ubnd t�nh s�c tr�ng by HC120504082116

VIEWS: 18 PAGES: 4

									 UBND TỈNH SÓC TRĂNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 1782 /QĐ-SGDĐT        Sóc Trăng, ngày 03 tháng 10 năm 2011


                  QUYẾT ĐỊNH
      Về việc thành lập đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia
             lớp 12 THPT năm học 2011-2012

           GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

   Căn cứ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 của Chủ tịch
UBND Tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng;
   Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số
52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được
sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2007; Quyết
định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008; Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT
ngày 11/02/2010 và Thông tư số 31/2010/TT-BGDĐT ngày 18/11/2010 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
   Căn cứ vào kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, khóa thi ngày
24/9/2011 tại trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai;
   Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở
Giáo dục – Đào tạo,
                  QUYẾT ĐỊNH:
   Điều 1. Nay thành lập đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh Sóc Trăng tham gia thi
chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 vào ngày 11-12/01/2012, gồm các đội tuyển:
      1. Toán:   06; 4. Sinh học: 06;      7. Lịch sử: 06;
      2. Vật lý: 06; 5. Tin học: 06;       8. Địa lý:  06;
      3. Hoá học: 06; 6. Ngữ văn: 06;       9. Tiếng Anh: 06.
      (có kèm theo danh sách đội tuyển)
    Điều 2. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục trung học,
Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Trưởng phòng Kế hoạch -
Tài chính, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT có
liên quan và học sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./
Nơi nhận:                       GIÁM ĐỐC
- Như điều 2;
- Giám đốc và các P.GĐ;                 (Đã ký)
- Cục KTKĐCLGD (để báo cáo);             Trần Việt Hùng
- Lưu :VT, KT&KĐ.
      ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CỦA TỈNH SÓC TRĂNG
               (Kèm theo Quyết định số: 1782/QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo)


                                                          Giải cấp
STT   Họ và tên thí sinh   Ngày sinh     Nơi sinh      Trường đang học    Lớp    Môn thi               Ghi chú
                                                           tỉnh

 1  Trương Kim Loan     25/12/1994  Mỹ Xuyên, Sóc Trăng  THPT Chuyên NTMK      12  Toán lớp 12    Nhất    Đội tuyển
 2  Thạch Thị Bích Ngân   10/02/1994  Mỹ Tú, Sóc Trăng   THPT Thuận Hoà       12  Toán lớp 12    Nhất    Đội tuyển
 3  Lê Hoàng Ca       06/01/1994  Sóc Trăng       THPT Chuyên NTMK      12  Toán lớp 12    Nhì    Đội tuyển
 4  Châu Sở Yến       22/01/1994  Sóc Trăng       THPT Chuyên NTMK      12  Toán lớp 12    Nhì    Đội tuyển
 5  Lâm Quang Hiệp      24/10/1994  Sóc Trăng       THPT Chuyên NTMK      12  Toán lớp 12    Nhì    Đội tuyển
 6  Quách Hải Đăng      02/01/1994  Mỹ Tú, Sóc Trăng   THPT Chuyên NTMK      12  Toán lớp 12    Nhì    Đội tuyển
 7  Lê Tấn An        02/03/1994  Mỹ Tú, Sóc Trăng   THPT Kế Sách        12  Vật lý lớp 12   Nhất    Đội tuyển
 8  Trần Thị Việt Thy    19/03/1994  Kế Sách, Sóc Trăng  THPT Kế Sách        11  Vật lý lớp 12   Nhất    Đội tuyển
 9  Lê Hữu Nghị       10/02/1995  Sóc Trăng       THPT Chuyên NTMK      11  Vật lý lớp 12   Nhì    Đội tuyển
 10  Sơn Ngọc Thành      13/04/1994  Sóc Trăng       THPT Trần Văn Bảy     12  Vật lý lớp 12   Nhì    Đội tuyển
 11  Trần Bảo Trân      07/11/1995  Sóc Trăng       THPT Chuyên NTMK      11  Vật lý lớp 12   Nhì    Đội tuyển
 12  Ngô Nhật Hưng      29/10/1994  Sóc Trăng       THPT Chuyên NTMK      12  Vật lý lớp 12   Nhì    Đội tuyển
 13  Phan Thị Minh Thư    28/08/1994  Mỹ Xuyên, Sóc Trăng  THPT Chuyên NTMK      12  Hoá học lớp 12  Nhất    Đội tuyển
 14  Trần Phước Thái     29/01/1995  Kế Sách, Sóc Trăng  THPT Kế Sách        11  Hoá học lớp 12  Nhất    Đội tuyển
 15  Trần Thiên Nhi      20/05/1994  Sóc Trăng       THPT Chuyên NTMK      12  Hoá học lớp 12  Nhì    Đội tuyển
 16  Lê Phước Duy       11/10/1994  Kế Sách, Sóc Trăng  THPT Kế Sách        12  Hoá học lớp 12  Nhì    Đội tuyển
 17  Sơn Hùng Phong      21/06/1995  Sóc Trăng       THPT Chuyên NTMK      11  Hoá học lớp 12  Nhì    Đội tuyển
 18  La Minh Thái       16/11/1994  Sóc Trăng       THPT Chuyên NTMK      12  Hoá học lớp 12  Nhì    Đội tuyển
 19  Ông Hồng Mai       18/08/1994  Sóc Trăng       THPT Chuyên NTMK      12  Sinh học lớp 12  Nhất    Đội tuyển
 20  Huỳnh Tấn Lực      12/06/1994  Kế Sách, Sóc Trăng  THPT An Lạc Thôn      12  Sinh học lớp 12  Nhất    Đội tuyển
 21  Trương Tiểu Yến     02/04/1995  Sóc Trăng       THPT Phú Tâm        11  Sinh học lớp 12  Nhì    Đội tuyển
 22  Nguyễn Thị Trúc Thư   29/12/1994  Bạc Liêu       THPT Trần Văn Bảy     12  Sinh học lớp 12  Nhì    Đội tuyển

