Inleiding in de Klankleer by 9X14dh

VIEWS: 73 PAGES: 75

									 Inleiding in
de Klankleer
      Dicky Gilbers
    spreekuur op afspraak
     d.g.gilbers@rug.nl
    Harmonie k. 1311-422
      (050) 3635983

                1
             Overzicht
EERSTE UUR:
• studiehandleiding
• studie van klanken: fonetiek
• toepassingen fonetiek

TWEEDE UUR:
• de beschrijving en classificatie van spraakklanken:
  – spraakanatomie
  – produktie van klanken in de spraakbuis
  – articulatorische classificatie
• de notatie van spraakklanken: IPA
                            2
   Collegestof en Toetsing
• handouts collegestof op Nestor
 https://nestor.rug.nl/webapps/login/
• extra oefeningen op Nestor
• achtergrondliteratuur (niet verplicht):
  – J.G. Kooij & M. van Oostendorp: Fonologie.
   Amsterdam 2003.
  – Papers op Nestor
• webpagina: http://www.let.rug.nl/~gilbers/onderwijs/
• Toetsing: multiple-choicetentamen over collegestof

                             3
    Inhoud van de colleges

college 1 : Inleiding in de fonetiek

•  wat is fonetiek?
•  relatie tot andere disciplines
•  spraakanatomie en spraakproduktie
•  classificatie van spraakklanken
                    4
   Inhoud van de colleges

college 2: Spraakprocessen en IPA transcriptie

• IPA
• klanken (fonemen en allofonen) van het Nl.
• verbonden spraak (assimilatie, coarticulatie, reductie)
                            5
  Inhoud van de colleges

college 3: Werkcollege transcripties
     (1 uur, evt. uitloop)

• oefenen transcriberen
                    6
    Inhoud van de colleges

college 4: Fonologische processen

• wat is fonologie?
• wat zijn fonologische processen?
• insertie, deletie, assimilatie, dissimilatie, metathesis,
 fusie
• onderliggende vorm
• aangeboren taalvermogen


                               7
   Inhoud van de colleges

college 5: Features, fonologische regels en syllabes

• feature als kleinste bouwsteen in de fonologie
• natuurlijke klassen
• fonetische features en fonologische features
• de syllabe als fonologische eenheid; domein van
 processen/representatie fonotactische
 restricties/prosodische eenheid
• taalverwerving

                            8
   Inhoud van de colleges

college 6: Werkcollege fonologische regels,
     lettergreepstructuur (1 uur, evt. uitloop)

• oefening beschrijving fonologische processen
                            9
   Inhoud van de colleges

college 7: Fonetiek: Geluid

• bouw van de larynx
• de aerodynamisch-myoelastische theorie van
 stemvorming
• geluid en spraakgeluid
• spraakmachines
                        10
    Inhoud van de colleges

college 8: Fonologie: Klemtoon en ritme

•  Is hoofdklemtoon voorspelbaar in het Nl.?
•  accentregels: CSR, NSR
•  cyclische klemtoonafleiding
•  fonologische domeinen: voet; fonologische frase;
  intonatiegroep
                            11
    Inhoud van de colleges

college 9: Morfologie

•  wat is een morfeem?
•  classificatie morfemen
•  afleiding; samenstelling en afleidende samenstelling
•  verkleinwoordsvorming in het Nl
                              12
   Inhoud van de colleges

college 10: Spelling

• Fonologische invloed op spelling
• Morfologische invloed op spelling
• Historische aspecten
                   13
   Inhoud van de colleges

college 11: Proeftentamen (2 uur)

• (Proeftentamen zelf thuis doen)
• Bespreken van de antwoorden
                  14
   Inhoud van de colleges

college 12: Vragenuur (2 uur)
                15
De onderdelen van Klankleer
          De spraakketen
Boodschap                  Boodschap
 Taalvorm                  Taalvorm
(syntaxis,                 (syntaxis,
morfologie,                 morfologie,
fonologie)                 fonologie)

            Fonetiek
 Spraakproductie   Spraakgeluid  Spraakperceptie


                             16
           Fonetiek
• De fonetiek is de studie van het spraakgeluid en de
 productie en waarneming van dat spraakgeluid

