QUY CH? T? CH?C V� HO?T �?NG***

Document Sample
QUY CH? T? CH?C V� HO?T �?NG*** Powered By Docstoc
					     BỘ NÔNG NGHIỆP        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

     Số: 01 /QĐ-HTQT          Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2008

                  QUY ĐỊNH
            Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy
            các Phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế

   Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Hợp tác quốc tế;
   Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/7/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Văn
phòng SPS Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
   Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ
chức bộ máy các Phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế như sau:
    Điều 1. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ.
   Vụ Hợp tác quốc tế có các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện các chức
năng nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Vụ được Bộ trưởng phân công sau
đây:

    I. PHÒNG HỢP TÁC SONG PHƯƠNG
    A. Chức năng:
   Là Phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp Vụ trưởng thực hiện các công việc thuộc
phạm vi quản lý nhà nước về hợp tác song phương theo chức năng nhiệm vụ được Bộ
trưởng giao tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008.
    B. Các nhiệm vụ cụ thể:
1.   Xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm
    và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án hợp tác song phương.
2.   Xây dựng các văn bản hợp tác và điều ước quốc tế song phương.
3.   Phối hợp với nhà tài trợ và các đơn vị liên quan trong ngành để xây dựng, thẩm
    định, đàm phán các chương trình, dự án từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
    (ODA) từ khối song phương.
4.   Tham mưu và xúc tiến các chương trình, dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc khu
    vực song phương; Tham gia phối hợp giúp xúc tiến các chương trình, dự án đầu
    tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) trong Ngành.
5.   Quản lý, tiếp xúc, giao dịch, trao đổi công thư đối ngoại với các đối tác và cơ
    quan đại diện của Việt Nam tại các nước, các cơ quan đại diện tại Việt Nam của
    các nước và các tổ chức hỗ trợ phát triển trong khu vực song phương.
6. Đề xuất kế hoạch đặt cơ quan đại diện, cử cán bộ đại diện về nông nghiệp tại các
  cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài trong phạm vi hợp tác song phương.
7. Tham gia, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ về các hoạt động mở rộng
  thị trường quốc tế.
8. Hướng dẫn, theo dõi, giám sát đánh giá, tổ chức kiểm tra thực hiện và tổng hợp
  báo cáo theo quy định việc thực hiện các điều ước, thoả thuận đã ký kết hoặc gia
  nhập trong khu vực song phương.
9. Giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, tranh chấp phi thương mại có yếu tố nước
  ngoài, các vấn đề liên quan đến luật pháp, điều ước và thoả thuận quốc tế của Bộ
  đối với các đối tác song phương.
10. Lập kế hoạch đào tạo cán bộ và nâng cao năng lực, quản lý công chức, viên chức,
  hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác thuộc phạm vi phòng.
11. Chuẩn bị các văn bản, nội dung phục vụ việc thường trực các hội đồng, phân ban,
  uỷ ban, thể chế, tổ chức hợp tác khu vực, biên giới, hợp tác trên biển và đại
  dương, thành viên các đoàn đàm phán và hội nhập quốc tế của Bộ trong khu vực
  song phương..
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng giao.


   II. PHÒNG HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG.
   A. Chức năng:
   Là Phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp Vụ trưởng thực hiện các công việc thuộc
phạm vi quản lý nhà nước về hợp tác đa phương bao gồm các thể chế tài chính, các tổ
chức quốc tế và khu vực (phi thương mại) theo chức năng nhiệm vụ được Bộ trưởng
giao tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008.
   B. Các nhiệm vụ cụ thể:
1.  Xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm
   và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án hợp tác đa phương.
2.  Xây dựng các văn bản hợp tác và điều ước quốc tế đa phương.
3.  Phối hợp với nhà tài trợ và các đơn vị liên quan trong ngành để xây dựng, thẩm
   định, đàm phán các chương trình, dự án từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
   (ODA) từ khối đa phương;
4.  Quản lý, tiếp xúc, giao dịch, trao đổi công thư đối ngoại với các đối tác và cơ
   quan đại diện của Việt Nam tại các nước, các cơ quan đại diện tại Việt Nam của
   các tổ chức tài chính,và các tổ chức phi thương mại quốc tế, khu vực.
5.  Đề xuất kế hoạch đặt cơ quan đại diện, cử cán bộ đại diện về nông nghiệp tại các
   cơ quan ngoại giao Việt Nam và các tổ chức quốc tế trong phạm vi hợp tác đa
   phương.
                    -  2-
6. Hướng dẫn, theo dõi, giám sát đánh giá, tổ chức kiểm tra thực hiện và tổng hợp
  báo cáo theo quy định việc thực hiện các điều ước, thoả thuận đã ký kết hoặc gia
  nhập trong khu vực đa phương.
7. Giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, tranh chấp phi thương mại có yếu tố nước
  ngoài, các vấn đề liên quan đến luật pháp, điều ước và thoả thuận quốc tế của Bộ
  đối với các đối tác đa phương.
8. Tham gia, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ về các hoạt động mở rộng
  thị trường quốc tế.
9. Lập kế hoạch đào tạo cán bộ và nâng cao năng lực, quản lý công chức, viên chức,
  hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác thuộc phạm vi phòng.
10. Chuẩn bị các văn bản, nội dung phục vụ việc thường trực các hội đồng, phân ban,
  uỷ ban, thể chế, tổ chức hợp tác khu vực, hợp tác trên biển và đại dương, thành
  viên các đoàn đàm phán và hội nhập quốc tế của Bộ trong phạm vi hợp tác đa
  phương.
11. Quản lý hồ sơ, tài liệu và các phương án đàm phán theo quy định hiện hành về
  bảo mật.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng giao.


