Docstoc

310-96697998

Document Sample
310-96697998 Powered By Docstoc
					VARUINFORMATIONSBLAD 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ EUSE/SV Handelsnamn Celvol E / Celvol SP, PVOH, homopolymer MSDS nr 85854 Reviderad datum 11.sep.2006 Utfärdandedatum 12.mar.2008** Revisionsnummer 1.04*** * _______________________________________________________________________________________________

1. Namnet på ämnet/ preparatet och bolaget/företaget
Handelsnamn

Celvol E / Celvol SP Polyvinyl alcohol, homopolymer
Tillverkare, importör, leverantör Celanese Chemicals Europe GmbH Frankfurter Straße 111 D-61476 Kronberg/Ts. Produktinformation PS-Emulsions@celanese.de Nödtelefonnummer +49 (0)69-305 6418 Användningsområde: kemiska mellanprodukter (inklusive monomerer), Läderhjälpmedel, Tillsats för textil, förpackning, Ytaktivt medel, Limindustri, Livsmedelsindustri

2. FARLIGA EGENSKAPER
Faroredovisning Enligt EU:s riktlinjer är produkten ej märkningspliktig Stoft från denna produkt kan bilda ett explosivt, organiskt stoftmoln I slutna behållare kan, särskilt vid förhöjd temperatur, ångor av metanol och metylacetat ansamlas. Förvaras därför åtskilt från eld ochantändningskällor

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR
Kemisk benämning Komponenter Ethenol, homopolymer Metanol Polyvinyl alcohol, Vinyl polymer. CAS-Nr 9002-89-5 67-56-1 EG-Nr. 200-659-6 Klassificering F;R11 T;R23/24/2539/23/24/25 Procent % 93 - 95 <3

1 (8)

VARUINFORMATIONSBLAD 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ EUSE/SV Handelsnamn Celvol E / Celvol SP, PVOH, homopolymer MSDS nr 85854 Reviderad datum 11.sep.2006 Utfärdandedatum 12.mar.2008** Revisionsnummer 1.04*** * _______________________________________________________________________________________________ Anmärkningar Följande Celvol-kvaliteter täcks in av detta MSDS: Celvol E 04/98; Celvol E 04/98K; Celvol E 05/99; Celvol E 05/99E; Celvol E 05/99K; Celvol E 10/98; Celvol E 28/99; Celvol E 28/99K; Celvol E 28/99SL; Celvol E 60/98 Celvol SP M 05/20; Celvol SP M 13/20; Celvol SP V 03/20; Celvol SP W 28/20; Celvol SP W 48/20***

4. FÖRSTA HJÄLPEN
Allmän information Inandning Hud Ögon Förtäring Information till läkare Behandling Behandla symptomatiskt. Tvätta nedsmutsade kläder före användning. Uppsök frisk luft om ångor olyckligtvis har inandats. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Omedelbar medicinsk vård är nödvänfig. Vid förtäring kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan. Kontakta omedelbart läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
Lämpligt brandsläckningsmedel pulver. alkoholbeständigt skum. koldioxid (CO2). Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas Använd inte en kraftig vattenstråle då den sprida och utvidga elden. Särskilda exponeringsfaror som härrör från själva substansen eller beredningen dess förbränningsprodukter eller avgivna gaser Farliga gaser som bildas vid brand genom ofullständig förbränning kan bestå av Kolmonoxid koldioxid (CO2) Brandgaser från organiska material är generellt giftiga vid inandning Speciell skyddsutrustning för brandpersonal flamsäker skyddsdräkt. tryckluftsmask (EN 133). Ytterligare information Kyl behållare/tankar genom vattenbesprutning. Före återanvändning: sanera skyddsdräkt och annan brandsläckningsutrustning grundligt. 2 (8)

VARUINFORMATIONSBLAD 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ EUSE/SV Handelsnamn Celvol E / Celvol SP, PVOH, homopolymer MSDS nr 85854 Reviderad datum 11.sep.2006 Utfärdandedatum 12.mar.2008** Revisionsnummer 1.04*** * _______________________________________________________________________________________________

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Personliga försiktighetsåtgärder Undvik kontakt med huden och ögonen. Förhindra spridning och anhopning av damm. Bildar hala beläggningar vid kontakt med vatten . Miljöskyddsåtgärder Förhindra fortsatt läckage eller spill. Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet. Saneringsmetoder Skyffla eller sopa upp. Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning. Avlägsnas enligt föreskrift. Undvik dammbildning.

