TB NGHI LE GIO TO HUNG VUONG by 9X14dh

VIEWS: 10 PAGES: 1

									 UBND TX. ĐỒNG XOÀI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số : 151/TB-PGDĐT        Đồng Xoài, ngày 20 tháng 3 năm 2012.


                 THÔNG BÁO
   Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2012


      Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học,
            THCS trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.

   Thực hiện thông báo số 654/TB-SGDĐT ngày 20/3/2012 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Bình Phước về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương
năm 2012;

   Phòng GD & ĐT thị xã Đồng Xoài thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ
giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2012 như sau:
   1. Phòng GD & ĐT và tất cả các đơn vị trường học trực thuộc treo cờ Tổ quốc
trong ngày Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch, tức ngày 31/3/2012).
   2. Thời gian nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương:
    - Cán bộ, công chức Phòng Giáo dục & Đào tạo; cán bộ, giáo viên, công nhân
viên, học sinh các trường Mầm non, Tiểu học được nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương
01 ngày vào thứ Hai (02/4/2012) thay cho ngày nghỉ vào thứ Bảy (31/3/2012).
   - Cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh các trường trung học cơ sở nghỉ
Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương 01 ngày (thứ Bảy 31/3/2012).
    3. Hiệu trưởng các trường học phải bố trí người trực cơ quan để đảm bảo an
ninh trật tự trong kỳ nghỉ.

    Phòng GD & ĐT thị xã yêu cầu hiệu trưởng các trường học trực thuộc nghiêm
túc thực hiện những nội dung thông báo này.

                            TRƯỞNG PHÒNG


                               (Đã ký)


                            Nguyễn Văn Khỏe

								
To top