   III. PHÒNG HỘI NHẬP VÀ ĐẦU TƯ.
   A. Chức năng:
   Là Phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp Vụ trưởng thực hiện các nhiệm vụ thuộc
phạm vi quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế và đầu tư nước ngoài theo chức năng
nhiệm vụ được Bộ trưởng giao tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008.
   B. Các nhiệm vụ cụ thể:
1.  Xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm
   và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án hội nhập và đầu tư nước ngoài.
2.  Xây dựng các văn bản hợp tác và điều ước quốc tế về hội nhập quốc tế và đầu tư
   nước ngoài.
3.  Theo dõi, quản lý các chương trình, dự án về hội nhập quốc tế và đầu tư nước
   ngoài của ngành.
4.  Quản lý, tiếp xúc, giao dịch, trao đổi công thư đối ngoại với các đối tác và cơ
   quan đại diện thương mại của Việt Nam tại các nước, các cơ quan đại diện
   thương mại tại Việt Nam của các tổ chức về hội nhập và đầu tư nước ngoài.
5.  Đề xuất kế hoạch đặt cơ quan đại diện, cử cán bộ đại diện về nông nghiệp trong
   các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại các tổ chức thương mại quốc tế.
6.  Chuẩn bị nội dung và tham gia đàm phán thương mại WTO và các khu vực mậu
   dịch tự do (FTA).                    -  3-
7.  Đề xuất, đàm phán gia nhập và quản lý hoạt động hợp tác với các tổ chức
  thương mại quốc tế và khu vực. Tham gia, phối hợp với các đơn vị trong và
  ngoài Bộ về các hoạt động mở rộng thị trường quốc tế.
8. Hướng dẫn, theo dõi, giám sát đánh giá, tổ chức kiểm tra thực hiện và tổng hợp
  báo cáo theo quy định việc thực hiện các điều ước, thoả thuận quốc tế đã ký kết
  hoặc gia nhập về hội nhập quốc tế và đầu tư nước ngoài.
9. Giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, tranh chấp thương mại có yếu tố nước
  ngoài, các vấn đề liên quan đến luật pháp, điều ước và thoả thuận quốc tế của Bộ.
10. Lập kế hoạch đào tạo cán bộ và nâng cao năng lực, quản lý công chức, viên chức,
  hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác thuộc phạm vi phòng.
11. Quản lý hồ sơ, tài liệu và các phương án đàm phán theo quy định hiện hành về
  bảo mật.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng giao.


