DRUG pregnancy by 305dJrAJ

VIEWS: 210 PAGES: 15

									                                                  1
             ้
การใช้ ยาระหว่ างการตังครรภ์
                     ้
      การใช้ ยาระหว่างการตังครรภ์เป็ นสิ่งที่สาคัญมาก
  ้
 ทังนี ้เพราะว่ายาที่แม่ได้ รับเข้ าไปสามารถซึมผ่านไปยังทารกได้ ทางรก
                      ั้
 อันตรายที่จะเกิดขึ ้นกับทารกในครรภ์นนขึ ้นอยู่กบ ั                     ้
                                          ระยะการตังครรภ์
 ความเข้ มข้ นของยาและความสามารถในการซึมผ่านรกไปยังทารก(ยาที่ละลายในไขมันได้ ดีจะผ่
 านรกได้ ง่ายกว่า)เช่นถ้ าแม่ได้ รับยาแอมเฟตามีน(Amphetamine)ในเดือนแรกๆของการตังครรภ์   ้
                   ้
 จะทาให้ ทารกมีโอกาสพิการตังแต่กาเนิดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ
                  ้
 ถ้ ามารดาได้ รับยาแอสไพรินตังแต่ระยะ                                3
           ้
 เดือนแรกของการตังครรภ์ทารกที่คลอดออกมาจะมีความผิดปกติทางเลือด
 โดยเลือดจะแข็งตัวช้ าลง
      นอกจากนี ้แล้ วการให้ ยาในระหว่างแม่ให้ นมลูกก็ต้องใช้ ความระมัดระวังมาก
               ู
 เพราะมียาหลายชนิดที่ถกขับออกทางน ้านม                        ้
                           เมื่อทารกดื่มนมแม่ก็ได้ รับยานันด้ วย    เช่น
 ยาเตตร้ าซัยคลิน
   ู                                     ้
 ที่ถกขับออกทางน ้านมจะมีผลทาให้ ฟันเด็กเปลี่ยนเป็ นสีน ้าตาลและผุง่ายดังนันเมื่อกล่าวโดยสรุ
 ป          ควรหลีกเลี่ยงการใช้ ยาในหญิงมีครรภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน             3
 เดือนแรกและระหว่างการให้ นมลูก
 เพราะอาจทาให้ เกิดความพิการได้ ในทารกถ้ าใช้ ยาอย่างไม่ระมัดระวัง
                    ่
 ถ้ ามีความจาเป็ นต้ องใช้ ควรอยูในความดูแลของแพทย์ หรื อปรึกษาการใช้ ยากับเภสัชกร
      ยาที่รวบรวมในตารางนี ้ได้ มีการศึกษาทดลองในสัตว์แล้ วว่าอาจจะมีผลทาให้ เกิดความ
 ผิดปกติของทารกในครรภ์
     ้
 ดังนันจึงอาจไม่จาเป็ นเสมอไปว่ายาเหล่านี ้ต้ องทาให้ เกิดความพิการของทารกในคนจริง
 แต่อย่างไรก็ตามก็ควรจะเป็ นข้ อระมัดระวังในการใช้ ยาเหล่านี ้โดยไม่จาเป็ นในระหว่างการตังคร  ้
 รภ์หรื อให้ นมบุตร

ชื่อยา/ ผลต่ อทารก
1. ยาแก้ปวดและยาแก้ไข้
   salicylate
   -ทำให้ระยะกำรคลอดของมำรดำนำนขึ้น
   -ทำรกอำจมีควำมพิกำรของระบบประสำท,หัวใจ, ปำกแหว่งเพดำนโหว่,hypospadias
   - ทำรกเลือดออกง่ำย
   Acetaminophen(Paracetamol)
   -โดยมำกไม่มีผลเสี ยถ้ำใช้ขนำดต่ำๆและช่วงสั้นๆ
   - ควำมพิกำรที่อำจพบได้ในทำรกคือข้อตะโพกเคลื่อน เท้ำปุก,ต้อกระจก
   - ถ้ำมำรดำได้รับขนำดสู งใกล้คลอดจะมีพิษต่อทำรก
 2.ยาชาและยาสลบ
  ยาชาและยาสลบเกือบทุกชนิดผ่ านรกได้ ดี
                                           2

  -กดกำรหำยใจของทำรก(ยกเว้น Succinylchlorideและ Curare)
         ่
  พยาบาลดมยาทีทางานตลอดระยะเวลาการ
  -พบควำมพิกำรแต่กำเนิดในทำรกมำกกว่ำตั้งครรภ์ ปกติประมำณ 3 เท่ำ, มีกำรแท้งและคลอด
   ก่อนกำหนดมำกกว่ำปกติ
3.ยาระงับการชัก
  Barbiturates
  -ขนำดสู งทำให้ทำรกในครรภ์เติบโตช้ำ,ใบหน้ำผิดปกติ,จมูกแบน,ตำห่ำง,หนังตำตก)
  -ถ้ำมำรดำได้รับยำเป็ นเวลำนำนทำรกจะแสดงอำกำรขำดยำแบบยำเสพติด
  -ถ้ำใช้ใกล้คลอดจะกดกำรหำยใจของทำรก
 Phenytoin
 -ทำรกที่คลอดจะมีจมูกสั้นและแบน,    ตำห่ำง,  แขนขนผิดปกติเติบโตช้ำปั ญญำอ่อน(Fetal
Hydantoin Syndrome)พบได้ประมำณร้อยละ 10
 -ถ้ำใช้ระยะท้ำยของกำรตั้งครรภ์ ทำรกจะมีกำรแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