                                                                           1
23  Phan Đặng Trang Đài  04/10/1994  Kế Sách, Sóc Trăng  THPT An Lạc Thôn    12  Sinh học lớp 12  Nhì  Đội tuyển
24  Dương Minh Đương   02/10/1994  Sóc Trăng       THPT Trần Văn Bảy   12  Sinh học lớp 12  Nhì  Đội tuyển
25  Nguyễn Viết Trung   26/04/1995  Long Phú, Sóc Trăng  THPT Hoàng Diệu    11  Tin học lớp 12  Nhất  Đội tuyển
26  Phùng Văn Sang    17/09/1994  Sóc Trăng       THPT Trần Văn Bảy   12  Tin học lớp 12  Nhì  Đội tuyển
27  Trần Lê Trúc Quỳnh  21/12/1995  Sóc Trăng       THPT Chuyên NTMK    11  Tin học lớp 12  Nhì  Đội tuyển
28  Lê Thị Bé Tâm     01/08/1996  Mỹ Xuyên, Sóc Trăng  THPT Chuyên NTMK    10  Tin học lớp 12  Nhì  Đội tuyển
29  Chung Ái Linh     11/05/1996  Mỹ Xuyên, Sóc Trăng  THPT Chuyên NTMK    10  Tin học lớp 12  Ba   Đội tuyển
30  Dương Quốc Khánh   15/09/1995  Cần Thơ        THPT Chuyên NTMK    11  Tin học lớp 12  Ba   Đội tuyển
31  Đặng Vân Anh     04/07/1994  Mỹ Tú, Sóc Trăng   THPT Huỳnh Hữu Nghĩa  12  Ngữ văn lớp 12  Nhất  Đội tuyển
32  Phan Bửu Lộc     12/03/1994  Cao Lãnh, Đồng Tháp  THPT Chuyên NTMK    12  Ngữ văn lớp 12  Nhất  Đội tuyển
33  Lê Công Được     10/01/1995  Sóc Trăng       THPT Chuyên NTMK    11  Ngữ văn lớp 12  Nhì  Đội tuyển
34  Huỳnh Thái Bình An  11/01/1995  Sóc Trăng       THPT Chuyên NTMK    11  Ngữ văn lớp 12  Nhì  Đội tuyển
35  Trần Duy Linh     18/09/1994  Sóc Trăng       THPT Mỹ Xuyên     12  Ngữ văn lớp 12  Nhì  Đội tuyển
36  Hà Thùy Linh     01/03/1994  Sóc Trăng       THPT Mỹ Xuyên     12  Ngữ văn lớp 12  Nhì  Đội tuyển
37  Châu Trọng Tín    08/04/1994  Cần Thơ        THPT Chuyên NTMK    12  Lịch sử lớp 12  Nhất  Đội tuyển
38  Trần Ngọc Thạch    04/10/1993  Sóc Trăng       THPT Trần Văn Bảy   12  Lịch sử lớp 12  Nhất  Đội tuyển
39  Nguyễn Thị Thúy An  09/09/1993  Kế Sách, Sóc Trăng  THPT Thiều Văn Chỏi  12  Lịch sử lớp 12  Nhì  Đội tuyển
40  Nguyễn Quốc Khánh   04/09/1994  Sóc Trăng       THPT Trần Văn Bảy   12  Lịch sử lớp 12  Nhì  Đội tuyển