• Drie deelgebieden van fonetiek:
  – Articulatorische

  – Akoestische

  – Perceptieve


                            17
   Toepassingen Fonetiek
• Hulpwetenschap bij taalbeschrijving
                    18
   Toepassingen Fonetiek
• Hulpwetenschap bij taalbeschrijving
• Basisvak logopedie, zangonderwijs
                    19
   Toepassingen Fonetiek
• Hulpwetenschap bij taalbeschrijving
• Basisvak logopedie, zangonderwijs
• Onderwijs vreemde talen
                    20
    Toepassingen Fonetiek
•  Hulpwetenschap bij taalbeschrijving
•  Basisvak logopedie, zangonderwijs
•  Onderwijs vreemde talen
•  Codering van spraak bij communicatietechniek
                          21
    Toepassingen Fonetiek
•  Hulpwetenschap bij taalbeschrijving
•  Basisvak logopedie, zangonderwijs
•  Onderwijs vreemde talen
•  Codering van spraak bij communicatietechniek
•  Spraaksynthese
                    De Voder (1939)
  m.b.v. computers
  (vroeger ook mechanisch)                             22
                              terug
    Toepassingen Fonetiek
•  Hulpwetenschap bij taalbeschrijving
•  Basisvak logopedie, zangonderwijs
•  Onderwijs vreemde talen
•  Codering van spraak bij communicatietechniek
•  Spraaksynthese
•  Omzetting tekst in spraak en v.v.
  – commercieel gerichte toepassingen

                   DECTALK
                   Female Voice 1987
                             23
    Toepassingen Fonetiek
•  Hulpwetenschap bij taalbeschrijving
•  Basisvak logopedie, zangonderwijs
•  Onderwijs vreemde talen
•  Codering van spraak
•  Spraaksynthese
•  Omzetting tekst in spraak en v.v.
•  Hulpmiddelen gehandicapten                     24
    Toepassingen Fonetiek
•  Hulpwetenschap bij taalbeschrijving
•  Basisvak logopedie, zangonderwijs
•  Onderwijs vreemde talen
•  Codering van spraak
•  Spraaksynthese
•  Omzetting tekst in spraak en v.v.
•  Hulpmiddelen gehandicapten
   voor blinden:
                  300 w/m
                  120 w/m

                       25
    Toepassingen Fonetiek
•  Hulpwetenschap bij taalbeschrijving
•  Basisvak logopedie, zangonderwijs
•  Onderwijs vreemde talen
•  Codering van spraak
•  Spraaksynthese
•  Omzetting tekst in spraak en v.v.
•  Hulpmiddelen gehandicapten
  voor doven:                     26
    Toepassingen Fonetiek
•  Hulpwetenschap bij taalbeschrijving
•  Basisvak logopedie, zangonderwijs
•  Onderwijs vreemde talen
•  Codering van spraak bij communicatietechniek
•  Hulpmiddelen gehandicapten
•  Spraaksynthese m.b.v. computers
•  Hulpmiddelen gehandicapten
•  Technologische toepassing sprekerherkenning


                          27
   Toepassingen Fonetiek
• Technologische toepassing sprekerherkenning
 (stemafdruk vgl. vingerafdruk) (Klankleer II)
                         28
Fonetiek bij Nederlands & ATW
• Hulpwetenschap bij de fonologie
 – Hulpmiddel bij de beschrijving van de
  klankeninventaris van een taal (hier: het Nederlands)
  met een reeks symbolen (International Phonetic
  Alphabet) (deze collegereeks)
 – Transcriberen van taal (deze collegereeks)
 – Spraakanalyse m.b.v. oscillogrammen en
  spectrogrammen (vervolgcolleges)


                           29
         Fonologie
• De fonologie is een subdiscipline van de
 taalkunde die de klanksystemen bestudeert

  • wat is de functie van een klank in de taal?
  • in welke combinaties met andere klanken kan die klank
   voorkomen in de taal?
  • etc.


    onderwerp colleges 4-5-6-8

                             30
           Fonologie
         De spraakketen
boodschap                    boodschap
 taalvorm                    taalvorm
(syntaxis,                   (syntaxis,
morfologie,                   morfologie,
fonologie)                   fonologie)


  spraakproduktie   spraakgeluid  spraakperceptie

             fonetiek

                               31
 Verschil Fonologie-Fonetiek
• Fonologen zijn geïnteresseerd in de rol van een
 klank, bijvoorbeeld /r/, in het systeem van de taal,
 bijvoorbeeld het Nederlands

   bijvoorbeeld /r/ is betekenisonderscheidend: rook
   betekent iets anders dan kook, maar geen verschil
   in betekenis tussen rook gerealiseerd als [:k]
   of als [:k]                           32
 Verschil Fonologie-Fonetiek
• Als je een ‘muzikale’ analogie wilt gebruiken zou
 je kunnen zeggen dat de fonetiek zich bezighoudt
 met de uitvoering van muziekstukken