7. HANTERING OCH LAGRING
Hantering Råd för säker hantering Sörj för lämplig ventilation. Förvara behållare väl tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats. Undvik dammbildning. Förebyggande av brand och explosion. Pulvret kan explodera om det blandas i luft och antänds i ett slutet utrymme. I öppet utrymme leder antändning till en brand i klass A. Det är viktigt att stoft inte tillåts samlas. Stoft utgör en explosionsrisk. Emellertid är explosionsrisken i hög grad avhängig av partikelstorleken; ju finare partiklar, desto större kraft i explosionen. Det är strängt förbjudet att tömma pulverpåsar direkt i kärl som innehåller antändliga ångor. Statiska urladdningar kan bildas, kraftiga nog att resultera i en explosion. Lagring Lagring av material Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Hålles borta från reaktiva metaller (natrium, zink, koppar, kalcium etc.). Hantering och lagring Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stapla ej mer än tre pallar i höjd. Icke blandbara produkter Förvaras åtskilt från:. Koncentraterade peroxider. Perklorater. starkt oxiderande ämnen. Tysk lagringsklass 13: Ej brännbara fasta ämnen.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
EC Exponeringsgränsvärden (hygieniska gränsvärden) Komponenter Metanol EU TWA 260 mg/m 200 PPM
3

200 PPM

3 (8)

VARUINFORMATIONSBLAD 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ EUSE/SV Handelsnamn Celvol E / Celvol SP, PVOH, homopolymer MSDS nr 85854 Reviderad datum 11.sep.2006 Utfärdandedatum 12.mar.2008** Revisionsnummer 1.04*** * _______________________________________________________________________________________________

Metanol Skin Designation

Can be absorbed through the skin.

Nationella hygieniska gränsvärden
Komponenter Respirable Dust Metanol Total Dust TWA 5 mg/m³ 250 mg/m3 10 mg/m³ 200 PPM

Komponenter Metanol

STEL 350 mg/m3 250 PPM

Särskilda risker Metanol Skin Designation Produktens komponenter kan tas upp av kroppen genom huden

Tekniska åtgärder

Allmän eller utspädningsventilation är ofta otillräcklig som enda kontrollmetod för exponering av anställda. Vanligen föredras lokal ventilation.

Personlig skyddsutrustning Generell rekommendation Undvik kontakt med huden och ögonen. Förhindra spridning och anhopning av damm. Använd endast i utrymmen försedda med nöddusch. Håll ögonbad i beredskap. Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten. Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte. Om dammexponeringsgränsen överskrids måste ansiktsmask eller respirator med partikelfilter användas. Utrustningen skall uppfylla EN 136 eller EN 140 och EN 143. tättslutande skyddsglasögon. Utrustningen skall uppfylla EN 166. ogenomtränglig klädsel Kemikalieresistenta handskar nitrilgummi Pentaerythritol Fleximax (Company Comasec) eller jämförbar artikel ska användas; ev. samråd med handsktillverkaren 4 (8)

Åtgärder beträffande hygien Andningsskydd

Ögonskydd skydd för huden Skyddshandskar Lämpligt material Referenssubstans Typ

VARUINFORMATIONSBLAD 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ EUSE/SV Handelsnamn Celvol E / Celvol SP, PVOH, homopolymer MSDS nr 85854 Reviderad datum 11.sep.2006 Utfärdandedatum 12.mar.2008** Revisionsnummer 1.04*** * _______________________________________________________________________________________________ Värde Materialtjocklek Genombrottstid Lämpligt material Referenssubstans Typ värde Materialtjocklek Genombrottstid enligt EN 374: steg 6 ung 0.55 mm 480 min PVC / nitril Pentaerythritol Multiplus (Company Comasec) eller jämförbar artikel ska användas; ev. samråd med handsktillverkaren enligt EN 374: steg 6 ung 0.9 mm > 480 min

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Utseende Form Färg Lukt pulver vit luktfri

Smältpunkt/smältpunktsområde Bulkdensitet pH Vattenlöslighet

160°C -240°C 0.4 - 0.6 g/cm³ @20 °C neutral Hett vatten

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Stabilitet Stabil

Förhållanden som skall undvikas Undvik dammbildning Material som skall undvikas Termiskt sönderfall Farliga reaktioner Förvaras åtskilt från:, syre, peroxider, Perklorater, Nitrater, oxidationsmedel, Hålles borta från reaktiva metaller (natrium, zink, koppar, kalcium etc.). Termisk sönderdelning kan ske över 200 `C. Produkter av termisk nedbrytning kan omfatta koloxider. Farlig polymerisation uppträder ej.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Ethenol, homopolymer Oralt Inandning

