharı adsorbe edicinin tutabileceği
donmuş öğütme   freeze grinding                        nem değeri
439

   doyma derecesi  degree of saturation             doymuş buhar  saturation vapour density
            doyma derecesi.havanın belli bir basınçta   yoğunluğu    doymuş buhar yoğunluğu; doymuş
            doymuş halde iken bulundurabileceği              durumdaki buharın birim hacimdeki
            nem miktarı ile,içerisinde bulunan nem            ağırlığı
            miktarı arasındaki oran.
                                   doymuş hava   saturated air
   doyma eğrisi   saturation curve                       suyun kısmi basıncının, bulunduğu
            psikrometrik diyagramda doyma                 sıcaklıktaki suyun buhar basıncına eşit
            durumunu ifade eden noktaları birleştiren           olduğu nemli hava.
            eğri.doyma eğrisi.
                                   doymuş sıvı   saturated liquid
   doyma eksikliği  saturation deficiency                     belirli bir basınçta buharlaşma
            aynı sıcaklık ve basınçta, bir hava              sıcaklığında olan sıvı.doymuş sıvı.
            örneğinin nemlilik oranı ile doymuş
            havanın nemlilik oranı arasındaki fark.    doymuş     saturated refrigerant vapour
                                   soğutkan    belirli bir basınçta doyma sıcaklığında
   doyma hattı    saturation line                buharı     bulunan soğutkan buharı.
            faz diyagramında basınçlara göre doyma
            noktalarını birleştiren eğri; doyma eğrisi
                                   doymuş su    saturated water vapour
                                   buharı     doymuş durumdaki su buharı
   doyma karışım   saturation mixing (humidity) ratio
   oranı       nemli havanın, aynı t sıcaklığı ve p
            basıncındaki suya ( yada buza) göre      doymuuş buhar  saturated vapour pressure
            karışım ( nemlilik) oranı Ws ( t, p)     basıncı     belirli bir sıcaklığı doyma sıcaklığı
                                           olarak kabul eden basıunç; sıvının
            saturation point                       buharlaşmaya başladığı sıcaklığa karşı
   doyma noktası
            doyma noktası; belirli bir basınçta sıvının          gelen basınç
            buharlaşmaya başladığı sıcaklık derecesi
                                   doz       dose
            saturation ratio                       bir mddede(yada bir organizmada)
   doyma oranı
            doyma oranı; gerçek özgül nem                 istenen etkiyi yaratabilecek olan
            değerinin; aynı sıcaklıktaki doymuş              minimum katkı maddesi miktarı
            havanın nem özgül değerine oranı
                                   doz ayarlamak  dose (verb)
            saturation temperature                    dozlamak;dozunu ayarlamak; bir
   doyma sıcaklığı
            belirli bir mutlak basınçta, saf soğutkan           maddenin ölçümlü miktarını bir başka
            yada bir azetropik soğutkanın sıvı ve             ortam yada maddeye karıştırmak
            buhar iki fazlı durumundan kaynaklanan
            denge sıcaklığı                doz miktarı   dose rate
                                           doz miktarı
   doyma verimi   saturation effectiveness
            evaporatif soğutma birimi ( ECU)       dozaj      dosage
            tarafından elde edilen kuru termometre            bir maddenin içerisine aktarılan
            sıcaklık düşümünün, giriş havası               ölçümlü(belirli) madde miktarı; dozaj
            yaştermometre sıcaklığı azaltımına (
            depression) oranı               dozlama     dosing pump
                                   pompası     dozlama pompası; kazana veya havuz
   doyma verimi   saturation efficiency                     suyuna taş yapmayı önleyici maddeleri
            evaporatif soğutma birimi ( ECU)               ölçerek karıştıran pompa
            tarafından elde edilen kuru termometre
            sıcaklık düşümünün, giriş havası       dozlama suyu  dosing water
            yaştermometre sıcaklığı azaltımına (             dozlama suyu; kazana veya havuz suyuna
            depression) oranı                       taş yapmayı önleyici maddeleri ölçerek
                                           karıştıran pompa suyu
   doyma yüzdesi   percentage saturation
            verilen bir t sıcaklığında havanın nem    doz-tepki    dose response relationship
            içeriğinin, aynı sıcaklıktaki doymuş     ilişkisi    belirli bir doz verilen tepki ilişkisi; doz-
            havanın nem içeriğine oranı.                 tepki ilişkisi

   doyma yüzdesi   saturation percentage             dökme      shedding
            doyma durumundaki sıvının buhar haline            dökme;dökülme
            geçen yüzdesi;
                                   dökme çelik   cast steel
   doymuş      saturated                           potada dökülen çeliğe uygulanan fakat
            içerisinde bir karbon atomunun diğer dört           günümüzde takım çelikleri için de
            atomla bağlandığı bir organik ( karbon            kullanılan terim; bir potaya dökülen ve
            içeren) bileşik; doymuş bir bileşikteki            daha sonra dövme vb herhangi bir işlem
            bütün bağlar tektir.                     uygulanmayan çelik;

   doymuş buhar   saturated steam                dökme demir   cast iron
            belirli bir basınçta tamamen buharlaşan            % 95 oranında demir ile alaşım elemanı
            ve doyma sıcaklığına bulunan buhar;              olarak karbon ve silikon içeren dökme
            doymuş buhar                         demir; genellikle kır(grey) dökme demiri
                                           ifade eder
                                                              440

dökme demir   cast iron pipe                dönel brülör   rotary burner
boru      demir döküm boru                        elektrik motorunu ortadan kaldırarak
                                        yakıt gazının basıncını tahrik enerjisi
                                        olark kullanan yakma verimi yüksek
dökme demir   cast iron fitting
                                        NOx( azot oksitler)yayınımı düşük brülör
fiting     demir dökümden yapılmış fiting'ler

                               dönel disk    spinning disc
dökme demir   cast iron housing                        dönel disk
gövde      demir dökümden gövde yada kasa
                               dönel diskli   spinning disc humidifier
dökme demir   cast iron boiler               nemlendirici   dönel diskli nemlendirici
kazan      demir döküm kazan
                               dönel filtre   filter, roll
dökme demir   cast iron sleeve                        dönel filtre; doymuş hale gelen filtre
manşon     dökme demir manşon                       hareketini otomatik veya elle çevrilen bir
                                        tamburla değiştiren filtre
dökme demir   cast iron radiator
        demir döküm radyatör;             dönel filtre   rotary filter
radyatör
                                        dönel filtre; temiz filtreyi hava akımına
                                        karşı getirirken dolu olanı temizlemek
dökme demir,  cast iron sectional boiler                   üzere hava akımından dönel bir hareketle
dilimli kazan  itici nipelleri, dışsal kolektörler yada            çeken filtre
        içsel contalarla birbirine bağlanan içi boş
        dökme dilimler topluluğu.demir döküm
                               dönel ısı     rotary heat exchanger
        dilimli kazan;
                               değiştirici    sıcak egzoz havası ile taze hava arasında
                                        ısı değişimi gerçekleştiren, dönel
dökülmek    spill                              elemanlı eşanjör;
        dökmek. dökülmek. üstünden atmak;
        saçmak;saçılmak
                               dönel ısı geri  rotary energy recovery wheels
                               kazanım tekeri  ısı tutma kapasitesine sahip gözenekli
döküm      cast radiator                          disklerden üretilen ekipman, içte
radyatör    döküm radyatör                         birbirinden ayrı, yan yana dönerek
                                        besleme ve egzost hava akımları üretir.
döndürmek    rotate
        (bir eksen üzerinde) dönmek.         dönel kanatlı   revolving vane anemometer
        döndürmek. art arda dönüp gelmek. (bir    anemometre    dönel kanatlı anemometre
        isi) sira ile yer degistirerek yapmak. sira
        ile yer degistirmek. yer degistirerek
                               dönel       compressor, rotary
        çalistirmak.
                               kompresör     sıkıştırma odasının hacim
                                        değiştirmesinin, pozitif yerdeğiştirmeli
döndürmeli   sling psychrometer                       dönel elemanlarla sağlandığı pozitif yer
psikrometre   hava ortamında döndürülerek ölçme                değiştirmeli kompresör
        yapan nem-ölçer
                               dönel       rotary compressor
döndürmeli   spin chiller                          gövde içerisinde havanın sıkıştırıldığı iki
        spin chiller'i. Buzla soğutma yapan,
                               kompresör
soğutucu                                    adet rotor içerirken valfler bulunmayan;
        içerisine konulan meşrubat kutusunu bir             temelde yağla soğutmalı ve yağın içteki
        dönme hareketi ile kısa sürede soğutan             aralıkları doldurarak sızdırmazlık
        soğutucu                            sağladığı kompresör;

dönel      rotary                             roll filter (moving curtain filter)
                               dönel perdeli
        (1)bir mil çevresinde dönen tekerlekle             dolması halinde hareket ederek temiz
        ilgili, (2) dönen parçaları olan
                               filtre
                                        filtreyi hava akımına getiren, bu sırada
                                        dolu filtrenin temizliğinin yapıldığı dönel
dönel akım   rotational flow                         filtre
        dönel akış; dönerek ilerleyen akış
                               dönel pistonlu  rolling-piston compressor
dönel      rotating anemometer              kompresör     dönel pistonlu kompresör; dönme
anemometre   dönel pervaneli hava hızı ölçen araç;              hareketi sırasında emme ve basma yapan
        pervaneli anemometer.                      pistonlara sahip kompresör

dönel askı   swivel bearing                dönel pompa    rotary pump
yatağı     dönel askı yatağı; askı elemanların               dönel ve sabit parçalar arsında küçük
        yataklama ekseni çevresinde dönmesini              aralıklarla imal edilen; kanatlarla gövde
        sağlayan rulmanlı yatak                     arasındaki hacimde sıvıyı ileten
                                        pompalar; vidalı veya dönel kanatlı
dönel      rotary atomizing burner                     pompalar
atomlaştırıcı  dönel atomize edici içeren brülör
brülör                            dönel salmastra  rotary seal
                                        dönel salmastralar;
dönel      swivel joint
        dönel,hareketli bağlantı; örneğin bir     döner kanatlı   deflecting vane anemometer
birleştirme
        lavabo musluğunun döner borusu        anemometre    döner kanatlı anemometre
441

   döngü      loop                              alarak inen ve kazana bağlanan kolon
           bir nihai koşulun ağırlık kazanmasına
           kadar tekrarlanan talimatlar dizisi; iki   dönüş       return manifold
           özel abone arasında yada bir abone ile bir           birkaç dönüş hattını barındıran manifold
                                  manifoldu
           anahtarlama merkezi arasında iletişimler
           devresi,
                                  dönüş menfezi   return grille
                                           dönüş havası menfezi
   dönme sayısı  number of revolutions
           devir sayısı; devir/saniye
                                  dönüş sıcaklığı  return temperature
                                           sıcak sulu ısıtma tesisatında kullanım
   dönme yönü   direction of rotation
                                           birimlerinden çıkan sıcak suyun sıcaklığı;
           dönme yönü
                                           dönüş suyu sıcaklığı

   dönmek     revolve
                                  dönüş suyu    return water
            çevirmek. döndürmek. devrettirmek.
                                           mahalde ısıtma işlevini yerine getirden
           dönmek. devretmek
                                           sonra çıkan ve kazana dönen su; dönüş
                                           suyu
   dönüş      return
           akışkanı kaynağa geri döndüren boru
                                  dönüştürme    conversion
           yada kanal
                                            (1) bir makine dilinden bir diğerine yada
                                           manyetik teyp veya diskten basılı sayfaya
   dönüş akımlı  return flow compressor                     değiştirmede olduğu gibi, bilgiyi bir
   kompresör    dönüş akımını emen ve sıkıştıran                sunum biçiminden diğerine değiştirme
           kompresör                            işlemi

   dönüş akımlı  return flow nozzle              dönüştürme    inversion
   nozul      dönüş akımı nozulu                       dönüştürme;eşdeğerine değiştirme; altüst
                                           olma. tersine dönme. tersine dönen şey.
   dönüş      return connection                        cümle içindeki sözcük sırasının
           dönüş bağlantısı;                        değişmesi. değişme. değiştirme.
   bağlantısı
                                  dönüştürme    conversion burner
   dönüş borusu  return pipe
                                  brülörü      dönüşüm brülörü; yakıtın değiştirilmesi
           sıcak sulu ısıtma tesisatında kullanım
                                           nedeniyle dönüştürülen brülör
           birimlerinden çıkan sıcak suyu kazana
           ileten boru.
                                  dönüştürme    conversion coefficient
                                  katsayısı     birimler arasında dönüştürme sağlayan
   dönüş dirseği  return bend
                                           katsayı
           kısa yarı çaplı 180 derecelik dönüş veren
           dirsek
                                  dönüştürme    cost of conversion
                                  maliyeti     özellikle kazanların bir yakıt türünden
   dönüş hattı   return line
                                           diğerine dönüştürme maliyeti
           dönüş hattı; sıcak sulu ısıtma tesislerinde
           sıcak suyu kazana ileten hat
                                  dönüştürme    conversion efficiency
                                  verimi      tüketilen enerjinin yüzdesi olarak üretilen
   dönüş havası  air, return
                                           enerji
           dönüş havası; bir mahalde işlevini yerine
           getirdikten sonra hava hazırlama birimine
           giren veya dışarı egzost edilen hava     dönüştürücü    converter
                                            yakıtın sahip olduğu potansiyel enerjiyi,
                                           ısı veya hareket gibi diğer enerji türlerine
   dönüş havası  return air
                                           dönüştüren araç.
            bir mahalden çekilen ve kısmen yada
           tamamen bir iklimlendirme
           cihazına,fırına yada benzeri bir ısıtma    dönüştürülebili  convertible boiler
           elemanına döndürülen hava.          r brülör     bir yakıttan diğerine değiştirilebilir brülör

   dönüş havası  returned air                 dört borulu    four pipe air conditioning system
           dönüş havası                 iklimlendirme   dört borulu iklimlendirme sistemi; aynı
                                  sistemi      anda hem ısıtma hem soğutmanın
   dönüş havası  return air damper                        yapıldığı iklimlendirme sistemi
   damperi     dönüş havası damperi; çift kanallı
           sistemlerde dönüş havası girişindeki     dört borulu    four pipe system
           damper                    sistem      dört borulu iklimlendirme sistemi; aynı
                                           anda hem ısıtma hem soğutmanın
   dönüş havası  return air inlet, return air intake               yapıldığı iklimlendirme sistemi
   girişi     dönüş havasının giriş yaptığı açıklık;
                                  dört damar    four core cable
                                  kablo       dört damar kablo
   dönüş havası  return air duct
   kanalı     havayla ısıtma/soğutma sisteminde her
           mahalden havayı fan yardımıyla toplayıp    dört kablolu   four wire transmission
           merkezi birime ileten kanal; dönüş kanalı   iletim      dört kablolu iletim(elk)

   dönüş kolonu  return riser                 dört kablolu   four wire circuit
           dönüş kolonu; dönüş suyunu katlardan              dört kablolu devre
                                  sistem
                                                              442

dört yollu fiting  fourway branch fitting            duman      fume
          dört yollu baranşman almayı sağlayan             bir buhar yada gaz akımında tutuklanmış
          fiting                            bulunan ince katı parçacıklar; ergimiş
                                         metallerden kaynaklanan buharların
dörtte bir parça  quartile                           yoğuşması sonucu oluşan katı
          istatistikte bir örneğin tüm nüfusun dörde          parçacıklar; duman gazları.
          bölünmüş parçalarından her biri.
                                 duman      fumes
döşeme       floor (structure)                      duman,tütsü
          döşeme;döşeme yapısı
                                 duman      smoke (noun)
                                         eksik yanmadan sonra atmosfere asılı
döşeme alanı    floor area                          halde bulunmak üzere katılan parçacıklar
           bir binada, yüksekliklerin dış duvar dış
          yüzlerinden yada binaları ayıran       duman bombası  smoke bomb
          duvarların merkez çizgisinden ölçüldüğü,           genellikle uçaklardan gösteri amaçlı
          bodrum,zemin,ara katlar ve çatı arası            atılan duman bombası
          dahil bütün döşeme alanlarının toplamı;
                                 duman borulu  smoke tube/boiler
                                 kazan      duman borulu kazan; içerisinden duman
döşeme alanı    occupancy density                      geçen boruların dışında sıcak su bulunan
başına insan    insan yoğunluğu; bir bina yada mahalde            kazan
sayısı       birim döşeme alanı başına insan sayısı
                                 duman      smoke extraction
          underfloor duct               çekilmesi    havalandırma yoluyla duman çekilmesi
döşeme altı
kanal        döşeme altından uygulanan kanal;
                                 duman çıkış   blow out port
          underfloor ventilation            kapısı     duman çıkış kapısı
döşeme
altından      döşeme altı havalandırma
havalandırma                           duman damperi  smoke damper
                                         duman damperi;alevin ve dumanın diğer
                                         bölümlere geçişini önleyen damper
döşeme betonu    slab insulation
yalıtımı      beton döşeme altı yalıtım; zemine basan
          bir döşemenin altına uygulanan yalıtım    duman      fume hood
                                 davlumbazı   kapalı bir alandan istenmeyen gazları
                                         iletmek amacıyla bir raf veya kapalı
döşeme       floor boards
                                         masanın üzerine yerleştirilmiş duman
kaplaması      döşeme kaplama malzemeleri
                                         toplama cihazı

                                 duman      vent hood
döşeme       baseboard radiator
                                 davlumbazı   mutfak ekipmanı üzerinde duman ve
radyatörü      radyatörün duvarın döşemeyle birleştiği
                                         buharları atmosfere atmakta kullanılan
          düzeyde dış duvar boyunca yerleştirildiği
                                         davlumbaz
          bir ısıtma sistemi.