• Je zou dan kunnen zeggen dat een fonologische
 beschrijving staat tot een spraakuiting zoals een
 partituur tot een uitvoering
                           33
  Klankleer in de (taal)wetenschap
                       (neuro)fysiologie
          fysica
                fonetiek


     taal- en
   spraaktechnologie     fonologie
                        psycholinguistieksocio- en ethno-
  linguistiek                    dialectologie
          morfologie  syntaxis  semantiek
                               34
Articulatorische Fonetiek             geluid
      articulatie

                  35
      De produktie van klanken
 spierkracht (aanslag)    snaar(trilling)   (trilling van) klankkast
   energiebron       geluidsbron         filter      geluidsgolf
voornaamste       toonhoogte, amplitude  timbre (‘klankkleur’)
perceptieve attribuut
                                     36
        Hoe verkrijg je geluid met een gitaar; hoe met een klarinet?
            De produktie van
             spraakklanken
subglottale component  glottale component   supraglottale component
   energiebron       geluidsbron          filter
voornaamste       toonhoogte,amplitude  timbre (‘klankkleur’)
perceptieve attribuut         hoofdfuncties van de drie componenten
                                     37
      Anatomie van de
      spraakproduktie
Hoofdcomponenten van het spraakproduktieapparaat
                          38
      Anatomie van de
      spraakproduktie
Hoofdcomponenten van het spraakproduktieapparaat
• het subglottale systeem: de longen met
 bijbehorende spieren en de luchtwegen onder de
 larynx
                          39
      Anatomie van de
      spraakproduktie
Hoofdcomponenten van het spraakproduktieapparaat
• het subglottale systeem: de longen met
 bijbehorende spieren en de luchtwegen onder de
 larynx
• het glottale systeem: het strottehoofd
  (de larynx) met de stembanden
                          40
      Anatomie van de
      spraakproduktie
Hoofdcomponenten van het spraakproduktieapparaat
• het subglottale systeem: de longen met
 bijbehorende spieren en de luchtwegen onder de
 larynx
• het glottale systeem: het strottehoofd (de larynx)
 met de stembanden
• het supraglottale systeem: de mond-
 keelholte en de neusholte                            41
Articulatorische classificatie van klanken
initiatiekenmerken:

• richting van de luchtstroom
 De meeste talen kennen alleen klanken die met een naar
 buiten gerichte (egressieve) luchtstroom worden
 geproduceerd,

• … maar er bestaan ook klanken die worden gemaakt op
 basis van een naar binnen gerichte (ingressieve)
 luchtstroom

                           42
Articulatorische classificatie van klanken
initiatiekenmerken:

• richting van de luchtstroom

  – egressieve klanken:  [b d  g]

  – ingressieve klanken:  [   ]
                       43
Articulatorische classificatie van klanken
initiatiekenmerken:

• luchtstroommechanisme
 De luchtstroom voor de meeste klanken is pulmonisch
 (wordt voortgebracht door de longen)

• De twee andere luchtstroommechanismen maken gebruik
 van de glottis (ejectieven) of de compressie van een
 kolom lucht voor een afsluiting achter in de mondholte
 (clicks)

                            44
Articulatorische classificatie van klanken
initiatiekenmerken:

 – ejectieven:   [’ ’ k’ ’ ’ ’
  ’]

 – clicks (resp. dentaal, retroflex, lateraal): [     ]

                              (Xhõsa)
                                 45
 Xhosa: Miriam Makeba – The Click Song
 Zuidafrikaanse Bantu taal  met dank aan Nienke Spanjer
[     ]
http://www.youtube.com/watch?v=2Mwh9z58iAU
http://www.youtube.com/watch?v=OHxkiXALQjU
                            46
Articulatorische classificatie van klanken

 laryngale kenmerken:
 • stemhebbendheid        [a ba]
  Een klank kan worden gemaakt met of zonder trilling
  van de stembanden. In het eerste geval spreken we
  van stemhebbende klanken, in het laatste van
  stemloze klanken