4.ยารักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
แมกนีเซี่ยม ซัลเฟต
-ถ้ำใช้ในระยะใกล้คลอดจะกดกำรหำยใจของทำรก มีอำกำรตัวอ่อนปวกเปี ยกหรื อชักได้
ยาขับปัสสาวะ
-ทำรกมีเกล็ดเลือดต่ำ, ลดกำรขับถ่ำย Estriolในมำรดำ

5.วิตามินและเหล็ก
 วิตามิน A
 -ถ้ำใช้ปริ มำณมำกทำให้เกิดควำมพิกำรของไต และระบบขับถ่ำย,ปัสสำวะ,ระบบประสำท
 วิตามิน D
 -โรคหัวใจชนิดSupravalvular aortic stenosis ใบหน้ำผิดปกติและปั ญญำอ่อน
 วิตามิน K
 -ถ้ำให้ขนำดสู งใกล้คลอดจะทำให้ทำรกตัวเหลืองและทำลำยตับของทำรกได้
 เหล็ก
 -อำจทำให้เกิดควำมพิกำรแต่กำเนิดในทำรกได้

6.ยาต้ านจุลชี พ
 เพนนิซิลน ิ
 แอมพิซิลิน
                         ั
 -ผ่ำนรกได้ดี ระดับเลือดในทำรกสู งกว่ำในมำรดำแต่ยงไม่พบอันตรำยในทำรก
  ไดคลอกซาซิ ลิน,เมธิ ซิลิน,เพนนิซิลิน
 -ผ่ำนรกได้ดี ยังไม่พบผลเสี ยต่อทำรก
                                             3

 โคไตรมอกซาโซล
 -ยังไม่พบว่ำทำให้เกิดควำมพิกำรในทำรก แต่ไม่ควรใช้ในรำยที่มำรดำหรื อทำรกขำด เอ็นซัยม์
  G-6-PD
เตตราซัยคลิน
 -ทำให้ทำรกฟันเหลือง,ฟันผุง่ำย,Enamelเจริ ญไม่เต็มที่ อำจพบต้อกระจกหรื อมือพิกำรได้

          ่
7.ฮอร์ โมนและยาเกียวกับระบบต่ อมไร้ ท่อ
  ยากินคุมกาเนิด
  -อำจพบควำมพิกำรของหลอดเลือดใหญ่และแขนขำกุดในทำรกได้มำกกว่ำปกติเล็กน้อย
  Glucocorticoids
  -ถ้ำใช้เป็ นเวลำนำนทำให้ทำรกในครรภ์เติบโตช้ำ กำรทำงำนของต่อมหมวกไตในทำรกลดลง
  อำจพบเพดำนโหว่,หัวใจและแขนขำผิดปกติ และพบทำรกตำยคลอดมำกกว่ำปกติ
 ยารักษาโรคคอพอกเป็ นพิษ
 -ทำให้เกิดโรคคอพอกในทำรก ซึ่งอำจมีผลกดเบียดทำงเดินหำยใจของทำรกได้, คลอดก่อน
  กำหนด

8.ยารักษาโรคจิตและประสาท
 Diazepam
 -ทำรกมีปำกแหว่ง,เพดำนโหว่ ถ้ำใช้ใกล้คลอดทำรกจะมีกล้ำมเนื้ออ่อนแรง,ตัวเย็น และอำจแสดง
  อำกำรขำดยำหลังเกิดได้
 Haloperidol
 -ถ้ำใช้ในระยะต้นของกำรตั้งครรภ์ทำรกแขนขำพิกำรได้
 Pethidine
 -ถ้ำใช้ในระยะ 1-3 ชม.ก่อนคลอดจะกดกำรหำยใจของทำรก
 Chlopromazine
 -แท้งมำกขึ้น,ทำให้เกิดตำพิกำร,ถ้ำใช้ใกล้คลอด กำรควบคุมอุณหภูมิของทำรกจะเสี ยไป

