UBND HUY?N TRI?U PHONG C�NG H�A X� H?I CH? NGHIA

Document Sample
UBND HUY?N TRI?U PHONG C�NG H�A X� H?I CH? NGHIA Powered By Docstoc
					UBND HUYỆN TRIỆU PHONG       CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
  Số: 194 /TB-UBND
                     Triệu Phong, ngày 20 tháng 12 năm 2011

                THÔNG BÁO
       Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Hồ Viết Hy
          tại phiên họp ngày 19 tháng 12 năm 2011

    Ngày 19 tháng 12 năm 2011, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã
họp để nghe Văn phòng UBND huyện báo cáo một số thông tin kinh tế-xã hội
trong tuần; đề xuất một số nội dung công việc trong tuần tới; bổ sung kinh phí xây
dựng cơ bản và kinh phí hoạt động cho các đơn vị. Dự họp có Trưởng Phòng Tài
chính - Kế hoạch và lãnh đạo Văn phòng UBND huyện.
    Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Văn phòng UBND huyện, ý kiến phát
biểu của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND huyện Hồ Viết Hy kết luận:
    1. Thống nhất việc đánh giá tình hình công tác thời gian qua, và một số nội
dung công việc trọng tâm trong tuần tới theo báo cáo và đề xuất của lãnh đạo Văn
phòng. Các Phó Chủ tịch UBND huyện theo chức năng nhiệm vụ được phân công,
chỉ đạo các phòng ban triển khai thực hiện.
    2. Về việc tham dự Hội thảo chiến thắng Cửa Việt tại Hà Nội: Giao Văn
phòng UBND huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Ban quản lý DAĐT&XD
huyện chuẩn bị các điều kiện để phục vụ cho chuyến làm việc của Đoàn Lãnh đạo
huyện tại Hà Nội.
    3. Giao Văn phòng UBND huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động của UBND huyện trong dịp
Tết dương lịch và Tết nguyên đán Nhâm thìn.
    4. Giao đồng chí Lê Cảnh Biên-Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì, làm việc
với các ngành tổng hợp để thống nhất số liệu trong Báo cáo tình hình kinh tế xã hội
năm 2011, kế hoạch năm 2012.
   5. Về công tác xây dựng cơ bản:
   - Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì tham mưu kịp thời cho UBND
huyện trong việc giải ngân các nguồn vốn; Ban quản lý DAĐT & XD huyện đôn
đốc các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành khối lượng các công việc đã được
giao.
    - Riêng công trình chợ Trung tâm huyện: Giao Ban quản lý DAĐT & XD
huyện chuẩn bị nội dung để UBND huyện làm việc với đơn vị thi công về tiến độ
thi công công trình, đảm bảo công trình kịp khánh thành vào dịp kỷ niệm 40 năm
giải phóng Triệu Phong.
   6. Về việc bổ sung kinh phí xây dựng cơ bản và kinh phí hoạt động cho các
đơn vị trên địa bàn huyện theo đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch:

                    1
   - Thống nhất bố trí 2.000.000.000 (hai tỷ đồng) cho 3 công trình trên địa bàn
huyện, gồm:
    + Chợ Trung tâm huyện: 700.000.000 đồng.
    + Đường giao thông T20 tại thị trấn Ái Tử: Hạng mục nền mặt đường, hệ
thống thoát nước dọc, hệ thống cấp điện và cấp nước sinh hoạt (đường giao thông
giai đoạn 2): 1.000.000.000 đồng.
   + Cải tạo cảnh quan trước trụ sở UBMTTQVN huyện Triệu Phong:
300.000.000 đồng.
   - Thống nhất bổ sung 735.000.000 đồng (Bảy trăm ba mươi lăm triệu đồng
chẵn), cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (có phụ biểu chi tiết kèm theo).
   Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu nguồn kinh phí, trình UBND
huyện quyết định.
    Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Hồ Viết Hy tại phiên
họp ngày 19/ 12/ 2011, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan
biết và thực hiện./.

                             TL. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:                       CHÁNH VĂN PHÒNG
- TVHU;
- CT, PCT UBND huyện;                     (Đã ký)
- TTUBMT huyện;
- Các đơn vị có liên quan;
- CPVP, CV;
- Lưu VT UB.                       Nguyễn Thành Vũ
                    2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:5/4/2012
language:Vietnamese
pages:2