                                 duman      fume hood performance rating
döşeme       floor temperature
                                 davlumbazı   duman davlumbazı performans
sıcaklığı      döşeme sıcaklığı; özellikle döşemeden
                                 performans   değerlemesi
          ısıtmada döşeme yüzeyindeki sıcaklık
                                 değerlemesi

döşeme yükü     floor loading                duman      fume hood system
           döşeme yükü; bir döşemeye gelen baskı    davlumbazı   bir duman davlumbazı,komşu oda çevresi
                                 sistemi     ve fanlar ve kanallar gibi çalışır hale
                                         getiren elemanların oluşturduğu
döşemeden      floor heating                        uyarlama.
ısıtma       döşemeden ısıtma; düşük sıcaklıklı
          akışkanın geçtiği boruları döşemeye     duman      fume hood face
          gömerek yapılan ısıtma            davlumbazı    sürme kapak açık olduğunda havanın
                                 yüzü      girdiği bir laboratuar davlumbazının ön
dövme demir     wrought iron                         kısmındaki ve eğer varsa bir sürme kapı
          dövme demir                         ile aynı düzlemde olan en düşük alanlı
                                         düzlem
dövme demir     wrought iron pipe
          dövme demir boru               duman      smoke detector
boru
                                 detektörü    duman detektörü

dram        drum
          su borulu kazanlarda boruların bağlandığı  duman dolabı  fume cupboard
          alt ve üst depolardan her biri                duman dolabı

Du Bois alanı    Du Bois area                 duman gazı   flue gas
          Çift cek vanalı geri akım koruyucusu             yanma ürünlerinden oluşan baca gazı,
                                         duman gazı
dudak        mouth
          dudak;                    duman gazı   flue gas receptor location
443

   alıcı yeri    yakındaki bir binada,bir insanın bacadan  duman kanalı   smoke stack pipe/flue
            yayınan duman gazlarına maruz        borusu      yanma bulunan bir elemandan çıkan
            kalabileceği herhangi nokta (örneğin             duman gazlarını bacaya ileten boru
            açılır pencere, insan bulunan bir teras).           parçası

                                  duman kanalı   flue damper
   duman gazı    flue gas removal              damperi      fosil yakıt yakan otomatik çalışmalı tekil
   atılması     duman gazlarının yakma ortamından               bir cihazın duman çıkışında yada çekme
            uzaklaştırılıp atmosfere atılması               kontrol elemanının üst akım bölgesine
                                           yerleştirilmiş, cihaz çalışırken duman
                                           çıkışını otomatik olarak açmak ve cihaz
   duman gazı    flue outlet                          durmaktayken otomatik olarak kapatmak
            bir cihazada duman gazlarının çıkışı için           üzere tasarlanmış araç
   çıkışı
            bırakılmış açıklık.
                                  duman       flue
   duman gazı    flue gas vent                kanalı(bacası)  bir yanma odasından akan duman
            duman gazlarını dış havaya taşıyan              gazlarının atmosfere atılmasını sağlayan
   havalığı
            iletim hattı yada geçiş yolu.                 geçit; fırının duman gazı çıkışı ile
                                           bünyedeki çekme bölücü, çekme
                                           davlumbazı, barometrik çekme
            flue gas loss                         regülatörü
   duman gazı
   kaybı      duman gazlarının akışı sırasında
            sürtünme nedeniyle olan çekme(basınç)
            farkı                    duman kanalı-   flue connection to stack
                                  baca bağlantısı  yakıt yakan bir cihazda(fırın,ocak,kazan)
                                           duman gazlarını bacaya bağlayan boru
            chemical flue gas analyser                  yada kanal parçası
   duman gazı
   kimyasal     kimyasal duman gazı analiz edicisi;
   analizörü    duman gazı analizörü
                                  duman kanalsız  flueless heater
                                  ısıtıcı      dumansız kanalsız ısıtıcı; elektrikli ısıtıcı
   duman gazı    flue gas collector                      gibi
   kollektörü    duman gazlarının koşullandırılmasında
            kullanılan toplayıcı kabin; duman gazı            smoke box
            kolektörü
                                  duman kutusu
                                           iç mahalde çekici bir koku veren
                                           maddelerin duman vermesi için
                                           kullanılan kutu; dış mahalde ızgara
   duman gazı    flue temperature                       yapmaya yarayan ızgaralı ocak
   sıcaklığı     duman gazı sıcaklığı
                                  duman lekesi   smoke stain
   duman gazı    flue gas test duman gazı içeriğinin              duman lekesi; is lekesi
   testi      belirlenmesi amacıyla yapılan analiz;
            duman gazı analizi             duman testi    smoke test
                                           sıhhi tesisat borularından duman
                                           göndererek kaçak noktalarının
   duman gazları  burnt gases                          belirlendiği test
            yanma gazları; duman gazları
                                  duman üreteci   smoke generator
   duman gazları  vent gas                           duman üreteci;
            bir şömine yada diğer bir yakma
            aracından çıkan ve atmosfere atılan     duman vermek   smoke (verb)
            duman gazları                         sigara içmek. tütün içmek. tütsülemek.
                                           tütmek. duman çıkarmak.
   duman gazları  smoke flue
   huzmesi     duman gazları hüzmesi;           duman       smoke density
                                  yoğunluğu     duman yoğunluğu
   duman      smoke tight
   geçirmez     duman geçirmez;sızdırmaz          duman(is)     smudge
                                  lekesi      genellikle oda havasında asılı halde
   duman kanal   flue draught                         bulunan parçacıkların neden olduğu
            baca çekmesi; duman gazı çekmesi;               tavan yada bir çıkış elemanındaki siyah
   çekmesi                                    renkli leke;
            duman gazları ile dış havanın yoğunluğu
            arasındaki farktan kaynaklanan çekme
                                  dumanlı buz    white ice
   duman kanal iç  flue liner                          beyaz,içerisinde atomize hava
            duman bacası iç yüzeylerinin basınç              baloncukları bulunan buz
   kaplaması
            kaybını azaltmak üzere kaplayan
            malzeme                   dumansız alan   smoke free area
                                           duman buunmayan alan; dumansız alan;
   duman kanalı   breeching                           sigara içilmeyen alan
            yakıt yakan bir cihazdaki yanma
            ürünlerini havalık yada bacaya taşıyan   dur/kalk kazan  on/off boiler
            geçit, duman kanalı                      kapasite modülasyonu olmayan; dur/kalk
                                           kontrolle çalışan kazan
                                                             444

dur/kalk     on/off control               duş yapmak    shower (verb)
kontrtolü    dur/kalk kontrolü                      duş yapmak;duş almak

durdurarak kar  off cycle defrosting            duş(banyo)    shower (noun)
         bir soğutma makinesini sistemi                banyolarda duş;
çözme
         durdurarak defrost etme
                              duvar       wall
durdurma     interception                         bir binada üzerindeki kapı ve pencere
         durdurma. engelleme. önleme. yolunu             alanları da dahil olmak üzere toplam
         kesme. alıkoyma. ele geçirme.                duvar alanı

durdurma     stoppage                  duvar birimleri  wall units
         durdurma yada durdurulma etkinliği              duvara yerleştirilen iklimlendirme
                                       birimleri
durdurmak    stop
         durmak;durdurmak;makineyi         duvar braketi   wall bracket
         durdurmak;kesmek;akışını kesmek;               duvara tv vb araçları yerleştirmek üzere
                                       kullanılan braket
durdurulmuş   interrupted burner ignition
         brülör ateşlemesinin durdurulması; arıza  duvar brüt    wall area, gross
brülör
         veya bir olumsuzluk nedeniyle       alanı       dış yüzeyden ölçülen, döşemenin
ateşlemesi                                  üstünden çatının altına kadar olan duvar
         durdurulmuş brülör ateşlemesi
                                       alanı
durgun (sakin)  calm
         durgun. sakin. sükûn sükûnet.       duvar brüt    wall area (gross) of a building
                              alanı (binanın)  ısıtılan yada soğutulan bir mahalli
                                       kapatan ve dıştan dışa ölçülen dış
durgun havada  still air freezing
                                       duvarlar;
dondurma     durgun havada dondurma; havanın
         hareketsiz olduğu dondurma biçimi
                              duvar çıkışı   wall outlet
                                       duvardaki çıkış ağzı; duvar çıkışı
durgun su    stagnant water
         durgun su;hareketsiz su
                              duvar fanı    wall fan
                                       duvara yerleştirilen ve lokal
durgunluk    stagnation
                                       havalandırma yapan fan
         bir hava veya su kütlesinde hareket
         bulunmaması; durgunluk
                              duvar ısı     wall heat capacity
                              kapasitesi    duvarın ısıl kapasitesi; bir duvarın ısı
durma uzaklığı  stopping distance
                                       depolama kapasitesi
         durma uzaklığı;durma mesafesi

                              duvar ısıtıcısı  wall heater
durulma     settling
                                       duvara yerleştirilen ısıtıcı
         durulma; yerleşme;tortu

                              duvar ısıtma   wall heating panel
durulma akış   settling velocity
                              paneli      duvara yerleştirilen ısıtma paneli; duvar
hızı       durulma sırasındaki akış hızı
                                       panel ısıtıcı

durulma odası  settling chamber              duvar işlevi   wall function
         durulma odası;sıvı akışı üzerinde hızı            CFD hesaplamalarında duvar
         yavaşlatım kirleticilerin çökelmesini            yakınlarındaki karmaşık türbülanslı hava
         sağlayan oda                         akışını modellemek için kullanılan
                                       yazılımlardaki "duvar işlevi"
durum bilgisi  status information
         durum bilgisi; bu bilgiyi içeren mektup  duvar jeti    jet, wall
         yada ifadeler bütünü                     bir duvara teğetsel olarak üflenen ve
                                       türbin kanatları film soğutması vb gibi
duruma özgü   tailored benchmarks                     pek çok uygulaması bulunan jet
denek değer   duruma özgü denek-değer(karşılaştırma
         değeri)                  duvar kalınlığı  wall thickness
                                       duvar kalınlığı
duş banyosu   shower bath
         duş teknesi; duş banyosu          duvar kesit    wall section
                              resmi       duvar kesit resmi;duvar kesiti
duş fitingleri  shower fittings
         duş fitingleri
                              duvar manşonu   wall sleeve
                                       içerisinden iklimlendirme cihazının
duş kafası    rose head (shower)                      geçirilmesi için yerleştirilen saç manşon;
         duş ucuna takılan üzerinde sprey
         sağlamak üzere delikler bulunan duş
                              duvar       wall coil (wall grid)
         kafası
                              serpantini    duvara yerleştirilen serpantin(soğuk oda)

duş kafası    shower head
         üzeri delikli duş kafası          duvar sıcaklığı  wall temperature
                                       duvar sıcaklığı
445

   duvar       wall ventilator                duyarlılık    sensitivity analysis
   vantilatörü    duvara yerleştirilen pervaneli        analizi     duyarlılık analizi
            vantilatör(mutfak)
                                   duyarlılık    precision error
   Duvar, çelik    wall, steel framed                      “random error” terimi ile aynı anlamda.
                                   hatası
   kasalı      çelik çerçeveli duvar;

                                   duyucu eleman  sensing element
   duvar, metal   wall, metal building                      termostat gibi kontrol elemanlarıyla
   bina       metal bina duvarı                       TXV’lerde sıcaklığı duyarak bir kontrol
                                            işlevi gerçekleştiren eleman. duyarga.
   duvara      built into the wall
   kurulumlu     duvara yerleştirilen, duvara kurulumlu(    duyulabilir   audible
            örneğin duvara yerleştirilen bir PTAC             duyulabilir;işitilebilir
            cihazı)
                                   duyulabilirlik  audibility
   duvara monte   straddle refrigerating unit (saddle unit;           duyulabilirlik; işitilebilirlik
   edilen soğutma  plug unit)
   birimi      duvara monte edilen paket                   sensible storage
                                   duyulur
            iklimlendirme cihazı                      ısı depolama ortamına ısı eklenmesi ve
                                   depolama
                                            çıkartılması ortamın sıcaklığında bir
   duvara monte   wall mounted air heater                    değişme yaratan ısıl depolama
   hava ısıtıcısı  duvara yerleştirilmiş hava ısıtıcısı
                                   duyulur ısı   heat, sensible
   duvara yerleşik  through-the-wall air conditioner                duyulur ısı; maddenin fiziksel
   iklimlendirme   duvara yerleştirilen iklimlendirme cihazı;           durumunda değil sıcaklığında değişim
            duvarı delerek kondenseri dış mahalle             yaratan ısı
   cihazı
            çıkartılan iklimlendirme cihazı
                                   duyulur ısı   sensible heat
   duvarcılık    masonry                            eklenmesi yada çıkartılması ile bir
            duvarcılıkla ilgili; taşçılık / duvarcılık           antalpi değişimi ile birlikte, kuru
            sanatı.                            termometre sıcaklığında değişme yaratan
                                            ısı.
   duvardan     wall heating
   ısıtma      duvardan ısıtma; ısıtıcının duvar       duyulur ısı   sensible heat air cooler
            kenarlarına yerleştirildiği ısıtma biçimi   hava       duyulur ısı hava soğutucusu
                                   soğutucusu
   duvarlar     walls
            duvar; boru cidarı;tank kenar duvarları    duyulur ısı   sensible heat ratio (SHR)
                                   oranı      duyulur ısı faktörü ( SHF) olarak da
   duyarga      probe                             bilinen,bir ısı transferi sürecinde duyulur
            duyarga; duyucu uç; hissedici uç;               ısının toplam ( duyulur+gizli) ısıya
            basıncı,sıcaklığı veya nemi duyan sensor            oranı.

   duyarga      sensor                    duyulur ısı   sensible heat cooler
   (sensör)     bir değişkeni bulmak ve ölçmek için      soğutucusu    duyulur ısı çıkartan soğutucu
            tasarlanmış eleman;ölçülecek ortam
            içerisine yerleştirilmiş,algılanan
                                   duyulur ısı   heat load, sensible
            ortamdaki değişime bağlı olarak işaret
                                   yükü       mahalde sıcaklık farkından kaynaklanan
            çıktısında bir değişikliğe neden olan araç;
                                            ısı yükü

   duyarga      detecting element
                                   duyulur ısı   sensible heat load
   elemanı      bir gaz detektöründe gaz(soğutkan)
                                   yükü       sıcaklık farkı nedeniyle dış ahalden iç
            varlığını duymak üzere tasarlanmış
                                            mahalle geçen konveksiyon,
            eleman; duyarga;sensor
                                            kondüksiyon ve radyasyoon ısısı ile
                                            insanlar ve elektrikli araçlardan
   duyarga soketi  bulb socket                          kaynaklanan ısı yükü
            duyarga soketi
                                   duyulur     sensible capacity
   duyarlı iş    precision work                         duyulur ısı kapasitesi;
                                   kapasite
            hassas iş; duyarlı iş

                                   duyulur     sensible cooling
   duyarlılık    precision
                                   soğutma     duyulur ısı soğutması
            aynı koşullar altında, aynı yöntemi
            kullanarak ve karakteristiklere sahip
            tekrarlanan ölçmelerin birbirine       duyulur     sensible cooling effect
            yakınlığı.                  soğutma etkisi  toplam soğutmanın, soğutucu içerisinden
                                            dolaştırılan havanın kuru termometre
   duyarlılık    sensitivity                          sıcaklığında bir değişim yaratan bölümü.
            gösterge değerindeki değişimin, fiziksel
            büyüklükteki değişime oranı; örneğin,     duyulur     sensible cooling capacity
            birim basınç değişimi başına, ibrenin     soğutma     ekipmanın koşullandırılan mahalden
            hareket miktarı.               kapasitesi    belirli bir zaman aralığında çekebileceği
                                            duyulur ısı miktarı ( Watt)
                                                              446

duyumsama,    sensation, thermal              düşme [hava   drop (of an air jet in mixing air
ısıl       ısıl duyumsama; ısıyı algılama        jeti]      diffusion)
                                        mahalle giren hava jetinin ikincil mahal
                                        havası ile karışarak düşmesi
duyumsanamaz   intangible
         fiziksel varligi olmayan. elle tutulamaz.
         görülemez. duyumsanabilir. dokunulmaz.    düşme [inme]   drop
                                        düşme,inme; bir elemandan aşağı inen
                                        boru
duyusal     organoleptic
         bir duyu organıyla algılamayla ilgili;duyu
         organlarının kullanımıyla ilgili       düşme hızı    velocity of fall
                                        düşme hızı; havadaki parçacıkların kendi
                                        ağırlıkları ile düşerken ulaştıkları hız
düşen film    falling film cooler
soğutucusu    malzemenin ince film halinde boruların
         içerisinden düştüğü, boruların dışından   düşme yönü    direction of fall
         soğutucu ortamın geçtiği soğutucu               düşme yönü

düşen toz    dust fall                  düşü       head
         büyüklüğü 10 mikrondan fazla                 birim kütledeki enerjinin yer çekimi
         olan,havada bir süre asılı kaldıktan sonra          ivmesine bölümü;akışkanlar statiği ve
         düşerek bir yüzeye yapışma yeteneğine             dinamiğinde, doğrusal ölçme uzunluğu.
         sahip toz
                               düşü kaybı    head loss
düşey      vertical                           genellikle feet olarak ifade edilen ve
         düşey;yatay düzleme dik                    sürtünmeden kaynaklanan enerji
                                        kayıpları.
düşey boru ya  chute
         eğimli biçimde döşenmiş ve içerisinden    düşü       head loss (dynamic head loss)
da kanal
         maddelerin kendi ağırlığı ile aşağı doğru  kaybı(dinamik)  basınç kayıpları; soğutmada kondenserde
         boşaldığı düşey boru,kanal                  akışkanın basınç kaybı

düşey borulu   vertical tube boiler             düşük ayar    setback
         düşey borulu kazan                      binada insan yokken yada daha düşük
kazan
                                        sıcaklıkların kabul edilebilir olduğu
                                        saatlerde bina ısıtma ve soğutmasının
düşey cephe   vertical façade area                     düşürülmesi,
alanı      düşey cephe alanı(bina)
                               düşük basınç   low pressure
düşey      vertical type evaporator                   düşük basınç
evaporatör    düşey tür evaporator
                               düşük basınç   low pressure area
düşey hava    vertical air temperature difference     alanı      düşük basınç alanı( soğutma devrelerinde
         test konumunda, 66 in. ( 1.7 m) ve 4 in.           evaporatörün bulunduğu bölüm)
sıcaklık farkı
         ( 0.11 m) noktalarındaki sıcaklık farkı
         Dtv                     düşük basınç   reduced pressure detector check
                               detektör     (RPDC) düşük basınç detektör kontrolü
düşey kanal   vertical duct                kontrolleri
         düşey kanal; yataya dik olan kanal
                               düşük basınç   low pressure safety cut-out
düşey kesit   cross section                güvemlik     düşük basınç güvenlik kesicisi
         düşey kesit; enine kesit
                               kesicisi
düşey kesit   cross section area
                               düşük basınç   low pressure stage
alanı      düşey kesit alanı; enine kesit alanı
                               kademesi     düşük bir basınç düzeyinden ve orta
                                        basınç kademesine kadar olan sıkıştırma
düşey kesit   cross section drawing                     kademesi.
resmi      kesit resim; bir parçadan alınmış kesiti
         gösteren resim                düşük basınç   low pressure control
                               kontrolü     düşük basıncın belirli bir değerin altına
düşey      vertical compressor                      inmemesini kontrol eden araç; düşük
kompresör    düşey kompresör; düşey yerleştirilen             basınç kontrolü
         kompresör
                               düşük basınç   low pressure gauge
düşey pencere  vertical fenestration            ölçeri      düşk basınç manometresi; soğutmada
         düşey pencere alanı;aydınlıkların               emme hattı manometresi
         dışındaki bütün pencereler. Trombon
         duvar toplulukları, penecereler kütlesel   düşük basınç   low pressure regulator
         duvarın 12” içinde yerleştirildiğinden            düşük basınç regülatörü
                               regülatörü
         pencere değil duvar kabul edilirler.