 • aspiratie          [a ha]
 • stemkwaliteit:  breathy:  [ a ]
           creaky:   [ a ]
                           47
Articulatorische classificatie van klanken

(supra)laryngale kenmerken:
constrictie (vocaal vs. consonant)
  Consonanten/medeklinkers: klanken die gemaakt worden
  door ergens in de mond-keelholte (bijvoorbeeld met de
  tong) een zodanige vernauwing aan te brengen dat de
  luchtstroom turbulent of zelfs voor korte perioden
  onderbroken raakt

 Vocalen/klinkers: klanken waarbij de vernauwing afwezig
 of gering is, zodat de luchtstroom ononderbroken en
 gelijkmatig blijft voor de duur van de klank
                            48
Articulatorische classificatie van klanken
    vocaal       consonant


                    49
Anatomie van de spraakproduktie
                                 tandkassen
                         neusholte
                                  (alveolen)

                      hard gehemelte
                       (palatum)

                mondholte


         zacht
        gehemelte
         (velum)
                                        lippen
        keelholte
        (pharynx)             tong


         strotklep
        (epiglottis)

        strottenhoofd
 Stemspleet    (larynx)
  (glottis)
                           schildkraakbeen
        stembanden                (Thyroid)

        Slokdarm
                           luchtpijp
        (esophagus)              (trachea)

                      ATW/College 1                50
Anatomie van de spraakproduktie
                             tandkassen
                    neusholte
                             (alveolen)

                 hard gehemelte
                   (palatum)

           mondholte


     zacht
    gehemelte
    (velum)
                                     lippen
    keelholte
                     tong
    (pharynx)

    strotklep
    (epiglottis)

   strottenhoofd                 tongrug      tongblad  tongpunt
     (larynx)

                       schildkraakbeen
   stembanden                tongwortel
                        (Thyroid)

   Slokdarm
                       luchtpijp
   (esophagus)               (trachea)

                             tongbeen
                                               51
Anatomie van de spraakproduktie
             actieve articulatoren
        zacht
       gehemelte
        (velum)


                                  lippen

              tongwortel    tongrug  tongpunt


    strotklep        faryngale wand
    (epiglottis)

   strottenhoofd
     (larynx)


   stembanden
                    ATW/College 1            52
Articulatorische classificatie van
     consonanten
      uvulair  velair   palataal   postalveolair    alveolair  dentaal
                                             bilabiaal


                   dorsaal                      labiodentaal


   faryngaal         radicaal   laminaal            apicaal


                                sub-apicaal    glottaal
                   College 1                            53
                     Consonanten
        bilabial  labiodental  dental  alveolar  postalveolar  retroflex  palatal  velar  uvular  pharyngeal    glottal

 plosive
                              d                 k               
         b                                       g    
  nasal
                                                     
        
  trill
                           
                                                     
 tap or flap
                           
                                       
 fricative
                                                               h
                                                                
  lateral
 fricative
                              
approximant
         (w)                                       
                                            
  lateral
approximant
                                                  
                                            
                                                                54
Articulatorische classificatie van klanken
  kenmerken voor consonanten

 • plaats
  De locatie in de spraakbuis waar de constrictie die de
  luchtstroom hindert wordt gemaakt, en indien nodig,
  het gedeelte van de tong waarmee de constrictie
  wordt gemaakt
                            55
Articulatorische classificatie van klanken
  kenmerken voor consonanten

 • plaats
 • stemhebbendheid
                    56
Articulatorische classificatie van klanken
  kenmerken voor consonanten

 • plaats
 • stemhebbendheid
 • wijze
  de mate, sterkte, en vorm van constrictie in de keel-,
  neus- en mondholte
                            57
Articulatorische classificatie van klanken

 wijzekenmerken (mate en sterkte van constrictie)

• (ex)plosieven
 of plofklanken zijn klanken waarbij de luchtstroom voor
 korte tijd volledig wordt onderbroken, waarna de lucht
 weer vrijkomt met een klein plofje (release burst)
                              58
Articulatorische classificatie van klanken
  wijzekenmerken (mate van constrictie)
 • fricatieven
  of wrijfklanken worden gemaakt door twee
  articulatoren zeer dicht bijelkaar te brengen zodat de
  luchtstroom turbulent wordt en een ruisgeluid
  voortbrengt.
                            59
Articulatorische classificatie van klanken

  wijzekenmerken (mate van constrictie)

