asw110 Universal remote control manual doc NL

Document Sample
asw110 Universal remote control manual doc NL Powered By Docstoc
					GEBRUIKERSHANDLEIDIN
    G VOOR
 URC22D-8/ URC22D-8A
   URC22D-8B
Algemene omschrijving
De URC22D-8, URC22D-8A, URC22D
-8B universele afstandsbediening is een
nieuw model van een multifunctionele
voorgeprogrammeerde
afstandsbediening voor de Europese
markt. Hij is bewezen krachtig en heeft
een stabiele kwaliteit. Hij heeft de
volgende functies:
※ 8 Apparaattoetsen: TV1, TV2,
  VCR1, VCR2, SAT, CD, DVD en
  AUX.
※ 11 Functies: TV, VCR, Satelliet
  [Analoge satelliet, Digitale satelliet],
  kabel, CD, LD, DVD, AMP, Tuner,
  cassette,  AUX    [kabel,  LD,
  Audioversterkers,
  Audioversterker/tuner,      Audio
  Cassettedeck,    Digitaal   audio
  cassettedeck in AUX.]
※ 4 Bedieningsmodi: Set-upmodus,
  Modus handmatig zoeken, Modus
  automatisch zoeken en Modus
  display.
※ LED dat Transmissie en Set-up
  aangeeft.
※ Doordrukfunctie
※ Teletxt/Fastext-functie.
※ Menufunctie.
※ Volume- en Mute Lock-functie.
※ Apparaatvergrendelingsfunctie.

Batterijen
  Voor deze afstandsbediening heeft u
twee   batterijen nodig.  Zie  de
richtingspijltjes in het batterijvak en
plaats twee nieuwe AAA-, R03- of
UM4-batterijen in het batterijvak. Het is
aan te bevelen alkalinebatterijen te
gebruiken.

           1
 U dient de batterijen tenminste
éénmaal per jaar te vervangen.

Instellen volgens Apparaatcode
  Zoek    in   de   bijgevoegde
Apparaatcodelijst de merknaam en code
van het apparaat waarvoor u de
afstandsbediening wilt gebruiken (u kunt
bijvoorbeeld codes vinden voor “Philips
TV” 001, 004, 023, enz.). Volg daarna
onderstaande stappen:
A. Druk op de toets [SET] en houdt
  deze ingedrukt, druk daarna op de
  toets van het apparaat dat u wilt
  bedienen, zoals [TV1], [VCR1], enz.
B. Het LED gaat op dat moment aan.
  Laat daarna beide toetsen los.
C. Voer de 3-cijferige Apparaatcode in
  (bijvoorbeeld: code 001 voor Philips
  TV).
D. Als de ingevoerde Apparaatcode
  juist is, dan gaat het LED
  automatisch uit. Als de code onjuist
  is, dan knippert het LED twee keer
  en blijft in de set-upmodus staan
  (aan). Voer dan stap C nogmaals uit.
E. Probeer of de toetsen op de
  afstandsbediening werken. Als de
  meeste toetsen niet correct werken,
  probeer dan een andere code van
  hetzelfde merk (bijvoorbeeld: code
  004, 023
  …… onder Philips TV), herhaal
  A~E totdat de belangrijkste toetsen
  goed genoeg werken.

Opmerking:
  Als u tijdens het instelproces wilt
stoppen met de set-upmodus, druk dan
op de apparaattoets.
  Als er 10 seconden lang geen toets
wordt ingedrukt, wordt de set-upmodus
automatisch afgesloten.