41  Võ Thị Ngọc Hân    10/09/1994  Sóc Trăng       THPT Trần Văn Bảy   12  Lịch sử lớp 12  Nhì  Đội tuyển
42  Nguyễn Văn Mến    01/02/1995  Sóc Trăng       THPT Trần Văn Bảy   11  Lịch sử lớp 12  Nhì  Đội tuyển
43  Trương Quyên Quyên  15/03/1995  Sóc Trăng       THPT Chuyên NTMK    11  Địa lý lớp 12   Nhất  Đội tuyển
44  Nguyễn Cẩm Nhung   19/10/1994  Kế Sách, Sóc Trăng  THPT Phan Văn Hùng   12  Địa lý lớp 12   Nhất  Đội tuyển
45  Trương Minh Tài    09/03/1995  Sóc Trăng       THPT Chuyên NTMK    11  Địa lý lớp 12   Nhì  Đội tuyển
46  Huỳnh Thị Mỹ Huyền  14/01/1991  Long Phú, Sóc Trăng  THPT Đại Ngãi     12  Địa lý lớp 12   Nhì  Đội tuyển
                               THPT DTNT Huỳnh
47 Thạch Nguyễn Tuấn    07/05/1994 Vĩnh Châu, Sóc Trăng  Cương         12 Địa lý lớp 12    Nhì  Đội tuyển
48 Nguyễn Thị Như Ý    02/09/1994 Mỹ Tú, Sóc Trăng    THPT Thuận Hoà     12 Địa lý lớp 12    Nhì  Đội tuyển
                                            Tiếng Anh lớp
49 Tô Triệu Vỹ       10/09/1994 Sóc Trăng        THPT Chuyên NTMK    12 12         Nhất  Đội tuyển
                                            Tiếng Anh lớp
50 Lê Khánh Phương     19/02/1995 Khánh Hòa        THPT Chuyên NTMK    11 12         Nhì  Đội tuyển
51 Nguyễn Ngọc Anh     11/03/1994 Cần Thơ         THPT Chuyên NTMK    12 Tiếng Anh lớp    Nhì  Đội tuyển

                                                                2
  Thư                                           12
                   Thị xã Sóc Trăng, Sóc                 Tiếng Anh lớp
52 Trương Đức Dũng     12/02/1995 Trăng            THPT Mỹ Xuyên     11 12       Nhì  Đội tuyển
                                              Tiếng Anh lớp
53 Dương Bảo Hân      01/08/1995 Sóc Trăng          THPT Chuyên NTMK    11 12       Nhì  Đội tuyển
                                              Tiếng Anh lớp
54 Lâm Phương Dung     19/02/1994 Long Phú, Sóc Trăng     THPT Lịch Hội Thượng  12 12       Nhì  Đội tuyển

  Danh sách này có 54 (năm mươi bốn) thí sinh trong đội tuyển.
                                                               3

								
To top