 • nasaal
  Net als genasaliseerde vocalen worden nasale
  consonanten met een lage velumstand geproduceerd

   De mondholte is altijd volledig afgesloten: er lijken geen
   talen te bestaan die gebruik maken van nasale fricatieven
                                 60
Articulatorische classificatie van klanken
  wijzekenmerken (vorm van constrictie)

 • lateralen
  zijn klanken waarbij de (meeste) lucht langs de zijden
  van de tong ontsnapt
                            61
Articulatorische classificatie van klanken

 wijzekenmerken (mate en sterkte van constrictie)

• trilklanken
 of ratelaars zijn series van zeer korte afsluitingen die
 gemaakt worden door twee articulatoren (waarvan er
 tenminste één een geringe massa moet hebben) bijelkaar
 te brengen en er een luchtstroom door te voeren
                            62
Articulatorische classificatie van klanken

  wijzekenmerken (mate van constrictie)

 • approximanten
  of halfvocalen zijn in feite nauwelijks van vocalen te
  onderscheiden, behalve in duur (lengte) en positie in
  de syllabe. Er is sprake van een constrictie, maar de
  luchtstroom wordt niet- of nauwelijks verstoord
                            63
Articulatorische classificatie van klanken
  wijzekenmerken (vorm van constrictie)

 • taps
  of flaps zijn zeer korte volledige afsluitingen zonder
  waarneembare release
                               64
Articulatorische classificatie van klanken
                           65
http://www.chass.utoronto.ca/~danhall/phonetics/sammy.html
Articulatorische classificatie van klanken
   ARTICULATIEPLAATS        PLAATS IN SPRAAKBUIS  BEWEGENDE ARTICULATOR

   1. bilabiaal           labiaal        onderlip

   2. linguo-labiaal        labiaal        tongblad

   3. labiodentaal         dentaal        onderlip

   4. interdentaal         dentaal        tongblad

   5. apicaal dentaal        dentaal        tongpunt

   6. laminaal dentaal-alveolair  dentaal en alveolair  tongblad

   7. apicaal-alveolair       alveolair       tongpunt

   8. laminaal-alveolair      alveolair       tongblad

   9. apicaal retroflex       post-alveolair     tongpunt

   10. laminaal palato-alvelolair  post-alveolair     tongblad

   11. sub-apicaal-retroflex    palataal        tongonderblad

   12. palataal           palataal        tongblad

   13. velair            velair         tongrug

   14. uvulair           uvulair        tongrug

   15. faryngaal          faryngaal       tongwortel

   16. glottaal           glottaal        stembanden


   *naar Ladefoged & Maddieson 1996

   Onderstreept = in gebruik in Nederlandse klanken                 66
Articulatorische classificatie van vocalen


       close    front  central  back


      close-mid


      open-mid


       open
  het klassieke schema voor tongpositie in vocalen

                            67
Articulatorische classificatie van vocalen


      close    front   central  back


     close-mid


     open-mid


      open
    mate van constrictie: gesloten vs. open

                          68
Articulatorische classificatie van vocalen
    mate van constrictie: gesloten vs. open

                         69
Articulatorische classificatie van vocalen


      close     front   central  back


     close-mid


     open-mid      open
    plaats van de constrictie: voor vs. achter

                           70
Articulatorische classificatie van vocalen
    plaats van de constrictie: voor vs. achter

                          71
Articulatorische classificatie van klanken

   kenmerken voor vocalen

 •  mate van constrictie: gesloten vs. open
 •  plaats van de constrictie: voor vs. achter
 •  ronding: gerond vs. ongerond (gespreid)
 •  lengte: lang vs. kort
                          72
          Vocalen
      front      central      back
close                       


close-mid

                   
open-mid
open         a
                           73
http://phonetics.ucla.edu/vowels/chapter11/tongue.html
                Vocalen
        front          central       back
  close                          
                           

  close-mid
                              
                       
  open-mid                         
                
                         
  open              a             
                                  74
http://www.sil.org/computing/speechtools/ipahelp/IPAprvw2.htm
          Huiswerk
• Neem de collegestof door van dit college
• Leer de termen uit je hoofd!
• (Achtergrondliteratuur: tekst 1 van Slis (1988) (zie
 Nestor))
                             75

								
To top