Ordin�r Generalforsamling

Document Sample
Ordin�r Generalforsamling Powered By Docstoc
					Ordinær Generalforsamling
Telenor Arena 27. april 2009
       Velkommen
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder
Kaare FrydenbergFortegnelse over aksjeeiere som har møtt vil bli
forelagt generalforsamlingen så snart
sekretariatet har ferdigstilt opptellingen.
      Valg av møteleder

Forslag:

Advokat MNA Ervin B. Auren

Partner hos Thommessen Krefting Greve Lund AS
   Valg av person til å
  undertegne protokollen
Protokollen undertegnes av møteleder og en annen
person valgt av generalforsamlingen blant dem som er
tilstede.

Forslag:

Fredrikke Hegnar von Ubisch
Museumsbestyrer, Asker Museum
  Godkjennelse av innkalling og
      dagsorden
•   Innkalling med årsrapport er innen fristen sendt til hver aksjonær
   med kjent adresse.
•   Innkalling er annonsert i Budstikka 2. og 16. april 2009.

Til behandling foreligger:
1.   Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2.   Valg av styre, styreleder og nestleder.
3.   Fastsettelse av styrets og valgkomitéens godtgjørelse.
4.   Godkjennelse av revisors godtgjørelse.
5.   Valg av valgkomité.
6.   Opprettholde fullmakt til erverv av inntil 10% av egne aksjer.
7.   Styrets erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte for
    regnskapsåret 2009.

   Dagsorden er satt opp i henhold til vedtektenes §8.

   Aksjonærene bes om godkjennelse av innkalling og dagsorden.
       Til orientering

Opptelling ved eventuelle avstemminger:

 Administrasjonen i Budstikka forestår
 opptellingen under kontroll av revisor.
      Sak 1

     Godkjennelse av
årsregnskapet og årsberetningen,
 herunder utdeling av utbytte.
Sak 1.1: Hovedpunkter fra driftsåret 2008


Egen presentasjon ved administrerende
direktør/ansvarlig redaktør Andreas Gjølme
Budstikka.Media
  Generalforsamling
 mandag 27. april 2009
      Innhold:

1.  Strategisk utvikling
2.  Driftsåret 2008
3.  Økonomiske resultater 2008
4.  Hovedutfordringer 2009
1. Strategisk utvikling 2009-2011
A. Bakteppe
B. Sterk merkevare
C. Strategisk fokus
        A. Bakteppe
• Samfunnet preget av akselererende
 forandringsprosesser
• Med begge bena i en omfattende finanskrise
• Medieselskaper sterkt berørt både av
 konjunkturer og strukturforandringer
• Hverdagen digitaliseres. Nye generasjoner født
 og oppvokst med internett og digitale tjenester
       B. Sterk merkevare
• Budstikka skal forbli Asker og Bærums sterkeste
 merkevare
• Etterleve visjon:
 – Budstikka skal skape bankende hjerter for Asker og Bærum