                               düşük basınç   low pressure side
düşey      fenestration, vertical
                               tarafı      alçak basınç tarafı; soğutma devrelerinde
pencereleme   bakınız “fenestration,skylight ve vertical
                                        evaporaörün bulunduğu bölüm
         fenestration”

                               düşük basınç   reduced pressure zone (RPZ) backflow
447

   zonları ters akış  preventer                  düşük çıktı     reduced output
   önleyicisi     düşük basınç bölgesine yüksek basınçlı             düşük çıktı miktarı
             bölgeden girişi önleme elemanı
                                   düşük düzeyli    low grade heat source
   düşük basınç    low pressure zone              ısı kaynağı     düşük düzeyli ısı kaynağı
   zonu        düşük basınçlı zon
                                   düşük düzeyli    low grade fuel
   düşük basınçlı   low pressure burner             yakıt        düşük düzeyli yakıt; ısıl değeri yüksek
   brülör       düşük basınçlı brülör                      olmayan yakıt

   düşük basınçlı   low pressure steam             düşük gerilim    low voltage,undervoltage
             düşük basınçlı buhar                      düşük gerilim; gerekenden düşük gerilim
   buhar
                                   düşük gerilimli   low tension current
   düşük basınçlı   low pressure steam boiler
                                   akım        düşük gerilimli akım
   buhar kazanı    düşük basınçlı buhar kazanı

                                   düşük hızlı     low velocity air terminal device
   düşük basınçlı   boiler, low pressure steam or hot water
                                   hava terminal    düşük hava hızlı hava terminal birimi
   buhar veya     mahal ısıtma uygulaması için alçak
             basınçlı buhar yada sıcak su üretmek    cihazı
   sıcak su kazanı
             üzere tasarlanmış, elektrik yada gaz veya
             sıvı yakıtla çalışan kazan.         düşük hızlı     low velocity ventilation plant
                                   havalandırma    düşük hızlı havalandırma tesisi
   düşük basınçlı   low pressure steam heating         tesisi
   buharla ısıtma   düşük basınçlı buharla ısıtma sistemi
                                   düşük hızlı tesis  low velocity plant
   düşük basınçlı   low pressure receiver (surge drum;               düşük hızlı tesis
   depo        accumulator)
             düşük basınçlı rısıver( sıvı deposu)    düşük ısı girdi   reduced heat input rate
                                   miktarı       QIN,R otomatik modülasyon kontrolü ile
   düşük basınçlı   low pressure fan                        donatılmış fırın ve kazanlarda, en düşük
   fan         düşük basınçlı fan                       fabrika kontrol ayarından kaynaklanan
                                             girdi miktarı.
   düşük basınçlı   low pressure heating
             düşük basınçlı ısıtma            düşük ısıl girdi  reduced heating power mode
   ısıtma
                                   konumu       düşük ısıl girdi sağlayan çalışma konumu

   düşük basınçlı   low pressure air conditioning system
             düşük basınçlı iklimlendirme sistemi    düşük kaçaklı    low leakage seal
   iklimlendirme
                                   salmastra      düşük sızdırmaya sahip conta; kaliteli
   sistemi                                       düşük sızdırmalı conta

   düşük basınçlı   low pressure induction unit                   low point
                                   düşük nokta
   indüksiyon     düşük basınçlı indüksiyon birimi                düşük nokta; düşük düzey
   birimi
                                   düşük        low potential hazard
   düşük basınçlı   low pressure boiler             potansiyel     düşük tehlike potansiyeli
   kazan        düşük basınçlı, ısıtma amaçlı çalışan    tehlike
             kazan
                                   düşük seviye    low level cut-out
   düşük basınçlı   low pressure hot gas plant                   düşük düzey(alçak basınç) kesicisi;
             düşük basınçlı sıcak gaz tesisi       kesicisi
   sıcak gaz                                      soğutma devrelerinde emme hattının
   sistemi                                       belirli bir ayarında altına düşmesinde
                                             sistemi durduran kesici
   düşük basınçlı   low pressure hot water (LPHW)
   sıcak su      düşük basınçlı sıcak su; genellikle sıcak  düşük        low level intake
             sulu ısıtma tesislerinde kullanılan sıcak  seviyeden giriş   düşük seviyeden hava çekme; yerden
             su                               yüksekliği fazla olmayan hava emiş ağzı

   düşük basınçlı   low pressure hot water system        düşük sıcaklık   low temperature
   sıcak su      düşük basınçlı sıcak sulu ısıtma sistemi            düşük sıcaklık;genellikle donma
   dönüşlü sistem                                   noktasının altındaki sıcaklık yada besin
                                             maddelerini donmuş halde tutan sıcaklık
                                             aralığı
   düşük basınçlı   low pressure hot water heating
   sıcak sulu     düşük basınçlı sıcak suyla ısıtma
                                   düşük sıcaklık   low temperature boiler
   ısıtma                                       düşük sıcaklık kazanı; düşük sıcaklıkta
                                   kazanı
                                             sıcak su üretmekte kullanılan kazan
   düşük basınçlı   low pressure float valve (low side float
   şamandıralı     valve)                   düşük sıcaklık   low temperature cut out
   valf        düşük basınç tarafı şamandıralı valf              düşük sıcaklık kesicisi; sıcaklığın ayar
                                   kesicisi
                                             değerinin altına düşmesi durumunda
             lower operating resistance                   devreyi kesen otomatik
   düşük çalışma
   direnci       düşük çalışma direnci
                                                               448

düşük sıcaklık   low temperature radiation           düz kısım     straight t section
radyasyonu     düşük sıcaklık radyasyonu; düşük                düz kısım;kanallarda düz bölüm
          sıcaklıklı bir kaynaktan gerçekleşen
          radyasyon                   düz panel     flat panel radiator
                                 radyatör     düz plakalı radyatör
düşük sıcaklıklı  low temperature chimney
baca        düşük sıcaklıklı duman gazlarını taşıyan
                                 düz plakalı    collector, flat plate
          baca; düşük sıcaklık bacası
                                 kolektör      içerisinde soğurucu yüzeyin genellikle
                                          düzlemsel olduğu yoğunlaştırıcı olmayan
düşük sıcaklıklı  low temperature district heating                güneş kolektörü
bölgesel ısıtma  düşük sıcaklıklı bölgesel ısıtma
                                 düz plakalı     flat plate collector
düşük sıcaklıklı  low temperature refrigerator         kolektör     iç kısımları koyu renkli metal
buz dolabı     düşük sıcaklık buz dolabı; düşük sıcaklık            malzemeden yapılmış, güneş enerjisini
          soğutucusu                           transfer akışkanına aktarmakta kullanılan
                                          cam kaplamalı geniş kabin yada kolektör.
düşük sıcaklıklı  low temperature hot water
sıcak su      düşük sıcaklıklı sıcak su           düzeltici bakım  corrective maintenance
                                          bir makine veya sistemin, arıza
                                          göstermesinden önce çalışma süresini
düşük sıcaklıklı  low temperature insulation
                                          uzatmak için yapılan düzenli bakım
yalıtım      düşük sıcaklık yalıtımı; düşük sıcaklığa
                                          işlemi
          sahip soğuk depolara veya düşük sıcaklık
          bölgelerinde uygulanan yalıtım
                                 düzeltici     correcting variable
                                 değişken     düzeltici değişken; üzerinde düzeltme
düşük su düzeyi  low water level
                                          uygulanan değişken
          düşük su seviyesi

                                 düzeltici eylem  corrective action
düşük su düzeyi  low water cut off
                                          EPA tarafından,tehlikeli maddelerin
kesicisi      düşük su seviyesi kesicisi
                                          depolanması, işlenmesi ve atılmasında
                                          önlem almamak ve diğer hatalardan
düşük taraf    low side (low side)                       kaynaklanan saçılmaları temizlemek
          alçak taraf; alçak basınç tarafı;                üzere firmaya yöneltilen düzeltici
          soğutmada evaporatörün bulunduğu                önlemler.
          bölüm
                                 düzelticiler   straightners
düşük       low rise residential                      düzelticiler;
yükseklikli    Yüksekliği fazla olmayan bina, alçak
konut       bina                     düzeltilmiş    corrected effective temperature
                                 etkin sıcaklık  düzeltilmiş etkili sıcaklık
düşürme oranı   turn down ratio
          bir kazanın maksimum çıktısının        düzeltilmiş    corrected air temperature
          minimum çıktısına oranı            hava sıcaklığı  bulunulan yüksekliğe göre standart hava
                                          sıcaklığının düzeltilmiş değeri
düşürülmüş     reduced pressure
basınç       düşük basınç;düşürülmüş basınç        düzeltme     straightening element
                                 elemanı      hava akımı düzeltme elemanı
düz (yassı)    flat
          düz,yassı                   düzeltme     correction factor
                                 faktörü      düzeltme faktörü; bir değişkenin standart
düz çubuklu    flat bar frame                         değerinin değişik koşullara göre
çerçeve      düz metal çubuklardan yapılmış eleman              düzeltilmiş değeri
          kasası; düz çubuklu gövde
                                 düzeltme oranı  correction ratio
                                          test kanalına yerleştirilmiş bir test
düz demir     flat-iron                            ekipmanı olmaksızın, alt akımdaki
çubuk        düz demir bloklardan yapılan                  parçacık sayısının üst akım parçacık
          konstrüksiyon                          sayısına oranı olan ve en az üç örnek (
                                          numune) ’den hesaplanan R sayısı;
düz dikdörtgen   equivalent diameter of a straight
paralel kanalın  rectangular parallel duct           düzeltme oranı  correction ratio data acceptance
eşdeğer çapı    bir dikdörtgen kanalın kesit alanı ile aynı  veri kabul    criteria
          alana sahip olan dairesel kanalın çapı    kriterleri    korelasyon verilerinin uygunluğunu
                                          belirlemekte kullanılan kriterler olup,
düz flanş     flat face flange                        ANSI/ASHRAE Standart 52.21999
          düz ve üzerinde fatura içermeyen flanş             Bölüm 10.6.2’de ayrıntılı olarak
                                          açıklanmıştır; Bölüm 9.2.2
düz kanal     straight duct component
          düz kanal elemanı               düzenleme     control (regulation)
elemanı
                                          düzenleme

düz kanal     straight duct surface area
                                 düzenleme     regulation
yüzey alanı    düz kanal yüzey alanı
                                          bir basınç yada debiyi düzenleme işlemi
449

   düzenleme     configuration factor                      A. F. Dufton tarafından 1929'da bulunan
   faktörü      ısı geçişinde elemanın şeklinin işleme             ve bir odadaki konforla ilgili
            etkisini temsil eden faktör;                  sıcaklığı(warmth) ölçen araç

   düzenleme     regulatory bodies              efektif sıcaklık  temperature, effective
   kurumları     kuralları yasa gereği yada mal sahibinin            ortalama giysiler içindeki bir insanın
            istekleri uyarınca zorlayıcı olan                gerçek sıcaklık,nem ve hava hareketi
            kurumlar; örnekler; U.S. Coast Guard,              koşullarında hissedeceği sıcaklıkla aynı
            American Bureau of Shipping, ve U.S.              sıcaklık hissini veren doymuş havanın
            Public Health Service.                     sıcaklığı

   düzenleme     regulating valve               egzotermik     exothermic reaction
   vanası      ayarlama veya düzenleme vanası        tepkime      başlaması için gerekenden daha fazla
                                            enerji açığa çıkartan kimyasal tepkime.
                                            yanma tepkimesi ile fisyon ve füzyon
   düzenlemek    control (regulate)
                                            tepkimeleri buna örnektir ‘endothermic
            düzenlemek,
                                            reaction’ terimi ile karşılaştırınız.

   düzenlemek    regulate
                                   egzoz       exhaust (adj)
            düzene koymak. düzene sokmak.
                                   [boşaltım]     egzoz edilen; egzoz olarak
            düzenlemek. yoluna koymak. denetim
            altina almak. kontrol etmek. ayarlamak.
                                   egzoz açıklığı   exhaust opening
   düzenleyici    governor                            havanın koşullandırılan bir mahalden
            düzengeç;düzenleyici; regülatör;                boşaltımı için kullanılan açıklık
            governor
                                   egzoz akımı,net  exhaust flow, net
   düzenleyici    regulator                            kaçaklar da hesaba katılarak net olarak
            regülatör;düzenleme elemanı;                  egzoz edilen iç mahal havası
            düzenleyici;zaman,miktar,derece, bir
            birim yada sürecin ayarlanmasını       egzoz bacası    exhaust flue
            gerçekleştiren araç;                      bir depolu,gaz yakıtlı kullanım suyu
                                            ısıtıcısı duman bacası
   düzey       level (noun)
            düzey;seviye,                egzoz borusu    exhaust pipe
                                            araçlarda egzoz borusu
   düzey farkı    difference in level
            seviye yada düzey farkı; bir sıvı      egzoz buharı    exhaust steam
            deposunda sıvının bir referans eksene              atılan buhar;egzoz buharı; çürük buhar
            göre iki değeri arasındaki fark
                                   egzoz buharıyla  exhaust steam heating
   düzey       level gauge                 ısıtma       egzoz buharından ısı geri kazanımı
   göstergesi    seviye göstergesi                        yoluyla yapılan ısıtma

   düzey kontrol   level controller               egzoz çıkışı    exhaust outlet
   edicisi      seviye kontrol edicisi                     egzoz çıkış açıklığı


            level (verb)                 egzoz       exhaust hood
   düzeylemek
            seviye eşitlemek; düzeltmek; tesviye     davlumbazı     mutfak,laboratuar,endüstriyel tesisler gibi
            etmek.                             yerlerde duman,kirletici ve zehirli
                                            parçacıklar, buharlar ve dumanların etkili
                                            biçimde atmosfere atılmasında kullanılan
   düzlem radyatif  plane radiant temperature                    egzoz davlumbazı
   sıcaklık     bir yüzeyin küçük bir elemanına gelen
            radyatif akının çevredekiyle aynı olduğu
                                   egzoz edici[fan]  exhauster
            bir kabın yüzeyindeki üniform sıcaklık
                                            (1)bilgisayar ortamından sıcak havayı
                                            atan fan;(2) korozif dumanları atan
   dx serpantin   dx coil (see direct expansion coil)               santrifüj fan
            doğrudan genişlemeyi kullanan
            evaporatör serpantini yada plaka
            serpantin                  egzoz etme     exhausting
                                            kirleticiler içeren havayı ortamdan
                                            atmosfere pompalama
   editör      editor
            editör, editorship kitap hazırlama veya
            yazma, gazete müdürü, başyazar,       egzoz fanı     exhaust fan
            müelliflik, editörlük; bir kitabı matbaaya           egzoz fanı; bir mahaldeki kirli havayı
            gitmek üzere tertip edip hazırlayan               dışarı atan fan
            kimse, müellif, editör.
                                   egzoz gaz     exhaust gas connection
            electrically erasable programmable      bağlantısı     yanmanın yer aldığı cihazın duman
   EEPROM                                      bacasına bağlantısını sağlayan kanal veya
            read-only memory (EEPROM)
                                            boru
            güç kaynağı kapatıldığında içerdiği
            bilgiyi saklayan bir bellek chip'i
                                   egzoz gaz hızı   exhaust gas velocity
            eupatheoscope                          egoz gazının hızı
   efatoskop
                                                              450

egzoz gazı    exhaust gas                          gazı(duman gazı) miktarı
         yanma işleminin sonucu olarak çıkan ve
         bir duman bacasıyla atmosfere verilen    egzoz sistemi   exhaust system
         duman gazları                         binadan havayı boşaltarak içeri taze
                                         havanın ( dış hava) havalandırma
egzoz gazı    exhaust gas damper                       açıklıklarından ve normal sızıntı
damperi      egzoz gazı damperi                       yollarından girmesine olanak sağlayan
                                         bir yada daha fazla fandan oluşan sistem.
egzoz gazı    exhaust gas recirculation
         içten yanmalı motor bulunan araçlarda,   egzoz vanası    exhaust valve
sirkülasyonu
         egzoz gazının atmosfere verilmeyip,              içten yanmalı motorlarda,yanma
         yardımcı yanma odasına gönderilmek               gazlarının motordan atılmasını sağlayan
         üzere sirküle edilmesi                     egzoz supapı

egzoz hava    exhaust air damper             eğik borulu    inclined tube boiler
         egzoz havası damperi            kazan       eğik borulu kazan
damperi

egzoz hava    exhaust air equipment            eğik diskli    swash plate compressor
         egzoz havası ekipmanı; havayı atmosfere   kompresör     otomobil a/c uygulamalarında kullanılan
ekipmanı
         atmakta kullanılan ekipman                   mile açılı olarak yerleştirilmiş bir pleyt
                                         üzerindeki pistonların emme-basma
                                         yapmasıyla çalışan kompresör.eğik diskli
egzoz hava    exhaust air filter
                                         kompresör.
filtresi     egzos havasındaki parçacıkları tutarak
         hava kirliliğini azaltma amacıyla
         kullanılan filtre              eğik        inclined manometer; slant gauge
                               manometre     çok küçük basınçların ölçülebilmesini
                                         olanaklı kılmak üzere,ince bir borunun
egzoz hava    exhaust air duct
                                         eğilmesi ile oluşturulmuş, küçük
kanalı      egzoz hava kanalı
                                         basınçlarda büyükçe yerdeğiştirme yapan
                                         bir sıvı ile çalışan manometer
egzoz hava    exhaust air system
sistemi      binadan havayı boşaltarak içeri taze    eğik plakalı    wobble-plate compressor
         havanın ( dış hava) havalandırma                eksene açılı yerleştirilmiş bir plaka
         açıklıklarından ve normal sızıntı
                               kompresör
                                         üzerindeki oynak yuvalara geçirilmiş
         yollarından havanın girmesine olanak              piston kollarının, plakanın düşeyde
         sağlayan bir yada daha fazla fandan              eksantrik dönmesi nedeniyle ileri geri
         oluşan sistem.                         hareket ettiği kompresör

egzoz       exhaust ventilation             eğik vana     inclined valve
havalandırması  mutfak banyo gibi mahallerde egzoz               eğik yerleştirilen vana
         gazlarının atılması amacıyla yapılan
         havalandırma
                               eğiklik açısı   angle of inclination
                                         bir solar kollektörün yataya gore
egzoz       exhaust ventilation installation                konumlandırıldığı açı; eğim açısı.
havalandırması  package
kurulum paketi  egzoz havalandırması kurulum paketi
                               eğiklik açısı   inclination angle
                                         eğim açısı;eğiklik açısı
egzoz havası   air, exhaust
         egzost havası; bir mahalden dış mahalle   eğiklik açısı   tilt angle
         atılan hava                          bir kolektörün güneş ışınlarını tam almak
                                         üzere eğiklik açısı
egzoz havası   exhaust air
         mahalden atmosfere atılan hava; egzoz    eğilim       trending
         havası                             eğilim;yönelim; gidiş

egzoz havası   exhaust air intake             eğilim       trend diagram
girişi      egzoz havası yerine çekilen havanın giriş  diyagramı     eğilim diyagramı; eğilim grafiği; bir
         açıklığı                            sistemin değişik etkiler altında gösterdiği
                                         çalışma eğilimini veren grafik
egzoz havası   exhaust air classification
sınıflandırması  bir mahalden egzoz edilen havanın      eğilim kaydı    trend record
         kirletici ve zehirli parçacıklar yönünden           eğilim kayıtları; örneğin bir ürünün satış
         yapılan sınıflandırılması                   kayıtlarını tutarak eğilimi belirlemekte
                                         kullanma
egzoz havası   exhaust air terminal device
terminal cihazı  içerisinden havanın dışarı atıldığı     eğilim kütüğü   trend log
         terminal cihazı                        eğilim kütüğü; eğilimlerin kaydedildiği
                                         kütük yada defter
egzoz       exhaust installation
kurulumu     egzoz kurulumu;araçlarda egzoz       eğilme kırılması  modulus of rupture in bending
         takılması                  modülü       bir örnek parçanın büküldüğünde
                                         kırılmaksızın dayanabileceği birim alan
egzoz miktarı   exhaust rate                          başına maksimum gerilme
         bir yanmalı cihazdan çıkan egzoz
451

