CONTRACT DE STUDII OPTO II by okcYsZ1

VIEWS: 0 PAGES: 1

									                      Universitatea “POLITEHNICA” Bucuresti
                   Centrul de Cercetare – Dezvoltare pentru Mecatronica
                   Spl. Independentei, 313, Sector 6, Cod60042, Bucuresti
                        Tel: 4029381;4029115 Fax: 4029381
                        nicolae.alexandrescu@upb.ro                CONTRACT DE STUDII

      Incheiat intre Universitatea “POLITEHNICA” din Bucuresti, Centrul de Cercetare-
Dezvoltare pentru Mecatronica, Splaiul Independentei nr.313, cod postal 60042, sector 6,
telefon 021/4029115, fax 021/4029381, e-mail: gabriela.udrea@upb.ro , reprezentata de
prof.dr.ing.Nicolae Alexandrescu in calitate de prestator de servicii didactice
si
nume…………………………………………prenume……………………………cu domiciliul
inlocalitatea…………………………str……………………………………………….nr……..,
bl…….., ap……, et……., sector/judet, cod postal………………of.postal nr……..,
tel/fax……………..e-mail……………………………………………….in calitate de cursant.
      Obiectul contractului: curs postuniversitare de perfectionare “OPTOMETRIE II –
OPTOMETRIE SI TEHNOLOGIA COMPENSARII” cuprinzind disciplinele: Metode de
testare in Optometrie, Optometrie Practica, Tehnologie de adaptare ochelari.
      Obligatiile UPB – CCDM:
      - sa trimita cursantului instructiunile privind desfasurarea cursului;
      - sa puna la dispozitia cursantului documentatiile aferente disciplinelor dupa
        incasarea taxelor de scolarizare;
      - sa verifice raspunsurile la chestionare si sa comunice rezultatele;
      - sa organizeze examenul final;
      - sa elibereze certificatul de absolvire;
      Obligatiile cursantului:
      - sa plateasca taxa de scolarizare de 1500 RON;
      - sa rezolve si sa trimita raspunsurile la chestionare;
      - sa sustina examenul de absolvire si sa raspunda satisfacator;
      - sa respecte programul de desfasurare a activitatilor didactice aferente, stabilit in
        instructiuni.
      Clauze aditionale
      Documentatia aferenta cursului se ridica de cursant de la secretariatul CCDM, Corp
CH, sala 105 se poate trimite prin posta – recomandat la adresa indicata de cursant sau prin
e-mail la adresa mentionata de cursant.
      Raspunsurile se predau la secretariatul CCDM, personal sau se trimit prin posta
recomandat.
      Termenele stabilite in instructiunile de desfasurare a cursului trebuiesc respectate.
     Examenul poate fi repetat o singura data.
      Taxa de scolarizare NU SE RESTITUIE.
      Prezentul contract este redactat in doua exemplare

      Data:

          Reprezentat UPB-CCDM,                Cursant,

      Prof.dr.ing.Nicolae Alexandrescu

      Responsabil curs,

 Conf..dr.ing.Comeaga Daniel

								
To top