           ่ ่
9.เหล้า,บุหรี่และสารอืนๆทีมารดาได้ รับจากสิ่ งแวดล้ อม
 เหล้า -เกิด”Fetal Alcohol Syndrome”พบได้ประมำณ 30-70%ของมำรดำที่ดื่มเหล้ำจัด มีควำม
     พิกำรของใบหน้ำ,ข้อต่อ,หัวใจ, ประสำท, ปั ญญำอ่อน
 บุหรี่ -ทำรกในครรภ์เจริ ญเติบโตช้ำ น้ ำหนักแรกเกิดน้อย มำรดำจะตกเลือดก่อนคลอดมำกขึ้น
                     ้
     กำรเติบโตของ ทำรกหลังเกิดก็ชำกว่ำปกติ
 กาแฟ -พบควำมพิกำรในหนู,อำจทำให้ทำรกในครรภ์เติบโตช้ำ
 ตะกัว -แท้ง,ควำมพิกำรทำงระบบประสำท,ทำรกเติบโตช้ำทั้งในครรภ์และหลังเกิด
   ่
 สู ดดมนามันเครื่อง -ควำมผิดปกติทำงสมองและรู ปร่ ำงของศีรษะ
      ้
                                                      4
  ่ ี ่ั ้ ่
ยาทีมการสงใชบอย ๆ ในหญิงมีครรภ์

             Pregnanc หมายเห
     ชื่อยา       y   ตุ                ี
                            อาการผิดปกติท่เกิดกับทารกในครรภ์
             category             (Fetal / Neonatal effects)
Acetylcysteine        B       ไม่มีการศึกษาการใช้ ยาในหญิงมีครรภ์

Actifed (Triprolidine +           ไม่มีรายงาน teratogenic ในสัตว์ทดลอง แต่ Pseudoephedrine
Pseudoephedrine)       C       สามารถผ่านรกได้ , มีผลต่อการเต้ นของหัวใจ
                      ไม่ควรใช้ ในหญิงมีครรภ์

Acyclovir          B       มีรายงานการใช้ ยาในหญิงครรภ์ 274 คน
                      ไม่มีรายงานอาการข้ างเคียง
Albendazole         C
                      มีรายงาน teratogenic ในสัตว์ทดลอง ไม่ควรใช้ ในหญิงมีครรภ์

Allopurinol         C                    ้
                      มีรายงานการใช้ ยาระหว่างตังครรภ์น้อย
                                ึ
                      ไม่มีรายงานอาการไม่พงประสงค์ในทารก
Aluminum hydroxide      C       ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
                      มีรายงานทารกพิการแต่กาเนิด [ limb and skull defects ]
Amiloride          B
                      จากมารดาที่ได้ รับยา Amiloride ,Propranolol,Captopril ร่วมกัน
                       ่
                      ซึงอาจเป็ นผลจากการใช้ ยา Captopril
Aminophylline        C       nonteratogenic ยาสามารถผ่านรกได้ อาจทาให้ เกิด toxicity
                      ในทารกแรกเกิดได้ เช่น tachycardia ,irritability ,vomiting
                      มีรายงานเกิด Theophylline withdrawal [ apnea spells] 1 ราย
                      มีรายงานเกิด limb reduction defects ; micrognathia
Amitriptyline        D       ,anomalous right mandible , left talipes equinovarus
                      ,swelling of hands / feet, hypospadias ,urinary retention
                      ,ห้ ามใช้ ใน 1st trimester
Ampicillin          B       ยาผ่านรกได้ ,ไม่พบอันตรายในทารก

Amoxycillin         B       ยาผ่านรกได้ , ไม่พบอันตรายในทารก
Aspirin           C       ( D ถ้ าให้ ขนาดสูงใน3rd trimester)
                      มีการศึกษาไม่พบความผิดปกติของทารกจากการใช้ ยานี ้
                      แต่ถ้าใช้ ยา high dose เป็ นเวลานาน อาจเกิด teratogenic ;
                      มีรายงานการใช้ ยานี ้ในหญิงใกล้ คลอดพบทารกเป็ นโรคหัวใจแต่
                      กาเนิด [ defects in septation of truncus arteriosus ] 1 ราย ,
                                                 5
                   การใช้ ยา aspirin ในหญิงใกล้ คลอด
                                 ้
                   อาจทาให้ ระยะเวลาในการตังครรภ์นานขึ ้น และ prolong labor
                   และอาจทาให้ เกิดความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดในทารกเ
                   พราะ aspirin ไปลด collagen induced platelet aggregation
                   เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด intracranial hemorrhage
          Pregnanc หมายเห
      ชื่อยา    y   ตุ                ี
                         อาการผิดปกติท่เกิดกับทารกในครรภ์
          category              (Fetal / Neonatal effects)
Atenolol        D
                      ุ ั
                   ไม่มีอบติการณ์เกิด teratogenic, ยาสามารถผ่านรกได้
                   มีรายงานทารกน ้าหนักตัวน้ อย เมื่อมารดาใช้ ยาใน 2nd,3rd
                   trimester (แต่อาจเป็ นผลจากโรคที่มารดาเป็ น) อาจเกิด
                   อาการแสดงของ beta blockade เช่น bradycardia,
                   hypotension, hypoglycemia , intrauterine growth rate


Atropine        C       อาจกระตุ้นให้ เกิด tachycardia
                                ้
                   ในทารก,ไม่ควรใช้ ในหญิงตังครรภ์
BCG          C
                   เป็ น live,virus vaccine ไม่แนะนาให้ ใช้ ในหญิงมีครรภ์

