cac phong quan ly by 9X14dh

VIEWS: 17 PAGES: 2

									                 BỘ MÁY QUẢN LÝ
  Bộ máy quản lý của Cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm giúp Cục trưởng thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, phòng trừ sinh vật
gây hại rừng, thuốc BVTV, an toàn thực phẩm và môi trường và thanh tra chuyên ngành
trong phạm vi cả nước. Bộ máy quản lý của Cục có 07 phòng, Văn phòng Cục, Thanh tra
Cục, và 01 bộ phận thường trực Cục tại TP Hồ Chí Minh:

1. Phòng Bảo vệ thực vật

Điện thoại: 04.38.513.913
      04.38.518.197
Email   : bvtv@fpt.vn
Quyền Trưởng phòng : Hồ Đăng Cử
Phó Trưởng phòng : Đỗ Hồng Khanh

2. Phòng Quản lý sinh vật gây hại rừng

Điện thoại: 04.35.334.035
      04.35.334.036
Email   : bvtv_rung@fpt.vn
Trưởng phòng   : Khương Quang Việt
Phó Trưởng phòng: Đinh Văn Đức

3. Phòng Kiểm dịch thực vật

Điện thoại: 04.35.331.033
      04.38.518.192
Email   : pqd@fpt.vn
Trưởng phòng   :
Phó Trưởng phòng: Phan Thanh Hằng

4. Phòng Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Điện thoại: 04.35.331.562
      04.38.518.194
Emai   l:p.qlt@fpt.vn
Trưởng phòng   : Vương trường Giang
Phó Trưởng phòng: Trần Thái Hoà

5. Phòng Quản lý an toàn thực phẩm và môi trường

Điện thoại: 04.35.335.190
Email   :
Trưởng phòng :
Phó Trưởng phòng - phụ trách phòng: Huỳnh Tấn Đạt
6. Phòng Kế hoạch

Điện thoại: 04.38.513.688
      04.35.333.057
Email:lkh@fpt.vn
Quyền Trưởng phòng: Phan Thị Lan
Phó Trưởng phòng : Tống Thị Mai San

7. Phòng Tài chính

Điện thoại: 04.38.518.200
Email:tc-kt@fpt.vn
Trưởng phòng   : Nguyễn Văn Thiệp
Phó Trưởng phòng: Nguyễn thị Kim Dung
          Lê Thu Hà

9.Văn phòng

Điện thoại: 04.38.518.196
       04.38.519.451 (trực bảo vệ)
       04.38.574.663 (trực văn thư )
Email: Hc_tc@fpt.vn
Chánh Văn phòng   : Lê Hữu Tấn
Phó Chánh Văn phòng: Đinh Hà Biên

9. Thanh tra Cục

Điện thoại: 04.35.331.677
      04.38.513.693
Email:pttra@fpt.vn
Chánh Thanh tra   :Trịnh Công Toản
Phó Chánh Thanh tra: Phùng Mai Vân


10. Bộ phận thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  08.38.221.413

Email:ppdsouth@hcm.fpt.vn

								
To top