   eğilme momenti   bending moment                        eklemek, toplamak, ilave etmek
             bir mili yada bir makine parçasını
             eğilmeye zorlayan kuvvet çiftleri yada    eklenti yapmak  plug in (verb)
             momentlerin cebirsel toplamı                 sonradan takılan sistemle uyumlu eklenti
                                            yapmak
   eğilme yarı çapı  bending radius
             büküm yarı çapı               ekoloji     ecology
                                            bir çevrede yaşayan canlı organizmalar
   eğim        slope                             ve bu organizmaların çevre ile ilişkilerini
             eğim;eğiklik;yataya göre eğiklik açısı            inceleyen bilim dalı;ekoloji

   eğri        curve                    ekonomik     economic
             melirli bir matematiksel fonksiyon              (1) ekonomi ile ilgili;(2) maliyeti uygun
             ilişkisini doğrulayan noktaların               düzeylerde olan
             geometrik yeri; eğri
                                   ekonomik hız   economic velocity
   eğri        oblique                            ekonomik işletim maliyeti veren hız
             eğri. eğik. verev. dolambaçlı. çarpık.
             kapalı. şev.                 ekonomizer    economizer cycle
                                   çevrimi     bir HVAC sisteminde atık ısıdan geri-
   eğrisel      skewed                            kazanım yoluyla enerji kazanan çevrim;
             eğrisel; eğri biçiminde                    ekonomizer çevrimi

   ejektör      ejector                   ekonomizer,   economizer, air
             akışkan taşıyıcı bir boruda, akışkanın    hava       ılıman ve yada soğuk havalarda mekanik
             hızını bir başka akışkanı çekmeye yeterli           soğutma gereklerini azaltmak için bir
             bir düzeyde artırmak için boru çapının            soğutma sisteminin taze hava (outdoor
             düşürülmesini sağlayan araç                  air) beslemesini sağlayan bir
                                            kanal/damper uyarlaması ile kontrol
   ejektör çevrimli  ejector cycle refrigerating system
   soğutma sistemi  atık ısıyı kullanarak(60-150 C) soğutma   ekonomizer, su  economizer, water
             yapan(0-20 arasında) soğutma çevrimi             bir mekanik soğutma biriminin
                                            bulunması durumunda bile, soğutma
   ejektör memesi   ejector nozzle                        yükünün karşılanması amacıyla, direk
             ejektör memesi                        evaporatif soğutmayı yada ikincil olarak
                                            evaporatif su soğutma devresini kullanan
             addenda                            sistem.
   ek
             bir standart üzerinde yapılan değişiklik
             dizisinin verildiği ek            eksantrik    eccentric brushing
                                   fırçalama    bir eksantrik tarafından üzerindeki ileri
             equipment                           geri hareket yapan kafaya geçirilen
   ekipman                                     fırçalarla yüksek hızda(1500 d/d)
             iklimlendirme, elektriksel güç,
             aydınlatma, taşıma yada                    temizleme yapan makine
             kazanlar,fırınlar,ısı pompaları,su
             ısıtıcıları, asansörler, merdivenler, gibi  eksantrik yük  eccentric load
             elemanları içeren bunlarla sınırlı olmayan          eksenden belirli bir uzaklıkta yapılan
             iklimlendirme araçları;                    yükleme;

   ekipman cihazı   equipment device               eksen      axis
             bir sistemde değişik işlevleri yerine             eksen;
             getirerek sistemin istenen çıktıyı
             üretimesini sağlayan elemanlar ve araçlar  eksenel     axial (adj)
                                            eksen doğrultusunda olan; eksene paralel
   ekipman      housing (casing)                       olan
   gövdesi      bir ekipmanı korumak amacıyla içeren
             gövde yada muhafaza             eksenel akışlı  axial flow fan
                                   fan       girişten çıkışa kadar olan hava
   ekipman odası   equipment room                        doğrultusunun değişmediği eksenel
             bir HVAC sisteminde ekipmanların(hava             doğrultuda hava veren fanlar
             hazırlama birimi,chiller,vb) içerisine
             yerleştirildiği merkezi mahal        eksenel akışlı  axial flow compressor
                                   kompresör    dereceli olarak azalan borusal bir alanda
   ekipman,      equipment, unitary                      akarken havanın kademeler halinde
             HVAC işlevlerinden bir yada daha               sıkıştırıldığı kompresör türü.
   birimsel
             fazlasını(ısıtma,soğutma,temizleme)
             elemanlarını bir gövde altında içeren    eksenel baskı  axial thrust
             birim; birimsel ekipman                    eksenel baskı; dönel bir milin ekseni
                                            yönünde gelen yük
   ekleme       addition
             bir binada mevcut gövdenin dışında,     eksenel     axial compensator
             binanın yüksekliğinde yada döşeme      dengeleyici   borulardaki eksenel doğrultuda
             alanındaki genişleme yada artış                genleşmeleri alarak boru tesisatına
                                            gerilme binmemesini sağlayan eleman;
   eklemek      add                              eksenel dengeleme elemanı
                                                                452

eksenel fan    axial fan                   modülü       modulus)
         girişten çıkışa kadar olan hava akış               bir malzemenin esneklik sınırı içerisinde
         doğrultusunun değişmediği fanlar.                gerilmenin uzanıma oranı; kuvvetin,ilk
                                          kesit alanı temelinde birim alana bölümü
eksenel hız    axial velocity                          ile ifade edilen orantı.
         eksenel hız;
                                elastik modülü   bulk modulus of elasticity
eksenel kanatlı  vaneaxial fan                          elastisite modülü
fan        küçük bir yerleşim alanına sahip,yüksek
         basınçlarda tüksek hava miktarları basan   elastiklik     elasticity
         fan;                               bir malzemenin şekil değiştirdikten sonra
                                          ilk şeklini alabilme yeteneğinin
eksenel plakalı  footstep bearing                         ölçüsü;esneklik;elastiklik
yatak       hidrodinamik bir radyal yatak ile eksenel
         kuvvetleri almak için eksenel bir plaka    elastomer     elastomer
         içeren yatak                           termoset yada termoplastik yapıdaki
                                          lastik temelli malzeme;elastomer

eksenel yük    axial load                  eldivenli kabin  glove box
         eksenel yük; eksen doğrultusuna paralel             laboratuarlarda tehlikeli maddelere
         uygulanan yük                          maruz kalmamak için, çalışanın dışarıdan
                                          ellerini sokarak bu madde üzerinde işlem
ekseni kaçık   eccentric (adj)                         yapabileceği eldivenli kabin
         eksen kaçıklığı olan; eksantrik;sürekli
         dönme hareketini ileri-geri doğrusal     elek        sieve
         harekete çeviren mekanizma.                   gözenekli bir ekran, bir ağ veya bir
                                          filtrasyon işlemi ile istenen maddelerin
ekserji      exergy                              istenmeyen maddelerden ayrılmasını
         tersinir olmayan süreçlerde antropi               yapan eleman
         yaratılmasıyla kullanılabilir enerji
         kaybını ifade eden terim; bir sistemdeki   elektirksel    electric contact thermometer
         enerji kaybı, çevrenin mutlak sıcaklığı ile  temas       içerisinde elektriksel kontak içeren ve
         antropi artımının çarpımı ile belirlenir.   termometresi    kontakların herhangi bir konuma
                                          ayarlanabildiği; ayar değerinde
eksik yanma    incomplete combustion                      kontakların kapanmasıyla uyarı sesi
         bir yakıtın yanabilen elemanlarının kısmi            veren termometre
         oksitlenmesi; eksik yanma
                                elektret filtre  filter, electret
el anahtarı    manual switch                          elektret filtre; elektret filtreler nano
         elle kumanda edilen anahtar                   büyüklükteki yüklü ve yüksiz
                                          parçacıkları toplama yeteneğindeki
         hand setting                           elektret fiberlerden yapılan filtre
el ayarı
         elle yapılan ayar; el ayarı
                                elektrik      electricity
         manual damper or valve                      maddenin temel parçacıklarının özelliği;
el damperi veya                                  manyetik, radyatif ve kimyasal etkileri
vanası      elle ayarlanan damper veya vana
                                          olan enerji biçimi; elektrik akımı yüklü
                                          parçacıklar olan elektronların akımı ile
el ekspansiyon  manual expansion valve (hand valve)               yaratılır.
vanası      el ekspansiyon valfi; soğutma
         devrelerinde eskiden kullanılan bir               electric current
                                elektrik akımı
         akışkan kontrol elemanı                     bir elektriksel devrede amper olarak
                                          ölçülen yüklerin hareketi; alternating
el spreyi     hand spray                            current akışı periyodik olarak tersine
         el spreyi                            dönen elektrik akımı.; direct current
                                          kutupsallığı değişmeyen elektrik akımı;
el tutamağı    hand wheel
         bazı vanalarda elle döndürülen kumanda    elektrik ark    electric arc welding
         çarkı;elle sağa yada sola           kaynağı      elektriksel ark kaynağı;iki bakır elektrot
         döndürüldüğünde, vana miline hareket               arasındaki ark'ın malzemeyi noktasal
         veren kısım.Tutamak.                       veya çizgisel olarak ergitip birleştirmesi
                                          temeline dayanan kaynak
el vanası     hand valve
         elle çalışan vana               elektrik      wiring diagram
                                bağlantı şeması  elektriksel bağlantı diyagramı
el vanası     manual valve
         bir sıvı akışını başlatmak,kontrol etmek             electric shock
                                elektrik
         veya durdurmak için elle kumanda edilen             elektrik çarpması
         vana. el vanası.               çarpması

         hand basin                  elektrik dağıtım  electric supplier
el yıkama
         el yıkama lavabosu              şirketi      elektrik üreten ve bunu ticari temellere
lavabosu                                      göre dağıtan şirket yada bayi

elakstiklik    modulus of elasticity (Young’s                  electric circuit
                                elektrik devresi
453

             akımın bir dönüş yoluna sahip olduğu     elektrik tesisi   utility
             elektriksel şebeke;bir güç kaynağı, bir    (şirketi)      (1) belirli yasal düzenlemeler altında
             yük ve akım için bir akış yolu devreyi              elektriksel enerji üretimi yapan, düşey
             oluşturmak için minimum                      olarak entegre karakteristikler sergileyen
             gerekliliklerdir.                         elektrik şirketi yada tesisi;

   elektrik enerjisi  electrical energy               elektrik      electrical accessories
              hareket eden elektronların enerjisi     yardımcı      bir elektriksel sistemin çalışmasını
                                    elemanları     düzenleyen yardımcı
   elektrik      electrical volume resistivity                   elemanlar;aksesuarlar
   hacimsel      üç boyutlu bir numune içerisinden geçen
   direnci       elektrik akımına gösterilen direnç;      elektrikçi     electrician
             düz,paralel elektrotlar arasındaki bir              elektrik teknisyeni; elektrikçi
             maddenin, elektrot alanları ve
             malzemenin kalınlığının çarpılmasına     elektrikle     electrically operated
             eşit direnci,                           elektrikle çalışan; çalışması için elektrik
                                    çalışan
                                              tüketen
   elektrik hatası   electrical fault
   (kısa-devre)    faz-nötr yada faz-faz arasındaki kısa     elektrikli     casual heat gain
             devre                               bir mahalde elektrikli araçlar gibi
                                    araçlardan ısı
                                    kazancı       kullanıma bağlı ısı kazancı kaynakları
   elektrik kılıfı   electrical enclosure
             elektriksel ekipmanı ve kablo tesisatını,
                                    elektrikli     electric lighting
             insanların temas etmemesi, yangınların
             önlenmesi, yıpranmaların önlenmesiş      aydınlatma     elektrikli aydınlatma. soğuk depolarda
             amacıyla içinde barındıran kutu                  elektrik aydınlatma yükü.


             electric spark                elektrikli ısıtma  electric heating
   elektrik                                       elektriksel direnç elemanları ile yapılan
   kıvılcımı      elektrik kıvılcımı;
                                              ısıtma; elektrikle ısıtma

   elektrik motoru   electric motor                          electric heating element
                                    elektrikli ısıtma
             elektrik akımı ile çalışan motor;elektrik             elektrikli ısıtıcılarda akımın geçtiği
             motoru
                                    elemanı
                                              direnç elemanı

   elektrik      electrical engineer                        electrical defrosting
                                    elektrikli kar-
   mühendisi      elektrik mühendisi; elektriksel devrelerin            bir soğutma evaporatöründeki karların
             hesabı,kurulumu ve işletimi ile ilgili
                                    çözme
                                              çözülmesi için elektrikli direnç kullanan
             mühendis                             defrost sistemi.

   elektrik panosu   conduit box                            electric convector
                                    elektrikli
             iletkenlerin binaya yada makine                  elektrikli ısıtıcı devreler içeren ısıtıcı
             devrelerine dağıtımının yapıldığı şalter
                                    konvektör
                                              konvektör
             ve sigortaları içeren pano;elektrik panosu
                                    elektrikli mahal  electric space heating
   elektrik sayacı   electric meter                          elektrikli ısıtıcılarla yapılan mahal
             elektrik enerji kullanımını belirlemekte
                                    ısıtma
                                              ısıtması
             kullanılan elektrik sayacı
                                    elektrikli nem-   electrical hygrometer
   elektrik sayacı   electricity supply meter                     özellikleri atmosferdeki nem düzeyine
             elektrik beslemesini ölçen sayaç.;
                                    ölçer
                                              göre değişen bir transducer kullanan
             elektrik sayacı                          higrometre; elektriksel higrometre

   elektrik su     utilities                             electric radiator
                                    elektrikli
   havagazı      elektrik, havagazı hizmetleri, kamu                içerisinde yağ bulunan ve bu yağın
             hizmetleri, su, kamu kuruluşları.
                                    radyatör
   hizmetleri                                      elektriksel direnç elemanı ile ısıtıldığı
                                              radyatör
   elektrik şeması   electrical diagram
             elektrik şeması; elektriksel devre yapısını  elektrikli     electric refrigerator
             ve elemanlarını gösteren diyagram       soğutucu      elektrikli buz dolabı; 1903'de patenti
                                              Linde tarafından alınan ve sürekli
   elektrik talebi   electrical demand                         çevrimle çalışan buz dolabı
             belirli bir zaman aralığındaki ortalama
             kilowatt elektrik yükü.herhangi bir      elektrikli     electric precipitator
             zaman aralığındaki elektriksel talep;     toplayıcı      toz parçalarında indüklenen elektrik
             talep aralığı boyunca gerçek gücün                yükleri yolu ile ortamdan toz çeken
             ortalama değeri.,                         eleman.

   elektrik taşıyan  live wire                   elektrikli toz   electric precipitator
   kablo        elektrik akımı taşıyan kablo         toplaycı      elektrostatik toz toplayıcı


   elektrik      electric terminal               elektrikli     electric fire
   terminali      bir elektrikli aracın bağlandığı tesisat   yangını       elektriksel nedenlerle çıkan yangın;
             uçları; elektriksel terminal
                                                                454

elektriksel    junction                             yapan tesisi tarafından üretilen en geniş
bağlantılar    elektriksel bağlantılar                      ,kararlı elektrik yükü. ;

elektriksel    electrical degree                elektriksel güç  electric power load factor
         bir elektrik makinesi milinin iki aynı     yük faktörü    elektrik kullanımının elektrik talebi ile
derece
         kutup arasında süpürdüğü açının 360’da              karşılaştırılması;kilowattsaat olarak
         1’i.bir mekanik derece makinenin sahip              kullanılan enerjinin; elektrik talebi ile ele
         olduğu kutup çiftleri sayısı ile elektriksel           alınan dönem içerisindeki saat sayısının
         derecenin çarpımına eşittir.                   çarpımına bölümüyle hesaplanır.

elektriksel    electrical resistance (omega)          elektriksel    electric noise
         bir elektrik devresinde gerilim         gürültü      elektriksel araçların çalışmasından;
direnç
         uygulanmasıyla elde edilebilen akımı               örneğin elektrik motoru,ateşleme
         sınırlayan ve ohm olarak ölçülen karşıtlık            bobinleri,güç hatları vb gibi
                                          elemanlardan kaynaklanan gürültü
elektriksel    electric resistance thermometer
         bir iletkende sıcaklıkla direncin        elektriksel    electrical conductor
direnç
         değişmesini temel alan termometre;       iletken      elektrik ileten kablo;elektrik iletkeni
termometresi
         direnç termometresi
                                 elektriksel    bus (electrical)
elektriksel güç  electric power                 kolektör     bir yada daha fazla kaynaktan alınan
         elektriksel güç;bir elektrik akımının               işaretleri (sinyal) yada elektriksel gücü
         yaptığı iş veya birim zamanda iletilen              bir yada daha fazla yere iletmekte
         elektrik enerjisi                         kullanılan bir yada daha fazla iletkenin
                                          ortak kısmı
elektriksel güç  electric power consumption
dengelemesi    elektriksel güç tüketimi; bir binanın yada   elektriksel    electrical conductance
         bir sistemin elektrikli araçlarda tükettiği   kondüktans    elektriksel direncin tersi. her hangi bir
         elektirksel enerji                        elektriksel kablo yada elemanın akım
                                          taşıma kapasitesi
elektriksel güç  electric power load factor
eş zaman     (ELF)(diversity factor)             elektriksel    electric control
faktörü      elektrik kullanımının elektrik talebi ile    kontrol      sistemlerin ve işlevlerin elektriksel
         karşılaştırılması;kilowattsaat olarak               yönden kontrolü
         kullanılan enerjinin; elektrik talebi ile ele
         alınan dönem içerisindeki saat sayısının    elektriksel    electrical properties
         çarpımına bölümüyle hesaplanır.                  elektriğin iletimi ve depolanması ile ilgili
                                 özellikler
                                          özellikler
elektriksel güç  electric power factor (PF)
faktörü      elektrikli ısıtma alternatif akımda gerçek   elektriksel    electric potential
         gücün görünür güce oranı olan ve 0 ile 1             elektriksel potansiyel; elektriksel gerilim
                                 potansiyel
         arasında değişen faktör