Betamethasone     C       ไม่มีรายงานความผิดปกติของทารก,ยาสามารถผ่านรกได้
                   มีรายงานเกิด leukocytosis
Benzhexol       C       ดูใน Trihexyphenidyl

Bisacodyl       C       ไม่ควรใช้ , กระตุ้นการบีบตัวของลาไส้
                   ลดการดูดซึมเกลือแร่และน ้า

Bromhexine       B       มีรายงานการเกิด teteragenic ใน ช่วง 3
                            ้
                   เดือนแรกของการตังครรภ์(1 st Trimester)
Cafergot?       NO       ดูใน Ergotamine
Carbamazepine     C       อาจทาให้ เกิด malformation ได้
Ceftriazone      B       ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
Chloramphenicol    C       ระมัดระวังการใช้ ยานี ้ในหญิงมีครรภ์ มีรายงานเกิด
                   cardiovascular collapse [ gray syndrome ]
                                            ้
                   ในทารกที่มารดาได้ รับยานี ้ใน final stage ของการตังครรภ์

Chloroquine      C       เป็ น drug of choice ในการรักษามาลาเรียในหญิงมีครรภ์ ,
                   มีรายงานเกิดความผิดปกติในทารก ; left-sided
                   hemihypertrophy , cochleovestibular paresis และ wilms'
                   tumor ( อายุ 4 ปี )
Chlorpheniramine    B
                   มีการศึกษาการใช้ ยาในหญิงมีครรภ์ 3,931 คน
                   พบความพิการแต่กาเนิดของทารก 57 คน ; eye/ear defects
                                                  6
                   ,polydactyly in black ; GI defects , hydrocephaly,
                   dislocated hip, femal genitalia defect.
          Pregnanc หมายเห
     ชื่อยา    y   ตุ                 ี
                          อาการผิดปกติท่เกิดกับทารกในครรภ์
          category               (Fetal / Neonatal effects)

Chlorpromazine    C       nonteratogenic , ยาสามารถผ่านรกได้
                   มีรายงานเกิดความพิการของทารกที่มารดาได้ รับยาใน 1st
                   trimester ถ้ าได้ รับยาขนาดสูงอาจเกิด hypotonia ,lethargy
                   ,depressed reflexes ,paralytic ileus ,jaundice ,persistent
                   extrapyramidal syndrone low dose
                   สามารถให้ ในหญิงมีครรภ์ได้
Cholera Vaccine    C       Killed bacteria vaccine, สามารถให้ ได้ ถ้าจาเป็ น
Cimetidine      B       ยาผ่านรกได้ ไม่มีรายงานความผิดปกติของทารก
Clotrimazole     C       ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
Cloxacillin      B       ยาผ่านรกได้
Colchicine      C       ใช้ อย่างระมัดระวัง
Co-trimoxazole    C       อาจเกิด kernicterus ในทารกแรกเกิด

Dexamethasone     C       ไม่มีรายงานความผิดปกติของทารก,ยาสามารถผ่านรกได้
                   มีรายงานเกิด leukocytosis
Diazepam       D
                   มีรายงานเกิด cleft lip / palate, inguinal hernia ,cardiac
                   defects ,pyloric stenosis มีรายงานเกิด withdrawal

Diclofenac      B       ไม่มีข้อมูล
Didanosine (DDI)   B       ไม่มีข้อมูล
Digoxin        C       ไม่เป็ น teratogenic agent

Dimenhydrinate    B       ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ แต่ถ้าให้ ทาง IV อาจเกิด oxytocic
                   effects

Diphenhydramine    B       มีการศึกษาการใช้ ยาในหญิงมีครรภ์ 2,948 คน
                   พบความพิการแต่กาเนิด 40 คน ; genitourinary defects,
                   hypospadias, eye/ear defects, syndromes other than
                   Down's , inguinal heria , clubfoot , ventricular septal defect,
                   defects of diaphragm มีรายงานเกิด withdrawal ในทารก 1
                   ราย
                                                     7


Domperidone        C       ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Dopamine          C       ใช้ ยาอย่างระมัดระวังใน 2nd และ 3rd trimester/neonatal
                     toxicity
Doxycycline
              D       ทาให้ เด็กมีฟันเปลี่ยนสีอย่างถาวร , enamel hypophasia

            Pregnanc หมายเห
     ชื่อยา       y   ตุ                ี
                           อาการผิดปกติท่เกิดกับทารกในครรภ์
            category              (Fetal / Neonatal effects)
                C [first
                trimester
Enalapril         C*  ]D[2
                nd and 3
                     เกิด neonatal hypotension ที่รุนแรง พบ oligohydramnios
                rd
                     ในทารกหลายราย อาจทาให้ renal function ของทารกผิดปกติ
                trimester
                ]

Ephedrine         C          ุ ั
                     ไม่มีอบติการณ์เกิด teratogenic ,
                     มีรายงานทารกหัวใจเต้ นเร็วผิดปกติ
Epinephrine(Adrenalin
e)             C       เกิด teratogenic ในสัตว์ทดลอง
Ergotamine
(Carfergot?)        X       ห้ ามใช้ ในหญิงมีครรภ์

