Kemijski proizvodi u poljoprivredi by FMLo5A5g

VIEWS: 77 PAGES: 77

									 Kemijski proizvodi u poljoprivredi
1. mineralna gnojiva
2. pesticidi
3. herbicidi
         U prirodi
• biljka dobiva hraniva iz humusa
• to je organska tvar nastala mikrobiološkim
 procesima razgradnje organske tvari
• razgradnjom humusa (mineralizacijom) nastaju:
• nitrati
• fosfati
• sulfati
• topljivi u vodi i tako dostupni biljkama
      Mikroorganizmi tla
•  imaju presudnu ulogu u mineralizaciji
•  To je tzv. mikroflora tla:
•  bakterije
•  ličinke
•  gujavice
•  grinje…
Poljoprivredne biljke crpe hraniva iz
        tla
• koje se s vremenom iscrpljuje
• manjak biljnih hraniva nadoknađuje se
 gnojenjem tla
• osim prirodnih gnojiva
• koriste se i umjetna koja se proizvode
 industrijskom preradom prirodnih sirovina
 Osnovni sastojci umjetnih gnojiva
• dušik
• fosfor
• kalij
    ali mogu sadržavati i:
•  magnezij
•  cink
•  bor
•  sumpor…
 KAN (kalcijev-amonijev nitrat)
• amonijev nitrat proizvodi se reakcijom
 amonijaka i dušične kiseline
• spoj je vrlo eksplozivan pa mu se dodaje
 mljeveni vapnenac ili dolomit
• maseni udio dušika u KAN-u je 27%
      karbamid ili urea
• nastaje reakcijom amonijaka i ugljikova
 dioksida
      Amonijev sulfat
• proizvodi se reakcijom amonijaka i
 sumporne kiseline
• maseni udio dušika je 21%
• pH mu je nizak pa se rabi za gnojidbu
 bazičnog tla
   Ostala dušična gnojiva
• bezvodni amonijak – najkoncentriranije
 dušično gnojivo
• wN = 82%
• UAN – smjesa otopine karbamida i
 amonijeva nitrata
• wN = 31%
      Fosforna gnojiva
• prirodni fosfor (iz minerala fosforita i
 apatita) slabo topljiv u vodi i kao takav
 nedostupan biljkama
• umjetno fosforno gnojivo dobiva se od
 fosforita (kalcijeva fosfata)
Tzv. superfosfat dobiva se reakcijom
  fosforita i sumporne kiseline
 Tzv. trostruki superfosfat dobiva se
reakcijom fosforita i fosforne kiseline
     Tomasovo brašno
• je kalcijev fosfat
• dobiva se kao nusprodukt u proizvodnji
 čelika
• maseni udio fosforova(V) oksida je 10 –
 14%
• maseni udio kalcijeva oksida je 45%
 (pogodan za kisela tla)
• sadrži i male količine mikroelemenata Mn,
 Mo, Zn
      Kalijeva gnojiva
• najčešći kalijev klorid
• ima ga u prirodi pa se priprema toga
 gnojiva svodi na uklanjanje primjesa iz
 prirodnog kalijeva klorida
• kloridni ioni štetno djeluju na neke kulture:
 duhan, hmelj, vinovu lozu, krumpir,
 šećernu trsku
• za te kulture pogodniji kalijev sulfat
       Kalijev sulfat
• dobiva se reakcijom kalijeva klorida i
 sumporne kiseline
      Složena gnojiva
• su miješana gnojiva koja se sastoje od triju
 biljnih hraniva koja najčešće nedostaju
 biljkama:
• dušik
• fosfor
• kalij
  Biljke iskorištavaju jedva polovicu
   ponuđenih umjetnih gnojiva.