• Og verdiene:
 – Modig, overraskende, viktig, entusiastisk og raus

• Og posisjon:
 – Den foretrukne kanal for journalistikk, informasjon og handel
       C. Strategisk fokus
•  Lønnsomhet
•  Produktutvikling
•  Industriell utvikling
        Lønnsomhet
• Mål: Blant landets mest lønnsomme
 mediehus
• Kombinere kostnadsreduksjon med
 inntekstvekst
 – Faste kostnader må reduseres
 – Inntektsvekst fra eksisterende områder
 – Utvikling av nye, lønnsomme aktiviteter
          Produktutvikling
• Budstikka.Medias posisjon står og faller med
 evnen til å produktutvikle
• Avisen i strategiperioden:
 – Omfanget av lokale nyheter økes, seksjonering som tydeliggjør
  stoffområdene og modernisering av formspråket
• Digitale produkter
 – Styrke posisjonen til Budstikka.no gjennom hendelsesnyheter, flere
  redaksjonelle og kommersielle tjenester. Bildestrategi på nett skal
  overflødiggjøre lokal-tv. Tilpasse tjenestene til mobiltelefonen
• Organisasjonen
 – Ressursoverføring til prosjekt- og utviklingsorganisasjon
      Industriell utvikling
• Ny vekst knyttet opp mot selskapets
 kjernevirksomhet
• 2009 igangsatt prosjekter for å vurdere
 oppkjøps- og knoppskytingsprosjekter
• Dempe finanssektorens betydning for selskapets
 resultater
      2. Driftsåret 2008
A.  Ny pensjonsordning
B.  Omfattende sparepakke for 2009 – 2010
C.  Ujevn utvikling i lesermarkedet
D.  Ujevn utvikling også i reklamemarkedene
E.  Gradvis fall i marginene
    A. Ny pensjonsordning
• Pensjonskostnadene har i en årrekke vært
 akselererende og uforutsigbare
• Etter omfattende og inkluderende prosess
 vedtok styret høsten 2009 en ny
 pensjonsordning
• Fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for
 ansatte under 52 år og alle nyansatte
• Forutsigbare kostnader. Etter overgangsperiode
 også reduserte kostnader
   B. Omfattende sparepakke
• Hovedelement: Reduksjon i faste kostnader
• Nedbemanning gjennomføres i toårs periode
 2009 - 2010
 – Til sammen 13,8 årsverk (AFP), sluttpakker og
  ansettelssestopp
 – Pakken gir en effekt i 2009 på 14,2 mill kr
 C. Ujevn utvikling i lesermarkedet
• Budstikkas opplag i 2008 ble 28.264, en
 nedgang på 1.396 eksemplarer
• Lesertallet stabilt på 79.000 daglige lesere
• TV.Budstikka stabilt på 53.000 ukentlige seere
• Sterk vekst for Budstikka.no. Ukentlige unike
 brukere økte med 50 % - til 72.000
 C. Ujevn utvikling i lesermarkedet
• Budstikka.Media følger nasjonal trend med
 tilbakegang for papiravisene og fremgang for
 nettavisene
• Hovedoppgave: Øke den samlede kontakten
 med befolkningen i Asker og Bærum
• Stabilisere Budstikkas opplag
• Utvikle Budstikka.no så det daglig blir det mest
 besøkte nettstedet i Asker og Bærum
D. Ujevn utvikling i annonsemarkedene

• Samlede reklameinntekter økte med 0,6 % fra
 2007 til 2008
• Reflekterte konjunktursituasjonen: Vekst 1.
 tertial, utflating i 2. tertial og nedgang i 3. tertial
  –  Avisomsetningen ned 2,7 %
  –  TV-omsetningen ned 21,3 %
  –  Nettomsetningen opp 45,4 %
  –  Reklameinnstikk opp 28,8 %
   E. Gradvis fall i marginene
• 2008 startet med betydelige forventninger til
 vekst og utvikling
• I januar og februar ble det levert
 rekordomsetning og rekordresultater
• Deretter gradvis reduksjon i veksten.
 Budstikka.Media avsluttet 2008 med tilbakegang
 i omsetning og svake driftsresultater
          3. Økonomiske resultater
   Mill. kroner

   Resultatregnskap                      2008                 2007
   Driftsinntekter                      200,1                 198,2
   Driftskostnader                      168,0                 172,1
   Driftsresultat                        32,0                 26,1
   Finansresultat                       -14,0                 49,3
   Resultat før                         18,0                 75,3
   skattekostnad
   Skattekostnad                        10,3                    8,4
   Årsresultat                           7,8                67,0
 Driftsresultatet er for 2008 belastet med 5,4 mill. kroner i omstruktureringskostnader som vedrører
 nedbemanning. Samtidig var det i 2008 en positiv engangseffekt knyttet til endret pensjonsordning med 17,8
 mill. kroner.
25
  Utvikling driftsresultat og driftsmargin

