UBND TH�NH PH? M? THO by 9X14dh

VIEWS: 10 PAGES: 2

									 UBND THÀNH PHỐ MỸ THO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 11/PGDĐT           Mỹ Tho, ngày 04 tháng 01 năm 2012
V/v kiểm tra phân công chuyên môn


     Kính gửi : Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.


  Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8
năm 2006 về hướng dẫn định mức biên chế các trường phổ thông công lập;
  Căn cứ biên chế năm học 2011 – 2012 các trường thuộc Phòng Giáo dục và
Đào tạo thành phố Mỹ Tho;
   Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho lập kế hoạch kiểm tra biên chế
các Trường Trung học cơ sở như sau:
  I. Mục đích yêu cầu:
  - Giúp ngành lập kế hoạch biên chế năm học 2012 – 2013 để trình Ủy ban
nhân dân thành phố Mỹ Tho;
  - Các trường phân công lao động hợp lý trong học kỳ 2 năm học 2011 – 2012
và những năm tiếp theo nhằm mang lại hiệu quả cao trong quản lý và giáo dục;
   - Đơn vị có kế hoạch xây dựng đội ngũ về số lượng chất lượng và cơ cấu đảm
bảo sự ổn định phát triển.
  II. Nội dung:
  - Kiểm tra việc phân công lao động của đội ngũ đơn vị học kỳ 2 năm học
2011 – 2012;
   - Công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
của đơn vị;
  - Công tác quy hoạch cán bộ quản lý của đơn vị giai đoạn 2010 – 2015.
  III. Thời gian tổ chức thực hiện:
  Ngày 10/01/2012: 8 giờ 00 đến 8 giờ 45: Lê Ngọc Hân; 8giờ45 đến 9giờ15:
Trịnh Hoài Đức; 9 giờ 15 đến 10 giờ 00: Bảo Định.
   Ngày 11/01/2012: 14 giờ 00 đến 14 giờ 45 Xuân Diệu, 14giờ45 đến 15 giờ
15: Tân Mỹ Chánh, 15 giờ 15 đên 16 giờ 00: THCS Mỹ Phong; 16 giờ 00 đến 16
giờ 45: THCS Trung An.
   Ngày 12/01/2012: 8 giờ 00 đến 8 giờ45: THCS Thới Sơn, 8 giờ 45 đến 9 giờ
15: Bình Đức, 9 giờ 15 đến 10 giờ 00: Phú Thạnh.
  IV. Thành phần đoàn kiểm tra:
  1. Bà Trần Thị Quý Mão, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn;
  2. Ông Đỗ Ngọc Bình, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng
đoàn;
   3. Ông Cao Nghiêm Thành, Chuyên viên phụ trách công tác Tổ chức, Thư ký;
   4. Ông Đỗ Hữu Triệu, Cán bộ phụ trách Tài chánh, Thành viên;
   5. Ông Trần Hoàng Tuấn, Chuyên viên phụ trách Thanh tra, Thành viên;
  6. Ông Nguyễn Thái Phước, Cán bộ phụ trách bậc Trung học học cơ sở,
Thành viên;
   7. Ông Phan Văn Tám, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục, Thành viên;
   Đề nghị Hiệu trưởng các trường phối hợp tốt với đoàn kiểm tra để thực hiện
tốt nhiệm vụ này./.


Nơi nhận:                        TRƯỞNG PHÒNG
- Các Trường THCS, TH; MN;
- Lưu: VT.
                               (đã ký)                             Trần Thị Quý Mão


    Phụ chú:
- Kiểm tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường chuẩn bị bảng phân công chuyên môn học kỳ 2 năm học 2011 – 2012;
- Danh sách quy hoạch cán bộ quản lý của đơn vị giai đoạn 2010- 2015;
- Các hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng;
- Riêng các đơn vị không được kiểm tra gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo các hồ
sơ liên quan trên qua bộ phận Tổ chức trước ngày 13/01/2012./.

								
To top