                                 elektriksel    electrical resistor
elektriksel güç  electric power load shedding
                                 resistör      (1)bir elektrik şebekesine direnç ekleyen
kısıtlaması    talep üretim miktarından fazla olduğunda
                                          eleman, (2)içerisinden elektrik akımı
         bazı hatlardan enerjinin kesilmesi
                                          geçirerek ısı üretmek yada gerilimi
                                          düşürmekte kullanılan malzeme
elektriksel güç  electric power demand interval
talep aralığı   bir elektrik şirketi tarafından genellikle
                                 elektriksel    electric contact
         15 yada 30 dakika arasında olan
                                 temas       bir elektrksel devrede akım geçişini
         sürelerde gözlemlenen kilowatt talep.
                                          sağlayan elektriksel temas
                                          elemanı;kontak
elektriksel güç  electric power demand charge
talep       bir faturalama dönemi içerisinde belirli
                                 elektriksel    electrical induction
bedellendirmesi  bir sürede(15 dakikadan 1 saate değişir)
                                 tetikleme(indük  bir manyetik alanın bir iletkene karşı
         çekilen maksimum elektriksel güç
                                 siyon)      bağıl hareketiyle elektron akımı yaratma
         bedellendirmesi
                                          süreci

elektriksel güç  electric power demand period
                                 elektriksel    electrical ground
talep dönemi   elektriksel talep zaman aralığı; on peak
                                 topraklama    elektriksel toprak hattı; topraklama
         period günün, daha fazla maliyet getiren
         zamanında yaratılan elektriksel talep;
         günün, bir bina içerisinde kullanılan      elektriksel    electrical insulation
         enerjinin maksimum olduğu dönemi;        yalıtım      yüksek bir elektriksel dirence sahip ve bu
                                          nedenle de bir elektrik devresindeki
elektriksel güç  electric power demand load                    komşu iletkenleri ayırmak yada
          bir devrede her hangi bir andaki gerçek             iletkenlerin gelecekteki olası temasını
talep yükü
         yük.on konumunda olan bütün yüklerin               önlemek için uygun olan malzeme
         toplamı. bağlı yüklerden off durumunda
         olan yüklerin çıkartılmasına eşittir.      elektriksel yük  electric load
                                          elektriksel yük; bir binada elektrikli
elektriksel güç  electric power generation                     elemanların şebekeye bindirdiği güç
üretimi      elektriksel güç üretimi; baseload power
         generation bir elektrik sisteminin sistem    elektriksel    electric time switch
         içerisindeki en geniş,en verimli üretimi             zamana bağımlı olarak elektriksel temas
455

   zaman anahtarı   sağlayan veya elektriksel teması kesen    balast       bir fluoresan lambada gerilimi
             anahtar; zaman anahtarı                      düzenleyen elektronik eleman.

   elektro       electropneumatic controller          elektronik filtre  electronic filter(s)
   pnömatik      bir elektronik sinyal üretecinin                 toz parçalarını elektrik yüklü hale getirip
   kontrol edici    gönderdiği sinyalleri işlemleyerek                bir manyetik alan içerisinde çeken hava
             pnömatik güç birimine(valfler) gönderen              tamizleyiciler; yüksek molekül ağırlığına
             ve valfin istenen konmumu almasını                sahip rezin malzemeden oluşturulan
             sağlayan sistem                          filmin iki parçaya ayrılıp yüklenmesi ile
                                              oluşan tabakalı elektriksel filtre
   elektro       electropneumatic device
   pnömatik cihaz   elektropnömatik kontrol sistemi ile      elektronik     electronic expansion valve
             çalışan cihaz                 genişleme      elektriksel yoldan evaporatör ve
                                    vanası       soğutkanın kızgınlık durumuna bağlı
   elektro       electromagnet                           olarak çalışan ve tipik olarak bir mikro
             içerisinden geçen elektrik akımının                işlemci tarafından çalıştırılan vana.
   miknatıs
             yarattığı manyetik alanla mıknatıslık
             özelliği kazanan mıknatıs;          elektronik hava   electronic air cleaner
                                    temizleyici     bir elektriksel alanı kullanarak yüklü
   elektrolitik çift  electrolytic couple                        parçacıkları tutan hava temizleyiciler
             eloktrolitik çift;
                                    elektronik     electronic control
   elektrolitik    electrolytic hygrometer            kontrol       bir sistemdeki bir yada daha fazla alt-
   nem-ölçer      nem tutan bir madde(fosfor pentoksit)               sistemi kontrol eden elektronik kontrol
             içeren, havadaki nemle bir elektrolit(              devresi
             fosforik asit) haline gelerek sürekli
             elektroliz uygulayan ve elektroliz akımını  elektronik     electronic cleaner (electrostatic)
             ölçerek nem belirleyen nem ölçer       temizleyici     toz parçacıklarını elektriksel yüklü hale
                                              getiren ve bir manyetik alanda mıknatıs
   elektrolitik    electrolytic brine                        gibi çeken hava temizleyicisi
   salamura      elektrik akımını geçiren salamura
             çözeltisi                   elektronik     electronic amplifier
                                    yükseltici     bir sinyalin gücünü artıran elektronik
   elektromanyeti   electromagnetic interference (EMI)                araç;elektronik yükseltici
   k girişim      hızlı değişen sinyaller taşıyan bir devrede
             normal çalışmasının yan ürünü olarak     elektrostatik    electrostatic
             üretilen ve diğer devrelerde istenmeyen              bir static elerktriksel alanın cisimler
             sinyallerin tetiklenmesine neden olan               üzerine etki ettirdiği kuvvetleri inceleyen
             elektromanyetik girişim                      fizik dalı

   elektromanyeti   electromagnetic radiation           elektrostatik    electrostatic shock
   k radyasyon     elektromanyetik radyasyon           çarpma       statik elektrik boşalımı ile elektrik
                                              çarpması
   elektromanyeti   electromagnetic compatibility
             elektromanyetik uygunluk           elektrostatik    precipitator, electrostatic
   k uygunluk
                                    çöktürücü      indüklenmiş bir elektriksel yük
                                              kullanarak gaz akımından parçacıkları
   elektromotor    electromotive force (emf)                     ayıran cihaz
   kuvvet       örneğin elektrik akımı sağlamak gibi,
             elektrik enerji kaynağı olarak kullanılan
                                    elektrostatik    electrostatic filter
             bir aracın terminalleri arasında volt
                                    filtre       parçacıkları elektrik yüklü hale getiren
             olarak ölçülen elektriksel potansiyel farkı
                                              tutma temeline dayanan filtre

   elektron borusu   beam valve
                                    elektrostatik    filter, electrostatic
              ortalama gücü yüksek olan yüksek
                                    filtre       toz parçacıklarını elektrik yüklü hale
             gerilim cihazlarında kullanılan ve
                                              getirerek bir manyetik alan içerisinde
             anahtarlama yapan elektron boruları
                                              çekilmelerini sağlayan filtre

   elektronik     electronics
                                    elektrostatik    electrostatic force
   (bilimi)      termionik valfler(vakum boruları) ve yarı
                                    kuvvet       bir elektrostatik alan içerisinde bulunan
             iletkenler gibi cihazlardaki elektron
                                              cisme etkiyen kuvvet
             akışının kontrolü ile çalışan sistemleri ve
             kullanımlarını araştıran bilim dalı
                                    elektrostatik    electrostatic precipitator
                                    toz toplayıcı    elektrostatik toz toplayıcı
   elektronik     electronic switch
   anahtar       elektronik anahtar
                                    elektrostatik    electrostatic charging
                                    yükleme       elektrostatik yükleme
   elektronik     electronic anemometer
   anemometre     elektronik hava hızı ölçer
                                    elektrot      electrode
                                               toprakla temas sağlayan bi iletken
   elektronik     aneroid gauge, electronic
   aneroid ölçer    elektronik aneroid ölçü aracı
                                    elektrotlu     electrode boiler
                                    kazan        içerisinden geçen elektrik akımına karşı
   elektronik     electronic ballast                        direnç gösteren ve bu direnç nedeniyle
                                                              456

         üreyen elektriğin bir kazanda buhar ve             gerektirme.Otomatik olmayan terimi
         sıcak su üretiminde kullanıldığı daldırma           zorunlu olarak elle çalıştırmayı değil,
         elektrotları kullanan kazan.                  fakat bir insan girişimi gerektiğini anlatır.

elemek      sieving                   elle yüklenen   manually charged
         elemek;elekten geçirmek; kalburdan               soğutma devrelerine elle uygulanan
         geçirmek;                           soğutkan doldurma işlemi; otomatik
                                         olmayan soğutkan doldurma
element      element
         kimyasal yollarla daha küçük parçalara   EMF(elektrom    emf (electromotive force)
         ayrılanmayan saf madde; bir bütünü     otor kuvvet)    ‘electromotive force’ için kullanılan
         oluşturan işlevsel parça, eleman                kısaltma.elektromotor kuvvet.

elenmiş fındık  nut coal                  EMI(elektroma   EMI (electromagnetic interference)
taş kömürü    elekten geçirilmiş küçük boyutlarda bir   nyetik girişim)  radyo frekanslarındaki dahili sistemlerde
         kömür türü                           üretilen elektriksel girişim.

elle alınan    grab sample                 emici       receiving hood
numune      elle alınan rastgele numune         davlumbaz     kirletici kaynağına olanak oranında yakın
                                         yerleştirilen emici davlumbaz
elle ateşlemeli  hand fired
         elle ateşlemeli               emilen       electric power absorbed
                               elektriksel güç   bir elektrikli aracın yuttuğu elektrik
                                         enerjisi
elle ayarlama   manual adjustment
         elle yapılan ayarlama; el ayarı
                               emilsiyonlu akış  emulsion flow (bubble flow)
                                         içerisinde suyun dengeli damlacıklar
elle ayarlanan  hand regulated
                                         biçiminde dağıldığı yağ akışı
         elle düzenlemeli

                               emitans      emittance
elle ayarlanan  manually adjusted air terminal device
                                         bir numune tarafından yayınan radyatif
hava terminal   elle ayarlanan hava terminal birimi
                                         ısı akısının, aynı sıcaklık ve koşullarda
aracı                                      siyah cismin yayındığı radyatif ısı akısına
                                         oranı,
elle çalışan   hand expansion valve
ekspansiyon    elle çalışan genişleme vanası; soğutma   emme        suction
vanası      devrelerinde eskiden kullanılan vana              emme;soğurma;emerek içeri alma;

elle çalışan   hand operated fire extinguisher       emme basıncı    suction head
         elle çalıştırılan yangın söndürücü               sıvı besleme kaynağı pompanın
yangın
                                         merkez ekseninden yukarda
söndürücü                                    olduğunda, pompa girişindeki pozitif
                                         basınç;
elle çalışmalı  hand operated
         elle çalıştırılan                       suction pressure
                               emme basıncı
                                         soğutma tesislerinde evaporatörden çıkan
elle çalışmalı  manually operated                       soğutkanın kompresör emme vanasına
         elle çalışan(makine,araç veya sistem)             girdiği sırada sahip olduğu basınç

elle çalışmalı  hand operated pump             emme basıncı    suction pressure regulating valve
pompa       elle çalışan pompa;el pompası                 (C.P.R.) (holdback valve)
                               regülatör
                               vanası       emme basıncının belirli bir değerden
elle çalıştırma  manual operation                        aşağı düşmesini önleyen basınç
         elle çalıştırma; çalışmayı elle başlatıp            regülatörü
         bitirme
                               emme basınç    suction gauge
elle kar çözme  manual defrosting              ölçeri       soğutma sistemlerinde emme hattında
         evaporatörlerdeki karlanmayı, sistemi             veya kompresörün emme servis vanasına
         elle durdurup bekleterek çözmeyi temel             bağlı emme basıncını gösteren
         alan defrost yöntemi.elle defrost.               manometre

elle kontrol   manual control               emme borusu    suction pipe
         elle kontrol                          emme borusu;soğutma sistemlerinde
                                         evaporatörden kompresörün emme
                                         vanasına bağlanan boru;emme borusu
elle konum    manual changeover
değiştirme    bir ısı pompasının çalışma
         konumunu(yaz-kış) elle değiştirme      emme buharı    suction vapour temperature
                               sıcaklığı     kompresöre yada yoğuşturma birimine
                                         dönen soğutkanın sıcaklığı.Emme hattı
elle ulaşım    hand hole
                                         sıcaklığı.
deliği      basınçlı bir kısımda en uzun boyutu
         genellikle 6” geçmeyen ulaşım deliği
                               emme        suction hood
                               davlumbazı     emme davlumbazı; bir mahalde duman
elle yapılan   manual
                                         üreten tezgahların üzerinde bulunan
         kontrol amacıyla bir insanın girişimini
457

            emme davlumbazı                emülsiyon     emulsion
                                             bir maddenin bir sıvı içerisinde nispeten
   emme girişi   suction inlet                           küçük fakat koloidal olmayan
            gazın içerisinden girdiği kapı                  parçacıklarının, sıvıda çözünmeyen
                                             parçacıklarla asılı halde nispeten kararlı
            suction line                           karışımı
   emme hattı
            soğutkanı evaporatörden kompresöre
            taşıyan boru,) her hangi bir depoyu      emülsiyonu     demulsify
            pompanın emme tarafında bağlayan boru.     parçalara     bir emülsiyonu, kendisini oluşturan
                                   ayırmak      parçalara ayırmak
   emme hattı    suction trap (suction line accumulator;
   akümülatörü   liquid separator)               en (genişlik)   width
            kompresörü sıvı soğutkan yada yağ                 en; enine;
            girişinden korumak üzere emme hattına
            yerleştirilen cep.                        vena contracta
                                   en dar boğaz
                                             bir orifisten çıkan akışkanın sahip olduğu
   emme hattı    suction line filter                        en küçük kesit;
   filtresi     bir soğutma sisteminin emme hattına,
            katı maddeleri tutmak için yerleştirilen             most penetrating particle size (MPPS)
                                   en fazla nüfuz
            araç; araç,genellikle fiting’ler bulunan bir           en fazla geçen parçacık büyüklüğü
            gövde ve içsel bir filtre elemanı içerir.   eden parçacık
                                   çapı
   emme hattı    suction line valve (suction stop valve)
            kompresörün emme tarafında bulunan       en küçük bellek  storage cell
   vanası( emme
            ileri ve geri oturarak dışarıyla bağlantıyı  birimi       bir bilgisayarda en küçük bellek
   stop vanası)                                    depolama birimi, ikili hücre,desimal
            sağlayan ve kesen vana             (bilgisayar)
                                             hücre gibi.
   emme       suction capacity
            emme yeteneği;soğurma yeteneği         en küçük      least squares
   kapasitesi
                                   kareler yöntemi  en küçük kareler yöntemi

   emme sıcaklığı  suction temperature
            kompresöre yada yoğuşturma birimine      en yüksek(pik)   peak
            dönen soğutkanın sıcaklığı.Emme hattı               en yüklü; en yoğun; maksimum değerde
            sıcaklığı.
                                   endeks       index
   emme stroku   suction stroke                          izin. fihrist. indeks. gösterge. indeksle
            bir kompresörde yada motorda pistonun              göstermek. indeksini bulma,indis
            içeri akışkanı çektiği hareketi
                                   endeks sayısı   index number
   emme süzgeci   suction strainer                         endeks sayısı
            soğutma sistemlerinde emme hattı
            üzerinde bulunan ve TXV'in tıkanmasını     endikatör     indicator diagram (indicator card)
            önleyen süzgeç yada pislik tutucu       diyagramı     bir kompresörde gazın basınç hacim
                                             ilişkilerini izleyen diyagram.
   emme tarafı   suction side
            bir kompresörün alçak basınca yada       endikatör     indicator diagram reexpansion line
            evaporatör çıkışına bağlı olan tarafı     diyagramı     bir endikatör diyagramında basıncı temsil
                                   genleşme çizgisi  eden eğri; dönüş strokunda, pistonun
   emme tesisi   suction plant                           emme vanası açılmadan önce, ölü
            bir çok branşman borusuna sahip olan ve              hacimdeki akışkanın toplam hacim
            emme yoluyla çöpleri belirli bir                 ilişkisi;
            merkezde toplayan tesisat
                                   endike beygir   indicated horsepower
   emme vanası   suction valve                 gücü        endikatör diyagramdan hesaplanmış ve
            soğutma kompresörlerinde evaporatörden              HP olarak ifade edilen güç
            gelen soğutkanın kompresöre emildiği
            valf.kompresör emme vanası.          endike iş     indicated work
                                             bir endikatör diyagramı tarafından,
   emme       suction lift                           zamandan bağımsız olarak ölçülen iş,
   yüksekliği    Sıvı kaynağı pompa merkez ekseninin
            altında olduğunda, emme yüksekliği ile     endike       indicated compressor work
            borudaki sürtünme kaybının toplamı ;      kompresör işi   kompresörün endikatör(p-V)
                                             diyagramından hesaplanan iş
   emme-egzoz    tulip valve
   supapları    benzin motorlarında kullanılan emme ve     endirek buz    indirect ice contact (internal melt)
   (motor)     egzoz supapları                teması       boruların içerisinde oluşan buzun
                                             ergitilmesi ile yapılan dolaylı soğutma;
                                             içten ergitmeli soğutma
   emmek      suck (verb)
            emmek;emerek içinde çekmek.soğurmak.
            içine çekmek                  endirek ısı    indirect heat exchanger (water heater)
                                   değiştirici    bir depo içerisine dalgıç biçiminde ısıtma
                                             serpantinleri ile( sıcak su,kaynar
   empedans     impedance                             su,buhar) sıcak kullanım suyunun
            empedans; gerilimin akıma oranı                  ısıtıldıüı sistem
                                                              458

endirek ısıtma  indirect heating              endüstriyel    industrial hygiene
         dolaylı ısıtma; mahalli ısıtacak ortamın  hijyen       endüstrilerde uygulanması gereken sağlık
         dolaylı yoldan ısıtılması yoluyla yapılan           ve sıhhi kurallar; hijyen kuralları
         ısıtma; örneğin bir buhar kazanının ısı
         aktarımını gerçekleştirdiği eşanjör     endüstriyel    industrial hygienist
                               hijyenci      endüstriyel sıhhilik kuralları hakkında
endirek ısıtma  indirect heating system                    uzmanlık sahibi sağlıkçı
sistemi      dolaylı ısıtma sistemi; doğrudan ısıtılan
         bir ortamın(örn.buhar) mahalli ısıtacak   endüstriyel    industrial air conditioning (process air
         ortama(sıcak su) bir eşanjörde ısı               conditioning)
                               iklimlendirme
         aktardığı ve ısıtıcı ortamın eşanjör              bir proses için gerekli sıcaklık,nem,hava
         içinden sirküle ettiği ısıtma sistemi             hareketi ve temizlik koşullarını sağlamak
                                         üzere tasarlanamış iklimlendirme süreci
endirek olarak  indirectly conditioned space
koşullandırılan  dolaylı olarak koşullandırılan mahal;    endüstriyel    industrial boiler
mahal       örneğin salamura ile soğutulan soğuk              büyük kapasiteli, endüstriyel proses
                               kazan
         depo                              amaçlı buhar veya sıcak su üreten kazan;
                                         endüstriyel kazan
endirek      indirect refrigerating system
soğutma sistemi  soğutma makinesinin salamurayı       endüstriyel pis  industrial sewage
         soğuttuğu; salamuranın soğutulacak     su tesisatı    endüstriyel proses ve pis su atıklarını
         mahalde kullanıldığı soğutma sistemi              taşıyan pis su tesisatı