Erythromycin        B       ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ ( ยกเว้ น erthromycin estolate
                     ห้ ามใช้ ในหญิงมีครรภ์ )
Estradiol         X
                     ห้ ามใช้ ในหญิงมีครรภ์ ; มีรายงานเกิด cardiovascular defect,
                     eye and ear anomalies , Down's syndrome

Estrogen,Conjugated    X
                     ห้ ามใช้ ในหญิงมีครรภ์ ; มีรายงานเกิด cardiovascular defect,
                     eye and ear anomalies , Down's syndrome


Ethinyl-Estradiol     X       ห้ ามใช้ ในหญิงมีครรภ์ ; มีรายงานเกิด cardiovascular defect,
                     eye and ear anomalies , Down's syndrome

Ethambutol         B       ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
Folic acid         A       ปลอดภัยในหญิงครรภ์

Furosemide         C       ยาสามารถผ่านรกได้ มีรายงาน electrolyte disturbance
                     และปั สสาวะมาก
                                                   8
Gemfibrozil       B       ไม่มีข้อมูล

Gentamicin        C       ยาขนาดสูงทาให้ เกิดพิษต่อ cranial nerve คู่ที่ 8
                    มีรายงานเกิดการได้ ยินผิดปกติในทารก

Glibenclamide              ยาผ่านรกได้ มีรายงานเกิด ear defects , hypoglycemia
             C       ไม่ควรใช้ ในหญิงมีครรภ์
Griseofulvin              เกิด embryotoxic และ teratogenic
             C       ในสัตว์ทดลองบางสายพันธ์มีรายงานทารกแฝดลาตัวติดกัน
                    ในหญิงมีครรภ์ที่ใช้ ยานี ้ใน first trimester

Guaifenesin       C       ไม่มีข้อมูล
Haloperidol       C       มีรายงาน แขนขาผิดปกติ
           Pregnanc หมายเห
    ชื่อยา      y   ตุ                 ี
                           อาการผิดปกติท่เกิดกับทารกในครรภ์
           category               (Fetal / Neonatal effects)
Hepatilis B Vaccine   C       Killed virus vaccine สามารถให้ ได้ ในหญิงมีครรภ์
Hepatitis A vaccine   C       ไม่มีข้อมูล
Hepatitis B Imm.
Globulin         C       ไม่มีข้อมูล
                    ไม่มีรายงานความพิการแต่กาเนิดของทารก, มีรายงานเกิด
Hydralazine       C
                    thrombocytopenia และ bleeding ในทารกที่มารดาได้ รับยาใน
                    third trimester.
Hydrochlorothiazide   B       ใช้ ได้ ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Hydrocortisone      C       ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ ยาสามารถผ่านรกได้ ,มีรายงานเกิด
                    cataracte ( 1 ราย ) Immunosuppression ( 1 ราย )

                    บริษัทไม่แนะนาให้ ใช้ ในหญิงมีครรภ์
Hydroxyzine       C
                                                ู
                    เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย ***ดูเพิ่มเติมได้ ที่ศนย์
                    DIS***
Hyoscine                ***ดูเพิ่มเติมได้ ที่ ศูนย์ DIS***
Ibuprofen        B
                                     ี ุ ั
                    [D: 3 rd trinuster,ใกล้ คลอด ไม่มอบติการณ์เกิด teratogenic
                    แต่ข้อมูลมีจากัด มีรายงานเกิด persistent pulmonary
                    hypertension ในทารกแรกเกิด
Imipramine        D
                    มีรายงานเกิด bilateral amelia 1 ราย, ความผิดปกติของ
                    abdominal muscle 1 ราย exencephaly, cleft palate, adrenal
                    hypophasis 1 ราย แต่การศึกษาใน first trimester 161 ราย
                    ไม่พบความผิดปกติ อาจเกิด neonatal withdrawal
                                                     9
                D > 48
                Hr.or >
Indomethacin       B*
                34   มีรายงานเกิด oliguric renal failure ,hemorrhage ,intestinal
                weeks perforation ในทารกที่คลอดก่อนกาหนด ; อาจทาให้ เกิด
                    constriction ของ fetal ductus arteriosus ที่มีหรือไม่มีภาวะลิ ้น
                    tricuspid รั่วร่วมด้ วย


Influenza Vaccine     C        เป็ น inactivated virus vaccine ควรใช้ ในกรณีที่ serious
                     underlying disease
                     เป็ นยาที่แนะนาให้ ใช้ ในหญิงมีครรภ์ ไม่ผ่านรก
Insulin          B        ใช้ รักษาเบาหวานในหญิงมีครรภ์
            Pregnanc หมายเห
     ชื่อยา      y   ตุ                  ี
                            อาการผิดปกติท่เกิดกับทารกในครรภ์
            category               (Fetal / Neonatal effects)