LD50: >5000 mg/kg, råtta LC50: > 20 mg/m³, råtta, 1h 5 (8)

VARUINFORMATIONSBLAD 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ EUSE/SV Handelsnamn Celvol E / Celvol SP, PVOH, homopolymer MSDS nr 85854 Reviderad datum 11.sep.2006 Utfärdandedatum 12.mar.2008** Revisionsnummer 1.04*** * _______________________________________________________________________________________________ Hudirritation Arter Hudsensitisering Arter Metod Ögonirritation Arter cancerframkallande effekter Mutagenicitet in vitro Mutagenicitet in vivo Ingen hudirritation kanin icke-sensiterare marsvin Maximering Lindrig ögonirritation kaninögon Ingen påvisad carcogenicitet Ames test - negative Mikronukleus från möss - negative

12. EKOLOGISK INFORMATION
Ethenol, homopolymer Fisktoxicitet Arter Arter Daphniatoxicitet Arter Bakterietoxicitet Metod Bionedbrytning Metod Kemiskt syrebehov (COD)

LC50: 10 mg/l (96h) Lepomis macrochirus LC50: 40 mg/l (96h) Pimephales promelas EC50: 8.3 mg/l (48h) Daphnia magna (vattenloppa) EC50: 50 mg/l DIN 38412 T.8 90 % OECD 302 B (Zahn-Wellens test) 1640 mg/l

13. AVFALLSHANTERING
Produktinformation Ska avfallshanteras med beaktande av avfallsrättsliga lagar och förordningar. Valet av avfallshanteringssätt beror på produktens sammansättning vid tidpunkten för kvittblivningen samt de lokala stadgorna och kvittblivningsmöjligheterna. Kontaminerad förpackningar bör tömmas så fort som möjligt. Efter lämplig rengöring kan förpackningen tas i återanvändning.

Ej rengjorda tomma förpackningar

14. TRANSPORTINFORMATION
ADR-RID ADNR inte reglerad inte reglerad

6 (8)

VARUINFORMATIONSBLAD 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ EUSE/SV Handelsnamn Celvol E / Celvol SP, PVOH, homopolymer MSDS nr 85854 Reviderad datum 11.sep.2006 Utfärdandedatum 12.mar.2008** Revisionsnummer 1.04*** * _______________________________________________________________________________________________

14. TRANSPORTINFORMATION
ICAO/IATA IMDG Icke-farligt gods inte reglerad

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Märkning enligt EU-riktlinje Enligt EU:s riktlinjer/lagar i respektive land är produkten ej märkningspliktig. S-fras(er) S22 - Undvik inandning av damm. S26 - Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S51 - Sörj för god ventilation WGK klasse WGK-reg.nr (vattenföroreningsklass) WGK-källa (vattenföroreningsklass) 1 2886 Inordning enligt tillägg 3 VwVwS Uppgifterna avser huvudkomponenten

16. ANNAN INFORMATION
R-fras(er) R11 - Mycket brandfarligt. R23/24/25 - Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R39/23/24/25 - Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring. För mer information, se: För mer information, andra datablad avs. materialsäkerhet eller tekniska datablad: se Celanese hemsida (www.celanese.com). Ändringar jämfört med föregående version är markerade med ***. Nyckeldatakällor använda till att sammanställa varuinformationsbladet Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på data tillhörande Celanese samt offentliga källor ansedda som gällande eller acceptabla. Frånvaron av sådana dataelement som krävs av ANSI eller 1907/2006 antyder att inga data som uppfyller dessa krav är tillgängliga*** Ytterligare information Denna information bygger på vår nuvarande kunskapsnivå. Informationen beskriver våra produkter i termer av säkerhetskrav och skall inte uppfattas som en garanti eller uttalande om tillstånd och/eller kvalitet 7 (8)

VARUINFORMATIONSBLAD 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ EUSE/SV Handelsnamn Celvol E / Celvol SP, PVOH, homopolymer MSDS nr 85854 Reviderad datum 11.sep.2006 Utfärdandedatum 12.mar.2008** Revisionsnummer 1.04*** * _______________________________________________________________________________________________

8 (8)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:9/25/2009
language:Swedish
pages:8