                Mill. kr.                              EBIT-margin
•  EBIT for 2008 er                                          %

   32,0 mill. kr.     35,0                                     18,0 %

•  EBIT før ekstra-                                           16,0 %
   ordinære poster er   30,0
   19,6 mill. kr., en                                          14,0 %
   nedgang på 6,4 mill.  25,0
                                                      12,0 %
   kr. (24,7 %) fra 2007
•  EBIT-margin utgjør   20,0                                     10,0 %
   etter ekstraordinære
   poster 9,8 %      15,0                                     8,0 %

                                                      6,0 %
               10,0
                                                      4,0 %

               5,0
                                                      2,0 %

               0,0                                     0,0 %
                    2003    2004**   2005    2006    2007  2008  2008*

                       EBIT       EBIT-margin
                  * Korrigert for ekstraordinære poster
                  ** Byggekostnader på kr. 3,2 mill kostnadsført
Finansresultat
 Mill. kroner


 Finansinntekter/kostnader   2008  2007
 Renteinntekter         8,1   4,6

 Aksjeutbytte          3,0   4,7

 Tap/gevinst av verdipapirer  -24,8  41,1

 Annen finanskostnad      -0,3  -1,1

 FINANSRESULTAT        -14,0  49,3
27
Balanse pr. 31.12.
 Mill. kroner

 EIENDELER            2008  2007
 Anleggsmidler          71,6  74,0
 Omløpsmidler          209,6  244,3
 SUM EIENDELER          281,2  318,3

 EGENKAPITAL OG GJELD      2008  2007
 EGENKAPITAL           139,2  184,4
 Avsetninger for forpliktelser  40,8  54,3
 Kortsiktig gjeld        101,2  79,5
 SUM GJELD            141,9  133,9
 SUM EGENKAPITAL OG       281,2  318,3
 GJELD

28
   4. Hovedmålsetninger 2009
• Redaksjonell produktutvikling
  – innhold, seksjonering, organisering
• Nettutvikling av nyheter, spesialtjenester og kommersielle
 tjenester. Brukermål: 90.000 unike brukere ( + 30 %)
• TV.Budstikka avvikles – strategi for levende bilder utvikles på
 nettet
• Begrense opplagsfallet
• Reklamedistribusjon på 2008-nivå
• Begrense fallet i annonseinntekter
• Effektuere sparepakke for 2009-2010
• Begrense negativ økonomisk utvikling
  – Nye sparetiltak nødvendig
• Forretningsutvikling – vurdere knoppskyting og oppkjøp
• Nye avtaler for trykkeri- og distribusjonstjenester
     Sak 1.2: Utdeling av utbytte

Styreleder kommenterer disponering av årsresultat og
utdeling av utbytte.

Styret innstiller overfor generalforsamlingen på at det for
2008 utbetales et ordinært utbytte på kr. 5,00.

Forventet utbetalingsdato for utbytte er 8. mai 2009.
Sak 1.3: Revisjonsberetning
       •  Statsautorisert revisor Anders Grini
         fra PricewaterhouseCoopers bekrefter
         revisjonsberetningen
    Sak 1: Forslag til vedtak


”Asker og Bærums Budstikke ASAs årsregnskap
og årsberetning for regnskapsåret 2008
godkjennes. Det utbetales utbytte på kr. 5 pr
aksje.”
    Sak 2

Valg av styre, styreleder og
   nestleder
 Sak 2: Valg av styremedlemmer, styreleder
        og nestleder

 Tre styremedlemmer er på valg
 Styremedlemmer velges for to år

Valgkomitéens innstilling:
Gjenvalg på:       Kaare Frydenberg    Bærum
             Kaci Kullmann Five   Bærum
             Ingjerd B. Spiten   Asker Leder og nestleder velges for ett år