Isoniazid         C        มีการศึกษาในมารดา 85 คน : ทารกผิดปกติ 10 คน ,
                     บางรายงานพบว่า psychomotor activity ช้ าลง , convulsion
                     ,myoclonia, talipes ,hypospadias .
                     มีการศึกษาเพิ่มเติมไม่พบว่าอัตราความผิดปกติของทารกเพิ่มขึ ้น
                     เกิด hemorrhagic ในทารกแรกเกิด 2 ราย แนะนาให้ Vitamin k
                      ้
                     ปองกัน
Isosorbide dinitrate   C        ไม่มีข้อมูลการใช้ ยาในหญิงมีครรภ์
Ketamine         D        ไม่มีรายงานความผิดปกติในทารกและสัตว์ทดลอง
Ketoconazole       C        ยังไม่มีรายงานความปลอดภัยในคน,ควรหลีกเลี่ยง
Ketoprofen        B        ไม่มีรายงานความผิดปกติในสัตว์ทดลอง
Levonorgestrel      X        ห้ ามใช้ ในหญิงมีครรภ์
Lidocaine         B        ไม่มีรายงานความปลอดภัย
Lincomycin        B        ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
Loperamide
             B        เกิด fetal addiction ถ้ ามารดาใช้ ยาติดต่อกันเป็ นเวลานาน

Lorazepam         D        ยาผ่านรกได้ จะกดการหายใจ หรือเกิด hypotonia
                     ถ้ าให้ ยาในช่วงใกล้ คลอด
Loratadine        B        ยังไม่มีข้อมูล
Magnesium sulfate     B        ยาผ่านรกได้
Measles         NO
                     Live, attenuated virus vaccine
                     ห้ ามใช้ ในหญิงมีครรภ์เพราะจะทาให้ ทารกได้ รับเชื ้อได้
                                                    10
Mebendazole       C       ไม่ควรใช้ ใน 1st trimester
Medroxyprogesterone   D       ไม่ควรใช้ ยานี ้ในหญิงมีครรภ์ ; มีรายงานเกิด cardiac
                    malformation, CNS defect ,masculinization of female
                    fetuses and limb defects.

Mefenamic acid      C       ไม่มีข้อมูล
Metformin        B       ไม่ควรใช้ ในหญิงมีครรภ์

Metoclopramide      B       ยาผ่านรกได้ ใช้ อย่างระมัดระวังในหญิงมีครรภ์, ควรใช้ ใน hyper-
                    emesis gravidarum
           Pregnanc หมายเห
    ชื่อยา      y   ตุ                 ี
                           อาการผิดปกติท่เกิดกับทารกในครรภ์
           category               (Fetal / Neonatal effects)
Metronidazole      B       ไม่มีข้อมูลยืนยันการเกิด teratogenic แต่ยานี ้ทาให้ เกิด
                    mutagenic ในแบคทีเรีย , carcinogenic ในหนู มีรายงานเกิด
                    mild-line facial defects [ holotelencephaly and unilateral
                    eleft lip/palate ] 2 ราย จากมารดาที่ได้ รับยาที่ในสัปดาห์ที่ 5-7
                          ้
                    ของการตังครรภ์


MMR Vaccine       C       อาจเกิดอันตรายต่อทารกได้ ( ควรได้ รับวัคซีนอย่างน้ อย 3
                          ้
                    เดือนก่อนตังครรภ์)               D หาก
               high
Morphine        B*  dose
                   ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับการพิการแต่กาเนิดของทารก
               หรือ
                   แต่การใช้ ยาเป็ นเวลานานจะเกิด newborn addiction ;
               prolong
                   การใช้ ยาในขณะคลอด อาจกดการหายใจของทารก เกิด
                   sinusoidal fetal heart rate pattern
Moduretic        B       ดูใน Amiloride+Hydrochlorothaizide

Mumps          C       เป็ น live attenuated virus vaccine
                    ไม่ควรใช้ ในหญิงมีครรภ์เพราะอาจทาให้ ทารกได้ รับเชื ้อไว้
Naloxone         B       ยาสามารถผ่านรกได้
                                                     11
                      มีรายงานการใช้ ยาในหญิงมีครรภ์ โดยไม่เกิด fetal toxicity
Nifedipine         C
                      เคยมีการใช้ ยานี ้ในการรักษา premature labor no data on
                      crossing the placenta

Norfloxacin         C       ไม่ควรใช้ โดยเฉพาะใน first trimester
                            ่
                      เพราะยากลุมนี ้อาจทาให้ เกิด fetal cartilage damage
Norgestrel         X       ไม่ควรใช้ ยานี ้ในหญิงมีครรภ์ ; มีรายงานเกิด cardiac
                      malformation, CNS defect ,masculinization of female
                      fetuses and limb defects.

