Veilig werken met de minigraver by GYLhi68e

VIEWS: 0 PAGES: 29

									Veilig werken met de
minigraver
  Leo Korthof opleidingen
Machineveiligheid algemeen
  Het werken met machines, apparaten,
  gereedschappen en installaties (hierna te
  noemen: machines) kan gevaren
  veroorzaken.
  Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk
  worden door veroudering of slijtage.
  Bij gewijzigde machines of machines die
  geheel zelf gemaakt worden, zijn de
  gevolgen voor de veiligheid soms
  onvoldoende bekend.
Welke maatregelen moet ik
daarvoor treffen?
  Controleer altijd de beveiligingen voor gebruik
  Werk met een CE-gemarkeerde machine,
  Gebruik de machine niet als beveiligingen haperen,
  verwijderd of overbrugd zijn.
  Gebruik de machine op de in de gebruikshandeiding
  voorgeschreven wijze.
  Zorg voor kennis van de machine: werk mee aan
  instructie en onderricht.
  Meld opgemerkte gevaren direct aan de
  leidinggevende.
  Zet de motor af en de sleutel eruit bij reparatie of
  storing
Graven bij kabels, leidingen en
buizen
  Graafwerkzaamheden kunnen kabels,
  leidingen en buizen in de grond beschadigen.
  Dit kan een gevaarlijke situatie opleveren
  voor de machinist, de grondwerker en de
  directe omgeving. In de Wet informatie-
  uitwisseling ondergrondse netwerken
  (WION), ook wel de Grondroerdersregeling
  genoemd, zijn verplichte regels opgenomen
  om graafschade te voorkomen.
Stoppen of doorgaan
  Werk volgens de 6
  Graafcoderegels:
  Graaf alleen als er een Klic-melding is gedaan.
  Graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is
  gecontroleerd.
  Graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van
  kabels en leidingen.
  Als de situatie niet helder is: vraag om nadere informatie bij de
  netbeheerder.
  Meld afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder.
  Ken de gevaren en gevolgen van graafschade.

  EN:
  Staak het werk onmiddellijk als u een explosief vindt en meldt dit
  bij de leidinggevende.
Veiligheid
Bij het vinden van een explosief:

   Staak het graafwerk onmiddellijk.
   Meld de vondst bij de opdrachtgever.
   Als dat niet kan: meld het aan de burgemeester of de
   politie. De burgemeester zal de Explosieven
   Opruimingsdienst Defensie (EODDEF) in kennis stellen.
   Zet het gebied af totdat de Explosieven Opruimingsdienst
   op de locatie is geweest. Zij zullen, samen met
   burgemeester en politie, bepalen welke maatregelen
   getroffen zullen worden.
   Aan de inzet van de Explosieven Opruimingsdienst en
   politie zijn geen kosten verbonden.
Persoonlijke
beschermingsmiddelen

  Gebruik handschoenen, een helm en
  veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen.
  Draag signaalkleding bij het werken in de
  openbare ruimte.
  Als persoonlijke beschermingsmiddelen niet
  comfortabel zitten, verouderd of defect zijn:
  bespreek het met de leidinggevende.
Werken langs de weg
  Werken in de openbare ruimte kan gevaarlijk zijn.
  Mogelijke maatregelen zijn: markeren, afzetten of
  afsluiten.
  Verschillende partijen zijn verantwoordelijk voor de
  veiligheid: de opdrachtgever, de wegbeheerder, de
  aannemer of uitvoerend bedrijf en de medewerker.
  Voor het realiseren van een veilige werkplek en
  omgeving zijn goede afspraken tussen de
  verschillende partijen nodig.
Welke maatregelen moet ik
daarvoor treffen?
  Voer alleen die werkzaamheden uit waarvoor je opgeleid bent.
  Zorg voor voldoende veilige ruimte achter de afzetting en achter het nulpunt.
  Voer de afgesproken maatregelen op tijd uit.
  Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
  Als de afgesproken veiligheidsvoorzieningen niet in orde zijn: neem direct
  contact op met de leidinggevende.
  Verplaats je in de weggebruiker en bedenk of de boodschap duidelijk overkomt.
  Zorg dat de actiematerialen om verkeersdeelnemers te informeren schoon,
  goed zichtbaar en correct geplaatst zijn (rechtop en haaks ten opzichte van de
  wegas).
  Gebruik geen afzetlinten. Afzetlinten zijn niet effectief. Deze worden in de
  praktijk vaak genegeerd, men loopt er onderdoor of rijdt er doorheen.
  Laat actiematerialen nooit onnodig staan.
  Zorg dat je altijd een mobiele telefoon bij je hebt als je alleen werkt.
Gereedschap, machines en
apparaten