   IV. PHÒNG TỔNG HỢP.
   A. Chức năng:
   Là Phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp Vụ trưởng tổng hợp và quản lý các hoạt
động hợp tác, hội nhập quốc tế và các vấn đề chung của Vụ theo chức năng nhiệm vụ
được Bộ trưởng giao tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008.
   B. Các nhiệm vụ cụ thể:
1. Tổng hợp chiến lược, cơ chế chính sách, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm
   và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án về hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế
   và công tác đối ngoại của Bộ.
2. Điều phối việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế quản lý
   các hoạt động đối ngoại, hội nghị, hội thảo và các hoạt động đối ngoại khác của
   ngành.
3. Lập kế hoạch, dự trù kinh phí và quản lý đoàn vào, đoàn ra, hội nghị, hội thảo
   quốc tế; Tổ chức các đoàn Lãnh đạo Bộ đi công tác nước ngoài và tổ chức đón
   tiễn, làm việc với các đoàn khách chính thức của Bộ; Lập kế hoạch và theo dõi
   việc đóng niên liễm của Bộ.
4. Quản lý hoạt động hợp tác với các tổ chức Phi chính phủ quốc tế và quản lý các
   Quan hệ đối tác hỗ trợ quốc tế.
5. Lập báo cáo tổng hợp của Vụ về giám sát đánh giá việc thực hiện các kế hoạch,
   chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của ngành;
6. Quản lý nhà nước về các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, các hoạt động
   có liên quan đến người nước ngoài; các hội nghị, hội thảo quốc tế; các đoàn đi
   học tập, công tác và hợp tác chuyên gia ở nước ngoài theo phân cấp và quy chế
   của Bộ.                    -  4-
7. Quản lý công tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực, quản lý công chức, viên
  chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác của Vụ.
8. Quản lý tổ chức, chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác hành
  chính và an ninh chính trị nội bộ của Vụ.
9. Tổ chức thực hiện các nội dung cải cách hành chính của Vụ theo chương trình,
  kế hoạch của Bộ.
10. Quản lý hồ sơ, tài liệu và các phương án đàm phán theo quy định hiện hành về
  bảo mật.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng giao.


   V. VĂN PHÒNG SPS VIỆT NAM.
   A. Chức năng:
   Văn phòng SPS Việt Nam là đơn vị (sự nghiệp) có con dấu và tài khoản riêng
đặt tại Bộ Nông nghiệp và PTNT được thành lập và thực hiện theo Quyết định số
99/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định
số 1733/QĐ-BNN-TCCB ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và PTNT.
   B. Các nhiệm vụ cụ thể:
1.  Đầu mối thực hiện các nghĩa vụ minh bạch hoá theo yêu cầu của Hiệp định về
   Áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật của Tổ chức Thương
   mại Thế giới (WTO); thông báo và hỏi đáp các nội dung và quy định về vệ sinh
   dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS).
2.  Yêu cầu các nước thành viên của WTO cung cấp thông tin về các biện pháp SPS,
   thủ tục đánh giá rủi ro, thanh tra, kiểm tra các vấn đề liên quan khác về vệ sinh
   dịch tễ và kiểm dịch động thực vật.
3.  Đề xuất thiết lập và quản lý mạng lưới thông tin quốc gia về SPS.
4.  Hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về SPS cho các cơ quan, tổ chức, cá
   nhân liên quan theo quy định của WTO.
5.  Ký kết, thực hiện các dự án, hợp đồng cung cấp thông tin, tư vấn về vệ sinh dịch
   tễ và kiểm dịch động thực vật với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước
   để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo quy định của pháp luật.
6.  Tham gia và chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc đàm phán, hội nghị,
   hội thảo và các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực SPS.
7.  Dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Văn phòng và quản lý, thực hiện việc
   chi tiêu theo kế hoạch được duyệt và các quy định hiện hành.
8.  Quản lý tài khoản và con dấu của Văn phòng theo quy định.
9.  Lập kế hoạch đào tạo cán bộ và nâng cao năng lực, quản lý công chức, viên chức,
   hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác thuộc phạm vi Văn phòng.


                    -  5-
10. Quản lý hồ sơ, tài liệu và các phương án đàm phán theo quy định hiện hành về
  bảo mật.
11. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Vụ trưởng giao.


   Điều 2. Tổ chức bộ máy các Phòng.

  Các Phòng tại Khoản 1, 2, 3, 4 - Điều 2 của Quy định này có Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng được bổ nhiệm theo quy định.
   Văn phòng SPS Việt Nam có Giám đốc Văn phòng, Phó giám đốc Văn phòng
được bổ nhiệm theo quy định.
   Nhân sự các Phòng do Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phân công theo yêu cầu
công việc.

  Điều 3. Quy định có hiệu lực từ ngày ký. Công chức, viên chức Vụ Hợp tác quốc tế
có trách nhiệm thực hiện quy định này ./.

                    VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ TCCB;
- Các Phòng;
- Lưu: VP, HTQT (Hoan-20).                          Lê Văn Minh
                    -  6-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:5/4/2012
language:
pages:6