Pharmacy Therapeutic Committee : PTC

Document Sample
Pharmacy Therapeutic Committee : PTC Powered By Docstoc
					Pharmacy Therapeutic
 Committee : PTC

  วิชาการให้บริการเภสัชสนเทศ ปี การศึกษา 2/2548
             อ. วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
                    24 พ.ย. 48
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

• ทราบบทบาทและหน้ าที่ของ PTC
• เข้าใจหลักการทา drug monograph
• สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
Introduction
• PTC = Pharmacy Therapeutic
 Committee = คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด
• Physicians, pharmacists, other health
 professionals selected with the
 guidance of the medical staff
 * size depends on the scope of
 services provided by the organization
 * chairperson : physician
 * secretary : pharmacist
Introduction

* they should meet regularly, at least
 six times per year
* agenda should be prepared by the
 secretary and submitted to committee
 members in sufficient time before each
 meeting
 * actions of the committee should be
 routinely communicated to the various
 health-care personnel
Responsibilities
• Policy development
 - formulate policies regarding
 evaluation, selection, and therapeutic
 use of drugs and related devices
 - selection of items : evaluation of their
 relative therapeutic merits, safety,
 cost
   * minimize duplication of the same
 basic drug type, drug entity, or drug
 product
Responsibilities

• Drug formulary system
 - developing
 - managing     Drug selection
 - updating     Drug deletion
 - administering
          New drug
Drug deletion         Rx
         Approved ?
 Rx

   Yes              No


With condition      Without condition

         Rx
 Drug use
 policy/guideline          DUE/DUR
Responsibilities

• To establish programs and procedures
 that help ensure safe and effective
 drug therapy
• To establish programs and procedures
 that help ensure cost-effective drug
 therapy
• To participate in quality-assurance
 activities related to distribution,
 administration, and use of medications
Responsibilities
• To monitor and evaluate adverse drug
 reactions in the health-care setting
 and to make appropriate
 recommendations to prevent their
 occurrence
• To initiate or direct drug use evaluation
 programs and studies, review the
 results of such activities, and make
 appropriate recommendations to
 optimize drug use
Responsibilities

• To advise the pharmacy department in
 the implementation of effective drug
 distribution and control procedures
• To disseminate information on its
 actions and approved recommendations
 to all organizational health-care staff
Roles of drug information in PTC

• Planning future agendas and meeting
 frequency
• Gathering data e.g., DUR, ADR
• Evaluating medication for formulary
 adoption or deletion (drug monograph)
• Preparing and conducting QA programs
• Preparing policies/procedures
• Preparing meeting documentations
• Communicating information from the PTC
 to other areas of the institution
ตัวอย่างนโยบายในการพิจารณายาของ
โรงพยาบาล
• จานวนรายการไม่เกิน 700 รายการ
• สัดส่วน ED : NED ไม่น้อยกว่า 70 : 30
• ยาแต่ละความแรงหรือรูปแบบยานับเป็ น 1 รายการ
• ยา 1 generic name จะต้องมียาเพียงชื่อการค้าเดียว
• ยาที่มีฤทธ์ ิ ทางเภสัชวิทยาเหมือนกัน จะมีไม่เกิน 2 generic
 name
• ยาที่จะได้รบการพิจารณาจะต้องมีใช้ในโรงเรียนแพทย์ไม่น้อยกว่า 3
        ั
 แห่ง และใช้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ปัจจุบนจะต้องได้รบการ
                         ั    ั
 บรรจุอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลที่เป็ นโรงเรียนแพทย์นัน ้
 แล้ว
 แนวทางการทา drug monograph