  Zorg voor goed onderhouden machines met een
  veilige techniek (denk aan wegvliegend materiaal bij
  maaien) en passende capaciteit.
  Voer binnen een statische afzetting geen
  zwaailamp. De zwaailamp kan wel worden gevoerd
  bij het in en uit het werkvak rijden.
  Voer bij normale deelname aan het verkeer geen
  zwaailamp, tenzij het voertuig breder is dan 2,6
  meter.
Werken op taluds en hellingen
  Werken op taluds en hellingen brengt
  gevaren met zich mee. Als de machine
  kantelt of wegglijdt, kan de chauffeur bekneld
  raken of in het water terecht komen.
  Langdurig werken op een talud of helling kan
  zorgen voor een scheve houding in de
  machine. Dit kan lichamelijk belastend zijn
  voor de chauffeur.
Welke maatregelen moet ik
daarvoor treffen?
  Werk volgens de instructies en afspraken die in het
  bedrijf zijn gemaakt.
  Houd rekening met verkeer en derden in de
  omgeving.
  Rij de machine bij een storing eerst naar een vlak
  gedeelte. Zet daarna de motor af.
  Meld een storing aan de leidinggevende. Gebruik
  een gevaarlijke machine niet meer.
  Bij het verlaten van de machine: zet deze, zo
  mogelijk, op een vlak deel, gebruik de handrem en
  haal de contactsleutel eruit.
Kraan op zijn kant door
stoeprand

  UDEN - ,,Kan gebeuren”, zegt de mini-kraan
  machinist terwijl hij een shagje rolt. ,,Ik reed
  over de trottoirband”, verklaart hij terwijl de
  andere mannen prakkizeren hoe ze het
  kraantje weer overeind kunnen krijgen. Het
  glasvezelkabel leggen bij de Bronkhorstsingel
  loopt in ieder geval even vertraging op, door
  het kraantje op zijn zij.
Stoeprand
Minigravers
  veelzijdig
Minigraver
  eigen gewicht 3,5 ton
midigraver
eigengewicht (ton) 8.5
Mobiele minigraver
  Eigen gewicht 4 ton
Mobiele graafmachine
  Eigen gewicht 14,4 ton
Rupsgraafmachine
Eigen gewicht 26 ton
Functies
  Boren
Functies
  Midigraver met trilblok
Functies

  Zeef
accessoires

  Hydraulische sloophamers
  Betonscharen
  Schrootscharen
  Combi- multischaren
  Vergruizers
  Sloop- en sorteergrijpers
  Tegelklemmen
  Palenkrakers
Accesoires
  Stenenklemmen            Schrootscharen
                  
  Baggergrijpers / knijperbakken    Lasthaken
                  
  Bietengrijpers            Balenklem

                   
  Bestratingsklemmen
                     Rotators

                   
  Hydraulische druk/trekmachines

                     Aanbouwfrezen
                   
  Druk/trekmachines
                    Sloopkogels
  Basaltonklemmen         
                     Kantelbakken
  Kantelstukken          
                    Hydraulische trilblokken
  Snelwissels           
                    Hijsbare loopbruggen
  Schaafbak            
                     Verlenggieken
                   

								
To top