                 D หาก
                 high
Opium           B*  dose  ไม่มีคามเกี่ยวข้ องกับการพิการแต่กาเนิดของทารก
                 หรือ  แต่การใช้ ยาเป็ นเวลานานจะเกิด new born addiction;
                 prolong การใช้ ยาในขณะคลอด อาจกดการหายใจของทารก เกิด
                     sinusoidal fetal heart rate pattern

Oral Contraceptive     X
                      ห้ ามใช้ ในหญิงมีครรภ์ ; มีรายงานเกิด cardiovascular defect,
                      eye and ear anomalies , Down's syndrome
Oxytocin          X       ห้ ามใช้ ในหญิงมีครรภ์
             Pregnanc หมายเห
     ชื่อยา       y   ตุ                ี
                            อาการผิดปกติท่เกิดกับทารกในครรภ์
             category              (Fetal / Neonatal effects)
Paracetamol         B       Therapeutic dose ใช้ ได้ อย่างปลอดภัย ; high dose
                      มีรายงานเกิด fetal kedney disease ใน new born(1 ราย) ;
                      toxic dose ; แานเกิด fetal liver toxicity
Penicillins         B       ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

                      อาจทาให้ เกิดความพิการแต่กาเนิดได้ คล้ ายกับ phenytoin
Phenobarbital        D
                      อาจทาให้ เกิด hemorrhagic disease ในทารก fetal/newborn
                      addiction
Phenytoin          D       เกิด Hydantoin syndrome
Poliovirus Inactivated   C       เป็ น inactivated virus vaccine ใช้ เฉพาะในรายที่จาเป็ น
Vacc.
Poliovirus,Live       C       fetal risk unknown ; ใช้ เฉพาะในกรณีที่จาเป็ น
Prednisolone        C
                      ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ ยาสามารถผ่านรกได้ ,มีรายงานเกิด
                      cataracte ( 1 ราย ) Immunosuppression ( 1 ราย )

Propranolol         C          ุ ั
                      ไม่มีอบติการณ์เกิด teratogenic , ยาสามารถ ผ่านรกได้
                      มีรายงานทารกน ้าหนักตัวน้ อย เมื่อมารดาใช้ ยาใน 2nd , 3rd
                                                   12
                    trimester ( แต่อาจเป็ นผลจากโรคที่มารดาเป็ น ) อาจเกิด
                    อาการแสดงของ beta blockade เช่น bradycardia
                    ,hypotension ,hypoglycemia , intrauterine growth rate

Propylthiouracil     D
                    มีรายงานคลอดทารกผิดปกติ 7 ราย อาจทาให้ เกิด mild
                    hypothyroidism ในทารก มีรายงานเกิด goiter ในทารก 2 ราย
Pseudoephedrine     C       ยาผ่านรกได้ , มีผลต่อการเต้ นของหัวใจ ไม่ควรใช้
Pyrazinamide       C       ไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย ควรใข้ ยาอย่างระมัดระวัง

Pyridoxine ( B6)     A       ปลอดภัย
Quinine         X
                    ยาขนาดปกติ ไม่เกิด teratogenic ขนาดสูงเกิด numerous
                    defects ,primarily of CNS and limbs มีรายงานเกิด
                    thrombocytopenia , hemolysis ในทารกที่มีภาวะพร่อง G6PD

Rabies,Human       C       fetal risk unknown ; เป็ น killed virus vaccine ใช้ เป็ น
                    postexposure prophylaxis           Pregnanc หมายเห
     ชื่อยา     y   ตุ                 ี
                           อาการผิดปกติท่เกิดกับทารกในครรภ์
           category               (Fetal / Neonatal effects)
Ranitidine        B       ไม่รายงานเกิด teratogenic ในสัตว์ทดลอง
Riboflavin ( B2)     A       ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Rifampicin        C       เกิด teratogenic ในหนู มีรายงานเกิด anencephaly
                    ,hydrocephalus ,limb malformation ,renal tract defect
                    มีรายงานเกิด Hemorrhagic ในทารก 3
                           ้
                    รายแนะนาให้ ปองกันด้ วย vitamin k
Rubella         C
                    ระวังการใช้ ในหญิงมีครรภ์เพราะอาจทาให้ ทารกได้ รับเชื ้อไว้
Salbutamol        C
                       ้
                    ใช้ ปองกัน premature labor , ยาสามารถผ่านรกได้ ไม่มีรายงาน
                    congenital defects มีรายงานเกิด fetal tachycardia
Silver sulfadiazine   B       ไม่มีข้อมูล
Simethicone       C       ข้ อมูลยืนยันความปลอดภัยมีน้อย

Streptomycin       D       ยาขนาดสูงทาให้ เกิดพิษต่อ cranial nerve คู่ที่ 8
                    มีรายงานเกิดการได้ ยินผิดปกติในทารก
Terbutaline       B          ้
                    ใช้ ปองกัน premature labor , ยาสามารถผ่านรกได้ ไม่มีรายงาน
                                                  13
                   congenital defects มีรายงานเกิด fetal tachycardia


