?? ?? ??? ???????????? ?? ? by 59f757

VIEWS: 454 PAGES: 11

									     แผนการสอนรายวิชา (Course Syllabus)
        มหาวิทยาลัยรามคาแหง
      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
    ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา
         คณะศึกษาศาสตร์
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย
                   ิ
      กาญจนบุรี อุดรธานี และสุรนทร์
         -------------------------------------


1. รหัสวิชา      EA 734


2. จานวนหน่วยกิต    3 หน่วยกิต


3. ชื่อกระบวนวิชา
   การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
         (School Administration and Educational
      Assurance)


   ่
4. ชือผู้สอน      อาจารย์ประจา 1. รองศาสตราจารย์
ดร.สมพิศ โห้งาม
               2. รองศาสตราจารย์รัตนา
กาญจนพันธุ์
         วิทยากร      1. วิทยากรท้องถิ่น
               2. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


5. เนื้อหาวิชา
                                2

   ศึกษาถึงหลักการและระบบงานสถานศึกษา
การดาเนินงานวิชาการ บุคลากร ธุรการ และการเงิน
กิจการนักเรียน อาคารสถานที่
และการให้บริการชุมชนและบุคคลอื่นในเชิงความร่วมมือ
เพื่อประสานความสาเร็จตามภารกิจในลักษณะรวม
และการประกันคุณภาพการศึกษา


6. ประมวลการเรียนรายวิชา
    6.1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
       1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ แยกแยะ
    แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและ
         ระบบงานของสถานศึกษา
    และการประกันคุณภาพการศึกษา
       2.
ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการดาเนินงานการบริหารบุคลากร
การบริหารงาน
         วิชาการ การบริหารงานกิจการนักเรียน
การบริหารบุคลากร และการบริหารงาน
         สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนไปใช้ในการปฏิบัติงาน
       3. ผู้เรียนสามารถตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
อานาจหน้าที่ของผู้บริหาร
         ในการรับผิดชอบต่อการบริหารสถานศึกษา
       4. ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าข้อเขียนและงานวิจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา
       5. ผู้เรียนสามารถนาเอาหลักการ ทฤษฎี
และประสบการณ์ของวิชานี้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน

6.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์


สัปดาห์ที่ 1 แม่ข่ายจังหวัดเชียงราย (วันที่ 2-4 สิงหาคม 2554)
 ้
ผูบรรยาย รศ.รัตนา กาญจนพันธุ์
                              3

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2554
เวลา 17.00-21.00 น. อาจารย์บรรยาย
        1. ทักทายคณาจารย์และนักศึกษา
        2.
การชี้แจงลักษณะวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน
        3. ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียน
การจัดนาเสนอรายงาน และอื่นๆ ที่
          เกี่ยวข้อง
        4. การบริหารสถานศึกษา
          4.1 แนวคิดพื้นฐานการบริหารสถานศึกษา
          4.2 การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
          4.3 ขอบข่ายภารกิจ
            - การบริหารจัดการการศึกษา
            - ด้านวิชาการ
            - ด้านความสัมพันธ์ชุมชน
        5. นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปราย
ซักถาม ตอบคาถาม
        6. ทดสอบ / กิจกรรม
        7. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ประชุมกลุ่ม
เตรียมการนาเสนอ


วันที่ 4 สิงหาคม 2554
เวลา 17.00-21.00 น. 1. อาจารย์สรุปทบทวนการบรรยาย วันที่ 2-
3 สิงหาคม 2554
        2. นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
        วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และเสนอแนว
          ทางแก้ไขร่วมกัน สาขาฯ ละ 30 นาที
เวลา 18.00-18.30 น. สาขาฯ สุรินทร์
รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา
เวลา 18.30-19.00 น. สาขาฯ อุดรธานี
รับผิดชอบคุณภาพการศึกษาไทย           เวลา 19.30-
20.00 น. สาขาฯ เชียงราย
                               4

รับผิดชอบการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา         เวลา
20.00-20.30 น. สาขาฯ
กาญจนบุรีรับผิดชอบการใช้การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึก
ษา   เวลา 20.30-21.00 น.  ทุกสาขาฯ
รับผิดชอบการเพิ่มประสิทธิภาพของครู


สัปดาห์ที่ 2 แม่ข่ายจังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ 9-11 สิงหาคม 2554)
 ้
ผูบรรยาย รศ.รัตนา กาญจนพันธุ์ และรศ.พิมพ์พรรณ
เทพสุเมธานนท์
วันที่ 9 สิงหาคม 2554
เวลา 17.00-18.00 น.     1.
การประกันคุณภาพและการประเมินภายนอกรอบ 3 โดย
           รศ.พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์
เวลา 18.00-19.00 น.         ่
            2. นักศึกษากลุมที่ 1 จังหวัดอุดรธานี
นาเสนอและอภิปรายงานกลุ่มเรื่อง

“บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารงานจัดการเรียน
รู้ตาม
         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
     2551 ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
         คุณภาพการศึกษาทุกๆ ด้าน
เวลา 19.00-19.30 น.   พัก
เวลา 19.30-20.30 น.         ่
             นักศึกษากลุมที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี
นาเสนอและอภิปรายงานกลุ่มเรื่อง
        “บทบาทของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการแล
     ะการประกันคุณภาพใน
        สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก”
                               5