Format :
• Generic name
• Trade name
• Manufacturer/Distributors
• Date of FDA approved
• Classification
 แนวทางการทา drug monograph
• Summary
 * short summary of advantages and
 disadvantages of the drug, particularly in
 relation to other drugs or treatments used
 for each major indication and any other
 significant information
• Recommendation
 * whether drug should be added, will
 replace any other product
 * specific formulary status e.g.,
 restricted, conditional, monitored
 แนวทางการทา drug monograph
• Pharmacological data (in brief)
 * mechanism of action
• Therapeutic indications
 * FDA-approved or unlabeled indication
• Pharmacokinetics (in brief)
• Dosage form and strengths
• Dosage and administration
• ADR/Toxicities
• Special precaution
 * pregnancy and lactation
 แนวทางการทา drug monograph
• Contraindication
• Drug interaction
• Patient monitoring guidelines
 * include effectiveness, adverse effect,
 compliance
• Clinical efficacy/comparison
• Patient information
• Storage
• Cost comparison
• Date presented to PTC and name of person
 preparing the document
• References
   แบบฟอร์มเสนอยาเข้าของโรงพยาบาล
•  Generic name
•  Brand name
•  Dosage form
•  Strength
•  Manufacturer/Distributor
•  Price
•  Pharmacological actions
• เหตุผลในการเสนอเข้า
 - เพื่อใช้ในข้อบ่งใช้
 - มียาที่มีข้อบ่งใช้เดียวกันในโรงพยาบาลหรือไม่ อะไร
 - ข้อดีของยาที่เสนอเข้าที่คิดว่าดีกว่ายาที่มีอยู่แล้ว
 - เสนอคัดยาอื่นออกหรือไม่ อะไร
 - ปริมาณการใช้ต่อปี
 Resources
• Manufacturer/Distributors
• Tertiary resources (textbook, CCIS)
 www.micromedex.com
• Secondary resources (MEDLINE)
• Primary resources
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข :
 www.dmsic.moph.go.th
• ราคายา : www.pharmacychecker.com
• www.fda.gov
Tertiary resources

• Pharmacology
• Pharmacokinetic
• Therapeutic indication
• Adverse action/toxicology/Drug
 interaction
• Special precaution/contraindication
• Dosage and administration
Primary resources

• Clinical studies/Clinical trials
 * efficacy
 * safety
 * comparison
  Presentation
•  Verbal
•  Written
•  Simple, easy to understand
•  Picture, chart, table, paragraph, font
•  Conclusion & recommendation
    - unbias
    - evidence-based medicine
    - hit to the point : replace or
  formulary
แนวทางการตัดยาออก

•  รายการยาที่ใช้น้อย เช่น น้ อยกว่าแผนจัดซื้อร้อยละ 50
•  รายการยาที่ dead stock
•  รายการยาที่บริษทเลิกจาหน่ าย/เลิกนาเข้า/เลิ กผลิต
          ั
•  มีประสิทธิภาพหรือความคุ้มค่าน้ อยกว่ายาเก่า
 ตัวอย่างการนาเสนอยาเข้า

Calcium carbonate  1,250 mg (Chalktab)
เสนอโดย       กลุ่มงานอายุรกรรม
ข้อมูลยา       ED บัญชี ก
ราคาที่เสนอ     745 บาท/500 เม็ด ซื้อ 10 แถม 1
           เหลือสุทธิ 1.35 บาท/เม็ด
บริษทที่จาหน่ าย
  ั        จรูญเภสัช
ปริมาณ Ca ที่ให้   500 mg/เม็ด
 ตัวอย่างการนาเสนอยาเข้า
 เปรียบเทียบมูลค่ายาต่อวันและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล

  ยา    ปริมาณ Ca Cost/ Cost/500         ค่าใช้จ่าย (บาท)
            unit mg Ca
Calcanate 250 mg 0.80         1.6       500,400

Chalktab 500 mg 1.35         1.35    422,212.50


                   ประหยัด 78,187.50 บาท
Rational drug selection

• Clinical efficacy
• Incidence and severity of adverse
 effects
• Dosage frequency
• Drug interactions
• Cost
• Documentations
• Pharmacokinetics

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:177
posted:5/4/2012
language:Thai
pages:31