UBND T?NH NGH? AN**

Document Sample
UBND T?NH NGH? AN** Powered By Docstoc
					  UBND TỈNH NGHỆ AN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ         Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 Số: 145 /KH-VSTBPN          TP Vinh, ngày 06 tháng 02 năm 2009


                KẾ HOẠCH
     Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 16 năm ngày thành lập
  Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam (25/2/1993- 25/2/2009);
  99 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1969 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

    Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban VSTBPN tỉnh được Uỷ ban nhân dân
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 604/QĐ-UBND.VX ngày 29/2/2008;
    Để tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày thành
lập Uỷ ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam (25/2/1993-25/2/2009); 99 năm ngày Quốc
tế phụ nữ (8/3) và 1969 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng có ý nghĩa thiết thực đem lại
hiệu quả cao đối với hoạt động VSTBPN, Ban VSTBPN tỉnh xây dựng kế hoạch
hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm tập trung vào các nội dung sau:
   1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm ôn lại quá trình hình thành
và phát triển của Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.
   - Phát huy vai trò của Ban VSTBPN các ngành, các cấp trong việc tham
mưu cho cấp uỷ, chính quyền về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.
   - Thông qua các hoạt động để nâng cao nhận thức cho các ngành, các
cấp, cán bộ và nhân dân về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ, hoạt động của
Ban VSTBPN các cấp.
   - Các hoạt động cần được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong
phú, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Chú trọng tổ chức các
hoạt động thiết thực chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ
nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù, khó khăn.
   II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
   1. Ban VSTBPN tỉnh
   - Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Nghệ An và các sở, ban, ngành
tuyên truyền kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Uỷ ban quốc gia VSTBPN Việt
Nam (25/2/1993-25/2/2009); kỷ niệm 99 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3) và 1969
năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
   - Tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban VSTBPN tỉnh; Ban
VSTBPN các ngành; các huyện, thành, thị.

                                        1
   - Tuyên truyền Luật Bình đẳng giới và các Nghị định của Chính phủ
hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình;
Công ước Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW),
các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về luật pháp, chính sách đối với
phụ nữ; Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công
tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và
Chương trình hành động số 16/CTr-TU ngày 04/02/2008 của Tỉnh uỷ Nghệ An
về Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị.
   2. Ban VSTBPN các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh
   - Ban VSTBPN Đài PT- TH tỉnh, Báo Nghệ An chủ động xây dựng kế
hoạch tuyên truyền phối hợp với các ngành, các cấp tuyên truyền các hoạt động
kỷ niệm. Xếp lịch phát sóng và đăng tải các hoạt động kỷ niệm do Ban
VSTBPN các ngành, các cấp gửi lên.
   - Ban VSTBPN các sở, ngành tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế của đơn vị
mình phối hợp với Ban nữ công xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tạo điều kiện về
kinh phí để tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
   - Tổ chức các Hội nghị lồng ghép giới thiệu Luật Bình đẳng giới, Luật
phòng, chống bạo lực gia đình tới cán bộ công chức trong toàn ngành.
   3. Ban VSTBPN các huyện, thành, thị
   - Xây dựng kế hoạch hướng dẫn Ban VSTBPN các xã, phường, thị trấn
và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về kỷ niệm 16
năm ngày thành lập Uỷ ban quốc gia VSTBPN Việt Nam (25/2/1993-25/2/2009); 99
năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3) và 1969 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và điển hình
phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động.
   - Tổ chức Hội thi, hội thảo, diễn đàn trong cán bộ và nhân dân địa
phương lồng ghép giới thiệu Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực
gia đình tới mọi tầng lớp nhân dân.
   - Tiếp tục nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của
các tầng lớp phụ nữ và dư luận xã hội vào dịp kỷ niệm để kịp thời phản ánh lên
Ban VSTBPN cấp trên.
   4. Khẩu hiệu tuyên truyền
   - Phụ nữ và nam giới đều bình đẳng tham gia và quyết định mọi công việc
trong gia đình và xã hội.
   - Nam giới và phụ nữ cùng chia sẻ công việc trong gia đình và nuôi dạy con cái.
   - Phụ nữ không cam chịu bất bình đẳng giới và phân biệt đối xử trong gia đình
và xã hội.
   - Không khoan nhượng với hành vi ngược đãi phụ nữ và trẻ em gái.
   - Gia trưởng là nguyên nhân chính dẫn đến bạo hành trong gia đình
                                           2
    - Phụ nữ và trẻ em gái có quyền và cơ hội học tập, nâng cao hiểu biết như nam
giới và trẻ em trai.
    - Cha mẹ khuyến khích và tạo điều kiện cho trẻ em gái đến trường và tiếp tục
lên cao.
    - Hôn nhân không tự nguyện và tảo hôn là một nguyên nhân dẫn đến tan vỡ
hạnh phúc
    Nhận được kế hoạch này đề nghị Ban VSTBPN các ngành, các cấp tham
mưu với lãnh đạo ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch
tuyên truyền, kinh phí, chỉ đạo tổ chức các hoạt động có chất lượng đem lại
hiệu quả thiết thực và báo cáo kết quả về Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh
trước ngày 15/3/2009.
                           TM/BAN VSTBPN TỈNH
Nơi nhận:                       Phó Ban Thường trực
- UBQG VSTBPN Việt Nam (B/c)
- Bộ LĐTBXH (B/c)                       (Đã ký)
- UBND tỉnh (B/c)
- Ban VSTBPN các sở, ban, ngành cấp tỉnh       PGĐ Sở Kế hoạch-Đầu tư
- Ban VSTBPN các huyện, thành, thị            Hoàng Hiếu
- Lưu VT Sở KHĐT, VPTT Ban
                                         3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:5/4/2012
language:
pages:3