endirek yük    indirect load management          endüstriyel    industrial system
yönetimi     dolaylı yük yönetimi                      endüstriyel tesislere hizmet veren
                               sistem
                                         sistemler
endotermik    endothermic reaction
tepkime      (1) ısının emilmesiyle gerçekleştirilen  endüstriyel su   industrial water
         bir kimyasal tepkime veya (2) ilerlemesi            endüstriyel işlemlerde kullanılan su
         için ısı eklenmesini gerektiren tepkime.
                               enerji       energy
endüksiyon    induction unit                         iş yapabilme yeteneği;geçiş halinde yada
birimi      indüksiyon birimi                       depolanmış biçimde değişik türleri olan
                                         ve bir türden diğerine dönüştürülebilen
                                         bir etki yaratabilme kapasitesi.
endüksiyon    induction pipe
borusu      indüksiyon borusu
                               enerji       energy certification
                               belgelendirmesi  binaları enerji kullanım verimliliği
endüksiyon    induction system                        yönünden sınıflandırma ve belgelendirme
sistemi      primer havanın, ikincil hava akımı adı             işlemi
         verilen bir hava hacmini harekete
         geçirmesi olayı
                               enerji belgesi   energy certificate
                                         binalarda etkin enerji kullanımını
endüksiyon    induction terminal unit (excluding fan             sağlamak üzere, belirlenen sınırlar
terminal birimi  powered terminal unit)                     içerisinde enerji tüketen binalara verilen
         indüksiyon terminal hava birimi                belge

endüksiyon    induction terminal             enerji beslemesi  supply of energy
terminali     mahal yükünü karşılamak üzere değişen             enerji beslemesi;
         orandaki birincil hava ve indüklenmiş
         havayı veren terminal. ( fan güçlü
                               enerji biçimi   energy form
         terminalleri içermez) .
                                         elektrik, satın alınan yada dağıtılan
                                         buhar, sıcak su yada soğutulmuş su,
endüksiyonla   induction supply air terminal device              doğal gaz, bitümlü kömür,antrasit
beslemel, hava  indüksiyon besleme havası terminal               kömürü, kok, etan, propan, LPG ve yakıt
terminal cihazı  birimi                             olarak tüketilen diğer herhangi bir
                                         madde.
endüksiyonla   induction heating
ısıtma      bir metalin içerisinde eddy akımlarının   enerji bilançosu  energy audit
         doğduğu elektromanyetik indüksiyon               enerji bilançosu; bir sisteme verilen
         yoluyla ısıtılması                       enerji ile elde edilen soğutmanın
                                         hesaplandığı ısı bilançosu; maliyet
endüstriyel    industrial chimney                       bağlamında, bir takvim döneminde brüt
         fabrika vb gibi endüstriyel tesislerdeki            enerji kullanımının belirlenmesi ve
baca                                       belgelenmesi
         yanma gazlarını atmosfere boşaltan baca;
         endüstriyel baca
                               enerji       energy management system in which a
         industrial furnace             bilgisayarlı    computer is the central controlling
endüstriyel
         endüstriyel tesislerdeki proses fırınları  enerji yönetim   device.
fırın                                      merkezi bir bilgisayarın bir sistemdeki
                               sistemi
                                         enerji kullanımını denetlediği ve kontrol
endüstriyel gaz  industrial gas furnace                     parametrelerini düzenlediği enerji
fırını      endüstriyel doğal gaz fırını                  yönetim sistemi
459

   enerji      energy availability              enerji hedef    energy value target
   bulunabilirliği  bir sistemde enerjinin , belirli bir to    değeri       binaların sınıflandırılması ve
            sıcaklığında ortamın varlığı halinde,               belgelendirilmesinde belirli bir sınıf için
            sonundaki sıcaklığı t0 olan prosesin               konulan hedef enerji değeri
            sonunda işe çevrilebilen maksimum
            yüzdesi                    enerji ısıtma    energy demand for heating or cooling
                                   veya soğutmada   bir binada ısıtma ve soğutma amaçlı
   enerji değişimi  energy exchange                enerji talebi    enerji talebi yada gereksinimi
            enerji değişimi; enerji piyasası,
                                   enerji ile ilgili  energyware
   enerji dengesi  energy balance                          (1)enerjiyle ilgili; (2) Enerji tasarrufu ve
            bir sistemde termodinamiğin birinci                Sürdürülebilir enerji ile ilgili bir
            yasası temelinde bir sisteme enerji akışı             bilgisayar yazılımı(software)
            ve bu enerjinin aldığı değişik biçimlerin
            gösterimi
                                   enerji iletim    energy transmittance ratio
                                   oranı        iletilen enerjinin üretilen enerjiye oranı
   enerji      trombe wall
   depolama     güneş enerjisi ile ısıtılan bir evde yüksek
            bir ısıl kütleye sahip olan duvar; bu duvar  enerji       energy cascading
   duvarı                                       enerji kademelendirmesi; enerjinin etkin
            güneş enerjisini emerek radyasyonla ve    kademelendirm
            duvarın altında, üstünde, önünde olan     esi         kullanımını sağlamak üzere, en yüksek
            mahallerdeki hava hareketi ile iç                 sıcaklık farkında enerji transferinden
            mahallerin ısıtılmasını destekler                 kaçınarak kedemeli olarak küçük sıcaklık
                                             farklarında enerji transferi yapma
   enerji      energy grade
   derecesi(düzeyi  enerji sınıfı; enerji düzeyi         enerji kalitesi   energy quality
                                             potansiyel enerjinin ölçüsü olarak bir
   )                                          enerji akımının ölçüsü.bölgesel enerji
                                             akımının potansiyel enerjinin ölçüsü
   enerji düzeyi   energy level (energy state)                    olarak bölgesel ısıtma enerjisinin kalite
            belirli bir tanımlanmış enerjideki                sıcaklığı
            sistemin fiziksel hali
                                   enerji       energy concept (total energy system)
   enerji      energy economy                          aynı anda ısıtma,soğutma ve elektriksel
                                   kavramı(topla
   ekonomisi     diğer bütün ilişkilerin temelinde enerji             enerjisi üreten tri-generation sistemleri;
            ilişkilerinin varlığını varsayan ekonomi   m enerji
                                             bunlar klasik co-generation
            alt-dalı                   sistemi)
                                             sistemlerinden % 50'ye kadar daha
                                             verimli olabilirler
   enerji enerji   energy management control system
   yönetim kontrol  end to end accuracy              enerji kaybı    energy loss
   sistemi tümel   kendisi ile ölçülen bir koşulun                  enerjinin üretimi,iletimi ve kullanımı
            sergilendiği yada kaydedildiği sağlıklılık.            sırasında ortaya çıkan kayıplar; enerji
   duyarlılığı
                                             kaybı
   enerji faktörü  energy factor
            24saatlik bir kullanım süresi temelinde,   enerji kaynağı   source of energy
            enerji tüketimi ile enerji çıktısının               enerji kaynağı;kendisinden enerji elde
            karşılaştırılması.EF,bir su ısıtıcısının             edilen kaynak;
            sağladığı toplam enerjinin, 24h lik
            kullanım testi temelinde enerji girdisine   enerji mahal    energy use for space heating or cooling
            oranı .                    ısıtma veya     mahal ısıtma ve soğutma amaçlı enerji
                                   soğutmada      kullanımı
   enerji faktörü,  energy factor for water heater        enerji kullanımı
   su ısıtıcıda   EF, bir su ısıtıcısının toplam veriminin
            ölçüsü; enerji kullanım faktörü
                                   enerji maliyeti   energy cost
                                             yakıt gibi, enerji üretim ve tüketim
   enerji      energy required (ER) or energy                  miktarına göre değişen maliyetler.
   gereksinimi    demand
   veya telebi    belirli bir zamansal dönem içerisinde
                                   enerji maliyeti   energy cost budget (ECB)
            HVAC, aydınlatma,sıcak su ve insanlar
                                   bütçesi       ANSI/ ASHRAE/ IESNA Standard
            da dikkate alınarak hesaplanan ve belirli
                                             90.12001 ile en düşük uygunluk düzeyini
            konfor koşullarının sağlanması için
                                             belirlemede kullanılan, bütçe oluşturma
            gerekli olan enerji; enerji talebi
                                             tasarımı için yıllık enerji maliyeti.

   enerji geri    energy recovery ventilation system
                                   enerji       energy performance
   kazanımlı     havalandırma için gerekli dış havayı emiş
                                   performansı     madeni para ile satış yapan bir soğutmalı
   havalandırma   ve egzost havaları arasında enerji
                                             makinenin çevresel ve kurulum yerindeki
            transferi sağlayacak biçimde
   sistemi                                       diğer çalışma koşullarına bağlı olarak,
            sağlayan,araç veya araçlar dizisi.
                                             çalışma biçimini ayarlayan kontrol aracı
                                             veya kontrol araç dizisi.
   enerji geri-   energy recovery system
   kazanım sistemi  aksi halde atılacak olan enerjinin bir
                                   enerji       energy potential
            takım araçlar ve yollarla kullanıma
                                   potansiyeli     enerji potansiyeli,yada potansiyel enerji
            sokulmasını sağlayan sistem; enerji geri
            kazanımı sistemi
                                   enerji talebi    energy demand
                                                                460

          bir binanın belirli bir dönemde HVAC ve             bir sistem haline getiren yapı.
          aydınlatma amaçlı enerji talebi
                                enerji yönetimi   energy management control system
enerji tasarrufu  energy conservation             kontrol sistemi   (EMCS)
          enerji kaynaklarının daha etkili                 sensorlar, kontrol araçları içeren
          kullanımı;enerji tasarrufu birim üretim             donanım/yazılım temelinde çalışan ve
          çıktısı verilen hizmeti başına enerji              binadaki enerjii işlevlerin birini yada
          yatırımının azaltılmasını yada atık enerji            daha fazlasını kontrol eden sistem
          kullanımıyla yarar elde etmeyi ifade eder
                                enerji, binanın   energy use of the building
enerji taşıyıcı  energy carrier                          bir binada
          enerji içeren katı,sıvı veya gaz ortamlar;            HVAC,ısıtma,soğutma,aydınlatma ve
          petrodoğal gaz,odun vb gibi enerji                elektrikli araçların çalıştırılması için
          kaynakları                            kullanılan enerji

enerji tüketim   energyware consumption system        enerjinin      conservation of energy law
sistemi      her hngi bir enerji türünü( yenilenebilir  korunumu      enerjinin bir sistem sınırları içerisinde
          kaynaklar dışında) tüketen sistem      yasası       yaratılamayacağı ve yok edilemeyeceğini
                                          sadece diğer enerji türlerine
enerji tüketimi  energy consumption                        dönüştürülebileceğini ifade eden
          bir binada ısıtma,havalandırma,soğutma              enerjinin korunumu yasası;
          ve aydınlatma gibi nedenlerle enerji
          tüketimi                   enerjisi kesilmiş  de-energized
                                          enerjisi kesilmiş;bir dağıtım ve iletim
enerji türleri   forms of energy enerji biçimleri;                hattını devreden ayırmak; elektrik akımı
          birinden diğerine çevrilebilen enerji              taşımayan iletim hattı.
          türleri
                                enerjisini     de-energize
enerji verim    energy efficiency ratio (EER)        kesmek       enerjisini kesmek; enerji vermemek;
oranı(EER)     soğutma kapasitesinin(W) güç girdisine
          ( W) boyutsal oranı;herhangi bir       enerjisiz      anergy
          değerleme koşulları dizisinde toplam               enerji bulunmaması durumu; etkin
          soğutma kapasitesinin “watt başına watt             olmama; enerjisizlik
          “olarak etkin güç girdisine oranı
                                enfeksiyon     infection
enerji verim    energy efficiency ratio, cooling (EER)              bir organizma üzerinde yuvalanan
oranı,       soğutma kapasitesinin(W) güç girdisine              yabancı mikroorganizmaların neden
soğutmada     ( W) boyutsal oranı;herhangi bir                 olduğu yıpratıcı etki; enfeksiyon
          değerleme koşulları dizisinde toplam
          soğutma kapasitesinin “watt başına watt
                                enflasyon/deflas  inflation/deflation
          “olarak etkin güç girdisine oranı
                                yon         enflasyoın/deflasyon;
                                          şişkinlik/sönüklük,sönme,
enerji verim    energy efficiency ratio for buildings
oranı,       (EERB)
                                enformasyon     information
binalarda     gerekli enerjinin(ER) kullanılan
                                          bilişim; enformasyon; bilgisel iletişim
          enerjiye(EU) oranı

                                engel        barrier
enerji verimi   energy efficiency
                                          engel. duvar.
          aynı işlevleri yerine getirmek için daha
          az enerji tüketimi; yakılan birim yakıt
          başına kullanılabilen yararlı enerji     engel        obstruction
                                          düz bir yörünge boyunca giden bir
                                          borunun önüne gelen mimari
enerji yönetim   energy management function
                                          engel(kolon, diş, sütun vb)
işlevi       binalarda verimli ve etkili enerji
          kullanımına ilişkin işlevler
                                enlem        latitude
                                          derece yay olarak ölçülen ekvatorun
enerji yönetim   energy management system (EMS)
                                          kuzey yada güneyinden olan açısal
sistemi(E>MS)   sürdürülebilir bir çevre için enerji
                                          uzaklık
          tasarrufu yapmak üzere lokal kontrol
          devrelerine ilişkin parametreleri
          düzenleyip kontrol ederek enerji       enomizer      economizer
          kullanımını ve çevreyi gözlem altında              (1)doğru değişken duyumsamalarıyla,
          bulunduran sistem                        enerji tasarrufu işlemini başlatan araç;
                                          (2)mekanik ısıtma ve soğutma
                                          gereksinimlerini azaltan kontrol sistemi.
enerji yönetimi  energy management
          enerji şirketinin, güç üretimini,
          dağıtımını ve kullanımını          entegre ısıl    integrated thermal storage capacity
          planlaması,kontrolü ve koordinesi      depolama      bina duvarlarına entegre halde bulunan
                                sistemi       güneş enerji kolektörleri ile elde edilen
                                          ısıl depolama kapasitesi
enerji yönetimi  energy management control system
kontro sistem   architecture
          donanım birimlerini,yazılım paketlerini,   entegre kısmi    integrated part load value (IPLV)
mimarisi                                      kısmi yükteki EER,COP yada kW/ton’a
          kontrol araçlarını ve EMCS elemanlarını;   yük değeri
          HVAC kontrolü ile enerji yönetimini ve    (IPLV)       dayandırılan, ekipmanın değişik
          yönetim bilgilendirme işlevlerini yapan             kapsitelerdeki ağırlıklı çalışması
461

              temelinde, iklimlendirme ve ısı        ergitme     thawing
              pompasının kısmi yükteki verimi                ısı uygulanarak suyun katı halini
                                             değiştirme,yada bir malzeme içerisinde
   entegre       integrated sampling                      donmuş haldeki suyu eritme;
   numune alma     birleşik örnek
              (numune) alma sistemi             ergiyebilir   fusible (adj)
                                             kaynayabilir;eriyebilir
   entegre oda     integrated room automation (room
   otomasyonu      control)                   ergonomi     ergonomics
              entegre mahal kontrolleri; mahaldeki              insanlara ilişkin bilgileri insanlar için
              ısıtma,soğutma,aydınlatma kontrollerini            üretilen malzemelere yansıtma konusuyla
              birleştiren otomatik kontrol                  ilgili bilim dalı

   ENV         European Pre standard (ENV)          erkek bağlantı  male connection
              AB ön standardı; teknolojinin hızlı              erkek bağlantı parçası; bir borunun içine
              geliştiği alanlarda çıkartılan,insanlarla           girerek bağlantı sağlayan parça
              malların güvenliğine ilişkin alanlarda
              kullanılmayan,üye ülkelerin          erkek diş    male thread
              standartlarını yürürlükten kaldırmayan             erkek diş
              ön,standard
                                     erkek      male connector
   enzim        enzyme                             erkek konnektör
                                     konnektör
              canlıların biyolojik yaşamını sürdürmesi
              için gerekli,yaşam bittikten sonra da
              bedensel kalıntının bozunmasında etkili    erkek-dişi    male-female facing flange(raised-face
              mikroorganizma;                faturalı flanş  flange)
                                             biri diğerinin üzerindeki yuvaya oturan
                                             flanş ikilisi
   epidemiyoloji    epidemiology
              hastalıkların yada sağlıkla ilgili diğer
              durumların insan toplulukları içerisindeki  erozyon     erosion
              dağılımı üzerinde cinsiyet, yaş, meslek,            özellikle içerisinde hava yada gaz içeren
              etniklik ve ekonomik durum temel                yüksek hızla akan sıvının yarattığı
              alınarak yapılan araştırma.                  aşındırıcı etki

              epidermis                   erozyon     erosion control
   epidermi
              bitkilerin yaprak ve taze kısımlarını     kontrolü     dünya yüzeyindeki her hangi bir yerden
              kaplayan en dıştaki hücre tabakası               toprak miktarının yok olması yada
                                             çözülmesi veya alınmsına neden olan
                                             fiziksel ve kimyasal süreçler
   epijenetik      epigenetic carcinogen
   kanserojen      DNA'yı kendi başına yıpratmayan fakat
              kansere götüren değişmelere neden olan    ertelemek    defer
              madde                             sonraya bırakmak, ertelemek, tehir
                                             etmek, tecil etmek;
   EPROM        erasable programmable read only
              memory (EPROM)                eskitme     ageing
              bir bilgisyarda bilgisayarı besleyen enerji          yaşlandırma, eskitme; mahal içerisindeki
              kesilene kadar yüklenen bilgileri               havanın uzun süre kalarak eskimesi
              saklayan bir chip
                                     eskiz      preliminary drawing
              fusion, melting                        ön-resim; eskiz;
   ergime
              katı halden sıvı hale faz değiştirme     esmek      blow

   ergime gizli ısısı  fusion heat                  esnek bağlantı  flexible connection
              ergime gizli ısısı                       lastik yada plastik gibi esnek hortumlarla
                                             yapılan bağlantı
   ergime gizli ısısı  latent heat of melting
              bir katı maddenin birim ağırlığının belirli
              bir basınçta sıvı hale geçmesi için gerekli  esnek bağlantı  flexible joint
              ısı miktarı                           esnek bağlantı

   ergime ısısı     heat of fusion (fusion heat)
              katı ve sıvı fazları arasında geçişi     esnek boru    flexible pipe
              sağlayan gizli ısı. ergime gizli ısısı             esnek malzemeden yapılan boru; lasitk
                                             veya plastik boru
   ergime noktası    melting point
              bir katı maddenin belirli bir basınçta sıvı
              hale geçtiği sıcaklık derecesi;ergime     esnek kanal   duct, flexible
              noktası                            polimerik filmler, metal folyolar, ve
                                             emdirilmiş kumaştan yapılan esnek
   ergimek       melt (thaw)                          kanallar
              doyma sıcaklığındaki katı maddenin sıvı
              hale geçmesi süreci              esnek kanal   flexible duct
                                             esnek malzemelerden yapılmış kanal;
                                             esnek kanal
                                                               462