• Ostalo se procjeđuje u vodotoke. Naročito
 su opasni nitrati koji se u podzemnim
 vodama reduciraju u nitrite i organske
 nitrozamine, a ti su dokazano
 kancerogeni.
        Pesticidi
• od lat. pestis = kuga
•     occidere = ubiti
• kemijski spojevi za suzbijanje organizama
 koji ugrožavaju zdravlje čovjeka i
 uništavaju njegova dobra
štitaste uši
bademova lisna uš
pipa
Prema skupini organizama na koje
       djeluju
•  insekticidi
•  akaricidi
•  fungicidi
•  rodenticidi
•  nematocidi
•  limacidi
•  baktericidi (antibiotici)
            ali i:
•  herbicidi
•  algicidi
•  avicidi
•  korvicidi
•  homicidi (bojni otrovi)
•  repelenti
•  atraktanti
          Primjena u:
•  poljoprivredi
•  šumarstvu
•  medicini
•  industriji
•  prometu
•  kućanstvu
•  kozmetici
•  ratovima
        Način primjene
•  prskanjem
•  orošavanjem
•  zamagljivanjem
•  fumigacijom
•  zaprašivanjem
•  unutarnjom terapijom (endoterapijom)
•  otrovanim mamcima
•  raspršivanjem zrnaca
•  postavljanjem lepljivih zamki
       Kemijski sastav
•  organofosforni spojevi
•  anorganski fosforni spojevi
•  klorirani ugljikovodici
•  organoživini spojevi
•  arsenovi spojevi
•  bakrovi spojevi
•  dinitrofenoli
•  klorfenoksi spojevi
     Opasnosti pesticida
1. kontaminacija zraka, vode i tla
2. kontaminacija tretiranih biljaka
3. trovanje životinja (stoke, riba, lovne
  divljači, kukaca oprašivača)
4. trovanje ljudi koji rade s pesticidima (4
  milijuna godišnje od toga 7% smrtno)
5. kancerogenost, mutagenost,
  teratogenost
   Bioakumulacija pesticida
• = višestruko nagomilavanje pesticida u
 prehrambenim lancima ekostustava
        Herbicidi
• lat. herba = biljka, trava
•   occidere = ubiti
• su fitotoksične kemikalije koje se koriste
 za sprječavanje rasta nepoželjnih biljaka
 (korova) ili za njihovo potpuno uništavanje
    Herbicidne kemikalije
• poznate još iz 19. stoljeća:
• modra galica (za suzbijanje gorušice u
 pšenici)
• sulfatna kiselina ( “)
• kuhinjska sol – za uništavanje pšenične
 hrđe
• zelena galica za suzbijanje viline kose
     Danas se koriste:
1. selektivni herbicidi – za uništavanje
  određenih korova na oranicama, a pritom
  kulturne biljke ostaju neoštećene (?).
• Kemijski su to složeni organski spojevi.
     2. totalni herbicidi
•  za potpuno uništavanje bilja na nekom
  području.
•  sulfatna kiselina
•  natrijev klorat NaClO3
•  amonijev sulfamat NH4SO3NH2
•  kalcijev cijanamid CaCN …
•  TCA (trikloracetna kiselina)
 Po svome djelovanju na biljke:
1. kontaktni – razaraju vanjska tkiva biljke
  na mjestu dodira (kontakta)
2. translokacijski – apsorbiraju se i raznose
  po cijeloj biljci i dovode do njenog
  potpunog uginuća
    Herbicidima se tretira
1. lišće neželjenih biljaka (kontaktnim
  herbicidima)
2. tlo prije nicanja usjeva (tzv. pre-
  emergence metoda)
• ili poslije nicanja usjeva (tzv. post-
  emergence metoda)
        Defolijanti
• = kemikalije za defolijaciju – prijevremeno
 otpadanje lišća s drveća
• primjena:
• u poljoprivredi za lakšu berbu (npr.
 pamuka)
• u ratovima u džungli radi lakšeg
 pronalaženja neprijatelja i/ili trovanja hrane
 i vode za piće (npr. vijetnamski rat)

								
To top