Instellen door middel van Handmatig
zoeken
 Als u alle codes onder de merknaam

          2
geprobeerd     heeft   en     de
afstandsbediening nog steeds niet werkt
(dat wil zeggen dat het apparaat nog
steeds niet bediend kan worden met de
afstandsbediening), of als u de juiste
merknaam niet in de lijst met
apparaatcodes kunt vinden, kunt u
Handmatig zoeken gebruiken om de
juiste code te vinden.
A. Zet het apparaat dat u wilt bedienen
  aan. Als het een videorecorder is,
  dient u ook een band in de recorder
  te plaatsen.
B. Druk de toets [SET] in en houdt deze
  ingedrukt en druk tegelijkertijd ook
  de toets voor het apparaat (TV1, enz.)
  in.
C. Het LED gaat op dat moment aan.
  Laat daarna de ingedrukte toetsen
  los.
D. Druk nogmaals op de toets
  [POWER] en laat deze daarna los.
  De afstandsbediening staat nu in de
  modus Handmatig zoeken en het
  LED blijft knipperen.
E. Richt de afstandsbediening op het
  apparaat en druk daarna op de toets
  [POWER]. Kijk of het apparaat
  hierop reageert. Als dit het geval is,
  ga dan naar stap F. Indien dit niet het
  geval is, herhaal dan stap E (druk
  iedere seconde op de toets
  [POWER].
F. Test andere toetsen, als deze niet
  goed genoeg werken, ga dan terug
  naar stap A.

Opmerkingen:
A. Tijdens het zoeken kunt u op de toets
  [SET] drukken om te schakelen
  tussen Voorwaarts en Achterwaarts.
  U verandert zo de zoekrichting om
  de code sneller te kunnen vinden. Als
  u de zoekrichting niet wilt
  veranderen, druk dan niet op de toets
  [SET] tijdens Handmatig zoeken.
B. Als u de Zoekmodus wilt verlaten,

          3
  drukt u op de apparaattoets en het
  LED gaat uit..
C. In de zoekmodus kunnen alle andere
  toetsen, behalve de toets [POWER],
  normaal gecontroleerd worden. Dat
  wil zeggen dat u de andere toetsen
  kunt testen zonder de zoekmodus te
  verlaten.
D. De URC22D-8, de URC22D-8A en
  de   URC22D-8B   verlaten  de
  zoekmodus automatisch als er 30
  seconden geen toets wordt ingedrukt.

Instellen met Automatisch zoeken
  Dit zoeken is vergelijkbaar met
Handmatig    zoeken,   maar   de
afstandsbediening    verstuurt   bij
automatisch   zoeken   het  signaal
automatisch. U hoeft dus niet handmatig
de toets [POWER] in te drukken.

A. Zet het apparaat dat u wilt bedienen
  aan. Als het een videorecorder is,
  dient u ook een band in de recorder
  te plaatsen.
B. Druk de toets [SET] in en houdt deze
  ingedrukt, druk tegelijkertijd ook de
  apparaattoets (bijvoorbeeld: TV1) en
  houdt deze minstens 3 seconden
  ingedrukt. Laat de toets daarna los
  om het automatisch zoeken te starten.
  Automatisch zoeken wordt gestart,
  het   LED   knippert   en  de
  afstandsbediening geeft iedere 2
  seconden automatisch een signaal af.
C. Kijk of het apparaat reageert. Als dit
  het geval is, druk dan op een toets
  (behalve de toets SET) om het
  automatisch zoeken te stoppen.
D. Test of de andere toetsen goed
  genoeg werken. Als de meeste
  toetsen niet werken, ga dan terug
  naar stap B-D en zoek met behulp
  van automatisch zoeken de beste
  code.

Opmerking:

          4
A. Als u automatisch zoeken wilt
  verlaten, druk dan op een toets
  (behalve de toets SET) om te stoppen.
  Het LED gaat dan uit. Het zoeken
  wordt gestopt.
B. Als de afstandsbediening door alle
  verschillende soorten codes zoekt
  (ongeveer 5 minuten), blijft het LED
  ongeveer 2 seconden branden.
  Daarna wordt het zoekproces
  automatisch gestopt.
C. Als u het automatisch zoeken niet op
  tijd stopt als het apparaat reageert,
  dan kunt u Handmatig zoeken
  gebruiken om de code te zoeken
  waarop het apparaat reageert.

Apparaat vergrendelen/ontgrendelen
 Met deze functie vergrendelt u één
apparaatcode die niet door Handmatig
zoeken of Automatisch zoeken kan
worden veranderd:
A. Druk op de apparaattoets van het
  apparaat dat u wilt vergrendelen,
  zoals [TV1], [SAT], [AUX], enz.
B. Druk de toets [SET] in en houdt deze
  ingedrukt, druk daarna op toets [7]
  en laat beide toetsen los. Het LED
  knippert twee keer en gaat dan uit.
  De code van het huidige apparaat is
  nu vergrendeld.
C. Als u de huidige code wilt
  ontgrendelen, druk dan op de toets
  [SET] en houdt deze ingedrukt. Druk
  dan op toets [8] en laat beide toetsen
  los. Het LED knippert twee keer en
  gaat dan uit. De huidige code is
  ontgrendeld.