                                         eş-zamanlı talep; belirli bir anda bir
                                         elektrik şirketinin ansal elektriksek yükü;
esnek kanal    noise length, flexible duct                  elektrik talebi
gürültü      fleksible kanal gürültü uzunluğu
uzunluğu                            eş zamanlılık   coincidence error
                                hatası       eş zamanlı olmadan kaynaklanan hata
esnek kanal    flexible ducting
tesisatı      esnek kanal tesisatı; esnek kanallar    eşanjör      battery, heat exchange coil
          döşeme                   bataryası     ısı eşanjör serpantin bataryası

                                eşdeğer basınç   equivalent pressure
esnek kavrama   flexible coupling esnek kavrama;                eşdeğer basınç
          moment karşısında esneme yapabilen
          kavrama                   eşdeğer      equivalent evaporation
                                buharlaşma     bir kazanın, 212°F (100°C) sıcaklıkta ve
                                         standart atmosfer basıncında (değişik
esnek mil     flexible shaft                         kazanların karşılaştırılmasında
          esnek mil; esnek şaft                     kullanılan) alınan suyu pound/saat (kg/s)
                                         olarak buharlaştırabileceği miktar.

esnek mil     flexible shaft centrifugal compressor    eşdeğer çap    diameter, equivalent
merkezlemeli    esnek milli santrifüj kompresör                eşdeğer çap;dikdörtgen kesitli bir hava
kompresör                                     kanalının düşey kesiti ile aynı düşey
                                         kesite sahip olan dairesel kanalın çapı
esnek vana     reed valve (flexing valve)
          bir dizi yarık içeren bir plaka ile    eşdeğer      equivalent direct radiation (EDR)
          yarıkların karşısına gelen metal şeritler  doğrudan      0,07 kw düzeyinde bir ısı birimi.
          içeren kompresör vanası;          radyasyon
                                [EDR]
esneklik      flexibility
          şekil değiştirdikten sonra ilk şeklini             equivalent exposure
                                eşdeğer maruz
          alabilme yeteneği; esneklik;                  eşdeğer maruz kalma düzeyi
                                kalma

          thesaurus                  eşdeğer sıcaklık  equivalent temperature
eş anlamlılar                                   ortalama radyatif sıcaklık ve dış
sözlüğü      eş anlamlılar sözlüğü;
                                         sıcaklığın bileşimi;durgun havada, insan
                                         bedenine yakın büyüklükte bir siyah
eş biçimli     uniform                            cisimde duyulur ısı kaybını kontrol
          eş biçimli; uyumlu;üniform                   etmekte etkili olan ortalama çevre
                                         sıcaklığı
eş biçimli akış  uniform flow
          eş-biçimli akış               eşdeğer sıcaklık  equivalent warmth
                                hissi       eşdeğer sıcaklık hissi
eş biçimli hız   uniform velocity
          akış alanı boyunca temiz,sıvı yada gazın            equivalent leakage area
                                eşdeğer sızıntı
          düz çizgi hareketindeki sahip olduğu hız            vakumlama yönteminde binadaki
                                alanı
                                         basıncın 10 Pa düzeyine kadar
eş biçimli     uniform mixing                         düşürülmesi ve basınç yükselmesinden
karışım      eş biçimli karışım;                      hesaplanan sızıntı miktarını verecek
                                         standart delik çapı; eşdeğer sızıntı çapı
eş- miktarda    isotropic
(radyasyon,ma   yön dikkate alınmaksızın aynı miktarda   eşdeğer şebeke   equivalent network
          olan( radyasyon,manyetik alan vb)               bir sistemde, sistemin performansını
nyetik akı)
                                         etkilemeksizin yerine konabilecek olan
                                         şebeke;yada dışsal karakteristikleri bir
eş sürtünme    equal friction method                     başka şebekeye eşit olan şebeke;veya
yöntemi      kanalların hesaplanmasında sabit bir              gerçek bir şebekenin teorik sunumu
          sürtünme basınç kaybına göre yapılan
          hesap; eşit(sabit) sürtünme yöntemi
                                eşdeğer      equivalent collection surface area
                                toplama yüzeyi   bir kolektörün eşdeğer toplam yüzey
eş zamanlı     simultaneously                         alanı
          aynı anda olan; eş zamanlı gerçekleşen   alanı

eş zamanlı     simultaneous operation           eşdeğer      equivalent length
          aynı anda, eş zamanlı olarak        uzunluk      bir özel direnç elemanı (vana, süzgeç,
çalışma                                      dirsek) ile aynı basınç kaybını veren düz
          gerçekleştirilen çalışma; örneğin bir
          binada aynı zamanda hem ısıtma hem de             borunun uzunluğu
          soğutma yapılması
                                eş-hız eğri    distance to the isovel (displacement
eş zamanlı hata  coincident error              aralığı      air)
          eş zamanlı hata                        aynı hıza sahip noktaları birleştiren
                                         eğriler(isovel) arasındaki aralık
eş zamanlı talep  simultaneous demand
463

   eşik değer     threshold                   eş-zaman     diversity factor
             altındaki değerlerde insan sağlığına      faktörü     bir sistemin toplam çıktı kapasitesi,
             zararlı olmayan madde miktarı veya               sistemdeki bütün terminallerin
             maruz kalma süresi; sınır doz; sınır              kapasiteleri toplamına bölündüğünde
             maruz kalma süresi                       elde edilen yüzde;

   eşik değer     threshold dose                 et saklama    meat keeper
   miktarı       eşik değerdeki doz;              dolabı      et saklama dolabı(soğutucu);etleri 0˚c
                                             yakınlarında veya 0˚c’de saklamak üzere
                                             tasarlanmış olan soğutucu. et muhafaza
   eşik değer sınır  threshold limit concentration
                                             dolabı.
   derişimi      eşik sınırındaki derişim; bir hava
             içerisinde eşik değerdeki kirlilik derişimi
                                     etanol      ethanol (ethyl alcohol)
                                             alkolü içeceklerde, endüstriyel
   eşik değer sınırı  threshold limit value (TLV)
                                             proseslerde ve yakıt katkısı olarak
              insanların belirli bir zararlı maddeye
                                             kullanılan etil alkol. (C2H5OH)
             karşı herhangi bir ters etki olmaksızın
             maruz kalabilecekleri sınır değer;
                                     etekli panel   skirting board heater
                                     ısıtıcı     değişik türleri olan, üstte ızgaralı bir
   eşik değer     threshold limit value-time-weighted
                                             panjur altta düz panel şeklinde bir etek
   sınırı-zaman    average
                                             kısmı bulunan ısıtıcı
   ağırlıklı      normal 8 saatlik bir işgünü ve 40 saatlik
             çalışma haftasında hemen bütün işçilerin,
   ortalama                              etekli panel   skirting board heating
             günler içinde herhangi bir olumsuz sağlık
             etkisi yaşamaksızın maruz kalabileceği     ısıtma      duvarın alt kısmına uzunlamasına
             zaman ağırlıklı ortalama değer.                 yerleştirilen ısıtıcılarla ısıtma

   eşik değer     threshold limit value-ceiling         etekli panel   skirting board convector
             eşik sınır değer tavanı            konvektör    değişik türleri olan, üstte ızgaralı bir
   tavan sınırı
                                             panjur altta düz panel şeklinde bir etek
                                             kısmı bulunan konvektör
   eşitlemek      equalize
   [dengelemek]    eşitlemek;dengelemek
                                     etekli panel   skirting board radiator
                                     radyatör     genellikle duvarın alt kısmında duvar
   eşitleyici     equalizer                            boyunca yerleştirilen radyatör
             farklı basınçların dengelenmesi için
             kullanılan boru.dengeleme borusu. iki     etiket      label
             yada daha fazla hacimdeki sıvı düzeyini             belirli standart yada belirli biçimdeki bir
             yada basınçları ortak bir değerde tutmak            performansa uygunluğu ifade etmek
             için çekilen boru devresi.                   üzere, üretici tarafından üzerine yazılan
                                             simge yada diğer tanımlama işaretlerini
   eşitlik       equation                            içeren ürün
             iki tarafı birbirine eşit olan ve simgelerle
             gösterilen matematiksel ifade         etiketlenmiş   labelled (USA labeled)
                                             belirli standart yada belirli biçimdeki bir
   eşitsiz dağılım   skew distribution                        performansa uygunluğu ifade etmek
             elemanları, ortalama çevresinde eşit              üzere, üretici tarafından üzerine yazılan
             dağılımlı olmayan(asimetrik)                  simge yada diğer tanımlama işaretleri;
             topluluk(populasyon)                      etiket

   eşleme flanşı    coupling flange                etilen glikol  ethylene glycol
             hareket ileten ve iletilen ikili mil              berrak, renksiz bir sıvı olup,hvac&r
             üzerinde karşılıklı olarak bulunan ve              sistemlerinde ikincil soğutkan olarak
             bunların birleştirilmesiyle bağlantı yapan           kullanıldığında suyun donma sıcaklığını
             flanş                              düşürür.

   eşleme(akuplaj)   coupling nipple                etki       effect
   nipeli       birleştirme nipeli; bağlama nipeli               sonuç, eser, etki; husus, anlam,


   eş-merkezli     concentric                   etki       effect lighting
             ortak merkezli, eşmerkezli.          aydınlatması   etki yaratmak için yapılan aydınlatma

   eş-merkezli     concentric tubes                etki düzeyi   action level
   borular       birbiri içerisinde bulunan borular;               insanların etkinlik düzeyi, metabolik
             eksenleri ortak(iç-içe) borular                 ısının dayandırıldığı "hareketsiz,hafif
                                             hareket,ağır iş "gibi etkinlik düzeyleri
   eş-rüzgar hızı   isovel
   eğrisi       verilen bir yüzey üzerinde aynı rüzgar     etkin      effective
             hızına sahip noktaları birleştiren               faal hizmete hazır ; fiilen, efektif, tesirli
             eğri;isokinetik(İng)                      olarak, para, nakit; işe yarar; sayılır,
                                             itibar olunur; fiili, hakiki; yürürlükte;
   eş-sürtünme     equal friction method duct sizing                tesirli, etkili.
   yöntemiyle     bakınız "equal friction method"
   kanal                               etkin (toplam)  effective efficiency (overall efficiency)
                                     verim      toplam verim
   hesaplama
                                                                 464

etkin alan    effective area                etkin sıcaklık   effective temperature
         etkili alan;içerisinden hava geçen bir              ‘operative temperature’ terimini
         elemanın net çıkış yada giriş alanı.               kullanınız.

etkin alan    equivalent area or effective area       etkin sıcaklık   effective temperature difference
eşdeğer alanı   eşdeğer alan yada etkili alan; düzgünsüz   farkı        soğutma yükü hesaplarında soğutulan
         bir şeklin alanına eşit olan düzgün bir              mahalle dış sıcaklık arasındaki farka,
         şeklin alanı                           radyasyonla ısı kazancını dahil etmek
                                          üzere yapılan eklemeyi de içeren sıcaklık
etkin azaltım   effective attenuation                       farkı
         ses ve gürültü için bir yalıtım
         malzemesinin etkili azaltımı         etkin        effective drift velocity
                                sürükleme hızı   bir toz toplayıcıdaki parçacıkların efektif
etkin baca    effective stack or chimney height                 hareket hızı
yüksekliği    bir bacanın hesaplamalara temel alınan,
         içerisindeki duman hüzmesinin merkezi     etkin uzunluık   effective length
         ile baca üstü arasındaki yükseklik                bir boru devresi üzerindeki özel
                                          dirençlerin eş değer
etkin       effective draught temperature                   uzunluklarını(T,dirsek,S,birleşme,ayrılm
         hava sıcaklık farkı ile hava hızını                aa,ani genişleme,ani daralma vb) toplam
çekme(hava)
         birleştiren , hesaplanmış sıcaklık farkı θ            düz boru uzunluğuna ekleyerek elde
sıcaklığı                                      edilen etkili uzunluk
         (Bakınız ANSI/ASHRAE Standard
         1131990, Bölüm 9.4.1)
                                etkinleştirici   regenerative air cycle system
etkin       effective freezing              hava çevrim     ısı üreteçleri ile donatılmış havayla
         bir ilk sıcaklıktan başlayarak, bir ürünü   sistemi       çalışan soğutma sistemi
dondurma
         dondurmak ve besinin ısıl merkez
         sıcaklığını verilen bir sıcaklığa kadar              regeneration heater
                                etkinleştirici
         düşürmek için gerekli zaman                    absorbe edici maddelerden nemin
                                ısıtıcı
                                          çıkartılması için kullanılan ısıtıcı
etkin       effective freezing time
dondurma     verilen bir ilk sıcaklıktan başlayarak, bir            regeneration air
                                etkinleştirilmiş
süresi      ürünü dondurmak ve besinin ısıl merkez              kurutucu yenileme havasını veya sıvı
         sıcaklığını verilen bir sıcaklığa kadar    hava
                                          kurutucuyu ısıtan araç.
         düşürmek için gerekli zaman
                                etkinleştirme    regeneration specific heat input
etkin güç     effective power                          (RSHI)
         verilen bir ilk sıcaklıktan başlayarak, bir  özgül ısı girdisi
                                           Btu/lb( kJ/kg) olarak ifade edilen, birim
         ürünü dondurmak ve besinin ısıl merkez              nem miktarı için gerekli enerji
         sıcaklığını verilen bir sıcaklığa kadar
         düşürmek için gerekli güç
                                etkinlik,      effectiveness
                                verimlilik     gerçek enerji transferinin olanaklı enerji
etkin güç     effective power input                       transferine oranı.
girdisi      bir soğutma makinesinde kayıplar
         düşüldükten sonra net olarak sıkıştırmada
         kullanılan güç girdisi            etkisiz aralık   dead band (dead zone)
                                          içerisinde, duyumsanan bir değişkenin
                                          bir kontrol işlevini başlatmadığı aralık.
etkin hava    effective air change rate
değişim miktarı  etkili(gerçek) hava değişim miktarı
                                etkisiz süre    dead time
                                          gaz iyonizasyon detektörlerinde her
etkin iş     effective work                          işlemden sonraki durma zamanı
         efektif iş; gerçek iş; mile aktarılan iş
                                etkisiz zaman    dead time (lag time)
etkin kapasite  effective capacity              aralığı       bir girdi değişkenindeki değişme ile buna
         bir cihazın taşıyabileceği maksimum yük              karşı gelen çıktı değişkenindeki değişme
                                          arasındaki zaman aralığı
etkin       effective compressor work
kompresör işi   bir kompresörün milinden alınan gerçek    etkisiz zon     dead zone
         iş miktarı                            etkisiz zon; ölü zon; havalandırmanın
                                          etkili olmadığı zon
etkin mekanik   effective mechanical power
güç        kayıplar düşüldükten sonra bir        ev         house
         makinenin miline iletilen güç                   ev; konut; ikamet birimi

etkin ömür    effective life                ev buz dolabı    household refrigerator
         bir makinenin işlevsel ömrü; üretimde               evsel amaçla tasarlanmış buz dolabı
         olduğu sürelerin toplamı olan ömrü
                                ev içi elektrik   home run wiring
etkin özgül    effective specific gravity          tesisatı      bazı elektrikli araçlar için(Kablo
ağırlık      etkili özgül ağırlık                       TV,telefon PC vb) evin bütün odalarına
                                          çekilmesi gereken yada istenen tesisat
etkin radyatif  effective radiant heat flow
ısı akışı     bir kaynaktan bir yüzeye yada cisme      ev ve bina     home and building electronic system
         etkin radyatif ısı akışı           elektronik     (HBES)
465

   sistemleri    ev ve bina elektronik sistemi; bina ve   evaporatif    evaporative cooler
            evlerde kullanılan değişik amaçlar için   soğutucu     suyun ve havanın birlikte kullanıldığı
            tesis edilmiş elektronik sistemler              soğutucu

   evaporasyonla   loss by evaporation             evaporatif    evaporative cooling
   kayıp       soğutma kulelerinde buharlaşma yoluyla   soğutucu     hava ve suyla yapılan soğutma;evaporatif
            olan su kaybı; buharlaşma kaybı               soğutma

   evaporatif    evaporative cooling unit airflow rate    evaporatif    swamp cooler
   soğutma birimi  evaporatif sıoğutma birimindeki hava    soğutucu     ‘evaporative cooler’ için kullanılan
   hava debisi    debisi; ECU kolektörüne ( ana besleme            deyim
            borusu) sağlanan su.
                                  evaporatif    evaporatively cooled condenser
   evaporatif    evaporative equilibrium           soğutulan    evaporatif biçimde(su püskürterek)
   denge       yaş termometre haznesine sarılan ıslak   kondenser    soğutulan kondenser
            bezin sabit bir sıcaklığa ve kararlı hale
            ulaştığı durum; evaporatif denge
                                  evaporatör    evaporator unit
                                           evaporatör birimi;
   evaporatif    evaporative air conditioner
   iklimlendirme   suyun ve havanın birlikte kullanıldığı
                                  evaporatör    evaporator pressure regulator
   cihazı      iklimlendirme(soğutma) cihazı
                                  basınç      valve(E.P.R.valve)
                                  düzenleme    evaporatörde, yük değişimlerinden
   evaporatif    evaporative condenser                    bağımsız olarak basıncın belli bir ayar
                                  vanası(EPRV)
   kondenser     açık sprey yada sıçratma biçiminde              değerinin üzerine çıkmasını önleyen valf.
            suyun buharlaşarak soğuttuğu
            kondenser;açık sprey yada sıçratma     evaporatör    evaporator pressure regulator
            biçiminde suyun buharlaşarak soğuttuğu            evaporator basınç düzenleyicisi;yükten
                                  basınç
            kondenser.                          bağımsız olarak evaporatör sıcaklığının
                                  düzenleyici
                                           belirli bir değerin altına düşmesini
   evaporatif kule  evaporative tower                      önlemek amacıyla basıncını kontrol eden
            evaporatif su soğutma kulesi                 eleman

   evaporatif    evaporative humidifier           evaporatör    evaporator coil load
   nemlendirici   akış halindeki havaya su püskürterek    serpantin yükü  evaporatör serpantini üzerindeki soğutma
            yapılan nemlendirme                     yükü

   evaporatif    evaporative meter              evaporatör    coil, evaporator
   sayaç       haznesindeki suyun buharlaşması       serpantini    bir basınçlı kap içerisinde değil fakat
            temeline dayanan ölçme aracı                 borulardan oluşan evaporatör

   evaporatif    evaporative cooling unit          evaporatör    evaporator coil
   soğutma birimi  evaporatif soğutma birimi          serpantini    üzerindeki kanatlı ikincil yüzeylerle
                                           birlikte borulardan oluşan evaporatör
                                           serpantini
   evaporatif    evaporative cooling unit outlet area
   soğutma birimi   çıkış açıklığı düzleminde ölçülen brüt
            içsel alan                 evaporatör    evaporator holdover
   çıkış alanı                                  bir evaporatörün içerisine konduğu
                                  tankı
                                           paslanmaz çelik tank; içerisindeki antifriz
   evaporatif    evaporative cooling unit inlet area             çözeltisi kompresör durduktan sonra
   soğutma birimi   giriş bağlantı(lar) düzlem(ler) inde            çevreden ısı çekmeye devam ederek
   giriş alanı    ölçülen brüt iç alan;                    kompresörün durma süresini uzatır