Tetanus antitoxin   D       ไม่มีข้อมูล
Tetanus toxoid     C       ไม่มีข้อมูล
Tetracycline     D*  B topical ใช้ ยาหลังจากอายุครรภ์ 5 เดือน ทาให้ ทารกมีฟันเหลืองแบบถาวร
                       ้
                   ; ยับยังการเจริญเติบโตของ fibula ในทารกคลอดก่อนกาหนด ;-
                   มีรายงานความพิการแต่กาเนิด 61 คน
                              ้
                   จากมารดาที่ได้ รับยาทังหมด 1944 คน
                   ใช้ อย่างระมัดระวังในหญิงมีครรภ์
Theophylline      C
                   - nonteratogenic ; ยาสามารถผ่านรกได้ อาจทาให้ เกิด toxicity
                   ในทารกแรกเกิดได้ เช่น tachycardia ,irritability ,vomiting ; -
                   มีรายงานเกิด Theophylline withdrawal [apnea spells] 1 ราย
Thiamine ( B1 )    A       ไม่มีข้อมูล
Thyroid        A       ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
          Pregnanc หมายเห
     ชื่อยา    y   ตุ                 ี
                          อาการผิดปกติท่เกิดกับทารกในครรภ์
          category               (Fetal / Neonatal effects)

Thioridazine      C       nonteratogenic , ยาสามารถผ่านรกได้
                   มีรายงานเกิดความพิการของทารกที่มารดาได้ รับยาใน 1st
                   trimester ถ้ าได้ รับยาขนาดสูงอาจเกิด hypotonia ,lethargy
                   ,depressed reflexes ,paralytic ileus ,jaundice ,persistent
                   extrapyramidal syndrome low dose
                   สามารถให้ ในหญิงมีครรภ์ได้
Triamcinolone     C       ไม่มีรายงานความผิดปกติในทารก

Trifluoperazine    C       nonteratogenic, ยาสามารถผ่านรกได้
                   มีรายงานเกิดความพิการของทารกที่มารดาได้ รับยาใน 1st
                   trimester ถ้ าได้ รับยาขนาดสูงอาจเกิด hypotonia, lethargy,
                   depressed reflexes, paralytic lieus, jaundice, persistent
                   extrapyramidal syndrome low dose
                   สามารถใช้ ในหญิงมีครรภ์ได้
Trihexyphenidyl    C       ไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยในการใช้ ยา
Trimethoprim      C
                            ่
                   รายงานส่วนใหญ่บงชี ้ว่าปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ มีรายงานเกิด
                   Niikawa-Kuroki syndrome 1 ราย [ mental and physical
                                                   14
                       growth retardation and craniofacial anomalies ]

Typhoid           C         เป็ น killed , bacteria vaccine ใช้ ได้ ในหญิงมีครรภ์
Verapamil          C         ยาผ่านรกได้ , มีรายงานเกิด heart block (1 ราย)
Vitamin K
(phytonadione)       C           ี
                       ไม่มข้อมูล
Zidovudine         C         ไม่มีรายงาน teratogenic ในสัตว์ทดลอง
1. Categories A : การศึกษาการใช้ ยาในหญิงมีครรภ์ ในไตรมาสแรก
ไม่ พบว่ ามีอันตรายหรือมีโอกาสจะเป็ นอันตรายต่ อทารก
2. Categories B : การศึกษาในสัตว์ ทดลองไม่ พบว่ ายาทาอันตรายต่ อตัวอ่ อนหรือทาให้ ตัวอ่ อนพิการ
     ี
แต่ ไม่ มการศึกษาในคน หรือ แม้ ว่าการศึกษาในสัตว์ ทดลองจะพบอันตรายต่ อตัวอ่ อนในครรภ์
แต่ การศึกษาที่เชื่อถือได้ ในคนกลับไม่ พบอันตรายใด ๆ
                         ั
3. Categories C : การศึกษาในสัตว์ ทดลองพบว่ ามีอนตรายต่ อตัวอ่ อนหรือทาให้ ตัวอ่ อนพิการ
     ี                 ้
แต่ ไม่ มการศึกษาในคน หรือ ไม่ มีการศึกษาทังในสัตว์ ทดลองและคน
4. Categories D : มีหลักฐานว่ ายาทาให้ เกิดอันตรายต่ อทารกในครรภ์ มารดาได้
          ี
แต่ ในสถานการณ์ ท่จาเป็ น เช่ นผู้ป่วยอาการรุนแรงและไม่ มียาที่ปลอดภัยกว่ าหรือมีแต่ ใช้ ไม่ ได้ ผล
อาจพิจารณาให้ ใช้ ยาได้ แม้ จะเสี่ยงก็ตาม
5. Categories X : การศึกษาในสัตว์ ทดลองหรือในคนพบว่ าทาให้ ตัวอ่ อนผิดปกติ
หรือมีหลักฐานจากประสบการณ์ การใช้ ยาในคนว่ าทาให้ ทารกผิดปกติ
        ้ ้                            ้
และความเสี่ยงนีมีนาหนักเหนือประโยชน์ ใด ๆ อันพึงมีจากการใช้ ยาในระหว่ างตังครรภ์เอกสารอ้ างอิง
1. http://www.bkhc.moph.go.th/bk/modules.php?name=News&file=print&sid=3
2. drug.pharmacy.psu.ac.th/linkm/otherrx.asp
3. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 3 rd edi.
  William and Wilkins; London. 1990.
15

								
To top