Opmerking:
A. De vergrendelde code kan alleen
  door ontgrendelen of resetten
  veranderd worden.
B. Er kan slechts één code vergrendeld
  worden. Als u deze functie voor
  verschillende apparaten gebruikt,
  slaat het systeem alleen de laatste

          5
  code op. U kunt het ontgrendelen
  toepassen onder ieder apparaat.

Volume en Mute Lock/Unlock
  Deze functie maakt het u erg
gemakkelijk als u slechts één apparaat
gebruikt en daarvan het volume wilt
aanpassen. Als u bijvoorbeeld uw
versterker gebruikt voor het volume, dan
kunt u deze functie gebruiken om de
volume- en mutetoets van AUX
(versterker in AUX) in te stellen,
ongeacht welk apparaat u gebruikt (zelfs
als u TV, VCR enz. gebruikt, kunt u met
de knoppen volume en mute op de
afstandsbediening nog steeds het volume
via uw versterker regelen).

A. Druk op de apparaattoets waarvoor u
  de volume- en mutetoets wilt
  instellen, zoals [TV1], [SAT],
  [AUX], enz.
B. Druk de toets [SET] in en houdt deze
  ingedrukt, druk daarna op toets [5]
  en laat beide toetsen los. Het LED
  knippert twee keer en gaat dan uit.
  De volume- en mutetoets zijn
  vergrendeld voor het huidige
  apparaat.
C. Als u de huidige volume- en
  mutetoets wilt ontgrendelen, druk
  dan de toets [SET] in en houdt deze
  ingedrukt. Druk daarna toets [6] in
  en laat beide toetsen los. Het LED
  knippert twee keer en gaat dan uit.
  De huidige volume- en mutetoets
  zijn ontgrendeld.

Resetten
 Hierdoor worden alle gegevens die u
ingeprogrammeerd heeft, gewist.
A. Druk de toets [SET] in en houdt deze
  ingedrukt.
B. Druk daarna toets [0] in en houdt
  deze minimaal 3 seconden vast.
C. Laat daarna beide toetsen los. Het
  LED knippert twee keer en gaat dan

          6
  uit.  Alle  gegevens   op  de
  afstandsbediening zijn nu gewist.

Doordrukfunctie:
  Als u een apparaat vervangt door een
ander apparaat dat geen volume- en
mutetoets heeft, dan onthoudt de
afstandsbediening de volume- en
mutetoets van het vorige apparaat.

Apparaatcode weergeven:
 De apparaatcode is een 3-cijferig getal
en dit kan als volgt worden
weergegeven:
A. Druk de toets [SET] in en houdt deze
  ingedrukt en druk tegelijkertijd het
  getal in dat u wilt weergeven, zoals
  1,2,of 3.
B. Laat beide toetsen los.
C. Tel het aantal keren dat het LED
  knippert. Dit aantal geeft het getal
  weer. Als het LED niet knippert, is
  het getal nul.
 Bijvoorbeeld:
     SET+1 (eerste getal):
          LED knippert 1 keer
     SET+2 (tweede getal):
          LED knippert 3 keer
     SET+3 (derde getal):
          LED knippert 8 keer
 De aangegeven code is: 138

Andere opmerkingen
A. Als u klaar bent met het instellen,
  druk dan eerst op de apparaattoets
  (TV of VCR…) die u op de
  afstandsbediening wilt gebruiken.
  Daarna kunt u de afstandsbediening
  gewoon gebruiken.
B. Als u merkt dat de afstandsbediening
  niet goed meer functioneert, haal dan
  de batterijen eruit en druk een aantal
  malen om de afstandsbediening te
  ontladen. Stop de batterijen daarna
  weer terug. Uw afstandsbediening
  functioneert nu weer normaal.


          7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:5/4/2012
language:
pages:7