   evaporatif    evaporative cooling unit input power    evaporatör    evaporator turbulator
            boundary                  türbülatörü   evaporatör ve kondenser serpantinlerinin
   soğutma birimi
            elektrikle çalışan elemanına giren              verimini artırmak üzere boruların içerdiği
   güç girdisi                                  iç-kanatlar
            elektrik tesisatı arayüzü.
   sınırları
                                  evaporatör[buh  evaporator
   evaporatif    evaporative cooling unit static pressure           bir soğutma sisteminde, içerisindeki
            differential                arlaştırıcı]
   soğutma birimi                                 soğutkanın temas ettiği yüzeylerden ısı
   statik basınç   evaporatif soğutma birimi ( ECU) ve             çekerek buharlaştığı soğutma devresi
            yardımcı elemanlarının her çalışma              elemanı;
   farkı
            noktasında ölçülen statik basınç farkı .
                                  evaportör    back pressure valve (evaporator
   evaporatif    evaporative cooling unit water flow             pressure regulator; EPR valve)
            rate
                                  basınç
   soğutma birimi                        düzenleyici   soğutma sistemlerde evaporatörün
   su debisi     ECU kolektörüne ( ana besleme borusu)            içerisinde bulunduğu sıvının donmasını
            sağlanan su.                         önlemek için belirli bir değerin altına
                                           düşmesini önlemekte kullanılan basınç
   evaporatif    evaporative cooling unit total power             düzenleme elemanı
   soğutma birimi  test edilen evaporatif soğutma birimine
   toplam gücü    ve elemanlarına verilen watt olarak     EVASE      evase
            elektriksel enerji toplamı;                 EVASE™ web-tabanlı bir internet'teki
                                           kırıcılığı izleyen dinamik bir arama
                                                              466

          motoru olup, ISS® ve Harris Stat®      evsel yakıt    domestic fuel
          tarama yazılımlarını kullanarak güvenlik            evsel yakıt; evsel ısıtma amacıyla
          kırıcıları yönetir,kontrol eder ve izler.           kullanılan yakıt

evolvent      involute                   evye       sink
          evolvent eğrisi; bir düzlem üzerinde              mutfaklarda veya restoranlarda bulaşık
          kaymadan yuvarlanma yapan bir                 yada sebze işlemleme amacıyla
          çemberin üzerindeki bir noktanın                kullanılan evye
          geometrik yeri
                                F faktörü     F factor
evsel       domestic                            toprağa basan döşeme betonunda ısı
          konutsal yada küçük ticari binalarda              kaybının hesaplanmasında uygulanan
          kullanıma ait                         faktör,Btu/h.ft.°F

evsel atıklar   household refuse               fabrika      factory
          evsel katı atıklar                       fabrika,üretim yeri

evsel buz dolabı  domestic refrigerator            fabrika ayarı   factory set
          evlerde kullanılan.tek ve çift kapılı             fabrika ayarı; fabrikada ayarlanan değer,
          olabilen soğutucu.buz dolabı.                 örneğin bir genleşme valfinin fabrikada
                                         yapılan süperhit ayarı
evsel cihazlar   domestic appliances
          evde kullanılan cihazlar; ev elektrikli   fabrika fiyatı  factory price
          cihazları(örneğin fırın,bulaşık makinesi            fabrika çıkış fiyatı
          vb)
                                fabrikada     factory mounted
evsel drenaj    house drainage                toplanmış     montajı fabrikada yapılmış olan
          konutsal pis su boşaltım şebekesi
                                fabrikada     factory assembled system
evsel elektrikli  domestic electric room heater                 fabrikada toplanmış kullanıma hazır hale
                                toplanmış
oda ısıtıcısı   evsel elektrikli mahal ısıtıcısı( elektrik           getirilmiş sistem
          sobası)                   sistem

          domestic heating               fabrikada     factory installed desuperheater
evsel ısıtma
          evsel ısıtma; konutsal ısıtma        yerleştirilmiş   yerleşik kızgınlık alıcı ile bütün
                                kızgınlık alıcı  soğutkan bağlantılarının fabrikada
                                         tamamlandığı ısı pompası ve kızgınlık
evsel pis su    house connection                        alıcı topluluğu;
bağlantısı     temiz su,pis su ve elektrik tesisatlarının
          şebekeye bağlantıları
                                fabrikasyon    fabricated pipework
                                boru tesisatı   geniş kapasiteli tesislerde büyük çaplı
evsel sıcak su   domestic hot water                       boru ve fitingsler
          evin ısıtılması için olan sıcak sudan
          ayrılan, içilebilir evsel sıcak su.
                                Fahrenheit    degree Fahrenheit
                                derecesi     suyun donma noktasını 32, kaynama
evsel sıcak su   domestic hot water supply                   noktasını 212 olarak varsayıp aradaki
besleme hattı   evsel sıcak kullanım suyu besleme hattı            uzaklığı 180 eşit parçaya bölerek elde
                                         edilen sıcaklık derecesi;Fahrenheit
evsel sıcak su   domestic hot water distribution                sıcaklık derecesi
dağıtımı      sıcak kullanım suyu dağıtım tesisatı
                                Fahrenheit    Fahrenheit temperature
evsel sıcak su   domestic hot water requirements       sıcaklığı     Fahrenheit ölçeğine göre sıcaklık;
          evsel sıcak kullanım suyu gereksinimi             Fahrenheit derecesi
gereksinimi
                                Fahrenheit    Fahrenheit scale
evsel sıcak su   domestic hot water demand
                                sıcaklık ölçeği  Fahrenheit sıcaklık ölçeği; suyun donma
talebi       evsel sıcak kullanım suyu talebi; birim
                                         noktasını 32 kaynama noktasını 212
          zamanda ortalama bir aişlenin talebi olan
                                         olarak alınıp aradaki uzaklığı 180 eşit
          sıcak kullanım suyu miktarı
                                         parçaya bölündüğü sıcaklık ölçeği

evsel su      domestic water supply
                                fakir beslenen  starved evaporator
besleme hattı   evsel kullanım suyu beslemesi; besleme
                                evaporatör    soğutma devrelerinde yeteri kadar
          hattı
                                         soğutkanla beslenmeyen evaporatör;
                                         fakir beslenen evaporatör
evsel su ısıtıcı  domestic water heater
          evsel kullanım suyu ısıtıcısı
                                faktör      factor
                                         (1) mal ve hizmetlerin üretiminde
evsel su      domestic water coil                      kullanılan kaynaklardan her
serpantini     evsel suyun, kazan destekli ısıtmasında            biri;(2)kimyasal reaksiyonları katalize
          sıcak su deposuna yerleştirilen ısıtma             eden madde;(3) sabit sayı;
          serpantini
                                fan        fan
evsel su      domestic water softener                    dönen mile bağlanmış iki yada daha fazla
yumuşatıcı     evsel soğuk su yumuşatma cihazı                kanatla havayı harekete geçiren araç;
467

   fan basıncı    fan pressure                  fan destekli,   fan assisted induction terminal with
             fanın havaya verdiği toplam basınç       değişken debili  variable flow rate
                                    indüksiyon    değişken debili, fan destekli indüksiyon
   fan basınç testi  fan pressurization test                     terminal birimi
                                    terminal birimi
             fan emişli bir basınç farkı yaratarak
             binalardaki hava kaçaklarının
                                    fan dinamik    fan dynamic pressure
             belirlenmesine yönelik test
                                    basıncı      fanın bastığı havanın hız basıncı

   fan birimi     fan unit
             fan birimi                   fan dinamik    dynamic characteristics of a fan
                                    karakteristiği  bir fanın rezonans frekansı ve konum
                                             biçimleri
   fan blast alanı  fan blast area
             fanın helis alanından, kesim alanı
             düşülerek bulunan alan             fan eğrisi    fan curve
                                             bir fanın basınçhacim ilişkilerini ve çoğu
                                             zaman fana gerekli gücü gösteren
   fan bölümü     fan section
                                             diyagram.
             hava hazırlama biriminde fanın
             yerleştirildiği bölüm
                                    fan        fan economizer (defrost)
                                    ekonomizeri    evaporatör defrost edildikten sonra fanın
   fan burulma    fan torsional excitation
                                             çalışmasını durduran eleman.
   yükü        dış kuvvetlerin fana mil bağlantısından
             tork darbeleri biçiminde iletildiği
             uygulama biçimi.                fan enerjisi   fan energy
                                             fan enerjisi
   fan çark konisi  fan wheel cone
             giriş bileziği, fan davlumbazı, kanat     fan        fan functions
             muylusu çevresel plakası, hava giriş      fonksiyonları   fan fonksiyonları
             tarafındaki kanatların bağlandığı çevresel
             plaka, yada kanatların sabitlendiği      fan giriş alanı  fan inlet area
             santrifüj fan konik bileziği .                  giriş bağlantı(lar) düzlem (ler) inde
                                             ölçülen brüt giriş alanı; bağlantı elemanı
   fan çarkı     fan wheel                            olmayan değişen kesitli girişlerde giriş
             fan çarkı yada rotoru                      alanı; giriş hava akımına dikey bir
                                             düzlemin koni kenarlarına temas ettiği
   fan çıkış ağzı   fan outlet                            yer
             fanın havayı bastığı çıkış ağzı
                                    fan giriş ve   fan inlet and outlet boundaries
   fan çıkış alanı  fan outlet area                çıkış sınırı   havanın girdiği ve çıktığı yerdeki hava
             çıkış açıklığı(ları) düzlem(ler) inde              akımına dik bir düzlemde, fan ve
             ölçülen brüt içsel alan; çatı vantilatörleri           sistemin geri kalanı arasındaki arayüz
             ve açıktaki fanlarda, santrifüj türlerde             bağlantıları;
             brüt kanat çıkış alanı yada aksiyal türler
             için, kanattaki brüt gövde alanı        fan girişi    fan inlet
                                             fanın giriş ağzı
   fan destekli ,   fan assisted induction terminal unit
   sabit debili    with constant flow rate            fan gövdesi    fan casing
   indüksiyon     sabit debili,fan destekli indüksiyon               bir santrifüj fan veya kompresörde
             terminal birimi                         kanatların yada difüzörün bastığı
   terminal birimi
                                             akışkanı alan ve boşaltan kısım. ‘fan
                                             shroud’terimi ile karşılaştırınız.
   fan destekli    fan assisted supply
   besleme      fan destekli besleme; fanla yapılan hava
                                    fan gövdesi    fan shroud
             beslemesi
                                             fan rotorunu kapatan muhafaza; fan
                                             gövdesi
   fan destekli    fan assisted supply ventilation
   besleme      fan destekli besleme havalandırması
                                    fan gücü     fan power
   havalandırması                                   fan miline giren güç yada,fan miline
                                             giren güç ile güç aktarım elemanına
   fan destekli    fan assisted balanced ventilation                bağlanabilecek güç kayıplarının toplamı;
   dengeli      fan destekli dengeli havalandırma                fanın ve tahrik zincirinde yer alan
                                             herhangi elemanın tahriki için gerekli
   havalandırma
                                             güç.

   fan destekli    fan assisted exhaust ventilation
                                    fan güç çıktısı  fan power output
   egzoz       fan destekli egzoz havalandırması
                                             havaya verilen yararlı güç. Bu güç, fan
   havalandırması                                   fava debisi ile toplam basıncı ve
                                             sıkıştırılabilirlik katsayısının çarpımıyla
   fan destekli    fan assisted induction terminal unit               orantılıdır.
   indüksiyon     fan destekli indüksiyon terminal birimi
   terminal birimi                          fan güç girdisi  fan power input
                                             fanın elemanı olarak tahrik zincirinde yer
             fan-assisted warm air heating unit                alan herhangi elemanın tahriki için
   fan destekli
             fan destekli sıcak havalı ısıtma birimi             gerekli güç.
   sıcak hava
   birimi
                                                              468

fan güç girdisi  fan input power boundary           fan sistemi   fan system energy demand (or fan
sınırı      fanın güç girdisi sınırı           enerji talebi  system power)
                                        ısıtma yada soğutma kaynağından havayı
                                        koşullandırılan mahalle tasarım
fan hava debisi  fan airflow rate
                                        koşullarında çalışarak veren ve havayı
         fan hava yoğunluğundaki hava akış
                                        kaynağa yada egzosta döndüren, bütün
         miktarı
                                        fan motorlarının nominal güç toplamı.

fan hava     fan air density
                                fan sistemi   fan system power
yoğunluğu     fan çalışır durumdayken, fan girişinde
                                gücü      ısıtma yada soğutma kaynağından havayı
         toplam basınç ve sıcaklığa karşı gelen
                                        koşullandırılan mahalle tasarım
         hava yoğunluğu
                                        koşullarında çalışarak veren ve havayı
                                        kaynağa yada egzosta döndüren, bütün
fan hız basıncı  fan velocity pressure                    fan motorlarının nominal güç toplamı.
         akış halindeki havanın birim hacmiş
         başına kinetik enerji; fanın çıkışındaki
                                fan statik   fan static pressure
         hıza uyan hız basıncı.
                                basıncı     fan toplam veriminin, fan statik
                                        basıncının fan toplam basıncına oranı ile
fan hızı     fan speed                          çarpılarak bulunan değer;
         rotorun dönüş hızı. Eğer fan birden fazla
         rotora sahipse,fan hızları her rotorun
                                fan statik   fan static efficiency
         dönme hızlarıdır; rotorun dönme hızı;
                                verimi     fan statik verimi;toplam verimin, fan
         eğer fan birden fazla rotora sahipse fan
                                        statik basıncının, toplam basınca oranı ile
         hızları her bir rotorun dönel hızlarıdır.
                                        çarpılarak bulunan değer;

fan kanadı    fan blade
                                fan tabloları  fan tables
          fan kanadı.
                                        fan tabloları

fan kayışı    fan pulley
                                fan tahriki   fan drive
         kayış kasnaklı fan tahriklerinde
                                        fan tahrik elemanı; fanı tahrik etmekte
         kullanılan fan kasnağı
                                        kullanılan tahrik birimi

fan kontrol    fan control methods
                                fan toplam   fan total pressure
yöntemleri    fan hava debisini kontrol etmekte
                                basıncı     fan çıkışındaki toplam basınç ile fan
         kullanılan yöntemler
                                        girişindeki toplam basınç arasındaki
                                        farkı; fan çıkışındaki toplam basınç ile
fan kurulum    fan installation types                    fan girişindeki toplam basınç arasındaki
türleri      fan kurulum türleri                     aritmetiksel fark

fan kurulumu   fan installation               fan toplam   fan total efficiency
         fanın kurulumu                verimi     toplam fan verimi

fan        fan alignment                        fan types
                                fan türleri
merkezlemesi   fanın merkezlemesi                      eksenel,radyal,santrifüj gibi fan türleri;

fan motor gücü  fan motor power               fan yardımcı  fan appurtenances
         fanın ve fanın elemanı olarak tahrik     elemanları    bir fana, kontrol,soyutlama, güvenlik,
         zincirinde yer alan elemanların tahriki           statik basınç geri kazanımı ,aşınma vb
         için fan’a verilmesi gereken güç.              amaçlarla eklenen yardımcı elemanlar.bu
                                        gibi yardımcı elemanlar, giriş
fan motor     fan motor systems                      kutuları,giriş kutusu damperlerini,
sistemleri    fan motor sistemleri                     değişken giriş kanatlarını, çıkış
                                        damperlerini,giriş süzgeçlerini kayış
                                        kapaklarını, difüzörleri ses azatlıcıları,
fan perdesi    fan baffle                          dişli takımlarını vb içerir.
         bir elektrik moıtorunun soğutma fanına
         ait perde
                                fan yasaları  fan laws
                                        fan yasaları
fan performans  fan performance curve
eğrisi      sabit bir hava yoğunluğu ve sabit bir
         hızda; toplam basınç, statik basınç, güç   fan yatağı   fan bearing
         girdisi, mekanik ve statik verimin ordinat          fan rotorunu taşıyan milin oturduğu
         ekseninde ve hacimlerin absis ekseninde           yataklar; fan yatakları
         olmak üzere grafik gösterimi.
                                fan, aşınmaya  fan, abrasion resistant
         fan impeller                 dirençli    aşınmaya karşı dirençli, özel
fan rotoru
         fan rotoru                          malzemeden yapılmış fan

         fan free discharge area           fan, gaz    fan, gas-tight
fan serbest
         fanın serbest basma alanı          geçirmez    gaz sızdırmaz fan
boşaltım alanı

         fan sound power               fan, genel   fan, general-purpose
fan ses gücü
         kanalın içerisine yayınan ses gücü      amaçlı     genel amaçlı fan

                                fan, iletici  fan, conveying
469

             iletici fan                   bağlantısı    uçlarına fatura açılmış iki borunun
                                              karşılıklı getirilip bir vidalı bilezikle
   fan, kıvılcım   fan, spark-resistant                       sıkılarak ve aralarında conta uygulanarak
             kıvılcım dirençli fan                       elde edilen bağlantı
   dirençli
                                     faturalı flanş  raised face flange
   fan, korozyon   fan, corrosion-resistant
                                              faturalı flanş; yüzeyindeki çıkıntı diğer
   dirençli      korozyona direnimli fan
                                              flanştaki girintiyle örtüşen flanş

   fan, özel amaçlı  fan, special purpose               faturalı flanş  tongue-and-groove facing flange
             özel amaçlı fan                          birindeki dil diğerindeki yuvaya giren
                                              flanş
   fan, rotor ucu   fan, impeller tip diameter
   çapı        fan rotor ucu çapı                faz       phase
                                              termodinamikte maddenin katı,sıvı,gaz
   fan, sıcak gaz   fan, hot gas                           hallerinden her biri,(2)alternatif akımda,
             sıcak gaz fanı; sıcak gazları basan fan              değişmelerle, alternatörün dönel
                                              konumları arasındaki bağıl ilişkiler
   fan, tıkanma    fan, non-clogging
   yapmayan      tıkanma yapmayan fan               faz açısı    phase angle
                                              bir periyodik dalganın faz açısı; bu dalga
                                              üzerindeki bir noktanın bir referans
   fan, toz      fan,dust                             noktaya olan uzaklığı
   boşaltma      toz boşaltıcı fan
                                     faz değişim   phase change material (pcm)
   fan, yanmaz    fan, flameproof                 malzemesi    faz değiştiren malzeme;
             yanmaya karşı güvenli fan
                                     faz değişimi   phase change
   fan-coil birimi  fan coil unit                           sıvıdan gaza, sıvıdan katıya,katıdan gaza
             ortak bir gövde altında toplanmış, ısıtma             olduğu gibi, malzeme yada sistemin bir
             ve/veya soğutma için kullanılan fan ve ısı            durumunu diğer bir duruma
             eşanjörü                             değiştirmek.bakınız ‘state’

   Fanger’in     Fanger’s comfort equations                    phase equilibria
                                     faz dengesi
   konfor eşitliği  Fanger'in konforu çevresel şartların değil            faz dengesi;bir maddenin(örneğin su) iki
             insan bedeninin fiziksel durumunun                fazının kararlı denge halinde bulunduğu
             belirlediğine ilişkin varsayımına dayanan             sıcaklık
             konfor eşitlikleri
                                     faz farkı    difference of phase
   fanın büyüklük   size designation of a fan