เวลา 20.30-21.00 น.    อาจารย์บรรยายสรุป / ทดสอบ


วันที่ 10 สิงหาคม 2554
เวลา 17.00-18.00 น.  1. อาจารย์บรรยาย
เวลา 18.00-19.00 น.        ่        ิ
            นักศึกษากลุมที่ 1 จังหวัดสุรนทร์
นาเสนอและอภิปรายงานกลุ่มเรื่อง
        “ผู้บริหารกับการดาเนินการเพื่อให้ผู้ปกครอง
ชุมชน และคณะกรรมการ
       สถานศึกษาได้แสดงบทบาททุกฝ่ายอย่างเต็มศักยภ
     าพ เพื่อการพัฒนา
        การศึกษาและสถานศึกษา”
เวลา 19.00-19.30 น.  พัก
เวลา 19.30-20.30 น.        ่
            นักศึกษากลุมที่ 2 จังหวัดเชียงราย
นาเสนอและอภิปรายงานกลุ่ม
       เรื่อง
      “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินการพัฒน
      าและประเมิน
        ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน”
เวลา 20.30-21.00 น.    อาจารย์บรรยายสรุป / ทดสอบ


วันที่ 11 สิงหาคม 2554
เวลา 17.00-21.00 น.    อาจารย์บรรยาย
        1. การบริหารสถานศึกษาแนวใหม่
        2. นักศึกษาซักถาม
        3. อาจารย์สรุป จบการบรรยายสัปดาห์ที่ 1 และ 2


สัปดาห์ที่ 3 แม่ข่ายจังหวัดอุดรธานี (วันที่ 16-18 สิงหาคม
2554)
 ้
ผูบรรยาย รศ.ดร.สมพิศ โห้งาม
วันที่ 16 สิงหาคม 2554
                            6

เวลา 17.00-19.00 น. อาจารย์บรรยาย /
นักศึกษาร่วมตอบคาถาม อภิปรายและซักถาม
        1. การบริหารสถานศึกษา
         1.1 แนวคิดพื้นฐานการบริหารสถานศึกษา
         1.2
       ขอบข่ายภารกิจสถานศึกษาตามแผนการศึกษาแห่ง
       ชาติฉบับ
           ปัจจุบัน (พ.ศ. 2545-2559)
         และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
         1.3 ความสาคัญการบริหารสถานศึกษา

         1.4 การบริหารงานกิจการนักเรียน
           1.4.1 การบริหารงานกิจการนักเรียน
           1.4.2 การบริหารงานธุรการ
เวลา 19.00-19.30 น.  พัก
เวลา 19.30-20.45 น.        ่
            นักศึกษากลุมที่ 2 จ.อุดรธานี
นาเสนอการอภิปรายหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์
         สุดยอดของการบริหารงานกิจการนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่
        คุณธรรม นาประชาธิปไตย”
เวลา 20.45-21.00 น.    นักศึกษาทุกคนทาใบงาน
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์
       และอาจารย์สรุป


วันที่ 17 สิงหาคม 2554
เวลา 17.00-19.00 น.    อาจารย์บรรยาย
        1. การบริหารงานบุคคล
         1.1   ความหมายและความสาคัญการบริหารง
           านบุคคล
         1.2   มโนทัศน์ในการบริหารงานบุคคล
         1.3   ระบบการบริหารงานบุคคล
                                7

        1.4  การพัฒนาวิชาชีพครูในยุคปฏิรูปการศึ
          กษา
เวลา 19.00-19.30 น.  พัก
เวลา 19.30-20.45 น.        ่        ิ
            นักศึกษากลุมที่ 2 จังหวัดสุรนทร์
นาเสนอการอภิปรายหัวข้อเรื่อง “ผู้บริหาร
   มืออาชีพกับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”
เวลา 20.45-21.00 น.    นักศึกษาทุกคนทาใบงาน
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และ
   อาจารย์สรุป


วันที่ 18 สิงหาคม 2554
เวลา 17.00-21.00 น.    วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง
“การบริหารงานวิชาการและการประกัน-
        คุณภาพการศึกษา” โดย ผอ.โกมินทร์ สังคะนอง ณ
อาคารผาเมือง ชั้น 5
        มหาวิทยาลัยรามคาแหง


               ิ
สัปดาห์ที่ 4 แม่ข่ายจังหวัดสุรนทร์ (วันที่ 23-25 สิงหาคม 2554)
 ้
ผูบรรยาย รศ.ดร.สมพิศ โห้งาม
วันที่ 23 สิงหาคม 2554
เวลา 17.00-17.30 น.      อาจารย์บรรยาย
เวลา 17.30-18.45 น.            ่
               นักศึกษากลุมที่ 2 จังหวัดเชียงราย
นาเสนอการอภิปรายหัวข้อเรื่อง

   “ครูมืออาชีพกับการบริหารจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั
ญ”
เวลา 18.45-19.00 น.    นักศึกษาทุกคนทาใบงาน
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์
เวลา 19.00-19.30 น.    พัก
                              8

เวลา 19.30-20.45 น.        ่
            นักศึกษากลุมที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี
นาเสนอการอภิปรายหัวข้อเรื่อง

   “กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างพลังร่วม
(Synergy) ของ
         บุคลากรในการทางานเพื่อความสาเร็จของสถานศึ
     กษา”


เวลา 20.45-21.00 น.    นักศึกษาทุกคนทาใบงาน
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์
       และอาจารย์สรุป


วันที่ 24 สิงหาคม 2554
เวลา 17.00-17.30 น.   อาจารย์บรรยาย
เวลา 17.30-18.45 น.        ่        ิ
            นักศึกษากลุมที่ 3 จังหวัดสุรนทร์
นาเสนอการอภิปรายหัวข้อเรื่อง
         “ปัญหา สาเหตุ
     และการแก้พฤติกรรมของครูที่หย่อนสมรรถภาพในการ
         ทางาน ฝ่าฝืน และผิดระเบียบวินัย”
เวลา 18.45-19.00 น.    นักศึกษาทุกคนทาใบงาน
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ /
เวลา 19.00-19.30 น.    พัก
เวลา 19.30-21.00 น.    อาจารย์สรุป และทดสอบย่อย (Quiz)


วันที่ 25 สิงหาคม 2554
เวลา 17.00-17.30 น.   อาจารย์บรรยาย
เวลา 17.30-18.45 น.        ่
            นักศึกษากลุมที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี
นาเสนอการอภิปรายหัวข้อเรื่อง
                                 9    “เทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึ
กษา”
เวลา 18.45-19.00 น.    นักศึกษาทุกคนทาใบงาน
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์
เวลา 19.00-19.30 น.    พัก
เวลา 19.30-20.45 น.         ่        ิ
             นักศึกษากลุมที่ 4 จังหวัดสุรนทร์
นาเสนอการอภิปรายหัวข้อเรื่อง
         “ลักษณะสาคัญของโรงเรียนที่มีคุณภาพ”
เวลา 20.45-21.00 น.    นักศึกษาทุกคนทาใบงาน
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์
       และอาจารย์สรุป

  ้
คาชีแจง
    1. ให้นักศึกษาทั้ง 4 สาขาวิทยบริการฯ แบ่งเป็น 11 กลุ่ม ดังนี้
     จังหวัดสุรินทร์ 4 กลุ่ม    จังหวัดกาญจนบุรี 3 กลุ่ม
     จังหวัดเชียงราย 2 กลุ่ม    จังหวัดอุดรธานี 2 กลุ่ม
    2. ให้แต่ละกลุ่มจัดทารายงานส่งตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายพ
     ร้อมส่ง CD (Power Point)
     ในวันที่ 3 กันยายน 2554


    6.3 วิธีการจัดการเรียนการสอน
     1. แบบบรรยาย
     2. แบบ Problem-based learning
     3. แบบระดมสมอง
     4. แบบบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
    6.4 สื่อการสอน
                              10

    1. แผ่นทึบ
    2. วีดีทัศน์
    3. Power Point


   6.5 การวัดผลการเรียน
    1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
     อภิปรายและแสดงความคิดเห็น      10
    คะแนน
    2. เวลาเรียน              10 คะแนน
    3.  รายงานกลุ่ม            20 คะแนน
    4. ทดสอบย่อย (QUIZ) / ใบงาน           20
      คะแนน
    5. สอบไล่                40 คะแนน


7. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ
   1. หนังสือบังคับ
    รัตนา กาญจนพันธุ์.
เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารสถานศึกษา.
      กรุงเทพมหานคร.
    สมพิศ โห้งาม. การบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร.
   2.
ค้นคว้าจากห้องสมุดและศูนย์บริการมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ISC)
   3. หนังสือหรืองานวิชาการ
   ั ่          ่
งานวิจยทีควรศึกษาค้นคว้าเพิมเติม
    กิตติมา ปรีดีดิลก. การบริหารการเงินโรงเรียน.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิทยากร, 2522.
    ---------. การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น.
กรุงเทพมหานคร: อักษรพิพัฒน์,
        2532.
                             11

     ชัยฤกษ์ วราวิทยา. การบริหารโรงเรียนเบื้องต้น.
กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์,
        2526.
     ถวิล เกื้อกูลวงศ์. การบริหารการศึกษาเบื้องต้น.
กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, 2530.
     เทศ แกล้วกสิกรรม. หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา.
กรุงเทพมหานคร:
       สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2538.
     นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์. หลักการบริหารการศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอส.เอ็ม จากัด,
         2525.
     นิพนธ์ กินาวงศ์.
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา.
        กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2523.
     ปรียาพร วงศ์อนบุตรโรจน์. การบริหารงานวิชาการ.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริม
       กรุงเทพ, 2525.
     พนัส หันนาคินทร์. หลักการบริหารโรงเรียน.
กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, 2529.
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา.
        กรุงเทพมหานคร: 2536.

								
To top