Valgkomitéens innstilling:
Gjenvalg på:       Styreleder:   Kaare Frydenberg
             Nestleder:   Per Bjørnsen
     Sak 2: Forslag til vedtak”Kaare Frydenberg, Kaci Kullmann Five og Ingjerd B.
Spliten gjenvelges som styremedlemmer for en periode
på 2 år. Kaare Frydenberg velges som styrets leder og
Per Bjørnsen velges som styrets nestleder.”
     Sak 3

  Fastsettelse av styrets og
valgkomitéens godtgjørelse
Sak 3.1: Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Valgkomiteen foreslår følgende satser:

Styreleder:     kr. 140.000 (kr. 140.000) (+0%)
Styremedlemmer:  kr. 70.000 (kr. 70.000) (+0%)

Kompensasjonsutvalg:
Leder      kr. 40.000   (kr. 0)
Øvrig medlem   kr. 10.000   (kr. 0)
  Sak 3.2: Fastsettelse av valgkomitéens
         godtgjørelse

Styret foreslår følgende satser:

Valgkomitéens leder:
   kr. 5.000,- pr. møte (kr. 5.000,-)(+0%)

Valgkomitéens medlemmer:
   kr. 3.500,- pr. møte (kr. 3.500,-)(+0%)
   Sak 4

Godkjennelse av revisors
  godtgjørelse
  Sak 4: Godkjennelse av revisors
       godtgjørelseRevisors godtgjørelse kr. 220.000
mot kr. 258.000 året før.
 Sak 5

Valg av valgkomité
        Sak 5: Valg av valgkomité

Styrets innstilling på valgkomité:

Gjenvalg på samtlige medlemmer:

  1.  Arnt Hillestad        Bærum
  2.  Marit Hammernes       Asker
  3.  Linda Bernander Silseth   Asker
  4.  Gunnar Jahr         Bærum
  5.  Odd Øie           Bærum
     Sak 6

   Opprettholde fullmakt til
erverv av inntil 10 % av egne
      aksjer
  Sak 6: Opprettholde fullmakt til erverv av
      inntil 10 % av egne aksjer
Styreleder Kaare Frydenberg redegjør for saken.

Forslag til vedtak:

   Styret i Asker og Bærums Budstikke ASA gis fullmakt til å erverve
   egne aksjer etter allmennaksjeloven på følgende vilkår:

•  Fullmakten gjelder fra 27. april 2009 frem til neste ordinære
   generalforsamling, dog ikke lenger enn til 27. oktober 2010.
•  Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve
   er kr 970.000, hvilket tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapitalen.
•  Det minste beløp som kan betales pr. aksje er aksjens pålydende beløp
   kr 1 og det høyeste kr 100.
•  Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og
   kan skje både på det åpne marked og ved direkte henvendelser. Styret
   beslutter forøvrig hvorledes erverv og avhendelse av aksjer skal skje.
•  Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på
   ekstraordinær generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.
       Sak 7

   Styrets erklæring om fastsettelse
av godtgjørelse til ledende ansatte for
    regnskapsåret 2009
Sak 7: Styrets erklæring om fastsettelse av
   godtgjørelse til ledende ansatte


Styreleder Kaare Frydenberg redegjør for saken.


 Forslag til vedtak:
 Generalforsamlingen slutter seg til styrets erklæring om
 fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende
 ansatte for regnskapsåret 2009.
Generalforsamlingen heves

      Vi ønsker velkommen
   til videre program og middag!
        Videre program
1.  Presentasjon av Telenor Arena og Stabæk Fotball ved
   Ingebrigt Steen Jensen.

2.  Omvisning på stadion for dem som ønsker det.

3.  Alle inviteres til middag i lokalet ved siden av,
   servering ca. kl. 20.00.

4.  Utdeling av årets kultur- og idrettsstipendier, samt
   overrekkelse til ”Årets bankende hjerte”.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:5/4/2012
language:
pages:48